HÝSSE SENEDÝ PÝYASALARI
A
1. Daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha
5. İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nın işleyişinde
yüksek fiyatlı satım emirlerinden, daha yüksek
fiyatlı alım emirlerinin, daha düşük fiyatlı alım
emirlerinden önce karşılanması alım-satım ile
ilgili genel kuralların hangisini ifade eder?
alım-satım işlemlerinin gerçekleşmesinde,
öncelikler hangi sırayla gerçekleşir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
Zaman önceliği - müşteri emirlerinin önceliği fiyat önceliği
B) Fiyat önceliği - zaman önceliği - müşteri
emirlerinin önceliği
C) Müşteri emirlerinin önceliği - zaman önceliği fiyat önceliği
D) Zaman önceliği - fiyat önceliği - müşteri
emirlerinin önceliği
E) Fiyat önceliği - müşteri emirlerinin önceliği zaman önceliği
Zaman önceliği kuralı
Müşteri önceliği kuralı
Miktar önceliği kuralı
Emir önceliği kuralı
Fiyat önceliği kuralı
2. Her hisse
senedi fiyatı için bir defada
gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimine
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
6. Aşağıdakilerden
hangisi İMKB'de borsa
kotundan çıkarılma şartlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Ortaklığın iflasına karar verilmiş olması
Ortaklığın başka bir şirketi devir alması
Ortaklığın sermayesinin 2/3 ünü kaybetmesi
Son iki döneme ait bağımsız denetim
raporunun olumsuz görüş içermesi
E) Borsa yönetimince yapılacak düzenlemelere
ve ilgili mevzuata uyulmaması
Fiyat değişme sınırı
Referans fiyat
Fiyat adımı
Ağırlıklı ortalama fiyat
Baz fiyat
7. Olağan
dışı
gelişmelerin
yaşanması
nedeniyle yatırımcı haklarının korunması ve
kamu yararı gereği hisse senetlerinin Borsa
kotundan veya işlem gördüğü pazarlardan
çıkarılması sonucunu doğuracak gelişmeler
olması
durumunda,
ortaklıkların
hisse
senetlerinin İMKB'de işlem görebileceği pazar
aşağıdakilerden hangisidir?
3. İMKB'de işlem gören bir hisse senedinin (İş
Bankası Kurucu tertibi, İş Bankası A grubu,
Petrokent Turizm hisse senetleri hariç olmak
üzere) lot miktarı ile ilgili olarak aşağıda
verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
1 lot =
1 lot =
1 lot =
1 lot =
1 lot =
1 000 000 adet hisse senedi
1000 adet hisse senedi
100 adet hisse senedi
10 adet hisse senedi
1 adet hisse senedi
A)
B)
C)
D)
E)
4. Emir miktarının 0 (sıfır) olarak girildiği ve
8. Üyelerin, Borsa'da aracı olarak yaptıkları her
sadece fiyatın belirtildiği emirlere ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
İkinci Ulusal Pazar
Yeni Ekonomi Pazarı
Gözaltı Pazarı
Ulusal Pazar
Uluslararası Pazar
işlem için müşterilerinden tahsil ettikleri
komisyona ne ad verilir?
Özel limit değerli emir
Özel emir
Limit fiyatlı emir
Özel limit fiyatlı emir
Küsürat emri
A)
B)
C)
D)
E)
1
Kurtaj
BSMV
Borsa payı
Faiz
İşlem vergisi
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
9. Borsa üyelerini Borsa işlemlerinde ve/veya
13. Kredili olarak alınan veya özkaynak olarak
takas ve saklama işlemlerinde temsil
edebilen ve kendisine temsil ettiği Borsa
üyesi adına bildirimde bulunulabilen, imza
yetkisine sahip kişiye ne ad verilir?
yatırılan
sermaye
piyasası
araçlarının
saklanması ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Kredi veren kuruluş adına Takasbank'da
saklanır.
B) Kredi veren kuruluş adına aracı kurum
kasasında saklanır.
C) Müşteri adına Takasbank'da saklanır.
D) Müşteri adına aracı kurumda saklanır.
E) Müşteri adına İMKB'de saklanır.
Portföy yöneticisi
Vezne görevlisi
Müşteri temsilcisi
Üye temsilcisi
Araştırma uzmanı
14. Müşterinin kredili olarak satın aldığı veya
özkaynak olarak yatırdığı sermaye piyasası
araçlarından doğan faiz ve temettü gelirleri
aşağıdakilerden hangisine aittir?
10. Özellikle
teknoloji şirketlerinin sermaye
piyasasından
kaynak
elde
etmelerini
sağlamak
amacıyla
kurulan
pazar
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Toptan Satışlar Pazarı
İkinci Ulusal Pazar
Resmi Müzayede Pazarı
Yeni Ekonomi Pazarı
Ulusal Pazar
11. Aşağıdakilerden
hangisi
Senetleri
Piyasası'nda
endekslerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
İMKB
İMKB
İMKB
İMKB
İMKB
Takasbank A.Ş.'ye
Garanti fonuna
Merkezi kayıt kuruluşuna
Yatırımcıları koruma fonuna
Müşterinin kendisine
15. Sermaye
piyasası
araçlarının değerini
etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış
bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere
menfaat sağlamak amacıyla kullanarak,
sermaye
piyasasında
işlem
yapanlar
arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde
mameleki yarar elde edilmesine ne ad
verilir?
İMKB
Hisse
hesaplanan
A)
B)
C)
D)
E)
Ulusal - 25 Endeksi
Ulusal - 30 Endeksi
Ulusal - 50 Endeksi
Ulusal - 100 Endeksi
Ulusal Tüm Endeksi
Arbitraj
Manipülasyon
Spekülasyon
Örtülü kazanç aktarımı
İçeriden öğrenenlerin ticareti
12. 4 lot hisse senedine sahip olduğu şirketin
%150 bedelli, %250 bedelsiz sermaye artırımı
yapması durumunda, sermaye artırımına
katılan yatırımcının artırım sonrasında,
toplam kaç lot hisse senedi olacaktır?
A)
B)
C)
D)
E)
A
6,5
8
20
44
164
2
TEST BİTTİ.
Download

hisse senedi piyasaları - Sermaye Piyasası Kurulu