3. Ulusal
GERİATRİK HEMATOLOJİ
HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU
26-28 Eylül 2014
Ödüllü Poster Bildiri Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi 29 Ağustos 2014
Online bildirilerinizi “geriatrikhematoloji.ozetbildiri.com” adresinden gönderebilirsiniz.
Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Morfoloj B nası, Ankara
Bilimsel Sekreterya:
Prof. Dr. Zafer Gülbaş
Tel: 444 42 76
E-posta: [email protected]
www.geriatrikhematoloji.org
Organizasyon Sekreteryası:
Yasemin ŞİMŞEK
Tel: 0 232 464 88 30 Dahili: 115
E-posta: [email protected]
www.dalyatur.com
26 Eylül 2014 Cuma
13.00-13.15
Açılış
Dr. Zafer Gülbaş, Dr. Osman İlhan, Dr. Şehsuvar Ertürk
13.15-14.15 Sempozyum: Ger atr k Hematoonkoloj ’de Evde Bakım – Palyat f Bakım:
Oturum Başkanları: Dr. Osman İlhan, Dr. Ahmet Tunalı
-A le ve Sosyal Yardım Bakanlığı - Palyatürk Projes Başkanı
-Onkoloj k Hemş rel k Derneğ Başkanı - Dr. Sev nç Kutlutürkan
14.15-14.30 Kahve Arası
14.30-15.30 Sempozyum: Ger atr k Hematoloj de Destek Tedav s
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Şencan, Dr. Nac T ft k
-Nötropen Yönet m - Dr. Mehmet Sönmez
-Anem Yönet m - Dr. İlham K k
15.30-15.45 Kahve Arası
15.45-17.15 Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Çet n, Dr. Yahya Büyükaşık
-B yobenzer İlaçlara Genel Bakış - Dr. Mehmet Al Özcan
-Ger atr de Kök Hücre Mob l zasyonu - Dr. Zafer Gülbaş
-Ger atr de Transplantasyon - Dr. Mutlu Arat
17.15-18.00 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Al Özcan
İy Tecrübeler Paylaşalım:ITP Yönet m nde Vakalarla Güncel Tedav ler n
Değerlend r lmes ve Opt m zasyonu - Dr. İbrah m Haznedaroğlu
18:00-18:45 Başkanlık Oturumu
Yaşlılık ve Hematoloj - Dr. Dom n que Bron
27 Eylül 2014 Cumartes
09.00-10-00 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Dr. Osman İlhan
Ger atr de KML'de Güncel Tedav ler - Dr. İbrah m Haznedaroğlu, Dr. Mehmet Al Özcan
10.00-10.15 Kahve Arası
10.15-11.15 Oturum Başkanlar : Dr. Şehmuz Ertop, Dr. Orhan Ayyıldız
KLL'de tedav ve Mon tor zasyonu - Dr. Zah t Bolaman
Ger atr de KLL: Ep dem yoloj ve Komorb d Faktörler n Değerlend r lmes - Dr. Oral Nevruz
11.15-12.15 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Dr. Levent Ündar
Kök Hücre Nakl ne Uygun Olmayan Mult pl M yelomlu Hastalarda Tedav Yaklaşımları
Dr.İsma l Sarı
12.15-13.15 Kongre Öğle Yemeğ ve Oturum
Oturum Başkanı: Dr. Osman İlhan
Paroks smal Noktürnal Hemoglob nür - Dr. Gülsüm Özet, Dr. Al Uğur Ural
27 Eylül 2014 Cumartes
13.15-14.15
14.15-14.30
14.30-15.30
15.30-15.45
15.45-16.45
16.45-17.00
17.00-18.00
18.00-18.30
18.00-18.30
Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Dr. Zafer Gülbaş
Ger atr de Mult ple M yelom: Yen Tanıda Değerlend rme ve Tedav Protokolü
Dr. Zafer Gülbaş
Vakalar üzer nden Relaps Refrakter Mult ple M yelomda Tedav Yaklaşımları
Dr.Seçk n Çağırgan
Kahve Arası
Oturum Başkanları: Dr. Osman İlham Özcebe, Dr. Al Uğur Ural
Ger atr de AML ve Myelod splast k Sendrom: Yönet m ve Tedav s
- Dr. Dom n k Selleslag
Kahve Arası
Oturum Başkanları: Dr. Al Ünal, Dr. B rol Güvenç
Ger atr de Hodgk n Lenfoma ve CD 30 + Anaplast k Büyük Hücrel Lenfoma Tedav s
Dr. Evren Özdem r
Nüks DBBHL’ de Transplant Adayı Olmayan Hasta Tedav Prens pler
Dr. Hayr Özsan
Kahve Arası
Oturum Başkanları: Dr. İsmet Aydoğdu, Dr. Em n Kaya
Ger atr de KML: Tanı ve Yöntem, Moleküler Değerlend rme - Dr. Güray Saydam
Myeloprol ferat f Hastalıklar Tedav Stratej s – Yen İlaçlar - Dr. Rıdvan Al
Seç lm ş Poster Sunuları ve Poster Ödüller
Oturum Başkanları: Dr. Mel ha Nalçacı, Dr. Hasan Kaya, Dr. Ceng z Dem r
PARALEL OTURUM
SARI SALON
PEMBE SALON
Genç Hematolog Toplantısı
Dr. Mehmet Al Özcan
• Ger atr k Değerlend rme: Kapsamlı
Ger atr k Değerlend rme
• R sk Skorlaması
• Değerlend rme Ölçekler n n
Kıyaslaması
• Yaşam Kal tes n n Değerlend r lmes
Akılcı İlaç Oturumu
Oturum Başkanı : Dr. Erdal Kurtoğlu
Konuşmacı : Dr. Hilal İlbars
27 Eylül 2014 Cumartes - Hemş rel k Sempozyumu
08.45-09.00
09.00-10.00
10.00-10.15
10.15-11.15
11.15-12.15
12.15-13.30
13.30-14.30
14.30-14.45
14.45-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-17.30
Açılış
Dr. Sev nç Kutlutürkan, Dr. Osman İlhan
Panel: Türk ye’de Sık Karşılaşılan Ger atr k Hematoloj Hastalıkları
Oturum Başkanı: Dr. Sultan Kav
-Türk ye’dek Yaşlılarda Sık Görülen Hematoloj k Mal gnens lerde Güncel Tedav ler
Konuşmacı: Dr. Osman İlhan
-Ger atr k Hematoloj Hastasının Hemş rel k Bakım Problemler n Değerlend rme
Konuşmac : Dr. As ye Akyol
Kahve Arası
Panel: Ger atr de Myeloprol ferat f Hastalıklara Vakalarla Yaklaşım
Oturum Başkanı: Dr. Nuran Akdem r
Konuşmacılar: Dr. Fatma Arıkan, Hem. Kübra Pehl van Çıtlak
Panel: Hematoloj k Mal gnens Tanılı B reylerde Kemoterap Tedav s ne Bağlı Görülen
Myelosupresyon ve Yönet m
Oturum Başkanı: Dr. Fatma Gündoğdu
Konuşmacılar: Ögr. Görv. Ülkü Özdem r, Uzm. Hem. Ayşe Özkaraman
Öğlen Yemeğ
Konferans: Ger atr k Hematoloj Hastalarında Akılcı İlaç Kullanımı ve Tedav ye Uyum,
Engeller ve Çözüm Öner ler
Oturum Başkanı: Doç Dr. Sevg sun Kapucu
Konuşmacı: Dr. Güler Balcı Alparslan
Kahve Arası
Konferans: Ger atr k Hematoloj Hastalarında Term nal Dönemde Ölüme Yaklaşım
Oturum Başkanı: Dr. Gülsüm Ançel
Konuşmacı: Dr. F gen Arı İnc
Kahve Arası
Konferans: Ger atr k Hematoloj de Et k İk lemler
Oturum Başkanı: Dr. Nurgün Plat n
Konuşmacı: Ögr. Gör. Zehra Göçmen Baykara
Seç lm s Poster Sunuları ve Poster Ödüller
Oturum Başkanları: Dr. Sev nç Kutlutürkan, Hem. Rah me M ne Şen
28 Eylül 2014 Pazar
Post NCCN
09.00-10.00
10.00-10.15
10.15-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.15
14.15-15.15
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Turgut, Dr. Meltem Aylı
Konuşmacı: Dr. Osman İlhan
• KML'n n opt mal ve ekonom k tedav s
• KML’de moleküler kontrol: b l nenler, b l nen b l nmeyenler ve b l nmeyen b l nmeyenler
• Yet sk n ALL’n n su ank tedav s ve ALL ç n K mer k ant jen reseptörü (CAR)
değ şt r lm ş T hücreler
Kahve Arası
Oturum Başkanları: Dr. Fevz Altuntaş, Dr. Aynur B lg n
Konuşmacı: Dr. Zafer Gülbaş
• Yaşlı yet şk nlerde Hodgk n lenfoma tedav s
• Agr s z lenfomada hedeflenen tedav
• Semptomat k mult pl myelomun su ank tedav de upfront transplant n rolü var mı?
• MGUS ve sess z myelom sürec : Ne zaman tedav ed l r?
Konuşmacı: Dr. Osman İlhan
• FISH’den gelecek nes l sıralandırmasına kadar CLL’de moleküler bel rt :
Kl n k tedav açısından sonuçlar
• CLL tedav s nde deg sen parad gmalar
Öğle Yemeğ ve Sempozyum
Oturum Başkanları: Dr. İmdat D lek, Dr. Düzgün Özatlı
Konuşmacı: Dr. Mutlu Arat
• Kanserle l şk l enfeks yonların engellenmes ve tedav s le lg l güncellemeler.
• Yen den değerlend r len artış faktörler
• Mantle hücrel lenfoman n gel şen tedav s : Upfront transplant hala b r role sah p m ?
Kahve Arası
Oturum Başkanları: Dr. Har ka Çeleb , Dr. Mehmet Yılmaz
Konuşmacı: Dr. Mehmet Al Özcan
• D füze büyük B hücres lenfoması: R-CHOP’un ötes nde tedav
• Fol küler lenfoma ve bakımın rolü
• MDS sınıflandırması ve prognozunda moleküler gel şmeler n rolü
• AML: Şu ank tedav
3. Ulusal
GERİATRİK HEMATOLOJİ
HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU
26-28 Eylül 2014
Download

3. Ulusal - Medikal Akademi