Bulaşıcı Hastalıklar ile İlgili Görevleri:
1) Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
2) Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube ile işbirliği
içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak.
3) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal
hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın
gerçekleşmesini
sağlamak.
4) Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç
duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini, ödeneklerin zamanında,
usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili şube ile işbirliği yaparak sağlamak.
5) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu
konuda
diğer
resmi
ve
özel
kuruluşlarla
işbirliği
yapmak.
6) Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği
hakkında veri toplamak, kurumları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken
yönlendirmeleri
yapmak.
7) İlgili birimler ve istatistik şubesi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi
yapmak, saptanan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme
sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
8) Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile
bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak; aktif ve pasif sürveyans
hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde taramalarla enfeksiyon kaynağını ve bulaşma
zincirini tespit etmek, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon
kaynağının
ortadan
kaldırılmasına
çalışmak.
9) Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar
sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara
karşı
gerekli
önlemleri
almak.
10) Hastalık salgınlarında, derhal yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere
ekip ve ekipman oluşturarak salgın incelemesi başlatmak, gerekli laboratuvar
incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu
hazırlayarak Valiliğe ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirimini yapmak.
11) Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir
yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak.
12) Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların
ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatarak hastanelerde tedavilerini
temin
ve
takip
etmek.
13)
İlde
sıtma
savaş
mücadele
hizmetlerini
yürütmek.
14) Bulaşıcı ve zoonotik hastalık afet planlarının yapılmasını ve hazır
bulundurulmasını
sağlamak.
15) Çevre ve gıdadan kaynaklanan bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması ve
kirlenmelerin önlenmesi için ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli
tedbirleri
almak
veya
aldırtmak.
16) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle veya ara
konakçılarla bulaşan hastalıklarla mücadele için vektör üreme yerlerinin tespit
edilmesini sağlamak, gerektiğinde kimyasal, mekanik ve biyolojik yöntemlerle haşere
mücadelesinin
yapılmasını
sağlamak,
izlemek
ve
değerlendirmek.
17) Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık
personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını
sağlamak ve sağlatmak; bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geribildirimde
bulunmak.
18) Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği
yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve onayından sonra uygulanmasını sağlamak.
19)
Konusu ile ilgili
hizmetlerde il
hıfzıssıhha
kuruluna
katılmak.
20)
İstatistik
bilgilerin
toplanmasında
ilgili
birime
yardımcı
olmak.
21) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmaktır.
Tüberküloz ile İlgili Görevleri:
1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak,
denetlemek
ve
değerlendirmek.
2) Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını
ilgili birim ile işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken
tedbirleri
almak.
3 ) İlde tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT)
çalışmalarının
yürütülmesini
sağlamak.
4) Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarını yürüten birimlerinin
çalışmalarını
izlemek,
değerlendirmek
ve
koordine
etmek.
5 ) İldeki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve
değerlendirilmesi
faaliyetlerini
yürütmek.
6) Tüberküloz kontrolünde çalışan sağlık personelinin, hasta ve yakınlarının, halkın
farkındalığının
arttırılmasına
yönelik
eğitim
faaliyetlerini
yürütmek.
7) Sağlık personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
8) Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca
dirençli
vakaların
takibini
yapmak
ve
yaptırmak.
9) Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimlerle koordine etmek ve
yürütmek.
10) Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgiliveritabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek.
11) Klinik örneklerin alınmasını ve ulusal laboratuvar ağına ulaştırılarak
incelemelerinin
yapılmasını
sağlamak.
12) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu
konuda
diğer
kamu/özel
kurum,
kuruluşlarla
işbirliği
yapmak.
13) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmaktır.
Aşı Programları ile İlgili Görevleri:
1)
Yıllık
hizmet
plan
ve
programlarını
hazırlamak.
2) Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için lüzumlu insangücü, araç, aşı,
antiserum, enjektör vb. planlamasını ilgili şube ile işbirliği içerisinde yapmak,
planlamanın
gerçekleşmesi
için
gereken
tedbirleri
almak.
3) Hizmet birimlerinin aşı, antiserum ve enjektör ihtiyaçlarını tespit etmek ve soğuk
zincir şartlarında birimlere ulaştırılmasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği yaparak
sağlamak.
4) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım
bilgilerinin
kayıtlarını
tutmak,
bildirimini
yapmak
5) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastalıkların
önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programlarını yürütmek,
çalışmaları
izlemek,
denetlemek
ve
değerlendirmek.
6) Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini
yürütmek.
7) Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki hastalıkların sürveyansını
yürütmek.
8) Birimlerin denetimini yapmak; soğuk zincir uygulamalarını, hastalık ve aşılama
kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili şube ile işbirliği
yaparak
hizmet
içi
eğitim
planlamak
ve
yürütmek.
9) Aşı Sonrası İstenmeyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak.
10) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmaktır.
Download

Şubenin Görevleri - Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü