01.04.2015
SİRKÜLER (2015’14)
Konu: 31 Mart 2015 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken; 2014 Yılına İlişkin Bilanço Esasına
Göre Defter Tutan Gerçek Usulde Vergilendiren Mükellefler İçin “Kesin Mizan Bildirimi” ile Gelir
İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”’nın
Yüklenme Sürelerinin 02 Nisan 2015 Tarihine Kadar Uzatılmaları,
Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet sitesinde, 31.03.2015 tarihli Vergi Usul Kanunu
Sirküleri/74 yer almakta olup,
1- 403 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan gelir
vergisi mükellefleri için 2010 yılı takip eden yıllarda 01 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında
elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir. Kurumlar Vergisi
Mükellefleri ise bildirimlerini 01 Nisan ila 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda
kesin mizan bildirimlerini yapmaları gerekmektedir.
2- 74 No’lu Sirkülerde; 31 Mart 2015 günü sonuna kadar Bilanço esasına göre defter tutan Gelir
Vergisi Mükellefleri için verilmesi gereken, 2014 yılına ilişkin “Kesin Mizan Bildirim”’inin
verilme süresi 02 Nisan 2015 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
3- 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
hükümlerine göre; gerçek kişilerin hesap
beratlarını, ilgili olduğu ayı takip eden
gerekmekte olup, bu süre içerisinde yapılan
defter kapanış onayı yerine geçmektedir.
1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği
döneminin son ayına ait elektronik defterlerin
üçüncü ayın son gününe kadar gönderilmesi
hesap döneminin son ayına ait berat yüklemeleri
74 No’lu Sirküler ile Elektronik Defter tutan gelir vergisi mükellefleri için; 31 Mart 2015 günü
sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter
Beratları”’nın yüklenme süresi 02 Nisan 2015 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Kurumlar vergisi mükelleflerin “Elektronik Defter Beratları”’nın yükleme tarihi ise; Tüzel kişiler
elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar (hesap döneminin son ayına ait
defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile
onaylamaları gerekmektedir. (1 No’lu Elektronik Defter Tebliğinin 3.3.3./b fıkrası)
Söz konusu sirküler ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
TÜRKERLER Bağımsız Denetim
Yeminli Mali Müşavirler Odası
Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9 34430 Beyoğlu - İSTANBUL – TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat) Fax: +90 (212) 293 20 79
E-mail: [email protected]
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/74
Konusu: 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için "Kesin
Mizan Bildirimi"nin verilme süresi ile "Elektronik Defter" uygulaması kapsamında 31 Mart 2015
tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter
Beratları"nın yüklenme süresinin uzatılması.
Tarihi : 31/03/2015
Sayısı : VUK-74 / 2015-4
1. Giriş:
Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28
inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir
vergisi mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin verilme süresi ile "Elektronik Defter" uygulaması
kapsamında 31 Mart 2015 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi
gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır.
2. Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması:
31 Mart 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter
tutan gelir vergisi mükellefleri için "Kesin Mizan Bildirimi"nin verilme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe
günü sonuna kadar uzatılmıştır.
3. Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:
31 Mart 2015 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken
"Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar
uzatılmıştır.
Download

31 Mart 2015 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken