T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnönü Bulvarı No:36
Emek / ANKARA
İlgi: (a): 02.05.2014 tarih ve 27424242-010.06.02(010.06)/14272 sayılı yazıları,
(b): 23.05.2014 tarih ve 2014/1426 sayılı Birliğimiz yazısı,
(c): 29.08.2014 tarih ve 27424242-010.06.02(010.03)/27312 sayılı yazıları,
(d): 01.10.2014 tarih ve 2014/2772 sayılı Birliğimiz yazısı,
(e): 17.10.2014 tarih ve 27424242-010.06.02(010.03)/31901 sayılı yazıları,
İlgi (a)’da kayıtlı yazıları ile “Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına
İlişkin Genelge Taslağı” gönderilerek taslağa ilişkin Birliğimiz görüşlerinin Müsteşarlıklarına
iletilmesi talep edilmiş, İlgi (b)’de kayıtlı yazımız ile de taslağa ilişkin Birliğimiz görüşleri arz
edilmiştir. İlgi (c)’de kayıtlı yazıları ile söz konusu taslağın değerlendirilmesini teminen
17.09.2014 tarihinde toplantı düzenleneceği ifade edilmiş, toplantıda Birliğimiz görüşleri ifade
edilmiştir. Bu kapsamda taslağa ilişkin görüşlerimiz İlgi (d)’de kayıtlı yazımız ile
Müsteşarlıklarına iletilmiştir. İlgi (e)’de kayıtlı yazıları ile Taslak bir kez daha gönderilerek
Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir. Söz konusu Taslak Birliğimizce incelenmiş olup
görüşlerimiz değerlendirmelerinize sunulmaktadır.
1. Taslağın 1’inci maddesinin 1’inci cümlesinde “Sigorta şirketleri motorlu araç sigortaları
kapsamında tedarik ettikleri eşdeğer parçanın bu niteliği taşımamasından hak sahibine
karşı sorumludurlar” ifadesi yer almaktadır. Taslakta yer alan metinde “ettirdikleri”
ibaresinin çıkartıldığı görülmektedir. Bu olumlu gelişmeyle birlikte İlgi (d)’de kayıtlı
yazımızda da arz edildiği üzere Genelgenin yürürlüğe girmesi ile birlikte mevzuatta
eşdeğer parça kullanılmasına izin verilen durumlarda belgelenmiş eşdeğer parça
kullanılması zorunlu olacaktır. Sistemin işleyişinde belgeleme sürecini bu alanda faaliyet
gösterecek kurumlar yürütecek ve uygun görülen parçalar belgelendirilecektir. Bu
kapsamda parçanın eşdeğer niteliği taşıyıp taşımadığını test eden ve belgeleyen sigorta
şirketleri değil belgelemeyi yapan şirketler olacaktır. Maddenin 2’nci cümlesinde zaten
sigorta şirketlerine Genelge ile belirlenen usul ve esaslara göre belgelenmiş eşdeğer parça
kullanma zorunluluğu getirildiğinden 1’inci maddenin 1’inci cümlesinin taslaktan
çıkartılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
2. 5’inci maddenin son paragrafında, “Belgelendirme kuruluşu, ürün testlerini metal, plastik,
aydınlatma parçalarına yapılan ana testler kapsamında malzeme, parça, işlevsellik ana
kriterlerine göre yapmalı bu amaçla mutad testleri uygulamalıdır” ibaresi yer almaktadır.
Mutad testlerin ne olduğuna dair üzerinde mutabık kalınan bir standart bulunmamaktadır.
Bu kapsamda söz konusu ibarenin yer almasının ileride karmaşaya sebep olacağı
düşünülmekte olup paragrafın taslaktan çıkartılması önerilmektedir.
3. Taslağın 6’ncı maddesinde değişikliğe gidilerek belgelendirme kuruluşunun TS EN
ISO/IEC 17021 standardına uygun olarak akredite olması gerekliliği hüküm altına
alınmıştır. Birliğimizce önerilen bu yapı yanında Taslağın 11’nci maddesinde söz konusu
standardın 01.07.2015 tarihine kadar geçerli olduğu, bu tarihten sonra TS EN ISO/IEC
17065 standardının geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır. Birliğimizce yürütülen proje
kapsamında eşdeğer parça sertifikası veren Capa, Centro Zaragoza ve Thatcham ile
yapılan görüşmede taslakta yer alan akreditasyonların hiç birine sahip olmadıkları bilgisi
alınmıştır. Dolayısıyla söz konusu kuruluşlar Genelge ile talep edilen akreditasyonu
alabilmek için ulusal akreditasyon kuruluşlarına başvuracaklardır. Bu kapsamda iki farklı
akreditasyon için başvuruda bulunmak söz konusu şirketler için benzer prosedürleri iki
defa tekrarlamak anlamına gelecektir. Diğer taraftan böyle bir şartın konulması
durumunda bu konuda uzmanlaşmış bahsi geçen üç uluslararası firmanın Türkiye’de
faaliyet göstermek için gerekli olan akreditasyonu almaları için de belirli bir süreye ihtiyaç
duyacakları dikkate göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle iki farklı belge alınmasını
gerektirecek uygulama yerine TS EN ISO/IEC 17021 ve TS EN ISO/IEC 17065
standartlarından sadece bir tanesinin zorunlu tutulmasının ve standardın alınması için
asgari 6 aylık bir süre tanınmasının gerekli olduğu mütalaa edilmektedir.
4. 12’nci maddede Genelgenin 01.03.2015 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.
İlgi (d)’de Müsteşarlıklarına arz edilen Birlik görüşünde de ifade edildiği üzere
Birliğimizce yürütülen projede konunun taraflarıyla görüşülerek görüşleri alınmaktadır.
Bu kapsamda parça tedarik şirketleriyle de görüşülmüş olup talebi karşılayacak sertifikalı
parça tedariki için 6 ila 9 aylık bir süreye ihtiyaç duyulduğu bilgisi alınmıştır. Diğer
taraftan Taslağın 6 ve 11’inci maddelerinde yer alan standartlara göre akredite edilmek
için de 6 aylık süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla Genelgenin yayımı tarihinden
itibaren 6 ila 9 aylık bir geçiş süreci verilmesinin sistemde sorun yaşanmaması için gerekli
olduğu mütalaa edilmektedir.
Konuyu görüş ve takdirlerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE
EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ
Download

TC HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ