BAŞKÖY ENTEGRE TESİSLERİMİZ
SIZDIRMAZ BETONARME BUHARLAŞTIRMA LAGÜNÜ YAPIMI
İDARİ ŞARTNAMESİ
(Entegre Tesisler-Buharlaştırma Lagünü)
Birliğimizce, kapalı zarf fiyat teklifi alınarak açık eksiltme yapılmak suretiyle, Başköy
Entegre Tesislerimizde “ Sızdırmaz Betonarme Buharlaştırma Lagünü” yaptırılacaktır.
1. Şartnamenin Konusu;
Başköy Entegre Tesislerimize
yapılmasıdır.
“Sızdırmaz Betonarme Buharlaştırma Lagünü”
Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar, ekli Teknik Şartname ve Birim Fiyat Tariflerinde
belirtilmiştir.
2. Kısaltmalar;
İş bu şartnamede,
2.1. S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği kısaca “işveren”,
“Marmarabirlik” veya “Birlik”,
2.2. Başköy Entegre Tesisleri kısaca “Tesis”,
2.3. Teklif verecekler kısaca “Firma” veya “Yüklenici”,
2.3. Söz konusu Sızdırmaz Betonarme Buhar Lagünü yapımı işlerinin bütünü ise kısaca
“Lagün ” olarak geçecektir.
3. Fiyat;
Yüklenici firma, teklif mektubunda şartnameye uygun fiyat teklifi verdiğini belirtecektir. KDV
hariç TL. bazında malzeme, imalat iskele bedeli, nakliye, işçilik, elektrik, su, yemek, konaklama ve
diğer masraflar vs. dahil fiyat verilecektir.
Fiyat teklifi olarak, ekli “Keşif Listesi” doldurulacak olup, verilecek birim fiyatlar ile keşif
listesindeki imalat miktarları çarpılacak, keşif listesinin toplamı alınarak genel toplam bulunacaktır.
Açık eksiltme bu genel toplam üzerinden yapılacaktır.
Açık eksiltme sonucundaki iskonto oranı neticesinde oluşacak yeni birim fiyatlar,
sözleşme birim fiyatları olacaktır.
Keşif listesinde bulunmayan ancak, altyapı yapımı esnasında çıkacak imalatlar,
Birliğimizden yazılı onay alındıktan sonra yapılacaktır.
Fiyat teklifleri en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
4. Teklif Verme ve Açık Eksiltme Tarihi ile Geçici Teminat;
4.1. Geçici Teminat ve Teklif Verme Tarihi;
İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların, en geç 21.08.2014 perşembe günü saat: 14.00'e
kadar 12.000,00 TL.'lik geçici teminatlarını, nakit veya teminat mektubu olarak Birlik
veznesine yatırmaları ve kapalı zarf fiyat tekliflerini Satınalma Müdürlüğüne vermeleri
gerekmektedir.
4.2. Açık Eksiltme Tarihi;
Kapalı zarf fiyat teklifleri, ihale günü (21.08.2014 perşembe günü) saat: 14.10’da, Birliğimiz
Satınalma Komisyonu ve teklif veren firmalardan hazır bulunanların önünde açılacak, teklif
edilen genel toplam fiyatlar okunacak ve genel toplam bedeller üzerinden açık eksiltme
yapılacaktır.
Postadaki gecikmelerden Birliğimiz sorumlu olmayacaktır.
./..
-25. Tekliflerin Değerlendirilmesi;
Teklifler, açık eksiltme sonrası Birliğimizce opsiyon süresi içerisinde, şartnameye uygunluk
ve firma yeterliliği yönünden değerlendirilecek ve ihaleyi kazanan firma bildirilecektir.
6. Sözleşme İmzalanması;
Yüklenici firma ile Birliğimiz arasında, bildirim tarihini müteakip en geç 3 gün içerisinde bir
sözleşme imzalanacak ve ihale bedelinin %10'u oranında kesin teminat alınacaktır.
Yüklenici firmanın sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması halinde geçici teminat irad
kaydedilecektir.
7. Teslimat;
Yüklenici firma, lagün yapımı işini, sözleşme imzalanması ve yer tesliminin yapılmasını
müteakip, en geç 60 gün içerisinde, her türlü işlemi bitmiş vaziyette teslim edecektir.
İş bitiminde, işin yapıldığı alan temiz ve kullanıma uygun bir şekilde teslim edilecektir.
Lagün, aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır.
Marmarabirlik
S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
Bursa-İzmir Karayolu 29 km.
Başköy/BURSA
Tel
: (0224) 449 00 10
Faks : (0224) 449 00 30-31
Yer teslimi, sözleşme tarihini müteakip en geç 3 gün içerisinde yapılacaktır.
8. Ödeme;
Lagün yapımı işinin, her türlü işlemi bitmiş şekilde teslimini müteakip, fatura karşılığı 30 gün
içerisinde yapılacaktır.
9. Gecikme;
Lagün yapımı işinin tesliminde gecikme olması halinde, Marmarabirlik’ce gecikilen her
takvim günü için 1.000,00 TL. gecikme cezası alınmak suretiyle, yüklenici firmaya toplam 10 gün
ek süre verilebilir.
10. Kontrol;
Yapılan imalatlar Birliğimizce kontrol edilecektir. Yapılacak kontrollerde uygun olmayan
lagün söktürülecek, kullanılan malzemenin bedeli firmadan tahsil edilecek ve iş imalata uygun hale
getirilecektir.
Firmaca hatalı imalatın düzeltilmemesi veya hatalı imalata devam edilmesi halinde, iş bu
şartnamenin “Yapılacak Sözleşmenin Feshi” başlıklı ilgili maddesi hükümleri uygulanacaktır.
11. Teminatın İadesi;
Kesin teminat, firmanın taahhüdünü iş bu şartname hükümlerine uygun biçimde yerine
getirmesi ve SGK’dan borcu yoktur belgesi vermesi halinde, garanti süresinin bitiminde iade
edilecektir.
12. SGK’da Dosya Açma;
Yüklenici, yasal olarak gerek olması halinde, altyapı yapımı ile ilgili SGK’da kendi adına
yeni numara alacak ve dosya açacaktır.
./..
-313. Yapılacak Sözleşmenin Feshi;
Firma, yapılacak sözleşmenin herhangi bir maddesine uymadığı taktirde, yapılacak
sözleşme ihtara gerek kalmaksızın Marmarabirlik’ce tek taraflı olarak fesih edilerek teminatları irad
kaydedilecektir.
Ayrıca sözleşme hükümlerine uyulmamasından dolayı, hattın başka bir firmaya yaptırılması
durumunda, Birliğimizin uğrayacağı zarar, verilen kesin teminat miktarlarını aşıyor ise firma aradaki
farkı bildirim tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
14. Garanti;
Firma yapılan iş için, kullanıcı hataları hariç en az 2 yıl garanti verecektir. Garanti
süresince, inşaatta olabilecek arıza, sızdırma vs. kusurlara ücretsiz bakım/onarım yapılacaktır.
Garanti süresi işin tamamen teslimini müteakip başlayacaktır.
15. Kusurlara Müdahale;
Yüklenici firma, garanti süresi içerisinde yapmış olduğu iş ile ilgili her hangi bir kusur
oluştuğunda, bildirim tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde müdahale etmek ve en geç
1 hafta içerisinde de sorunu bila bedel çözmek ve kusuru gidermek mecburiyetindedir.
Belirtilen süre içerisinde müdahale yapılmadığı ve kusur giderilmediği taktirde, iş bu
şartnamenin “Yapılacak Sözleşmenin Feshi” başlıklı ilgili maddesi hükümleri uygulanacaktır.
16. İşçi Çalıştırma;
İhaleyi alan firma, iş bu şartnamede belirtilen lagün işini kendi personeline yaptıracaktır.
Kendi kadrosunda bulunan bu personel ile Marmarabirlik arasında hizmet akdi ilişkisi
olmadığından, söz konusu personele karşı, Sosyal Sigortalar mevzuatından doğan her türlü
yükümlülükler ile bu personelin maaş, SGK primleri, vergileri ve her türlü özlük hakları ihaleyi alan
firma tarafından karşılanacaktır.
Firma, işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir.
17. Çevre Güvenliği ve Hukuki Sorumluluk;
Yüklenici, yüklendiği işi yaparken çevreye, çevredeki binalara, üçüncü kişilere, kamusal
yapı ve alanlara zarar vermemek için her türlü önlemi almak ve gerekli uyarıları yapmak
zorundadır.
İşin yapılması sırasında veya sonrasında anılan zararların doğması halinde, Marmarabirlik
tarafından zarar görenlere ödenecek her türlü bedel ve tazminatın Marmarabirlik tarafından
yükleniciye rücu edileceğini, yüklenici kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, anılan zararlardan doğacak
idari veya mali sorumlulukların tamamı yükleniciye aittir.
18. Yer Görme;
Fiyat teklifi verilmeden önce, mutlaka lagün yapılacak yerin görülmesi ve alınacak yer
görme belgesinin fiyat teklifi ile birlikte Birliğimize verilmesi gerekmektedir.
Yer görmesi, çalışma günleri ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
19. Bilgi Alma;
Lagün yapımı işi ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için, Birliğimiz Proje ve İnşaat Müdürlüğüne
müracaat edilmesi gerekmektedir.
20. Sözleşmenin Devri;
Yapılacak sözleşme, Marmarabirlik’in izni olmadan kesinlikle başka firma ya da şahıslara
devredilemez.
./..
-421. Mücbir Sebepler;
Kanunun tarif ettiği mücbir sebepler taraflar için geçerlidir.
22. İhaleye Katılım Belgeleri;
İhaleye katılacakların, fiyat teklifleri ile birlikte aşağıdaki belgeleri de vermeleri
gerekmektedir.
22.1. Fiyat teklifi, (Keşif Listesi doldurulacaktır.)
22.2. Geçici teminat, (nakit veya teminat mektubu)
22.3. İmza sirküsü veya yetki belgesi, (fotokopisi olabilir.)
22.4. Ticaret Odası veya benzeri kuruluşlardan alınan faaliyet belgesi, (fotokopisi olabilir.)
22.5. Referans listesi,
22.6. Benzer iş bitirme belgesi,
22.7. Vergi Dairesi ve SGK’dan borcu yoktur belgesi,
22.8. Yer Görme Belgesi,
23. Fiyat Sabitliği,
İhale tarihinden sonra girdilere veya diğer maliyet unsurlarından birine gelecek olan zam
fiyatlara yansıtılmayacaktır. İhale fiyatı kesindir.
24. Yetkili Mahkemeler;
İş bu şartnameden dolayı doğacak uyuşmazlıkların hallinde, yetkili mahkemeler Bursa
Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
25. İş bu şartname ile firmanın fiyat teklifi arasında aykırılık oluğu taktirde, bunlardan
Marmarabirlik lehine olan uygulanacaktır.
26. İhaleye iştirak eden firmaların bu şartnameyi okuyup içeriğini kabul ettikleri varsayılır.
27. Birliğimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp/yapmamakta veya
dilediğine yapmakta serbesttir.
Eki; 1. 1 Adet Teknik Şartname.
2. 1 Adet Keşif Listesi.
ADRES : MARMARABİRLİK
Bursa-İzmir Karayolu 29. Km.
Başköy/BURSA
Tel
: (0224) 449 00 10 (10 Hat)
Faks :
" 449 00 30-31
YER GÖRME BELGESİ
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin, aşağıda belirtilen bağlı
biriminde yapılacak olan “Sızdırmaz Betonarme Buharlaştırma Lagünü Yapımı" işi,
yine aşağıda belirtilen Müteahhit/Firma tarafından, yerinde görülüp incelenmiş olup, iş bu
belge aşağıda tatbiki imzası bulunan Müteahhit/Firma yetkilisine verilmiştir.
Tarih
:
Yer Adı : Başköy Entegre Tesisler
Müteahhit/Firma
Ünvanı-Açık Adresi-Yetkili
Proje ve İnş. Müdürlüğü
Kaşe/İmza
Download

BAŞKÖY ENTEGRE TESİSLERİMİZ SIZDIRMAZ