ROHS 2 Direktifi
SIKÇA SORULAN
SORU ve CEVAPLAR
(Avrupa Komisyonu’nun 2013 tarihli son güncellemesini içerir)
YASAL UYARI
Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğünün 2011/65/EU sayılı elektrik ve elektronik eşyalardaki tehlikeli
maddelerin kullanımını kısıtlanmasına ilişkin direktifin (RoHS 2) Direktifi kapsamındaki uygulama ve prosedür
açısından farklılıklara açıklık getirilmesi amacıyla hazırlanan Sıkça Sorular Soru-Cevaplar (FAQ), ileride RoHS 2’ nin
uygulanması ve gözden geçirilmesine dair tecrübelerle birlikte revize edilebilir. Avrupa Komisyonu Çevre Genel
Müdürlüğünün görüşünü yansıtan Sıkça Sorulan Soru ve Cevaplar, yasal olarak bağlayıcılık kabul etmez. Sıkça
Sorulan Soru ve Cevapların (FAQ), Avrupa Birliği Yeni Mevzuat Çatısı (NLF) ve direktiflerin, Yeni Yaklaşım ve Küresel
Yaklaşıma dayalı uygulanmasında dair Komisyon Rehberi (Blue Guide)1 ile birlikte okunmalıdır. İşbu belge ( FAQ) ,
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Sıkça Sorulan Soru ve Cevaplar (FAQ)’dan derlenmiş olup, İMMİB içerikle
ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir (27.01.2014).
1
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_en.pdf
1
RoHS 2
İçindekiler
SIKÇA SORULAN....................................................................................................................................................... 1
SORU ve CEVAPLAR ................................................................................................................................................. 1
(Avrupa Komisyonu’nun 2013 tarihli son güncellemesini içerir) .................................................................................... 1
1. Genel ........................................................................................................................................................................... 5
1.1
Yeni ROHS Direktifinin diğer adıyla RoHS 2 Direktifinin arkasındaki dayanak nedir? .................................. 5
RoHS 2 Direktifinin temel amacı: ............................................................................................................................... 5
1.2
2002/95/EC Direktifi ve 2011/65/EU Direktifi (RoHS 2) arasındaki farklılık nedir? ...................................... 5
1.3 RoHS 2’nin yeni hükümleri ne zaman uygulamaya giriyor? ................................................................................. 6
1.4 Tehlikeli maddeler neden RoHS2 kapsamında kısıtlanırken, diğer bütün ürünlerde kısıtlanmamakta? ............. 6
1.5 REACH ve RoHS 2 arasında nasıl bir bağlantı var? ............................................................................................... 7
1.6 Bataryalar, RoHS kapsamında mı ? ...................................................................................................................... 7
1.7 RoHS 2’nin kendi ürünüme uygulanıp uygulanmadığını nasıl tespit edebilirim ? ................................................ 8
1.8 RoHS 2 Hükümleri hakkında sorularımı nereye iletebilirim ?............................................................................ 8
2. Kapsam- Madde 2(2) ................................................................................................................................................... 9
2.1 “Üye Ülkelerin, Madde 4(3) ve 4(4)’e helal getirmeksizin, 2002/95/EC Direktifinin kapsamı dışındaki ancak bu
direktifin kapsamına uygun olmayan EEE’nin 22 Temmuz 2019’a dek pazarda yer almasını sağlamak” ne anlama
gelir?............................................................................................................................................................................ 9
2.2 Bu provizyondan hangi ürünler faydalanabilir ? (Madde 2(2), 2(1),3(1), 3(2), 4(3), 4,(4)) ................................... 9
2.3 Bu kapsamda (Madde 2(2), 3(11), 3(12)) “Pazara temin etme” ne anlama gelmektedir? .................................. 9
2.4 Uyumsuzluk anlamı nedir? (Madde 2(2), 4(1), 4(2), 13,15) ................................................................................. 9
3. Kapsam –Büyük Ölçek muafiyetleri.......................................................................................................................... 10
4. Kapsam –Diğer muafiyetler ....................................................................................................................................... 10
4.1
Spesifik olarak dizayn edilmiş ekipman hangi anlama gelir? (Madde 2(4)c ve Madde 2(4)j) ....................... 10
4.2
Ar-Ge Ekipmanı RoHS 2’den muaf mı?.......................................................................................................... 10
4.3
Binalara yerleştirilen EEE’ler kapsam dışında tutulur mu? .......................................................................... 11
4.4
Çoklu veya çift kullanım ne anlama gelir? ..................................................................................................... 11
4.5 Çoklu kullanıma sahip EEE’nin kullanımlarından biri RoHS 2 kapsamında ise EEE için uyum şartı aranır mı? . 11
4.6 Uygun olmayan çok kullanımlı EEE’ler, muaf üründeki kullanım için satılabilir mi? ......................................... 12
5. Kapsam- Kablolar ..................................................................................................................................................... 12
5.1 Kablolar, RoHS 2 kapsamında mı? ..................................................................................................................... 12
5.2 Dahili teller ve dahili kablolar için gereklilikler nedir ? ..................................................................................... 12
5.3 Harici kablolarla ilgili gereklilikler nedir ? ......................................................................................................... 13
6. Genel Açık Kapsam .................................................................................................................................................... 13
2
6.1
Hangi tür ekipmanlar kapsamdaki muafiyetlerden faydalanabilir? ............................................................. 13
6.2 EEE’nin hangi kategorisinin kapsamda yer alındığına karar verebilirim ? .......................................................... 14
6.3 RoHS 2, EEE için profesyonel ve endüstriyel kullanımlara mı uygulanır ? ........................................................ 14
6.4 Telekominikasyon ağları “networks”kapsamda mı? ........................................................................................... 14
6.5 Elektrik panoları kapsamda mı? .......................................................................................................................... 14
6.6 Sigorta kutuları kapsamda mı?............................................................................................................................ 15
6.7 Aktif RFID etiketleri kapsamda mı? .................................................................................................................... 15
6.8 Ambalajlar RoHS 2 kapsamında mıdır? .............................................................................................................. 15
6.9 “ Profesyonel kullanım” nasıl yorumlanmalıdır? İlk pazara sunum veya ayrıca sonrasındaki aşamalara da
uygulanır mı?............................................................................................................................................................. 15
7. EEE, Bileşenler ve Tüketilenler .................................................................................................................................. 16
7.1 Ürünüm, Madde 3(1) ve 3(2) kapsamında mı? ................................................................................................... 16
7.2 Elektrik akımı veya elektromanyetik alana bağlı olma ne anlama gelir? ............................................................ 17
7.3 Bileşenler, RoHS 2’ye uyumlu olmak zorunda mı?.............................................................................................. 17
7.4 Tüketilenler kapsamda mı? ................................................................................................................................. 17
8. CE işareti, Gerekli Teknik Dökumantasyon ve Uygunluk Beyanını .......................................................................... 17
içeren Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri .............................................................................................................. 17
8.1 Yeni Çerçeve Düzenlemesi (NLF) nedir? ............................................................................................................. 17
8.2 Uygunluk Beyanı “ Declaration of Conformity (DoC)” nedir ? ............................................................................ 18
8.3 Teknik dosyaya neleri dahil etmem gerekiyor ?................................................................................................. 18
8.4 CE Işaretine geçişi nasıl sağlarım? ....................................................................................................................... 19
8.5 Yedek parçalar ve alt-bileşenlerin CE işaretli olması ve bir DoC içermesi gerekli midir? ................................... 19
8.6 Madde kısıtlaması uygulamasından önce diğer yeni ekipmanlar, kategori 8 ve 9 ekipmanları için RoHS 2 CE
işareti ve DoC hazırlamam gerekiyor mu? ................................................................................................................ 19
8.7 Geçiş peryodu hala devam ediyorsa, ürünün zaten madde kısıtlamalarına uyumlu olduğı nasıl anlaşılır? ...... 19
8.8 CE Işareti açısından, “nihai ürün” (Madde 7(c )) ve “nihai EEE” (Madde 15(1)) aynı mıdır ? ............................ 20
8.9 RoHS2’nin tüm ürüne uygulanması durumunda, EEE-olmayan kısım için de DoC ve CE ile ilgili belgeleri
sağlamalı mıyım?....................................................................................................................................................... 20
8.10 Uyumu göstermek için harmonize standartlar nasıl kullanılabilir? ................................................................. 20
8.11 Kısıtlanmış maddeler açısından EEE’deki CE işareti ne anlama gelir?............................................................... 20
8.12 CE Işaretinin dışında herhangi bir RoHS işareti bulundurabilir miyim? ............................................................ 21
8.13 Pazara sunulmakta ve distributor tarafından kontrol edilmekte olan ürün arasındaki zaman dilimi göz
önünde bulundurulduğunda, ürünün bu direktife ne zaman uyumlu olması gerekir? ............................................ 21
8.14
İzleme sebepleriyle ilgili ürün işaretleme gereklikleri nedir?................................................................... 21
9. Madde Kısıtlamaları ve Muafiyetler ......................................................................................................................... 21
9.1 Muafiyet gerekliklerine lşkin RoHS2 1 ve RoHS 2 arasındaki fark nedir? ........................................................... 21
3
9.2 Muafiyetlerin garantisi firma, ekipman ve başvuru başına mı ? ....................................................................... 23
9.3
Bir muafiyet için başvuru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek mümkün müdür?........................................ 23
9.4
Son muafiyetlerin garanti si RoHS 1’den RoHS 2’ye nasıl uygulanacak ?.................................................... 23
9.5
Madde 4(4)(f) ile sağlanan muafiyet garantisi, özellikle bu noktayı doğrulayan ifadenin Ek III veya IV’de
yer aldığına bakılmaksızın, geçerlilik süresi sona eren tüm muafiyetlere uygulanır mı? .......................................... 23
9.6
Kısıtlanmış maddeler için maksimum konsantrasyon değerleri nedir ve EEE’nin uyumlu olduğundan nasıl
emin olurum? ............................................................................................................................................................ 23
9.7
Madde kısıtlamaları, üretim prosesine mi uygulanır? .................................................................................. 24
9.8
Homojen materyal nedir ? ........................................................................................................................... 24
9.9 Kaplamalarda 6 değerlikli krom maddesinin analizi için basit/kolay metodlar var mı?..................................... 24
9.10 Homojen materyal olması için bir kaplamanın kalınlığı ne olmalıdır? ............................................................. 25
9.11 Kapalı devre nedir? ........................................................................................................................................... 25
4
1. Genel
1.1
Yeni ROHS Direktifinin diğer adıyla RoHS 2 Direktifinin arkasındaki dayanak nedir?
RoHS 2 Direktifinin temel amacı:
 Daha iyi düzenleme koşullarının geliştirilmesi. Basit, etkili ve yürütülebilir direktif.
 Uyarlanmış düzenlemeden faydalanım için yasal açıklamaların ve kesinlik seviyesinin
artırılması.
 EEE’lerdeki özellikle tıbbi cihazlarda ve izlemekontrol cihazlarındaki tehlikeli maddelerin
kullanımına ilişkin Direktifin teknik ve bilimsel ilerleme için uyarlanması
 RoHS’un, ürünler paketinin pazara sunulması Yeni Mevzuat Çatısı, REACH Tüzüğü2,
ErP3 Direktifi ve EEE’lerden elde edilen atıkların yönetimi gibi ilgili mevzuatlar gibi ilgili
diğer AB mevzuatlarıyla uyumu ve uyumlaştırılması
 Farklı Üye Ülkelerdeki uygulamaların uyumlaştırılması ve
 Elektronik atıkların yönetiminin dahil edilerek özellikle işçilere odaklı insan ve çevre
risklerinin önlenmesi
1.2 2002/95/EC Direktifi ve 2011/65/EU Direktifi (RoHS 2) arasındaki farklılık nedir?
RoHS 1 ve RoHS 2 arasında aşağıdaki alanlarda önemli farklılıklar bulunmaktadır:
1.
Kapsam

22 Temmuz 2019’a kadar kablolar ve yedek parçaların eksiksiz uyumuyla beraber
elektirkli ve elektronik eşyaların (EEE) tamamını kademeli olarak ( Madde 2(4)’de açıkça
belirtildiği üzere bazı muafiyetler hariç 4) içine alır.

Önemli tanımlara açıklık getirilmesi (Madde 3)

Temmuz 2014’den geç olmamak koşuluyla kapsamın gözden geçiirlmesi ile ilgili
hüküm
2.
Yeni maddelerin kısıtlanması

EEE’deki yeni tehlikeli maddelerin, atıkla ilgili kriterlere dayalı kısıtlamaları açısından
değerlendirme metodolojisi

Kısıtlanmış madde listesinin, Komisyon tarafından 2014’e kadar ve ertesinde
gözden geçirilmesi

Üye Ülkelere yeni madde kısıtlamaları için verilen fırsat
3.
Muafiyetler
2
Kimyasallar Ajansı’nın kurarak Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlamasına (REACH) ilişkin 18 Aralık 2006 tarihli
AB Parlamentosu ve Konseyi 1907/2006 no’lu EC Tüzüğü.
3
Enerji ile ilgili ürünlerin ekodizayn gereklik çatısını oluşturan 2009/125/EC sayılı 21 Ekim 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu
ve Konseyi Direktifi.
4
Prensip olarak, bu kapsam muafiyetleri Ek I’deki ürün kategorilerinin herhangi birine uygulanabilir.
5

Muafiyetlerin garanti edilmesi, süresinin uzatılması/yenilenmesi veya silinmesi için daha
açık ve şeffaf kurallar

Üreticiler için muafiyetlere başvurma yükümlülüğü ve önemli değerlendirmeleri yürütmesi
4.
Diğer AB –Mevzuatı ile uygunluk
 Yeni Mevzuat Çatısı (CE İşaretleme ve Uygunluk Değerlendirmesi) ve
 Kimyasaların kaydı, değerlendirmesi, İzni ve kısıtlamasına dair 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü
1.3 RoHS 2’nin yeni hükümleri ne zaman uygulamaya giriyor?
RoHS 2, 21 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girdi ve 2 Ocak 2013 tarihine kadar üye ülkelerin
ulusal mevzuatına aktarılması zorunlu olup, RoHS 1’in yerini alacaktır.
22 Temmuz 2014 itibarıyla madde kısıtlamaları, yeni ürün kategorilerini kademeli olarak içine alacak.
RoHS 2 hükümlerinin, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla uygulanacağı EEE’ler5:
22 Temmuz 2014
Kategori 8 :tıbbi cihazlar
Kategori 9: izleme ve
kontrol cihazları
22 Temmuz 2016
Kategoridiagnostik
in-vitro
8:in-vitro
diagnostik
tıbbi
tıbbi cihazlar
cihazlar
22 Temmuz 2017
23 Temmuz 2019
Kategori 9: Endüstriyel özellikle hariç tutulanlar dışında
izleme ve kontrol
tüm EEE’ler.
cihazları
Spesifik bir ürün kategorisi için tamir, tekrar kullanım, fonksiyonların/kapasitenin güncellenmesi
amaçlı kabloların, yedek parçaların aynı tarihden itibaren ilgili ürün kategorisinin kapsamında
sfasdfs
uyumlu olması zorunludur. Bu prensip takip edilerek, yukarıda belirtilen tarihlerden önce pazarda yer
alan spesifik ürünler için “bakım/onarım için üretilenler” ve yedek parçalar muafiyete tabidir.
CE İşaretleme ve Uygunluk Beyanı için gereklilikler, 3 Ocak 2013 itibarıyla etkili olacaktır.
1.4
Tehlikeli maddeler neden RoHS2 kapsamında kısıtlanırken, diğer bütün ürünlerde
kısıtlanmamakta?
RoHS 2’nin temel amaçlarından biri AB’de artmakta olan atık elektrikli ve elektronik ekipmanların
(WEEE) miktarıyla ilgili öneme atıf yapılmasıdır. Bu tip ekipmanlardaki tehlikeli maddeler, atık
yönetimi proseslerinde salınabilmekte ve insan sağlığı ve çevreye tehlikelere yol açabilmektedir. Bu
önleme atıfta bulunmanın en etkili yolu ise tehlikeli madde kullanımının kısıtlanmasıdır. EEE’deki
tehlikeli madde kullanımın üretici açısından kısıtlandırılması, ayrıca kullanım fazları sırasında deri,
ağız ve solunum yollarıyla tehlikeli maddeye olan potansiyel maruziyeti azaltır. AB, tehlikeli
maddeleri öncelikli atık yığınlarını hurda araçlar, batarya ve ambalajlarla düzenlemektedir.
5
EEE’lerin kapsamına açıklık getirilen RoHS 2’de eski kapsamın, çeşitli Üye Ülkelerdeki yorumlanması farklılaşabilir.
Bu, RoHS 2’nin hükümlerinin uygulanmasını etkileyebilir.
6
1.5 REACH ve RoHS 2 arasında nasıl bir bağlantı var?
RoHS ve REACH farklı kapsam ve hedefle iki farklı hizmeti yerine getirir. REACH, kimyasalların kaydını,
değerlendirmesini, iznini ve kısıtlanmasına ilişkin genel kuralları ortaya koyarken RoHS 2, EEE’lerdeki
belirli tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına dair kuralları ortaya koyan spesifik bir sektör
düzenlemesidir.
RoHS 2, EEE’lerdeki tehlikeli madde kısıtlamaları vb. açısından REACH’in uygulanmasını
etkilememektedir. Örtüşmeme durumunda, en güçlü ksııtlama (örneğin en düşük maksimum
konsantrasyon değeri) uygulanmalıdır. Buna ek olarak, REACH kapsamında çevre ve insan sağlığına
yönelik korumanın azaltılması ile sonuçlanan, RoHS 2’deki madde kısıtlamalarına muafiyet garantisi
verilemez. RoHS2’nin 28. hükmü, direktifin gözden geçirilmesi kapsamında REACH ile tutarlılık
analizinin Komisyon tarafından yürütülmesini gerektirmektedir. RoHS2 ve REACH arasındaki
tutarlığın sağlanması için:
Muafiyetleri garanti eden madde kısıtlamaları ve ve kriterleri REACH ile uyumlu olmalı,
REACH prosedürlerine göre mevcut bilgiler, RoHS değişiklikleri ile ilgili sonraki maddeler için
kullanılacaktır.
RoHS 2, Temmuz 2014’e kadar gözden geçirilecek ve ayrıca kısıtlanmış listesinde sonraki dönemde
yapılacak değişikliklere metodolojisindeki gelişmelere atıf yapacak.
1.6 Bataryalar, RoHS kapsamında mı ?
Hayır. RoHS 2’nin 14. hükmünde ROHS’un, Batarya Direkifine helal getirmeksizin uygulanması
gerektiğini açıkca belirtilmiştir. Batarya ve Akülere ilişkin (2006/66/EC) Direktifin6 29. hükmünde,
RoHS2’nin, EEE’lerde kullanılan batarya ve akülere uygulanmayacağını bildirilmiştir.
6
Batarya ve akülere, atık batarya ve akümülatörlere ilişkin Eylül 2006 tarihli 91/157/EEC sayılı direktifi değiştiren 2006/66/EC
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi.
7
1.7 RoHS 2’nin kendi ürünüme uygulanıp uygulanmadığını nasıl tespit edebilirim ?
AB Pazarına sunulan ürün bir EEE mi?
HAYIR
Madde 3(1),(2) ve (5)'e bakınız ?
EVET
HAYIR
Kapsamı dışında,
RoHS 2 provizyonları
uygulanmaz..
RoHS 2 Direktifi muafiyet
kapsamında yer aldığı açık
bir şekilde belirtiliyor mu ?
(bakınız Madde 2(4))
HAYIR
EVET
EEE kapsamda;
Kapsam dışında.
ROHS 2 hükümleri
uygulanır.
RoHS 2 hükümleri
uygulanmaz.
Ek III veya Ek IV 'deki
madde muafiyetleri
uygulanıyor mu?
RoHS 2'nin tüm gereklikleri uygulanır.
Spesifik madde muafiyetlleri hariç
diğer tüm gereklilikler uygulanır.
RoHS2 Hükümlerinin, ürününüze uygulanıp uygulanmadığını yukarıdaki karar ağacından bulabilirsiniz.
1.8 RoHS 2 Hükümleri hakkında sorularımı nereye iletebilirim ?
Sorunuz varsa, lütfen ulusal otoritelerle iletişim kurunuz. Ulusal Otoritelerin listesine aşağıdaki linkten
erişilebilir(http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/contacts_ms_rohs.pdf)
8
2. Kapsam- Madde 2(2)
2.1 “Üye Ülkelerin, Madde 4(3) ve 4(4)’e helal getirmeksizin, 2002/95/EC Direktifinin kapsamı
dışındaki ancak bu direktifin kapsamına uygun olmayan EEE’nin 22 Temmuz 2019’a dek pazarda
yer almasını sağlamak” ne anlama gelir?
RoHS 2 Madde 2(2)7’de, RoHS 1’in kapsamı dışında fakat RoHS 2 kapsamına dahil edilen uygunsuz
EEE’ların, 22 Temmuz 2019’a kadar pazar erişiminin Madde 4(3) ve Madde 4(4) ile garanti altına
alınan geçiş periyodları sınırlandırılmadığı sürece garanti edildiği belirtmektedir.
2.2 Bu provizyondan hangi ürünler faydalanabilir ? (Madde 2(2), 2(1),3(1), 3(2), 4(3), 4,(4))
Bütün 11 kategorinin ürünleri, Madde 2(2)’deki geçiş peryodlarından faydalanabilmekte ancak hali
hazırda sadece RoHS 2 kapsamındaki diğer kategorilerdeki ürünler de EEE tanımına getirilen açıklık en
azından amaçlanan tek bir fonksiyonu elektrik akımı veya elektromanyetik alana ihtiyaç duyan
herhangi bir ekipmanın parçası gibi yeni kapsamla ilgili provizyon nedeniyle geçiş peryodlarından
faydalanabilmektedir.
2.3 Bu kapsamda (Madde 2(2), 3(11), 3(12)) “Pazara temin etme” ne anlama gelmektedir?
“Pazara temin etme”, ilk ve tekrar satma gibi diğer tüm ikincil pazar sunumları dahil pazara sunumları
kapsamaktadır. Bu, Madde 2(2)’den faydalanan ürünlerin 22 Temmuz 2019’a kadar pazara tam
erişimlerinin sağlanacağı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte ilgili tarihten sonra, ürünlerin hiç
birine bu tarihden önce pazara sunulmuş olsalar dahi pazarda kalma izni verilmeyecektir. Bu, AB’deki
distrübütör zincirinin 22 Temmuz 2019’a kadar bu uygunsuz ürünlerden kurtulması anlamını taşır.
Komisyon, bu hususa kapsam değişikleri ile ilgili ikinci etki analizi çalışmalarında değinecek8. RoHS 2
Madde 24 (1) uyarınca 2014 yılının ilk yarısına kadar planlanan Komisyon taslağı, 2013 yılında
yürütülen etki analizine atıf yapacak.
2.4 Uyumsuzluk anlamı nedir? (Madde 2(2), 4(1), 4(2), 13,15)
Uyumsuzluk, maksimuym konsantrasyon değerlerine uygun olmayan veya RoHS 2 kapsamında
uygulanabilir gerekliliklere (Uygunluk deklarasyonu ve CE işareti) uyum sağlamayan ürünler anlamına
gelmektedir.
7
Kapsamla (Madde 2(2)) ilgili Komisyon Deklarasyonu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0431+0+DOC+XML+V0//EN#BKMD-9
8
RoHS 1 kapsamının,WEE 1 temelinde olduğu nu lütfen not alınız.
9
3. Kapsam –Büyük Ölçek muafiyetleri
Büyük ölçekli muafiyetlere ilişkin üç soru için lütfen FAQ’ya (sayfa 9-13) bakınız.
4. Kapsam –Diğer muafiyetler
4.1 Spesifik olarak dizayn edilmiş ekipman hangi anlama gelir? (Madde 2(4)c ve Madde 2(4)j)
“Spesifik olarak dizayn edilmiş” ekipmanlara, iki direktif muafiyetlerinde yer verilmiştir (Madde 2(4)
ve Madde 2(4)(j)). Madde 2(4)’deki tüm muafiyetler, yapıya özgüdür. Bu, ekipmanın istinaya göre
kullanılabileceğini, fakat ayrıca RoHS 2’nin kapsamındaki diğer amaçlar için de gerekeceği anlamına
gelmektedir. Madde 2(4)(c) ve Madde 2(4)(j)’de belirtilen “spesifik tasarlanmış olma” bu prensibi
yansıtmaktadır.
Madde 2(4)(c)’deki muafiyet, kapsamdan muafiyetli diğer ekipman
spesifik olarak tasarlanmış ekipmanlara uygulanır.
parçasına iliştirilmek üzere
Spesifik olarak dizayn edilen EEE’ler, normalde kişye özel, spesifik bir uygulamayı karşılamak üzere
dizayn edilirler. Örneğin, LSFI için dizayn edilen EEE’ler için dizayn gerekir, boyutlandırılır ve
uygulamanın ihtiyacına göre siparişe göre uyarlanır.
Spesifik olarak dizayn edilen EEE’nin,
diğer bir ekipman türünde kurulumu hariç 2(4)(c)
muafiyetinden faydalanır. Böylece örneğin bir EEE fonksiyonu dışında ve ekipmanın kapsamında
olursa sadece hariç tutulan bir ekipman içinde kurulabileceği gösterilebildiği (örneğin satış belgeleri,
kurulum talimatları, pazarlama belgeleri vs) sürece kapsamda yer alır.
Madde 2(4)(j) muafiyeti, tek amaçlı Ar-Ge için geçerlidir. Ar&Ge amaçlı ancak izleme ve kontrol amaçlı
da kullanılabilen ekipmanlar sözkonusu muafiyetten yararlanamazlar ve gereklilikleri yerine
getirmeleri şarttır. Ar-Ge muafiyetleri hakkında ayrıca 4.2 . soruya bakınız.
4.2 Ar-Ge Ekipmanı RoHS 2’den muaf mı?
Yalnızca özellikle araştırma ve geliştirme amaçlı dizayn edilen iş temelli mevcut bulundurulan
ekipmanlar, RoHS 2 kapsamından muaftırlar. Çünkü bu tür ekipmanlar, RoHS2 kapsamında yer alırlar
veAB’deki araştırma, bilimsel ilerleme, gelişim ve yeniliklere bir uğraş/yük teşkil edebilir.
Ar-Ge (R&D) Muafiyetinden faydalanım için ilgili ekipmanın, bilimsel bir araştırma veya prototip ürün
geliştirme yapan spesifik bir müşteri veya az sayıda ki müşteriler için özel yapılmış olmalıdır.
10
Bu muafiyet uygulaması, çok spesifik Ar-Ge uygulamaları için yalnızca gümrüklerde imal edilen
spesifik EEE’lere özgüdür. Hem R&D hem ticari ve hem de diğer uygulamalarda kullanılabilen izleme
cihazları veya kimyasal analiz enstrümanları ve diğer laboratuvar ekipmanları gibi standart
ekipmanlar bu muafiyetten faydalanamaz. Sözkonusu muafiyet ne R&D ekipmanının testi,
validasyonu ve izlenmesi için dizayn edilen ve pazara sunulan ekipmanlara ve/veya ne de 9. Kategoriye
ait prototiplere uygulanır.
R&D Muafiyetinden faydalanmak için ilgili ekipman, müşteri-spesifik veya bilimsel araştırma veya
prototip ürün geliştirmeye dahil küçük sayıda müşteri için yapılmalıdır.
Bu muafiyetten faydalanabilen EEE örnekleri:
Prototip veya EEE örneği/testi gibi tamamlanmamış ürünler
Mavzuatsal uyum değerlendirmeleri, ürün performansı ve müşteri kabulünün değerlendirmeleri dahil
yalnızca geliştirme, test, validasyon ve değerlendirme amaçlı tamamlanmamış ürünlerde ve bu tür
tamamlanmamış ürünlerin değerlendirmesinde kullanılan özel ev yapımı “geliştirme araçları” .
Bu tür EEE’ler konsepte, geliştirme, dizayn ya da ön-üretim aşamasına ait ve Ar-Ge kullanımı içindir.
4.3 Binalara yerleştirilen EEE’ler kapsam dışında tutulur mu?
Madde 2(4)(c), direktifin kapsamı dışındaki herhangi bir ekipman türüne atıf yapar. Yapılar, RoHS 2
amacı için ekipman olarak değerlendirilmez. Dolayısıyla bir binaya kurulan ekipman, Madde
2(4)(c)’den gözardı edilemez. Yapıdaki montajlar LSSIT ya da LSFI kriterlerini karşılarsa gözardı
edilebilirler, ayrıca bakınız bölüm 3.
4.4
Çoklu veya çift kullanım ne anlama gelir?
Çoklu kullanımlı veya çift kullanımlı EEE’ler, kapsam içi ya da dışında kullanımlara sahiptir.
Çift kullanım terimi, endüstri ve yürütücü otoritelerce geniş çapta kullanılan çoklu kullanımla aynı
anlamı taşımaktadır. WEE Direktifi (2002/96/EC) kapsamındaki “çift kullanım”, tüketici ve profesyonel
kullanım arasındaki farka işaret eder. Bu ayrım RoHS2 ile alakalı değildir; aynı gereklilikler sektör
kullanımları dikkate alınmaksızın EEE’lere uygulanır.
4.5 Çoklu kullanıma sahip EEE’nin kullanımlarından biri RoHS 2 kapsamında ise EEE için uyum şartı
aranır mı?
En azından tasarlanan bir kullanımı RoHS 2 kapsamında olan EEE’lerin bu direktifin provizyonlarını
karşılaması şarttır. Örneğin, ticari bir araca ya da bir otel odasına monte edilen bir buzdolabı
kapsamdadır (İlk örnek Madde 2(4) (c) ile bağlantılı olarak Madde2(4)(f)’den gözardı edilse bile). Hem
profesyonel ve hem de tüketicilere satış amaçlı tedarik edilen yolla alakalı olmayan mobil cihazlar için
uyum şartı aranaktır. Benzer şekilde üye ülkelerin güvenliğinin korunması amacıyla kullanılabilen
EEE’ler, başka kullanımlara da sahip olacağından kapsamdadır ve uyum şartı aranır.
11
Amaçlanan kullanım/intended use terimi Mavi Rehberde açıklanmıştır.
4.6 Uygun olmayan çok kullanımlı EEE’ler, muaf üründeki kullanım için satılabilir mi?
Uygun olmayan bir EEE muaf bir kullanım için pazara sunulduğunda, pazara sunumu yapan ekonomik
operatör ekipmanın amaçlanan kullanımı ile ilgili tüm bilgilerden sorumludur. Dolayısıyla herbir
ekonomik operatör, EEE’nin sadece RoHS 2’nin (Madde 11) kapsamı dışındaki kullanımları için pazara
sunumunu sağlamaktan sorumludur.
5. Kapsam- Kablolar
5.1 Kablolar, RoHS 2 kapsamında mı?
Kablolar, RoHS 2’nin kapsamı dışındaki spesifik bir EEE’ye veya EEE kombinasyonuna ait olmadıkları
sürece 3 Ocak 2013 itibarıyla RoHS 2’nin kapsamındadır. Elektrik akımı veya elektromanyetik alanların
transferi için kullanılan kablolar EEE9’dir (optik kablolar EEE olmadıklarından RoHS 2 kapsamında
değildir, bknz 7.2). RoHS 1’in ürün kategorisinde yer alan kablolar, hali hazırda RoHS 1 kapsamındadır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen Komisyon tarafından yayımlanan RoHS 1 FAQ’ya10 (Ing.) bakınız.
Bir kabloyu spesifik bir kategoriye dahil etmek için, kablonun türü ve amaçlanan kullanımının göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneğin ses, veri ve video transferinde kullanılan SCARTkablolar, HDMI-kablolar ve network kabloları gibi özellikli kablolar kategori 3 veya 4’de yer alılar. RoHS
1’in kapsamında olmayan nihai hale gelmemiş kablolar örneğin fişsiz kablo makaraları 22 Temmuz
2019 tarihine kadar RoHS hükümlerinden muaftırlar. Ayrıca bakınız Komisyonun kapsamla ilgili
deklarasyonu (Madde 2(2)).
Kablolar, pazarda yer alan farklı bir EEE’nin bir parçasını teşkil edebilirler veya pazarda tek başlarına
yer alabilirler. Bir EEE’nin parçasını oluşturan kablolar, dahili (kalıcı olarak bağlı) veya harici (harici
olarak bağlı) ve ayrılabilir fakat bir kullanım için EEE ile birlikte satılabilir veya pazara sunulabilir)
olabilir. Özellikle tıbbi cihaz ve izleme ve kontrol ekipmanı için tasarlanmış kablolar, uygun tarihlerde
RoHS hükümlerien dahil olacaktır.
5.2 Dahili teller ve dahili kablolar için gereklilikler nedir ?
Dahili teller kablo olmayıp, RoHS 2’nin kapsamındaki herhangi bir EEE içindeki dahili telin, EEE’nin
diğer parçaları gibi materyal kısıtlamalarına uyumu zorunlu olup, CE işareti ve DoC gerekmemektedir.
EEE’nin geçiş periyoduna veya kapsam muafiyetine tabi olması durumunda, aynı durum dahili tel için
de geçerlidir. Kalıcı kablolara örneğin lamba kabloları için de aynı prensip geçerlidir.
9
Optik kablolar, EEE olmayıp RoHS 2 kapsamında yer almazlar. Bakınız soru 7.2.
Ses, veri ve video uygulamaları için modüler kablo sistemlerine ilişkin soru 1.17 için bakınız
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/faq_weee.pdf,
10
12
5.3 Harici kablolarla ilgili gereklilikler nedir ?
Bir EEE ile birlikte kullanılmak üzere satıldıklarından veya pazarlandıklarından dolayı örneğin güç
kabloları gibi diğer EEE’nin parçasını oluşturan harici kablolar, materyal kısıtlamalarına uyumlu
olmalıdır, harici kablolar eğer EEE ve CE işaretli11 EEE’lerin DoC kapsamında iseler tek başlarına CE
işareti ve Uygun Deklarasyonu gerekmemektedir. Kablolar daima ait oldukları EEE’ler gibi aynı teknik
gereklilikleri takip eder.
Pazara başka bir EEE’nin parçası olmaksızın ayrı olarak sunulan harici kabloların, materyal
kısıtlamalarını karşılamaları zorunludur ve ilgili tarih itibarıyla kendi Uyum Deklarasyonları ve CE
işareti gereklidir.
6. Genel Açık Kapsam
6.1 Hangi tür ekipmanlar kapsamdaki muafiyetlerden faydalanabilir?
Madde 2(4) uyarınca aşağıda belirtilen ekipmanlar kapsam dışında yer almaktadır:
Referans
Muafiyet Özeti
Örnek Ekipman
Madde 2(4)(a) Savunma/güvenlik ekipmanı
Füzeler, savaşalanı bilgisayarları
Madde 2(4)(b) Uzaya gönderilemek üzere dizayn edilen
Madde 2(4)(c) Kapsam dışı ekipmanlar
Uydular, uzay probları
Uçak içinde yüklü bilgisayarlar
Madde 2(4)(d) Büyük ölçekli sabit endüstriyel araçlar (LSSIT) Üretim ve proses hatları, montaj vinçleri
Madde 2(4)(e) Büyük ölçekli sabit tesisler (LSFI)
Madde 2(4)(f)
Asansör, konveyor taşıma sistemleri
Taşıma araçları
Arabalar, ticari araçlar ve uçak
Madde 2(4)(g) Yol amaçlı olmayan mobil makinalar (NRMM) Hidrolik ekskavatorler, forklift, yol koruma ekipmanı
Madde 2(4)(h)
Aktif implant tıbbi cihazlar
Kalp pilleri
Madde 2(4)(i)
Fotovoltik paneller
Solar arrays
Madde 2(4)(j)
Ar-Ge Ekipmanları
Watt dengeleri
*Lütfen ayrıca Madde 2(4)(d),2(4)(e) için soru 3.1’e, Madde 2(4)(j) için de soru 4.2’ye bakınız.
11
Düşük Voltaj Direktifi gibi uygulamadaki diğer düzenlemelerin bireysel CE işareti ve DoC gerektirebileceğini lütfen not ediniz.
13
6.2 EEE’nin hangi kategorisinin kapsamda yer alındığına karar verebilirim ?
Tıbbi cihazlar gibi EEE’nin bazı kategorileri için ne tür ürünleri kapsamına aldığını ortaya koyan
sektör spesifik mevzuatlar (örneğin Tıbbi Cihazlar Direktifi, 93/42/EEC12) mevcuttur. Bu
durumlarda sektör spesifik mevzuata öncelik verilir.
Bir ürüne kategori atanması, muafiyetlerin geçerlilik süresine ve karşılık geçen geçiş
düzenlemelerine bağlıdır. Muafiyetlerin geçerlik süresi ayrıca ekipman kategorisine de bağlıdır.
Muafiyetlerin geçerlilik süresi ile ilgili detaylı bilgiler, soru 9.1’de belirtilmiştir.
Geçiş düzenlemelerini dikkate alarak, spesifik bir ürün olarak EEE’nin niteliği, ürünün “RoHS 2’de
yeni olması ya da olmaması“ ile ilgili başlangıç değerlendirmesinde önemli değildir. “RoHS 2’ye
yeni” ürünler, sadece “yeni“ 8., 9. ve 11. kategorilerde yer almayıp, ayrıca diğer başka kategorilere
de dahil olabilirler. Bu karar, durum bazında değerlendirilmelidir.
22 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla, RoHS 2‘deki tüm provizyonların, kapsamdan muafiyet sözkonusu
olmadığı sürece tüm EEE’lere uygulanacağı ve bu nedenle sözkonusu kategorilerin, sadece
muafiyetlerle alakalı olacağı belirtilmiştir.
Bu karar üretici veya ithalaçı için iken, üretici/ithalatçının ürünü pazara sunduğu üye ülkelerdeki
yetkili otoriteden rehberlik araştırılabilir. Yetkili Otoriteden talep edilerek, örneğin bir yetki
durumunda üretici/ithalaçı yetkili otoritenin kararını gerekçelendirebilir.
6.3 RoHS 2, EEE için profesyonel ve endüstriyel kullanımlara mı uygulanır ?
Evet. RoHS 2, RoHS 1 gibi EEE’lerin tüketici ve profesyonel ve endüstriyel kullanımlarını ayırt
etmemektedir. Bununla birlikte, bazı durumlarda spesifik muafiyetler (Madde 2(4) veya zaman
çizelgesi Madde 4(3), 4(4) ve 4(5)) geçerli olabilir.
6.4 Telekominikasyon ağları “networks”kapsamda mı?
Evet. RoHS 2’de IT ve telekominikasyon ağları için lehimdeki kurşunun Ek III 7(B) muafiyeti, bu
ağların kapsamda olduğunu ortaya koyar. IT ve telekominikasyon ağları, TV kablolarını ve diğer
benzer ağları da kapsamaktadır.
6.5 Elektrik panoları kapsamda mı?
Bu, panonun nihai bir ürün olarak, (örneğin nihai kullanıcı tarafından doğrudan kullanım gibi) veya
bir sonraki safhada üretim ya da nihai EEE ürününe entegre olmak için bir bileşen pazarda yer alıp
almadığına bağlıdır. Kullanım için bir konut içindeki üzerinde modüller bulunan elektrik paneli bir
12
Tıbbi cihazlara dair 14 Temmuz 1993 tarih ve 93/42/EEC Sayılı Konsey Direktifi
14
cihazdır (devre kesiciler gibi). Hem panelin kendisi ve hem de üzerindeki modülleri, doğrudan
kullanım için inşaatçılara veya ev sahiplerine doğrudan satılır ve RoHS 2’nin kapsamındadır.
Bunun gibi, gbi bilgisayralar için grafik kartları, nihai ürünler olarak tedarik edilmeleri durumunda
RoHS2 kapsamında yer alırlar ve elektrik ve elektronik fonksiyonu oluşturmak üzere
amaçlanmışlardır. İlerki üretim safhaları ya da nihai EEE ürüne entegrasyon için bu gibi kartlar
veya boş kardalar, bileşensiz kardlar ya da monte edilen modüller satılır.
6.6 Sigorta kutuları kapsamda mı?
Sadece nihai kullanıcı tarafından doğrudan kullanım amacıyla pazara sunulan sigorta kutuları
kapsamdadır.
6.7 Aktif RFID etiketleri kapsamda mı?
Evet. RFID Etiketleri (aktif ve pasif) kapsamdadır ve Madde 3(1)’deki EEE tanımını karşıladığından,
Madde 2(4)’deki muafiyetlerden faydalanmadıkça RoHS 2 ile uyum şarttır. Bunlar, genel olarak
kategori 3 olarak değerlendirilir.
RFID Etiketleri, örneğin stok tanımı veya hırsız alarm kontrolü için genellikle diğer eşyalara
iliştirilerek kullanılır. RFID Etiketi, taşıma/kullanım öncesinde (örneğin paketleme) ayrılmasından
ziyade eşya ile birlikte fonksiyonu amaçlamadığından çoğu durumda eşyanın parçası anlamına
gelmemektedir. Bu durumda, bağlı eşyanın kendisi EEE olmadıkça ve kapsamda yer aldığı sürece
RoHS2 gereklilikleri bağlantılı olduğu eşyaya değil, sadece RFID’ye uygulanmalıdır.
Cihaz/ekipmanlara kalıcı olarak iliştirilen (ayrılması zor) RFID’ler RoHS’un diğer kategorileri altında
yer alırlar ve bu tür ekipmanların/cihazların bir bileşeni olarak olarak değerlendirilebilirler ve
böylece sözkonusu cihaz/ekipmanlar aynı kategoride değerlendirilirler.
6.8 Ambalajlar RoHS 2 kapsamında mıdır?
Hayır. 14. Hüküm, RoHS’a helal getirmeksizin, spesifik atık yönetimi mevzuatına atıf yapar. Ambalaj
ve Ambalaj Atık Direktifi (94/92/EC) ile ilgili ambalajlar, bu nedenle RoHS 2’nin kapsamı dışındadır.
6.9 “ Profesyonel kullanım” nasıl yorumlanmalıdır? İlk pazara sunum veya ayrıca sonrasındaki
aşamalara da uygulanır mı?
“Profesyonel kullanım”, yolla ilgili olmayan mobil makine haricinde ve endüstriyel izleme ve
kontrol tanımında atıf yapıldığı üzere EEE’nin kullanım fazına atıf yapar. EEE’nin profesyonel
kullanım için pazara sunulması için amaçlanan kullanıcı profesyonel olmalıdır.
15
RoHS 2’nin, birkaç muafiyet haricinde profesyonel veya profesyonel olmayan kullanım için EEE ‘ler
arasında bir ayrım yapmayacağı not edilmelidir. Bu muafiyetler, sadece profesyonel kullanım için
mevcut bulunan ekipmanın, muafiyetin uygulanması için özellikle profesyonel kullanımı için
mevcut olduğuna işaret eder.
Bazı durumlarda bir üretici, sadece profesyonel kullanım için pazara EEE sunabilir. Buna rağmen,
üreticinin kontrolü dışında bir distribütör profesyonel olmayan kullanım için EEE’yi pazara sunabilir
(örneğin satış / kira aracılığıylaı). Bu durumlarda EEE’nin uyumu için modifiye eden
distribütörlerin, EEE’nin uyumu için sorumluluğu üzerine alabilir (Madde 11).
7. EEE, Bileşenler ve Tüketilenler
7.1 Ürünüm, Madde 3(1) ve 3(2) kapsamında mı?
RoHS 2’de EEE anlamına açıklık getiren iki eleman bulunmaktadır:

EEE’nin Madde 3.1’deki genel tanımı

EEE’nin Madde 3.2’deki “bağlı olma” tanımı
Elektrik akımına veya elektromagnetik alana bağımlı veya akımları/ alanları üreten, ileten veya
ölçen en az tek bir amaçlı fonksiyona sahip tüm ekipmanlar, EEE’lardır. Sadece küçük bir elemanın
elektrik fonksiyona sahip olduğu ekipmanlar için de aynı tanım geçerlidir.
Bunu belirleyici EEE örnekleri:

Elektrik saatli gazlı fırınlar

Şarkı söyleyen oyuncak ayı, ışıklı spor ayakkabılar

Tutuşma için elektrik alevli benzin motorlu ekipmanlar, çim biçme makinaları gibi
Tüm bu durumlarda elektrik fonksiyonu, ürünlerde amaçlanır ve ürün fonksiyonunun entegre
parçasıdır. olan elektrik fonksiyonudur. Elektrik fonksiyonun başarısız olması durumunda, uygun
bir şekilde çalışamaz. Bu, elektriğin nereden geldiğinden veya ana enerji kaynağı olup
olmamasından bağımsızdır.
Bir ürünün EEE olması için prensip olarak elektriğe bağlı fonksiyonlarının entegresi şarttır.
Örneğin, ışıklı bir gardrop, tek bir ünite olarak satılsa bile mobilya parçası ile elektrik/elektronik
araç kısmı ya da donanabilen kısmı arasında ayrım vardır. Eğer ışıklı ekipman tek başına EEE ise
hem ışıklı kısım ve hem de gardrop ayrılabilirse ve tamamen ayrı ürünler olarak kullanılırsa, sadece
elektrikli/elektronik ekipman (aydınlatma) RoHS 2 kapsamındadır. Mobilyanın kendisi kapsam
dışında kalır.
Yukardaki senaryo güç araçlarından, lambalar ve diğer pek çok daha önce RoHS 1 kapsamında yer
alan ve kombineli olarak tamamen fonksiyonel çeşitli sökülebilir elektrikli/elektronik ve elektrikli
/elektronik olmayan kombineli parçalardan oluşan EEE örneklerinden farklılık göstermektedir. Bu
parçalar, EEE’ların basit entegre bir parçalarıdır ve kendi gerekliliklerini karşılamaları gerekir. Bu,
örneğin elektrikli olmayan EEE parçaları için çeşitli mevcut muafiyetleri yansıtır.
16
Madde 4’deki madde kısıtlamaları ekipmanın tamamına uygulanır. AB Pazarına sunulan ve EEE
tanımını karşılayan ekipmanın tümü, Madde 2(4) kapsamından hariç olmadıkça yeni Ek I’deki 11
kategoriden birisi olarak RoHS 2 ‘nin kapsamındadır.
7.2 Elektrik akımı veya elektromanyetik alana bağlı olma ne anlama gelir?
Elektrik akımına veya elektromagnetik alanlara bağlılık, EEE’nin elektrik veya elektronik
parçalarından geçen bu gibi akım ve alanların en az bir fonksiyonu yerine getirmesi anlamına gelir.
Kompak diskler (CDs) ve optik kablolar gibi elektrik veya elektronik parçaları olmayan ekipmanlar,
RoHS 2’nin kapsamı dışındadır.
7.3 Bileşenler, RoHS 2’ye uyumlu olmak zorunda mı?
RoHS 2, EEE’nin ilgili direktifin (RoHS2) gerekliliklerini karşılamasını sağlar. Ekipman, farklı
bileşenlerden oluştuğundan , bağlantı veya bilgisayarın plastik kasası gibi elektronik veya elektrikli
olmayan kısımlar da dahil bütün bileşenlerin ve parçalarının bu gereklilikleri karşılaması
durumunda, EEE’nın kendisi madde gereklerini karşılayabilir. Bu nedenle, nihai EEE’larda
kullanılan ya da tamir veya güncelleme amaçlı kullanılan RoHS 2 kapsamındaki bileşenlerin, Madde
4’e göre madde kısıtlamalarını karşılamaları gerekmekte olup, CE işareti gerekmemektedir. Tek
başına satılan veya kullanılan nihai EEE’nin içinde kullanılmak üzere üretilen bileşenler, CE işareti
gerekli olmayıp muafiyetten faydalanırlar ve madde gerekliklerine uyumlu olmaları gerekmez.
7.4 Tüketilenler kapsamda mı?
Yazıcı/printer kartuju gibi Madde 3(1) ve 3(2)’deki daha spesifik EEE tanımını karşılayan sadece
ekipman bileşenli ekipman tüketilenleri, EEE olup RoHS2’13nin kapsamındadır. Sabun tozu veya
vakum temizleme çantaları gibi EEE’nin tanımını (soru 7.1) karşılamayan tüketilenler, ekipman
olmayıp RoHS 2’nin kapsamında değildir.
8. CE işareti, Gerekli Teknik Dökumantasyon ve Uygunluk Beyanını
içeren Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri
Devam eden bölüm RoHS 2’nin spesifik konularıyla ilişkili olup, Mavi Rehber (Blue Guide) ile
birlikte okunmalıdır. CE İşaretlemesi için gerekliklere ilişkin uyarılar, sadece RoHS’a atıf
yapmaktadır. CE İşaretlemesi, ayrıca uygulanabilen diğer düzenlemelere (düşük voltaj direktifi,
EMC, R&TTE, Makina vb) dayalı olarak gerekebilmektedir.
8.1 Yeni Çerçeve Düzenlemesi (NLF) nedir?
Ürünlerin serbest dolaşımına dair engellerin ortadan kaldırılması ve ürünlerin pazara sunulmasına
ilişkin etkili ve uyumlu Avrupa yasal çerçevesinin oluşturulması için, Komisyon tarafından 1985’de
ortaya koyulan “Yeni Yaklaşım” 1990’da “”Global Yaklaşım” olarak geliştirilmiştir. Yeni Çerçeve
13
RoHS 1FAQ’ya göre, tüm tüketilenler RoHS1’in kapsamı dışındadır. Dolayısıyla yeni kapsama alınan yazıcı kartujları Madde 2(2)’deki geciş
sürecinde faydalanabilir.
17
Düzenlemesi (NLF), Yeni ve Global Yaklaşımın modernleştirilmesini teşkil eder. 765/2008 Tüzüğü,
ürünlerin pazara sunulmasına ilişkin akreditasyon ve pazar gözetimi için gereklilikleri ortaya koyar.
768/2008 sayılı Karar, ürünlerin pazara sunulmasına ilişkin genel bir çerçevesini ortaya koyar. Bu,
pazar gözetiminin ve CE uygulamasının, işaretlemenin, ürün mevzuatında yaygın olarak kullanılan
terimlerin (bazı durumlarda günümüzde farklı olarak kullanılır) tanımlarının ve gelecekteki sektörel
mezuatların daha uyumlu ve uygulamada kolay olmasının desteklenmesi için model provizyonları
içermektedir. Karar, sadece AB enstitülerini bağlayıcıdır. İşletimsel olmak adına ilgili Karardaki
model provizyonlarının, sonraki revizyonlarda mevcut Direktiflere ilişiklendirilmesi gerekmektedir.
Bu proses , “uyumlaştırma” olarak bilinir.
NLF, ürünlerin dahili pazarda daha iyi işlev görmesine, sağlamlaştırılmasına ve AB pazarında daha
geniş endüstriyel ürünlerin yer alması için koşulların modernleştirilmesine yardımcı olmayı
amaçlar. NLF Kapsamında alınan önlemler:
Üçüncü ülkelerden ithal edilenler dahil tüketici ve profesyonellerin daha iyi korunması için
pazar gözetimi kurallarını geliştirir,
Değerlendirme kuruluşlarının bildirimleri için gerekliliklere dair daha açık ve sağlam
kurallarla ürünlerin uygunluk değerlendirilmesinin kalitesini artırır,
CE İşaretlemesinin anlamına açıklık getirir, ve
Gelecekteki düzenlemelerde kullanılan bir önlem paketi formundaki endüstriyel ürünler için
genel bir çerçeve geliştirir
8.2 Uygunluk Beyanı “ Declaration of Conformity (DoC)” nedir ?
Bir ürün pazara sunulduğunda üretici veya AB’de yerleşik yetkili temsilci tarafından uygunluk
değerlendirme prosedürünün bir parçası olarak AB Uygunluk Beyanı’nın “ EU DoC”nın
hazırlanması zorunludur. Beyan, direktife uyumun sağlandığını, diğer bir ifadeyle RoHS 2
kapsamındaki elektrik ve elektronik ekipmanın RoHS 2’de belirtilen maddelerin kısıtlamalarını
karşıladığını garanti etmelidir. 768/2008 sayılı Komisyon Kararı Madde 5’i (ürünlerin pazara
sunulmasına ilişkin genel çerçeve), DoC gerekli kılan mevzuatın tüm ilgili birlik faaliyetine karşılık
tek bir beyan/deklarasyon hazırlamasını öngörmektedir. Bu doğrultuda tek deklarasyonlar teşvik
edilmelidir.
8.3 Teknik dosyaya neleri dahil etmem gerekiyor ?
RoHS 2 Madde 7(b)’ye göre üretici, gerekli teknik dokümanı hazırlamalı ve 768/2008/EC Sayılı
Kararı Ek II Modül A’ya (ürün pazarının genel çatısı altında) uygun olarak dahili üretim kontrol
prosedürünü yürütmeli veya kendi adına yürütülmesini sağlamalıdır. Teknik dokümantasyon için
gereklilikler, aynı Ek II’nin Modül A’sındaki karardan bulunabilir. CENELEC, 768/2008/EC’deki
gerekliklerin karşılanmasına dair rehberlik sunan uygunluk kabulüne dair gerekli teknik
dokumantasyonla14 ilgili bir Harmonize Avrupa Standardı hazırlamıştır.
14
EN 50581:2012: Tehlikeli maddelerin kısıtlanması açısından EEE’lerin , değerlendirilmesine ilişkin teknik dokümantasyon.
18
8.4 CE Işaretine geçişi nasıl sağlarım?
Kapsamdaki tüm EEE’ler, CE işaretli olmalıdır ve madde kısıtlamalarının uygulandığı15 tarihten
itibaren DoC üzerinde RoHS 2’ye (2011/65/EU) atıf yapan bir referans içermelidir. EEE’lerin, RoHS
2’nin kapsamında olması ve madde kısıtlamalarını karşılaması durumunda, prosedürel gereklikler
ve diğer gereklikler, pazarda yer alır veya Direktifin yürürlüğe girdiği tarihden (21 Temmuz 2011)
sonra, CE işaretli olabilir ve madde kısıtlamaları henüz uygulanmasa bile kendi DoC’undaki RoHS
2’yi içermelidir.
8.5 Yedek parçalar ve alt-bileşenlerin CE işaretli olması ve bir DoC içermesi gerekli midir?
Madde 3, EEE (Madde 3(1)) ve yedek parçaları (Madde 3(27)) ayırır. Madde 4, EEE ve yedek
parçaların madde kısıtlamaları ile uyumlu olmasını gerektirir fakat Madde 15 kapsamında CE
işaretlerinin iliştirilmesi için gereklikler sadece nihai EEE’ye uygulanır. Bundan dolayı nihai EEE
(Madde 3(1)) olmayan yedek parçaların, CE işaretli olması veya bir DoC gerekmez. Yedek parçalar,
spesiifk bir EEE’nin tamir, tekrar kullanım, güncellemesi için pazara sunulduklarında nihai EEE
değildir.
Bazı grafik kardları gibi nihai EEE’lerin, CE işaretli olması gerekir ve bir DoC gerekir. Aynı kural, bir
üretici ya da entegratör tarafından EEE’ye sonraki entegrasyon için tedarik edilen zaten EEE’nin
DoC’u kapsamında olan ayrı bir CE işareti veya DoC gerektirmeyen alt-parçalar (sub-assemblies)
haricinde alt-parçalara da uygulanır.
8.6 Madde kısıtlaması uygulamasından önce diğer yeni ekipmanlar, kategori 8 ve 9 ekipmanları
için RoHS 2 CE işareti ve DoC hazırlamam gerekiyor mu?
Madde 2(2) uyarınca RoHS 1 kapsamı dışında fakat RoHS 2 kapsamındaki uygunsuz ürünler,
Madde 4(3) ve Madde 4(4)’deki spesifik uygulama tarihleri olmadıkça 22 Temmuz 2019’a kadar
pazar erişimine sahiptir. Madde 2(2) amacına uygun olarak uygunsuz ürünlerin, madde
kısıtlamalarıyla uyumlu olması ve DoC ve CE işaretlemesini kapsayan RoHS2 prosedürel
gerekliliklerini karşılaması gerekmemektedir. Bu nedenle DoC ve CE için geçiş fazı olmamasına
rağmen, 8. ve 9.kategori ekipmanlarının madde kısıtlamaları uygulanıncaya kadar CE işaretini veya
DoC’larına RoHS 2’yi dahil etmeleri gerekmez. RoHS 1 Kapsamı dışındaki ve RoHS 2 kapsamındaki
diğer EEE’lar 23 Temmuz 2019 itibarıyla pazara sunulmadıkça , CE işareti veya RoHS 2 için DoC
gerekmeyecektir.
8.7 Geçiş peryodu hala devam ediyorsa, ürünün zaten madde kısıtlamalarına uyumlu olduğı
nasıl anlaşılır?
EEE’nin;
15
Ayrıca soru 2.4’e bakınız.
19
o RoHS 2 Kapsamında geçiş peryoduna tabi olup/ olmadığı ve
o CE işaretini taşıyıp/ taşımadığı
ile ilgili daha önce madde gereklilklerine uyumlu olduğu Doc’dan bulunacaktır.
8.8 CE Işareti açısından, “nihai ürün” (Madde 7(c )) ve “nihai EEE” (Madde 15(1)) aynı mıdır ?
Evet.Mavi Rehber (sayfa 15), bununla ilgili bir rehberlik sunar ve “elektrikli ve elektronik ekipman”
EEE terimi direktifin amacına göre anlama açıklık getirmek amacıyla “elektrik ve elektronik ürün”
terimi olarak okunabilmesini önerir. Bundan dolayı Madde 7 ve Madde 15’in amacı doğrultusunda
ürün ve EEE terimlerinin aynı anlamda ve kendi içinde değişebilir.
8.9 RoHS2’nin tüm ürüne uygulanması durumunda, EEE-olmayan kısım için de DoC ve CE ile ilgili
belgeleri sağlamalı mıyım?
DoC, Madde 4 kapsamında pazara sunulan ürüne referans vermelidir. Bu, normalde pazara
sunulan tüm ürünün model numarası veya benzer bir tarifi olacaktır.
RoHS2, ekipman ve örneğin ayar araçlarıyla birlikte satılan elektrikli güç aracı tüm parçalarına
uygulanır. Ancak, RoHS 2 herhangi bir ekipman öğesi/bileşeni kadar ekipmanı hizmete aldıktan
sonra atılmak üzere ambalaja sahip olmayan kılavuz, belge, tüketilenlere vb. uygulanmaz. Madde
7(b)’ye göre teknik dokumantasyon, yukarıda açıklandığı üzere ürünün tüm bileşen kısımlarının
uyum bilgisini kapsamalıdır.
8.10 Uyumu göstermek için harmonize standartlar nasıl kullanılabilir?
Mavi Rehber (sayfa 29, bölüm 4.3), harmonize standrtaların kullanımını kapsayan uyumun kabulü
ile ilgili kılavuzdur.
8.11 Kısıtlanmış maddeler açısından EEE’deki CE işareti ne anlama gelir?
CE İşareti, ürünün üreticiyi etkileyen uygulanabilir AB gerekliliklerine uyumunu sembolize eder. Ce
Işareti, ürüne iliştirildiğinden, sorumlu kişi tarafından deklarasyonda:
Ürünün tüm AB provizyonlarını karşıladığı, ve
Uygun uygunluk değerlendirem prosedürlerinin yürütüldüğü belirtilmelidir.
2 Ocak 2013’den itibaren CE işareti taşıyan kapsamdaki EEE’ler, RoHS2 gerekliliklerine uyumlu
olarak kabul edilir ve bundan dolayı RoHS 2 Ek II, III ve IV’deki tolere edilen maksimum
konsantrasyonun üzerindeki değerlerine sahip olmadıkları kabul edilirler.
20
8.12 CE Işaretinin dışında herhangi bir RoHS işareti bulundurabilir miyim?
2 Ocak 2013 itibarıyla, yalnızca CE işareti ürünün, RoHS 2 gereklilikleriyle uygunluğunu kanıtlayan
tek işaret olacaktır. 765/2008/EC’e göre işaretler, sinyal veya ithaf /yazılar , CE işaretinin anlamı
veya formuna ilişkin olarak üçüncü taraflaca yanlış anlaşılabileceğinden yasaklanmalıdır.
8.13 Pazara sunulmakta ve distributor tarafından kontrol edilmekte olan ürün arasındaki zaman
dilimi göz önünde bulundurulduğunda, ürünün bu direktife ne zaman uyumlu olması gerekir?
Ürünün, pazara sunulduğu uygunabilir tarihte (üretici veya ithalatçı tarafından) kimlik bilgisi de
dahil gerekliklere uyumlu olması gerekir. Bunun, distributor zincirindeki, ekonomik operatörler
tarafından mevcut hale getirilmesi devam edebilir.Buna rağmen, uygun-olmayan ürünler için bu
Madde 2(2)’nin sonundaki aşamalı peryoda atııf yapmaz (bakınız soru 2.1).
8.14
İzleme sebepleriyle ilgili ürün işaretleme gereklikleri nedir?
Madde 7, üreticilerin ekipmanı tip, grup veya seri numarasıyla işaretlenmesini
veya
tanımlanmasına izin veren diğer elemanla işaretlemesini gerekli kılar. İşaretlemenin sıklığı, bir rün
hattı için olup/olmamasına, grup veya bireysel seri numaraları iş kararını ilgilendiren konudur.
Tanımlı uygunsuzluklar operatörlerin bir kısmıyla ilgili faaliyeti gerekli kıldığında, ürünün tanımı
uyumsuzluğun azaltılması ve gerekli aksiyonun geliştirilmesi ve pazardaki uyumlu ve uyumsuz
EEE’nin arasındaki ayrımı yapmak için gerekli faaliyetlerin azaltılması için geliştirilebilir.
9. Madde Kısıtlamaları ve Muafiyetler
9.1 Muafiyet gerekliklerine lşkin RoHS2 1 ve RoHS 2 arasındaki fark nedir?
RoHS 2 muafiyet koşullarına istinaden birkaç değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler, prosedürel
yönden olduğu kadar muafiyetlerin uygulamalarının değerlendirme kriterleriyle ilgilidir. Yeni
prosedürel yönler:

Muafiyet başvrusu yapan üreticilerin Ek V’deki minimum gereklilikleri sağlaması
gerekmekte,

Bir muafiyetin garanti altına alınması, yenilenmesi veya iptali için son tarihler belirtilmiştir.
Üreticiler için set edilen bir muafiyetin yenilenmesi için son başvuru tarihleri belirlenmiştir.

Yenilenen veya iptal edilen muafiyetler için geçiş önlemleri tanımlanır.
21
RoHS 1’deki muafiyetlerin değerlendirilmesi için iki kritere (kısıtlanmış maddelerin kullanımıyla
kıyaslandığında uygulanabilirlik ve çevresel, sağlık ve ikamenin tüketici güvenliğine olan negatif
etkileri) ek olarak, RoHS 2 kapsamında üçüncü kriter eklenmektedir. Bu yüzden, ileride ikamenin
güvenlirliğinin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi gerektir. Bir muafiyet, kısıtlanmış bir
maddenin spesifik kullanımını gerekçelendiren üç kriterden en az biri ile garanti edilebilir. Ayrıca
etki kriterlerinin RoHS 1’den RoHS 2’ye değiştiğini dikkat ediniz. RoHS 2 ile kısıtlanmış bir
maddenin ikamesinin bütün etkisi negatif ise, bunun muafiyeti gerekçelendirilir. Buna ek olarak,
aşağıdaki parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir:

İkamelerin mevcudiyeti (yeni)

İkamenin sosyo-ekonomik etkisi (yeni)
Muafiyetler
RoHS 2 Muafiyetleri-maksimum geçerli periyod
Ek III’de listeli muafiyetler
Ek IV’de listeli muafiyetler
(21 Temmuz 2011 itibarıyla)
(21 Temmuz 2011 itibarıyla)
EEE
Kategorileri
Uzatma
belirtilen
Kategori 1-7 ve
10
Kategori 8 ve 9
genel
Kategori 8 in
vitro*
Kategori
9
endüstriyel*
tarihi Uzatma
tarihi Uzatma
belirtilmeyen
belirtilen
22 Temmuz 2011spesifik tarih
22 Temmuz 2014spesifik tarih
22 Temmuz 2016spesifik tarih
22 Temmuz 2017spesifik tarih
22 Temmuz 201121 Temmuz 2016
22 Temmuz 201421 Temmuz 2021
22 Temmuz 201621 Temmuz 2023
22 Temmuz 201721 Temmuz 2024
tarihi Uzatma
tarihi
belirtilmeyen
Uygulamada değil
Uygulamada değil
22 Temmuz 2014spesifik tarih
22 Temmuz 2016spesifik tarih
22 Temmuz 2017spesifik tarih
22 Temmuz 201421 Temmuz 2021
22 Temmuz 201621 Temmuz 2023
22 Temmuz 201721 Temmuz 2024
* : Spesifik kullanım muafiyetleriyle ilgili bilgi (kategori 8 in vitro ya da kategori 9 endüstriyel)
muafiyetlere ilişkin başvuruya eşlik eden dokumandan bulunabilir.
Muafiyetler, maksimum geçerlilik peryodu için garanti edilir ve durum değerlendirmesinden sonra
sadece talep üzerine yenilenebilir (başvurunun yenilenmesi).
Ek III ve Ek IV’de listeli muafiyetler aşağıdaki durumlarda uygulanmayacaktır:
o
Geçerlilik periyodu sona erdiğinde
o
Madde 5(1)(a)’daki koşulların yerine getirilmemesi durumunda (iptal edilir:herhangi bir kişi
tarafından gerekçeye sahip dokümanlarla iptal başvurusu yapılabilir).
22
9.2 Muafiyetlerin garantisi firma, ekipman ve başvuru başına mı ?
Muafiyet garantisi spesifik başvurulardaki spesifik maddeler için geçerli olup, ne EEE’nin bütünü
ve ne de bir firma için geçerli olmamaktadır. Bu nedenle, spesifik başvurudaki maddeleri
kullananlar/kullanıcılar muafiyetten faydalanabilir.
9.3
Bir muafiyet için başvuru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek mümkün müdür?
Evet, paydaş görüş alım süreci duyurulduğunda. RoHS 2 Gerekliliklerinden muafiyet başvurularıyla
ilgili
tüm
bilgilere
aşağıdaki
linkten
ulaşılabilir:
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/events_rohs1_en.htm
9.4
Son muafiyetlerin garanti si RoHS 1’den RoHS 2’ye nasıl uygulanacak ?
RoHS 1 ‘e göre son muafiyetler, 3 Ocak 2013 tarihine kadar uygulanacak 2011/534/EU sayılı karar
16
kapsamında garanti edilecek olup, sonrasında uygulanması için yasal olarak RoHS 2 kapsamına
dahil edilmesi gerekecektir.
9.5
Madde 4(4)(f) ile sağlanan muafiyet garantisi, özellikle bu noktayı doğrulayan ifadenin
Ek III veya IV’de yer aldığına bakılmaksızın, geçerlilik süresi sona eren tüm muafiyetlere
uygulanır mı?
Evet. Madde 4(4)(f)’de garanti edilen muafiyetler, Ek III veya Ek IV’deki doğrulama ile sınırlı
değildir.
9.6
Kısıtlanmış maddeler için maksimum konsantrasyon değerleri nedir ve EEE’nin uyumlu
olduğundan nasıl emin olurum?
Madde 4(2)’de belirtilen maksimum konsantrasyon değerleri, RoHS 2 Ek II’de listelidir. Kurşun,
civa, 6 değerlikli krom, poli bromlu bifeniller (PBBs) ve polibromlu difenil eterler (PBDEs) için
maksiumum konsantrasyon EEE’deki bütün homojen materyal başına % 0,1’dir. Kadmiyum için
EEE içindeki homojen materyallerin tamamı için maksimum konsantrasyon sınırı ağırlıkça %
0.01’dir.
EN 50581:2012 Harmonize Avrupa Standardı17, üreticinin RoHS2 ‘deki madde kısıtlamalarına
uyumunu göstermek için derleyebileceği teknik dokümantasyonu belirler. EN 50581, ayrıca
16
Kurşun ve kadmiyum uygulamalarının muafiyetlerine ilişkin 2002/95/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi Eki,
teknik ilerlemenin uyarlanması amacıyla 8 Eylül 2011 tarihli KOMİSYON KARARI.
23
Madde 16(2)’de refere edilen standarttır.
Madde 7(b)’de belirtildiği üzere, teknik
dokümantasyonun ayrıca 768/2008/EC Kararı Ek II Modül A ile uyumlu olması gerekir. Bu nedenle,
Standard Modül A ile birlikte okunmalıdır.
Madde 16(2)’de belirtildiği üzere Üye Ülkeler, uyumlaştırılmış standarda göre değerlendirilen
EEE’ların, RoHS 2 gerekliliklerini karşıladığını varsayar. Bununla birlikte, Üye Ülkeler, yürütme
faaliyetlerinin bir parçası olarak bu gibi EEE’leri analiz edebilirler. Analiz madde kısıtlamasını ihlal
ettiğini gösterirse, EEE üreticisi EEE’nin standarda göre değerlendirilmiş olmasına rağmen, bunun
tüm sorumluluğunu üzerine alır.
9.7
Madde kısıtlamaları, üretim prosesine mi uygulanır?
Hayır. Kısıtlamalar, sadece bitmiş ürüne uygulanır. Bundan dolayı kısıtlanmış maddeler, diğer
mevzuatları ihlal etmedikçe ve nihai EEE maksimum konsantrasyon değeri üzerinde madde
içermedikçe, üretim prosesinde kullanılabilir.
9.8
Homojen materyal nedir ?
Homojen materyal:
1) Bütünüyle tekdüze kompozisyona sahip bir materyal; ya da
2) Materyallerin kombinasyonundan oluşan, ki sökme, kesme, ezme, öğütme, aşındırma gibi
mekanik faaliyetlerle farklı materyallere parçalanamayan veya ayrılamayan bir materyal.
Bilgisayar ekranının plastik kaplaması, kablo içindeki bakır tel ve lehim bağlantısının lehim kısmı
homojen materyal örnekleridir.
EEE’lerin hepsi pekçok farklı homojen materyallerden oluşurlar ve maksimum konsantrasyon
değerleri tek tek homojen materyallerin herbirine uygulanır.
Üye Ülke Yürütme Otoritesi tarafından EEE’den alınan herhangi bir numune, uygulanabilir
muafiyet mevcut olmadığı sürece maksimum konsantrasyonun üzerinde kısıtlanmış madde
içermemelidir. Uygunluk değerlendirmeleri amacıyla örnek hazırlanırken ( başvurulan test metodu
için homojen numunelerin kısıtlanmış maddelerin varlığını seyreltmesi durumunda) bireysel
homojen parçaların yeterli şekilde ayrılmasını sağlamak için bakım ve risk değerlendirme göz
önünde bulundurulmalıdır.
9.9 Kaplamalarda 6 değerlikli krom maddesinin analizi için basit/kolay metodlar var mı?
Pasivasyon, kaplama için µg/cm 2 olarak sonuçlanan ağırlıkça % 6 değerlikli krom (Cr VI) analizleri
için basit, güvenilir ve çok hassas metod mevcut iken, 6 değerlikli krom (CrVI) için ağirlikça yüzde
analizleri zordur. Bu değerleri % ‘ye çevirmek için kaplama kalınlığı veya yoğunluk bilgisi gerektirir.
Genellikle kaplama kalınlığı bilinmez ve çoğu elektrik ekipman üreticileri kalınlığı doğru bir şekilde
17
Ayrıca soru 8.3’e bakınız.
24
ölçmek için ekipman ya d auzmanlığa sahip değildir. Yoğuluk bilinmez fakat yaklaşık 5.0 g/cm2
olarak tahmin edilebilir.
Elektrik ekipmanalar için kullanılan pasivasyon kaplamaların iki tipi vardır:I) özellikle % 10 6
değerli krom içeren kaplama (örneğin sarı veya yeşil kaplamalar) veya ii) CrVI’nın, % 0.1’in
altında olduğu 3 değerli kaplamalardaki gibi mevcut olmasının amaçlanmaması durumu.
Kaplama yoğunluğu ve kalınlığı (renk ve tip temelinde) değerlendirilirse , sıcak su ile ekstraksiyon
testi sonucundan makul bir Cr VI tahmini yapılabilecektir. Bu tahmini sonuç, özelikle Cr VI
kaplamaları için Cr VI % 0.1’den büyük; muafiyetlerin mevcut olmasına rağmen, genellikle
mevcut olması istenmeyen Cr VI % 0.1’den küçük olacaktır. Ara-durum sonuçları elde edilirse ,
sonrasında Cr VI konsantrasyonlarının daha doğru hesaplanabilmesi için kaplama kalınlığı
ölçülebilir , ancak bunun testlerin sadece küçük bir yüzdesinde önemli olması beklenmektedir.
9.10 Homojen materyal olması için bir kaplamanın kalınlığı ne olmalıdır?
Bir kaplamanın iki tabakası gibi eğer iki homojen materyaller fiziksel metodlarla ayrılabilirse,
RoHS’un homojen materyal tanımına göre bunlar iki farklı homojen materyallerdir. EEE’de
kullanılan 100 nm’den daha küçük kaplama türleri, bazı ince pasivasyon kaplamarı hariç nadir
olarak RoHS kısıtlanmış maddelerini içerir. Bu nedenle bu ince kaplamalar için analiz gerekliliği
aranmayabilir.18
9.11 Kapalı devre nedir?
Madde 4(5)‘e göre 1 Temmuz 2006’da yürürlüğe giren RoHS 1’den önce pazara sunulan
EEE’lerden geri kazanılan ve 1 Temmuz 2016’dan önce pazara sunulan yeni EEE içinde tekrar
kullanılan yedek parçalar, tekrar kullanımın “denetlenebilir kapalı geri döngülü iş amaçlı
sistem”de oluştuğu sürece madde kısıtlamalarından muaftır. Bu, maksimum konsantrasyonun
üzerinde kısıtlanmış tehlikeli madde içeren yedek parçaların, yalnızca diğer iş alanlarına tekrar
satışının yapılabileceğini ve tüm transferlerin kayıtlı, belgeli ve izlenebilir olduğu sistemde
bulunabileceği anlamına gelir (bu, onun her zamanki pazara satılmamasıdır). Buna ek olarak, satan
ve son kullanıcının tehlikeli madde içerik riski dahil yeniden kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları
gerekmektedir. Bu örneğin ambalajda belirtilebilir.
18
Soru 9.9 ve 9.10 için daha fazla destek bilgi için BiolS/ERA nihai raporu (sayfa 28-57) bakınız.
25
Download

ROHS 2 Direktifi - İMMİB AB Ana sayfa