BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
İŞ TANIMLARI
Adı Soyadı
Statüsü
Selman KARAYILMAZLAR
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
Unvanı
Prof.Dr.
ORGANİZASYONEL Fiili Görev Unvanı
BİLGİLER
Ünitesi
İŞİN TANIMI
ve
AMACI
Dekan
Bartın Üniversitesi
Bölümü
Bartın Orman Fakültesi
Birimi
Dekanlık
İlk Amiri
Rektör
Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli
çalışmayı sağlamak.Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rapor
vermek.Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarının gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,fakülte bütçesi ile
ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,Fakültenin birimleri ve her
düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, kendisine verilen diğer görevleri
yapmaktır.
Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli
çalışmayı sağlamak.Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre
rapor vermek.Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile
ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulununda görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak. Fakültenin birimleri ve her
düzeydeki personeli genel gözetim ve denetim görevini yapmak.Fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim
kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin
alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın
GÖREV
faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde,bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında,takip ve
VE
kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.Harcama talimatlarının
SORUMLULUKLAR bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili,
ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çercevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu
olmak.Bütçeye ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yönetici olarak elinde bulundurmak.Bütçede
öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen
ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek,tasarruf ilkelerine uygun
davranmak,bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri verdiği diğer işleri ve işlemleri yapmak.
ÇALIŞMA
KOŞULLARI
Çalışma Ortamı (bulunma yüzdeleri)
İş Riski
Ofis
Saha
Meslek Hastalığı Riski
1
99
Öğrenim Düzeyi ve Alanı
Mesleki Eğitim ve Sertifikalar
Yabancı Dil ve Düzeyi
Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri
ONAYLAYAN
0
İş Kazası Riski
İŞİN GEREKTİRDİĞİ Fiziksel Çaba (Yüzde)
ÇABA
Zihinsel Çaba (Yüzde)
Deneyim (Hizmet) Süresi
İŞ
GEREKLİLİKLERİ
100
Bilgisayar Programı
Yazma
Bilgisayar Paket
Kullanımı
Bilgisayar Okur
Yazarlığı
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
İŞ TANIMLARI
Adı Soyadı
Statüsü
Nedim SARAÇOĞLU
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
Unvanı
Prof.Dr.
ORGANİZASYONEL Fiili Görev Unvanı
BİLGİLER
Ünitesi
İŞİN TANIMI
ve
AMACI
Dekan Yardımcısı
Bartın Üniversitesi
Bölümü
Bartın Orman Fakültesi
Birimi
Dekanlık
İlk Amiri
Dekan
Dekanın verdiği görevleri yapmak, Dekan Fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek.Göreviyle ilgili
evrak,eşya araç ve gereçleri korumak saklamak.Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Dekan ve Fakülte
Sekreterine yardımcı olmak.Fakültenin yürüteceği tüm orgazisyonlarda (Kongre Seminer,Panel)Fakülte Sekreteri ile
koordineli çalışarak organisasyonları yapmak ve basın yayın kuruluşları ve kamu kuruluşları ile irtibata
geçmek.Fakültenin satın alma komisyonunda görev yapmak.Dekanı ve Fakülteyi temsil etmek.Fakültenin eğitim
hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyon sağlamak.Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici
(leri)tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
Dekanın verdiği görevleri yapmak, Dekan Fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek.Göreviyle ilgili
evrak,eşya araç ve gereçleri korumak saklamak.Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Dekan ve Fakülte
Sekreterine yardımcı olmak.Fakültenin yürüteceği tüm orgazisyonlarda (Kongre Seminer,Panel)Fakülte Sekreteri ile
GÖREV
koordineli çalışarak organisasyonları yapmak ve basın yayın kuruluşları ve kamu kuruluşları ile irtibata
VE
geçmek.Fakültenin satın alma komisyonunda görev yapmak.Dekanı ve Fakülteyi temsil etmek.Fakültenin eğitim
SORUMLULUKLAR
hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyon sağlamak.Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici
(leri)tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
ÇALIŞMA
KOŞULLARI
Çalışma Ortamı (bulunma yüzdeleri)
İş Riski
Ofis
Saha
Meslek Hastalığı Riski
1
99
Öğrenim Düzeyi ve Alanı
Mesleki Eğitim ve Sertifikalar
İŞ
Yabancı Dil ve Düzeyi
GEREKLİLİKLERİ
Deneyim (Hizmet) Süresi
ONAYLAYAN
0
İş Kazası Riski
İŞİN GEREKTİRDİĞİ Fiziksel Çaba (Yüzde)
ÇABA
Zihinsel Çaba (Yüzde)
Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri
100
Bilgisayar Programı
Yazma
Bilgisayar Paket
Kullanımı
Bilgisayar Okur
Yazarlığı
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMLARI
Bölümü
ORGANİZASYONEL Birimi
BİLGİLER
Orman Fakültesi Dekanlığı
Anabilim Dalı Başkanlığı
Unvanı
Anabilim Dalı Başkanı
İlk Amiri
Dekan
Başkanı olduğu anabilim dalının ders dağılım teklifleri ile anabilim dalında yapılması
gereken ve planlanan bilimsel çalışmalar, konferans, seminer gibi etkinliklerin yapılması
için bölüm başkanlığına teklif eder. Anabilim dalıyla ilgili her türlü akademik ve idari
çalışmaların yürütülmesinde bölüm başkanına karşı sorumludur.
GÖREV
VE
SORUMLULUKLAR
ONAYLAYAN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMLARI
Bölümü
ORGANİZASYONEL Birimi
BİLGİLER
Orman Fakültesi Dekanlığı
Orman Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı Bölümleri
Unvanı
Araştırma Görevlisi
İlk Amiri
Dekan
Üniversitelere bağlı fakültelerde görev yaptığı bölümde kendi anabilim dalıyla ilgili
araştırma inceleme yapmak, yapılacak deney ve benzeri bilimsel etkinliklere yardımcı
olmasının yanısıra yetkili amirlerce verilen diğer görevleri yapan öğretim
yardımcılarıdır.
GÖREV
VE
SORUMLULUKLAR
ONAYLAYAN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
İŞ TANIMLARI
Adı Soyadı
Statüsü
Mustafa KAYA
657 Sayılı DMK
Unvanı
Fakülte Sekreteri
ORGANİZASYONEL Fiili Görev Unvanı
BİLGİLER
Ünitesi
İŞİN TANIMI
ve
AMACI
Fakülte Sekreteri
Bartın Üniversitesi
Bölümü
Bartın Orman Fakültesi
Birimi
Fakülte Sekreterliği
İlk Amiri
Dekan
Fakülte idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,Fakülte
kurulu ve Fakülte yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak,bu kurallarda alınan kararların
yazılması, korunması ve saklanmasını sağlanmak,Fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu kararlarını ilgili birimlere
iletmek,Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında dekana öneride bulunmak, Dekanlığın
yazışmalarını yürütmek,Dekanlığın protokol,ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,Dekan tarafından verilecek
benzeri görevleri yapmak, İdari personelin kullanıma tahsis edilmiş bilgisayar,fotokopi,yazıcı,ve benzeri ofis
makinelerinin kullanımına ilişkin talimatlar hazırlamak,bu makinelerin iş amacı dışında kullanılmasını kesinlikle
yasaklanmasını sağlamak,İdari personelin kullandığı her türlü kırtasiye ve sarf malzemenein aylık ve yıllık
kullanım istaristiklerini rapor haline getirmek, Akademik-İdari personele ilişkin özlük dosyalarını düzenlemek ve
saklamak,Fakülte bütçesinin yapılmasını sağlamak.yönetim Kurulu ve disiplin kurulu dosyalanması ve
muhafazasını sağlamak.
Fakülte idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,Fakülte
kurulu ve Fakülte yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak,bu kurallarda alınan kararların
yazılması, korunması ve saklanmasını sağlanmak,Fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu kararlarını ilgili birimlere
iletmek,Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında dekana öneride bulunmak, Dekanlığın
GÖREV
yazışmalarını yürütmek,Dekanlığın protokol,ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,Dekan tarafından verilecek
benzeri görevleri yapmak, İdari personelin kullanıma tahsis edilmiş bilgisayar,fotokopi,yazıcı,ve benzeri ofis
VE
SORUMLULUKLAR makinelerinin kullanımına ilişkin talimatlar hazırlamak,bu makinelerin iş amacı dışında kullanılmasını kesinlikle
yasaklanmasını sağlamak,İdari personelin kullandığı her türlü kırtasiye ve sarf malzemenein aylık ve yıllık
kullanım istaristiklerini rapor haline getirmek, Akademik-İdari personele ilişkin özlük dosyalarını düzenlemek ve
saklamak,Fakülte bütçesinin yapılmasını sağlamak.yönetim Kurulu ve disiplin kurulu dosyalanması ve
muhafazasını sağlamak.
ÇALIŞMA
KOŞULLARI
Çalışma Ortamı (bulunma yüzdeleri)
İş Riski
100
Ofis
0
Saha
İş Kazası Riski
Meslek Hastalığı Riski
İŞİN GEREKTİRDİĞİ Fiziksel Çaba (Yüzde)
ÇABA
Zihinsel Çaba (Yüzde)
1
99
Öğrenim Düzeyi ve Alanı
LİSANS(İŞLETME)
Mesleki Eğitim ve Sertifikalar
Bilgisayar Sertifikası
Yabancı Dil ve Düzeyi
Deneyim (Hizmet) Süresi
İŞ
GEREKLİLİKLERİ
Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri
ONAYLAYAN
25 Yıldan Fazla
Bilgisayar Programı
Yazma
Bilgisayar Paket
Kullanımı
Bilgisayar Okur
Yazarlığı
İyi
İyi
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
İŞ TANIMLARI
Adı Soyadı
Statüsü
Sema DÖNMEZ
657 Sayılı DMK
Unvanı
Şube Müdürü
ORGANİZASYONEL Fiili Görev Unvanı
BİLGİLER
Ünitesi
İŞİN TANIMI
ve
AMACI
Şube Müdürü
Bartın Üniversitesi
Bölümü
Bartın Orman Fakültesi
Birimi
Personel İşleri
İlk Amiri
Fakülte Sekreteri
Fakültemizde görev yapan akedemik ve idari personelin özlük İşleri , öğrenci işleri, idari ve
mali işler, evrak kayıt, bölüm sekreterlikleri birimlerinde yapılan işler ile resmi ve özel kurum
ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar konularında fakülte sekreterine yardımcı olmak,Fakülte
Sekreteri izinli-raporlu veya görevli olduğu zamanlarda fakülte sekreterine vekalet etmek.
Fakültemizde görev yapan akedemik ve idari personelin özlük İşleri , öğrenci işleri, idari ve
GÖREV
mali işler, evrak kayıt, bölüm sekreterlikleri birimlerinde yapılan işler ile resmi ve özel kurum
VE
ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar konularında fakülte sekreterine yardımcı olmak,Fakülte
SORUMLULUKLAR
Sekreteri izinli-raporlu veya görevli olduğu zamanlarda fakülte sekreterine vekalet etmek.
ÇALIŞMA
KOŞULLARI
Çalışma Ortamı (bulunma yüzdeleri)
İş Riski
100
Ofis
0
Saha
İş Kazası Riski
Meslek Hastalığı Riski
İŞİN GEREKTİRDİĞİ Fiziksel Çaba (Yüzde)
ÇABA
Zihinsel Çaba (Yüzde)
1
99
Öğrenim Düzeyi ve Alanı
Lisans (İktisat)
Mesleki Eğitim ve Sertifikalar
Bilgisayar Sertifikası
İŞ
Yabancı Dil ve Düzeyi
GEREKLİLİKLERİ
Deneyim (Hizmet) Süresi
Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri
ONAYLAYAN
İngilizce / Az
20 Yıldan Fazla
Bilgisayar Programı
Yazma
Bilgisayar Paket
Kullanımı
Bilgisayar Okur
Yazarlığı
İyi
İyi
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
İŞ TANIMLARI
Adı Soyadı
Statüsü
Emre ÇINAR
657 Sayılı DMK
Unvanı
Bilgisayar İşletmeni
ORGANİZASYONEL Fiili Görev Unvanı
BİLGİLER
Ünitesi
İŞİN TANIMI
ve
AMACI
Bilgisayar İşletmeni
Bartın Üniversitesi
Bölümü
Bartın Orman Fakültesi
Birimi
İdari ve Mali İşler
İlk Amiri
Fakülte Sekreteri
Fakülte Bütçesini Hazırlamak ,Hazırlanan Bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk
işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek, Personel maaşlarının hazırlanıp ödenmesi, Sosyal
Güvenlik Kuruluşu ile yapılan personelin giriş çıkış tescillerinin yapılması.
5018 Sayılı KMYKK'nın 44 ıncı maddesinde, "Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi; Harcama yetkilis adına
taşınırları teslim alan,koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu yönetmelik ve usullere göre kayıtları
tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu
çercevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilerdir.
Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre
sayarak, tartarak ölçerek teslim almak,doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları
sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları
GÖREV
kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini
VE
SORUMLULUKLAR önlemek.Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak,bunlara ilişkin belge ve cetvelleri
düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini
konsolide görevlilerine göndermek. Bütçeyi hazırlamak.
ÇALIŞMA
KOŞULLARI
Çalışma Ortamı (bulunma yüzdeleri)
İş Riski
100
Ofis
0
Saha
İş Kazası Riski
Meslek Hastalığı Riski
İŞİN GEREKTİRDİĞİ Fiziksel Çaba (Yüzde)
ÇABA
Zihinsel Çaba (Yüzde)
1
99
Öğrenim Düzeyi ve Alanı
Lisans(İşletme)
Mesleki Eğitim ve Sertifikalar
Bilgisayar Sertifikası
İŞ
Yabancı Dil ve Düzeyi
GEREKLİLİKLERİ
Deneyim (Hizmet) Süresi
Bilgisayar Programı Yazma Az
Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri
Bilgisayar Paket Kullanımı İyi
Bilgisayar Okur Yazarlığı
ONAYLAYAN
İyi
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
İŞ TANIMLARI
Adı Soyadı
Statüsü
Hüdayi CAN
657 Sayılı DMK
Unvanı
Bilgisayar İşletmeni
ORGANİZASYONEL Fiili Görev Unvanı
BİLGİLER
Ünitesi
İŞİN TANIMI
ve
AMACI
Bilgisayar İşletmeni
Bartın Üniversitesi
Bölümü
Bartın Orman Fakültesi
Birimi
İdari ve Mali İşler
İlk Amiri
Fakülte Sekreteri
Satın Alma , doğrudan temin, ek ders ücretleri ve yolluk ödemelerinin hazırlanması,hazırlanan bütçeden
ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlenlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek.
Satın Alma , doğrudan temin, ek ders ücretleri ve yolluk ödemelerinin hazırlanması,hazırlanan bütçeden
GÖREV
ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip
VE
SORUMLULUKLAR etmek.Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapnak.
ÇALIŞMA
KOŞULLARI
Çalışma Ortamı (bulunma yüzdeleri)
İş Riski
100
Ofis
0
Saha
İş Kazası Riski
Meslek Hastalığı Riski
İŞİN GEREKTİRDİĞİ Fiziksel Çaba (Yüzde)
ÇABA
Zihinsel Çaba (Yüzde)
1
99
Öğrenim Düzeyi ve Alanı
Lise
Mesleki Eğitim ve Sertifikalar
İŞ
GEREKLİLİKLERİ Yabancı Dil ve Düzeyi
Deneyim (Hizmet) Süresi
Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri
ONAYLAYAN
20 yıldan fazla
Bilgisayar Programı
Yazma
Bilgisayar Paket
Kullanımı
Bilgisayar Okur
Yazarlığı
İyi
İyi
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
İŞ TANIMLARI
Adı Soyadı
Statüsü
Lemya ÖZDEMİR-Abdullah Sabri KİPER
657 Sayılı DMK
Unvanı
Bilgisayar İşletmeni - Memur
ORGANİZASYONEL Fiili Görev Unvanı
BİLGİLER
Ünitesi
İŞİN TANIMI
ve
AMACI
Bilgisayar İşletmeni - Memur
Bartın Üniversitesi
Bölümü
Bartın Orman Fakültesi
Birimi
Öğrenci İşleri
İlk Amiri
Fakülte Sekreteri
Öğrenci kayıt işlerini yapmak, kayıt sildirme ve kayıt dondurma işlerini takip etmek,Öğrencilerin kayıt dönemi ve
ekle sil dönemi sonrası ders kodlamalarının çıktılarını almak,öğrenci kimlik belgelerinin hazırlanması ile ilgili
işlemleri gerçekleştirmek, ders seçme kataloglarını hazırlamak,öğrenci notlarını bilgisayardan kontrol etmek,öğrenci
dosyalarını düzenlemek ve saklamak,öğrencilerle ilgili burs işlemlerini duyurmak ve başvuruları almak,öğrencilerin
sağlık ile ilgili işlemlerini yapmak ve dosyalamak,erkek öğrencilerin askerlikle ilgili işlerini yapmak ve takip
etmek,öğrencilerle ilgili yatay ve dikey geçiş işlemlerini takip etmek ve dosyalamak,öğrencilerle ilgili transkript
belgelerini hazırlamak,öğrencilerle ilgili çıkış, mezuniyet belgesi ve diplomaları hazırlamak, Fakülte Sekreteri
tarafından verilecek diğer işleri yapmak.
Öğrenci kayıt işlerini yapmak, kayıt sildirme ve kayıt dondurma işlerini takip etmek,Öğrencilerin kayıt dönemi ve
ekle sil dönemi sonrası ders kodlamalarının çıktılarını almak,öğrenci kimlik belgelerinin hazırlanması ile ilgili
GÖREV
işlemleri gerçekleştirmek, ders seçme kataloglarını hazırlamak,öğrenci notlarını bilgisayardan kontrol etmek,öğrenci
VE
dosyalarını düzenlemek ve saklamak,öğrencilerle ilgili burs işlemlerini duyurmak ve başvuruları almak,öğrencilerin
SORUMLULUKLAR sağlık ile ilgili işlemlerini yapmak ve dosyalamak,erkek öğrencilerin askerlikle ilgili işlerini yapmak ve takip
etmek,öğrencilerle ilgili yatay ve dikey geçiş işlemlerini takip etmek ve dosyalamak,öğrencilerle ilgili transkript
belgelerini hazırlamak,öğrencilerle ilgili çıkış, mezuniyet belgesi ve diplomaları hazırlamak, Fakülte Sekreteri
tarafından verilecek diğer işleri yapmak.
ÇALIŞMA
KOŞULLARI
Çalışma Ortamı (bulunma yüzdeleri)
İş Riski
100
Ofis
0
Saha
İş Kazası Riski
Meslek Hastalığı Riski
Fiziksel Çaba (Yüzde)
İŞİN GEREKTİRDİĞİ
Zihinsel Çaba (Yüzde)
ÇABA
1
99
Öğrenim Düzeyi ve Alanı
Mesleki Eğitim ve Sertifikalar
İngilizce / Az
Yabancı Dil ve Düzeyi
İŞ
GEREKLİLİKLERİ
Deneyim (Hizmet) Süresi
Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri
ONAYLAYAN
Bilgisayar Programı
Yazma
Az
Bilgisayar Paket
Kullanımı
İyi
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
İŞ TANIMLARI
Adı Soyadı
Statüsü
Aslı BAŞ
657 Sayılı DMK
Unvanı
Bilgisayar İşletmeni
ORGANİZASYONEL Fiili Görev Unvanı
BİLGİLER
Ünitesi
İŞİN TANIMI
ve
AMACI
Bilgisayar İşletmeni
Bartın Üniversitesi
Bölümü
Bartın Orman Fakültesi
Birimi
Dekan Sekreteri
İlk Amiri
Fakülte Sekreteri
Bağlı olduğu birim amirinin toplantılarını ve randevularını tespit etmek, Bağlı olduğu birim amirinin
telefon irtibatını sağlamak.
GÖREV
VE
SORUMLULUKLAR Bağlı olduğu birim amirinin toplantılarını ve randevularını tespit etmek, Bağlı olduğu birim amirinin
telefon irtibatını sağlamak.Fakülte Sekreteri ve bağlı birim amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
ÇALIŞMA
KOŞULLARI
Çalışma Ortamı (bulunma yüzdeleri)
İş Riski
100
Ofis
0
Saha
İş Kazası Riski
Meslek Hastalığı Riski
İŞİN GEREKTİRDİĞİ Fiziksel Çaba (Yüzde)
ÇABA
Zihinsel Çaba (Yüzde)
1
99
Öğrenim Düzeyi ve Alanı
Lisans (İşletme)
Mesleki Eğitim ve Sertifikalar
Bilgisayar Sertifikası
Yabancı Dil ve Düzeyi
İngilizce / Az
İŞ
GEREKLİLİKLERİ
Deneyim (Hizmet) Süresi
Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri
ONAYLAYAN
2 Yıldan Az
Bilgisayar Programı
Yazma
Bilgisayar Paket
Kullanımı
Bilgisayar Okur
Yazarlığı
İyi
İyi
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMLARI
Bölümü
ORGANİZASYONEL Birimi
BİLGİLER
Unvanı
İlk Amiri
Orman Fakültesi Dekanlığı
Orman Mühendisliği Bölüm Sekreterliği
Bilgisayar İşletmeni
Fakülte Sekreteri
Fakülte Dekanlığından bölüm başkanlığına gelen ve bölüm başkanlığınca
cevaplandırılan evrakları kayıt altına almak.Bölüm başkanı ile görüşerek yazıların
cevabını hazırlamak.Gideceği birime süresi içinde göndermek. Ek ders ücret
GÖREV
bildirimlerini hazırlamak.Bölümdeki öğretim elemanlarının yolluk beyannamelerini
VE
SORUMLULUKLAR hazırlamak.Öğrenci belgelerini düzenlemek.Öğrenci staj işlemleriyle ilgili çalışmaları
yürütmek.Bölümün ders ve sınav programları konularındaki yazışmaları
yürütmek.Fakülte Sekreterince verilen görevleri yapmak.
ONAYLAYAN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
İŞ TANIMLARI
Adı Soyadı
Statüsü
Fatma Aysan AKINCI
657 Sayılı DMK
Unvanı
Bilgisayar İşletmeni
ORGANİZASYONEL Fiili Görev Unvanı
BİLGİLER
Ünitesi
İŞİN TANIMI
ve
AMACI
Bilgisayar İşletmeni
Bartın Üniversitesi
Bölümü
Bartın Orman Fakültesi
Birimi
Evrak Kayıt
İlk Amiri
Fakülte Sekreteri
Gelen Giden evrakın kayıtları ve bunlarla ilgili yazışmaları zamanında yapmak,Posta, kurye veya kargo
yoluyla gelen her türlü evrakı geliş günü itibariyle kayda girmak ve ilgili birim veya kişiye iletmek.
GÖREV
VE
Gelen Giden evrakın kayıtları ve bunlarala ilgili yazışmaları zamanında yapmak,Posta, kurye veya
SORUMLULUKLAR
kargo yoluyla gelen her türlü evrakı geliş günü itibariyle kayda girmak ve ilgili birim veya kişiye
iletmek.Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak.
ÇALIŞMA
KOŞULLARI
Çalışma Ortamı (bulunma yüzdeleri)
İş Riski
100
Ofis
0
Saha
İş Kazası Riski
Meslek Hastalığı Riski
İŞİN GEREKTİRDİĞİ Fiziksel Çaba (Yüzde)
ÇABA
Zihinsel Çaba (Yüzde)
1
99
Öğrenim Düzeyi ve Alanı
Lisans(İşletme)
Mesleki Eğitim ve Sertifikalar
Bilgisayar Sertifikası
İŞ
GEREKLİLİKLERİ Yabancı Dil ve Düzeyi
İngilizce / Az
Deneyim (Hizmet) Süresi
Teknik Bilgi Alanları ve Seviyeleri
ONAYLAYAN
Bilgisayar Programı
Yazma
Bilgisayar Paket
Kullanımı
Bilgisayar Okur
Yazarlığı
İyi
İyi
Download

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI