ALIS-100 Akademik Başarı ve Hayat Becerileri
Lise Yaz Okulu-2014
ALIS-100’ün amacı akademik ve sosyal hayatınızda ihtiyaç duyabileceğiniz anahtar beceriler konusunda
farkındalık kazandırmaktır. Bu beceriler temelde, zamanınızı planlayabilmek, stres faktörlerini tanımak ve
iletişim becerilerinizi geliştirmektir. Derslerde interaktif bilgi paylaşımına, grup egzersizleri ve sunumlara yer
verilecektir. Dersler Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe günleri 11:30-12:20 arasında yapılacaktır.
ALIS Öğretim Görevlileri-Esra Tuncer, Itır Özgen, Bülent Kılıç, Pınar Özbek, Rengin Işık
Ofis saatleri: Randevu alarak gelebilirsiniz.
DERS YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ders, “Başarı ile Geçti” / “Geçti” / “Kaldı” olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme derse katılıma göre
yapılacaktır.
Derse katılım sayısı
Değerlendirme
10-12 ders
Başarı ile Geçti
8-9 ders
Geçti
7 ve daha az ders
Kaldı
Akademik Dürüstlük: Yapacağınız tüm çalışmaların kendi şahsi emeğiniz olması gerekmektedir. Collusion
(verilen ödevin kurallarına aykırı şekilde yardımlaşmak veya başkasına para veya herhangi başka maddi veya
manevi karşılık vererek ödevinizi kısmen ya da tamamen yaptırmak) ve plagiarism (kopya çekmek ya da
kaynağını belirtmeden alıntı yapmak) ağır disiplin yaptırımları ile sonuçlanabilecek suçlardır. Bu konuda
yanlışlıkla da olsa bu hatalara düşmemeniz için daha fazla bilgilenmeniz önem taşır. Emin olamadığınız
durumlarda danışmanınızdan ya da dersinizin öğretim görevlisinden destek isteyebilirsiniz.
Önerilen makale: Uçak, N.Ö. ve Birinci, H.G. (2008). Bilimsel etik ve intihal. Türk Kütüphaneciliği, 22 (2)
187-204.
İÇERİK
1. HAFTA: KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
Modülün Amacı:
Akademik ortamda anlamaya ve anlaşmaya dayalı bir iletişim zeminine sahip olabilmek için, iletişimde anahtar
rolü oynayan beceriler konusunda yetkin bir düzey kazandırmaktır.
Yeterlilikler/Öğrenme çıktıları (Davranışsal hedefler)
 Verimli, sonuç üreten iletişim için tutum ve yaklaşımları açıklayabilirler.
 Kendi iletişim tarzını tanıyarak başkalarının tarzını değerlendirebilirler.
 Kişiler arasında farklılığın bir avantaj olduğunu algılar ve birbiriyle uyumlu olmayı sağlayacak becerileri
tanımlarlar.
 İletişimde olan problemleri tanımlayıp çözüme odaklanmayı değerlendirebilirler.
 Etkili iletişim: Empati kurma, geri bildirim verme, etkin dinleme, “ben” dilini kullanma becerilerini uygularlar.
 Kendilerini herhangi bir konuda odaklı, net, kısa ve öz ifade edebilirler.
 Yazılı iletişimde dikkat edilecek unsurları kullanabilirler.
2. HAFTA: HEDEF BELİRLEME ve ZAMAN YÖNETİMİ
Modülün Amacı:
Zamana ve hayata farklı bir bakışla yaklaşmak, sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak,
kişisel performansı yükseltmek ve zamanın planlanması konusunda beceriler kazandırmaktır.
Yeterlilikler/Öğrenme çıktıları (Davranışsal hedefler)
 Kendini tanımasına yardımcı olacak güçlü ve geliştirilecek yönlerini tanımlarlar.
 Hayatlarında öncelik verdikleri kilit alanları belirleyebilir ve bu alanlarda ulaşmak istedikleri hayallerini hedef
haline getirebilirler.
 Hedeflerini gerçekleştirebilmek için işlerin acil ve önemli bazında öncelik sıralamasını ve zaman planlamasını
yapabilecek teknikleri tanımlayabilirler.
 Bölünmeleri, zaman çalıcıları kontrol altına almayı açıklayabilirler.
3. HAFTA: STRESLE ETKİLİ BAŞA ÇIKABİLME
Modülün Amacı:
Koşullar ne olursa olsun stres düzeyini kontrol altında tutmak, performansını, yaşam kalitesini artırmak ve
ilişkilerini yönetmek üzere beceriler kazandırmaktır.
Yeterlilikler/Öğrenme çıktıları (Davranışsal hedefler)
 Stresi tanımlarlar ve stres sinyallerini açıklayabilirler.
 Stresle baş edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli işlevsel yöntemler ve uygulanabilecek becerileri
tanımlayabilirler.
 Kendi stres kaynaklarını ve başa çıkma yöntemlerini tanımlarlar.
 Zor durumlarla başa çıkmada düşünceyi yeniden yapılandırma tekniklerini tanımlar ve uygularlar.
 Riskli durum ve davranışları tanımlar, gereken davranışı uygularlar.
Download

Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri