Cinsiyet Eşitliği
Her “Yer” de
Şarttır!
Kadav Bülten:1
Mart.2014
Mekanın Cinsiyeti ve
Yerel yönetimler
YEREL YÖNETİMLERE
ÇOK ÇİFT LAFIMIZ
VAR.
Cinsiyet Eşitliği Her
Yerde Şarttır!
Yerelde Söz Hakkı
İstiyoruz!
Yerelde Cinsiyet
Eşitliği Mümkün!
Unutmayın! Yerel
Yönetimler Siz Varsınız Diye Var.
Görünmez değiliz,
caddede, sokakta
mahalledeyiz.
Yerel yönetimlerin tüm
plan ve faaliyetleri cinsiyet eşitliği perspektifi ile
oluşturulmalı, stratejik
planın ve bütçenin hazırlanmasında kadın örgütleri ve LGBTİ örgütleri
yer almalı!
Yeryüzünde kurguladığımız cinsiyet kodları ve
rolleri yürüdüğümüz sokaklarda, oturduğumuz
parklarda, otobüste, durakta, barda kısacası
bedenimizin konumlandığı herhangi bir mekanda yeniden ve daima
karşımıza çıkmaya devam ediyor. Mekanlar da
bazı cinsiyetler ve cinsel
yönelimler üzerinden
kurgulandığı için bu başka varoluşlara dayatma
olarak geri dönebiliyor,
ve hatta öldürebiliyor.
Algımız, zihnimiz, hissimiz, bedenimiz, mekanımız hiçbiri birbirinden
bağımsız var olmadığından tüm bunlarla birlikte
bu kod ve rolleri bir yanıyla birileri, bir yanıyla
da bizler yeniden şekillendiriyoruz….
…..tam bunları düşünürken ve tartışırken kentteki cinsiyet baskısı ve
cinsel yönelimlere oluşturulan normatif baskılara karşı bir törpüleme, bir
soru sorma yöntemi
ararken bir yolun da ama sadece yollardan
bir tanesinin- bize kent
kararları dayatmasını
yapan yerel yönetimlere
bu soruları yöneltmenin,
karar verme mekanizmalarını bu bağlamda zorlamanın, takip etmenin bir
katkısı olduğunu düşündük.
İşte tam da bu nedenle
Kadınlarla Dayanışma
Vakfı’ndan kadınlar ola-
rak kadın ve LGBTİ örgütlerini bu mesele etrafında toplanma çağrısı
yaptık, toplantıya katılan
örgüt, inisiyatif ve bireyler öncelikli olarak neler
istediğimizi ve nelerde
eksiklikler gördüğümüzü,
önerilerimizi, yereldeki
diğer pratik ve örnekleri
konuştuk. Ve bunlardan
Mekanlar da bazı
cinsiyetler ve cinsel
yönelimler
üzerinden
kurgulandığı için bu
başka varoluşlara
dayatma olarak geri
dönebiliyor, ve hatta
öldürebiliyor.
yola çıkarak ortak talepler oluşturduk. Bu talepleri oluştururken Maçka
Kadın Forumunun hazırlamış olduğu talepler
listesinden, SPOD’un
oluşturduğu listeden yararlandık. Daha sonra
oluşturduğumuz “kent
bizim, bu kentte istediğimiz budur ve takipçiniziz” sözü olan dosyalarla
adaylardan randevular
alıp görüşmeye çalıştık.
Tabi ki adaylar seçim
dönemi öncesi yoğunlar
ve bu randevuları almak
zordu, hepsine ulaşamayacağımızı düşünerek
de bu şekilde bir bülten
hazırlayıp herkesle paylaşmayı ve her birimizin
kent hakkına sahip çık-
maya ve kentteki cinsiyet dayatmalarına karşı
durabilmek adına uygulamaların takipçisi olmaya davet etmedik istedik.
Burada yazdıklarımızıeksiği gediğiyle- Beyoğlulu bir örgüt olarak ilk
muhattabımız Beyoğlu
Beledyesine bağırmak
istiyoruz. Bunun için 26
Mart ÇarĢamba günü
18.30’da Galatasaray
meydanına çağırıyoruz.
Kent Bizim,
Takipçiniziz!
Not: Oluşturduğumuz
metni arka sayfada bulabilirsiniz.
aya yönelik
iyet eşitliğini sağlam
ns
ci
ve
en
ed
e
el
ad
Ayrımcılıkla müc
z!
rel yönetimler istiyoru
politikalar üreten ye
Şu an İstanbul’un hiçbir ilçesinde kadın belediye başkanı
bulunmuyor, kadın belediye
meclis üyesi oranı sadece %
11, büyükşehir belediye
meclis üyesi oranı %10, il
genel meclisi oranı %8, mahalle muhtarı oranı ise %
6.2009 Yerel Seçimlerinde
sadece bir kişi trans kimliğiyle mahalle muhtarlığına
aday oldu; ancak seçilemedi.
Bu seçimlerde de kadın ve
LGBTİ aday oranları son derece düşük kaldı! Kentin karar alma mekanizmalarında
kadınların ve LGBTİ bireylerin olmaması, yerel yönetimlerin plan ve politikalarının
cinsiyet eşitsizlikleri ve cinsel yönelimler dikkate alınmadan oluşturulmasına neden
oluyor. Bu durumla da bağ-
yerde,
ımız her
,
Yaşadığ
ükşehire
den büy
en
d
e
mahalle
le
mücade
la
ık
ıl
c
ayrım
ğini
et eşitli
ve cinsiy
lik
ya yöne
sağlama
n yerel
te
e
r
ü
r
politikala
oruz!
ler istiy
yönetim
lantılı olarak, yaşadığımız
kentte, mahallede, sokakta
kısacası yerel yönetimlerin
yetki alanında olan tüm kentsel kamusal mekanlarda ve
sunulan hizmetlere erişimde
ayrımcılıklarla karşılaşıyoruz.
türlü ayrımcılığa
karşı duran, doğayı/
çevreyi ve hayvan
haklarını gözeten,
farklılıklardan doğan
tüm sorun ve ihtiyaçları dikkate alan
politika ve programlar uygulayan
yerel yönetimler istiyoruz!
Biz kadınlar ve LGBTİ bireyler olarak, cinsiyet eşitliğinin
sağlandığı, cinsel yönelim,
cinsiyet kimliği, din, dil, etnik
kimlik, yaş, fiziksel durum,
yaşam biçimi gibi temel farklılıklar temelinde yapılan her
Taleplerimiz
2

Yerel yönetimlerin tüm plan ve faaliyetleri cinsiyet eşitliği perspektifi ile oluşturulmalı, stratejik planın ve bütçenin hazırlanmasında kadın örgütleri ve LGBTİ örgütleri yer almalı,

Kentsel hizmetler, cinsiyet eşitliğine yapacağı etki açısından planlanarak herkesin ulaşabileceği biçimde mahalle ölçeğinde sunulmalı,

AB standartlarına uygun olarak her 7500 nüfus için 1 kadın sığınağı
açılmalı ve 24 saat hizmet veren şiddete karşı danışma hattı ve acil
eylem birimleri oluşturulmalı, bu çalışmalar, kadın ve LGBTİ örgütlerin danışmanlığı ve denetiminde yürütülmeli,

Sığınakta kalmak isteyen kadınlara herhangi bir şart ve gereklilik öne sürülmemeli, kadınlar
CĠNS ĠYET EġĠT LĠĞĠ HE R “YE R” DE ġARTT IR!
K AD A V B Ü L T E N : 1
3
arasında dil, din, ırk, fiziksel engel, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı hiçbir ayrımcılık yapılmamalı,

Sığınakta kalan ya da sığınaktan yeni çıkan kadınların iş bulması sağlanmalı,

Belediyeler tarafından verilen mesleki eğitimler, kadınları takı tasarımı, nakış-dikiş gibi
kadın işi” olarak görülen belli alanlara sıkıştırmamalı, kadınların çeşitli alanlarda ve istihdam garantisi olan mesleki eğitimlere katılması sağlanmalı, iş danışmanlığı desteği verilmeli,

Çocuk bakımının kadınların değil, erkek ve kadın tüm toplumun sorumluluğu olduğundan hareketle, her mahallede 0-6 yaş arası çocuklar için 7/24 açık, ücretsiz kreşler açılmalı,

Mahallelerde ayrıca çocuklar için etüt merkezleri, yaşlı ve engelli gündüz bakımevleri, çamaşırhaneler, yemekhaneler açılmalı ve ücretsiz hizmet verilmeli,

Sosyal ve kültürel hizmetler ile sağlık hizmetleri ücretsiz ve mahalle ölçeğinde ulaşılabilir
olmalı, bu hizmetleri sağlayan merkezler kadın ve LGBTİ örgütlerin danışmanlığında çalışmalı,

Yerel yönetimlerde çalışan tüm personelin yarısının kadınlardan oluşması sağlanmalı, çalışacak kadınların belirlenmesinde kadınlar arasında fiziksel engel, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı bir ayrımcılık yapılmamalı, kadınlara herhangi bir şiddet uygulayan
erkek çalışanların cezalandırılmaları mümkün kılınmalı,

Parklar, yollar, caddeler ve tüm ortak mekânların günün her saatinde kadınların, LGBTİ
bireylerin ve seks işçilerinin rahatça dolaşabileceği biçimde düzenlenmeli, karanlık cadde
ve sokak kalmamalı,

Kaldırımlar, yaya yolları, cadde ve sokaklardaki yaya geçitleri bebek arabalı kadınların,
yaşlıların, sakatların rahatlıkla kullanabildiği biçimde düzenlenmeli,

Ulaşım planlaması yapılırken, kadınların mevcut koşulları gözetilmeli, her mahalleye sık ve düzenli aralıklarla; ücretsiz toplu taşıma olanağı sağlanmalı, duraklar, otoparklar güvenli alanlar
haline getirilmeli,

Kent planlamasında öncelikle ekolojik dengenin korunmasını en ön planda tutarak, kişi başına
en az 10 metrekare yeşil alan düşecek şekilde her semtte yeşil alanlar ayrılmalı, parklar, çocuk
oyun alanları, bisiklet yolları yapılmalı,

Yerel yönetimlerin acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planlamaları, cinsiyet eşitliği perspektifiyle afet yönetimi konusunda çalışan örgütlerin önerileri dikkate alınarak yapılmalı,

Kente göçle gelen kadınlar için kenti tanıma ve hizmet almak için hangi kurumlara başvuracaklarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılmalı, bu çalışmalarda dil farklılıkları gözetilmeli,

Göçmenler için taciz, tecavüz, şiddet yaşadıklarında başvurabilecekleri danışma mekanizmaları,
göçmen, insan hakları, kadın ve LGBTİ örgütlerle işbirliği içinde oluşturulmalı,

Ranta açılan kent alanlarında yaşanan barınma probleminden en çok zarar gören gruplardan olan kadın ve
LGBTİ bireylerin barınma hakkı güvence altına alınmalı,

Kent konseyleri, mahalle meclisleri, diğer danışma kurulu, komisyon ve komitelerde kadın ve LGBTİ örgütlerinin talepleri gözetilmeli, karar alma süreçlerine eşit ve
etkin katılımları sağlanmalı,

Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi’nde “Cinsiyet Eşitliği Meclisleri” ve izleme birimleri oluşturularak süreklilik ve denetlenebilirlik sağlanmalı,

Bu birimler, kadın hakları ve LGBTİ hakları konusunda
kamuya açık toplantılar yapılmalı.
Bu talepler, Kadınlarla DayanıĢma Vakfının (KADAV)
baĢlattığı, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Yerel Yönetim
Etkinlikleri” çerçevesinde, ve SPOD Siyaset Okulu’nun
katılımı ile oluĢturulmuĢtur. Taleplerin birebir ulaĢtırıldığı,
görüĢmeler yoluyla dikkate alındığı bilinen yerel yönetim
mercileri, KADAV bünyesinde kurulacak ĠZLEME/
DEĞERLENDĠRME ekibi tarafından takip edilecektir.
Eylem Çağrısı: Yerel Yönetimler Siz Varsınız Diye Var!
26 Mart Çarşamba
18.30
Galatasaray Meydanı
Kamer Hatun Mahallesi, Hamalbaşı Caddesi, No: 22 /13
Beyoğlu İstanbul
Tel/Fax: 0 212 251 58 50
www.kadav-ist.org
[email protected]
https://twitter.com/Kadavist
Download

şuradan - Kadav