Application Form - Call: 2014
Erasmus+
KA1 - Learning Mobility of Individuals
School education staff mobility
General Information
Genel Bilgi
This application form consists of the following main sections:Bu başvuru formu aşağıdaki
temel bölünlerden oluşmaktadır
- Context: this section asks for general information about the type of project proposal you want to submit and about the Agency that will receive, assess and
select your proposal; içerik: Bu bölüm sizin kayıt olmak istediğiniz proje teklifi çeşidi hakkında ve teklifinizi alacak, değerlendirecek ve seçecek olan ajans hakkında genel bilgi
ister.
- Participating organisation(s): this section asks for information about the applicant organisation and - if relevant - about any other organisation involved as
partners in the project;Katılımcı kurumlar: Bu bölüm başvuran kurum ve - eğer ilgili ise- projeye ortak olarak dahil olmuş diğer kurumlar hakkında bilgi ister.
- Description of the project: this section asks for information about all the stages of the project: preparation, implementation of main activities (meaning the
Mobility activities) and follow-up; P rojenin Açıklaması: Bu bölüm Projenin tüm aşamalarını istemektedir: hazırlık, temel faalietlerin uygulanması (hareketlilik aktiviteleri
anlamında) ve devamındaki faaliyetler.
- Budget: in this section you will be asked to give information about the amount of the EU grant you request;Bütçe: Bu bölümde talep edilen Ab hibe miktarı
konusunda bilgi vermeniz istenilecek.
- Check List/Data Protection Notice/Declaration of Honour: in these sections, the applicant is made aware of important conditions linked to the submission
of the grant request;Kontrol listesi/ Veri koruma farkındalığı/ Doğruluk Beyanı: Bu bölümlerde başvuranda hibe ttalebinin teslimi ile bağlantılı olarak önemli koşullar hakkında
farkındalık uyandırılacak
- Annexes: in this section, the applicant needs to attach additional documents that are mandatory for the completion of the application;Ekler: Bu bölümde
başvuranın başvuruyu tamamlanması içn zorunlu belgeleri eklemesi gerekmektedir.
- Submission: in this section, the applicant will be able to confirm the information provided and to submit the form online;Teslim: Bu bölümde başvuran verdiği
bilgileri doğrulayıp formu online olarark doldurabilecektir.
For more information on how to fill in this application form, you can read the e-Forms Guideline.
Bu başvuru formunun nasıl doldurulacağı üzerine daha fazla bilgiyi e-form klavuzundan okuyabilirsiniz.
Programme
Program
Key Action
Ana Eylem
Eylem
Action Type
Call
Çağrı
Dönem
Deadline for Submission (dd-mm-yyyy
hh:nn:ss - Brussels, Belgium Time)
Language used to fill in the form
Erasmus +
Learning Mobility of Individuals
Mobility of Learners and Staff
Bireysel Öğrenme Hareketliliği
Öğrenici ve Personel Hareketliliği
School education staff mobility
Eğitim Personeli Hareketliliği
2014
Round 1
T
Round
Eylem Tipi
Erasmus+
AF
Action
DR
Context
17-03-2014 12:00:00
Son Başvuru Tarihi (Brüksel Saatine Göre)
Formu doldurmak için kullanılan dil
Project Identification Proje açıklaması
Project Title
Proje Başlığı
Project Start Date (dd-mm-yyyy)
Proje Başlngıç Tarihi (Gün-Ay -Yıl)
Project Total Duration (Months)
Proje Toplam Süresi (Gün-Ay -Yıl)
Project End Date (dd-mm-yyyy)
Proje Bitiş Tarihi (Gün-Ay -Yıl)
Applicant Organisation Full Legal Name (Latin
characters)
Başvuran Kurumun Tam Yasal Adı (Latin harfleri ile)
Form hash code
0000000000000000
National Agency of the Applicant Organisation
Form hash code:
Başvuru kurumunun ulusal ajansı
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
Identification
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Tanıtım
For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the following page:
http://ec.europa.eu/education/participant-portal/support/contact/index_en.htm
Eramus+ ulusal ajans hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki sayfaya başvurunuz.
T
AF
DR
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
Participating organisation(s)
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Katılımcı Kurumlar
Applicant Organisation Başvuran kurum
Check PIC
PIC
Full legal name (National Language)
Tam Yasal İsim (Ulusal Dil ile)
Full legal name (Latin characters)
Tam Yasal İsim (Latin Harfleri ile)
Acronym
Kısaltma (Muğla MEM)
National ID (if applicable)
Ulusal Kimlik No (Mevcut ise)
Department (if applicable)
Bölüm (Mevcut ise)
Address
Adres
Ülke
DR
Country
Bölge
Region
Posta Kutusu
P.O. Box
Posta Kodu
AF
Post Code
CEDEX
City
Şehir
E-posta
Email
Telephone 1
Telefon 1
Telephone 2
Telefon 2
Belgegeçer
Fax
Profile
T
İnternet Sitesi
Website
Profil
Type of Organisation
Is your organisation a public body?
Is your organisation a non-profit?
Background and Experience
Kurum Tipi
Kamu kurumu musunuz?
Kar amacı gütmeyen bir kurum musunuz?
Geçmiş Deneyimler ve tecrübeler
Please briefly present your organisation.
Kurumunuzu kısaca tanıtınız.
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Have you applied for/received a grant from any European Union programme in the 12 months preceding this application?
Bu başvurunun öncesindeki 12 ay içinde herhangi bir Avrupa Birliği programından hibe aldınız mu /
başvurdunuz mu?Please indicate: Lütfen belirtiniz.
EU Programme
Yıl
AB programı
+
Project Identification or Contract
Number
Year
Proje açıklaması ve sözleşme numarası
Applicant/Beneficiary Name
Başvuran / Yaralanıcı Kurum İsmi
-
Legal Representative
Yasal temsilci
Ünvan
Gender
Cinsiyet
DR
Title
İsim
First Name
Soyisim
Family Name
Bölüm
Department
AF
Görev
Position
E-posta
Email
T
Telefon 1
Telephone 1
If the address is different from the one of the organisation, please tick this box
Address
Adres
Country
Ülke
Region
Bölge
P.O. Box
Posta Kutusu
Post Code
Posta Kodu
Eğer adres kurumunkinden farklıysa, lütfen
kutuyu işaretleyiniz.
CEDEX
City
Şehir
Telephone 2
Telofon 2
Contact Person
İrtibat Kişisi
Title
Ünvan Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Gender
Cinsiyet
First Name
İsim
Family Name
Soyisim
Department
Bölüm
Position
Görev
Email
E-posta
Telefon 1
Telephone 1
If the address is different from the one of the organisation, please tick this box
Adres
Country
Ülke
DR
Address
Eğer adres kurumunkinden farklıysa, lütfen
kutuyu işaretleyiniz.
Bölge
Region
P.O. Box
Posta Kodu
AF
Post Code
Posta Kutusu
CEDEX
Şehir
City
T
Telofon 2
Telephone 2
If your project includes job shadowing or teaching assignment at a partner organisation abroad, please click the button below to add
information about the partner organisation(s).
Add Partner
Ortak ekle
Remove Partner
Ortak çıkar
eğer projeniz yurtdışında ortak kurumda staj veya öğretim görevi kapsıyorsa, lütfen ortak kurum(lar) hakkında bilgi eklemek için
aşağıdaki butona tıklayınız.
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
European Development Plan
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Avrupa Gelişim Planı
What are the organisation's needs in terms of quality development and internationalisation? Please identify the main areas for
improvement (for example management competences, staff competences, new teaching methods or tools, European dimension,
language competences, curriculum, the organisation of teaching and learning).
Kurumun nitelik geliştirme ve uluslararasılaşma bağlamında ihtiyaçları nerler? Başlıca ilerleme alanlarını tanımlayınız (Örneğin;
İdari yeterlilik, personel yeterliliği, yeni öğretme yöntem ve araçları, Avrupa boyutu, dil yeterliliği, müfredat, öğretme ve öğrenme
organizasyonu).
Please outline the organisation's plans for European mobility and cooperation activities, and explain how these activities will
contribute to meeting the identified needs.
Avrupa hareketliliği ve işbirliği faaliyetleri için kurumunuzun planlarını ana hatlarıyla özetleyiniz ve bu faaliyetlerin tanımlanan
ihtiyaçalrı karşılamaya nasıl katkıda bulunuacağını anlatınız.
DR
Please explain how your organisation will integrate the competences and experiences acquired by staff participating in the project,
into its strategic development in the future?
Lütfen Kurumunuzun projede yeralan personel edinilen yeterlilik ve deneyimleri gelecekteki stratejik gelişimiyle
nasıl bütünleştirileceğini açıklayınız.
AF
Will your organisation use eTwinning in connection with your mobility project? If so, please describe how.
The eTwinning website can be accessed through the following hyperlink:
www.etwinning.net
T
Kurumunuz hareketlilik projenizle bağlantılı olarak e-Twinning kullanacak mı? eğer kullanacaksa nasıl kullanacağını
anlatınız. Aşağıdaki link yoluyla e-twinning internet sitesine ulaşabilirsiniz:
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
Description of the Project
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Projenin tanımı
How did you choose your project partners? What experiences and competences will they bring in the project?
Proje ortaklarınızı nasıl seçtiniz? proje ortaklarınız projenize hangi yeterlilik ve deneyimleri katacak?
What are the most relevant topics addressed by your project?
Projeniz tarafından değinilen en ilgili konular nelerdir?
+
-
T
AF
DR
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Participants' Profile Katılımcıların tanımı
Please describe the background and needs of the participants involved and how these participants have been or will be selected.
Dahil olan katılımcıların ihtiyaç ve geçmiş deneyimlerini ve bu katılımcıların nasıl seçildiğini ya da seçileceğini açıklayınız.
Learning Outcomes
Öğrenme sonuçları
Which competences (i.e. knowledge, skills and attitudes/behaviours) are to be acquired/improved by participants in your project?
Projenizdeki katılımcılar tarafundan hangi yeterlilikler ;(örneğin bilgi beceri ve davranışlar) edinilecek.
+
-
DR
The Erasmus+ Programme promotes the use of instruments/certificates like Europass, ECVET and Youthpass to validate the
competences acquired by the participants during their experiences abroad. Will your project make use of such European
instruments/certificates? If so, which ones?
Erasmus+ programı katılımcıların yurt dışı deneyimleri boyunca edindikleri yeterlilikleri
geçerli kılmak amacıyla Europass, ECVET and Youthpass gibi sertifikaların kullanımını
teşvik ediyor.
Are you planning to use any national instrument/certificate? If so, which one?
AF
Herhengi bir ulusal sertifika kullanmayı planlıyor musunuz? Planlıyorsanız hangisi?
How will you use the European/national instrument(s)/certificate(s) selected?
Form hash code:
T
Seçilen Avrupa / Ulusal sertifikaları nasıl kullanacaksınız?
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Ana aktiviteler gerçekleşmeden önce hazırlık olarak kurumunuz ve eğer ilgili ise ortaklarınız tarafından neler yapılacak anlatınız.
Preparation Hazırlık
Please describe what will be done in preparation, by your organisation and, if relevant, by your partners before the main activities
take place.
Practical Arrangements
Uygulamalı düzenlemeler
How will the practical and logistic matters of the project be addressed (e.g. travel, accommodation, insurance, safety and protection
of participants, visa, social security, mentoring and support, preparatory meetings with partners etc.)?
Projenin uygulamalı ve lojistik konularına nasıl değinilecek (örneğin seyahat, konaklama, sigorta, güvenlik ve
katılımcıların korunması,vize, sosyal güvenlik, danışmanlık ve destek, ortaklarla toplantı hazırlıkları).
Project Management Proje Yönetimi
How will you address quality and management issues (e.g. setting up of agreements with partners, learning agreements with
participants, etc.)?
DR
Nitelik ve yönetim konularına nasıl değineceksiniz.(örneğin ortaklarla sözleşmenin, katılımcılarla öğrenme
anlaşmasının hazırlanması)
Preparation of Participants KAtılımcıların hazırlığı
AF
Which kind of preparation will be offered to participants (e.g. task-related, intercultural, linguistic, risk-prevention etc.)? Who will
provide such preparatory activities?
Katılımcılara ne çeşit hazırlık önerilecek (örneğin görevle ilgili, kültürler arası, dilsel, risk önleme vb.) bu çeşit hazırlık
faaliyetlerini kim sağlayacak?
T
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
Main Activities
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Temel faaliyetler
Please outline the main activities you plan to organise. If relevant, please describe the role of each project partner in the activities.
Düzenlemeyi planladığınız temel faaliyetleri özetleyiniz. İlgili ise herbir proje ortağının faaliyet içindeki rolünü tanımlayınız.
If applicable, how do you intend to cooperate and communicate with your project partners and other relevant stakeholders?
Mevcut ise, proje ortakları ve ilgili paydaşlarla nasıl işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz?
What is the role of each partner in the activities? How do you intend to cooperate and communicate with your project partners and
other relevant stakeholders? How will the participants be monitored during their training placement? Who will monitor their work
programme and progress?
DR
Faaliyetlerdeki her ortağın rolü nedir? Proje ortaklarınız ve diğer ilgili paydaşlarınızla nasıl işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı
planlıyorsunuz? Katılımcılar eğitim yerleştirmeleri süresince nasıl izlenecekler? Katılımcıların çalışma programı vegelişimlerini
kim izleyecek?
Faaliyetlerin detayları
AF
Activities' Details
Please enter the different mobility activities you intend to implement in your project.
Projenizdeki yapmayı planladığınız farklı hareketlilik faaliyetlerini
A1
yazınız.
Faaliyet Numarası
Activity Type
Faaliyet çeşidi
No. of Participants
Katılımcıların Sayısı
Participants with Special Needs (out
of total number of Participants)
Engelli Katılımcılar (Katılımcı toplam sayısıın dışında)
Accompanying Persons (out of total
number of Participants)
Refakatçılar (Katılımcı toplam sayısı dışında)
Is this a long-term activity?
Flow No.
1
Country of Origin
Uzun süreli bir faaliyet mi?
Country of
Destination
Başlangıç/Çıkış Ülkesi Varış Ülkesi
+
T
Activity No.
Duration (months)
Süre (Ay)
Duration (days)
Süre (Gün)
No. of Participants
Katılımcı Sayısı
Total Toplam
Add Activity
Faaliyet Ekle
Form hash code:
Remove Activity
Faaliyet Çıkar
Validate
Application Form
Erasmus+
Follow-up
Call: 2014
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Sürdürülebilirlik
Please describe what will happen after the end of your main activities.
Temel faaliyetlerinizin sonunda ne/neler olacağını anlatınız.
Impact Etki
What is the expected impact on the participants, participating organisation(s) and target groups?
Katılımcılar , katılımcı kurumlar ve hedef grupların üzerindeki beklenen etki nedir?
Dissemination of projects' results Projelerin sonuçlarının yaygınlaştırılması
Which activities will you carry out in order to share the results of your project outside your organisation and partners? What will be
the target groups of your dissemination activities?
Ortaklarınızın ve kurumunuzun dışında proje sonuçlarınızı paylaşmak için hangi faaliyetleri gerçekleştireceksiniz?
Yaygınlaştırma etkinliklerinizin hedef grubu kimler olacak?
DR
Evaluation Değerlendirme
Which activities will you carry out in order to assess whether, and to what extent, your project has reached its objectives and results?
T
AF
Projenizin hedef ve sonuçlarına ulaşıp ulaşamadığını ve ne ölçüde ulaştığını belirlemek için hangi faaliyetleri
gerçekleştireceksiniz?
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
Budget
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Bütçeleme kurallarını gözden geçirmek amacıyla daha fazla bilgi için Program Rehberine başvurunuz.. Lütfen tüm miktarları euro cinsinden belirtilmesi gerektiğini hatırlayınız..
Bütçe
For further information please consult the Programme Guide for the overview of funding rules. Please note that all amounts must be expressed in Euros.
Travel
Seyahat
Activity No.
Activity Type
Faaliyet no.
Faaliyet Tipi
Activity Type
No. of
Participants
Katılımcı Sayısı
T
No. of Participants (excluding accompanying persons)
Katılımcıların sayısı(Refakatçıların hariç)
Travel Grant per
Participant
Total Travel
Grant
Requested
Her katılımcı
Talep edilen
için seyahat
toplam seyahat
hibesi
Total hibesi
No. of
Grant per
No.
Country of Destination Duration (days)
AkışFlow
Numarası
Participants
Participant
Evrak No
1
Gidilecek Ülke
Katılımcı Sayısı Her katılımcı
Süre(gün)
için hibe
Organisational Support Kurumsal Destek
Course Fees
Mesafe
AF
Faaliyet Tipi
A1
Distance Band
Akış Numarası Başlangıç/Çıkış Ülkesi Gidilecek Ülke
Evrak No
1
Individual Support Bireysel destek
Activity No.
Country of
Destination
Country of Origin
DR
A1
Flow No.
Total Grant
Requested
Total
Talep edilen
toplam hibe
Total Grant Requested
Talep edilen toplam hibe
Kurs ücretleri
Activity No.
Activity Type
Faaliyet Numarası
+
Faaliyet Tipi
-
Duration (days)
Süre(gün)
No. of Participants
Grant per Participant/Day
Her katılımcı için günlük hibe
Total
Total Grant Requested
Talep edilen
toplam hibe
Special needs' Support Özel İhtiyaç Desteği
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
Activity No.
faaliyet no
KA1 - Learning Mobility of Individuals
No. of Participants
With Special Needs
Activity Type
Engelli katılımcı sayısı
Faaliyet türü
+
Description of Costs
Maliyet tanımı
-
Total Grant Requested
Total
talep edilen toplam
hibe
Please provide any further comments you may have concerning the above entered budget.
T
AF
DR
Yukarıda girilen bütçe ile ilgili lütfen Daha fazla görüş yazınız.
Form hash code:
Validate
Application Form
Erasmus+
Project summary
Call: 2014
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Proje özeti
Please provide a short summary of your project. Please recall that this section [or part of it] may be used by the European
Commission, Executive Agency or National Agencies in their publications. It will also feed the Erasmus+ dissemination platform.
Be concise and clear and mention at least the following elements: context/background of project; objectives of your project; number
and profile of participants; description of activities; methodology to be used in carrying out the project; a short description of the
results and impact envisaged and finally the potential longer term benefits.
Proje özeti
Projenizin kısa bir özetini yazınız. bu bölümün (ya da bir parçasının) Avrupa Komisyonunun Yrütme Ajansının veya Ulusal
Ajansların yayınlarında kullanabileceklerini hatırlayınız.Bu aynı zamanda Erasmus+ yaygınlaştırma platfoemunu da
destekleyecek.
Kısa ve açık olun ve en azından aşağıdaki unsurlara değinin; Projenin içeriği/arka planı, projenizin amaçlarını katılımcıların
profilve sayısı, faaliyetlerin tanımı; projeyi gerçekleştirmede kullanılan yöntem, sonuçların ve öngörülen etkinin ve son olarak
uzun dönemli faydalarının kısa bir açıklamasını yazınız.
Form hash code:
T
İngilizce çevirisiniz yazınız.
AF
DR
Please provide a translation in English.
Validate
Application Form
Erasmus+
Call: 2014
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Summary of participating organisations Katılımcı kurumun özeti
Name of the Organisation
Kurumun adı
Country of the Organisation
Kurumun ülkesi
Type of Organisation
Kurumun çeşidi
Total number of participating organisations
Ktılımcı kurumların toplam sayısı
T
AF
DR
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Budget Summary Bütçe özet
The sum of previous sections representing the total grant requested for this application.
Activity
No.
Activity Type
Total
Organisational Support
Project Total Grant
Individual
Support
Course fees
Special Needs
Support
Bireysel Destek
Kurs ücreti
Engelli desteği
Travel
Total
Kurumsal destek
Proje Toplam Hibesi
Grant Calculated
Hesaplanan Hibe
Grant Requested Talep Edilen Hibe
T
AF
DR
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
Checklist
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Kontrol Listesi
Before submitting your application form to the National Agency, please make sure that it fulfils the eligibility criteria listed in the
Programme Guide and check that:
you have used the official Key- Action 1 application form.
all relevant fields in the application form have been completed.
the application form is submitted to the National Agency of the country in which your organisation is established.
the application form has been completed using one of the official languages of the Erasmus+ Programme Countries.
you have annexed all the relevant documents:
the Declaration of Honour signed by the legal representative mentioned in the application.
the mandates of each partner to the applicant signed by both parties.
all participating organisations have uploaded the documents to give proof of their legal status in the participants' portal (for
more details, see the section "Selection Criteria" in Part C of the Programme Guide).
for grants exceeding 60 000 EUR, you have uploaded the documents to give proof of your financial capacity in the participants'
portal (for more details, see the section "Selection Criteria" in Part C of the Programme Guide). Not applicable in the case of
public bodies or international organisations.
DR
you are complying with the deadline published in the Programme Guide.
you have saved or printed the copy of the completed form for yourself.
T
AF
Başvuru formunu Ulusal Ajansa teslim etmeden önce formun program rehberinde listelenen uygunluk kriterini karşıladığından emin
olun ve kontrol edin:
- Resmi Ana Eylem 1 başvuru formunu kullandınız.
- Başvuru formundaki tüm ilgili alanlar dolduruldu
- Başvuru formu kurmunuzun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına teslim edildi.
- Başvuru formu Erasmus+ program ülkelerinden birinin resmi dili ile dolduruldu.
- Tüm ilgili belgeleri eklediniz.
- Yetki Bildirimi başvuruda söz edilen yasal temsilci tarafından imzalandı.
- Her bir ortağın başvurana karşı yükümlülükleri her iki tarfça da imzalandı.
- Tüm katılımcı kurumlar katılımcı portalında yasal konumlarını kanıtlamak için belgeleri yüklediler.(Daha fazla
ayrıntı için program rehberinin Ckısmındaki "Seçim Kriteri" Bölümüne bakınız.)
- 60.000 EUR'yu aşan hibeler için katılımcı portalında bütçe kapasitesini kanıtlamak için belgeleri yüklediniz. (Daha
fazla ayrıntı için program rehberinin Ckısmındaki "Seçim Kriteri" Bölümüne bakınız.) Kamu kurumu ya da uluslararası
kurumlar olması durumunda uygulanamaz.
- Program rehberinde yayınlanan son başvuru tarihine uyuyorsunuz.
- Doldurduğunuz formun bir kopyasını kendiniz için sakladınız ya da çıktısını aldınız.
Form hash code:
Validate
Application Form
Erasmus+
Call: 2014
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Bilgilerin Korunması Duyurusu
Data Protection Notice
PROTECTION OF PERSONAL DATA
The application form will be processed electronically. All personal data (such as names, addresses, CVs, etc.) will be processed in
pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the
Community institutions and bodies and on the free movement of such data. Any personal data requested will only be used for the
intended purpose, i.e.:
- In the case of grant application forms: the evaluation of your application in accordance with the specifications of the call for
proposals,
- In the case of application for accreditation forms: the evaluation of your application in accordance with the specifications of the call
for proposals,
- In the case of report forms: statistical and financial (if applicable) follow-up of the projects.
For the exact description of the collected personal data, the purpose of the collection and the description of the processing, please
refer to the Specific Privacy Statement accompanying this form.
DR
You are entitled to obtain access to your personal data on request and to rectify any such data that is inaccurate or incomplete. If you
have any queries concerning the processing of your personal data, you may address them to your National Agency. You have the
right of recourse at any time to your national supervising body for data protection or the European Data Protection Supervisor for
matters relating to the processing of your personal data.
You are informed that for the purposes of safeguarding the financial interest of the Communities, your personal data may be
transferred to internal audit services, to the European Court of Auditors, to the Financial Irregularities Panel and/or to the European
Anti-Fraud Office (OLAF).
T
AF
http://www.edps.europa.eu/
Başvuru formu elektronik olarak işlem görecektir. tüm kişisel bilgiler(isimler, adresle,cvler) toplum kurum ve kuruluşları tarfından
kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür serbest dolaşımıyla ilgili olarak, bireylerin korunması üzerine (EC) no: 45/2001 düzenlemesine
istinaden istenilen bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır.
- Hibe başvuru formu durumunda: başvurunuzun teklif çağrısı şartnamesiyle uygun olarak değerlendirilmesinde.
- Yetki onayı formu için başvuru durumunda:başvurunuzun teklif çağrısı şartnamesiyle uygun olarak değerlendirilmesinde.
- Rapor formu durumunda: Projelerin istatiksel ve mali (eğer geçerli ise) sürdürülebilirliği.
toplanan kişisel verinin tam tanımı, toplamanın tam amacı ve işlemin tanımı için lütfen formun beraberindeki Özel
Gizlilik Bildirimine başvurunuz. İstediğiniz takdirde kişisellerinize ulaşmaya ve herhangibir yanlış ya da eksik bilgiyi düzeltmeye
hakkınız vardır. Eğer kişisel verinizin işlenmesini ilgilendiren herhangi bir sorunuz varsa Ulusal Ajansınıza iletebilirsiniz.
İstediğiniz her zaman kişsel verinizin işlenmesi ile ilgili konular için Avrupa Veri Koruma Denetçisi'ne, veri korunması için
Ulusal Teftiş Kurumu'na müracaat hakkına sahipsiniz. Kamu mali çıkarlarının korunması amacıyla kişisel bilgilerinizin iç
denetim hizmetlerine, Avrupa MAhkemesi Denetçilerine, Mali Yolsuzluk Kurulu ya da Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosuna
aktarılabileceği konusunda bilgilendirilmiş durumdasınız.
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Declaration of Honour Doğruluk Bildirimi
To be signed by the person legally authorised to enter into legally binding commitments on behalf of the applicant organisation.
I, the undersigned, certify that the information contained in this application form is correct to the best of my knowledge. I put
forward a request of an Erasmus+ grant as set out in section BUDGET of this application form.
Declare that:
- All information contained in this application, is correct to the best of my knowledge.
- In the case of projects in the field of youth, the participants involved in the activities fall in the age limits defined by the Programme.
- The organisation I represent has the adequate legal capacity to participate in the call for proposals.
EITHER
The organisation I represent has financial and operational capacity to complete the proposed action or work programme
OR
The organisation I represent is considered to be a "public body" in the terms defined within the Call and can provide proof, if
requested of this status, namely:
DR
It provides learning opportunities and
- Either (a) at least 50% of its annual revenues over the last two years have been received from public sources;
- Or (b) it is controlled by public bodies or their representatives
I am authorised by my organisation to sign Community grant agreements on its behalf.
Certify that (in case the grant requested exceeds 60.000€):
AF
The organisation I represent:
- is not bankrupt, being wound up, or having its affairs administered by the courts, has not entered into an arrangement with
creditors, has not suspended business activities, is not the subject of proceedings concerning those matters, nor is it in any
analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;
- has not been convicted of an offence concerning its professional conduct by a judgment which has the force of 'res judicata';
T
- has not been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the National Agency can justify;
- has fulfilled its obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the
legal provisions of the country in which it is established or those of the country where the grant agreement is to be performed;
- has not been the subject of a judgment which has the force of 'res judicata' for fraud, corruption, involvement in a criminal
organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities' financial interests;
- it is not currently subject to an administrative penalty referred to in Article 96(1) of the Financial Regulation (Council Regulation
1605/2002 of 25/06/02, as amended).
Acknowledge that:
The organisation I represent will not be awarded a grant if it finds itself, at the time of the grant award procedure, in contradiction
with any of the statements certified above, or in the following situations:
- subject to a conflict of interest (for family, personal or political reason or through national, economic or any other interest shared
with an organisation or an individual directly or indirectly involved in the grant award procedure);
- guilty of misrepresentation in supplying the information required by the National Agency as a condition of participation in the
grant award procedure or has failed to supply this information.
In the event of this application being approved, the National Agency has the right to publish the name and address of this
organisation, the subject of the grant and the amount awarded and the rate of funding.
Commit:
Form hash code:
Validate
Başvuran kurum adına yasa bağlılık sözleşmesine başlamak için yasal olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından imzala
Aşağıda imzası bulunan ben bu başvuru formundaki bilgilerin bilgim çerçevesinde doğru olduğunu
onaylıyorum
Bu başvuru
formunun bütçe bölümünde gösterdiğim gibi Erasmus+ hibe isteği teklifinde bulunuyorum.
Beyan ederim ki:
- Bu başvurunun içerdiği tüm bilgilerin bilgim çerçevesinde doğru olduğunu
projeler yapılması durumunda faaliyetlerde yer alan katılımcıların program tarafından belirl
- Gençlik alanındaki
yaş limitlerine uygun olduğunu
- Temsil ettiğim kurumun teklif çağrısında yer almak için yeterli yasal kapasiteye sahip olduğunu bildiririm.
YA
Temsil ettiğim kurum teklif edilen eylem ve çalışma programını tamamlamak için mali
kapasiteye
ve işlevsel
sahip
YA DA
Temsil ettiğim kurum çağrıda tanımlandığı şekli
resmi
ilebir
“ kurum
” olarak kabul edilmektedir ve bu statüsünün
kanıtlanması istenmesi durumunda gerekli kanıtları sağlayabilir, yani:
Kurumumuz öğrenme
fırsatları sağlamaktadır
ve:
Ya(a) soniki yılı aşkın bir süredir kurumun yıllık gelirinin en az %50’si kamu kaynaklarından elde edilmiştir.
DR
Ya da (b) kurumumuz
kamu kurumları tarafından veya bunların
temsilcileri
tarafından denetlenmektedir.
Kurumumadına, toplulukhibe sözleşme
lerininimzalamak için yetkilendirilmiş bulunmaktayım
.
Onaylarımki (Talep edilen hibenin 60.000
Euro’yuaşmasıdurumunda);
AF
Temsilettiğim kurum
un;
T
- İflas etmediğini, tasfiye edilmediğini ya da ilişkilerinin
mahkemelerce yönetilmediğini, alacaklılarla
herhangi bir
anlaşmayagirmediğini
, iş faaliyetlerinin askıya alınmadığını, bu sorunlara ilişkin kovuşturmanın konusu
olmadığını, ulusal
mevzuat ya da
yönetmelikte
belirtilenbenzer bir prosedürden kaynaklanan benzer bir durumun
içerisinde olmadığını
;
- Kesinleşmiş herhangi bir yargı kararı ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkum olmamış;
- Ulusal Ajans tarafından, herhangi bir yoldan görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarının ispat edilebile
bir durumun söz konusu olmadığı;
- Kurulu bulundukları ülkenin veya hibe sözleşmesinin imzalanacağı ülkenin yasal hükümleri
osyal
uyarınca,
sigorta s
primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirilmiş;
- Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Avrupa Topluluğu mali çıkarlarına
düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olunmamış;
- Hali hazırda Mali Tüzük’ün (16/05/2002 tarihli Konsey Tüzüğünde 25/06/2002 tarihli değişik) 96 (1)
Maddesinde
sözedilen cezalı durumlara düşmemiştir.
Kabul ederim ki:
- Temsil ettiğim kurum, hibe sözleşmesi sürecinde yukarıdaifadelerden
açıklanan veya aşağıda belirtilen durumlardan
herhangi biri ile ters düşer
durumd
a olması halinde hibeden yararlanamayacaktır.
- Çıkar ilişkisine konu olunması (doğrudan veya dolaylı bir yoldan
dağıtılması
hibe sürecine dahil olan kurum veya
kişi ile; ailevi, kişisel veya
politik nedenler ile ulusal, ekonomik veya herhangi birdenden
başkadolayı);
ne
- Hibe değerlendirme sürecine katılım koşulu olarak Ulusal Ajans tarafından
talep edilen bilgilerin temin edilmesi
sırasında yanlış beyanda bulunulması veya bu bilgilerin temin edilememesi.
Bu başvurunun onaylanması durumunda Ulusal Ajans, hibeye hak kazanam kurumun adını ve adresini, verilen
hibenin konusunu ve miktarını ve de hibe desteğinin oranını yayınlama hakkını saklı tutar.
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
KA1 - Learning Mobility of Individuals
- my organisation and the other partner organisations herein, to take part upon request in dissemination and exploitation activities
conducted by National Agencies, the Executive Agency and/or the European Commission, where the participation of individual
participants may also be required.
I acknowledge that administrative and financial penalties may be imposed on the organisation I represent if it is guilty of
misrepresentation or is found to have seriously failed to meet its contractual obligations under a previous contract or grant award
procedure.
Place:
Date (dd-mm-yyyy):
Yer
Name of the applicant organisation:
Name of legal representative:
Signature:
Tarih
Başvuran Kurumun Adı
Yasal Temsilcinin adı
İmza
National ID number of the signing person (if requested by the National Agency):
İmzalayan kişinin ulusal kimlik numarası (Ulusal Ajans tarafından talep edildiği takdirde)
DR
Stamp of the applicant organisation (if applicable):
Başvuran kurumun mühürü (Mevcutsa)
Print Declaration of Honour
T
AF
İşbu kurumum ve (projedeki) diğer kurumların; gerekli olduğu takdirde bireysel katılımcıların, talep edildiği takdirde Ulusal
Ajanslar, Yürütme Ajansı ve/veya Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen yaygınlaştırma ve faydalandırma etkinliklerinde
yer alacağını taahhüt ederim.
Daha önceki bir sözleşme veya hibe sözleşme prosedüründe yanlış beyanda bulunma suçu veya önceki sözleşmelerdeki
yükümlülüklerin karşılanmasında ciddi eksikliklerin olduğu belirlenir ise temsil ettiğim kurum üzerinde idari ve
finansal cezaların uygulanabileceğini kabul ediyorum.
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
Annexes
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Ekler
Please note that all documents mentioned in section "Checklist" need to be attached here before you submit your application online.
File Name
File Size (kB)
Dosya Adı
Dosya boyutu
Add
Add
Add
Add
Add
Toplam Boyut
Total Size
T
AF
DR
Başvurunuzu online olarak sunmadan önce kontrol listesi bölümünde belirtilen tüm belgelerin buraya eklenmesi gerektiğine
dikkat ediniz.
Form hash code:
Validate
Application Form
Call: 2014
Erasmus+
Submission
KA1 - Learning Mobility of Individuals
Teslim
Before submitting the form electronically, please validate it. Please note that only the final version of your form should be submitted
electronically.
Data Validation
Validate
Validation of compulsory fields and rules
Standard Submission Procedure
Submit Online
Online submission (requires internet connection)
Alternative Submission Procedure
If you cannot submit your application online you can still do it by sending an email to your National Agency within the 2 hours
following the official application deadline. The email must contain the complete electronic form and any file attachments you wish to
send. You must also attach a snapshot of section "Submission Summary" indicating that this electronic form could not be submitted
online. Your National Agency will analyse your situation and provide you with further instructions.
Submission Summary
Number
DR
This table provides additional information (log) of all form submission attempts, particularly useful for the National Agencies in case
of multiple form submissions.
Time
Event
Form Hash Code
Status
* means local PC time, which cannot be considered authoritative and cannot be used for claiming that the form has been
submitted in time
Print the entire form
Print Form
T
AF
Form Printing
Teslim
Formu elektronik olarak teslim etmeden önce onaylayınız lütfen formunuzusadece son biçimini elektronik olarak kaydediniz.
Veri Doğrulama
zorunlu alanların ve kuralların doğrulanması
Standart Kayıt Prosedürü
Online kayıt(internet bağlantısı gerektirir)
Alternatif kayıt prosedürü
Başvurunuzu online olarak gönderemiyorsanız son resmi başvuru tarihini izleyen 2 saat içerisinde Ulusal Ajansınıza hala mail
olarak gönderebilirsiniz.e-Mail, tam elektronik formu ve göndermek istediğiniz dosya eklerini içermeli. Aynı zamanda bu
elektronik formun online olarak gönderilemediğini belirten sunum özeti bölümünün ekran görüntüsünü eklemelisiniz. Ulusal
Ajansınız durumunuzu inceliyecek ve sizi daha fazla bilgilendirecektir.
Sunum özeti
Bu tablo çoklu form kayıtları halinde özellikle Ulusal Ajans için kullanuşlı tüm kayıt formu girişiminin ek bilgisini sağlar.
* Yerel bilgisayar saati anlamında(yerel bilgisayar saatiniz), güvenilir olmayabilir ve formun zamanında teslim edildiğini iddia
edemeyebilir.
Form çıktısı
Tüm formun çıktısını alınız.
Form hash code:
Validate
ÖNEMLİ NOT: Bu başvuru formu Erasmus KA1 / KA2 projeleri için bir yardımcı doküman
olması amacıyla Müdürlüğümüzce Yürütme Ajansı'nca yayınlanan taslak üzerinden çeviri
yapılarak hazırlanmıştır. Bu çeviri içeriği ile Ulusal Ajansın ve Avrupa Komisyonun temel
belge ve usulleri arasında farklılıklar olması durumunda resmi dokümanlar esas alınacaktır.
Bu doküman başvuru süreci içinde Yürütme Ajansı/ Ulusal Ajans'ın sayfasında
yayınlanacağından başvurularda bu dokümanın aslının kullanılması gerekmektedir. Bu
nedenle belgenin başvurunuz esnasında kullanımından Müdürlüğümüz mesul değildir.
EU Project Help Desk
https://www.facebook.com/groups/euprojecthelpdesk/
T
AF
DR
Download

KA-1 Formu Türkçe Açıklamalı Rehber