ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
70430465-TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/532-7073
Ankara, 14/04/2015
Azerbaycan a İhracatta Teknik Düzenlemeler-Standartlar-Test ve Belgelendirmedeki Sorunlar
SİRKÜLER (G/2015)
Sayın Üyemiz,
T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu’na (DEİK) iletilen bir yazıda, anılan Bakanlık tarafından ihraç ürünlerimizin hedef
pazarlarda teknik düzenlemeler, akreditasyon, standartlar, test ve belgelendirme ve metroloji konularında
teknik engellerle karşılaşılmaması hedefiyle çalışmaların yürütüldüğü, bu kapsamda Azerbaycan ile
imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik
Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında
İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”na işlerlik kazandırmak amacıyla ülkemizden uzman grubunun Nisan
2015’te Azerbaycan’a ziyaret etmesinin ve 2015-2016 yılları için bir Eylem Planı imzalanmasının
öngörüldüğü belirtilmektedir.
Bu bağlamda, Azerbaycan’a ihracatta firmalarımızca teknik düzenlemeler, standartlar, test ve
belgelendirme gereklilikleri, akreditasyon ve metroloji konularında karşılaşılan sorunlar ve çözüm
önerilerinin, ayrıca bu konularda önem arz eden hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerin Ekonomi
Bakanlığına iletilmek üzere en geç 15 Nisan 2015, Çarşamba günü saat 18:00’a kadar DEİK’e
(Nurengiz Eşki, e-posta: [email protected]) iletilmesi gerekmektedir.
Bilgilerine sunulur.
S.Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ayrıntılı bilgi için: Çelebi Aslan - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ÇANKAYA ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (14.04.2015 09:47:56)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:62225324520154149181
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:62225324520154149181. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

indir - OAIB