e-ISSN:2148-1547
Fibroepitelyal Polipler
Fibroepithelial Polyps
Derleme
Başvuru: 04.02.2014
Kabul: 12.03.2014
Yayın: 29.04.2014
Bayram Güner1
1
Düzce Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi, Üroloji Bölümü
Özet
Abstract
Fibroepitelyal polipler ürogenital sistemde son derece
nadir gözlenen benign tümöral oluşumlardır. Tanı ve
tedavisinde konsensüs olmamasına karşın günümüzde
tedavisi sıklıkla minimal invaziv tedavi yöntemleri ile
yapılmaktadır.
Fibroepithelial polyps are extremely rare benign
tumoral lesions in the urogenital tract. So there is no
consensus on diagnosis and treatment but nowadays
minimally invasive treatments should prefer at
treatment.
Anahtar kelimeler: Fibroepitelyal polip, Üreteroskopi
Minimal invaziv cerrahi
Keywords: Fibroepithelial polyps,
Minimally invasive treatment
Ureteroscopy
Giriş
Fibroepitelyal polipler sıklıkla deri ve genitoüriner sistemde rastlanan nadir görülen benign nonepitelyal tümöral
oluşumlardır. Literatürde 200 den daha az vaka bildirilmiştir. Gebelerde ve prenatal dönemde tanı alan simultane
vakalar da söz konusudur [1,2]. Patogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte kronik inflamatuar prosesin anahtar
rol aldığı ileri sürülmektedir. Patogenezde yavaş büyüyen konjenital lezyonların da etkili olabileceği iddia
edilmektedir. Histopatolojik olarak polipoid, vasküleriteden zengin stromal yapılar ve ödemli alanlar barındıran
sıklıkla multinükleer mezenkimal hücrelerle karakterize lezyonlar şeklinde kendisini gösterir [3-11]. Klinik
prezentasyonu lokalizasyona göre değişmekle birlikte ciltte kozmetik sorunlar, ağrı; solunum sistemi
tutulumlarında hemoptizi, dispne, rekürrent pnömoni, atelektazi; üriner sistem tutulumlarında obstrüksiyon
derecesine ve lokalizasyonuna göre alt üriner sistem semptomları, kolik tarzda yan ve kasık ağrısı, tekrarlayan
üriner enfeksiyon, hematüri, taş gelişimi, bilateral vakalarda böbrek yetmezliği gibi semptomlara neden
olabileceği gibi asemptomatik olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Üriner tutulumda tüm diğer organ
tutulumlarında olduğu gibi tanı ve tedavisinde konsensüs sağlanamamıştır. Bulunduğu lokalizasyona göre öykü,
tam idrar tetkiki, ultrasonografi, intravenöz ürografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme,
üretra tutulumlarında voiding sistoüretrografi, sistoüretroskopi, üreteroskopi ve endoskopi eşliğinde biyopsi
tanısal yaklaşımlardır. Dolum defekti şeklinde izlenen bu lezyonun ayırıcı tanısında özellikle mesane ve üst üriner
sistem tutulumlarında transizyonel hücreli karsinom akılda tutulmalıdır. Görüntüleme yöntemlerinin herhangi
birisinde dolum defekti saptanması durumunda endoskopik muayene, eş zamanlı biyopsi ve sonrasında lazer
fulgurasyon, transüretral rezeksiyon/ablasyon, açık ve laparoskopik cerrahi tedavi seçenekleri masaya
yatırılmalıdır. Yerleşim lokalizasyonlarına göre kategorize edildiğinde tanısal ve terapötik yaklaşımları aşağıdaki
gibi detaylandırabiliriz.
Böbrek ve üreter :
Primer üreter tümörleri tüm üst üriner sistem tümörlerinin %1 inden daha azını oluşturmaktadır. Benign üreter
tümörleri olan fibrom, leiomiyom, nörofibrom, lenfanjiom, hemanjiom ve fibroepitelyal polip tüm üreter
tümörlerinin yaklaşık %20 sini oluşturur ve en sık görüleni fibroepitelyal poliplerdir. Üst üriner sistem
fibroepitelyal poliplerinin %85’i üreter, %15’i böbrek kaynaklıdır ve sıklıkla sol proksimal üreterde ve soliter
olarak gözlenmektedir [5,12]. Genellikle genç erkeklerde görülen bu durum daha sıklıkla üreteropelvik bileşke
Sorumlu Yazar: Bayram Güner, Düzce Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi, Üroloji Bölümü
Düzce Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi, Üroloji Bölümü
[email protected]
The Cystoscope (127-130)
Sayfa 127
e-ISSN:2148-1547
bölgesi etrafında gözlemlenmekte ve üreteropelvik bileşke darlığına neden olabilmektedir. En sık klinik
prezentasyonu hematüri ve yan ağrısı şeklinde olan bu durum çoğunlukla beş santimetreden küçük ince saplı,
vasküler yapılardan zengin stromal yapı şeklinde karşımıza çıkar [13,14].
Tanısında ultrasonografi, intravenöz ürografi, retrograd piyelografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans
görüntüleme kullanılabilmektedir. Sıklıkla proksimal üreterde yerleşen lezyonlar uzun,ince saplı, silindirimsi
dolum defekti şeklinde izlenirler. Transizyonel hücreli karsinom ile ayırıcı tanısında görüntüleme yöntemlerine ek
olarak sitolojik incelemenin faydası olabilir. Klinik durum ve görüntüleme ile çoğunlukla net tanısı konulamayan
bu durumun tanısında altın standart yöntem üreteroskopi ve eşliğinde biyopsi yapılmasıdır. Definitif tedavi öncesi
mutlaka histolojik konfirmasyon yapılması önerilmektedir.
Tedavisi tanı netleştirildikten sonra klinik bulgulara göre yönetilmektedir. Günümüzde üreter yerleşimli
fibroepitelyal poliplerde izlem, minimal invaziv tedavi seçenekleri, açık ve laparoskopik cerrahi yöntemler
uygulanabilmektedir. Tedavi böbreğin fonksiyonel durumu, hastanın kliniği, kitlenin büyüklüğü, yerleşim yeri ve
teknik imkanlara göre değişebilmekte; minimal invaziv yaklaşımlardan nefroüreterektomiye (açık veya
laparoskopik) kadar uzanabilen bir yelpazeye yayılabilmektedir. Günümüzde böbreğin fonksiyonel durumu
normal ve kitlenin boyutu uygun olduğu sürece son yıllarda gelişen lazer teknolojisi ve endoürolojik gelişmeler
de göz önüne alındığında olabildiğince minimal invaziv tedavi seçenekleri tercih edilmelidir. Bazı vakalarda iki
aşamalı endoskopik prosedürlerin gerekebileceği akılda tutulmalıdır. Açık ve laparoskopik yaklaşımlar minimal
invaziv tedaviye uygun olmayan vakalar ile polipe sekonder afonksiyone böbrek vakaları ile sınırlı tutulmalıdır
[15-20]
. Definitif tedavi sonrası izlemin nasıl,hangi yöntemlerle ve ne sıklıkta olacağı konusunda fikir birliği yoktur.
Ancak sıklıkla kullanılan görüntüleme yöntemleri ultrasonografi ve intravenöz ürografi olmakla birlikte
üreteroskopi de bu amaçla kullanılabilir.
Mesane ve üretra:
Genellikle konjenital ve/veya kronik kateter kullanımı gibi faktörlerle ilişkili olan bu durum son derece nadir
görülen bir antitedir. Tanısında ultrasonografi, voiding sistoüretrografi ve sistoüretroskopi kullanılmaktadır.
Literatürde tek vakada mesanede fibroepitelyal polip etrafında izlenen malign tümöral bir olgu rapor edilmiş ve
malignite ile ilişkili olabileceği konusunda yetersiz bir varsayım öne sürülmüştür [21-23]. Ancak farklı yayınlarla
bu durum inkar edilmiştir [24] Tedavisinde öncelikli olarak minimal invaziv tedavi seçenekleri kullanılmalıdır.
Penis :
Penisteki lezyonlar sıklıkla kondom katetere bağlı negatif basınç, sondaya sekonder kronik irritasyon, penil
cerrahi ve çok nadiren de fimozis/parafimozise sekonder irritasyon/inflamasyon sonucu ortaya çıkar. Tedavisi
lokal eksizyondur [25-30]. Eksizyon sonrası bir seride %40 oranında nüks olabileceği, nüks durumunda da yeniden
lokal eksizyon yapılabileceği belirtilmektedir. Bazı olgu sunumları ile penis cildindeki lezyonların maligniteye
dönüşebileceği ifade edilse de üzerinde konsensus yoktur [31,32].
Sonuç olarak Fibroepitelyal polipler sıklıkla deri ve genitoüriner sistemde rastlanan nadir görülen benign
nonepitelyal tümöral oluşumlardır. Tanı ve tedavisinde konsensüs olmamasına karşın günümüzde tedavisi
sıklıkla minimal invaziv tedavi yöntemleri ile yapılmaktadır.
Kaynaklar
1. Affonso Celso Piovesan, Fábio César Miranda Torricelli, Leonardo Lima Borges, José Luiz Chambô, José
Luiz Borges de Mesquita, et al: Ureteral fibroepithelial polyps in a pregnant woman: case report. Sao
The Cystoscope (127-130)
Sayfa 128
e-ISSN:2148-1547
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Paulo Med J. 2009; 127(4):238-40.
Bryann Bromley, Drucilla J. Roberts,Erin E. Tracy, Michael F. Greene, Thomas D. Shipp, et al.
Fibroepithelial Bladder Polyp and Renal Tubular Dysgenesis: An Unusual Cause of Third-Trimester
Oligohydramnios. J Ultrasound Med 20:1015–1019.
Lam J, Binghan J, and Gupta M: Endoscopic treatment of fibroepithelial polyps of the renal pelvis and
ureter. Urology 62: 810–813, 2003.
Williams TR, Wagner BJ, Corse WR, et al: Fibroepithelial polyps of the urinary tract. Abdom Imaging 24:
217–221,2002.
Brady J, Korman H, Civantos F, et al: Fibroepithelial polyp of the renal pelvis: nephron-sparing surgery
after falsepositive biopsy for transitional cell carcinoma. Urology 49:460–464, 1997.
Kiel H, Ulrich T, Roessler W, et al: Benign ureteral tumors: four case reports and a review of the
literature. Urol Int 63: 201–205, 1995.
Bolton D, Stoller M, and Irby P: Fibroepithelial ureteral polyps and urolithiasis. Urology 44: 582–587,
1994.
Carey RI, Bird VG. Endoscopic management of 10 separate fibroepithelial polyps arising in a single
ureter. Urology. 2006;67(2):413-5.
Oesterling JE, Alexander L, Fishman EK: Real-time multiplanar computerized tomography: A new
diagnostic modality used in the detection and endoscopic removal of a distal ureteral fibroepithelial polyp
and adjacent calculus. J Urol 142:1563-1566, 1989
Fraile AG, Aransay A, Matute JA, et al: Pyelic benign fibroepithelial polyp in childhood: A case report. J
Pediatr Surg 28:948-949,1993
Greig JD, Azmy AF: An unusual case of pelviureteric junction obstruction. J Pediatr Surg 27:525-526,
1992
Faerber GJ, Ahmed MM, Marcovich R, Crisco CP, Belville WD. Contemporary diagnosis and treatment
of fibroepithelial ureteral polyp. J Endourol. 1997;11(5):349-51.
Bellin MF, Springer O, Mourey-Gerosa I, et al. CT diagnosis of ureteral fibroepithelial polyps. Eur Radiol.
2002;12(1):125-8.
Cooper CS, Hawtrey CE: Fibroepithelial polyp of the ureter. Urology 50:280-281, 1997
Lam JS, Bingham JB, Gupta M. Endoscopic treatment of fibroepithelial polyps of the renal pelvis and
ureter. Urology. 2003;62(5):810–3. doi: 10.1016/S0090-4295(03)00691-5.
Yagi S, Kawano Y, Gotanda T, Kitagawa T, Kawahara M, Nakagawa M, et al. Endoscopic treatment of a
long fibroepithelial ureteral polyp. Int J Urol. 2001;8(8):467–9.
Lai TK, Chung CH, Chin AC, Szeto PS, Wong WC, Chan RY, et al. Magnetic resonance imaging for
ureteral fibroepithelial polyp. Hong Kong Med J. 2008;14(5):408–10.
Yeh CC, Lin HC, Che CC, Wu HC. Ureteral fibroepithelial polyp prolapsed into the bladder cavity
suspending a bladder stone. J Urol. 2001;165(5):1627–8.
Coloma del Peso A, Bocardo Fajardo G, Teba del Pino F, Fernandez Gonzalez I, Brime Menendez R,
Fernandez Borrell A, et al. Endoscopic treatment of a giant fibroepithelial polyp of the ureter. Arch Esp
Urol. 2010;63(4):305–8.
Numakura K, Tsuchiya N, Inoue T, Horikawa Y, Kakinuma H, Togashi H, et al. [A case of fibroepithelial
polyp of the ureter resected ureteroscopically]. Hinyokika Kiyo. 2005;51(4):277–81.
Tsuzuki T, Epstein JI. Fibroepithelial polyp of lower urinary tract in adults. Am J Surg
Pathol.2005;29:460–6.
Young RH. Fibroepithelial polyp of the bladder with atypical stromal cells. Arch Pathol Lab
Med.1986;110:241–2.
Nadira Mamoon, Zujajah Hameed, Fazal Ilahi, and Imran Nazir Ahmad. The nested variant of urothelial
carcinoma arising in a fibroepithelial polyp: Report of a case and review of literature. Indian J Urol. 2014
Jan;30(1):105-7
Miroglu C, Ilhan A, Ozdiler E: Congenital urethral polyp in an adult. Br J Urol. 1988; 61: 531-2.
Rodríguez Collar TL, Valdés Estévez B, López Marín L, et al. Penile fibroepithelial polyp. Case report.
The Cystoscope (127-130)
Sayfa 129
e-ISSN:2148-1547
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Arch Esp Urol 2010;63:309-12.
Fetsch JF, Davis CJ, Jr, Hallman JR, Chung LS, Lupton GP, Sesterhenn IA. Lymphedematous
fibroepithelial polyps of the glans penis and prepuce: a clinicopathologic study of 7 cases demonstrating a
strong association with chronic condom catheter use. Hum Pathol. 2004;35:190–195.
Al-Awadhi NM, Al-Brahim N, Ahmad MS, Yordanov E. Giant fibroepithelial polyp of the penis
associated with long-term use of condom catheter. Case report and literature review. Can J
Urol.2007;14:3656–3659.
Turgut M, Yenilmez A, Can C, Bildirici K, Erkul A, Ozyurek Y. Fibroepithelial polyp of glans
penis.Urology. 2005;65:593.
Pena KB, Parada DD. Lymphedematous fibroepithelial polyp of the glans penis non-associated with
condom catheter use. APMIS. 2008;116:215–218.
Yildirim I, Irkilata C, Sumer F, Aydur E, Ozcan A, Dayanc M. Fibroepithelial polyp originating from the
glans penis in a child. Int J Urol. 2004;11:187–188.
Agir H, Sen C, Cek D. Squamous cell carcinoma arising from a fibroepithelial polyp. Ann Plast Surg
2005;55:687-8.
Zervas A, Rassidakis G, Nakopoulou L, et al. Transitional cell carcinoma arising from a fibroepithelial
ureteral polyp in a patient with duplicated upper urinary tract. J Urol 1997;157:2252-3.
The Cystoscope (127-130)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sayfa 130
Download

Fibroepitelyal Polipler - Cystoscope E