EYLÜL AYI EYLEM PLANI
A
H
F
1
1
6
1
2
2
FAALİYET ADI
Okul öncesi kayıt dönemi içerisinde aile ziyaretleri ilkokul ve anaokulu
müdürlüklerince yapılarak toplumda okul öncesi eğitime karşı olumlu bakış
açıları kazandırılması
İlahiyat Fakültesi, Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde okullaşma
oranlarının artırılması amacıyla köy ve mahalle muhtarları, okul aile birliği
başkanları gibi tüm paydaşlara yönelik olarak eğitim çalışmalarının sürdürülmesi
Öğrencinin mezun olduğu ortaokul müdürlüğü ile devam edeceği okul
müdürlükleri eşleştirilerek öğrencinin okula devamının sağlanması hususunda il,
ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli koordinasyon sağlanarak ortak hareket
edilmesi
Rehberlik çerçeve planlarının yayınlanması
1
3
2
1
4
5
1
5
1
Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Ölçme Değerlendirme Biriminin kurulması
ve uygulama yönergesinin hazırlanması
1
5
3
Okullar bazında başarılı olan öğrencilerin deneyimlerini paylaşacakları
ortamların oluşturulması
6
İlçelerde proje koordinatörlerine ait bilgilerin güncellenerek eğitimlerinin
planlanması
7
Fiziki kapasitesi uygun olan okul kantinleri ve kütüphanelerinin yanı sıra koridor
vb. yerlerde öğrencilere yönelik süreli yayın stantlarının oluşturulması
2
2
1
2
3
1
2
3
1
3
3
1
4
3
1
7
3
2
2
3
3
5
3
3
6
3
4
1
3
4
3
3
4
7
4
1
1
4
1
3
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile Okul rehberlik servislerinde sunulan
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin özel eğitimi de kapsayacak şekilde
tanıtımı yapılarak, okula uyum haftasından başlamak üzere tüm öğrenci ve
velilerin erişiminin sağlanması
SORUMLU BİRİM
Temel Eğitim
Temel Eğitim
Ortaöğretim-MeslekiDin
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Ortaöğretim-Strateji
Geliştirme
Temel EğitimOrtaöğretim-MeslekiDin
Temel EğitimOrtaöğretim-MeslekiDin
Temel EğitimOrtaöğretim-MeslekiDin
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Yönetici ve öğretmenlerin BEP hakkında bilgilendirilmesi amacıyla kaynak,
süreli yayın ve kılavuz desteği sağlanması
Her eğitim bölgesinde belirlenecek okullarda destek eğitim sınıfları ve destek
eğitim odalarının açılmasının sağlanması
RAM'lar tarafından öğrenme güçlüğü çeken bireylere yönelik tarama günlerinin
yapılması (özel öğrenme güçlüğü taraması)
“Okulda İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Okuldaşlık” projesinin
güncellenerek uygulanması
Okullarımızda açılacak olan destek odalarında eğitim verecek öğretmenlere
yönelik eğitim çalışmalarının yapılması
Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda yapılan ulusal ve bölgesel
çalışmalara konu ile ilgili personelin katılımının ve ilde
paylaşımının/yaygınlaştırılmasının sağlanması
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
7/19 Yaş Aile Eğitimi projesinin bir önceki yıl değerlendirmesinin yapılarak
2014-2015 eğitim-öğretim yılı uygulamasının başlatılması
"Tiyatroyla Değerler Eğitimi" uygulaması için İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
tarafından duyuru ve planlama çalışmalarının yapılması
Okullar bazında öğrenme stilleri konusunda sınıf rehber öğretmenlerine
bilgilendirme çalışmalarının yapılması
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Din Öğretimi
Okuma yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik saha çalışmasının yapılarak,
okuma yazma kurslarının açılması
İlimize yerleştirilen göçmenlere yönelik Türkçe ve okuma-yazma kurslarının
düzenlenmesi
Hayat Boyu Öğrenme
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri İnsan Kaynakları
Hayat Boyu Öğrenme
4
2
4
2
4
4
4
4
4
4
Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve usta öğreticilerinin eğitim ihtiyacını
belirlemek için toplantı, görüşme, anket, gözlem ve benzeri bilimsel yöntemlerle
çalışmaların yapılması
Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, yaz tatili döneminde okullarda öğrenci
4 ve velilere yönelik olarak açılan kurs veya etkinliklerin değerlendirilmesi
Öğrencilerin beceri eğitimi uygulaması yapacakları işletmelerin ilçe milli eğitim
8 müdürlüklerince çok yönlü olarak değerlendirilmesi
Mesleki Eğitim Kurumları STK, Meslek Odaları ve Sektör Temsilcilerinin
katılacağı ve görüş alışverişlerinin yapılacağı ortak platformların oluşturulması.
9 Bölgedeki İŞKUR, Ticaret Odaları verilerinin incelenerek yeni oluşan sektörlere
yönelik eleman sıkıntısı yaşanan alanların ve sektörlerin tespitine yönelik olmak
üzere çok yönlü çalışmaların sürdürülmesi.
Devamsızlığın önlenmesine ilişkin esasların hazırlanarak il düzeyinde
10 uygulanmasının sağlanması
Hayat Boyu Öğrenme
3
Hayat Boyu Öğrenme
Mesleki Eğitim
Mesleki Eğitim
Mesleki Eğitim
İlimizde Hizmetiçi Eğitimlerin daha verimli olması için; okul öncesi, temel
eğitim, ortaöğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları temsilcilerin
katılımıyla komisyon oluşturularak planlama yapılması
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
6
1
2
6
2
3
6
2
4
Eğitim bölgeleri öncelikli olmak üzere norm fazlası öğretmenlerin ihtiyaç
duyulan eğitim kurumlarına görevlendirilmesi
Öğretmenlerimizin destek eğitim odalarında görevlendirilmelerine yönelik
destekleyici eğitimlerin verilmesi
7
12
2
Taşımalı eğitim kapsamına alınan öğrenciler için yapılan planlama
çalışmalarının gözden geçirilmesi
Destek Hizmetleri
1
6
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından zümre toplantılarının mevcut
uygulamanın dışında etkin uygulanması için gerekli önlemlerin alınması
Strateji Geliştirme
8
8
1
7
Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanacak olan projelerin ilgili okul ve kurumlara
duyurulması
Strateji Geliştirme
8
1
15 Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar Projesinin hazırlanması
İnsan Kaynakları
Strateji Geliştirme
Bakanlık tarafından bilgi ve deneyim birikimlerinin paylaşmaları amacı ile
oluşturulan web paylaşım platformlarını yönetici ve öğretmenlere tanıtımının
yapılması
Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri
Okul/kurumlara yönelik stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi
Strateji Geliştirme
Her eğitim bölgesinde okul türleri bazında en az bir okulda müzik aleti çalmaya
yönelik kursların açılması ve öğrencilerin bu kurslara yönlendirilmesi
Temel EğitimOrtaöğretim
8
2
4
9
1
1
10
1
7
10
1
Okul rehberlik servisleri ve sınıf rehber öğretmenlerince, dokuzuncu sınıf tekrarı
10 yapan öğrencilere yönelik verimli ders çalışma yöntemleri konusunda eğitim ve
uygulama etkinliklerinin yapılması
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
10
1
RAM tarafından dokuzuncu sınıf tekrarı yapan öğrencilere yönelik öğrenme
11 biçem/sitillerini belirleme çalışmasının yapılması
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Destek HizmetleriKoordinatör Okul
Müdürleri
10
1
Yıllık çalışma planlarına göre öğretmenlerimizce belirlenen materyallerin okul
14 müdürlüklerince temin edilmesi, gerektiğinde koordinatör okul
müdürlüklerinden ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden destek alınması
10
1
8-12 Eylül okula uyum haftasında 1 ve 5. sınıf öğrenci velilerine yönelik sınıf ve
20 rehber öğretmeni tarafından eğitim verilmesi
Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
10
1
Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimlerinin
83 yapılması ve beklenti anketinin uygulanması
Destek Hizmetleri
10
2
7
İl düzeyinde 5 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik seviye tespit sınavının
uygulaması
Temel Eğitim Ortaöğretim - Mesleki
ve Teknik Eğitim - Din
Öğretimi
10
2
10
2
İl hayat boyu öğrenme, Halk eğitim merkezi planlama komisyonu toplantısının
12 yapılması
Okul aile birliği başkanları ile toplantı yapılması
28
Basın toplantısında bilgi verilebilecek nitelikte, okulların ikili eğitim durumları,
öğrenci sayıları ile ilgili çalışmaların yapılması
10
2
29
10
2
30 Halk oyunları şenliğinin yapılması
10
2
31
10
2
32
10
2
33
Hayat Boyu Öğrenme
Strateji Geliştirme
Temel Eğitim Ortaöğretim - Mesleki
ve Teknik Eğitim - Din
Öğretim
Hayat Boyu Öğrenme
15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında 1, 5 ve 9. sınıflar oryantasyon eğitimlerinin
yapılması
Temel Eğitim Ortaöğretim - Mesleki
ve Teknik Eğitim - Din
Öğretimi
Eğitim öğretimde yenilikçilik ödülleri duyurusunun yapılması
Strateji Geliştirme
8-12 Eylül 2014 tarihleri arasında 5 ve 9. sınıflar öğrenci velilerine yönelik
oryantasyon eğitimlerinin yapılması
Temel Eğitim Ortaöğretim - Mesleki
ve Teknik Eğitim - Din
Öğretimi
Download

EYLÜL AYI EYLEM PLANI A H F FAALİYET ADI SORUMLU BİRİM