(Üniversitemiz Senatosu’nun 30/01/2014 tarihli ve 01 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRENCİ SINIFI BELİRLEME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans öğrencilerinin herhangi
bir programa ilk kayıt veya intibaklarının yapılmasına ve başarı durumlarına göre bulundukları sınıflarının
belirlenmesine yönelik esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans öğrencilerinin herhangi bir
programa ilk kayıt veya intibaklarının yapılmasına ve başarı durumlarına göre mevcut sınıflarının belirlenmesine
yönelik esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu yönerge, 29 Ağustos 2013 tarih ve 28750 sayılı Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu
b) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü
c) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu
ç) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Sınıfı Belirleme Esasları
Önlisans programı
Madde 5 - (1) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak önlisans programı öğrencisinin mevcut sınıfı programa
intibak durumu söz konusu değilse 1. sınıftır.
(2) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak önlisans programı öğrencisinin mevcut sınıfı programa intibak
durumu söz konusu ise Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği’nin 23.
Maddesinin 6. fıkrası gereği eşdeğerliliği kabul edilen ve muafiyet alınan tüm derslerinin AKTS kredi toplamı 30
veya daha fazla ise 2. sınıftır.
Lisans programı
Madde 6 - (1) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak lisans programı öğrencisinin mevcut sınıfı programa
intibak durumu söz konusu değilse 1. sınıftır.
(2) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak lisans programı öğrencisinin mevcut sınıfı programa intibak
durumu söz konusu ise, eşdeğerliliği kabul edilen ve muafiyet alınan tüm derslerinin AKTS kredi toplamına ve
öğrencinin altyapısına göre bölüm intibak komisyonu ve bölüm başkanlığınca önerilerek ilgili birim yönetim
kurulu tarafından belirlenen sınıftır.
(3) Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği’nin 23. Maddesinin 2.
Fıkrasının e bendinde “Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen
yarıyıl veya yarıyıllar hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık olarak
ilgili programın normal ders yükü kullanılır.” denilmektedir. Bölüm intibak komisyonu,
a) Öğrencinin eşdeğerliliği kabul edilen ve muafiyet alınan tüm derslerinin AKTS kredi toplamının normal
ders yükü olan 30 AKTS kredisine bölünmesinden elde edilen öğrencinin bulunduğu dönem sayısını,
b) Öğrencinin gelmiş olduğu programdaki mevcut sınıfını,
c) Alması gereken ön şartlı / eş şartlı dersleri,
ç) Öğrencinin transkriptinden elde edilen mevcut altyapı yeterliliğini
dikkate alarak kaydolması gereken mevcut sınıfını önerir.
1
(4) Öğrencinin üstün başarısı sayesinde mevcut sınıfının bir üst sınıfından dersler alarak tamamlamak
suretiyle mevcut sınıfının bir üst sınıfına sınıf atlaması için öğrencinin dilekçe ile bölümüne başvurması gerekir.
Bu durumda bölüm intibak komisyonu;
a) Öğrencinin tamamladığı derslerin AKTS kredi toplamını,
b) Alması gereken ön şartlı / eş şartlı dersleri,
c) Öğrencinin transkriptinden elde edilen mevcut altyapı yeterliliğini
dikkate alarak sınıf atlaması durumunu bölüm başkanlığına teklif eder. Bölüm başkanlığı önerisi ve ilgili birim
yönetim kurulu kararı ile sınıf atlama durumu gerçekleştirilir.
5) Öğrenci belirlenen sınıfına itirazını ilgili birim yönetim kurulu başkanlığına yapabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 7 - (1) Bu yönerge, Senatonun kabulünden sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 - (1) Bu yönergeye ait hükümler, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
2
Download

Sınıf belirleme yönergesi - Dumlupınar Üniversitesi