T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
BRİFİNG DOSYASI
2013
1.Dönem
KURULUŞ BRİFİNG DOSYASI FORMU
1.KURULUŞUN GENEL TANIMI
a)
b)
c)
d)
e)
Görevleri
Teşkilat Yapısı
Kadro ve Personel Durumu
Bina, Lojman, Diğer Yardımcı Tesisler Durumu
Araç-Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
2. BİR YIL İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR
3. İHTİYAÇ VE SORUNLAR
4. ÖNERİLER
1.KURULUŞUN GENEL TANIMI
1.1. Görevlerimiz
5902 sayılı kanunun 18. maddesinin 2. fıkrası gereği;
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek,
b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve
kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak,
c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek,
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek,
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu
yapmak ve belgelendirmek,
f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak,
g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme,
sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak
ve yönetmek,
ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin
görevleri ilde yerine getirmek,
h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak,
ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak,
i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili
hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmaktır.
1.2. Teşkilat Yapımız
Tablo 1.
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜR
PLANLAMA ve ZARAR
AZALTMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDAHALE ŞUBE ve AFET ve
ACİL YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
İYİLEŞTİRME VE DEPREM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SİVİL SAVUNMA ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Jeoloji Mühendisi
Endüstri Mühendisi
Jeofizik Mühendisi
Jeofizik Mühendisi
Sosyal Çalışmacı
Harita Mühendisi
Harita Mühendisi
Enformasyon Memuru
İnşaat Mühendisi
V.H.K.İ.
İnşaat Mühendisi
Sağlık Memuru
İnşaat Teknikeri
Ambar Memuru
Şehir Plancısı
Santral Memuru
Teknisyen
Satın Alma Memuru
Mimar
Arama ve Kurtarma Şefi
Muhasebeci
Meteoroloji Mühendisi
Arama ve Kur. Teknisyeni
Santral Memuru
Jeoloji Mühendisi
V.H.K.İ.
(İşçi)
Şef
Çözümleyici
Hizmetli
İşçi
1.3. Kadro ve Personel Durumu
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
KADRO VE PERSONEL DURUMU
KADRO GÖREVİ
İl Afet ve Acil Durum Müdürü
Şube Müdürü
İnşaat Mühendisi
Meteoroloji Mühendisi
Jeoloji Mühendisi
Jeofizik Mühendisi
Harita Mühendisi
Tabip
Mimar
Şehir Plancı
Eğitim Uzmanı
Şef
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Tekniker
Çözümleyici
Şoför
Santral Memuru
Muhasebeci
Ambar Memuru
Satınalma Memuru
Hizmetli
Teknisyen
Ara Toplam
KADRO
MEVCUT
1
4
5
1
3
2
2
1
1
2
1
4
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
43
1
1
5
1
4
6
2
1
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
37
MEVCUT
%
AÇIKLAMALAR
Norm Fazlası
1
4
5
İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZİ PERSONEL DURUMU
Şube Müdürü
1
Endüstri Mühendisi
1
1
Santral Memuru
1
1
Enformasyon Memuru
8
6
Ara Toplam
11
8
ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİ PERSONEL DURUMU
Şef
1
Sosyal Çalışmacı
1
1
Sağlık Memuru
1
1
Arama ve Kurtarma Teknisyeni
28
24
Şoför
1
1
Ara Toplam
32
27
ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ DURUMU
İşçi
GENEL TOPLAM
Tablo 2
-
2
2
85
74
7
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde norm kadro sayısı 85 adettir. Teknik Hizmetler Sınıfında
görevli personel sayısı 45 adet, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan personel sayısı 19 adet olup,
Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan personel sayısı 2, toplam görev yapan personel sayımız 69 adettir.
Münhal kadro sayımız ise 18 adet olup, kadro ve personel durumu Tablo 2’de gösterilmiştir. Ayrıca 2
adet işçi personelimiz bulunmaktadır.
Tablo 3. Müdürlüğümüzde çalışan personelin kadın-erkek durumu:
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞAN PERSNELİN KADIN-ERKEK DURUMU
CİNSİYETİ
SAYISI
Kadın
27
Erkek
47
TOPLAM
74
1.4. Araç-Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
Müdürlüğümüz bünyesinde; teknolojik yenilikler takip edilerek internet bağlantıları
yaygınlaştırılarak verilen hizmetler halka ve kamuoyuna daha hızlı duyurulmakta, sürekli güncellenen
web sayfasında bütün bilgiler mevcuttur.
Tablo 4. Müdürlüğümüzde mevcut olan elektronik cihazlar:
ELEKTRONİK CİHAZLAR
CİNSİ
ADET
BİLGİSAYAR
44
YAZICILAR
22
TARAYICI
1
FOTOKOPİ MAKİNASI
1
TOPLAM
68
Tablo 5. Müdürlüğümüzde mevcut olan haberleşme araçları:
HABERLEŞME ARAÇLARI
CİNSİ
TELEFON HATTI
ADET
Türk Telekom Hattı:5
Faks hattı: 2
FAKS
3
TELSİZ (sabit telsiz, codan telsiz, el
54
telsizi, araç telsizi)
UYDU TELEFONU
2
TOPLAM
66
Tablo 6. Müdürlüğümüzde mevcut olan taşıtlar:
TAŞITLAR
CİNSİ
ADET
TAM DONANIMLI KURTARMA
ARACI
KARTAL (HİZMET ARACI)
1
PİCK -UP
4
KAPTI KAÇTI ARAZİ TAŞITLARI
3
ŞİŞME BOT, BOT MOTORU, TAŞIYICI
1
1
ROMÖRKÜ
ŞİŞME BOT VE MOTORU
1
TOPLAM
7
Tablo 7. Müdürlüğümüzde mevcut olan makine ve teçhizatlar:
MAKİNE VE TEÇHİZATLAR
CİNSİ
ADET
AĞAÇ KESME MAKİNASI
3
BETON DEMİR KESME MAKİNASI
2
JENERATÖR
6
CANLI ARAMA KAMERASI
2
SİSMİK DİNLEME CİHAZI
1
HİDROLİK KESME AYIRMA
3
AKÜLÜ KESME AYIRMA
1
HAVALI KALDIRMA SETİ
2
ENKAZ İÇİ FAN
1
GECE GÖRÜŞ DÜRBÜNÜ
1
SU ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI
1
AYDINLATMA TERTİBATI
2
KOMPRESÖR (HAVA-KARA 300
BAR)
KAPALI DEVRE SOLUNUM
CİHAZI
1
RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZI
1
RADYAKMETRE
1
KIRICI, DELİCİ
3
DOZUMETRE
80
TOPLAM
96
2
2- BİR YIL İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR
Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen faaliyetler Şube Müdürlükleri bazında aşağıda sunulmuştur:
2.1. Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1. Afet ve acil durum risk yönetimi, standartları, önlemeye yönelik tüm olurlar, etütler ve imar işleri ile
ilgili işlemler,
a – Afet ve acil duruma yönelik tüm risklerin tespiti, risk önleme, müdahale, iyileştirme ve dönüşüm
modellerini kurma ve geliştirme,
b– Önlemeye yönelik olurlar ile jeolojık ve tüm jeoteknik etütler ile ilgili işlemler,
2. İl içerisinde kesintisiz haberleşme sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve merkezi sistemle
entegrasyonu,
3. Afet ve acil duruma yönelik bilgi sistemi, karar destek sistemi ve simülasyon sistemlerinin
kurulumu, merkezi AYBIS sistemi ıle entegrasyonu ve işletimi (Merkez teşkilatınca yürütülmektedir),
3. STK’ lar ve gönüllü kişiler ile ilgili işlemler,
4. Bilgi toplama ve dokümantasyon ile ilgili işlemler,
5. Tahmin ve erken uyarı ile ilgili işlemler (Merkez teşkilatınca yürütülmektedir),
6. Eğitim ile ilgili işlemler.
2.2. Müdahale Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1. Afet ve acil durum yönetim merkezinin 7 gün 24 saat çalıştırılması,
2. Afet ve acil durumlarda müdahalenin planlaması,
3. Arama ve kurtarma ile itfaiye ile ilgili işlemler,
4. Haberleşme ve bilgi sistemlerinin güncel tutulması,
5. İnsan kayıpları ve hasarlar ile ilgili işlemler,
6. İl kurtarma ve yardım komitesi ile ilgili işlemler,
7. Afet ve acil durumlara ilişkin sekretarya hizmetleri.
2.3. İyileştirme ve Deprem Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1. Geçici yerleştirme ve barındırma hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
2. Daimi iskan hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
3. Hasar tespiti hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
4. Hak sahipliği hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
5. Arazi kullanımı hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
6. Afete maruz bölge ile ilgili işlemleri yapmak.
7. Yerel deprem tehlike haritaları,
8. Yer hareketleri izleme,
9. Deprem bilgilendirme,
10. Güvenli yapı ve güvenli yerleşim.
2.4. Sivil Savunma Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1. Sivil Savunma Hizmetleri Birimi
a – İkaz Alarm
b – Sivil Savunma Teşkilleri
c - Eğitim ve Tatbikat
d - Sığınak Hizmetleri
2. Seferberlik Hizmetleri Birimi
a – Seferberlik Planlama
Milli Alarm Planlama
Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri
Savaş Hasarı Onarım Planları
b – Lojistik Seferberlik
Mal ve Hizmet Seferberliği
M.M.M. Uygulaması
Koruyucu güvenlik ve Sabotaj
c – Erteleme Hizmetleri
Personel Erteleme
Araç Erteleme
3. Sivil Savunma Planlama Hizmetleri Birimi
2.5. Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
1. İnsan Kaynakları Birimi
2. İdari ve Sosyal Hizmetler Birimi
a – Evrak İşleri
b – Destek Hizmetleri
c – Makina İkmal ve Bakım Onarım
3. Mali İşler Birimi
a – Tahakkuk
b – Kaynak Yönetimi
c – Satınalma İşleri
3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
3.1. Mali Bilgiler
5902 Sayılı yasanın 18. maddesinin 3. fıkrasında;
“Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten
yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali
tarafından kullanılır. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları
Başkanlık bütçesinden karşılanır” denmektedir.
3.2. Performans Bilgileri
3.2.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
3.2.1.1. Afet Öncesi Çalışmalar
3.2.1.1.1. Afet Acil Yardım Planları
Afet Acil yardım Planları; afete, zamanında, hızlı, etkili ve koordineli olarak müdahale
edebilmek ve etkilenen toplulukların acil yardım ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak
karşılayabilmek için; mahalle, ilçe veya il düzeyinde yerleşimlerin karşı karşıya bulundukları tüm
tehlikeleri ve muhtemel afetlerde uğranacak kayıp ve zararları afet senaryolarıyla gerçekçi biçimde
ortaya koyan, kimlerin, ne zaman, nerede, hangi görev ve yetki ile hangi imkân ve kaynakları
kullanarak olaya müdahale edeceklerini belirleyen, eğitim ve tatbikatlarla sürekli yenilenen ve
geliştirilen belgelerdir. 7269 sayılı Afetler Kanununun 4. maddesine istinaden, 05.05.1988 gün ve
19808 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve
Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik ile Olağanüstü Hal Uygulamalarına İlişkin Yönerge Esaslarına
göre Afet ve Acil Durum Planları, Valiliklerce (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) yapılmaktadır.
Acil Yardım Hizmet Grupları;
1-Haberleşme Hizmetleri Grubu
2-Ulaşım Hizmetleri Grubu
3-Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu
4-İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu
5-Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu
6-Güvenlik Hizmetleri Grubu
7-Satın Alma-El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu
8-Tarım Hizmetleri Grubu
9-Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu
oluşmaktadır.
3.2.1.1.2. Su Baskını Tehlikesi (Taşkınlar)
Su baskını tehlikesi, 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” kapsamında tanımlı bir afet tehlikesidir. 7269 Sayılı
Kanunun 2. ve 3. maddelerinde olmuş veya olması muhtemel su baskını olaylarına ilişkin taşkın ve
taşkın koruma açısından etüt ve proje çalışmalarının yapılması, etkilenen alan sınırlarının belirlenmesi
ve gerekli ödeneklerin ayrılarak önlem projelerinin gerçekleştirilmesi görevleri DSİ Genel
Müdürlüğüne verilmiştir.
İlimizde su baskınlarının önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla, akarsu havzalarında
taşkın koruma ve kontrol önlemlerinin alınması DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilmektedir.
3.2.1.2. Afet Sonrası Çalışmalar
a) Afet etüt çalışmaları
b) Haksahipliği çalışmaları
c) Yerseçimi işlemleri
d) Afet konutu inşaatlarının yapımını kapsamaktadır.
3.2.1.2.1. Afet Etüt Çalışmaları
İlimiz genelinde doğal, insan ve teknolojik kaynaklı tüm afetler (heyelan, sel, kaya düşmesi,
çığ, yangın, nükleer tehlikeler ve benzeri afetler) incelenerek jeolojik etüt raporları düzenlenmektedir.
Afet veri tabanı, afet tahmini ve değerlendirme çalışmaları, eğitim ve danışmanlık çalışmaları
yapılmaktadır. Ayrıca doğal afetlerin etkilerini azaltmak amacıyla iyileştirme projelerinin
düzenlenmesini sağlamaktadır. Afet tehlikelerinin doğuracağı etkilere karşı toplumun veya bireylerin
eğitimine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Ayrıca 20.03.2013 tarih ve 1919 sayılı genelge gereği Afete Maruz Bölgelerin çıkartılmasına
yönelik düzenlenen jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının kontrol ve onaylanma işlemleri de
yürütülmektedir.
Tablo 8. 2013 yılında işlem yapılan afet türlerinin ilçelere göre dağılımı:
İLÇELER
HEYELAN/KAYMA KAYA
SU BASKINI
DİĞER
DÜŞMESİ
MERKEZ
21
2
8
AKÇAABAT
19
2
6
ARAKLI
41
2
ARSİN
15
BEŞİKDÜZÜ
4
ÇAYKARA
7
ÇARŞIBAŞI
15
3
DERNEKPAZARI
5
5
DÜZKÖY
2
7
HAYRAT
10
KÖPRÜBAŞI
8
MAÇKA
8
OF
3
6
5
5
-
3
1
10
1
2
1
6
1
8
18
1
6
SÜRMENE
18
-
7
ŞALPAZARI
5
-
-
3
TONYA
5
2
1
4
VAKFIKEBİR
9
-
YOMRA
30
-
3
7
TOPLAM
240
19
11
96
5
Tablo 9. 2013 yılı içerinde jeolojik etüt raporları.
SIRA
İLÇESİ
KÖYÜ/MAHALLESİ
AFETİN TÜRÜ
NO
1
RAPOR
TARİHİ
MERKEZ
Subaşı Köyü Cami Mah.
Heyelan/Sayısallaştırma
15.04.2013
çalışması
2
AKÇAABAT
Akpınar Beldesi
Heyelan/Sayısallaştırma
06.06.2013
çalışması
3
ARAKLI
ÇİFTEPINAR KÖYÜ
Kaya Düşmesi/Heyelan
4
ARAKLI
ÇUKURÇAYIR KÖYÜ Heyelan
10.06.2013
11.06.2013
DÜZ MAH.
5
ARAKLI
ÇUKURÇAYIR
KÖYÜ
DÜZ
Heyelan
08.11.2013
Kaya Düşmesi
25.02.2013
ÇIĞ/Sayısallaştırma
17.06.2013
MAH
(İTİRAZ Rap.)
6
ÇAYKARA
UZUNTARLA KÖYÜ
Karaçam-Aksu Mah.
7
ÇAYKARA
YAYLAÖNÜ KÖYÜ
Çalışması
8
ÇAYKARA
KARAÇAM BELDESİ
Afete Maruz Bölgelerin
30.10.2013
Sayısallaştırılması
9
KÖPRÜBAŞI
AKPINAR MAH.
Heyelan/Sayısallaştırma
18.07.2013
Çalışması
İlimiz genelinde muhtelif tarihlerde meydana gelen afetlerde hasar gören konutların bulunduğu
alan, 7269-1051 Sayılı Afetler Kanunun 2. maddesi gereği Afete Maruz Bölge olarak belirlenir. Afete
Maruz Bölge olarak belirlenen bu alanlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge olarak ilan
edilir.
3.2.1.2.2.Bakanlar Kurulu Kararı İle Alınan Afete Maruz Bölgeler İçin Yapılan İşlemler:
İlimiz genelinde muhtelif tarihlerde meydana gelen afetlerde hasar gören konutların bulunduğu
alan, 7269-1051 Sayılı Afetler Kanunun 2. Maddesi gereği “Afete Maruz Bölge” olarak belirlenir.
Afete Maruz Bölge olarak belirlenen bu alanlar, Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge olarak
ilan edilir. 2013 yılı içinde Araklı Aytaş Köyü Gıydış Mezrası ve Maçka Gürgenağaç Köyü Lahana
Mahallesi olmak üzere toplam 2 yerleşim birimindeki Afete Maruz Bölgenin mahallinde ilanları
yapılmıştır.
3.2.1.2.3. Hasar Tespit Çalışmaları
İlimiz, ÇAYKARA ilçesi TAŞKIRAN Beldesinde 19.01.2013 tarihinde meydana gelen yangın
afeti sonucu inşaat halindeki 1 konut hasar görmüştür.
HAYRAT ilçesi, KÖYCEĞİZ köyünde 21.01.2013 tarihinde meydana gelen yangın afeti
sonucu 1 konut hasar görmüştür.
YOMRA ilçesi, GÜRSEL Mahallesinde 11.02.2013 tarihinde meydana gelen yangın afeti
sonucu 1 konut hasarlı oturulamaz durumdadır.
MAÇKA İlçesi, SEVİMLİ köyünde 12.02.2013 tarihinde meydana gelen yangın afeti sonucu 1
konut tamamen yanmıştır.
OF İlçesi, TEKOBA köyünde 15.04.2013 tarihinde meydana gelen yangın afeti sonucu 2 konut
tamamen yanmıştır.
AKÇAABAT İlçesi, MERSİN Beldesinde 17.05.2013 tarihinde meydana gelen yangın afeti
sonucu 1 konut hasarlı oturulur durumdadır.
ÇAYKARA İlçesi, ULUCAMİ köyünde meydana gelen yangın afeti sonucu 2 konut tamamen
yanmıştır.
ÇAYKARA İlçesi, IŞIKLI Mahallesinde 30.05.2013 tarihinde meydana gelen yangın afeti
sonucu 1 konut tamamen yanmıştır.
ÇAYKARA İlçesi, UZUNTARLA Köyünde 01.06.2013 tarihinde meydana gelen yangın afeti
sonucu 1 konut tamamen hasar almıştır.
ORTAHİSAR İlçesi, ÇARŞI Mahallesi, BEDESTEN Sokakta 09.08.2013 tarihinde meydana
gelen yangın afeti sonucu 14 işyeri hasarlı oturulur durumdadır.
YOMRA İlçesi, KIRATLI Köyünde 25.11.2013 tarihinde meydana gelen yangın afeti sonucu 1
konut tamamen yanmıştır.
AKÇAABAT İlçesi, YILDIZLI Beldesinde 10.12.2013 tarihinde meydana gelen yangın afeti
sonucu 1 konut tamamen yanmıştır.
İlimizde 16-17-18.03.2013 tarihinde meydana gelen fırtına afeti sonucu yapılan ön hasar tespit
çalışmalarına göre; MERKEZ GÖLÇAYIR köyünde 1 konut ve köy camisi hasarlı oturulur,
ÇAYKARA İlçesi ARPAÖZÜ köyünde 1 konut hasarlı oturulur, DERİNDERE köyünde 1 konut
hasarlı oturulamaz, 1 konut hasarlı oturulur, MAÇKA ilçesi, GÜZELCE köyünde 1 konut yıkık, 1
konut hasarlı oturulur, HAYRAT İlçesi, DAĞÖNÜ köyünde 7 konut yıkık, 26 konut hasarlı oturulur
duruma gelmiştir.
Arsin İlçesi, YEŞİLYALI Beldesi, CUMHURİYET Mahallesinde 23.03.2013 tarihinde
meydana gelen fırtına afeti sonucu 1 konut hasarlı oturulur durumdadır.
AKÇAABAT İlçesi, SARITAŞ Mahallesinde meydana gelen fırtına afeti sonucu 1 konut
oturulur durumdadır.
İlimizde 19.08.2013 tarihinde yağan şiddetli yağışlar neticesinde MERKEZ, ARAKLI, ARSİN
ve YOMRA ilçelerinde oluşan sel/su baskını ve heyelan afetleri sonucu yapılan ön hasar tespit
çalışmalarına sonucu; YOMRA İlçesine bağlı köylerde 1 konut yıkık, 1 konut hasarlı oturulamaz, 24
konut hasarlı oturulur, 14 konut sağlam , olay sonucu 1 vatandaş ölü, 1 vatandaş ise kayıp olarak
tespit edilmiştir. MERKEZ İlçeye bağlı köylerde 2 konut yıkık, 1 konut hasarlı oturulamaz, 4 konut
hasarlı oturulur, 8 konut sağlam, ARAKLI ilçesine bağlı köylerde 9 konut sağlam olarak belirlenmiştir.
3.2.1.2.4. Haksahipliği Çalışmaları
İlimizde muhtelif tarihlerde meydana gelen afetler (heyelan, kaya düşmesi, sel/su baskın vb. )
sonucu 7269-1051 sayılı Afetler Kanunun 29. maddesine göre; Araklı Pervane Köyü 3, Çaykara
Kabataş Köyü 2, Tonya Kayacan Köyü 13 ve Yomra Gürsel Mahallesi 3 olmak üzere toplam 21
afetzede ailenin hak sahipliğiyle ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.
3.2.1.2.4.1. Devam Eden Haksahipliği Çalışması
İlimizde devam eden hak sahipliği çalışması bulunmamaktadır.
3.2.1.2.5. Yerseçimi Çalışmaları
İlimiz merkez, belde ve köylerinde 2012-2013 tarihlerinde meydana gelen afetler (heyelan,
kaya düşmesi, sel/su baskını, vb.) sonucu hak sahibi olan toplam 21 hak sahibi aile ile birlikte daha
önceki yıllarda hak sahibi olan, Hayrat, Çaykara, Yomra, Şalpazarı, Maçka ve Sürmene İlçelerinden
149 aile için Müdürlüğümüzce yer arama çalışmaları devam etmektedir.
Maçka Esiroğlu Beldesi Öğütlü Mahallesinde 2012 yılında meydana gelen yangın afeti sonucu
konutu yanan bir hak sahibi ailenin yer seçimi kendi arazisine yapılmış, hazırlanan yer seçimi
protokolleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylanmış ve konut inşaatı
tamamlanmıştır.
Yomra İlçesi, Pınarlı Köyünde 2012 yılında meydana gelen yangın afeti sonucu konutu yanan
bir hak sahibi ailenin yer seçimi Pınarlı Köyündeki arazisine yapılmış olup, hazırlanan yer seçimi
protokolleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylanmıştır.
Of İlçesi Kavakpınar Köyünde 2005 yılında meydana gelen heyelan afeti sonucu konutu hasar
gören bir hak sahibi ailenin yer seçimi Kavakpınar Köyündeki arazisine yapılmış olup, hazırlanan yer
seçimi protokolleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylanmıştır.
Araklı İlçesinde muhtelif tarihlerde ve 2012 yılında meydana gelen afetler sonucu haksahibi
olan 89 ailenin iskanı için yeni yerleşim yeri olarak, Araklı İlçesi Merkez Yolgören mahallesi seçilmiş,
hazırlanan yerseçimi protokolleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca
onaylanmış ve söz konusu arazinin kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır.
3.2.1.2.6. Afet Konutu İnşaatları
3.2.1.2.6.1. 2013 Yılında Yapımına Başlanılan ve 2012 Yılında Teslim Edilen Afet Konutları
1- Dernekpazarı İlçesi Merkez Zincirlitaş Mevkiinde 26 hak sahibi aile için yeni yerleşim yeri
olarak seçilen arazisinin ıslahı, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından programa alınmış olup, ıslah
çalışması tamamlandıktan sonra, 2013 yılında inşaatına TOKİ tarafından başlanılacaktır.
2- Merkez İlçe Konaklar(Kanuni) Mahallesi, muhtelif yerlerden hak sahibi olmuş toplam 68
hak sahibi aile için seçilmiş olan yeni yerleşim yerinin 2012 yılında inşaatlarına TOKİ tarafından
başlanılmış olup, inşaatlar devam etmektedir.
3- Of İlçesi Çamlı Mahallesinde 84 hak sahibi aile için seçilmiş olan yeni yerleşim yeri 2/B
vasfında olup mülkiyeti hazineye aittir. 2011 yılında TOKİ tarafından ihalesi yapılarak, yükleniciye
yer teslimi yapılmıştır. Ancak inşaatlara başlanılması için 2/B arazisine açılan dava sonucu
beklenilmektedir.
3.2.1.2.6.2. Afet Konutu Bekleyen Hak Sahibi Aileler
Muhtelif tarihlerde meydana gelen afetler sonucu hak sahibi olan 269 aile için (Dernekpazarı
Merkez Zincirlitaş Mevki 26, Merkez Konaklar(Kanuni) 68 ve Of Merkez Çamlı Mahallesi 84 ve
Maçka Esiroğlu Beldesi 1, Yomra Pınarlı 1, Araklı Merkez 92) yer seçimi çalışmaları tamamlanmıştır.
Beşikdüzü 1, Çaykara 35, Düzköy 4, Hayrat 112, Köprübaşı 1, Maçka 48, Tonya 25, Şalpazarı
1, Sürmene 1 ve Yomra 48 olmak üzere toplam 276 hak sahibi aile için yer seçimi çalışmaları devam
etmektedir. Yeni yerleşim yeri bulunduğu takdirde hak sahibi ailelere afet konutu yapılarak teslim
edilecektir.
3.2.1.2.6.3. Tapusu Verilen Afet Konutları
2012 yılında tapusu verilen afet konutu bulunmamaktadır.
3.2.1.2.6.4. 2011 Yılı İçinde İhalesi Yapılan/Yapılacak Olan Afet Konutları Çevre Tanzimi ve Alt
Yapı İnşaatı İşleri ile Afet Önleyici Tedbirler
a) İhalesi Yapılan Afet Konutları Çevre Tanzimi ve Alt Yapı İnşaatı İşi
1- Çaykara İlçesi 90 afet konutları çevre tanzimi ve alt yapı inşaatı işinin kesin kabulü
yapılmıştır.
2- Araklı İlçesi 50 afet konutları çevre tanzimi ve alt yapı işinin ihalesi ve kesin kabulü
yapılmıştır.
3- Maçka İlçesi 124 afet konutu çevre tanzimi ve alt yapı işinin ihalesi yapılmış olup, geçici
kabule hazır hale getirilmiştir.
4-Sürmene İlçesi 110 afet konutları çevre tanzimi ve alt yapı işinin ihalesi ve geçici kabulü
yapılmıştır.
5- Vakfıkebir İlçesi 58 afet konutları çevre tanzimi ve alt yapı işinin ihalesi ve geçici kabulü
yapılmıştır.
b) İhalesi Yapılmış Olan Afet Önleyici Tedbirler
Araklı İlçesi, Yeşilyurt Beldesi, Araklı İlçesi Taşgeçit, Kayaiçi Köyleri, Çaykara İlçesi, Taşkıran
Beldesi, Karaçam Beldesi, Maçka İlçesi Merkez, Şalpazarı İlçesi Çetrik köyü Kaya ıslahı için proje
çalışmaları devam etmektedir.
3.2.1.3. Afet ve Acil Yardım Ödenekleri
3.2.1.3.1. 4123 Sayılı Kanununa Göre Talep Edilen Ödenekler
Tabii afetlere maruz kalan yörelerdeki Belediyeler ve İl Özel İdareleri oluşan hasar ve tahribatı
gidermek amacı ile, 4123 sayılı “Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin
Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun” un 6. maddesi gereğince Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığından yardım talebinde bulunulur.
2013 yılı içerisinde Merkez ve İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile Özel İdare olmak üzere
toplam 11 Belediyenin talebi üzerine hazırlatılmış yaklaşık maliyetler ve Özel İdarenin yaklaşık
maliyetleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilmiştir.
3.2.1.3.2. Belediyelere ve İl Özel İdaresine Gelen Acil Yardım Ödenekleri
İlimiz genelinde 2013 yılında meydana gelen afetler sonucu (Sel/Su baskını, Heyelan, Yangın,
Fırtına) Belediye sınırları ve köylerde hasarlar oluşmuş, vatandaşların acil ihtiyaçları hasıl olmuştur.
Bu hasarların ve ihtiyaçların giderilmesi için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığından Acil Yardım Ödeneği talep edilmiş olup 2013 yılı içerisinde bu talepler için
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca herhangi bir acil yardım ödeneği
gönderilmemiştir.
3.2.1.4. 2013 Yılı Yatırım Programına Sunulan Afet Önleyici Tedbirler ve Afet Konutları Çevre
Tanzim İşleri
Jeolojik etüt raporunda afet önleyici tedbir olarak duvar önerilen, Maçka Hamsiköy duvar
işinin proje ve yaklaşık maliyeti çıkarılmış, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca
2013 yılı yatırım programına alınmış ve duvarın yapımı çalışmalara başlanılmıştır.
3.2.1.5. Sivil Savunma Hizmetleri
Sivil Savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye
indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesisi ve kuruluşların korunması ve
faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından ek
yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız
koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ifade eder.
1) İkaz Alarm Hizmetleri,
2) Sivil Savunma Teşkilleri,
3) Eğitim ve Tatbikat Çalışmaları,
4) Seferberlik Planlamaları,
5) Milli Alarm Planlamaları,
6) Topyekûn Sivil Savunma Hizmetleri,
7) Savaş Hasarı Onarım Planları,
8) Mal ve Hizmet Seferberliği,
9) Milli Müdafaa Mükellefiyeti Uygulamaları,
10) Koruyucu Güvenlik Hizmetleri,
11) Sabotaj Planlamaları,
12) Personel ve Araç Erteleme İşlemleri,
13) Taşıt Seferberliği İşlemleri,
14) 24 Saat Süreli Devamlı Çalışma Planlamaları,
15) İl-İlçe Sivil Savunma Planlama Faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler,
16) Daire ve Müessese Sivil Savunma Planlama Faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler,
17) Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları ile Sivil Savunma Hizmetleri için gerekli olan diğer iş ve
işlemler, İlgili mevzuatlara göre yürütülmekte olup, güncellemeleri titizlikle takip edilmektedir.
18) İlimizde mevcut olan uzaktan kumandalı siren sistemi birimlerine ait kabinlerin onarımları
yapılmıştır.
3.2.1.6. Acil Durum Müdahaleleri
Müdürlüğümüz Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ve Müdahale Şubesi'nce 2012 yılı
içerisinde 4 kayıp, 5 boğulma, 4 trafik kazası, 3 heyelan, 2 su baskını, 1 yangın, 1 karda mahsur kalma,
1 dereden hasta tahliyesi olmak üzere 21 afet ve acil durum vakasına müdahale edilmiştir. Müdahale
edilen olaylardan 9 vatandaşımız ölü olarak bulundukları yerden çıkarılmış,14 vatandaşımız yaralı ve
16 vatandaşımız da sağ olarak tahliye edilip sağlık birimlerine teslim edilmiştir. 2013 yılında ise 8
kayıp, 4 boğulma, 2 trafik kazası, 1 sel, 3 karda mahsur kalma , 3 dereye araç düşmesi, 2 uçurumdan
düşme, 1 uçuruma araç yuvarlanması, 1 yangın, 1 hayvan kurtarma, 1 acil çağrı ve 3 radyoaktif madde
şüphesi olmak üzere toplam 30 afet ve acil durum vakasına müdahale edilmiş ve müdahale edilen
olaylardan 14 vatandaşımız ölü olarak bulundukları yerden çıkarılmış, 31 vatandaşımız da sağ olarak
tahliye edilip sağlık birimlerine teslim edilmiştir.
3.2.1.7. Eğitim Faaliyetleri
2013 yılı içerisinde 10 kurumda eğitim düzenlenmiş, 8 kurumda ise tatbikat yapılmıştır. Ayrıca
27 okula da eğitim verilmiştir.
2013 yılı içerisinde ise İlimiz genelinde toplam 7 okulda 2231 öğretmen ve öğrenciye, 11
kurumda da 563 personele eğitim verilmiştir. Müdürlüğümüz Müdahale Şube personeli tarafından
Türk Telekom Kuzey II Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 10 kişilik Türk Telekom Arama
Kurtarma Ekibi'ne (TTAKE) 15-17 Mart 2013 tarihleri arasında uygulamalı eğitim verilmiş olup
eğitim sonucunda tatbikat icra edilmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Trabzon Şubesi'nce
kurulan 20 kişilik arama ve kurtarma ekibine 16-25 Eylül 2013 ve 26 Eylül-07 Ekim 2013 tarihleri
arasında iki grup halinde 16 gün süren uygulamalı eğitim verilmiştir. 2013 yılında Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca başlatılan "Afete Hazır Türkiye Eğitimi Projesi" kapsamında
İlimiz genelindeki kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve kaymakamlıklara "Afet Bilinci Eğitimi"
düzenlenmiştir. Ayrıca İlimizde hizmet veren tüm hastanelerimizde görevli personele tahliye, yangın
ve kurtarma konularında teorik bilgiler verilmiş daha sonra bu bilgiler farazi senaryolar oluşturularak
tatbikatlarla bitirilmiştir.
4-İHTİYAÇ VE SORUNLAR
1-Yeni bir kurum olması nedeniyle kurumsallaşmanın henüz tam olarak tamamlanamamış
olması,
2- Hizmet içi eğitimin yetersizliği,
3- Çalışma, eğitim ve depo alanlarının fizikî yetersizliği,
4- Bilgi işlem alanında nitelikli personel yetersizliği,
5- İlimiz genelinde coğrafi bilgi sisteminin olmayışı.
5- ÖNERİ VE TEDBİRLER
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak hizmet kalitesi ve halkımızın memnuniyeti için;
1- Her zaman hizmete hazır olmak,
2- Gerekli zamanlarda personele ihtiyaç duyulan alanlarda seminer vermek,
3- Zamanında iş yapmak
4- Afet ve acil durumlara yönelik projeler hazırlamak,
5- Muhtemel acil hizmetlere hazırlıklı olmak,
Arz ederim. 17.01.2014
Ömer KIRATLI
İl Afet ve Acil Durum Müdürü
Download

TC TRABZON VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü