ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL 1 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI
Dok. No: TL01-KYB
Revizyon No:01
Yürürlük Tarihi: 23.05.2014
Sayfa No: 1/12
1. AMAÇ VE KAPSAM
Ġstanbul 1 No’lu Halk Sağlığı Laboratuvarı’na, müĢteriler tarafından getirilen klinik dıĢı numunelerin;
miktarlarını, kap/ambalaj özelliğini ve laboratuvara getirilme koĢul ve sürelerini belirlemek amacıyla bir
sistem tanımlamaktır.
MüĢteriler tarafından ĠHSL-1’e getirilen klinik dıĢı numunelerin numunelerin kabul edilme Ģartlarını
kapsar.
2. TANIMLAR ve KISALTMALAR
ĠHSL-1: Ġstanbul 1 No’lu Halk Sağlığı Laboratuvarı
ĠTAS: Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik
3. GÜVENLĠK/UYARILAR
Numune; üzerindeki etiket bilgilerinin korunması gereklidir. Kırılma ve dökülmelere karĢı dikkatli
olunmalıdır.
4. UYGULAMALAR
4.1. Genel
MüĢteriler tarafından doğrudan veya posta/kargo yolu ile ĠHSL-1’e getirilen klinik dıĢı numuneler,
(zehirlenme ve olağanüstü durumlar hariç) mesai saatleri içerisinde Numune Kabul ve Rapor Düzenleme
Birimine ulaĢtırılmalıdır.
Klinik dıĢı numuneler, alındıkları partiyi/kitleyi temsil etmeli ve taĢıma sırasında çevre koĢullarından
etkilenmemelidir.
Klinik dıĢı numunelerin ambalajı, numune özelliklerini değiĢtirecek Ģekilde deformasyona (çizilme,
yırtılma, ezilme, çatlama, eksilme, vb.) uğramamıĢ olmalıdır. Aynı zamanda orijinal ambalajında gelen
numunelerin üzerindeki bilgiler okunaklı olmalıdır. Numune etiketleri ve talep yazılarındaki bilgiler
(analiz parametreleri ve metot isimleri, tutanak, spesifikasyon belgesi, beyanname ve Ģartname içerikleri,
vb.) anlaĢılır ve okunaklı olmalıdır.
Daha önce hiç analiz talebi yapılmamıĢ ve Numune Kabul Kriterleri belirlenmemiĢ klinik dıĢı numuneler
için; ilgili laboratuvarla görüĢülüp onayı alındıktan sonra numunenin kabulü yapılır.
ĠĢ yoğunluğu, cihaz arızası gibi nedenler göz önünde bulundurularak analiz süreleri uzatılabilir.
HAZIRLAYAN
Pınar Bekdemir
ÇĠLĠNGĠROĞLU
MĠB Sorumlu
Dilek ULUS
KĠB Sorumlu
Tanju YAPICI
NKB Sorumlu
KONTROL EDEN
Tülin ARASOĞLU
KYT
ONAYLAYAN
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
ĠHSL-1 Sorumlusu
ELEKTRONĠK NÜSHA GÜNCEL VE KONTROLLÜ OLUP BASILMIġ HALĠ KONTROLSÜZ KOPYADIR
ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL 1 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI
Dok. No: TL01-KYB
Revizyon No:01
Yürürlük Tarihi: 23.05.2014
Sayfa No: 2/12
4.2. Klinik DıĢı Numunelerin Laboratuvara Kabulü
4.2.1. Mikrobiyolojik Analiz için Su Numunelerinin Kabulü
Su numuneleri; ıĢık geçirmeyen, steril, tek kullanımlık cam/plastik (PVC, PTFE, PET) özelliklere sahip
ĢiĢelerde veya orijinal ambalajında, klorlanan veya klorlu olduğundan Ģüphelenilen sular ise sodyum
tiyosülfat içeren numune ĢiĢelerinde getirilmelidir. ġiĢeler ağzına kadar doldurulmamalıdır. Numumeler
soğuk zincirde laboratuvara gelmiĢ olmalıdır. Numune endotoksin analizi için ise endotoksinden
arındırmak için özel iĢleme tabii tutulan steril ĢiĢelere yada tercihen ĠHSL-1’den temin edilecek özel
ĢiĢelere alınmalıdır.
Kabulü yapılan su numunelerinde;
 Pseudomonas aeruginosa ve toplam jerm sayısı analizlerinin yapılması isteniyorsa numunenin
alımından itibaren 12 saat içinde,
 Legionella spp. analizi isteniyorsa numunenin alımından itibaren 2 gün içinde,
 Diğer analizler de numunenin alımından itibaren 24 saat içinde, ısı ve gün ıĢığından korunarak, soğuk
zincirde (5±3ºC) laboratuara ulaĢtırılmalıdır.
4.2.2. Mikrobiyolojik Analiz için Ortam Sürüntüsünün Alınması
Transport besiyerindeki swap, steril bir pens yardımı ile tutulur. Swab tüpün kenarına bastırılarak fazla
sıvının akması sağlanır. 25 cm2 ’lik alan ölçülerek örnekleme yapılacak alan belirlenir. Eğer patojen
mikroorganizma analizi (Salmonella spp. vb.) istenirse bu alan 100 cm2 olmalıdır. Islanan swab
döndürülerek örnekleme yapılacak yüzeye sürülür. Örnekleme sonrası swap tekrar transport besiyerinin
bulunduğu tüpe konur. Tüpün kapağı kapatılır. Bu tüp soğuk zincirde muhafaza edilerek 24 saat içinde
laboratuara ulaĢtırılır.
4.2.4. Kimyasal Analiz için Su Numunelerinin Kabulü
Sulardan kimyasal analizler için numune kabul Ģekli, temiz tek kullanımlık cam/plastik (PVC, PTFE,
PET) özelliklere sahip ĢiĢelerde veya orijinal ambalajında olmalıdır. Alınan numunelerde pH, koku;
iletkenlik, asidite, alkalinite, anyon (Br, F, Cl, NO2, NO3, SO4, PO4), analizleri istenmesi durumunda 24
saat içinde, 5±3ºC’de laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
HAZIRLAYAN
Pınar Bekdemir
ÇĠLĠNGĠROĞLU
MĠB Sorumlu
Dilek ULUS
KĠB Sorumlu
Tanju YAPICI
NKB Sorumlu
KONTROL EDEN
Tülin ARASOĞLU
KYT
ONAYLAYAN
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
ĠHSL-1 Sorumlusu
ELEKTRONĠK NÜSHA GÜNCEL VE KONTROLLÜ OLUP BASILMIġ HALĠ KONTROLSÜZ KOPYADIR
ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL 1 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI
Dok. No: TL01-KYB
Revizyon No:01
Yürürlük Tarihi: 23.05.2014
Sayfa No: 3/12
4.3. Klinik DıĢı Numunelerin Kabul Kriterleri
Su Analizleri
Ġçme Kullanma Suyu-Tam Analiz (ĠTAS/TS 266)
Sıra
No
1
2
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
Grup/Parametre
Elementel
Fiziksel,
Kimyasal
Fizikokimyasal
500 mL Orijinal kap, temiz cam/plastik kap
ve 1 L Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap, hava boĢluğu
kalmayacak Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk zincirde
500 mL Orijinal kap veya cam/plastik ĢiĢede, soğuk zincirde
3
Anyonlar
4
5
Pestisitler
2,5 L Temiz cam/plastik kapta, soğuk zincirde
PAH’lar
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
Uçucular (Epikloridin, Epikloridin
dahil),
THM’ler
(Kloroform,
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
Bromoform,
romodiklorometan,
Dibromoklorometan), Akrilamid
500 mL IĢıktan korunaklı steril cam veya disposible ĢiĢede,
Mikrobiyolojik
soğuk zincirde, 18 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
6
8
Ġçme Kullanma Suyu-Denetim Ġzlemesi
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
Grup/Parametre
Elementel
Fiziksel,
Kimyasal
Pestisitler
500 mL Temiz cam/plastik kap
Fizikokimyasal
ve 1 L Temiz cam/plastik kap, hava boĢluğu kalmayacak Ģekilde
doldurulmuĢ, soğuk zincirde
2,5 L Temiz cam/plastik kapta, soğuk zincirde
500 mL Cam/plastik ĢiĢede, soğuk zincirde, 24 saat içinde
Anyonlar
laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
PAH’lar
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
Uçucular (Epikloridin, Epikloridin
dahil),
THM’ler
(Kloroform,
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
Bromoform,
romodiklorometan,
Dibromoklorometan), Akrilamid
500 mL IĢıktan korunaklı steril cam veya disposible ĢiĢede,
Mikrobiyolojik
soğuk zincirde, 18 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
HAZIRLAYAN
Pınar Bekdemir
ÇĠLĠNGĠROĞLU
MĠB Sorumlu
Dilek ULUS
KĠB Sorumlu
Tanju YAPICI
NKB Sorumlu
KONTROL EDEN
Tülin ARASOĞLU
KYT
ONAYLAYAN
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
ĠHSL-1 Sorumlusu
ELEKTRONĠK NÜSHA GÜNCEL VE KONTROLLÜ OLUP BASILMIġ HALĠ KONTROLSÜZ KOPYADIR
ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL 1 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI
Dok. No: TL01-KYB
Revizyon No:01
Yürürlük Tarihi: 23.05.2014
Sayfa No: 4/12
Ġçme Kullanma Suyu-Gösterge Parametreleri
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
Grup/Parametre
Elementel
500 mL Temiz cam/plastik kap
Fiziksel, Fizikokimyasal ve 1 L Temiz cam/plastik kap, hava boĢluğu kalmayacak Ģekilde
Kimyasal
doldurulmuĢ, soğuk zincirde
Anyonlar
500 mL Cam/plastik ĢiĢede, soğuk zincirde, 24 saat içerisinde
laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
500 mL steril ıĢıktan korunaklı cam/tek kullanımlık plastik ĢiĢede, soğuk
Mikrobiyolojik
zincirde, 12 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
Ġçme Kullanma Suyu-Kontrol Ġzleme
Grup/Parametre
Elementel
Fiziksel,
Fizikokimyasal
Kimyasal
Anyonlar
Mikrobiyolojik
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
500 mL Temiz cam/plastik kap
ve 1 L Temiz cam/plastik kap, hava boĢluğu kalmayacak Ģekilde
doldurulmuĢ, soğuk zincirde
500 mL cam/plastik ĢiĢede, soğuk zincirde, 24 saat içerisinde
laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
500 mL steril ve ıĢıktan korunaklı cam/tek kullanımlık plastik ĢiĢede,
soğuk zincirde, 18 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
Kaynak Suyu- Ġçme Suyu (Ambalajlı)-Tam Analiz (ĠTAS/TS 266)
Sıra
No
1
Grup/Parametre
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
Elementel
2
Fiziksel, Fizikokimyasal ve Kimyasal
500 mL Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap
1 L Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap, hava boĢluğu
kalmayacak Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk zincirde
500 mL Orijinal kap veya cam/plastik ĢiĢede, soğuk
zincirde 24 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
2,5 L Orijinal kap veya temiz cam/plastik kapta, soğuk
zincirde
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
3
Anyonlar
4
Pestisitler
5
PAH’lar
Uçucular (Epikloridin, Epikloridin
dahil),
THM’ler
(Kloroform,
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
Bromoform,
romodiklorometan,
Dibromoklorometan), Akrilamid
2x1 L Orijinal kap veya ıĢıktan korunaklı steril cam veya
tek kullanımlık ĢiĢede, soğuk zincirde, 12 saat içinde
Mikrobiyoloji
laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
1x5 L (parazit parametresi için) Orijinal kap veya temiz
cam veya plastik kap
6
7
HAZIRLAYAN
Pınar Bekdemir
ÇĠLĠNGĠROĞLU
MĠB Sorumlu
Dilek ULUS
KĠB Sorumlu
Tanju YAPICI
NKB Sorumlu
KONTROL EDEN
Tülin ARASOĞLU
KYT
ONAYLAYAN
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
ĠHSL-1 Sorumlusu
ELEKTRONĠK NÜSHA GÜNCEL VE KONTROLLÜ OLUP BASILMIġ HALĠ KONTROLSÜZ KOPYADIR
ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL 1 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI
Dok. No: TL01-KYB
Revizyon No:01
Yürürlük Tarihi: 23.05.2014
Sayfa No: 5/12
Kaynak Suyu- Ġçme Suyu (Ambalajlı)-Denetim Ġzlemesi
Sıra
No
1
Grup/Parametre
Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
Elementel
2
Fiziksel, Fizikokimyasal ve Kimyasal
3
Pestisitler
4
Anyonlar
5
500 mL Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap
500 mL Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap, hava
boĢluğu kalmayacak Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk zincirde
500 mL Orijinal kap veya cam/plastik ĢiĢede, soğuk
zincirde 24 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
500 mL Orijinal kap veya cam/plastik ĢiĢede, soğuk
zincirde
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
PAH’lar
Uçucular (Epikloridin, Epikloridin
dahil),
THM’ler
(Kloroform,
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
Bromoform,
romodiklorometan,
Dibromoklorometan), Akrilamid
2x1 L Orijinal kap veya ıĢıktan korunaklı steril cam veya
tek kullanımlık ĢiĢede, soğuk zincirde, 12 saat içinde
Mikrobiyoloji
laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
1x5 L (parazit parametresi için) Orijinal kap veya temiz
cam veya plastik kap
6
7
Kaynak Suyu- Ġçme Suyu (Ambalajlı)-Gösterge Parametreleri
Sıra
No
1
2
3
4
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
Grup/Parametre
Elementel
500 mL Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap
Fiziksel, Fizikokimyasal ve 500 mL Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap, hava boĢluğu
Kimyasal
kalmayacak Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk zincirde
500 mL Orijinal kap veya cam/plastik ĢiĢede, soğuk zincirde, 24
Anyonlar
saat içerisinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
500 mL Orijinal kap veya ıĢıktan korunaklı steril cam veya tek
Mikrobiyolojik
kullanımlık ĢiĢede, soğuk zincirde, 12 içinde laboratuvara
ulaĢtırılmalıdır.
HAZIRLAYAN
Pınar Bekdemir
ÇĠLĠNGĠROĞLU
MĠB Sorumlu
Dilek ULUS
KĠB Sorumlu
Tanju YAPICI
NKB Sorumlu
KONTROL EDEN
Tülin ARASOĞLU
KYT
ONAYLAYAN
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
ĠHSL-1 Sorumlusu
ELEKTRONĠK NÜSHA GÜNCEL VE KONTROLLÜ OLUP BASILMIġ HALĠ KONTROLSÜZ KOPYADIR
ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL 1 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI
Dok. No: TL01-KYB
Revizyon No:01
Yürürlük Tarihi: 23.05.2014
Sayfa No: 6/12
Kaynak Suyu- Ġçme Suyu (Ambalajlı)-Kontrol Ġzlemesi
Sıra
Grup/Parametre
No
1
Elementel
Fiziksel,
Fizikokimyasal
2
Kimyasal
3
Mikrobiyoloji
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
500 mL Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap
ve 500 mL Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap, hava
boĢluğu kalmayacak Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk zincirde
1 L Orijinal kap veya ıĢıktan korunaklı steril cam veya tek
kullanımlık ĢiĢede, soğuk zincirde, 12 içinde laboratuvara
ulaĢtırılmalıdır.
Doğal Mineralli Sular (Ozonlu)-Tam Analiz
Sıra
Grup/Parametre
No
Elementel
1.
1
Madde 6
2.
3
Ek - 3b
3.
4
Madde 7
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil
ġartları
500 mL Orijinal kap veya temiz cam/plastik
2 L Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap, hava
Fiziksel, Fizikokimyasal ve
boĢluğu kalmayacak Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk
Kimyasal
zincirde
Anyonlar
500 mL Orijinal kap veya cam/plastik ĢiĢede, soğuk
zincirde 24 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
2,5 L Orijinal kap veya temiz cam/plastik kapta, soğuk
Pestisitler
zincirde
PAH’lar
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
Bromat+Bromoform
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
500 mL Orijinal kap /cam ĢiĢede, hava boĢluğu
Ozon
kalmayacak Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk zincirde
2x1 L Orijinal kap veya ıĢıktan korunaklı steril cam
ĢiĢede, soğuk zincirde 12 saat içinde
Mikrobiyoloji
1x5 L (parazit parametresi için) Orijinal kap veya
temiz cam veya plastik kap
HAZIRLAYAN
Pınar Bekdemir
ÇĠLĠNGĠROĞLU
MĠB Sorumlu
Dilek ULUS
KĠB Sorumlu
Tanju YAPICI
NKB Sorumlu
KONTROL EDEN
Tülin ARASOĞLU
KYT
ONAYLAYAN
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
ĠHSL-1 Sorumlusu
ELEKTRONĠK NÜSHA GÜNCEL VE KONTROLLÜ OLUP BASILMIġ HALĠ KONTROLSÜZ KOPYADIR
ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL 1 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI
Dok. No: TL01-KYB
Revizyon No:01
Yürürlük Tarihi: 23.05.2014
Sayfa No: 7/12
Doğal Mineralli Sular-Tam Analiz/Denetim Ġzlemesi
Sıra
Grup/Parametre
No
Elementel
1.
1
Madde 6
2.
3
Ek - 3b
3.
4
Madde 7
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil
ġartları
500 mL Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap
2 L Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap, hava
Fiziksel, Fizikokimyasal ve
boĢluğu kalmayacak Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk
Kimyasal
zincirde
Anyonlar
500 mL Orijinal kap veya cam/plastik ĢiĢede, soğuk
zincirde 24 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
2,5 L Orijinal kap veya temiz cam/plastik kapta, soğuk
Pestisitler
zincirde
PAH’lar
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
Bromat+Bromoform
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
500 mL Orijinal kap /cam ĢiĢede, hava boĢluğu
Ozon
kalmayacak Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk zincirde
2x1 L Orijinal kap veya ıĢıktan korunaklı steril cam
ĢiĢede, soğuk zincirde 12 saat içinde
Mikrobiyoloji
1x5 L (parazit parametresi için) Orijinal kap veya
temiz cam veya plastik kap ve 12 saat içinde
laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
Doğal Mineralli Sular-Kontrol Ġzleme
Sıra
Grup/Parametre
No:
Elementel
1.
1
Ek -3a
2.
2
Ek - 3b
3.
3
Madde 7
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil
ġartları
500 mL Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap
500 mL Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap, hava
Fiziksel, Fizikokimyasal ve
boĢluğu kalmayacak Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk
Kimyasal
zincirde
Anyonlar
500 mL Orijinal kap veya cam/plastik ĢiĢede, soğuk
zincirde 24 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
Bromat+Bromoform
500 mL Orijinal kap, cam, PTFE
500 mL Orijinal kap /cam ĢiĢede, hava boĢluğu
Ozon
kalmayacak Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk zincirde
2x1 L Orijinal kap veya ıĢıktan korunaklı steril cam
ĢiĢede, soğuk zincirde 12 saat içinde
Mikrobiyoloji
1x5 L (parazit parametresi için) tek kullanımlık ĢiĢede;
orijinal kap veya temiz cam/plastik kapta, soğuk
zincirde ve 12 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
HAZIRLAYAN
Pınar Bekdemir
ÇĠLĠNGĠROĞLU
MĠB Sorumlu
Dilek ULUS
KĠB Sorumlu
Tanju YAPICI
NKB Sorumlu
KONTROL EDEN
Tülin ARASOĞLU
KYT
ONAYLAYAN
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
ĠHSL-1 Sorumlusu
ELEKTRONĠK NÜSHA GÜNCEL VE KONTROLLÜ OLUP BASILMIġ HALĠ KONTROLSÜZ KOPYADIR
ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL 1 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI
Dok. No: TL01-KYB
Revizyon No:01
Yürürlük Tarihi: 23.05.2014
Sayfa No: 8/12
Kaplıca Suyu-Tam Analiz
Sıra
No
1
Grup/Parametre
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
3
Elementel
500 mL Orijinal kap, temiz cam/plastik
Fiziksel, Fizikokimyasal ve 1 L Orijinal kap veya temiz cam/plastik kap, hava boĢluğu
Kimyasal
kalmayacak Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk zincirde
Anyonlar
500 mL Orijinal kap veya cam/plastik ĢiĢede, soğuk zincirde
4
Mikrobiyoloji
2
500 mL IĢıktan korunaklı steril cam veya disposible ĢiĢede, soğuk
zincirde, 12 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır
Kalıntı Analizleri
1
Pestisitler
2
PAH’lar
2,5 L Temiz cam/plastik kapta, soğuk zincirde
500 mL Cam, PTFE
Kaplıca Suyu- Kontrol Ġzlemesi
Sıra
No
1
2
3
4
Grup/Parametre
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
Elementel
500 mL Temiz cam/plastik kap
Fiziksel, Fizikokimyasal ve 500 mL Temiz cam/plastik kap, hava boĢluğu kalmayacak Ģekilde
Kimyasal
doldurulmuĢ, soğuk zincirde
Anyonlar
500 mL Cam/plastik ĢiĢede, soğuk zincirde, 24 saat içerisinde
laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
500 mL Steril ve ıĢıktan korunaklı cam/ tek kullanımlık plastik
Mikrobiyolojik
ĢiĢede, soğuk zincirde, 12 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
Peloid
Sıra
No
Grup/Parametre
1
Mikrobiyoloji
2
Kimyasal
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
500 g Steril kahverengi kapta/kavanozda, soğuk zincirde, 12 saat
içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
1x5 L Plastik kap/ĢiĢe
Yüzme Suyu Analizleri- Tam Analiz
Sıra
No
1
2
3
Grup/Parametre
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
Elementel
Fiziksel, Fizikokimyasal
ve Kimyasal
Anyonlar
500 mL Temiz cam/plastik kap
500 mL Temiz cam/plastik kap, hava boĢluğu kalmayacak Ģekilde
doldurulmuĢ, soğuk
500 mL Cam/plastik ĢiĢede, soğuk zincirde, 24 saat içerisinde
HAZIRLAYAN
Pınar Bekdemir
ÇĠLĠNGĠROĞLU
MĠB Sorumlu
Dilek ULUS
KĠB Sorumlu
Tanju YAPICI
NKB Sorumlu
KONTROL EDEN
Tülin ARASOĞLU
KYT
ONAYLAYAN
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
ĠHSL-1 Sorumlusu
ELEKTRONĠK NÜSHA GÜNCEL VE KONTROLLÜ OLUP BASILMIġ HALĠ KONTROLSÜZ KOPYADIR
ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL 1 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI
4
5
Dok. No: TL01-KYB
Revizyon No:01
Yürürlük Tarihi: 23.05.2014
Sayfa No: 9/12
laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
Pestisitler
(Parathion,
2 L Temiz cam/plastik kapta, soğuk zincirde
BHC, Dieldrin)
1,5 L IĢıktan korunaklı steril cam veya tek kullanımlık ĢiĢede,
Mikrobiyoloji
soğuk zincirde, 12 saat içinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır
(Enterovirüsler hariç)
Talassoterapi Amaçlı Deniz Suyu-Tam Analiz
Sıra
No
1
Grup/Parametre
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil ġartları
Elementel
2
Fiziksel, Fizikokimyasal ve Kimyasal
500 mL Temiz cam/plastik kap
1 L Temiz cam/plastik kap, hava boĢluğu kalmayacak
Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk zincirde
500 mL Cam/plastik ĢiĢede, soğuk zincirde, 24 saat
içerisinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
250 mL ıĢıktan korunaklı steril cam veya tek
kullanımlık ĢiĢede, soğuk zincirde, 12 saat içinde
laboratuvara ulaĢtırılmalıdır
3
4
Anyonlar
Mikrobiyoloji
Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilüsyonunda Kullanılan Su Analizleri
Sıra
No
1
Grup/Parametre
2
Fiziksel, Fizikokimyasal ve Kimyasal
3
Elementel
Anyonlar
4
Bakteriyel Endotoksin
5
Mikrobiyal Kontaminasyon
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil
ġartları
500 mL Temiz cam/plastik kap
1 L Temiz cam/plastik kap, hava boĢluğu kalmayacak
Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk zincirde
500 mL Cam/plastik ĢiĢede, soğuk zincirde, 24 saat
içerisinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
100 mL endoktoksinden arındırılmıĢ steril ĢiĢede, soğuk
zincirde
100 mL Orijinal kap, ıĢıktan korunaklı steril cam veya
tek kullanımlık ĢiĢede, soğuk zincirde, 12 saat içerisinde
laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
Havuz Suyu Analizleri
Sıra
No
1
Grup/Parametre
2
Fiziksel, Fizikokimyasal ve Kimyasal
3
Anyonlar
Elementel
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil
ġartları
500 mL Temiz cam/plastik kap
1 L Temiz cam/plastik kap, hava boĢluğu kalmayacak
Ģekilde doldurulmuĢ, soğuk
500 mL Cam/plastik ĢiĢede, soğuk zincirde, 24 saat
HAZIRLAYAN
Pınar Bekdemir
ÇĠLĠNGĠROĞLU
MĠB Sorumlu
Dilek ULUS
KĠB Sorumlu
Tanju YAPICI
NKB Sorumlu
KONTROL EDEN
Tülin ARASOĞLU
KYT
ONAYLAYAN
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
ĠHSL-1 Sorumlusu
ELEKTRONĠK NÜSHA GÜNCEL VE KONTROLLÜ OLUP BASILMIġ HALĠ KONTROLSÜZ KOPYADIR
ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL 1 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI
5
Dok. No: TL01-KYB
Revizyon No:01
Yürürlük Tarihi: 23.05.2014
Sayfa No: 10/12
içerisinde laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
500 mL, ıĢıktan korunaklı steril cam veya tek
kullanımlık ĢiĢede, soğuk zincirde, 12 saat içinde
laboratuvara ulaĢtırılmalıdır.
Mikrobiyoloji
Legionella Analizleri
Sıra
No
Grup/Parametre
1
Mikrobiyoloji
Minimum Numune Miktarı-Ambalaj ġekli-Nakil
ġartları
1 L, ıĢıktan korunaklı steril cam veya tek kullanımlık
ĢiĢede, soğuk zincirde, 24 saat içinde laboratuvara
ulaĢtırılmalıdır.
Plastik EĢya Levazım Malzemeleri Analizleri
Boyar Madde
Sıra
No
1
Grup/Parametre
Numune Miktarı-Ambalaj ġekli- Nakil ġartları
Fiziksel
100 g Orijinal veya muadili
Kağıt Karton Ambalaj Malzemeleri
Sıra
No
1
2
3
4
Grup/Parametre
Numune Miktarı-Ambalaj ġekli- Nakil ġartları
Kimyasal Analiz
Elementel Analizler
Kromotografik Analiz
200-500 g Orijinal veya muadili
Mikrobiyolojik Analiz
100 g Orijinal veya muadili, steril Ģartlarda laboratuara
ulaĢtırılmalıdır.
Polimerik Ürün
Sıra
No
1
2
3
Grup/Parametre
Kimyasal Analiz
Elementel Analizler
Kromotografik Analiz
Numune Miktarı-Ambalaj ġekli- Nakil ġartları
500 g Orijinal veya muadili
Kısmı Analizler
Sıra
No
1
Grup/Parametre
Numune Miktarı-Ambalaj ġekli- Nakil ġartları
Elementel
HAZIRLAYAN
Pınar Bekdemir
ÇĠLĠNGĠROĞLU
MĠB Sorumlu
Dilek ULUS
KĠB Sorumlu
Tanju YAPICI
NKB Sorumlu
KONTROL EDEN
Tülin ARASOĞLU
KYT
ONAYLAYAN
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
ĠHSL-1 Sorumlusu
ELEKTRONĠK NÜSHA GÜNCEL VE KONTROLLÜ OLUP BASILMIġ HALĠ KONTROLSÜZ KOPYADIR
ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL 1 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI
5
6
7
8
9
10
14
15
16
PCB’ler
IR Spektrumu (FT IR)
Formaldehit
Migrasyon Testleri (24 Saatlik)
Migrasyon Testleri (10 Günlük)
Toluen Ekstraktı (Karbon karasında)
Boya Geçirgenliği
Fiziksel
Dok. No: TL01-KYB
Revizyon No:01
Yürürlük Tarihi: 23.05.2014
Sayfa No: 11/12
100 g Orijinal veya muadili
200 g Orijinal veya muadili
100 g Orijinal veya muadili
100 g Orijinal veya muadili, steril Ģartlarda laboratuara
ulaĢtırılmalıdır.
Mikrobiyoloji
Sürüntü Analizi
Sıra
No
1
Grup/Parametre
Mikrobiyolojik Analiz
Numune Miktarı-Ambalaj ġekli- Nakil ġartları
1 adet Swab özel besiyerinde, soğuk zincirde, 12 saat içerisinde
laboratuara ulaĢtırılmalıdır.
5. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR
 Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (17.02.2005/25730 DeğiĢik 07.03.2013/28580 RG)
 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik (01.12.2004/25657-DeğiĢik 07.03.2013/28580 RG.)
 Kaplıcalar Yönetmeliği (9.12.2004/25665 DeğiĢik 14.11.2012/28467 RG)
 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (9.01.2006/26048 RG)
 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (31.12.2004/25687 DeğiĢik 30.11.2012/28483 RG)
 TS 266 Nisan 2005 Sular-Ġnsanî Tüketim Amaçlı Sular
 Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve ġartları Hakkında Yönetmelik(06.03.2011/27866
RG DeğiĢik 15.12.2011/28143)
 TS 9130 Ocak 2010 Doğal Mineralli Su
 TS EN ISO 5667-3, Haziran 2013 Su Kalitesi-Numune Alma - Bölüm 3: Su Numunelerinin Muhafaza,
TaĢıma ve Depolanması Ġçin Kılavuz
 TS EN ISO 19458 Aralık 2006, Su Kalitesi-Mikrobiyolojik Analizler Ġçin Numune Alma
 TS EN ISO/IEC 17025/Nisan 2012 Deney Ve Kalibrasyon Lâboratuvarlarının Yeterliliği Ġçin Genel
ġartlar
 THSK Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Kitapçığı (Güncel)
 Su Arıtma Yönergesi (28.10.2011/44047)
 TS EN ISO 11731-2 Nisan 2009 Su Kalitesi-Legionella Tayini ve Sayımı Bölüm 2 DüĢük Sayıda
Bakteri Ġçeren Sular Ġçin Doğrudan Membran Süzme Yöntemi
6. KAYITLAR
Bu talimatın uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtlar; Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre muhafaza
edilir.
HAZIRLAYAN
Pınar Bekdemir
ÇĠLĠNGĠROĞLU
MĠB Sorumlu
Dilek ULUS
KĠB Sorumlu
Tanju YAPICI
NKB Sorumlu
KONTROL EDEN
Tülin ARASOĞLU
KYT
ONAYLAYAN
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
ĠHSL-1 Sorumlusu
ELEKTRONĠK NÜSHA GÜNCEL VE KONTROLLÜ OLUP BASILMIġ HALĠ KONTROLSÜZ KOPYADIR
ĠSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL 1 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRĠTERLERĠ TALĠMATI
Dok. No: TL01-KYB
Revizyon No:01
Yürürlük Tarihi: 23.05.2014
Sayfa No: 12/12
7. REVĠZYON ĠZLEME
Rev. No
01
Sayfa No
1/12
Revizyon Nedeni
Logo da eksik olan TC kısaltmasının ilavesi
HAZIRLAYAN
Pınar Bekdemir
ÇĠLĠNGĠROĞLU
MĠB Sorumlu
Dilek ULUS
KĠB Sorumlu
Tanju YAPICI
NKB Sorumlu
KONTROL EDEN
Tülin ARASOĞLU
KYT
ONAYLAYAN
Anıl Çağla ÖZKILIÇ
ĠHSL-1 Sorumlusu
ELEKTRONĠK NÜSHA GÜNCEL VE KONTROLLÜ OLUP BASILMIġ HALĠ KONTROLSÜZ KOPYADIR
Download

Numune Kabul Kriterleri Talimatı - İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü