YÖNETİM EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
İKTİSADİ İŞLETMESİ
İlkiz Sokak No: 21/5 Sıhhiye - ÇANKAYA/ANKARA
27
T: 0 (312) 230 34 48
Sayı : 2014.HES/022
Konu : Taşınır, KBS, TKYS, Eğitimi
/
F: 0 (312) 230 57
/2014
ÜST YÖNETİCİ VE HARCAMA YETKİLİLERİ;
Bilindiği gibi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Türk Malî
Yönetim Sistemi yeniden yapılandırılmış; Kamu kaynaklarının edinilmesi, kullanılması ve
yönetilmesinde görev alan kamu personeline önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiştir.
Kanuna göre, siyasi otoriteye (Bakan) karşı yönetimsel sorumluluk üst yöneticiye, dış
denetime (Sayıştay) karşı mali sorumluluk harcama yetkilisine aittir.
Diğer taraftan taşınırlar kanunda “Kamu Kaynağı” olarak tanımlanmış, kanunun 48 inci
maddesinde de “Kamu idareleri taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından
sorumludurlar… Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve
elden çıkarma işlemleri mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun
olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden
doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler
sorumludurlar” denilmek suretiyle taşınırlar konusunda idarelere yüklenilen görev ve
sorumluluk önemle vurgulanmıştır.
Taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar Taşınır
Mal Yönetmeliği’nde belirlenmiş, ayrıca 2011 ve 2013 yılı hükümet programlarında öncelikli
olarak uygulanacak politikalar arasında “Merkezi yönetim kapsamındaki bütün kamu
idarelerinin taşınır kayıt ve işlemlerini tek bir sistem üzerinden yapmaları” belirtilmiş ve
Maliye Bakanlığının Kamu Harcama Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde geliştirdiği Taşınır
Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) kullanılması öngörülmüştür.
Gerek taşınırların kaydı, muhafazası, yönetimi ve kullanılması konusunda usul ve
esasların belirlendiği Taşınır Mal Yönetmeliği mevzuat eğitimi, gerekse hükümet programı
gereğince kullanılması zorunlu olan KBS taşınır kayıt ve yönetim sistemi (TKYS) eğitimleri
bu bağlamda önem arzetmekte olup, söz konusu eğitimler derneğimiz yönetiminde işin
uzmanları tarafından verilmektedir.
EĞİTİME GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİNİZ NELER ÖĞRENECEK
Bu eğitimler sonucunda adınıza işlem yapmakla görevlendirilmiş Taşınır Kayıt ve
Kontrol Yetkilileri ile konsolide yetkilileri ve TKYS de SGB kullanıcısı rolü alan görevliler;
Taşınırların kayda alınmasında, verilmesinde, tahsisinde, kayıttan düşürülmesinde,
zimmetlenmesinde, ihtiyaç fazlası malların bedelsiz devredilmesinde ve bütün bu süreçlere
ilişkin hesabın ilgili mercilere verilmesinde mevzuatın öngördüğü usul ve esasları öğrenecek,
bu işlemler tarafınıza sorumluluk getirecek uygulamalardan arındırılmış olacaktır.
[email protected]
/
www.yekud.org.tr
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
YÖNETİM EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
İKTİSADİ İŞLETMESİ
İlkiz Sokak No: 21/5 Sıhhiye - ÇANKAYA/ANKARA
27
T: 0 (312) 230 34 48
F: 0 (312) 230 57
Taşınır kayıt ve yönetim sistemi (TKYS) uygulamalı eğitiminde ise; Sistemi en doğru
şekilde kullanmayı, mevzuatın öngördüğü bütün işlemleri sistem üzerinden yapmayı, ihtiyaç
planlamasında stok durumlarını raporlayarak satınalma birimlerine destek vermeyi, İdare
kayıtları ile muhasebe kayıtları arasındaki farkların tespiti ve giderilmesini, Taşınır mallara
ilişkin bütçe yapılmasında karar vericilerin doğru karar verebilmesi için stok ve kullanımdaki
mal ve mevcudu raporlarını üretmeyi, kullanımdaki dayanıklı taşınırların kişi ve birimler
nezdinde takibini, istenilmesi halinde taşıt ve iş makinelerinin bakım-onarım bilgilerini ve
tarihçesini raporlayabilmeyi, yönetim dönemi hesabı ile kesin hesap raporlarını alabilmeyi,
öğrenmiş olacaklardır.
Yukarıda bahsedilen konularda derneğimiz tarafından uygulamalı eğitim verilecektir.
Eğitim konaklamasız olup detaylarına aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Eğitime kurumunuzun ilgili personellerinin görevlendirilmeleri hususunda gereğinin
yapılmasını saygılarımla arz ederim.
İsmail AYDIN
Dernek Başkanı
EĞİTİM BİLGİLERİ
Eğitim Ücreti
Eğitim Tarihi
Eğitimin Yapılacağı Yer
Eğitim Saatleri
Eğitmen
: 490,00-TL+KDV (2 günlük kişi başı konaklamasız)
: 27– 28 Kasım 2014
: Akar Otel (4*) GMK Bulvarı No: 111 Maltepe / ANKARA
: 09:00 – 17:00 saatleri arası iki gün süreli
: Maliye Bakanlığı Uzmanı (Derneğimizden bilgi alabilirsiniz)
Not : Katılımcılarımıza Sertifika, Bloknot Kalem, Eğitim Notları verilecektir.
Öğle yemeği, cafe break ve sınırsız çay ders boyu ikramımızdır.
KATILIM BİLGİSİ:
Eğitime katılacak kamu idareleri eğitim ücretini aşağıdaki IBAN numaramıza yatırarak
rezervasyon yaptırması gerekmektedir. Eğitim ücretini eğitim sonrasında ödemek isteyen
idarelerimiz lütfen bizimle irtibata geçiniz.
BANKA HESAP NO (IBAN): TR420001000795428995075004
AYRINTILI BİLGİ VE REZERVASYON:
Yönetim Eğitim ve Kültür Derneği
İlkiz Sokak No: 21/5 Sıhhiye/ANKARA
Tel: 0 312 230 34 48 Faks: 0 312 230 57 27 GSM: 0 532 405 50 87
www.yekud.org.tr / [email protected]
[email protected]
/
www.yekud.org.tr
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

Yönetim Eğitim ve Kültür Derneği (YEKÜD)