T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Kalkınma Kurulu Başkanlığı
10. KALKINMA KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
Karabük Üniversitesi Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu
4 Haziran 2014 Çarşamba
10:00
Hasan YILDIRIM (Karabük İl Genel Meclis Başkanı)
Katılım Sağlayan YK Üyeleri
Cihat ÇAKIR (Bartın TSO Başkanı)
Kalkınma Kurulu Başkanı (Ramazan KAPLAN)
Kâtip Üye (Birol DİKYURT)
Divan Heyeti
Kâtip Üye (Selahattin GÜNEY)
Uzman Neslihan BAŞER
Varsa Bakanlık Yetkilisi
52
Katılım Sayısı
12 Kasım 2014 Çarşamba
Bir Sonraki Toplantı Tarihi
Zonguldak
Bir Sonraki Toplantı Yeri
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 10. Kalkınma Kurulu toplantısı, 25.01.2006 tarih ve 5449
sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 8.
maddesi ve 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15433 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının 4. ve 5. maddesi
gereği, 4 Haziran 2014 Çarşamba günü saat 10:00’da Karabük Üniversitesi Bektaş Açıkgöz
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda Divan Heyeti üyeleri Kalkınma Kurulu Başkanı ve Bartın Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN, katip üye Birol DİKYURT ve yedek katip üye Selahattin
GÜNEY yerini almıştır. Divan Heyeti’nin yerini almasını müteakip yapılan yoklamada
toplantı yeter sayısının olduğu tespit edilmiştir. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı
okunması ile 10. Kalkınma Kurulu Toplantısı başlamıştır.
BAKKA Yönetim Kurulu’ndan Bartın TSO başkanı Cihat ÇAKIR ve Karabük İl Genel
Meclisi Başkanı Hasan YILDIRIM Kalkınma Kurulu toplantısına katılım göstermiştir.
Toplantının ilk konuşmasını Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Faruk TEZEL
yapmıştır. Konuşmada BAKKA’nın bölge kalkınmasına yapmış olduğu katkıları belirten
Faruk TEZEL, BAKKA’nın yürütmekte olduğu güdümlü proje, mali ve teknik destekler,
2014-2023 Bölge Planı, hazırlanan rapor ve dokümanlar ile sektörel analizler hakkında kurulu
kısaca bilgilendirmiştir.
Faruk TEZEL’in konuşmasının ardından, toplantıya ev sahipliği yapan Karabük Üniversitesi
Rektörü kısa bir konuşma gerçekleştirmiştir. Ardından Kalkınma Kurulu Başkanı ve Bartın
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan KAPLAN konuşmasını yapmıştır. Konuşmada;
T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Kalkınma Kurulu Başkanlığı
üniversitelerin yapmış oldukları çalışmalara değinen KAPLAN, Türkiye’nin son dönemde
kaydettiği ilerlemeleri belirtmiştir. Ayrıca Kalkınma Kurulunun bir danışma organı olarak
değerlendirmesini yapan KAPLAN, Kurul’un görevleri ve yapısı ile üye sayısı hususunda
Nisan 2014’te Gaziantep’te II. Kalkınma Ajansları Konferansı’nda gerçekleştirilen
görüşmeleri ve burada edindiği düşünceleri kurula aktarmıştır. Ayrıca Kalkınma Kurulu için
bazı yapısal değişikliklerin yapılması gerektiğini ve Bakanlık nezdinde ön çalışmaların
olduğu bilgisini de Kalkınma Kurulu üyeleri ile paylaşmıştır.
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN’ın konuşmasının ardından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı Mehmet ÇETİNKAYA BAKKA 2013 Yılı
Ajans Faaliyet Raporu konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. Mehmet ÇETİNKAYA
sunumunda Kalkınma Kurulu’nu BAKKA’nın personel durumu, 2013 yılı gelir ve gider
bütçesi, denetim mekanizmaları, 2014-2023 Bölge Planı çalışmaları, mali ve teknik destek
programları, düzenlenen organizasyonlar, koordinasyon faaliyetleri hakkında kurulu
bilgilendirmiştir. Ayrıca Faaliyet Raporu’nda yer alan öneri ve tedbirler kısımları ile bu
hususlarda bugüne kadar yapılan çalışmaları ifade ederek sunumunu sonlandırmıştır.
Mehmet ÇETİNKAYA’nın sunumunun ardından, BAKKA Program Yönetimi Birimi
uzmanlarından Medine Merve YOLLAR, 2014 Yılı Destek Programları hakkında bir sunum
gerçekleştirmiştir. Sonuçları Mayıs ayı içerisinde kamuoyuna açıklanan KOBİ ve Sosyal
Kalkınma Mali Destek Programları ile uygulaması devam eden Doğrudan Faaliyet Desteği ve
Teknik Destek programlarının kapsamını, destek oranlarını ve bütçelerini belirterek kurulu
bilgilendirmiştir.
Merve YOLLAR’ın sunumunun ardından, BAKKA TR81 Bölgesi Ar-Ge ve Yenilik
Stratejileri çalışmaları hususunda Kalkınma Kurulu’nun bilgilendirmesi amacıyla BAKKA
tarafından hizmet alımı usulü ile çalışmayı yürüten İNOMER firmasının CEO’su Şirin ELÇİ
bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumunda inovasyonun içeriği ve dünyadaki algısı ile
uygulamalarını belirten Şirin ELÇİ, Türkiye’de yenilik çalışmalarının gerekliliğini
vurgulamıştır.
Şirin ELÇİ, Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirmiş olduğu Ar-Ge ve Yenilik
Stratejileri çalışmalarından bahsetmiş ve sonrasında Batı Karadeniz Bölgesi’nde BAKKA
koordinasyonunda başlatılmış olan TR81 Bölgesi Ar-Ge ve Yenilik Stratejileri çalışması
hususunda Kalkınma Kurulu’nu bilgilendirmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında yapılması
gereken ve mevcut durumu ortaya çıkartacak olan anket çalışması Kurul Üyelerine dağıtılarak
anket toplantı esnasında üyeler tarafından doldurulmuştur. Kurul üyelerine Ar-Ge ve Yenilik
Stratejileri çalışması kapsamında bölge paydaşlarına yönelik olarak verilecek 2 günlük
eğitimin duyurusu yapılmış ve sonraki tarihlerde ajans tarafından duyurulacak eğitime katılım
sağlayabilecekleri iletilmiştir. Bunlara ek olarak inovasyon arz ve talep araştırmasıyla alakalı
hazırlanan anketlerle ilgili olarak üyeler bilgilendirilmiş, e-mail ve ajans websitesi yoluyla
T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Kalkınma Kurulu Başkanlığı
yapılan bilgilendirmede gönderilen linkteki anketi doldurarak çalışmaya destek olmaları talep
edilmiştir.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Strateji Geliştirme ve Planlama Birim Başkanı Mehmet
ÇETİNKAYA, Kalkınma Kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin olarak mevzuat çerçevesinde
bilgilendirmede bulunmuş ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından
hazırlanmış olan Türkiye’nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının Değerlendirilmesi Raporu
kapsamında Kalkınma Kurulu’na ilişkin değerlendirmenin özetini kapsayan bir sunum
gerçekleştirmiştir. Sunumun sonunda Kalkınma Kurulu’nu danışma organı vazifesini daha
etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için öngörülen çözüm ve öneriler de kurul üyeleri ile
paylaşılmıştır.
Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan KAPLAN, bir önceki Kalkınma Kurulu
toplantısında Karabük Orman İşletme Müdürlüğü’nü temsilen M. Emin UZUNSOY’un yedek
katip üye olarak seçildiğini ancak seçimler sonrasında yapılan incelemede Karabük Orman
İşletme Müdürlüğü’nün Kalkınma Kurulu üyesi olmadığının tespit edildiğini belirtmiştir.
Yerine kendinden sonra en çok oy alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü temsilen
Orhan KÜLEKÇİ’nin otomatik olarak yedek üye olarak belirlendiğini açıklamıştır. Ancak
Bartın Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde müdürlüğe vekaleten Okan DOĞULU’nun
gelmesi; ayrıca ZAYBİR’i temsilen aday olmuş ve Yedek Katip Üye olarak seçilen Temel
AKMAN yerine ZAYBİR’in en üst düzey temsilcisi olan ZAYBİR Başkanı Selahattin
GÜNEY’in tekrar kurumlarının temsilcisi olarak Kalkınma Kurulu’na katılma talebinde
bulunması sebebiyle yedek katip üye seçiminin tekrar yapılması ihtiyacı hâsıl olduğu ifade
edilmiştir.
Kalkınma Kurulu Başkanı tarafından kurula her iki kurumun en üst yetkili temsilcisinin yedek
kâtip üye adayı olması teklif edilmiş ve kurul tarafından yapılan oylamada bu teklif oy birliği
ile kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre kurulun yeni yedek katip üyeleri Bartın Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdür Vekili Okan DOĞULU ve ZAYBİR Başkanı Selahattin GÜNEY
olmuştur.
Bir sonraki toplantı olan 11. Kalkınma Kurulu Toplantısının gündemi, tarihi ve yeri
hususunda Kalkınma Kurulu’nda oylama yapılmıştır. Oylama sonucunda toplantı yeri olarak
Zonguldak, toplantı tarihi olarak da 12 Kasım 2014 Çarşamba gününe oyçokluğu ile karar
verilmiştir. Zonguldak’taki toplantı yerinin tespiti için Ajans personeli yetkili kılınmış, yer
tespiti yapıldıktan sonra kurula tebliğ işleminin ajans tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.
Toplantı bitirilmeden önce Kalkınma Kurulu’nun görüş ve önerileri alınmaya başlanmış
iletilen sorular Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı Mehmet ÇETİNKAYA
tarafından yanıtlanmış, ayrıca bazı üyelerin Bakanlıktan yasal düzenlemelerle ilgili talepleri
ise toplantıda bulunan Kalkınma Bakanlığından uzman Neslihan BAŞER tarafından not
edilmiştir.
T.C.
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Kalkınma Kurulu Başkanlığı
Faruk TEZEL ve Mehmet ÇETİNKAYA’nın sorulara ve taleplere cevap vermesinin ardından,
Kalkınma Kurulu Başkanı Ramazan KAPLAN, Katip Üye Birol DİKYURTve Yedek Katip
Üye Selahattin GÜNEY tarafından kısa konuşmalar yapılmıştır. Ayrıca kâtip üyeler
tarafından, 20 Kasım Bartın Üniversitesinde yapılan bir önceki Kalkınma Kurulu Sonuç
Bildirgesi okunmuştur.
Kurul görüşmeleri ve karara bağlanan konular Başkanlık Divanınca Kurula bildirilmiş ve
Başkan ile Kâtip Üyelerce imzalanmıştır. Görüş ve öneriler ile soru-cevap kısmından sonra
toplantı sonlandırılarak toplu fotoğraf çekimi yapılmış ve yemek organizasyonuna geçilmiştir.
Ekler:
1- Toplantı Gündemi
2- Kurulun Görüş ve Önerileri
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Kalkınma Kurulu Başkanı
Birol DİKYURT
Kâtip Üye
Selahattin GÜNEY
Kâtip Üye
Download

Toplantı Tutanağı