ERA-MIN Madencilik, Metalurji, Hammadde Alanında Uluslararası Ar-Ge Projeleri
2014 Çağrı İlanı
ERA-MIN (ERA-NET on Industrial Handling of Raw
Materials for European Industries) Avrupa
Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı
kapsamında desteklenen ve enerji kaynağı
olmayan madenlerin çıkarılmasından, cevher
hazırlamaya, metalurjiden, metallerin geri
dönüşümüne ve maden kaynaklarının ikame
edilmesine kadar çok geniş bir alanda yürütülen
faaliyetlere yönelik bir projedir.
ERA-MIN projesi ile maden kaynakların
araştırılmasına yönelik yeni teknikler, maden
çıkarma ve işleme verimini arttıracak yeni
teknolojilerin geliştirilmesi, metallerin geri
dönüşümü, metalurji ve kritik hammaddelerin
kullanımını azaltacak ya da bu maddeleri ikame
edecek
yeni
malzemelerin
geliştirilmesi
konularında Ar-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir.
ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ
ERA-MIN projesinin 2. çağrısı 20 Mart 2014 tarihi
itibariyle açılmıştır. Çağrının amacı, madencilik
alanında uluslararası (birden fazla ülkenin
katılımıyla
oluşturulacak)
yenilikçi
Ar-Ge
projelerinin desteklenmesidir. Proje çağrısına en az
2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm
konsorsiyumlar katılabilecektir.
ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER
Türkiye, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Polonya,
Romanya, Slovakya, Portekiz, İspanya ve İsveç’tir.
ÇAĞRI KONULARI
Projeler aşağıda belirtilen konulardan bir ya da
birkaçını içeren konularda sunulabilir:
1. Primary resources
Sub-topic areas:
1.A Exploration
1.B Extraction
1.C Minerals processing
1.D Metallurgy
1.E Mine closure and rehabilitation
2. Secondary resources
Sub-topic areas:
2.A Recycling of mining and smelting
residues (incl. historical dumps and tailings)
2.B Product manufacturing
2.C Product distribution & use
2.D End-of-life collection and logistics
2.E End-of-life pre-processing
2.F Metallurgical extraction
2.G Closing the loop from an integrated
approach
3. Substitution of critical materials
Sub-topic areas:
3.A Substitution of critical materials for
green energy technologies
3.B Substitution of critical materials under
extreme conditions
3.C Substitution of critical materials in bulk
applications
3.D Substitution of critical materials for
electronic devices and medical applications
3.E Enabling technologies and research
infrastructure for substitution
Konular hakkında detaylı bilgiye http://www.eramin-eu.org/news/107-the-era-min-roadmappublished adresinden ulaşılabilir.
Sayfa 1 of 2
ERA-MIN Madencilik, Metalurji, Hammadde Alanında Uluslararası Ar-Ge Projeleri 2014 Çağrı İlanı
ÇAĞRI TAKVİMİ
17 Haziran 2014
17.00 CEST1
4 Temmuz 2014
Temmuz - Ekim
2014
Aralık 2014
Ocak 2015
1509 ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi
Uygunluk kontrolü (Eligibility
check)
Projelerin değerlendirilmesi
Projelere ilişkin nihai
destek/ret
kararlarının verilmesi
Projelerin başlaması
PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI
ERA-MIN başvuru süreci, tek adımlı bir
prosedürdür. www.era-min-eu.org adresindeki
Electronic Submission System (ESS) kullanılarak,
İngilizce hazırlanan proje önerisi, ortak kuruluşlar
adına, proje
koordinatörü
tarafından, 17
Haziran 2014 (saat 17:00 CEST1) tarihine kadar
sistem üzerinden gönderilecektir.
Programa,
sektörüne
ve
büyüklüğüne
bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer
yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye
şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe
şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük
firmalar için %60, KOBİ’ler
için %75’tir.
Ayrıntılı bilgi www.tubitak.gov.tr/1509 internet
adresinde yer almaktadır.
Üniversiteler ve araştırma kuruluşları, projedeki
giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla
uluslararası projede ortak olarak yer alabilirler.
Ancak, TÜBİTAK’ın 1509 - Uluslararası Sanayi
Ar-Ge
Projeleri Destekleme
Programı’na
başvuruda
bulunamazlar.
Özel
sektör
kuruluşlarının 1509 Programı
kapsamında
desteklenen
projelerinde, üniversiteler ve
araştırma kuruluşları sadece danışmanlık/hizmet
alımı yapılan kuruluş olarak görev alabilirler.
ÇAĞRI ve ERA-MIN HAKKINDA BİLGİ İÇİN:
TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR
Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru
ile eş zamanlı olarak eteydeb.tubitak.gov.tr
adresinden, TÜBİTAK'ın 1509 Uluslararası Sanayi
Ar-Ge
Projeleri
Destekleme Programına
başvuracaktır.
Uluslararası Çağrı Duyurusuna ve ilgili tüm
dokümanlara www.era-min-eu.org adresinden
ulaşılabilir.
Emel ÖNDER FIRAT
Bilimsel Programlar Uzmanı
TÜBİTAK - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
Başkanlığı (TEYDEB)
Tel: 0 312 468 53 00 / 3635
e-posta: [email protected]
1
CEST: Central European Summer Time
Sayfa 2 of 2
ERA-MIN Madencilik, Metalurji, Hammadde Alanında Uluslararası Ar-Ge Projeleri 2014 Çağrı İlanı
Download

ERA-MIN Projesi 2014 Yılı Çağrı İlanı