T.C.OKANÜNİVERSİTESİ
HUKUKFAKÜLTESİ
MAZERETLERİLEİLGİLİUYGULAMAESASLARI
1. KONUVEGEREKÇE
Bu esaslar; Hukuk Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği’nin
34. maddesi uyarınca mazeretlerinin kabulü ve mazeret (telafi) sınavlarının yapılışına dair
uygulamaesaslarınıbelirlemekamacıylahazırlanmıştır.
2. KAPSAM
OkanÜniversitesiHukukFakültesindekayıtlıöğrencilerikapsar.
3. MAZERETLER
3.1 HastalıkHali
a. Öğrencinin sınava katılmasını engelleyecek bir hastalığının bulunması halinde aşağıdaki
kurumlardanraporalmasızorunludur:
i.
ii.
Öğrencilerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite
ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri
hastaneleri
Psikiyatrikhastalıklariçinözelsağlıkkuruluşları
b. Sağlıkraporualındığıtarihtenitibarenengeç5(beş)güniçindeDekanlığasunulmalıdır.
c. SunulanraporlardatereddütoluşmasıhalindeÜniversiteninTıpFakültesi/DişHekimliğiFakültesi
hastanelerihakemkurumolarakgörevyapar.
3.2 ÖğrencininYakınlarınınVefatı
Öğrencinin yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda,
vefat belgesinin, sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde Dekanlığa sunulması
gereklidir.
3.3 TrafikKazasıveBeklenilmeyenHaller
a. Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına
uğramışsa,trafikşubesindenalacağıkazazaptınıibrazetmesi,
b. Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek
niteliktebirolayın(yangın,sel,deprem,çökme,yıkım)vukubulması,busebeplekonutunhasar
görmesiveyayıkılmasıhalinde,resmimakamlardanalacağıbelgeyiibrazetmesi,
c. Yukarıda sayılan belgelerin sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili Dekanlığa
sunulmasıgereklidir.
3.4GözaltıveTutuklulukHali
a. Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili
karakolamirindenalacağıbelgeyiibrazetmesi,
b. Öğrencigözaltınaalınmışsa,ilgilisavcılıktanalacağıbelgeyiibrazetmesi,
c. Öğrencitutuklanmışisetutuklamakararınınbirsuretininibrazı,
d. YukarıdasayılanbelgelerinsınavdönemininbitiminekadarilgiliDekanlığasunulmasıgereklidir.
1
3.5 ÜniversiteveDiğerResmiKurumlarcaGörevlendirmeHali
Öğrenciulusalveyauluslararasıyarışma,sportiffaaliyetvb.nedenleüniversiteveyadiğerresmi
kurumlarcayapılangörevlendirmenedeniilesınavagirememişse,görevlendirmebelgesinisınav
dönemininsonunakadarilgiliDekanlığasunmasıgereklidir.
3.6 DiğerMazeretler
Yukarıda 5 ana başlık altında sayılan mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava
girememişsebumazeretinbelgelenmesigereklidir.
4. MAZERETİNKABULÜVEBAŞVURU
4.1 Öğrenci,raporluolarakmazeretliolduğusüreleriçindederslereveyasınavlaragiremez.
4.2 Öğrencinin,mazeretliolduğusüreleriçindesınavlaraveyaherhangibirdeğerlendirmeetkinliğine
girdiği, raporu veya diğer mazereti ile ilgili yanlış beyanda bulunduğu anlaşıldığı takdirde aldığı
notlar geçersiz sayılır ve sınavına girdiği bu derslerden mazeret sınav hakkını kaybeder. Ayrıca,
öğrencihakkındadisiplinsoruşturmasıaçılır.
4.3 Mazeretliolunangünlerdevamsızlıktansayılmaz.
4.4 Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci “Mazeret Sınavı
BaşvuruFormu”nudoldurupmazeretiileilgilibelgeyiekleyerek,Dekanlığailetir.
4.5 MazeretinkabulühususundaHukukFakültesiYönetimKuruluyetkilidir.
4.6 Mazeretikabuledilmeyenöğrenciodersinsınavındansıfıralmışsayılır.
5. MAZERET(TELAFİ)SINAVI
5.1 Mazereti kabul edilen öğrenciye sadece giremediği ara (vize) sınav/sınavları için mazeret sınav
hakkıverilir.
5.2 Finalin telafisi bütünleme sınavıdır. Öğrenci raporlu olsa dahi kendisine, yarıyıl sonu (final) ve
bütünlemesınavıiçinbaşkabirmazeret(telafi)sınavhakkıverilmez.
5.2 Finalsınavlarınagirmehakkıolduğuhalde,finalvebütünlemesınavlarınıkapsayan,süreklilikarz
eden,haklıvegeçerlimazeretlerfakülteyönetimkuruluncadeğerlendirilir.
5.3 Mazeretsınavlarımazeretkabultarihininbitiminiizleyenhaftadâhilolmaküzereikihaftaiçinde,
Dekanlığınbelirleyerekilanettiğigün,yervesaattetoplucayapılır.
5.4 Mazeretsınavınagirmeyenöğrenciyebaşkasınavhakkıverilmez.
*
23.12.2015TarihliYönetimKuruluKararıdır.
2
Download

Detaylı açıklama için tıklayınız. - Hukuk Fakültesi