KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
31 Ocak 2014 Cuma
1/31/2014
1
KOBİ TANIMI VE DESTEKLENEN
SEKTÖRLER
Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ):
• 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden,
• Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan
herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan ekonomik birimler.
Hangi Sektörler Desteklenmektedir?
http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=16
1/31/2014
2
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
1.
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programı
1/31/2014
3
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destek Programı
Bu programdan, araştırma- geliştirme ve inovasyon
konularında
projesi
olan
işletmeler/girişimciler
yararlanabilir.
Bu Program ile, işletmelerin/girişimcilerin; yeni bir
ürün/süreç/hizmet
üretilmesi,
mevcut
bir
ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün
kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve
inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.
1/31/2014
4
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destek Programı
Ar-Ge ve İnovasyon Programında proje süresi en az 12
ay, en çok 24 (yirmi dört) aydır.
1/31/2014
Destek Kalemi
Üst Limit
Kira Desteği
12 bin TL.
Makine-Teçhizat, Donanım,
Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Giderleri Desteği
Geri Ödemesiz: 100 bin TL.
Geri Ödemeli: 200 bin TL.
Personel Gideri Desteği
100 bin TL.
Proje Geliştirme Desteği
100 bin TL.
Başlangıç Sermayesi Desteği
20 bin TL.
5
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destek Programı
Endüstriyel Uygulama Programına;
• Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile
desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
• Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin
ve
• Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip
aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri
başvurabilir.
1/31/2014
6
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destek Programı
Kamu
kaynakları
ile
desteklenerek
başarıyla
tamamlanmış Proje sahibi işletmelerin, projenin başarı
ile tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde bu
Programa başvurularını yapmaları esastır.
1/31/2014
Destek Kalemi
Üst Limit
Kira Desteği
18 bin TL.
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf
Malzemesi, Yazılım ve Tasarım
Giderleri Desteği
Geri Ödemesiz: 150 bin TL.
Geri Ödemeli: 200 bin TL.
Personel Gideri Desteği
100 bin TL.
7
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
2.
Girişimcilik Destek Programı
1/31/2014
8
Girişimcilik Destek Programı
KOSGEB tarafından ya da başka kurum ve kuruluşlar
tarafından KOSGEB denetiminde gerçekleştirilen
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayanlar bu
desteğin kapsamındadır.
Bu eğitimi başarıyla tamamlayıp katılım belgesi alan
adaylar, eğitim bittikten sonra işletmelerini kurarak
KOSGEB’e müracaat ederler.
1/31/2014
9
Girişimcilik Destek Programı
İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için destek
başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde kurulmuş olması
şartı aranır.
Bu destek kapsamında, 30 bin TL. geri ödemesiz, 70 bin
TL. geri ödemeli olmak üzere, toplamda 100 bin TL.
destek sağlanabilmektedir.
1/31/2014
10
Girişimcilik Destek Programı
1/31/2014
Destek Kalemi
Üst Limit
İşletme Kuruluş Desteği
3 bin TL.
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat,
Ofis Donanım ve Yazılım Desteği
15 bin TL.
İşletme Giderleri Desteği
12 bin TL.
Sabit Yatırım Desteği (Geri
Ödemeli)
70 bin TL.
11
Girişimcilik Destek Programı
Önemli Hususlar:
KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT, YAZILIM VE OFİS
DONANIM DESTEĞİ: İşletmenin kuruluş tarihinden
itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınan/alınacak
makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri
ödemesiz olarak verilir.
SABİT YATIRIM DESTEĞİ: Desteğin başlangıç tarihinden
itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak, makine
ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak
verilir.
1/31/2014
12
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
3.
Genel Destek Programı
1/31/2014
13
Genel Destek Programı
İçerisinde 13 farklı alt destek başlığının bulunduğu bir
destektir. Bir işletme, kendisine uygun olduğu taktirde
bu alt desteklerin 13’üne birden başvurabilir.
Bu Program içerisinde geri ödemeli destek kalemi
yoktur; tamamı geri ödemesizdir.
Genel Destek Programında Kurul incelemesi yoktur.
1/31/2014
14
Genel Destek Programı
1. Yurt İçi Fuar Desteği
•30 bin TL.
2. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
•10 bin TL.
1/31/2014
15
Genel Destek Programı
3. Tanıtım Desteği
•10 bin TL.
4. Eşleştirme Desteği
•15 bin TL.
1/31/2014
16
Genel Destek Programı
5. Bağımsız Denetim Desteği
• 10 bin TL.
6. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
• 20 bin TL.
1/31/2014
17
Genel Destek Programı
7. Danışmanlık Desteği
•15 bin TL.
8. Eğitim Desteği
•10 bin TL.
1/31/2014
18
Genel Destek Programı
9. Enerji Verimliliği Desteği
•30 bin TL.
10. Tasarım Desteği
•15 bin TL.
1/31/2014
19
Genel Destek Programı
11. Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
• 20 bin TL.
12. Belgelendirme Desteği
• 10 bin TL.
1/31/2014
20
Genel Destek Programı
13. Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
• 20 bin TL.
Tamamının Toplamı:
• 215 bin TL.
1/31/2014
21
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
4.
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek
Programı
1/31/2014
22
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ
Destek Programı
KOBİ’lerin Borsa İstanbul’daki Gelişen İşletmeler
Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma
sürecinde,
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, bağımsız
denetim hizmeti bedeli, SPK kurul kaydına alma ücreti,
Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı, aracı kuruluşa
ödenecek aracılık komisyonu giderlerine,
Üst limit 100 bin TL. olmak üzere geri ödemesiz
destek verilmektedir.
1/31/2014
23
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
5.
Tematik Proje Destek Programı
1/31/2014
24
Tematik Proje Destek Programı
Meslek Kuruluşu tarafından,
proje sonuçlarından yararlanabilecek işletme sayısının
büyüklüğü, ilin ve/veya bölgenin öncelikli geçim
kaynakları, yeni girişimci potansiyeli gibi hususlar
gözetilerek,
bölgede oluşturulacak istihdam ve pazara giriş
imkânlarının
sunulması,
insan
kaynaklarının
geliştirilmesi, çevre ve enerji verimliliği, iş güvenliği,
teknik mevzuat v.b. konularda işletmelerin ve/veya
girişimciliğin geliştirilmesi için hazırlanmış projeler
desteklenir.
1/31/2014
25
Tematik Proje Destek Programı
Meslek Kuruluşunun kendi kurumsal faaliyetleri ile ilgili
projeleri desteklenmez.
Proje başvuru ve değerlendirme dönemleri:
1. Dönem: Ocak, Şubat / Mart, Nisan
2. Dönem: Mayıs, Haziran / Temmuz, Ağustos
3. Dönem: Eylül, Ekim / Kasım, Aralık
1/31/2014
26
Tematik Proje Destek Programı
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı kapsamında
desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.
Yeni istihdam olması şartıyla, personel giderleri net
ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek
ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.
Bu destek, Meslek Kuruluşun son 4 (dört) aylık SGK
Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam
edilecek personel veya Taahhütnamenin Hizmet
Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 (otuz)
gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir.
1/31/2014
27
Tematik Proje Destek Programı
Bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, makineteçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar,
sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme
giderleri, finansman giderleri, enerji ve su giderleri,
kira giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler ve
proje
ile
ilgili
olmayan
personel
giderleri
desteklenmez.
Program kapsamında verilecek desteğin üst limiti
toplam 150 bin TL’dir. (Geri Ödemesiz).
1/31/2014
28
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
6.
İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı
1/31/2014
29
İşbirliği – Güçbirliği Destek
Programı
•
•
•
•
•
•
ortak tedarik,
ortak imalat ve hizmet sunumu,
ortak pazarlama,
ortak laboratuar,
ortak tasarım
ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler
getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı
nitelikteki projeler, İşletici Kuruluş marifetiyle
desteklenir.
1/31/2014
30
İşbirliği – Güçbirliği Destek
Programı
Program kapsamında işbirliği-güçbirliği amacıyla tesis
edilecek
ortaklıklar
aşağıdaki
şekillerde
gerçekleştirilebilir:
a) Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak
kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda
proje ortağı işletmelerin tamamının kurulacak İşletici
Kuruluşa ortak olması şartı aranır.
1/31/2014
31
İşbirliği – Güçbirliği Destek
Programı
Program kapsamında işbirliği-güçbirliği amacıyla tesis
edilecek
ortaklıklar
aşağıdaki
şekillerde
gerçekleştirilebilir:
b) Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı
kendilerini feshederek kurulacak İşletici Kuruluşa ortak
olabilirler. Bu durumda kendisini feshederek İşletici
Kuruluşa
dahil
olacak
işletme/işletmelerin
sahip/ortak/ortakları feshedilen işletme yerine, İşletici
Kuruluşa ortak olurlar.
1/31/2014
32
İşbirliği – Güçbirliği Destek
Programı
Program kapsamında işbirliği-güçbirliği amacıyla tesis
edilecek
ortaklıklar
aşağıdaki
şekillerde
gerçekleştirilebilir:
c) Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini
feshederek
ortaklardan
birinin
bünyesinde
birleşebilirler. Bu durumda İşletici Kuruluş, bünyesinde
birleşilen işletmedir.
1/31/2014
33
İşbirliği – Güçbirliği Destek
Programı
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
• Proje Süresi: 6-24 ay (+ 12 ay)
• Destek Üst Limiti: 750.000 TL
250.000 TL (Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)
1/31/2014
34
Teşekkür ederim.
Arif TORUN
KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürlüğü
0 212 285 05 00
[email protected]
www.kosgeb.gov.tr
1/31/2014
35
Download

yeni talimat 20.03.2015