T.C.
ERDEMLİ BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ
MECLİS BAŞKANI
MECLİS ÜYELERİ
Şevk ŞEVK
Harun SARI
Ali YÖN
Mehmet TOPKARA
Abdullah YAŞAR
Ahmet KURT
Ömer KILIÇ
: Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı
Duran KARA
Serdar ARSLAN
Mustafa AKIN
Alim SEVİNDİK
Adem GÜRSOY
Ali VAR
Hüseyin TANER
Yakup YILMAZ
Mehri BİLGEN
Ali TOPUZ
Cengiz TOPEL YILDIZ
Ahmet ARI
Şaban DÖLEK
Yemliha GÜNAYDIN
Adnan DÖLEK
Alpay OKTAY
Veli ŞAHMAN
Mehmet GÜLDALI
Ahmet GÜBÜR
İbrahim TEPE
Celil İbrahim ERSİN
Mustafa KARAGÖZ
Rasim ŞAHİN
Ali SERİN
KATILMAYANLAR : Mustafa KARAGÖZ
KARAR
TARİHİ
08/04/2014
KARAR
SAYISI
87
ALINAN KARAR ÖZETLERİ
Meclis Katipleri Seçimlerinin Yapılması:
5393 sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi, Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesi gereğince, yapılan gizli oylamada;
18 oy alan Duran KARA, 18 oy, Ahmet ARI meclis katibi asıl üye,
18 oy alan Ali VAR, 17 oy alan Mustafa AKIN yedek üye olarak 2
yıl süre ile Meclis Katipliğine seçildiler.
08/04/2014
88
Meclis Başkan Vekilleri Seçimin Yapılması:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi gereğince, yapılan gizli oylama
neticesinde;
En fazla 19 oy alan Şevki ŞEVK Meclis 1.Başkan Vekilliğine,
17 oy alan Ali VAR ise Meclis 2.Başkan Vekili olarak 2 yıl süre ile
seçildiler.
08/04/2014
89
Encümen Üyesi Seçiminin Yapılması:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince meclisin
her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli
oyla üç üye seçileceğinden, yapılan gizli oylama neticesinde;
19 oy alan Veli ŞAHMAN, 17 oy alan Şevki ŞEVK 17, 18 oy
alan Harun SARI encümen üyesi olarak seçildiler.
08/04/2014
90
İhtisas Komisyonlarının Kurulması, Üye Sayısı ve Çalışma Sürelerinin
Belirlenmesi.
5393 Belediye Kanunun 24.maddesine göre kurulması zorunlu olan
Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu dışında,
Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonu ile Çevre ve
Sağlık Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu, KadınErkek Eşitliği Komisyonlarının kurulmasına, görev sürelerinin bir (1) yıl, her
siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis
1
üye tam sayısına oranlanması sonucu üye sayısının beş olarak belirlenmesi
ve adı geçen komisyonların kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
08/04/2014
91
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.
5393 sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe
Komisyon üyeliğine Şaban DÖLEK, Mehmet GÜLDALI,
Mehmet
TOPKARA, Hüseyin TANER, Alpay OKTAY aday olarak gösterildiler.
İşaretle yapılan oylama neticesinde;
Şaban DÖLEK, Mehmet GÜLDALI, Mehmet TOPKARA,
Hüseyin TANER, Alpay OKTAY 1(bir) yıl süre ile belediye Plan ve
Bütçe Komisyon üyeliğine meclisin oybirliği ile seçildiler.
08/04/2014
92
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.
5393 sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe
Komisyon üyeliğine Ali YÖN, Serdar ARSLAN, Cengiz TOPEL YILDIZ,
Celil İbrahim ERSİN, Rasim ŞAHİN aday olarak gösterildiler. İşaretle
yapılan oylama neticesinde;
Ali YÖN, Serdar ARSLAN, Cengiz TOPEL YILDIZ, Celil
İbrahim ERSİN, Rasim ŞAHİN 1(bir) yıl süre ile belediye İmar ve
Bayındırlık Komisyon üyeliğine meclisin oybirliği ile seçildiler.
08/04/2014
93
Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik Spor ve Sosyal İşler Komisyonu ile Çevre
ve Sağlık Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması:
5393 sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince, Eğitim,
Kültür, Sanat, Gençlik Spor ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi için, Adem
GÜRSOY, Ahmet GÜBÜR, Harun SARI, Yemliha GÜNAYDIN, Yakup
YILMAZ aday olarak gösterildiler. İşaretle yapılan oylama neticesinde;
Adem GÜRSOY, Ahmet GÜBÜR, Harun SARI, Yemliha
GÜNAYDIN, Yakup YILMAZ 1(bir) yıl süre ile belediye Eğitim, Kültür,
Sanat, Gençlik Spor ve Sosyal İşler Komisyon üyeliğine meclisin oybirliği
ile seçildiler.
Çevre ve Sağlık Komisyonu:
5393 sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince, Çevre ve
Sağlık Komisyonu üyesi için Mustafa AKIN, İbrahim TEPE, Veli ŞAHMAN
aday olarak gösterildiler. İşaretle yapılan oylama neticesinde;
Mustafa AKIN, İbrahim TEPE, Veli ŞAHMAN, Ali
SERİN, Ahmet KURT 1(bir) yıl süre ile belediye Çevre ve Sağlık
Komisyon üyeliğine meclisin oybirliği ile seçildiler.
08/04/2014
94
08/04/2014
95
Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu Üyeleri Seçimi:
5393 sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince, Tarım, Orman
ve Hayvancılık İşleri Komisyon üyeliği için, Alim SEVİNDİK, Duran
KARA, Ali TOPUZ, Adnan DÖLEK, Ömer KILIÇ aday olarak gösterildiler.
İşaretle yapılan oylama neticesinde;
Alim SEVİNDİK, Duran KARA, Ali TOPUZ, Adnan DÖLEK,
Ömer KILIÇ 1(bir) yıl süre ile belediye Tarım, Orman ve Hayvancılık
İşleri Komisyon üyeliğine meclisin oybirliği ile seçildiler.
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Üyeleri Seçimi:
5393 sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince, Kadın Erkek
Eşitliği Komisyonu üye seçimi için, Mustafa AKIN, Adem GÜRSOY,
Ahmet ARI, Mehri BİLGEN, Yemliha GÜNAYDIN aday olarak
gösterildiler. İşaretle yapılan oylama neticesinde;
Mustafa AKIN, Adem GÜRSOY, Ahmet ARI, Mehri BİLGEN,
Yemliha GÜNAYDIN 1(bir) yıl süre ile belediye Kadın Erkek Eşitliği
Komisyon üyeliğine meclisin oybirliği ile seçildiler.
2
08/04/2014
96
Çukurova Belediyeler Birliğine 4 Asıl 2 Yedek Üyenin Belirlenmesi:
Çukurova Belediyeler Birliğinin 23/09/1997 tarih ve 97/9992
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve Adana, Mersin, Hatay ve
Osmaniye Bölgelerinde hizmet veren ve üyesi Çukurova Belediyeler
Birliğinin 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel seçimlerinden sonra
Birlik Tüzüğünün 8.maddesi gereği yeniden birlik meclisi
oluşturulacağından, belediyemizi birlik bünyesinde temsil etmek üzere
belediye meclisi içerisinde doğal üye Belediye Başkanı dışında 4 asıl 2
yedek üye seçilmesi ve birliğe bildirilmesi gerektiğinden;
Birlik Meclis üyeliği için aday Serdar ARSLAN, Mehmet
TOPKARA, İbrahim TEPE, Duran KARA asıl üye olarak, Şevki
ŞEVK ve Şaban DÖLEK yedek üye olarak gösterildiler. İşaretle
yapılan oylama neticesinde;
Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER,
Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Yakup YILMAZ, Adnan
DÖLEK, Rasim ŞAHİN, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN, Alpay
OKTAY ve Ali SERİN’ in ret oylarına karşılık, Çukurova Belediyeler
Birliğine Serdar ARSLAN, Mehmet TOPKARA, İbrahim TEPE,
Duran KARA asıl üye, Şevki ŞEVK ile Şaban DÖLEK yedek üye
olarak oyçokluğu ile seçildiler.
08/04/2014
97
Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi:
5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ve Belediye
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, 2014 yılı Meclis
tatil ayının belirlenmesi konusu meclisin oyuna sunuldu. İşaretle
yapılan oylama neticesinde;
2014 yılı içerisinde belediye meclisinin tatil ayı yapmamasına
meclisin oybirliği ile karar verildi.
08/04/2014
98
Belediyemizin ve 6360 sayılı Kanuna Göre Tüzel Kişilikleri Sona Eren 10
adet Belde Belediyesinin 01/01/2013-31/12/2013 Dönemini Kapsayan
Faaliyet Raporunun Görüşülmesi:
Belediyemizin ve 6360 sayılı kanuna göre tüzel kişilikleri sona eren
10 adet belde belediyelerinin 01/01/2013-31/12/2013 Dönemini kapsayan
2013 yılı faaliyet raporları görüşüldü ve meclisin oyuna sunuldu. İşaretle
yapılan oylama neticesinde;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerince
hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine göre
hazırlanan, belediyemiz ve 6360 sayılı kanuna göre tüzel kişiliği sona ererek
belediyemize mahalle olarak katılan Kızkalesi, Ayaş, Kumkuyu, Limonlu,
Kocahasanlı, Arpaçbahşiş, Tömük, Kargıpınarı, Çeşmeli, Esenpınar
belediyelerine ait faaliyet raporları oybirliği ile kabul edildi.
08/04/2014
99
Belediyemizin 2013 Yılı Gelir ve Giderleri ile Bunlara İlişkin Hesap
Kayıt ve İşlemlerini İçeren Denetim Raporunun Meclisin Bilgisine
Sunulması:
Belediyenin 2013 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve
kayıt işlemleri denetimi denetim komisyonu tarafından tamamlanarak alınan
karar idari işlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi YILDIZ
tarafından meclise okundu. Meclis üyeleri denetim raporunu olumlu buldu.
08/04/2014
100
Kumkuyu Belediyesi Akaryakıt İstasyonu İşletmesi İsminin Erdemli
Belediyesi Akaryakıt İstasyonu İşletmesi Olarak Değiştirilmesi:
3
6360 Sayılı Kanuna göre Kumkuyu Belediyesinin Tüzel Kişiliği sona
ermiş olup, Erdemli Belediyesine Kumkuyu Mahallesi olarak katılmıştır.
Kumkuyu Belediyesi ile birlikte Belediyemize devredilen Kumkuyu
Belediyesi Akaryakıt İstasyonu İşletmesi isminin Erdemli Belediyesi
Akaryakıt İstasyonu İşletmesi olarak değiştirilmesi teklifi meclisin oyuna
sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde;
Kumkuyu Belediyesi Akaryakıt İstasyonu İşletmesi isminin Erdemli
Belediyesi Akaryakıt İstasyonu İşletmesi olarak değiştirilmesi meclisin
oybirliği ile karar verildi.
08/04/2014
101
Kadro İptal- İhdas Yapılması:
Belediye ve Bağlı Kuruşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi ile 6360 Sayılı Kanun
gereği Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan Hal Müdürlüğü,
İtfaiye Müdürlüğü, Su İşleri Müdürlüğü Kadroların iptal edilerek (II) Sayılı
cetvelde belirtilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kadrosu İhdas edilmesi ile ilgili
(II) sayılı cetvel oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde;
-G.İ.H. Sınıfından 1 adet 1. Derece Hal Müdürlüğü Kadrosunun İptal
edilerek yerine bir adet 1. Derece Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kadrosu
İhdasına,
-G.İ.H. sınıfından 1 adet 1. Derece Su İşleri Müdürlüğü Kadrosunun
İptal Edilerek Yerine 1 adet 1. Derece Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Kadrosu İhdasına,
-G.İ.H. Sınıfından 1 adet 1. Derece İtfaiye Müdürlüğü Kadrosunun
iptal edilerek yerine 1 adet 1 Derece İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kadrosu
İhdasına,
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( l) bendine
istinaden meclisin oybirliği ile karar verildi.
Mayıs/2014 Ayında Yapılacak Olan Meclis Toplantı Gününün
Belirlenmesi:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinde meclisin her ayın
ilk haftası toplantı yapılması gerektiği belirtilmiştir. Toplantıların her ayın ilk
Pazartesi günü saat 17.00 olarak belirlenmesi teklifi başkan tarafından
meclisin oyuna sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde;
2014 yılında meclis toplantılarının her ayın ilk Pazartesi günü saat
17.00’de Meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisin oybirliği ile karar
verildi.
08/04/2014
102
08/04/2014
103
Yetki Verilmesi:
Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
çalışmakta olan memur personele 2014 yılında ödenecek Sosyal Denge
Sözleşmesini yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu
meclisin oyuna sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta olan
memur personele 2014 yılında ödenecek Sosyal Denge Sözleşmesini yapmak
üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine meclisin oybirliği ile karar
verildi.
08/04/2014
104
Kredi Talebi:
İlçemizin İhtiyacı olan Kapalı Otopark ve Kültür Merkezi Projeleri
tamamlanmış olup, İhale aşamasındadır. Bu iki tesisin yapım işlerinde
kullanılmak üzere;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi doğrultusunda İller
Bankası Genel Müdürlüğünden toplam 6.000.000,00.-(altı milyon)TL.
tutarında uzun vadeli borçlanma suretiyle kredi alınması teklifi meclisin
oyuna sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde;
4
İlçemizin İhtiyacı olan Kapalı Otopark ve Kültür Merkezi tesisi yapım
işlerinde kullanılmak üzere
5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi doğrultusunda İller Bankası
Genel Müdürlüğünden Toplam 6.000.000,00 (altı milyon)TL. tutarında
uzun vadeli borçlanma suretiyle kredi alınmasına ve konu ile ilgili İş ve
İşlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki
verilmesine meclisin oybirliği ile karar verildi.
08/04/2014
105
Mükerrem TOLLU
Meclis Başkanı
Kredi Talebi:
Belediyemiz sınırlarının genişlemesinden dolayı yapılması gerekli
görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için aşağıda belirtilen alımların nakit
olarak karşılanmakta olması ve belediyemizin ekonomik olarak yetersiz
kalması sebebi ile söz konusu işlerin gerçekleşebilmesi için;
1- Asfalt serme makinası ( Finisher) ihtiyacı için 5.000.000,00.-TL.
2- 5 Adet Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ihtiyacı için 1.500.000,00.-TL.
3- 4 Adet Çekici TIR ile 6 adet Damperli Kamyon İhtiyacı için
2.000.000,00.-TL.
4- Asfalt ve Astar İhtiyacı için 3.000.000,00.-TL.
5393 Sayılı belediye Kanununun 68.maddesi doğrultusunda İller Bankası
Genel Müdürlüğünden toplam 11.500.000,00.-TL tutarında uzun vadeli
borçlanma sureti ile kredi alınması teklifi meclisin oyuna sunuldu. İşaretle
yapılan oylama neticesinde;
Asfalt serme makinası ( Finisher) ihtiyacı için 5.000.000,00.-TL., 5 adet
sıkıştırmalı çöp kamyonu ihtiyacı için 1.500.000,00.-TL.,4 adet çekici tır ile 6
adet damperli kamyon İhtiyacı için 2.000.000,00.-TL., Asfalt ve Astar
İhtiyacı için 3.000.000,00.-TL.Toplam 11.500.000,00.(on bir milyon beş
yüz bin)TL tutarında kredinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.
Maddesi doğrultusunda İller Bankası Genel Müdürlüğünden uzun vadeli
borçlanma suretiyle alınmasına ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ ya yetki verilmesine meclisin
oybirliği ile karar verildi.
Duran KARA
Meclis Kâtibi
Ahmet ARI
Meclis Kâtibi
5
6
Download

Nisan Ayı Meclis Kararı