Hazırlayan
Oya SAĞIR
Bahçelievler Aile Hastanesi
Eğitim Gelişim Hemşiresi
2014
•
•
•
•
Sedasyon Uygulamaları
Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları
Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır?
Modifiye Aldrete Skorlaması Değerlendirme Kriterleri
• Sedasyon/analjezi teknikleri ile hastanın anksiyetesi,
huzursuzluğu ve ağrısı azaltılabilir veya tamamen yok
edilebilir.
• Ayrıca hareketsizlik gerektiren girişimlerde, küçük
çocuk ve kooperasyon kurulamayan erişkin hastaların
hareket etmesi önlenerek girişimin başarısı arttırılır.
• Uyanma odasında sedasyon sonrası değerlendirmede bir çok
sedasyon sonrası taburculuk skorlama sistemi geliştirilmiştir.
• Bunlar arasında;
1. Steward postanestezik değerlendirme sistemi: Bilinç
seviyesi, havayolu ve hareketlilik olmak üzere 3 kriter
kullanılır
2. Aldrete skorlaması: Aktivite, solunum, dolaşım, bilinç ve
renk gibi 5 kriter değerlendirilir
3. Modifiye aldrete skorlaması: infant ve çocuklarda
kullanılabilir. Aldrete skorlamasına ek olarak O2 saturasyonu
yer almaktadır.
• Günübirlik anestezi sonrasında , hastalar
preanestezik fizyolojik durumlarına dönmeden
derlenmiş kabul edilemez.
• Bu dönem 3 basamak halinde gerçekleşir
• Hastanın anesteziden
uyandığı, koruyucu
reflekslerini ve motor
aktivitesini kazandığı
zaman dilimini kapsar
• Aldrete skorlaması hastanın bu fazdan çıkmaya hazır
olup olmadığını değerlendiren bir skorlama sistemidir
• Hastanın bir yardımcı eşliğinde eve çıkartılmaya hazır
hale gelinceye kadar izlendiği dönemdir ve
sonlandırılması için değerlendirilen bir grup kriterin
istenen düzeye gelmesi gerekir
• Postanestezi çıkış skorlama sistemi (PADSS) hastanın
bu fazdan çıkmaya hazır olup olmadığını
değerlendiren bir skorlama sistemidir
• Kusmayı değerlendirmede Abramowitz Emezis skoru
kullanılır
• Hastanın hastaneden
çıkışı sonrasındaki süre
içerisinde gerçekleşir
Hastaların derlenme odasından servise
gönderilmeleri sırasında hazır
olduklarının belirlenmesinde kullanılan
skorlama sistemidir (1).
AKTİVİTE
( Emirle veya Serbest Hareketle)
SOLUNUM
DOLAŞIM
DOLAŞIM
ŞUUR
O2 Saturasyonu
4 Ekstremite
2 Puan
2 Ekstremite
1 Puan
0 Ekstremite
0 Puan
Derin soluk alabilme ve rahat öksürebilme
2 Puan
Dispne, yüzeyel, sınırlı soluk alıp verme
1 Puan
Apneik
0 Puan
TA pre-op değerinden ± 20 mmHg farklı ise
2 Puan
TA pre-op değerinden ± 20-50 mmHg farklı ise
1 Puan
TA pre-op değerinden ± 50 mmHg farklı ise
0 Puan
Nabız pre-op değerinden %20 farklı ise
2 Puan
Nabız pre-op değerinden %20-40 farklı ise
1 Puan
Nabız pre-op değerinden %40 ve üstü farklı ise
0 Puan
Tam uyanık
2 Puan
Seslenerek uyandırılıyor
1 Puan
Yanıt yok
0 Puan
Oda havasında > % 92
2 Puan
% 90 SPO2 için O2 inhalasyonu gerekli
1 Puan
O2 desteği ile < %90
0 Puan
• 37 yaşında
• Küretaj operasyonu için yatırılan hastanın geliş
fiziksel muayene bulguları;
– Solunum sayısı ve derinliği normal
– Kan basıncı 130/90 mmHg
– Nabız 100/dk
– Saturasyon %98
• Küretaj operasyonu sonrası hasta derlenme odasına
alınıyor.
• Derlenme odasında bulunan hastanın fizik muayene
bulguları;
–
–
–
–
–
Dispne, yüzeyel solunum
Kan basıncı 90/60 mmHg
Nabız 76/dk
O2 saturasyonu %90
Sadece iki ekstremitesi hareketli olan hasta, sözlü
komuta yanıt olarak gözünü kaşıyabiliyor
AKTİVİTE
( Emirle veya Serbest Hareketle)
SOLUNUM
DOLAŞIM
DOLAŞIM
ŞUUR
O2 Saturasyonu
4 Ekstremite
2 Puan
2 Ekstremite
1 Puan
0 Ekstremite
0 Puan
Derin soluk alabilme ve rahat öksürebilme
2 Puan
Dispne, yüzeyel, sınırlı soluk alıp verme
1 Puan
Apneik
0 Puan
TA pre-op değerinden ± 20 mmHg farklı ise
2 Puan
TA pre-op değerinden ± 20-50 mmHg farklı ise
1 Puan
TA pre-op değerinden ± 50 mmHg farklı ise
0 Puan
Nabız pre-op değerinden %20 farklı ise
2 Puan
Nabız pre-op değerinden %20-40 farklı ise
1 Puan
Nabız pre-op değerinden %40 ve üstü farklı ise
0 Puan
Tam uyanık
2 Puan
Seslenerek uyandırılıyor
1 Puan
Yanıt yok
0 Puan
Oda havasında > % 92
2 Puan
% 90 SPO2 için O2 inhalasyonu gerekli
1 Puan
O2 desteği ile < %90
0 Puan
• Vakanın Modifiye Aldrete Skor Puanı 6 olarak tespit
edildi. Bu durumda hastanın derlenme odasından
çıkışı uygun görünmemektedir.
• Hastanın derlenme odasında takibine devam
edilmelidir.
• Modifiye Aldrete skoru 12 puana olduğunda hastalar
derlenme odasından servise gönderilebilir.
• Aldrete skorlamasında ağrı ve bulantı - kusma
değerlendirmesi yoktur.
VİTAL BULGULAR
(Vital bulgular stabil olmalı, yaş ve pre-op
bazal değerlerle uyumlu olmalıdır)
AKTİVİTE SEVİYESİ
(Hasta pre-operatif aktivite seviyesinde
olmalıdır)
BULANTI KUSMA
(Hasta taburcu olmadan önce bulantı ve
kusması minimal olmalıdır)
AĞRI
(Hasta taburcu olmadan önce ağrı hiç
olmamalı veya minimal olmalıdır)
CERRAHİ KANAMA
(Postoperatif kanama cerrahi girişimden
beklenen kanama ile uyumlu olmalıdır)
KB ve nabız pre-op temel değerlerin %20’sinin içinde
2 Puan
KB ve nabız pre-op temel değerlerin %20-40’ının içinde
1 Puan
KB ve nabız pre-op temel değerlerin > %40’ının içinde
0 Puan
Rahat yürüyüş, baş dönmesinin olmaması
2 Puan
Yardıma ihtiyaç duyması
1 Puan
Gezemeyecek durumda olması
0 Puan
Hafif: PO medikasyon ile başarılı tedavi edilmesi
2 Puan
Orta: IM medikasyon ile başarılı tedavi edilmesi
1 Puan
Şiddetli: Tekrarlanan tedaviye rağmen devam etmesi
0 Puan
Kabul edilebilirliği : Evet
2 Puan
Kabul edilebilirliği : Hayır
1 Puan
Hafif: Pansuman değişikliğini gerektirmez
2 Puan
Orta: En fazla 2 pansuman değişikliği gerektirmesi
1 Puan
Şiddetli: 3 pansumandan fazla değişiklik gerektirmesi
0 Puan
En yüksek skor: 10, ≥ 9 skorundaki hastalar taburcu edilmeye uygundur.
1.
Adem Y. Günübirlik Artroskopik Diz Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İntratekal % 0,5 Hiperbarik
Bupivakain İle Sağlanan Tek Taraflı Spinal Anestezi İle Propofol-desfluran Kombinasyonu İle
Uygulanan Genel Anestezinin Hemodinamik Parametreler ve Taburculuk Kriterleri Açısından
Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, 2009; s. 30-34.
2.
Mehtap Ç. Çocuklarda Manyetik Rezonans Görüntülemede Sedasyon İçin Manuel Ve Hedef
Kontrollü Propofol İnfüzyonlarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2012; s. 11-12.
3.
Çetin K, Orhan Murat K, Yıldız B, Emine K, Alpaslan A. Yüksek ve Düşük Akımlı Desfluran
Anestezisinde Kognitif Fonksiyonların Değerlendirilmesi. Anestezi Dergisi, 2011; 19(2): 124-129.
4.
Anestezi Uygulama Klavuzları Post Anestezik Bakım, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği,
İstanbul, 2005: s. 24-27.
5.
Sinan A, Mustafa Ö. Bilinçli Sedasyon. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,
2000; 3 (2): 121-126.
Download

Slayt 1