T.C.
GÖLBAŞI
SULH CEZA MAHKEMES İ
DE ĞİŞİK İŞ NO
HAKİM
KATIP
DEĞİŞİK İŞ KARAR
:2014/381
:SUZANPOLAT 41881
HAN İFE SERT 114207
Itiraz eden
Türkiye Barolar Birliği Başkanhğı
Vekili
: Av. Ekim Ergün
Talep
Erişimin Engellenmesi Karar ının Kaldırılması
Erişim Engelleme Tarihi
27/03/2014
Talep Tarihi
02/04/2014
Karar Tarihi
04/04/2014
itiraz eden, kullan ıcısı oldukları youtube.com isimli internet sitesine erişimin
engellenmesine dair Mahkemernizin 27/03/2014 gün 2014/358 de ğişik iş numaralı kararı
nedeniyle Anayasa'nı n 26., AIHSinin 10. ve 5651 sayılı Kanunun 8. maddelerinin ihlal
edildiğini belirterek amlan kararın kaldırılmasını talep etmiştir.
Mahkemenıizin 27/03/2014 tarih 2014/358 de ğişik iş numaralı kararı ile Gölbaşı
Cumhuriyet Başsavcılığı'nı n 27/03/2014 tarih ve 2014/1051 say ılı siyasal ve askeri casusluk ile
gizli kalmas ı gereken bilgileri aç ıklama suçu ile ilgili olarak yap ılan sonışturnıa kapsamında,
internet ortam ında yap ılan yayın içeriği nedeniyle, devlet sırlarını ifşa ve faaliyetini ihtiva
ettiğinden gecikmesinde sakınca bulunan hal olduğu değerlendirildi ğinden Anayasa'n ın 22/2
maddesi, TCK n ın 328/1, 330/1 maddeleri gereğince belirtilen internet adreslerine erişiminin
engellenmesine, TIB tarafı ndan bahse konu içeriklerin eri şime engellenmesinin ilgili internet
sitesine bildirimine ra ğmen ilgili internet sitesi tarafından bildirilen süre içerisinde gereğinin
yerine getirilmemesi durumunda IP ve alan adından sitedeki tüm yayına erişimin
engellenmesine şeklinde tedbir kararı uygulamış ve youtube. .com adlı internet adresine ulaşım
engellenmiştir.
Mahkememiz kararının yeniden gözden geçirilmesiyle;
itiraz edenin, youtube.com isimli internet sitesinin aktif olarak kullanıcısı ve sivil
toplum kuruluşu olması hasebiyle itiraz hakkı bulunduğu kabul edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi'nin 02/04/2014 tarih ve 20 14/3986 Ba şvuru numaralı kararında
belirtildiği üzere, ifade özgürlüğü, sadece "düşünce ve kanaate sahip olma" özgürlü ğünü değil
aynı zamanda sahip olunan "dü şünce ve kanaati (görüşü) açıklama ve yayma", buna ba ğlı olarak
"haber veya görüş alma ve verme" özgürlüklerini de kapsamaktad ır. Bu çerçevede ifade
özgürlüğü bireylerin serbestçe haber ve bilgilere, başkalarının fikirlerine ulaşabilmesi, edindiği
düşünce ve kanaatlerden dolay ı kınanamaması ve bunları tek başına veya başkalarıyla birlikte
çeşitli yollarla serbestçe ifade edebilmesi, anlatabilmesi, savunabilmesi, ba şkalarına
aktarabilmesi ve yayabilmesi anlam ına gelir. Itiraza konu edilen ihlal iddias ının konusunu
oluşturan ifade özgürlüğü, demokratik toplumun temellerinden biri olup toplumun geli şmesi ve
bireyin kendini gerçekleştirmesi için vazgeçilmez koşullar aras ında yer alır. Düşünceyi
açıklama ve yayma özgürlü ğü mutlak ve s ınırsız değildir. Bu bağlamda düşünceyi açıklama ve
yayma özgürlüğü kullanılırken bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve
davranışlardan kaçınılması gerekir. Nitekim Anayasa'n ın 26. ve 28. maddelerinin koruma altına
aldığı düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Anayasa'n ın 13. maddesindç a uygun
olarak, bu maddelerde belirtilen sebeplerle sınırlandırılabilir.
(e-imzalı)
UYAP Bi] i ş im Sisteminde yer alan bu dokumana htıp: İİvaıandas.uyap.gov. ır adresinden
CVklpTh - VOXvbZ/ - kodu ı le eri şebilirsiniz.
T.C. GOLBA ŞI SULH CEZA MAHKEMESI
D.lş. No: 2014/3 81 DIş
Avrupa Insan Hakları Mahkemesi'nin Handyside/Birle şik Krallık davasında belirtildiği
üzere, ifade özgürlüğü, çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fıkirliliğin temeli olup bu özgürlük
olmaks ızı n "demokratik toplumdan" bahsedilemez. Yine Anayasa Mahkemesi'nin 23/01/2014
tarih ve 20 13/2602 Baş vuru nolu kararında, Anayasa'da sadece düş ünce ve kanaatlerin değil,
ifadenin tarzlar ı , biçimleri ve araçlarını n da güvence altına alındığı, Anayasa'nın 26.
maddesinde düşünceyi açı klama ve yayma özgürlüğünün kullanımında başvurulabilecek
araçların "söz, yazı, resim veya baş ka yollar" olarak ifade edildi ği ve "başka yollar" ifadesiyle
her türlü ifade arac ının anayasal koruma altı nda olduğu gösterilmiştir.
Yine Anayasa Mahkemesi'nin 02/04/20 14 tarih ve 20 14/3986 Ba şvuru numaralı
kararında ifade edildiğ i gibi, internet modem demokrasilerde ba şta ifade özgürlüğü olmak üzere
temel hak ve özgürlüklerin kullan ılmas ı bakımı ndan önemli bir araçsal de ğere sahip
bulunmaktadır. Internetin sağladığı sosyal medya zemini ki şilerin bilgi ve düşüncelerini
açıklama, karşılıklı paylaşma ve yaymaları için vazgeçilmez niteliktedir. Bu nedenle dü şünceyi
açıklamanı n günümüzde en etkili ve yayg ı n yöntemlerinden biri haline gelen internet ve sosyal
medya araçları konusunda yap ı lacak düzenleme ve uygulamalarda devletin ve idari makamlar ın
yanısı ra mahkemelerin de çok hassas davranmaları gerekmektedir.
Kamu otoritcsince yapılan müdahalenin hakl ı sebeplere dayanması, hak ve
özgürlüklerin s ınırlandırılmas ı sırasında hakları n özüne dokunulmamas ı ve ölçülü olunması
gerekmektedir. Hakkın amacına uygun şekilde kullanımını son derece zorlaştıran, ciddi suretle
güçlcştiren, örtülü bir şekilde kullanı lamaz hale koyan ve etkisini ortadan kald ıran sınırlamalar
öze dokunur niteliktedir (AYM, E.2006/121, K.2009/90, K.T. 18/6/2009). S ınırlama amac ı ile
aracı arası nda adil bir dengenin gözetilmesi şeklinde tarif edilen ölçülülük ilkesi ile daha az
sınırlayıcı ya da daha hafif tedbirlerle sınırlama amacına ulaşılması mümkün olduğu halde hak
ve hürriyetleri daha çok s ınırlayan, haklardan yararlanacak ki şilere daha ağır yükümlülükler
getiren düzenlemelerin önlenmesi amaçlanmaktad ır. Dolayısıyla belli bir amaca ulaşmak için
alınan sınırlayıcı tedbir, gereğinden ağır ve katı ise o sınırlama ölçülü olmayaca ğı gibi
demokratik toplum düzenine de uygun bir s ınırlama olmayacaktır (AYM,
B.No:2013/2602,23/l/2014, Ş 51).
Anayasamızı n 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklere yönelik s ınırlamalar ancak
kanunla yap ı labilir ve demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine ayk ırı
olamayacağı gibi hak ve özgürlüklerin özlerine de dokunulamayaca ğı dikkate alındığında;
mahkememiz tarafindan içerikleri sak ıncalı görülen internet adreslerinin URL bazında, bunun
mümkün olmamas ı halinde tüm bir siteye yönelik eri şimin engellenmesi şeklinde, bahsi geçen
siteye erişimin tamamen engellenmesini öngören ve s ınırları belirsiz bir yasaklama kararı
getiren mahkememiz kararının, demokratik toplumlar ın en temel değerlerinden biri olan ifade
özgürlüğüne ağır bir müdahale oluşturduğu kanaatine varılmıştır. Bahse konu içerikler
nedeniyle *youtubecomU isimli internet sitesine erişimin engellenmesi yaln ızca bu engellemeye
dayanak gösterilen ve URL bazl ı verilen kararla mümkün iken, "youtube.com " isimli internet
sitesine tamamen eri şimin engellenmesi, "youtube.eom" ağından yararlanan tüm kullanıeıların
ifade özgürlüğüne yönelik ağır müdahale niteliğinde olduğu ve ülkemizde milyonlarca
kullanıcısı olan bir vidyo paylaşım sitesine erişimin engellenmesinin bu kullan ıcılann
Anayasa'nın 26. ve AIHS'nin 10. maddesinde korunan ifade özgürlüğüne müdahale olduğu, bir
başka deyişle erişimin engellenmesi yönündeki s ınırlamanın temel hak ve özgürlüklerin
sınırlandırılmasına ilişkin kriterlere ayk ırıl ık oluşturduğu, özel hayatın korunması ile ifade
özgürlüğü arasındaki dengeyi sağlamadığı, bu suretle mahkememiz karar ın ın "youtube.com"
isimli internet sitesine erişimin tamamen engellenmesine ili şkin kısmının, Anayasamız ve
Avrupa Insan Haklar ı Sözleşmesi ile güvence altına al ınan ifade ve haberleşme hürriyetini
kısıtlayabilecek nitelikte olduğu anlaşı ldığından, ayrıca Anayasamızın 153/6 maddesinde
"Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yay ımlanır ve yasama, yütütme.ve,yargı
organlarını, idare makamlaıını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar." şeklindeki düzeı İee,
m karşısWda
Anayasa Mahkemesi'nin yukar ıda sözü edilen 02/04/2014 tarih ve 20l4/3986Ra şvurunüniaralr
kararı göz önünde bulundurularak itiraz edenin talebinin kabulüne karar vermek gerekmi ş, *
aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
(e-imzalı)
(e-imzah)
tJYAI' l3,li ş, ın Sistern,nde yer alan bu dokürnana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden CvklpTh - VOXvbZ/ - IzaXIHv - 1 WTzqk.kodu ie erişebilirsiniz.
T.C. GOLBAŞI SULH CEZA MAHKEMES İ
D. İş. No: 2014/381 D.lş
H Ü K Ü M :Açıklanan nedenlerle;
A- Türkiye Barolar Birliği'nin itirazının KABULUNE,
B- Mahkememizin 27/03/2014 tarih 2014/358 De ğişik iş numaralı kararında
belirtilen:
1 - https://www.youtube.cornlchannel/UCBTo4XwchCvfuOVNagNqTw
2- https://www.youtube.conılwatch ?v=lm7egO-IjlJ
3-www.youtube.conı]watch?v=XWMW7Zexvd İ
4--www.youtube.com/watch?v=B5HelzNOzaA
5--www.youtube.com/watch?v=WINJ8lgJzbc
6-www.youtube.comlwatch?v=lm7egO-IjlI
7--www.youtube.com/watch?v--c-IGooSDwJ8
8-www.youtube.com/watch?v=v3GuipoeVaA
9-www.youtube.comlwatch?v=VWhz7RCHpRY
10-www.youtube.com/watch?v=q7alXHJWIIO
11 -www.youtube.com/watch?v=5oiCStmRfgU
12--www.youtube.com/watch?v=jqQnwDoO2 M
13--www.youtube.com/watch?v —XMM2zW594ts
14-www.youtube.com/watch?v=vIVUFOxKbwk
1 5-www.youtube.com/watch?v= 1 LY5udnX6TS
LINKLERINE ERİŞIMİ N ENGELLENMES İNE, DAİ R KARARIN AYNEN
DEVAMINA,
C- "youtube.com" isimli internet sitesinin tüm kullan ıcılarının Anayasa'nın 26.
maddesinde güvence alt ına alınan ifade özgürlüğü IHLAL EDİLDİGİ NDEN, Mahkememizin
27.03.2014 tarih 2014/358 de ğişik iş numaralı kararında belirtilen "İLGİLİ INTERNET
SITESINDEKI (youtube.com ) TUM YAYINA ERI ŞİMİN ENGELLENMESINE DA İR
KARARIN KALDIRILMASINA,
D- Kararın birer örneğinin İHLALN VE SONUÇLARINİN ortadan kaldırılmak
üzere Bilgi ve İletiş im Teknolojileri Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderilmesine,
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 123. maddesi gere ğince ilgililere tebliğinden
itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi
veya zabı t katibine beyanda bulunulması, bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın
hükime onaylatt ırılması suretiyle, Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu
açık olmak üzere evrak üzerinde yap ılan inceleme sonunda karar verildi.04/04/2014
Katip 114207
(e-imzalı)
t
t
d'
Ç%
Hak '4188 14
(e4mzalı) »
UYAI> Bili ş im Sisteminde yer alan bu dokümana htrp:/ İvatandas.uyap.gov tr adresinden
CVkIpTh - VOXvbZ/ - lzaXll-lv - 1 WTzqk
kodu
e
ti
M.
Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kan
Ankara,
Sayı :
GÖLBAŞ I SULH CEZA MAHKEMES İ'NE
İTİRAZ EDEN
: Türkiye Barolar Birli ği Başkanl ığı
ADRES
Oğuzlar Mah. Ban ş Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sok.
No:8 Balgat Çankaya ANKARA .
VEKİLİ
Avukat Ekim ERGÜN
ADRES
: Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sok.
No: 8 Balgat Çankaya ANKARA
ü
t Gölba şı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 27/03/2014 günlü ve 2014/358
KONU
değişik iş numaral ı kararını n itirazen incelenerek kald ınimas ı talebi.
.
AÇIKLAMALAR
1- Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığını n 27/03/2014 tarih ve 2014/1051 say ılı yazı sı ile;
siyasal ve askeri casusluk ile gizli kalmas ı gereken bilgileri aç ıklama suçu ile ilgili olarak
yapılan soruşturma kapsam ı nda, devlet üst düzey sivil ve askeri yöneticilerin aras ında;
devletin güvenli ği, iç veya d ış siyasal yararlan bakımı ndan niteli ği itibariyle gizli kalmas ı
gereken konu ş malann kayda al ı narak internet ortam ında yayınlandığına ili şkin deliller
bulunduğundan bu bilgilerin (konu ş ma, görüntü, ses vb) internet ortam ında
yayınlanmasını n ve bu şekilde suçun i şlenmesinin devanıını n durdurulması bakımından
YOUTUBE sitesinde yaz ı da belirtilen Iinklere ve ayn ı nitelikteki diğer linklere eri şimin
engellenmesi, yazı da belirtilen içeriklerin eri ş ime engellenmesinin ilgili internet sitesine
bildirimine ra ğmen, ilgili internet sitesi taraf ından gere ğ inin yerine getirilmemesi
durumunda IP ve alan ad ı ndan YOUTUBE sitesindeki tüm yay ına eri şimin engellenmesi,
bu içerikler ve aynı nitelikteki diğ er içerikler tamamen kald ı rı lıncaya kadar eri şime
engelin devam edilmesine karar verilmesi talep edilmi ş,
Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi tarafı ndan, 27/03/2014 tarihli ve 2014/358 de ğişik iş
numaral ı kararla, Anayasa md. 22/2, TCK md. 328/1 ve TCK md. 330/1 maddeleri
gere ğince,
a) YOUTUBE sitesinde talepte belirtilen yer alan linklere eri şimin
engellenmesine,
b) TİB tarafı ndan talepte belirtilen içeriklerin eri şime engellenmesinin ilgili
internet sitesine bildirimine ra ğmen ilgili internet sitesi tarafından bildirilen
süre içerisinde gere ğ inin yerine getirilmemesi durumunda IP ve alan ad ından
sitedeki tüm yay ına eri şimin engellenmesine,
c) Talepte belirtilen içerikler ve ayn ı nitelikteki di ğer içerikler tammen
kaldırılı ncaya kadar eri ş ime engelin devam edilmesine,
karar vermi ştir.
Adres : Oğ uzlar Mah. Banş Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sokak No:8 06520 Balgat - ANKARA
Tel: 0(312)2925900-FakS:0(312)2865565
internet Adresi:www.barobirlik.Org.tr e-mail: tbb®barobirlik.org.tr..
--
-
-
-p
Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Ankara, 02/04/2014
Sayı:
uyarınca, "Herkes, haberleş me hürriyetine
2- Anayasa'nın 22. maddesinin birinci fıkrası
22. maddesinin ikinci fıkrası ise,
sahiptir. Haberleşmenin gizliliğ i esastır." Anayasa'nın
k ve genel ahlakın
"Milli güvenlik kamu düzeni, suç i ş lenmesinin önlenmesi, genel sa ğlı
ı sebeplerinden biri veya
korunması veya ba şkalarını n hak ve özgürlüklerinin korunmas
ı olmadı kça; yine bu sebeplere
birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim karar
ılınm ış merciin
-bağlı olarak gecikmesinde sakı nca bulunan hallerde de kanunla yetkili k
ğ ine dokunulamaz. Yetkili
yazılı emri bulunmadı kça; haberleş me engellenemez ve gizlili
ı na sunulur. Hakim, karar ını
merciin karar ı yirmidört saat içinde görevli hakimin onay
ğ inden kalkar." hükümlerine
kı rksekiz saat içinde aç ı klar; aksi halde, karar kendili
arnirdir.
.
.
Anayasa'nın İkinci Kısmımn İkinci Bölümünde
3- Anayasa'nın 22. maddesinin de yer ald ığı
nca, özlerine
bulunan temel hak ve hürriyetler, yine Anayasa'n ın 13. maddesi uyar ı
n ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere ba ğlı olarak
dokunulmaksızı n yalnı zca Anayasanı
ı n sözüne ve ruhuna,
ve ancak kanunla s ınırlanabilir; bu s ınırlamalar, Anayasan
demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine
maddesinin ikinci fikras ı nda yer alan milli
aykırı olamaz. Sonuç olarak Anayasa'nm 22.
ğlı k ve genel ahlakın
güvenlik kamu düzeni, suç i ş lenmesinin önlenmesi, genel sa
ı sebepleri ile haberleşme
korunmas ı veya ba şkalarını n hak ve özgürlüklerinin korunmas
labilir, hakim de ancak bu sebeplere dayanan kanunlara
hürriyeti ancak kanunla s ı nırlandırı
na karar verebilir.
uygun olarak haberle ş me hürriyetinin s ınırlandırılması
22. maddesinin 2. fıkrasıdır. Anayasa'n ı n 22.
4- itiraz edilen karar ı n dayanağı Anayasa'n ın
in veya kamu düzeninin korunmas ı
maddesinin 2. fıkrası na göre, milli güvenli ğ
ş bir hakim
amacı yla haberleş menin engellenebilmesi için usulüne göre verilmi
ş bir hakim karar ı olması içinse,
kararı olması gerekmektedir. tJsulüne göre verilmi
lmaSi konusunda hakime bir yetkinin
kanunla temel hak ve hürriyetin s ınırlandırı
verilmesi gerekmektedir.
135. maddesinde düzenlenen
5- Örneğin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun
iş lemlerinde hakime verilmi ş bir yetki
iletiş imin tespiti, dinlenmesi ve kayda al ınması
135. maddesinin 7. fıkrasında
bulunmaktadı r. Ceza yarg ıcı 5271 sayılı Kanun'un
nda bir suç nedeniyle telefon dinlenmesine karar veremez. Oysa her
düzenlen6n suçlar d ışı
ğu veya genel ahlak ın
suç kamu düzenini ihlal eder. Nas ı l ki kamu düzeni bozuldu
in telefon dinlemeye karar veremiyorsa, internet konusunda
korunması gerekçesiyle örne ğ
da verilecek koruma tedbirlerinde de ayn ı ş ekilde kara± tesis etmek gerekmektedir.
ınırland ırı lmasulda hakimin yetkisizli ğ i esas
6- Özetle, temel hak ve hürriyetlerin s
k yetkiye istinaden temel hak ve
olup, hakim kendisine kanunla verilen aç ı
hürriyetleri s ınırlandırabilir.
Adres
Sokak No:8 06520 Balgat - ANKARA
lar Mah. Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok
Tel :0(312)292 59 00 - Faks : 0 (312) 286 55 65
internet Adresi:www.barobirlik.org-tr e-mail: tbb(.üjbarobirlik.org.tr
Türkiye Barolar B ı rl ı gw ı Ba ş kanl ığı
Ankara, 02/04/2014
Sayı:
7- 5651 sayılı İnternet Ortam ında Yap ılan Yay ınları n Düzenlenmesi Ve Bu Yay ınlar Yoluyla
İş lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk ı nda Kanun'la internet sitelerine eri şimin
engellenmesi hususu düzenlenmi ştir.
.
8- 5651 sayılı Kanunun, Eriş imin engellenmesi karar ı ve yerine getirilmesi başlıklı 8.
maddesi uyarı nca; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen, intihara yönlendirme,
çocukları n cinsel istismarı , uyuşturucu veya iıyaricı rnàddé kullan ılmasını kolaylaştırma,
sağl ı k için tehlikeli madde temini, müstehceniik, fuhu ş , kumar oynanması için yer ve
imkan sağ lama suçu ile 5816 say ılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakk ı nda Kanun'da
yer alan suçlardan birinin i şlendi ğ ine dair yeterli şüphenin varl ığı halinde eri şimin
engellenmesi karar ı , soruş turma evresinde hakim, kovu ş turma evresinde ise mahkeme
tarafı ndan verilir. Soruş turma evresinde, gecikmesinde sak ınca bulunan hallerde
cumhuriyet savc ısı tarafı ndan da eriş imin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda
cumhuriyet savc ısı kararını 24 saat içinde hakimin onay ı na sunar ve hakim, karar ını en
geç 24 saat içinde verir. Bu süre içinde karann onaylanmamas ı halinde tedbir, cumhuriyet
ıca 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca,
savcısı tarafı ndan derhal kaldırılır. Ayr
ınca özel hayatı n gizlili ğ inin ihlali
kişilik haklarını n ihlali ve 9/A maddesi uyar
nedenleriyle de internet sitelerine eri ş imin engellenmesi mümkündür.
9- Gerek 5651 say ılı Kanun'un 8. maddesinin birinci fikras ı , gerekse Internet Ortamında
Yapılan Yay ınları n Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakk ı nda Yönetmeliğin
"Eriş imin engellenmesi karar ını n konusunu oluş turan suçlar" başlıklı 12. maddesi
uyarı nca, 5651 say ılı Kanun'un S. maddesinde yer almayan suçlar nedeniyle internet
sitesine eriş imin engellenmesi karar ı verilemez.
10- Sonuç olarak Anayasa'n ın 22/2 maddesi YOUTUBE isimli siteye eri şimin
engellenmesinin yasal dayana ğı olamaz, verilen karar yasal dayanaktan yoksundur
ve ağı r bir hukuk ihlalidir.
11- Türk Ceza Kanunu'nun "Siyasal veya askeri casusluk' > başl ıkl ı 328. maddesi ile "Gizli
kalması gereken bilgileri aç ıklama" başlıklı 330. maddelerinde yer alan suçlar, eri şimin
engellenmesi karar ını n konusunu oluş turan suç olarak 5651 say ı lı Kanun'da yer alsayd ı
- bile, Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi tarafı ndan verilen karar, gereklilik, ölçülülük, ceza
sorumluluğunun şahsiliği ve hukuk devleti gibi temel hukuk ilkelerine ayk ırıdır.
12-Avrupa İ nsan Hakları Mahkemesi, 18 Aral ı k 2012 tarihli Ahmet Y ıldırı m - Türkiye
kararı hda, "Google Sites" isimli internet sitesine eri şirnin taı aiı en engellenmesini
Avrupa İ nsan Hakları Avrupa Sözle şmesi'nin " İfade özgürlüğü" başlıklı 10. maddesinin
ihlali olarak kabul etmi ş tir. Kararda; hukuki şartları n varlığı halinde ilgili siteye eri şimin
engellenmesinin hukuki bir temeli olabilece ğ i, ancak binlerce farklı bireye ait internet
sitesinin yer ald ığı "Google Sites" isimli siteye eri şimin herhangi bir ay ırı m yapılmaksızın
Adres : Oğ uzlar Mah. Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sokak No:8 06520 Balgat - ANKARA
Tel 0 (312) 292 59 00 - Faks : 0 (312) 286 55 65
Internet Adresi:www.barobirlik.Org.tr e-mail: tbb®barobirlik.org.tr
13
Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı
Ankara, 02/04/2014
Sayı:
şekilde
uygulanmas
ının
hukuki
bir
temelinin olmadığı
tüm siteleri kapsayacak
belirtilmi ştir.
13- Türkiye Barolar Birli ği, "http://www.youtube.com/user/TVTBBTV " adresinde "TBBTV"
hesabını kullanmakta olup, bu hesap aracılığıyla Türkiye Barolar Birli ği'nin görüşlerini ve
faaliyetlerini avukatlara ve aynı zamanda yurttaşlara iletmektedir. YOUTUBE sitesinde
yer alan tüm içeri ğe erişiıiı eng1llenüi ği içih • Trkiye •Barolar Birli ği Başkanl ığı
"http://www.youtube.com/user/TVTBBTV " sitesine ulaşamamakta "TBBTV" hesab ını
kullanamamaktadır. Verilen karar ceza sorumlulu ğunun şahsili ği ilkesi ile bağdaşmadığı
gibi Türkiye Barolar Birli ği'nin ifade özgürlüğü de engellenmektedir.
14- Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nin itiraz edilen karar ında her ne kadar itiraz mercii olarak
Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi gösterilmi ş olsa da 5271 sayı lı Kanun'un 268. maddesi
gereğince kararı veren mercie itiraz başvurusu yapılır.
: Anayasa m. 26 ve 38, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 10,
HUKUKI NEDENLER
TCKm. 20, 5651 say ılı Kanun.
HUKUKİ DELİLLER
a) Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2014/358 Değişik İş No'lu kararı .
şsavcılığı 'nın 2014/1 051 sayılı soru şturma dosyası .
b) Gölbaşı Cumhuriyet Ba
.
: Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 27/03/2014 günlü ve
SONUÇ VE İSTEM
20 14/358 değişik iş numaralı kararının;
1- Yasal dayanağının bulunmaması ,
2- Anayasa mad. 26, Aİ HS mad.lO ve 5651 say ıl ı Kanun mad. S'e açıkça aykırı olması,
3- Türkiye Barolar Birli ği'nin ve Türkiye'de yaşayan herkesin insan haklar ını ihlal
etmesi sebepleriyle eri şimin engellenmesine dair kararın kaldırılması nı saygılarımızla
arz ve talep ederiz.
itiraz Eden
Türkiye Barolar Birli ği
Vekili Av. Ekim ERGU
fr..
EKLER:
1- Vekaletname örneği
Adres : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sokak No:8 06520 Balgat - ANKARA
Tel: 0(312)2925900 - Faks: 0(312) 286 5565
İnternet Adresi:www.barobirlik.org.tr e-mail: tbb®barobirlik.org.tr
T.C.
GÖLBAŞI
SULH CEZA MAHKEMESİ
DE Ğj ŞİK
İŞ NO
na
KATIP
DEÖİŞ K İŞ KARAR
2014/358
SALM.AN TAN 37029
HANİFE SERT 114207
Erişimin Engellenmesi talebi
Talep
27/03/20 14
Erişim Engelleme Tarihi
27/03/20 14
Talep Tarihi
: 27/03/20 14 saat 19:45
Karar Tarihi
6ölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının 27/03/2014 tarih ve 2014/1051 say ılı yazısı ile; Siyasal ve askeri
casusluk ile gizli kalmas ı gereken bilgileri aç ıklama suçu ile ilgili olarak yap ılan soruşturma kapsamında, devlet
üst düzey sivil ve askeri yöneticilerin arss ında; devletin güvenli ği, iç veya dış siyasal yararları bakımından nitelik
itibariyle gizli kalması gereken konuşmalarm kayda almarak internet ortamında yayınlandığma ilişkin deliller
bulunduğundan, bu bilgilerin (konuşma, görüntü, ses v.b.) internet ortam ında yaymlanmas ının ve bu şekilde suçun
işlenmesinin devarnının durdurulması bakımından aşağıda döküınü verilen linklere ve aynı nitelikteki diğer
linklere erişimin engellenmesi, aşağıda belirtilen içeriklerin eri şinıe engellenmesinin ilgili internet sitesine
bildirimine rağmen ilgili internet sitesi tarafından gereğinin yerine getirilmemesi durumunda IP ve alan adından
. sitedeki tüm yayına erişimin engellenıiıesi, bu içerikler ve ayni nitelikteki diğer içerikler tamamen kald ınlıncaya
kadar erişime engelin devam edilmesine karar verilmesi talep edilmi ş olmakla,
Cumhuriyet Başsavcıhnın yazısı ve ekindeki belgeler ilgili CD incelendiğinde; internet ortamında yap ılan
yayın içeriği nedeniyle, devlet s ırlarım ifşa ve faaliyetini ihtiva etti ğinden gecikmesinde sak ınca bulunan hal
olduğu değerlendirildiğinden Anayasa'mn 22/2 maddesi, TCK' nun 328/1, 330/1 maddeleri gere ğince belirtilen
internet adreslerine erişiminin engellenmesine dair aşağıdaki karar verilmiştir.
GERE(M DÜŞÜNÜLDÜ: Gerekçesi yukar
ıda açıklandığı üzere;
A-) 1 -https://www.youtube.corri/channel/UCBT64Xwch.CvfuO'VNag_.NqTw
2- https://www.youtube.com/watch?v=lm7egO-IjlI
3-www.youtube.comlwatch?v=XWMW7ZexvdI
4--www.youtube.com/watch?v=B5HelzNOzaA
5--www.youtubecom/watch?v=WINJ8lgJzbc
6-www.youtube.com/watch?v=lm7egO- İjlI
7--www.youtube.comlwatch?v=c- 1 GooSDwJ8
8-www.youtube.com/watch?v=v3cuipoeVaA
9-www.youtube.comlwatch?v=VWhz7RCHpRY
10-www.youtube.com/watch?v=q7alXHJWIIO
1 1-www.youtube.comiwatch?v=5oiCStmRfgU
1 2--www.youtube.comlwatch?v=jqQnwDoO2M
13--www.youtube.com/watch?v=XMM2zW594ts
14-www:youtube.com/watch?v=vIVUFOxKbwk
15-www.youtube.com/watch?v=ILY5udnX6T8 LİNKLERINE ERİŞİMİN ENGELLENMES İNE,
B-TİB tarafından bahse konu içeriklerin erişime engellenmesinin ilgili internet sitesine bildirimine ra ğmel
ilgili internet sitesi tarafindan bildirilen süre içerisinde gere ğinin yerine getirilmemesi durumunda IP ve alan
adından sitedeki tüm yayına erişimin engellenmesine,
C) Bahse konu içerikler ve ayni nitelikteki di ğer içerikler tamamen kaldırılıncaya kadar erişime engelin
devam edilmesi,
D)Hükmün infazı ve gereği için kararın Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine,
E)Talep ekinde bulunan dökümanların ve CD'nin (lölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet
Memurluğ
u kasasında Gölbaşı Cumhuriyet Başsavclığmda mühürlenerek aza e - esine ve bu
hususta tutanak tutulmas ına,
Dair, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucu 7 gün içerisinde Gölba şı k
za
tirazı
karar
verildi.
27/03/2014
kabil olmak üzehe
444
ür£
CON
At
n
T.C.
GÖLBAŞI/ANıcAJ%.
CUMHURİYET BA Ş SAVCILI ĞI
HAZIRLIK BÜROSU
Sayı
:2014/1051
27/03/2014
SULH CEZA MAHKEMES İ
GÖLBAŞ IJANKARA
.4
Siyasal ve askeri casusluk ıle gizli kalması gereken bilgileri aç ıklama suçu ile ilgili
olarak yap ılan soruşturma kapsamında, devlet üst düzey sivil ve askeri yöneticilerin
aras ında;
devletin güvenli ği, iç veya dış siyasal yararlar ı bakımından, niteliği itibariyle gizli kalmas
ı
gereken konu şmaları
n kayda 'hnarak internet ortam ı
nda yaymlandığına ilişkin deliller
bulunduğundaıı, bu bilgilerin (konu şma, görüntü, ses v.b.) internet ortam
nda
ı
yayınlanmasının ve bu ş ekilde suçun iş lenmesinin devammm durdurulmas ı
bakımından
aşağı da dökümü verilen linklere ve ayn ı nitelikteki di ğer linklere;
1)
Eriş imin engellenmesi,
2)
Bahse konu içerilderin eri ş ime engellenmesinin ilgili internet sitesine bildirimine
rağmen ilgili internet sitesi tarafindan gere ğinin yerine getirilmemesi durumunda
IP ve alan adından sitedeki tüm yayı na eriş imin engellenmesi
3)
Bu içerikler ve ay ın nitelikteki di ğ er içerikler tamamen kald ınlıncaya kadar
eriş ime engelin devam edilmesi,
Karaı-mm verilmesi Anayasan ın 22/2 maddesi, TCK' nun 328/1, 330/1 maddeleri
gereğince kamu adına talep olunur.
Qi
AMKÇXâ^^
Cumhuriyet Ba şsavcısı
la
LINKLER
- https://www.youtube.c om/channeVUCBTo4XwchCvfuOVNag_ ,^[qTw
httPs*//www.youtube.conVwatch? v-- lin7egO-IjlI
-www.Youtube.com]watch?v=wwj81gjzbc
-www.youtube.com/watch?v= ım7ego4jlı
1 GooSDwJ8
-www.youtube.conVwatch?v=v3GuipoeVaA
-www.youtube.cöm/watch?v=vwz7RdHpRy
-www.youtube.comlwatciı?v=q7a ı XHIWIIO
-www.youtube.com/watch?v=soicstmpıgu
-www.youtube.comJwatch?vjqQnwDoo2M
-www.youtube.com/watch?v= İLYSudnX6T8
,-1W
Download

Dilekçe ve karar için tıklayınız