08.04.2015
SİRKÜLER (2015’18)
Konu: Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanların, İşveren veya Çalıştıran Tarafından Sosyal Sigorta
Kurumuna Prim Ödemesi,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9’ncu Maddesi
Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ” yayımlanmış olup, bu tebliğde;
Ev hizmetleri kapsamında çalıştırılanların sigortalılarla ile ilgili olarak, 6552 sayılı kanunla 5510 sayılı
kanuna Ek 9’ncu madde eklenmiş olup, bu madde 01.04.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği
için, bu maddeye göre; ev hizmetlerinde (evlerde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek
temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe ve benzeri işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakım
ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılmasını)
çalıştırılanların sigortalıkları çalışma süresine göre,
1- Ev hizmetlerinde işveren yanında, 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların sigortalılığı,
1.1. İşveren yanında 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetlerinde hizmetli çalıştıranlar iş
veren olarak değerlendirilecek ve ev işlerinde çalıştırılacak kişi, çalıştırmaya başlama (işe
giriş) tarihinden itibaren içinde bulunulan ayın sonuna kadar bu tebliğde yer alan “Ev
Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştıracaklara İlişkin Bildirge (EK:1) ile ikamet
ettikleri yere en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi Ünitesine vermeleri gerekmektedir.
1.2. EK:1 Bildirim formu kuruma elden verilebileceği gibi, adi posta veya kargo v.b.
vasıtalarla Sosyal Güvenlik kurumuna gönderilmesi halinde kurumun evrak kayıtlarına
intikal tarihi olarak formun veriliş tarihi kabul edilecektir. EK:1 formunun taahhütlü,
iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT kargo ile yapılan başvuru veya bildirimin postaya
verildiği tarih, başvuru ve bildirim tarihi olarak kabul edilecektir. Başvurunun ev işlerinde
çalışacak personelin işe başladığı ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim
yapılmaması halinde, geç bildirim dolayısıyla işveren adına idari para cezası
uygulanacaktır.
1.3. Sirkülerimizin ekinde yer alan EK:1 formuyla ev hizmetlerinde işveren yanında ay içinde
10 gün ve daha fazla süre ila çalışacaklar için bildirge formunu, işveren ile ev işlerinde
çalışacak kişi tarafından form doldurulduktan sonra işveren veya vekili ile ev işlerinde
sigortalı olarak çalışacak kişi tarafından imzalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna elden
veya taahhütlü posta aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. (İşveren vekili olacak
kişinin işleri takip edebilmesi için işveren tarafından noterden vekaletname verilmesi
kaydıyla vekil tarafından kurumda işlemler takip edilebilir.) Ev hizmetlerinde 10 veya 10
günden fazla süre için ev işlerinde personel çalıştıran ev sahibi, işveren olarak kabul
edilmektedir.
Bu müracaata istinaden ev sahibine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işyeri numarası
verilmeyecek, işlemler ev sahibinin T.C. Kimlik Numarasında takip edilecektir.
Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9 34430 Beyoğlu - İSTANBUL – TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat) Fax: +90 (212) 293 20 79
E-mail: [email protected]
1.4. Kuruma verilecek EK:1 bildirgenin düzenlenmesi esnasında, mailin ekinde yer alan
bildirgenin ikinci sahifesinde, bildirgenin doldurulmasıyla ilgili açıklamalar yapılmış olup,
bildirge bu açıklamalar doğrultusunda düzenlemesi gerekmektedir. Bildirgenin ikinci
sahifesinde yer alan açıklamalardaki (2.. 3.) madde’de ev işlerinde çalıştırılacak kişinin
yapacağı hizmetle ilgili olarak detaylı meslek kodları yer almakta, bu kişilerin yapacağı
işe göre bu kodları belirlemek gerekmektedir. (Örnek; aşçı, çocuk bakıcısı, bahçıvan,
ütücü, hizmetçi-ev işleri, diğer gündelikçiler, temizleyiciler ve ilgili işçiler ve diğer
hizmetçiler ve ilgili hizmet işlerinden hangi işte çalıştırılacak ise bu işin karşıtı olan
meslek adı ve kodunu seçmek gerekiyor.)
1.5. Ev işlerinde çalışanlar için ev sahibi (işveren) tarafından verilecek EK:1 bildirgesinde
belirtilen brüt ücret tutarı üzerinden %34,5 oranında uzun vadeli sigorta kolları, sağlık
sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı primleri ile %3 oranında işsizlik sigorta primiyle
beraber toplam %37,5 oranında sigorta primini ev işlerinde çalıştırılanlar için, çalışılan ayı
takip eden ayın sonuna kadar bu primlerin ödenmesi gerekmektedir. EK:1 bildirgesinin
verildiği ilk ay için bu prime ilave olarak bir defaya mahsus olmak üzere 22,30 TL damga
vergisi hesaplanacak ve bu damga vergisi tutarı primle beraber Sosyal Güvenlik
Kurumuna yatırılması gerekiyor. Yukarıda belirttiğimiz oran için sosyal sigortalar kurumu
için verilen 3 teşvik olup, EK:1 bildirgesinin doldurularak kuruma verilmesi aşamasında
hangi teşviklerden yararlanılmak isteniyorsa, bu teşviklerden birini işaretlemek gerekiyor.
1.6. Ev hizmetlerinde çalışan , için kuruma EK:1 bildirim formu ile bildirilen ay içinde çalışma
gün sayısı ve ödenen ücret tutarının değişmesi halinde, değişiklik “Ev Hizmetlerinde 10
Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge’nin (EK:1) F-Sigortalının işten
Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmı doldurularak, değişikliğin olduğu ay sonuna kadar
bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceklerdir. Ev hizmetlerinde
çalışanın İş kazası geçirmesi veya eksik gün çalışması halinde bildirim, bildirgenin bu
bölümde yapılacaktır.
2- Ev hizmetlerinde çalıştıkları kişi yanında, 10 günden az çalışanların sigortalılığı, Çalışanların
kuruma bildirimi, tescili ve primlerin ödenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2.1-Ev hizmetlerinde 10 gün veya daha az gün çalışanlar için, sirkülerimizin ekinde yer alan
“Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form’u (EK:2) doldurularak
Çalışan ile ev sahibi tarafından imzalanarak, çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar ev adresinin
bağlı olduğu sigorta kurumunun ünitesine verilmesi gerekiyor. Kuruma internet ortamında
müracaat edilebilir. İnternet ortamında müracaat, sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr
adresinin e-hizmetler menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde
bulunabileceklerdir. Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep telefonunun
bildirilmesi gerekmektedir.
Bu şekilde hizmetli çalıştıran ev sahipleri işveren konumunda olmayacaklardır.
2.2-Kuruma “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştıracaklara İlişkin Başvuru
Formu” ile müracaat edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapıldıktan sonra
çalıştırılan kişi/kişiler için %2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi banka
aracılığıyla ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden Kart ile Prim Ödeme Diğer
Ödemeler seçeneğinden kredi kartları veya banka aracılığıyla kuruma ödeyebileceklerdir.
2.3- Ev işlerinde çalıştırılan kişinin çalışma gün sayısının 9 günü geçmesi halinde, bunlar
hakkında 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler yönelik işlemler başlatılması
gerekmektedir.
2.4- Ev hizmetlerinde, çalışanın kişinin durumunda değişiklik olmaması ve müracaat
formunda belirtilmesi halinde, kuruma başka belge verilemeyecektir. Hizmetlinin işine son
verilmesi veya ölümü halinde kuruma gerekli bildirimin yapılması gerekmektedir.
2.5- Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların prim oran ve tutarları, Prime esas günlük alt
kazancın (asgari ücret) % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi
ödeyeceklerdir.
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalıştıranlar;
1.4.2015 ila 30.06.2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden (40,05 TL x %2)=
0,80 krş.
1.7.2015 ila 31.12.2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden (42,45 TL x %2)=
0,85 krş,
Günlük sigorta primi ödeyeceklerdir. Ev hizmetlerinde, 01.04.2015 ile 30.06,2015 tarihleri
arasında ayda 5 gün çalıştırılan kişi için ödenecek sigorta primi (0,80 TL x 5 gün) 4,00 TL
olacaktır.
Ev hizmetlerinde çalışan sigortalı kendisi tarafından uzun vadeli ve genel sağlık sigortası
primi ödemek istemesi halinde, geçerli olan asgari ücretin %32,5 oranında prim
ödeyebileceklerdir.
2.6- Ev hizmetlerinde çalıştırılacak “Yabancı Uyruklu” kişilerin 10 günden az süreli olarak
çalıştırılmaları mümkün olmayıp, bu kişilerin 10 günden fazla süreyi kapsayacak şekilde
çalıştırılmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişinin çalışması için gerçek işverenler
tarafından gerekli olan çalışma izninin alınmasından sonra çalıştırılabilir.
Söz konusu tebliğin tam metni eklidir.
(Resmi Gazete: 01.04.2015 tarih 29313 sayılı)
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
TÜRKERLER Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Download

Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanların, İşveren veya