İHALE İLANI
ADAPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
1-İHALENİN KONUSU:Tasarrufu Belediyemize ait Cumhuriyet Mah. 109 Ada 1 nolu parselin doğusunda
bulunan ortacamii yanı 7 nolu dükkan, Tasarrufu Belediyemize ait Rüstemler mah. 441 nolu parselin güneyinde
kalan 75m2’lik bina, Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 1708 ada 1 nolu parselde 1290,00m2 kullanım
alanı bulunan kreş binası, Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 3061 ada, 1 nolu parselde bulunan 1.kat 9
nolu dükkan, Mülkiyeti Belediyemize ait Korucuk mah. 3061 ada, 1 nolu parselde bulunan 1.kat 6 nolu dükkan,
Tasarrufu Belediyemize ait Doğancılar Mahallesi 958-959 nolu parselin önünde kalan bakkal ile Tasarrufu
Belediyemize ait Acıelmalık mah. 2101 ada 21 nolu parselin güneyinde kalan 8m2’lik bağımsız bölümün amacına
uygun faaliyetlerde kullanılmak üzere aylık kira bedeli üzerinden 3 yıllığına kiralanması işidir.
2-İHALE USULÜ:Toplam 7 adet taşınmazın kiralanması işi ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.
3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: 7 adet taşınmazın kiralama ihalesi
05/12/2014 Cuma günü saat 14:00’de Adapazarı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-ŞARTNAME BEDELİ: Her bağımsız bölümün kiralaması için ayrı ayrı şartname bedeli 50,00 ’dir.
5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
KİRALAMA
GEÇİCİ
KİRALAMA
MUHAMMEN
NO ADRES
SÜRESİ
TEMİNAT
ŞEKLİ
BEDEL
(YIL)
BEDELİ(%3)
Cumhuriyet Mah. 109 Ada 1
1 nolu parselin doğusunda bulunan
AYLIK
7.200,00
216,00
3
ortacamii yanı 7 nolu dükkan
Rüstemler mah. 441 nolu
2 parselin güneyinde kalan
AYLIK
3.960,00
118,80
3
75m2’lik bina
Korucuk mah. 1708 ada 1 nolu
3 parselde 1290,00m2 kullanım
122.400,00
3.672,00
AYLIK
3
alanı bulunan kreş binası
Korucuk mah. 3061 ada, 1 nolu
4 parselde bulunan 1.kat 9 nolu
10.800,00
324,00
AYLIK
3
dükkan
Korucuk mah. 3061 ada, 1 nolu
5 parselde bulunan 1.kat 6 nolu
10.800,00
324,00
AYLIK
3
dükkan
Doğancılar Mahallesi 958-959
6 nolu parselin önünde kalan
3.600,00
108,00
AYLIK
3
bakkal
Acıelmalık mah. 2101 ada 21
7 nolu parselin güneyinde kalan
1.800,00
54,00
AYLIK
3
8m2’lik bağımsız bölüm
Not: İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını ihale günü saat 12.00’a kadar Adapazarı Belediyesi veznelerine
yatırmaları gerekmektedir.Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde yapılacaktır.
6-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:Her bir kiralama ihalesi için ayrı ayrı istenilen belgeler 2886 sayılı
kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 05/12/2014 Cuma günü saat 12:00’a kadar Adapazarı Belediyesi
Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
7-İSTENİLEN BELGELER
1-Nüfus cüzdanı sureti, İstekli şirket ise, Ticaret ve Sanayi Odası veya İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge verilmesi
2-İkametgah belgesi,
3-Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi,
4-Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
5-Temsili durumda noterce tasdikli vekaletname,
6-Şartname aldığına dair belge,
7-İhale iştirak teminatı yatırdığına dair belge,
8-Adapazarı Belediyesi’ne ait borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden)
Not: İhale dosyası her gün mesai saatleri içinde Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
İLAN OLUNUR
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 2335 (www.bik.gov.tr)
Download

ihale ilanı adapazarı belediyesi başkanlığından