T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
23642684/010/2013.5363.37207
İşitsel İmplantlar Bilimsel
Danışma Komisyonu Hk.
……………..VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddelerinde Koklear İmplantların uygulanma
endikasyonları, geri ödeme usul ve esasları belirtilmektedir. Tebliğ’de belirtilen kriterlere
uymadığı halde koklear implanttan fayda göreceği öngörülen hastaların endikasyon açısından
değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından “İşitsel İmplantlar Bilimsel Danışma
Komisyonu”oluşturulmuştur.
Söz konusu komisyonda SUT’daki kriterlere uymadığı halde koklear implanttan fayda
göreceği öngörülen hastalar için; resmi sağlık hizmet sunucuları tarafından, aşağıda belirtilen
belgeler düzenlenerek ve aynı hastaya ait olduğu onaylanarak, posta yoluyla komisyona
başvuru yapılır. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda ilave değerlendirmeler isteyebilir.
Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler:
1-
Başvuru Dilekçesi
( T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik
Uygulamaları Daire Başkanlığı / ANKARA adresine yazılan, içeriğinde aşağıdaki belgelerin
hastaya ait olduğu belirtilen ve ameliyat yapacak hekim ve bölüm başkanı/eğitim sorumlusu
tarafından onaylanan dilekçe)
2-
Gerekçe raporu
(İlgili hekimin endikasyon dışı koklear implantasyon uygulama isteğini bilimsel ve
etik olarak ayrıntılı açıklayan rapor)
3-
Epikriz
(Anamnez, fizik muayene bulguları, tanı yaşı, cihaz kullanım süreleri, ek handikap ve
anomaliler, almış ise eğitim süreleri)
Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı
Rüzgarlı Cad. Plevne Sok. No:7 Kat:3 Dai:13 Ulus/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: 0312 324 63 89/165
Faks: 0312 324 55 15
İrtibat: Ş.ÇETİN
e-posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9fe861f4-3392-4c80-9d5f-385e30c4fac5 kodu ile erişebilirsiniz.
4-
İşitme değerlendirme testleri
(Tam odyolojik tetkik, cihazlı ve/veya cihazsız işitme eşik düzeyleri timpanometri,
stapes refleks eşiği testi, klinik otoakustik emisyon testi ve ABR testi).
5-
CT ve/veya MR incelemeleri
(Raporu ile beraber CD veya basılı film.)
6-
Prelingual vakalarda; (resmi kurumlarca düzenlenmiş)
a)
Genel gelişim düzey raporu,
b)
İşitsel algı değerlendirme raporu
c)
Alıcı ve ifade edici dil gelişim düzeyini/yaşını gösteren rapor.
Söz konusu uygulama hakkında Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ve
(vakıf üniversite hastaneleri hariç olmak üzere) üniversite hastanelerinin bilgilendirilmesi
hususunda;
Gereğini ve bilgilerinizi önemle rica ederim.
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Gereği:
81 İl Valiliğine
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Bilgi:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı
Rüzgarlı Cad. Plevne Sok. No:7 Kat:3 Dai:13 Ulus/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: 0312 324 63 89/165
Faks: 0312 324 55 15
İrtibat: Ş.ÇETİN
e-posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9fe861f4-3392-4c80-9d5f-385e30c4fac5 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

23642684/010/2013.5363.37207 Konu : İşitsel