LabKar Katılımcı
Memnuniyeti Anketi
Değerlendirme Formu
www.labkar.org.tr
Son Güncelleme Tarihi
10.02.2014
LabKar Programı’nın 2013 yılı içerisindeki faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla 68 katılımcıya
LabKar Katılımcı Memnuniyeti Anketi gönderilmiştir.
38 Katılımcı anket sorularına cevap vermiş olup bu durumda gönderilen anketlere geri dönüş oranı
%56’dır. Şekil 1.’de 2011-2013 yıllarında LabKar Katılımcı Memnuniyeti Anketi’ne geri dönüş
oranları verilmiştir.
Şekil 1. 2011-2013 yıllarında LabKar Katılımcı Memnuniyeti Anketi’ne geri dönüş oranları
Şekil 2.’de 2013 yılı LabKar Katılımcı Memnuniyeti Anketi değerlendirmesi, Şekil 3.’de ise 20092013 yılları LabKar Katılımcı Memnuniyeti Anketi değerlendirmesi karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.
Katılımcılar aşağıda verilen puanlama sitemine göre değerlendirme yapmıştır;
Kesinlikle Katılıyorum
:4
Katılıyorum
:3
Katılmıyorum
:2
Kesinlikle Katılmıyorum
:1
İlgili Değil
:0
LabKar.P08.F05 Rev.00
Sayfa 1/5
Şekil 2. 2013 yılı LabKar Katılımcı Memnuniyeti Anketi değerlendirmesi (Puanlama 4 üzerinden yapılmıştır)
LabKar Katılımcı
Memnuniyeti Anketi
Değerlendirme Formu
www.labkar.org.tr
LabKar.P08.F05 Rev.00
Sayfa 2/5
LabKar Katılımcı
Memnuniyeti Anketi
Değerlendirme Formu
Şekil 3. 2009-2013 Yıllları LabKar Katılımcı Memnuniyeti Anketi değerlendirmesi
www.labkar.org.tr
LabKar.P08.F05 Rev.00
Sayfa 3/5
LabKar Katılımcı
Memnuniyeti Anketi
Değerlendirme Formu
www.labkar.org.tr
2013 Yılı LabKar Katılımcı Memnuniyet Anketlerinde
Katılımcılar tarafından belirtilen hususlar
Eklenmesi istenen ürün ve analitler
Madeni Yağda; Renk Tayini ASTM D1500, Düşük Sıcaklık Viskozitesi ASTM D5293, Su Analizi TS
6147 EN ISO 12937, PAH tayini DS/CEN/ CR 13840, Doymuş Hidrokarbon muhtevası TS 6596
ASTM D 1500 metodu ile renk tayini 2014 yılı LabKar Madeni Yağ çevrimlerine dahil edilecektir.
Havacılık Yakıtları (Jet yakıtı), Denizcilik Yakıtları (RMG 380), Nafta, Biyodizel Katkılı Motorin,
ETOH Katkılı Benzin
2014 Yılı Eylül ayında JET Yakıtı çevrimine başlanacaktır. Benzinde Etanol Analizi çevrimlerimizde
gerçekleştirilmektedir.
Benzinde Metanol, TAME, ETBE gibi diğer oksijenli bileşikler,
Piyasadan temin edilen benzinde diğer oksijenli bileşikler oldukça düşük miktarda bulunmaktadır.
LabKar çevrimlerinde yer alan Etanol, MTBE ve Toplam Oksijen miktarının şu an için yeterli olduğu
görüşündeyiz.
Atık Yağlarda PCB, Metal Analizleri (Cr, Cd, Pb, As), Klorür, Toplam Halojen analizleri
Atık Yağın LabKar Program kapsamına dahil edilmesi için ön hazırlıklar 2014 yılı içerisinde
tamamlanacaktır.
Benzinde RON ve MON, Motorinde Setan Sayısı
Motorinde Setan Sayısı Analizi 2014 Yılı 1. çevriminde, Benzinde RON-MON Analizleri ise 2014
Yılı içerisinde her iki çevriminde de gerçekleşecektir.
Diğer
LabKar çevrimlerinin yıl içerisinde daha çok sayıda yapılması
LabKar Programı ürün ve analit sayısı her geçen yıl artmaktadır ancak çevrim sayılarının arttırılması
şu an için gündemde değildir.
Numune miktarının arttırılması
Çevrim sonrasında katılımcılarımızın doğrulama amaçlı kullanabilmeleri amacıyla benzin, fuel oil ve
motorin ürünleri için programa dahil analitlerin tanımlanmış değer bilgileri ile birlikte gönderilecek
olan referans numune hizmetine başlanmıştır.
LabKar.P08.F05 Rev.00
Sayfa 4/5
LabKar Katılımcı
Memnuniyeti Anketi
Değerlendirme Formu
www.labkar.org.tr
Metod üretilebilirlik sınırları içerisinde olmasına rağmen labkar değerlendirmesinde dışarıda kalınan
sonuçlar için metoda göre değerlendirme yapılabilir ibaresinin çevrim raporlarına eklenmesi
Gerçekleştirilmekte olan LabKar çevrimlerinde analit bazında farklı metod kullanan katılımcıları
gruplandırdığımızda katılımcı sayısı oldukça düşmekte ve bu durum istatistiksel değerlendirme
yapılmasına engel oluşturmaktadır. Bu nedenle metodun uyarlık değerinin programın sapma değeri
olarak kullanılması mümkün değildir.
Labkar internet sitesinin veri girişi ve kontrolleri için daha kullanışlı hale getirilmesi
2014 yılı içerisinde hazırlıklarına başlanacak olan yeni bir internet sayfası katılımcılarımızın daha
kolay bir şekilde veri girişi ve veri kontrolü yapmalarına olanak sağlayacaktır.
Her firmaya ait özel birkaç sayfalık ek rapor verilmesi
Kullanmakta olduğumuz sistem için uygun bir uygulama olarak görülmemektedir.
Katılım sağlanan parametrelerden biri veya birkaçı z-skor dışına çıktığında program sonuçlanmadan
katılımcıya uyarı bilgisi verilmesi
LabKar Programı kapsamında katılımcılara sonuç raporu yayınlanmadan herhangi bir bilgi verilmesi
mümkün değildir.
LabKar.P08.F05 Rev.00
Sayfa 5/5
Download

LabKar Katılımcı Memnuniyeti Anketi Değerlendirme Formu