/
T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
İçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b. -\
,,.|q\:'ü
"*.\lc:
Sayı
: 17858819 -80gl
Konu
:
o
"
B,e"-^#iıY
ru%.U.rğ
? Z/,5
24106l20l4
(TKYS) den Gönderilen
Malzemeler
ıvrÜ»Ünı,ÜĞÜNn
İı lıiİıl Eğitim Müdürlüğünnn 1810612014 tarih ve 809.01/2512235 sayılı (TKYS) den
Gönderilen Malzemeler ile ilgili yazı|arı ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER
:
l-Yazı (i Sayfa)
DAGITIM
:
Bütün Okul/Kurum Müdürlüklerine.
.,*'"'|* "*-
,
I,:a
\/
- ,, jY
g
\:W#ğ
w. *
**.
\\a
H
.lğ
"aı
.z}i*
ğııt,T lLçE ııtirı_i rĞiririı ruıtjaügıı.ı6ü
*drE§İ
Eağstıcı Maİı" İ{üklİmet l{nnağl
33]fiüü
lh'ıutlb?Ertin
Eestek-lışast Etııla,Jt HizıııtttEri Şubt hĞüdüriiğü
Tel* {3İ4} 774to3ğ Fğk5İü [3t4l7741rü/
,'-4,.
Eiğiiçlnı
,*ffih"
Meݧr],Et D Efoı [RT&Ş* Şet
ifİİböt TE!İ
E-
Pgs,teı ıx
üe4ff4lü3+Eöhj ı _5
utn,ı,eıı,ı.i3ğg ınail;coıı
W*b ıhttp:l/ın ut-üı] eİı.gğ!.ı "tr
l
lİ4T ı
t-.-ı
?***ü
-"W;ib4e*.,
yrç,$.}ü
"
htğlİ
#*o
ı,!$
T.C.
*j
& hu
wıBnsiN
vaı,iı,iĞi
İı ıvııfi Eğitım Müdürıüğü
Sayı : 935259311809.0Il25I2235
Konu: ( TKYS)
|8l06l20I4
den Gönderilen Malzemeler.
KAYMAKAMLIGINA
(
Ilçe MitliEğitim Müdürlüğü)
İli*ir. bağlı ilçelerde eğitim öğretime devam eden, yeni açılan İil.okul, Ortaokul, Lise
ve bağlı kurumlara ait malzeme tahsisi yapılan okulların teslim aldıkları donatım malzemesi,
eğitim araç gereç ihtiyaçları ile ilgili müdürlüğümüzce malzeme talepleri karşılanan okulların
Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi üzerinden taşınır mal çıkış işlemleri tamamlanmıştır.
Müdürlüğümüzce malzeme tahsisi yapılan okul ve kurumlanın iş ve işlemlerini Taşınır
§uyrt Yönetim Sistemi üzerinden taşınır mal giriş işlemini yaparak her okul bağlı bulunduğu
Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili hizmet şubesine bildirecektir. Ilçeler ise ilgili okulların
iş ve işlemlerinin tamamlandığına dair Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri 1- Şubesine bilgi
vermesi gerekmektedir,
Söz konusu taşınır mal işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerini okul müdürleri ve kayıt
kontrol yetkilileri görevlerinden ayİılmadan önce tamamlamaları zorunludur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hasan GUL
Vali a.
iı,ırııı Eğitim Müdürü
DAGITIM
:
Ilçe Kaymakamlığına
(İlçe iviiiii Eğitini i"{üiürlüğü
13
)
(Her derecedeki Okul ve Kurum Müdürlüklerine)
-;[ilfl:iillo1*o
,/,8..ü,;6j
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince gÜvenli elektronik i mza i|e imzalanmıştır
Dumlupınar Mah.G.M.K.BulvarıYenişehir/ Mersin
Elektronik Ağ:http://mersin.meb. gov.tr
e-posta:egitimaraç[email protected] gov.tr
Ayrınhlı bilgi için: Ahmet BAYKUŞ V.H.K
Tel: (0324) 329
1481ı-82
Faks: (0 324) 327 35 18 -1
.j
Download

EKLER : \:W#ğ - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü