Bıçak kemiğe
dayandı
HABER
Mesleklerinin 25 yıldır biriken dağ gibi sorunlarının çözümü noktasında, üst birlikleri TÜRMOB’un idare karşısındaki etkinliğinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan
BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Meslek mensupları olarak, her geçen gün
biraz daha artan iş yükümüz, artık bıçağı kemiğe dayandırmıştır” dedi.
TÜRMOB’un 71. Başkanlar Kurulu Toplantısı ve TÜRMOB-TÜİK ile TÜRMOB-Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE) Ortak Tanıtım Toplantıları, 20 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki SMMM
Oda başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez ve BSMMMO Yönetim Kurulu Sekreteri Sabiha Işık,
Yönetim Kurulu Üyesi ve HRMK Başkanı Hasan Uçar ile Disiplin Kurulu Başkanı Fikri Yazkili de hazır bulundu. Öncelikle, TÜRMOB-TÜİK ortak toplantısının açılışını yapan TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) firmaların bilgilerinin, muhasebeleştirme sırasında bir havuzda toplanmasını
öngören Elektronik Veri Toplama (EVT) Projesi hakkında da bilgi verdi. Nail Sanlı, ortalama 260 dakikada
doldurulabilen istatistik formlarının artık sistem sayesinde 10-15 dakika gibi kısa bir sürede doldurulabileceğini kaydetti. TÜİK’in işletmelerden yılda bir kez ‘Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Formu’nu doldurmalarını
istediğini vurgulayan Sanlı, “Zorunlu olarak doldurulması gereken bu formda yaklaşık 220 soru bulunuyor.
Firmaların yasal olarak vermek zorunda oldukları bu formları da mali müşavirler dolduruyor. TÜRMOB olarak,
üyelerin bu iş yükünü azaltmak, doğru ve sağlıklı verinin, en hızlı biçimde TÜİK’e ulaştırılmasını temin etmek
için işbirliğini gerçekleştirdik” dedi.
FİRMALARA TEŞEKKÜR EDECEĞİZ
TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı’nın ardından ise TÜİK Başkanı Birol Aydemir söz aldı. Birol Aydemir, proje sayesinde şirketlerin Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelirler İdaresi gibi kuruluşlar için ayrı ayrı form
doldurmak yükümlülüğünden kurtulacağını, muhasebe kayıtlarının otomatik olarak veri tabanına aktarılacağını bildirdi. Aydemir, bu uygulamanın firmalar açısından iki sonuç doğuracağını belirterek, “Birincisi, firmalar
anketi doldurup bize gönderdikten kısa bir süre sonra kendilerine dönüp önce teşekkür edeceğiz. Sonra da
bu firmalarla ilgili analiz sonuçlarını kendilerine ileteceğiz. Bunlar, zaman zaman firmaların belki birkaç bin
dolara yaptıramayacağı analizler olacak” diye konuştu.
YANAŞIK DÜZEN KUTLAMAYA SON VERİLMELİ
Toplantının ardından, TÜRMOB’un 71. Başkanlar Kurulu Toplantısı’na geçildi. TÜRMOB Genel Başkanı Nail
Sanlı’nın açılış konuşmalarının ardından söz, gündemdeki mesleki konuların görüşülmesi için toplantıya katılan SMMM Oda başkanları ile temsilcilerine bırakıldı. 71. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda kürsüye çıkarak
konuşma yapan BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Her geçen gün iş yükü biraz daha artan ve
sorunları karşısında idarenin tepkisiz kaldığı meslek camiası olarak, ‘Muhasebe Haftası’nı karşılamaya hazır-
lanıyoruz. Öncelikle, konuşmama başlamadan önce, Bursa SMMM Odası olarak, daha önce de bu kürsüden
dile getirdiğimiz bir hususu sizlerle yeniden paylaşmak istiyorum” diyerek, şunları söyledi: “1-7 Mart tarihlerinde, çeşitli etkinliklerle bir haftaya yayarak kutladığımız ‘Muhasebe Haftası’ aynı tarihlerde kutlanan Vergi
Haftası’nda değil de 3568 Sayılı Meslek Yasası’nın yürürlüğe girişinin yıldönümü olan 13 Haziran tarihinde
kutlanmalıdır. TÜRMOB tarafından alınacak karar ile ‘Muhasebe Haftası’nın, 13 Haziran’ı da içine alan bu
haftada kutlanması; ‘Vergi İçin Muhasebe’ değil de ‘Bilgi İçin Muhasebe’ anlayışının benimsenmesine katkı
sağlayacak, Maliye Bakanlığı ile yanaşık düzen kutlanmasına son verilecektir” diye konuştu.
BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR
Meslek mensupları olarak, çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlandıkları muhasebe haftasında, etkinliklerin
temelini biriken mesleki sorunların ve ortaya sunulacak çözüm önerilerinin oluşturması gerektiğini kaydeden
BSMMMO Başkanı Sönmez, “Türkiye genelinde gerçekleştireceğimiz basın açıklamaları, resmi ziyaretler
ve konuk olacağımız televizyon programlarında kamuoyunun dikkatini mesleğimizin sorunlarına ve çözümüne çekmeliyiz. Sorunlarımızı, mümkünse bu toplantının ardından ortaklaştırarak, muhasebe haftasında
hep bir ağızdan ortak bir dil ile kamuoyuyla paylaşmalıyız” dedi. Konuşmasında, meslek mensupları olarak,
her geçen gün biraz daha artan iş yükü nedeniyle, artık bıçağın kemiğe dayandığını savunan Ahmet Hikmet
Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çoğu meslektaşımız, Oda’ya olan üye aidat borcunu dahi ödeyemez durumdadır. Bunları görmezden gelemeyiz. Hep birlikte tek bir ağızdan sesimizi duyurabilmek ve sorunlarımızın
çözümü için güçlü bir tavır ortaya koyabilmemiz için öncelikle kendi içimizde birliği kuvvetlendirmeliyiz. 25
yıldır biriken dağ gibi sorunlarımızın çözümü için TÜRMOB’un idare karşısındaki etkinliğinin güçlendirilmesi
gerekiyor. Bir şeylerin değişmesi, lehimize adımların atılması için Oda temsilcileri olarak, yerel bazda attığımız adımlar, meslek camiamızın sorunlarının çözümü noktasında maalesef ki yetersiz kalmaktadır. Tüm
taleplerimizi, beklentilerimizi 90 bin kişinin, biz meslek mensuplarının temsilcisi olan TÜRMOB öncülüğünde
haykırmalıyız.”
TEPKİMİZİ ÖZGÜRCE GÖSTERMELİYİZ
“Bir meslek mensubu ve aynı zamanda 4 bin 100 üyesi olan BSMMMO’nun başkanı olarak, vesayet altındaki
mesleğimizin ve dolayısıyla bu durumdan olumsuz etkilenen TÜRMOB’umuzun sorunlarımızın çözümü noktasında etkisiz kaldığını düşünmekteyim” diyen BSMMMO Başkanı Sönmez, konuşmasına şöyle devam etti:
“Gerek mesleki konularda, gerekse ülkede yaşanan ve üzüntüyle karşıladığımız pek çok durum karşısında
TÜRMOB’umuzun sessiz kalmasını kabul edemeyiz. 17 Aralık’ta hukuksuzluk ve yolsuzluk skandalı karşısında sessiz kalmayan DİSK, KESK, TMMOB, Türk Tabipleri Birliği’nin gerçekleştirdiği ‘Yolsuzluklara Hayır
Mitingi’nde TÜRMOB olarak biz de yer almalıydık. Gerek ülkemizde gerekse mesleğimizde yaşanan ve atılan
her olumsuz adımda, 90 bin kişilik bir ordu olan TÜRMOB, Türkiye genelinde ses getirmeli ve tepkisini özgürce ortaya koyabilmelidir. TÜRMOB, sayısı 4 bin 271 olan YMM’lerin değil, geriye kalan 88 bin 364 SMMM’nin
de sorunlarını kucaklamalı ve çözüm arayışı içerisinde olmalıdır.”
‘SÖNMEZ’ ÖNERİLERİNİ SIRALADI
Toplantıya gelmeden önce, BSMMMO kurulları ve çalışma komisyonları ile birlikte, mesleğin temel sorunları
ve çözüm önerilerine ilişkin katılımcı bir anlayış çerçevesinde, ortak bir çalışma yürüttüklerini de hatırlatan
Sönmez, “Bu çalışmamız neticesinde altını çizdiğimiz bazı konu başlıkları ve önerilerimizi ise şu şekilde
ortaklaştırdık: Muhasebe hizmet tesliminde hesaplanan KDV, genel orandan çıkarılıp (%18), indirimli orana
(% 8 - % 1) tabii olmalıdır. Son dönem geçici vergi kaldırılmalıdır. Meslek mensubunun stopajdan dolayı aldığı iade sadece vergi borçlarına değil, gerek nakit gerekse SGK borçlarına, Bağ-Kur borçlarına da mahsup
edilebilmelidir. TÜİK ve karşıt inceleme tutanakları, ücretsiz yapılmamalıdır. Odamızın yayınlamış olduğu
ücret tarifesinde yer aldığı gibi, Resmi Gazete’de yayınlanan ücret tarifesinde de yer almalıdır. SMMM’lerin
bağımsız denetçilik hakları, yeminli mali müşavirlerin gölgesinde bırakılmamalı, SMMM’lerin bağımsız denetim yetkisi süreyle sınırlandırılarak, genç meslektaşların önüne süre engeli konulmamalıdır. 5/10 oranında
tevkifat uygulamasına geçilmelidir. Aday meslek mensuplarımız olan stajyerlerimize, avukatlarda olduğu gibi,
kısa vadeli sigorta kolları uygulanmalıdır. Müşteri bildirim işlemi kaldırılmalıdır. Haksız rekabetle mücadele
için yürütülen programların, TÜRMOB tarafından uygulama birliğini sağlama amacıyla tek tip hale getirilerek,
tüm mali müşavirler odalarında kullanılması sağlanmalıdır.”
SORUNLARIN KAYNAĞI KANUNDA
Yaşanılan sorunların kaynağında serbest-bağımlı ayrımcılığı yapan 3568 sayılı kanunun geldiğini de ifade eden BSMMMO Başkanı Sönmez, TÜRMOB 71. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmasını
şu önerilerle sonlandırdı: “Yasadaki bu ifade kaldırılarak, tüm meslek mensuplarını ifade edecek şekilde
mali müşavirlik kanunu olarak değiştirilmelidir. Belli bir ciro büyüklüğüne sahip ticari işletmelerde muhasebe, finans gibi birimlerinde ruhsatlı meslek mensubu çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir. SMMM ve YMM
bürolarında hizmet kalite standardı getirilmeli ve tutulan defterlerin ciro, sayı ve büyüklüklerine göre meslek
mensubu çalıştırılması zorunluluğu getirilerek mesleğin itibarı ve hizmet kalitesi artırılmalı bunun sonucu
olarak da meslek mensuplarına yeni iş istihdamı sağlanmalıdır. Bağımlı çalışanların odalara ödedikleri yıllık
üye aidatlarının yeniden düzenlenerek, yarısının alınması, aktif olmayan meslek mensuplarından ise alınmaması için çalışmalar yapılmalıdır. TÜRMOB’da bağımlı çalışanlar ile ilgili bir komite oluşturulmalıdır. Odalar
arasında, sosyal ve kültürel etkinlikler alanında işbirliği yapılmalıdır. Staja başlama ve yeterlilik sınavlarının
Bursa’da da yapılması sağlanmalıdır. Stajı sona erip büro açacak yeni meslek mensuplarına hedeflenen büro
standartlarının da yerine getirilebilmesi için KOSGEB veya başka bir kurumdan kredi imkanı sağlanmalıdır.
Stajyerlerin staj süresi içerisinde uyması gereken kuralları ve stajdan sayılan halleri, staj süresini, stajı durduran halleri gibi konuları içeren stajyer el kitabı tekrar düzenlenmelidir. Birçok istenmeyen durum nedeniyle
zor durum yaşayan meslek mensuplarının maddi olarak desteklenmesi için TÜRMOB kanalında bir yardım
sandığı oluşturulmalıdır. Sermaye şirketlerine, sermayelerini asgari sermaye tutarına yükseltmek için tanınan
süre bilindiği üzere, 14 Şubat 2014’te sona erdi. Bu yükümlülüğünü yerine getiremeyen ve halen faal olan
şirketlerin mağduriyetlerini ve bu konuda yaşanacak yasal kaos ortamının önlenmesi için ilgili bakanlığın bu
konuda yeni bir düzenlemeye gitmesi lazım. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirket sayısı, Bursa ölçeğinde bin 350’dir. Bu sayı, Türkiye ölçeğinde göz önüne alınmalı ve acilen düzenlemeye gidilmelidir.”
SANLI: GURUR DUYUYORUM
SMMM Oda başkanlarının tek tek söz alarak, gündemdeki mesleki konular hakkındaki görüşlerini dile getirdiği 71. Başkanlar Kurulu Toplantısı’ndan sonra ise TÜRMOB-Avrupa Muhasebeciler Federasyonu Ortak
Tanıtım Toplantısı’na geçildi. Bu toplantının açılışını yapan TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, TÜRMOB’un
kendi alanında artık Avrupa Birliği üyesi olduğunun müjdesini verirken, “TÜRMOB, son 3 yıldır yürüttüğü
yoğun çalışmalar sonucunda, 18 Aralık 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleyen Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE) Üyeler Kurulu Toplantısı’nda tam üyeliğe kabul edilmiştir. Başkanı olduğum TÜRMOB’un tam
üyeliğe kabul edilmiş olmasından dolayı gurur duyuyorum. Çünkü bu bizim 1998 yılından beri var olan bir
isteğimizdi” diye konuştu.
Download

TÜRMOB un İdare karşısında etkinliği artmalı