İDARİ YARGI ALT SİSTEMİ 30.05.2014
Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemeleri
1- İdare ve Vergi Mahkemelerinde yer alan Hakimin Dolabı ekranı
menüden kaldırılarak, burada yer alan fonksiyonlar Yeni Dosya Arama
ekranına taşınmıştır.
2- Yeni Dosya Arama ekranı ile dosya bazlı işlemlerin daha pratik
yapılabilmesi sağlanmış olup, üst menüde yer alan menüler Yeni Dosya
Arama ekranına eklenmiştir. Bu sebeple üst menüde yer alan dosya bazlı
işlem yapan menüler kademe kademe kaldırılacaktır.
3- Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemesi Başkan rollerinde
yer alan Hatalı Kayıtları İptal Etme/Güncelleme ekranı aracılığıyla dava
dosyalarında yer alan eski havale bilgilerinin de güncellenmesi
sağlanmıştır.
4- İdare ve Vergi Mahkemesi Başkan rollerinde yer alan Hatalı Kayıtları
İptal Etme/Güncelleme ekranı aracılığıyla temyiz tarih bilgisinin
güncellenmesi işleminde, karar tarihinden önce olmaması kontrolü
eklenmiştir.
5- İdare ve Vergi Mahkemelerinde bir dava dosyasına yapılan her temyiz,
itiraz, karar düzeltme başvurusu için itiraz temyiz ilk inceleme listesine
kayıt atılması ve her başvuru için itiraz/temyiz ilk inceleme tutanağı
düzenlenmesi sağlanmıştır.
6- Görüşme tutanağı düzenlenen karara ait birden fazla gerekçeli karar
evrakı düzenlenmesi hatası giderilmiştir.
7- Bölge İdare Mahkemesinde, Evrak Hazırlama ekranı aracılığıyla Bölge
Dosyası, YD İtiraz Dosyası ve Kamu Dosyalarının iade edilmesi
edilebilmesi sağlanmıştır.
8- İdare ve Vergi Mahkemelerinde Dosyanın Kapatılarak Gönderilmesi
ekranında, işlem yapılan birimden farklı bir ilde yer alan İdari Yargı
Vezne ve Ön Büro birimi seçildiğinde evrakın düşeceği rol bulunmaması
hatası giderilmiştir.
9- Bölge İdare Mahkemesinde yer alan Esas Defteri raporuna Dava Konusu
isimli bir sütun eklenerek, ilk derece mahkemesine ait dava dosyasının
konusunun bu alana yansıtılması sağlanmıştır.
1
10- Bölge İdare Mahkemesinde, Evrak Hazırlama ekranı aracılığıyla Bölge
Dosyası, YD İtiraz Dosyası ve Kamu Dosyalarının iade edilmesi
edilebilmesi sağlanmıştır.
11- Duruşma Tutanağı Hazırlama ekranında meydana gelen, havalesiz ve
başka üyeye havaleli dosyaya ilgilisi olmayan üye tarafından tutanak
düzenleme işlemleri engellenmiştir. Duruşma tutanağının sadece havaleli
ilgili üye tarafından düzenlenmesi sağlanmıştır.
12- Vezne ve Ön Büro birimlerinde Tevzi Sorgulama ekranına Dosya Evrak
Kayıt ve Dosya İnceleme butonları eklenerek, bilgi verme ve evrak kayıt
faaliyetlerinin daha sağlıklı ve hızlı yapılması sağlanmıştır. Ayrıca
otomatik olarak alındı makbuzu verilmesi sağlanmıştır.
13- İdare ve Vergi Mahkemelerinde Dosya İnceleme (Yeni Dosya
Arama) ekranına Tüm Dosyalarım sorgu grubunun altına Beklemede
Olan ve İşlemden Kaldırılan Dosyalar sorgusu eklenmiş ve gerekli
işlemlerin yerine getirilebilmesi sağlanmıştır.
14- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına İdare ve Vergi
Mahkemelerinde Bilirkişi/Duruşma/Keşif sorgu grubu altına Sarf Kararı
Düzenlenecek sorgusu eklenerek, karar verilmemiş ve bilirkişi dosya
teslimi yapılan ve keşif heyeti düzenlenerek, sarf kararı düzenlenmeyen
dosyaların listelenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır.
15- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına İdare ve Vergi
Mahkemelerinde kullanılmak üzere, Tüm Dosyaların sorgu grubunun
altına Geçici Gönderilecek Dosyalar sorgusu eklenerek, dosya durumu
Açık olan, YD İtiraz, İtiraz, İtiraz Karar Düzeltme, Reddi Hakim,
Görevsizlik, Bağlantı ve İnceleme talep edilen ve dosyanın gönderilmesi
üst yazısı hazırlanmayan dosyaların listelenmesi ve gerekli işlemlerin
yapılabilmesi sağlanmıştır.
16- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına İdare ve Vergi
Mahkemelerinde kullanılmak üzere, Tüm Dosyaların Sorgu grubunun
altına Kapatılarak Gönderilecek Dosyalar sorgusu eklenerek, dosya
durumu Açık olan, Yetkisizlik, görevsizlik, bağlantı ile gönderme, yargı
çevresi değişikliği, reddi hakim kabulü, hatalı tevzi nedeniyle esas
kaydının kapatılması kararı verilen dosyalar ile Bölge İdare Mahkemesi
ve Danıştay birimlerinden gelerek bozma kararı kaydedilen dava
dosyalarının listelenerek gerekli işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.
17- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına İdare ve Vergi
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Evrak Kaydedilen Dosyalar sorgu
gurubu oluşturularak, aşağıda listelenen sorgular eklenmiştir. Eklenen bu
2
sorguyla evrak kaydedilen ve oluşturulan dosyaların listelenmesi
sağlanmıştır.
a. Son 1 Günde Evrak Kaydedilenler
b. Son 1 Günde Evrak Hazırlananlar
c. Son 1 Haftada Evrak Kaydedilenler
d. Son 1 Haftada Evrak Hazırlananlar
18- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına İdare ve Vergi
Mahkemelerinde kullanılmak üzere İşlem Görmeyen Derdest Dosyalar
sorgu gurubu eklenerek, aşağıda listelenen sorguların yapılması
sağlanmıştır. Mevcut sorgularda Karar verilmemiş ve belli bir süre işlem
görmemiş yani safahatına kayıt atılmamış dosyaların listelenmesi
sağlanmıştır.
a. Son 1 aydır işlem görmeyen dosyalar
b. Son 6 aydır işlem görmeyen dosyalar
c. Son 1 yıldır işlem görmeyen dosyalar
19- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına İdare ve Vergi
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Havale Edilecek Dosyalar sorgu
gurubuna Havalesiz Derdest Dosyalar sorgusu eklenmiştir. Mevcut
sorgulama işlemiyle karar verilmemiş ve havalesiz olan dosyaların
listelenmesi ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi sağlanmıştır.
20- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına İdare ve Vergi
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Tüm Dosyalarım sorgu gurubunun
altına Posta Gideri Eksik Dosyalar sorgusu eklenmiştir. Sözkonusu sorgu
ile karara bağlanmayan ve 4 tebligat ücretinden az masrafı kalan
dosyaların listelenmesi ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır.
21- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına, İdare ve Vergi
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Tüm Dosyalarım sorgusu altına
Başka Birime Gönderilen Dosyalar Sorgusu eklenmiştir. Eklenen bu
sorgu ile dosya durumu başka birime gönderilmiş olan ve karara
çıkmamış
dosyaların
sorgulanması
ve
gerekli
işlemlerinin
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
22- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına İdare ve Vergi
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Havale, Heyet, Karar sorgu
3
gurubunun altına İtiraz Temyiz İlk İncelemesi Yapılacak Dosyalar
sorgusu eklenmiştir. Eklenen bu sorgu ile itiraz, temyiz, karar düzeltme
gibi kanun yolu başvurusunda bulunulan dava dosyalarının listelenerek
itiraz/temyiz ilk inceleme tutanaklarının düzenlenmesi sağlanmıştır.
23- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına İdare ve Vergi
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Tüm Dosyalarım Sorgu grubunun
altına Giden Talimat Dosyaları isimli sorgu eklenerek, başka birime
talimatla gönderilen ve iade edilmeyen dosyaların listelenmesi ve
akıbetinin sorulması sağlanmıştır.
24- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına İdare ve Vergi
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Tüm Dosyalarım Sorgu grubunun
altına Gelen Talimat Dosyaları isimli sorgu eklenerek, başka birimden
talimat olarak gelen ve iade edilmeyen dosyaların listelenmesi ve gerekli
işlemlerinin yerine getirilmesi sağlanmıştır.
25- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına Bölge İdare
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Yeni Açılan Dosyalar sorgu gurubu
eklemiştir. Burada yer alan sorgu gurubunda YD İtiraz Dosyaları, Bölge
Dosyaları ve Kamu Dosyaları isimli 3 alt sorgu yapılabilmesi
sağlanmıştır. Eklenen bu sorgularla Bölge İdare Mahkemesinde esasa
kaydedilmiş ve havale edilmemiş dosyaların dosya türüne göre
listelenmesi ve gerekli işlemleri yerine getirilmesi sağlanmıştır.
26- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına Bölge İdare
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Dosya İade İşlemleri sorgu gurubu
eklenerek, iade işlemi gerçekleştirilecek YD İtiraz, Bölge Dosyası, Kamu
Dosyası ve Esas almayan dosyaların sorgulanması sağlanmıştır. Sorgu
işleminde, dosya durumu açık ve karar verilmiş dosyaların sorgulanması,
gerekçeli kararının hazırlanıp hazırlanmadığı, onayı tamamlanmamış
evrakın olup olmadığı gösterilerek iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır.
27- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına Bölge İdare
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Detaylı Sorgulama ekranı yapılmış
olup, Bölge Dosyası ve Kamu Dosyalarının detaylı olarak sorgulanması
sağlanmıştır.
28- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına Bölge İdare
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Havalesiz Derdest Dosyalar sorgu
grubu eklenmiştir. Eklenen sorgularla, karara bağlanmamış ve havaleli
olmayan Bölge Dosyası, YD İtiraz Dosyası ve Kamu Dosyalarının
sorgulanarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
4
29- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına Bölge İdare
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Bilirkişiye Teslim Edilen Dosyalar
sorgu grubu eklenmiştir. Eklenen sorgularla, bilirkişi teslim tutanağı
düzenlenerek, bilirkişiye teslim edilen ve iade edilmemiş Bölge Dosyası,
YD İtiraz Dosyası ve Kamu Dosyalarının sorgulanarak gerekli işlemlerin
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
30- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına Bölge İdare
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Bilirkişi Ataması Yapılan Dosyalar
sorgu grubu eklenmiştir. Eklenen sorgularla, bilirkişi görevlendirmesi
yapılan ve bilirkişiye teslim edilemeyen Bölge Dosyası, YD İtiraz
Dosyası ve Kamu Dosyalarının sorgulanarak gerekli işlemlerin
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
31- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına Bölge İdare
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Sarf Kararı Düzenlenecekler sorgu
gurubu eklenmiştir. Bölge İdare Mahkemesinde eklenen bu sorgu grubu
ile bilirkişi tarafından dosya incelemesi tamamlanan, keşif heyeti
düzenlenen ve sarf kararı düzenlenmeyen dosyaların listelenmesi
sağlanarak gerekli işlemlerin yerine getirilmesi sağlanmıştır.
32- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına Bölge İdare
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Duruşma Günü Verilen Dosyalar
sorgu grubu eklenmiştir. Eklenen bu sorgu ile Bölge İdare Mahkemesinde,
karar verilmemiş ve duruşma günü verilmiş olan Bölge Dosyası, YD
İtiraz Dosyası ve Kamu Dosyalarının sorgulanarak gerekli işlemlerinin
yerine getirilmesi sağlanmıştır.
33- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına Bölge İdare
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Bilirkişi, Duruşma, Keşif sorgu
gurubunun altına Duruşma Günü Verilmeyen Dosyalar Sorgusu
eklenmiştir. Eklenen bu sorgu ile duruşma isteminde bulunulan ve
duruşma günü verilmemiş Bölge Dosyası, YD İtiraz Dosyası ve Kamu
Dosyalarının listelenmesi sağlanmıştır.
34- Dosya İnceleme (Yeni Dosya Arama) ekranına Bölge İdare
Mahkemelerinde kullanılmak üzere Bilirkişi, Duruşma, Keşif sorgu
grubunun altına Keşif Günü Verilmiş Dosyalar sorgusu eklenmiştir.
Eklenen bu sorgu ile karar verilmemiş, keşif günü verilmiş ve keşif
tutanağı düzenlenmemiş olan Bölge Dosyası, YD İtiraz Dosyası ve Kamu
dosyalarının listelenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanmıştır.
5
Ortak Ekranlar,
1- Başka Birimden Dosya Görüntülüme ekranı aracılığıyla Danıştay'a bağlı
yargı birimlerine ait dosyaların bilgilerinin görüntülenebilmesi ve
incelenebilmesi sağlanmıştır.
2- Bilirkişi görevlendirmesi yapılan dava dosyalarında sehven ya da hatalı
düzenlenen bilirkişi teslim tutanağı evrakının silinmesiyle, teslim
işleminde gerçekleştirilen işlemlerin sistem tarafından geri alınması
sağlanmıştır.
3- Taraf Bilgi Giriş ve Güncelleme ekranlarında Kurum sorgulama ve
güncelleme işlemlerinde kurum kaydetme ve güncelleme işlemlerinde
aşağıdaki güncellemeler gerçekleştirilmiştir;
a. Mersis'ten yapılan sorgulamada bulunamayan Mersis Numarasıyla
kurum kaydedilmesi engellenmiştir.
b. Kurum Kaydetme ekranında Tab tuşuyla ilerleme işlemi
düzenlenerek klavye kullanımı geliştirilmiştir.
c. Yapılan sorgu işleminde bulunamayan Mersis numarasıyla ilgili
sorgu yapıldığına ilişkin olarak dava dosyasına rapor kaydedilmesi
sağlanmıştır.
4- Tebligat arama ekranlarında alt dosya tebligatlarının da görüntülenmesi
sağlanmıştır
5- Dosya safahatına güncellenen tüm adresler değil yeni adreslerin
eklenmesi sağlanmıştır.
6- Taraf ekranlarına “Banka Bilgileri 11” sekmesi eklenmiştir. Bu sayede
tarafa dosya bazlı olarak banka iban bilgisi eklenebilecektir. Banka bilgisi
dosya bazlı olarak ekleneceği için her dosya için ayrı tanımlama
yapılması gerekmektedir.
7- Vekil ekleme ekranlarına iban bilgisinin seçilebileceği alan eklenmiştir.
Ayrıca eski dosyalar için ise vekil yetki türlerinin güncellenmesi
ekranından güncelleme işlemi yapılabilmektedir. Vekil banka bilgisi
avukatlar tarafından avukat portalından girildikten sonra UYAP
ekranlarına yansıyacaktır.
8- Raporlar / nüfus kayıt örneği ekranına kapalı kayıtları getir onay kutusu
eklenmiştir. Bu kayıt seçildiği zaman seçilen kişinin kapalı kaydı varsa
örneğin evli bir bayan sorgulanıyorsa evlenerek gittiği yerdeki kütükten
6
sorgulanarak anne, baba ve kardeşler gibi kayıtların da aynı sorguda
gelmesi sağlanmıştır.
Evrak,
1- Dosya Evrak Yetkilendirme (DSY_EVR_YETKI) ekranında dosya
evrakları paneline sadece onayları tamamlanan evraklar listelenmekteydi.
Bu alana dosya içerisinde bulunan tüm evrakların gelmesi sağlanmıştır.
2- Evrak Tarama ekranında, döküman adında "/" işareti yer alması
nedeniyle taranan dökümanın bulunamaması hatası giderilmiştir.
3- Avukat Portalından dosya numarası belirtilerek uygulamalara gönderilen
evraklar, uygulama ekranlarında evrak kaydetme aşamasında ilgili dosya
bilgisi kullanıcı tarafından müdahale edilemez duruma getirilmiştir.
Böylece kullanıcıların yanlış dosyaya kaydetme sorunları önlenecektir.
4- Gizli evrak gönderme işlemleriyle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
a. Gizli evrak gönderirken dağıtım listesinden birim seçme özelliği
kazandırılmıştır.
b. Gizli olarak hazırlanmış evrakın onay listesi değiştirilmesi
durumlarında evrakın "hazırlayan birimde onay aşamasında"
gizlenmesi sorunu giderilmiştir.
c. Dağıtım listesinde en az bir birimin gizli yapılması durumunda
sistemin özelliği olarak bütün birimler (otomatik olarak)
gizlenmektedir. Sistemin otomatik gizlediği evrak ise düştüğü
karşı birimde hiçbir kullanıcı tarafından görülememektedir.
Belirtilen problemin çözülmesi için dağıtım listesinde en az bir
birimin gizlenmesi durumunda diğer birimlerin de gizlenmesi
kullanıcıya zorunlu hale getirilmiştir.
5- Dosya inceleme ekranında tarihe göre sıralama imgesine tıklandığında
eskiden yeniye ve yeniden eskiye sıralama yapılabilmesi imkanı
verilmiştir.
6- Seçilen işleri aktar ekranına Sık Kullanılanlar alanı eklenmiştir.
7- Evrak oluşturma sırasında seçilen "Dağıtım Listesinde" bulunan
birimlerin kontrolü yapılarak evrakın gönderileceği karşı birimde aktif bir
görevlendirme olmaması, kapalı birim olması, aktif bir birimin rollerinin
iptal olması vb. durumlarda (evrakın karşı birim gönderilmeme durumları)
7
dağıtım listesi belirlenme aşamasında ilgili birimlerin kontrol edilerek,
dağıtım listesine eklenmemesi sağlanmıştır.
8- Yetkilendirilmiş olan evrak diske kaydedildiğinde oluşan not defteri
belgesinde diske kaydedilemeyecek belge ifadesi ve evrakın ismi, konusu
ve ilgili kişi bilgileri ile id yansımakta idi. Yapılan düzenleme ile evraka
ilişkin hiçbir bilginin bu alana yansımaması sağlanmıştır. Not defterinde
sadece Diske Kaydedilemeyecek Belge ifadesi bulunmaktadır.
9- Evrak ana menüsü altında yer alan Dosya Evrak Ek Düzeltme (Dosya
Evrak Düzeltme İşlemleri (EVR_GNL_0042)) ekranında yetkilendirilmiş
evrak seçildiğinde göster ve ilgili evrak listesi butonları pasif hale
getirilmiştir.
10- Tebligat evraklarında evrakın üzerine gelindiğinde çıkan sarı açıklama
kutusunda tebliğ bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
11- Birkaç rolün onayından geçecek evraklar için (sistemden oluşturulan her
türlü evrak) sistemin sadece belli bir rolde e-imza isteme zorunluluğu
ayarlanabilecek bir yapı getirildi
12- Dosya Evrak Listesi ekranlarına; birimimizde numara alan dosyaya hem
kendi birimimizde hemde dosyanın önceki birimlerinde kaydedilen son
10 evrakı görüntüleme yeteneği ve/veya istenildiğinde sadece dosyanın
geldiği birimlerde (dosyanın önceki birimlerinde) eklenen son 10 evrakı
görüntüleyebilme yeteneği eklenmiştir.
Editör,
1- Editör versiyonu 3.5.10’a yükseltilmiştir. Bu kapsamda;
2- Yeni Ribbon menünün kullanılabilirliğinin artırılmasına yönelik
çalışmalar yapılmıştır.
a. Editörde yer alan ikonlara sağ tık ile açılan "araç
çubuğuna ekle" ve "kişisel menüye ekle" seçenekleriyle;
kullanıcının araç çubuğunu kişiselleştirebilmesi ve
"kişisel menü" ile sık kullandığı butonları bir araya
getirebilmeleri sağlanmıştır. Böylelikle kullanıcıların
istedikleri butonlara daha hızlı erişimi sağlanmıştır.
b. Menü üzerinde sağ tık ile 'açılış menüsü yap" özelliği
eklenmiştir. Böylelikle kullanıcılar daha sık kullandıkları
menüleri "açılış menüsü" olarak belirleyebilecektir.
8
3- Editöründe tablo özellikleri geliştirilerek, tablo oluşturma ve düzenleme
işlemi daha kolay ve anlaşılır hale getirilmesine yönelik çalışmaların
birinci kısmı tamamlanmıştır.
c. Tablo özellikleri butonu ile tablo, satır, sütun özellikleri
tek bir buton altında toplanmıştır.
d. Tablo, satır, sütun ve hücre ekleme ve silme işlemleri
sadeleştirilmiştir.
4- Ribbon menüden klasik görünüme geçildikten sonra tekrar ribbon
menüye geçmek için eklenen "ribbon menü" simgesinin tekrar
kaldırılmadığı sürece sürekli olarak klasik görünümde kalması
sağlanmıştır.
5- Mouse sol tuşuyla sayfa seçimlerinin yapılamama hatası ve imleç'in arka
plan zemininde kaybolması sorunları giderilmiştir.
6- Bilgisayara yüklü olan editör versiyonu güncelleme işlemi kullanıcının
isteğine bağlı olarak otomatiğe çekilmektedir. Otomatik seçilmeyen
kullanıcılarda (güncellemenin aktif olmadığı) 30 günlük periyotlarla
güncelleme kontrol edilerek, aktif edilmese dahi kullanıcıya yeni sürümle
güncellemek isteyip istemediği sorulabilir duruma getirilmiştir.
7- Arka arkaya imzalamada hata alınması durumunda alınan hatayla birlikte
farklı evrakların içeriklerinin karışma hatası giderilmiştir.
8- Editörde yapılan değişiklik sonrası kapatma sırasında vazgeç
denildiğinde yapılan değişiklikleri yokmuş gibi algılayarak bir sonraki
kapatmada ilgili uyarının olmaması hatası giderilmiştir.
9- İmzalama sırasında şifre alanına 4'den az 16'den fazla karakter
girilmesiyle e-imzanın kilitlenme hatası giderilmiş olup, belirtilen sayılar
haricinde karakter eklenmesi durumunda kullanıcıyı bilgilendirici uyarı
mesajları eklenmiştir.
10- Editörün kapatılması sırasında vazgeç denildiğinde editörün simge
durumunun küçülmesi hatası giderilmiştir.
11- Editörün lokal versiyonunda ilk imzadan sonra oturumun 3 saat açık
kalması kaldırılmıştır.
12- Geri alma işlemleriyle ilgili (ctrl+z) iyileştirmeler yapılmıştır.
9
13- Belirli bir sayfanın üzerine çıkıldığında editörde oluşan yavaşlamalar ve
farklı sorunların giderilmesi ile performans artırımına yönelik ön
çalışmalar yapılmıştır.
Uygulama Ekranları,
1- Tablolarda herhangi bir hücrede bulunan ifadenin aranabilmesi için tablo
içerik arama özelliği oluşturulmuştur. Arama işlemi için tablonun
bulunduğu ekranda CTRL + F tuşları ile açılan arama penceresine
aranacak içeriğin girilmesi gerekmektedir. Düzenlemeye ilişkin video
Tablolarda
Arama
ismi
ile\\fileserver\bidbuygulama_gelistirme linkindedir.
2- Dağıtım listesinde arama yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Dağıtım panelinin üstünde bulunan arama alanına kapatılan, sanal ve aktif
görevlendirme bulunmayan birimlerin gelmemesi sağlanmıştır.
Düzenlemeye ilişkin açıklama videosu Dağıtım Listesinde Arama – ArGe
ismi ile\\fileserver\bidb-uygulama_gelistirme linkindedir.
3- Onay listesinde onay listesi düzenle butonu ile ilgili ekrana geçiş
yapmaya gerek kalmadan ekranın üstünde bulunan arama alanına ilgili
kişinin ismi yazılmak suretiyle onay listesine ekleme yapılabilmektedir.
4- Evrak panelinde şablonlar arasında arama yapılabilmesi amacıyla arama
alanı eklenmiştir.
5- Ağaç yapısı bulunan (dosya arama ekranında bulunan menüler, evrak
listeleri gibi) alanlarda CTRL+F ile açılan pencereden arama yapılması
sağlanmıştır. Örneklere ilişkin video Ağaç Yapılarında Arama ismi
ile \\fileserver\bidb-uygulama_gelistirme linkindedir.
6- Aynı tarihte farklı türde tatil bilgisi bulunması durumunda bu tatil
bilgilenin ayrı ayrı bilgi olarak iletilmesi ihtiyacı karşılanmıştır.
İŞ LİSTESİ;
1- İş listesinde filtre oluşturma işlemi sırasında hataya neden olan
karakterlerin filtre alanına girilmesi engellendi. (“: )” şeklinde
oluşturulan filtre bulunan iş listelerinde dosya evrak kayıt işlemi
10
sonrasında ekranda donma oluşmakta idi, düzenleme bu hatanın
giderilmesi amacıyla yapılmıştır.)
2- Aktif görevlendirmeler alanında arama özelliği değiştirilmiştir. Arama
işlemi yapılırken süzme yerine işaretleme yapılacaktır. Aranan içerikte
olan roller renklendirilecek ve bu roller arasında yön tuşları ile hareket
edilebilecektir.
DOSYA ARAMA;
1- Dosya arama ekranında sorgu sonucu bulunan dosya üzerine çift
tıklandığında Dosya İnceleme ekranının açılması sağlanmıştır.
DOSYA İNCELEME;
1- Dosya inceleme ekranında evrak gruplama seçenekleri artırılarak
açıklamaya göre, ilgili kişiye göre, ilgili kişi unvanına göre gruplama
imkanı verilmiştir. Açıklamalı video Evrak Gruplama ismi
ile \\fileserver\bidb-uygulama_gelistirme linkindedir.
2- Evrak geçiş özelliği hızlandırılmıştır.
3- Farklı monitöre aktarılan dosya inceleme ekranında not ekleme
işleminin yapılamamasına ilişkin hata giderildi.
4- Dosya inceleme ekranında daha önce desteklenmeyen html text
formatında bulunan evrakların görüntülenmesi sağlandı.
5- Dosya inceleme ekranında görüntülenen evrakın çevrilmesine ilişkin
yetenek eklendi. Bu yetenek CTRL+Sağ yön ok tuşuna kısa yol olarak
tanımlanmıştır.
6- Dosya inceleme ekranında çok sayfalı evraklarda sayfalar arası
geçişin daha kolay yapılabilmesi amacıyla sayfaya git özelliği
eklenmiştir. Bu alanın aktif olması için CTRL + G kısa yol olarak
tanımlanmıştır.
7- İptal edilen evrakların (üzerine iptal şerhi eklenerek gösterilen) iptal
şerhinin görüntülenememesine ilişkin hata giderildi.
8- İmzalı evrakların imza bilgilerinin (imzalayan kişi adı ve soyadı, imza
tarihi) görüntülenmesi sağlanmıştır.
11
Download

İdari Yargı Alt Sistemi 30.05.2014 tarihinde yapılan güncellemeleri