KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 4
ÖABT – COĞRAFYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / COĞ
1.
Ekvator’a 4107 km uzaklıkta bulunuyor.
4.
4107 km: 111 km = 37° enlemi bulunur.
Kutup Yıldızı’nın görünümün açısı ile enlem değeri aynı olduğundan cevap A olur.
A B C D E
Okyanuslarda dalgaların etkisi ile atmosfere tuzlu su damlacığı (aerosoller) bırakılmaktadır. Bu tuzun ortalama yıllık 10
milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Bu
tuz atmosferde yoğunlaşma çekirdekleri
oluşturarak yağışlara neden olur. Yağışlarla toprağa inen bu tuzlar toprağın verimini
artıran gübre görevi yapar. Her yıl yağmurlarla 150 milyon ton gübre düştüğü tahmin
edilmektedir.
TG – 4
7.
Batı Avrupa’da → Gulf Stream sıcak su
akıntısı
Kanada’nın doğusunda → Labrador soğuk
su akıntısı
Afrika’nın batısında → Benguella soğuk su
akıntısı
Güney Amerika’nın doğusunda → Brezilya
sıcak su akıntısı
Kıyıların enlemlerine göre sıcaklığının farklı olmasına neden olmuştur.
A B C D E
A B C D E
2.
Güneş lekelerinin büyüyüp küçülmesi,
yere gelen enerji miktarında etkili olmaktadır. Diğer nedeni ise yer, Güneş etrafından yıllık dönüş hareketini elips şeklindeki
yörüngesinde yaparken 3 Ocak’ta Güneş’e
yaklaşır, 4 Temmuz’da ise güneşten uzaklaşır. Bu da solar kostant değişmelerine
neden olur. Kara ve deniz dağılışı ve eksen eğikliği ise hiçbir zaman (kısa sürede)
değişmez.
5.
● Muson - en fazla yağış yazın
8.
●● Akdeniz - en fazla yağış kışın
●● Okyanusal - en fazla yağış sonbahar
ve kış
●● Subtropikal - belli bir yağış mevsimi yok
●● Ekvatoral - yağış bütün yıl, en çok bahar
ayları
A B C D E
A B C D E
Türkiye kıyılarında haliç tipi kıyı görülmez.
Nedeni Türkiye çevresindeki denizlerde
gelgit genliğinin az olmasıdır. Fiyord kıyı
tipi de görülmez. Çünkü fiyordlar buzul
vadilerinin sular altında kalması ile oluşmuştur. Türkiye’de deniz seviyesinde buzul
oluşmamıştır. 4. zamanda ortaya çıkan
buzul döneminde ancak yüksek kesimler etkilenmiş, bu nedenle kıyılarda fiyord
oluşumu görülmemiştir. Deniz seviyesinde
buzul oluşmamasının nedeni ise enlemdir.
A B C D E
3.
I. Poseidon
II. Eratosten
III. Biruni
IV. Fernel
6.
Marzavi - Sanad Bin Ali’ye ait çalışma ise
Suriye ve Irak topraklarında yapılmış kuzey ve güneye bir meridyen boyunca hareket etmişler. Bu hareketle Kutup Yıldızı’nın
ufuk düzlemi üzerinde hareket edilen yerdekine göre 1° lik farkla görüldüğü yere kadar devam etmektedir. Böylece bir derecelik meridyen yayının uzunluğu ölçülmüştür.
Köyün yamaçlarına yerleştirilen ayna sayesinde bakı yamaçta olmasına rağmen
güneş ışınlarından yeterince yararlanamayan Viganella da güneş enerjisinden
yararlanma imkânına kavuşmuştur. Köyün,
güneyindeki dağın yüksek oluşu ışınların
yatık açı ile düştüğü kasım - şubat döneminde neredeyse karanlıkta kalmasına neden olurken bu durum ortadan kaldırılmaya
çalışılmıştır. Yani yer şekillerinin olumsuz
etkisi ortadan kaldırılmıştır.
9.
Granit → Yüksek dağlarda sivri ve iğne
uçlu tepeler
Kum taşları → Sarp diklikler
Killer ve Şistler → Basık yamaçlar, az
eğimli vadiler
Kalker, bazalt → Çok çataklı sarp diklikler,
erime çukurlar
Gnayslı arazi → Testere dişlerine benzeyen tepeler
A B C D E
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / COĞ
10.
TG – 4
Haritada kırmızımsı Akdeniz topraklarının
yani alfisollerin yayılış alanı gösterilmiştir.
13.
A B C D E
Genç, etkin, volkanik ve faylı arazilerden
fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına gayzer denir. Gayzerlerin en önemli özelliği
volkanik alanlarda oluşmasıdır. Gayzerler,
belli bir jeomorfolojik yapı üzerinde oluşmaz. Türkiye’de gayzer oluşumu yoktur.
15.
Tarımla geçimini sağlayan kırsal nüfusun
tarım alanlarının yüz ölçümlerine bölünmesiyle tarımsal nüfus yoğunluğu tespit edilir.
Bu yoğunluk:
Kanada - 14
Rusya - 31
A B C D E
Fransa - 62
Arjantin - 14 iken
Mısır’da - 1244 kişidir. Çünkü Mısır’da tarım alanları daha dardır.
A B C D E
11.
Bulundukları ülke ve konumları verilen
enerji santralleri gelgit enerjisi ile çalışmaktadır. Verilen bu ülkelerde gelgit genliğinin
yüksek olmasına bağlı olarak bu potansiyel
güç gelgit enerjisi ve elektriğe dönüştürülmektedir.
A B C D E
14.
● Alexandre Von Humbolt - Bağlantı dağılım ve sebep sonuç ilkelerini kazandırmıştır.
●● Carl Ritter - Beşerî coğrafyanın kurucusudur.
●● Biruni - Eksen eğikliğini en doğru hesaplamıştır.
●● Wegner - Kıtaların kayması teorisini ortaya atmıştır.
16.
Verilen nüfus piramitleri
A’da 1935
B’de 1955
C’de 1990
D’de 2023
E’de 2000 yıllarına aittir.
A B C D E
●● Batlamyus, gerçeğine yakın bir dünya
haritası hazırlamıştır.
A B C D E
12.
Dünya nüfusu 7,2 miyar civarındadır. Her
yıl yaklaşık Türkiye nüfusu kadar bir nüfus
dünya nüfusuna eklenmektedir. Örneğin,
2000 - 2012 yılları arasında 2,3 milyon km2
lik orman alanı yok olmuştur. Kuraklık 4
milyar hektar alanı ve 110 ülkede yaşayan
1,2 milyon nüfusu tehdit etmektedir. Doğal
kaynaklar hızlı tükendikçe dünya çarpında
büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / COĞ
17.
TG – 4
● Işınsal planlı köylere Avrupa’da yüksek
dağlık bölgelerdeki düzlüklerde rastlanır.
19.
●● Küme köylere Kuzey Afrika, Orta ve Batı
Avrupa ülkeleri kırsalında rastlanır.
●● Dairesel planlı köylere Güney Afrika, Almanya, Fransa, Danimarka, ve İsrail’de
rastlanır.
Yükleme ve boşaltma faaliyeti en çok
olan limanlar Rotherdam, Singapur, Kobe,
Çiba, New York, New Orleans, Şangay,
Hamburg, Londra… gibi. Köstence limanı
Romanya’da, Varna Bulgaristan’da olmak
üzere daha küçük yerel limanlardır.
22.
A B C D E
●● Deniz kıyısı köyleri konumlarına göre
köy sınıflandırmasında yer alır.
İngiltere’de Sanayi Devrimi ile sayısı artan
maden işletmelerinde kadınlar ve çocuklar
dar küçük tünellerden ana geçite maden
kömürü çekmede kullanılıyordu. Pamuk
atölyelerinde çocuklar çabuk hareket etmeleri, emirleri hemen yerine getirmeleri
ve az ücret almaları nedeniyle tercih ediliyordu. Bu durum sanayileşmenin sonucudur. Doğrudan lokomotifin icat edilmesine
bağlı değildir.
A B C D E
●● Yol boyu köylerine Ukrayna, Rusya, Kafkas ülkeleri, Kanada, Arjantin gibi ülkelerde rastlanır.
A B C D E
18.
Türkiye’de rüzgâr enerji santralleri Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Manisa, Hatay, Amasya, İstanbul, Mersin, Edirne, Afyonkarahisar, Kırşehir, Osmaniye, Muğla,
Bilecik, Tekirdağ, Adıyaman, Tokat, Uşak
kentlerinde kurulmuştur. En büyük kurulu
güç Balıkesir ve Manisa’da bulunmaktadır.
Şanlıurfa’da rüzgâr potansiyeli yüksek olmasına rağmen RES kurulmamıştır.
20.
Kullanılan çok yüksek verimli hibrit tohumlar tarım ülkelerinin tohum üreticisi ülkelere
bağımlılığını artırmıştır. Yüksek verim elde
etmek amacıyla gübre ve pestisit kullanımı
toprak ve su kirliliğine ve zamanla toprağın
verimsizleşmesine neden olmuştur.
23.
Büyük Satranç Teorisi Zbigniew Brzezinski
Hava Hâkimiyet Teorisi Hausy Scitaklian
Kenar Hâkimiyet Teorisi Halford, John Mackinder
Medeniyetler Çatışması Teorisi: Samual
Huntington
A B C D E
Tarihin Sonu Teorisi: Francis Fukuyama
A B C D E
A B C D E
21.
Türkiye’nin hayvancılıkla ilgili doğal potansiyeli yüksek olmasına rağmen hayvancılık politikalarının yanlış uygulanması
sonucunda sektör yeterince gelişmemiştir.
Türkiye’nin bu sektör ile ilgili dezavantajları
arasından koyun ve keçi sayısının yüksek
olması yer almaz çünkü sayıların fazlalığı
önemli bir avantajdır.
24.
● Hristiyanlık 2.2 milyar nüfus
●● İslamiyet 1.6 milyar nüfus
●● Musevilik 14 milyon nüfus
●● Hinduizm 1 milyar nüfus
●● Budizm 500 milyon nüfus
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / COĞ
25.
TG – 4
Kaptür olayı bir akarsuyun başka bir akarsuyu kendine çevirmesiyle ortaya çıkar.
Endemik bitki oluşumunda belirleyici olmaz.
27.
E’de verilen, Ekstrem doğa olaylarının sıklığı doğal etkiler arasında yer alırken diğerleri beşerî etkilerdir.
29.
A B C D E
A B C D E
Ulaşım sistemleri (kara, demir, deniz,
hava) çok gelişmiş bir ülkede buna bağlı
olarak tarım alanları genişlemez ve tarımsal üretim artmaz çünkü bu durum yüzey
şekillerine ve iklime bağlıdır.
A B C D E
30.
Akarsu ihtiyarlık dönemine ulaşmış ise yatağındaki aşındırma gücü ve hızı azalmış,
denge profiline ulaşmıştır.
A’da → Gençlik dönemi
B’de → Olgunluk dönemi
26.
D’de → Başlangıç dönemi
Langos Ormanları İğneada (Kırklareli),
E’de → İlk olgunluk dönemi
Acarlar (Sakarya), Sarıkum (Sinop), Kızılırmak deltasıdır (Samsun).
A B C D E
A B C D E
28.
Dünyadaki önemli çevresel küresel örgütler
●● Devletlerarası İklim Değişikliği Heyeti
●● Greenpeace
●● Avrupa Çevre Ajansı
●● Birleşmiş Milletler Çevre Programı
●● Dünya Dostları
●● Dünya Vahşi Yaşam Fonu
●● Uluslararası Doğa Koruma Birliği
●● Dünya Doğayı Koruma Vakfı
●● Doğal Hayatı Koruma Derneği
A B C D E
31.
Toryum, uranyum, petrol, doğal gaz, maden kömürü metal olmayan madensel yakıtlar arasında yer alır.
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / COĞ
32.
TG – 4
Donma, asitik olma, fazla tuzlu olma, sağanak yağışlar, kar yağışları fizyolojik kuraklığın başlıca nedenleridir. Toprak killi yapıda
olursa su tutma kapasitesi yüksek olduğundan fizyolojik kuraklığa neden olmaz.
35.
Küreselleşme ile birlikte ülkeler arası bilgi
paylaşımı artmıştır. Ancak kriz dönemleri
yine de ülkelerin küresel bağlarını zayıflatmıştır. Doğru politikalar olmadığından ülkeler krizden olumsuz etkilenmiştir.
38.
A B C D E
A B C D E
Hafta sonu kaçışlardaki kent turizm faaliyetleri içinde insanların bir büyük otel içine sıkışıp orada zaman geçirmesi gibi bir
hedef güdülmemektedir. Bu nedenle büyük
oteller yerine küçük butik oteller veya yöresel işletmeler kurup gezilecek, nefes alınabilecek bir turizm ortamı sağlanmalıdır.
A B C D E
33.
Hawai adaları volkanlarında olan Mauna
- Loa gibi volkanın oluşumunda yalnızca
lavlar etkilidir. Genellikle yassı olup kalkan
şeklindedir. Krater bir lav gölü hâlindedir. Lav ve piroklsatik malzemenin aralıklı
olarak volkandan püskürmesi ve volkan
koni oluşturmasıyla karışık volkanlar yani
stratovolkanlar oluşur. Bunların en tipik
örnekleri Ağrı, Tendürek, Süphan, Erciyes,
Hasandağı, Etna, Fujiyama’dır.
36.
Günümüzde turistik amaçlı yararlanılan yer
altı yerleşmelerinin prehistorik devre örneklerine Kolarado’da rastlanmamaktadır.
39.
Linyit rezervi bölgelere göre 2011 verileri
1. Akdeniz Bölgesi:
5.297.957.000 ton
2. İç Anadolu Bölgesi: 2.692.594.000 ton
A B C D E
3. Ege Bölgesi:
1.804.539.000 ton
4. Marmara Bölgesi:
1.197.766.000 ton
5. Doğu Anadolu Bölgesi:230.093.000 ton
A B C D E
6. Karadeniz Bölgesi:
199.895.000 ton
7. G. Anadolu Bölgesi:
51.325.000 ton
A B C D E
34.
Basra Körfezi’nde yer alan ülkeler İran,
Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar,
BAE’dir. Yemen Arap Yarımadası’nın güneyinde yer alır.
A B C D E
37.
2010 yılı verilerine göre Asya’da 13 şehir,
Kuzey Amerika’da 3 şehir, Avrupa’da 3 şehir (İstanbul dâhil) Afrika’da 2 şehir bulunmaktadır. Ancak Okyanusya’da nüfusu 10
milyonu aşan megapol yoktur.
A B C D E
7
40.
TANAP ile 16 milyar metreküp kapasitenin
6 milyar metreküpü Türkiye’de, 10 milyar
metreküpü Avrupa’da değerlendirilmektedir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / COĞ
41.
TG – 4
Münazarada konu ile ilgili lehde ve aleyhte
konuşacak iki grup oluşturulur. Hazırlıkları
yapılır. Belli bir süre içinde jüri önünde tartışmaları istenir. Münazarada bir de dinleyici grup bulunur.
45.
A B C D E
Öğretmen şeftali ile dünya arasında bağlantı kurarak çekirdeği Dünya’nın çekirdeğine benzetmeye çalışmıştır. Burada
metafor yöntemi kullanılmıştır. Metaforda
bir şeyi başka bir şeyin bakış açısı ile anlamak ve tecrübe etmek esası bulunur. Bu
sayede uzun dönemde akılda kalma sağlanacaktır.
48.
“Dünya’nın şekil ve hareketlerinin sonuçlarını farklı iklim kuşaklarının oluşumuna etkileri açısından yorumlar.” kazanımı harita
becerisi, küre ve atlas kullanma becerisi,
sorgulama becerisi, kanıt kullanma becerisini içerirken, arazi çalışma becerisi bu
kazanımda kullanılmamaktadır.
A B C D E
A B C D E
42.
Öğretime öncelikle somut örnekler göz
önüne getirilerek başlanmalı ve giderek
soyut konular ele alınmalıdır. Bunlardan en
önemlisi görme duyusuna hitap etmektir.
Öğretmen de bu esasla model küre üzerinde gündüz gece oluşumunu göstermiş,
daha sonra uydu görüntüleriyle desteklemiş, sonra da konu ana hatlarıyla ele
alınmıştır. Somuttan soyuta çalışma yapılmıştır.
46.
49.
Sarı Şapka → İyimser
Kırmızı Şapka → Duygusal
Yeşil Şapka → Yenilikçi
A B C D E
Google Earth ile coğrafi özellikleri bölümünden 360° görüntülere ulaşılamıyor.
Galeri bölümünden ulaşılmaktadır.
A B C D E
Mavi Şapka → Kontrollü
Beyaz Şapka → Tarafsız
Siyah şapka → Olumsuz
Buna göre E’de verilen yeşil şapkaya ait
bir tutumdur. Çünkü yeşil şapka yenilikçi,
değişime açık yapıdadır.
A B C D E
43.
Yapılandırmacı öğrenmede öğrencilerin
bireysel farklılıkları dikkate alınır. Öğrencilerin problemlere değişik açılardan bakabilmelerini ve farklı çözüm yolları üretebilmelerini kolaylaştırır.
A B C D E
47.
44.
Coğrafya derslerinde pek çok konuda bu
yöntemi uygulamak mümkündür. Örneğin
gecekondulaşma, tropikal yağmur ormanlarının yok olması, ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma, trafik sıkışıklığı gibi
sorunlar;
50.
Kavram haritaları;
●● Bir konunun öğretiminde,
●● Öğrenmeyi kolaylaştırmada,
1. Problem: tanım
●● Öğrenme sürecini kontrol etme ve kavram yığınlarını ortaya çıkarmada,
A. Coğrafi beceriler ve uygulamalar
2. Geçici: hipotezler formüle etme
değerlendirme yapma amaçlı kullanılabilir.
B. Doğal sistemler
3. Veri toplama
C. Beşerî sistemler
4. Sonuca ulaşma
D. Mekânsal bir sentez: Türkiye
5. Sonuçları test etme
E. Küresel Ortam: Bölgeler ve ülkeler
yoluyla çözülebilir.
Coğrafya Dersi Öğretmi Programı’nda öğrenme alanları
A B C D E
A B C D E
F. Çevre ve toplum
A B C D E
8
Download

TG – 4 - İhtiyaç Yayıncılık