Download

KISALTMALAR FSH: Follikül uyarıcı hormon LH: Luteinize edici