DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
(Üniversitemiz Senatosu’nun 27.02.2014 tarih ve 03 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun kuruluş;
yapı, görev tanımı ve sorumluluklarını ve Dumlupınar Üniversitesi’ne bağlı akademik ve idari birimlerin eğitimöğretim ile ilgili Komisyonda görüşülmesi gereken hususlara ilişkin Komisyon çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun yapı, yetki,
sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14/b-2 ve 14/b-8 maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Başkan: Dumlupınar Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanını
b) Birim: İlgili fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya eğitim, uygulama-araştırma
merkezini
c) Komisyon: Dumlupınar Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonunu
ç) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu
d) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü
e) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Yapı, Görev Tanımı, Çalışma Esasları ve Değerlendirme İlkeleri
Komisyonun yapısı
Madde 5- (1) Eğitim-Öğretim Komisyonu; Rektör tarafından görevlendirilen eğitim-öğretimden sorumlu
Rektör Yardımcısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve birimleri temsil eden en az 7 öğretim elemanından oluşur.
Komisyonun başkanı eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Komisyonun raportörlük görevini
Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve sekretaryasını ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yerine getirir.
(2) Rektör, komisyon üyelerini gerekli gördüğünde değiştirebilir ve çeşitli nedenlerle boşalan komisyon
üyeliklerine yeni üye atayabilir.
(3) Komisyon; ihtiyaç duyduğunda kendi üyelerinden oluşan alt komisyonlar kurabilir.
Komisyonun görev tanımı ve sorumlulukları
Madde 6- (1) Eğitim Öğretim Komisyonunun görev tanımı ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
a) Komisyon gündemine alınan maddeleri değerlendirerek görüş ve önerilerini bildirmek.
b) Senatoya sunulacak eğitim-öğretim ile ilgili yönetmelik, yönerge ve benzeri mevzuat düzenlemeleri için
taslak belgeleri incelemek veya hazırlamak.
c) Üniversitenin genel eğitim öğretim sistemi, politikaları, vizyon ve misyonu konusunda fikir ve görüş
belirtmek, düzenleme önerileri getirmek.
d) Eğitim öğretim kalitesi ve ilgili konularda değerlendirme yapmak, görüş ve öneri raporları hazırlamak.
(2) Eğitim-Öğretim Komisyonu, faaliyetlerinden ve kararlarından dolayı Rektör’e karşı sorumludur.
Komisyonun Çalışma Esasları
Madde 7- (1) Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun çalışma esasları aşağıdaki gibidir:
a) Komisyon, komisyon başkanlığının hazırladığı gündemle, salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya
katılamayacağını bildiren komisyon üyesi yerine, ilgili tarihte yapılan toplantıya komisyon başkanı tarafından
uygun görülen bir öğretim elemanı çağrılabilir.
1
b) Komisyon, toplantıda alınan kararlar ile görüş ve önerileri toplantı tutanağıyla rapor eder.
c) Gündem konularının görüşülmesi sırasında gereği halinde ilgili akademik birim yöneticisi ve diğer
personelin görüş ve önerilerini alır.
ç) Gündeme alınan, akademik birimlerden gelen veya Rektör’ün görüşülmesini istediği konulara ilişkin
teklif ve önerileri, ilgili mevzuata göre inceler, değerlendirir ve alınan kararları rapor eder.
d) Komisyon; mevzuata uygun bulunmayan veya eksik bulunan önerileri, gerekirse ilgili birime tekrar
değerlendirilmesi ve düzenlemesi için gerekçeli olarak rapor eder, yenilenen önerileri tekrar gündemine alarak
inceler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 8- (1) Bu yönerge, Senatonun kabulünden sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- (1) Bu yönergeye ait hükümler, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
2
Download

Eğitim Öğretim Komisyonu Yönergesi