T.C. BURSA 12. İCRA DAİRESİ
2014/10569 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Bursa İli Nilüfer İlçesi 1254 Ada 5 Parsel, ATAEVLER
Mah. 10 Bağımsız Bölüm Cumhuriyet Mahallesi, Sakarya Sk. no: 5
adresindeki Nil Apartmanının, 5. katındaki 10 nolu dairedir. Tapu bilgilerinde 4.
kat, 10 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı olan taşınmazın, bina kat
sıralamasına göre yerinde 5. kattaki 10 no’lu daire olduğu görülmüştür. Yine
tapu bilgilerinde Ataevler Mahallesi olarak kayıtlı olan taşınmazın bulunduğu
yer, Ataevler Mahallesi’nden ayrılarak, Cumhuriyet Mahallesi adını almıştır.
Borçluya ait taşınmazın da içerisinde bulunduğu bina, zemin+5 normal katlı
olmak üzere toplam 6 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde teşkil edilmiş olup,
asansörlü, bahçeli ve otoparklıdır. Normal katlarının beherinde 2 şer adet
mesken nitelikli dairesi bulunan binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve
boyalı, eğik ahşap çatılı ve üzeri kiremitler ile örtülüdür. Halihazırda, kiracı
Erdal Cindoruk tarafından mesken amaçlı olarak kullanılan söz konusu
dairenin bürüt alanı 115,00 m2. ve net kullanım alanı ise 98,00 m2.olup, 3 adet
oda, salon, antre, koridor, mutfak, banyo ve wc-lavabo bölümlerinden ibarettir.
Salon ve odaların tabanları ahşap parke, antre, koridor ve mutfak bölümlerinin
seramik ile kaplı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, tavan kenarları da alçı
kartonpiyerlidir. Mutfak bölümünde üzeri mermerit kaplı tezgah ile alt ve üst
ahşap dolapları mevcuttur. Banyo ve wc-lavabo bölümlerinde taban ve
duvarlar tamamen seramik olarak yapılmıştır. Dairenin giriş kapısı çelik, iç ve
balkon kapıları ile pencere çerçeveleri ise ahşaptır. Kuzey, güney ve doğu
cepheli olan dairenin doğu cephesinde 1 adet balkonu bulunmaktadır. Kuzey
cephesindeki balkon ise yapılan tadilat sonucunda, önü PVC profil çerçeveli
camekanlar ile kapatılarak oda bölümüne dahil edilmiştir. Doğalgazlı kombi kat
kalorifer sistemi ile ısıtılmakta olup, elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri
mevcuttur.
Arsa Payı
: TAM
İmar Durumu
: Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü'nün 12.11.2014 tarih ve 1862 sayılı yazılarında; Nilüfer İlçesi,
Ataevler, 1254 ada, 5 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli Fethiye-İhsaniye
Revizyonu Uygulama İmar Planı'nda, Hmax.(Yükseklik): 15,50 m (5 kat) ve
KAKS: 1.25 olan ayrık nizam konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti
: 149.500,00 TL
KDV Oranı
: Konut finansman kredisinden kaynaklanmakta olup, 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 17 nci maddesinin (4) numaralı
fikrasına eklenen)" 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A
maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya
ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi
(müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun,
konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek
finansmanı kuruluşları tarafindan teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı
dahil)." yasa hükmü kapsamında satış ilanı ve şartnamede katma değer
vergisinden istisnadır.
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü
: 27/05/2015 günü 13:30 - 13:40 arası
2. Satış Günü
: 23/06/2015 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri
: BURSA ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT A BLOK İCRA
SATIŞ ODASI ULUYOL OSMANGAZİ /BURSA
Satış şartları
:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve terrerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/10569 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 57924 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. AĞRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Mahkememizin 2014/428 esas sayılı dava dosyasında Davacı
Maliye Hazinesi tarafından davalı Deniz Demir aleyhine açılan Alacak
davasında Davalı Deniz Demir' in adreslerinin bilinmediği ve usulüne uygun
tebligatın yapılamadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi
tespit edilmediğinden adı geçen davalı Deniz Demir 'in 03/07/2015 günü
saat 08.40’da Ağrı Adliyesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda
hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde ilanın
yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra duruşma günü davalı DENİZ DEMİR 'e
tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
B.: 10050 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2013/7118 ESAS
T.C KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ
2015/360 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve
o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda
belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve
bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin
şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebileceği, birinci artırmada bulunmadığı takdirde elektronik ortamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait
olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan
olunur.
1.İhale Tarihi
: 13/05/2015 günü, saat 11:30 - 11:40 arası
2.İhale Tarihi
: 02/06/2015 günü, saat 11:30 - 11:40 arası
: Gültepe Mahallesi Yıldırım Sokak No; 33-35 Parsel,
İhale Yeri
Sefaköy Kuzey Yediemin otoparkı Küçükçekmece İstanbul - null null/null
No
Takdir Edilen
Adedi KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli
Değeri TL.
Nitelikleri)
1
36.000,00
1
%1
34 JG 3013 plakalı Peugeot
7 tipinde 2012 model
kamyonet cinsi kahverenkli
(meşe) renginde araç olup,
araç 04/01/2015 tarihinde
otoparka çekilmiş ve halen
otoparkta bulunmaktadır,
aracın sağ arka kapısında
vuruk var, lastikleri %60
oranında ön tamponda kırık
var, muhtelif çizikler, mevcut,
anahtarı ve ruhsatı yok,
anahtarı ve ruhsatı
olmadığından km sine
bakılamadı, gizli ayıpları
bilinmiyor.
(İİK m.114/1,114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e
karşılık gelmektedir.
B.: 58767 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK
MAHKEMESİ
Sayı
: 2012/55 Esas
2014/263 KARAR
Konu
: SABRİ KIRCAOĞLU
İLAN
YILMAZ KIRCAOĞLU ile HASIMSIZ arasında mahkememizde
görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SABRİ
KIRCAOĞLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize
haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO
: 57154079918
ADI SOYADI
: SABRİ KIRCAOĞLU
BABA ADI
: MEHMET
ANA ADI
: HAYRİYE
DOĞUM TARİHİ : 17/05/1945
: İNEBOLU
DOĞUM YERİ
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU YER
: KASTAMONU İLİ İNEBOLU İLÇESİ HACIMEHMET
KÖYÜ CİLT NO.41 HANE: 37 DE NÜFUSA KAYITLI
İKAMETGAH
ADRESİ
: Tevki cafer mah. Sancaktar yokuşu no: 16 fener İstanbul
B.: 58215 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
: 2012/19
KARAR NO
: 2014/337
Davacılar ASYA KATILIM BANKASI A.Ş., ASYA KATILIM BANKASI
TEMLİK ALAN RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. aleyhine mahkememizde açılan
Tasarrufun iptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması
sonunda;
HÜKÜM:
Davacının davasının REDDİNE,
Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar tarifesi gereğince
hesaplanan 25,20 TL karar harcının davacıdan tahsiline, peşin alınan harcın
mahsubuna, artan harcın hüküm kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya
iadesine,
Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde
bırakılmasına,
Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık ücret tarifesi gereğince
hesaplanan 85.395,55 TL vekalet ücreti ile davalı Sedad Altıntop tarafından
yapılan 685,25 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalı Sedad
Altıntop'a verilmesine,
Taraflarca yatırılan gider avansı bakiyesinin hüküm kesinleştiğinde
hak sahiplerine iadesine, 02/12/2014 tarihinde karar verilmiştir.
Kararın davalı Ali Koçak'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,
yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Mahkeme kararının, davalıya tebliğine, ilanın
gazetede yayınlandığı tarihten bir hafta sonrasından geçerli olmak üzere 15
gün içinde temyiz etme hakkının bulunduğu belirtilmek sureti ile tebligat yerine
geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 58270 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İZMİR 4. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İzmir İl, Gaziemir İlçe, 1993 Ada No, 1 Parsel No, Çay
mahallesi Mahalle/Mevkii, E Blok zemin kat 2 Bağımsız Bölüm Ana bina
betonarme kolonlu yığma tuğla duvarlı olarak inşaa edilmiştir. Oda 20,00 m2,
oda 10,70 m2, oda 12,05 m2,mutfak 9,95 m2, hol 3,60 m2, antre 6,25m2, banyo
6,50m2, büyük balkon 14,60m2, küçük balkon 5,25m2, net 113 m2 alanlıdır.
Mesken daire projesinde 3 oda, salon, mutfak, banyo, WC ve 2 balkondan
ibarettir. Büyük balkon kapatılarak mutfağa dahil edilmiştir. Odaların tabanının
laminant parke, duvar tavan sıvalı ve boyalıdır. Salon tabanı laminant kaplıdır.
Duvarı ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Hol ve mutfağın tabanı seramik kaplı, holün
duvarları tavanısıvalı boyalıdır. Mutfak banko alt ve üst dolapları mevcut olup,
duvar ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Banyo taban seramik kaplı duvarları tavana
kadar fayans kaplı, banyoda duş, klozet, rezervuar ve lavabo mevcuttur. Mesken
dairenin kapıları ahşap olup boyalıdır. Pencereleri PVC doğramadır. Bina
asansörlüdür. Taşınmaz ırmak mahallesinde olup Hasan Güven caddesine 500
m mesafededir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi
: Irmak Mah.38/26 Sokak N.3 Zemin Kat 2 Nolu Daire
Gaziemir / İZMİR
Yüzölçümü
: 5.004 m2
Arsa Payı
: 56/54004
İmar Durumu
: İnşaat tarzı Ayrık nizam 4 kat bina yüksekliğinde ön bahçe
mesafesi 5 m. bina derinliği Emax'a göredir.
Kıymeti
: 280.000,00 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler : Takyidatında olduğu gibidir.
1. Satış Günü
: 23/06/2015 günü 10:35 - 10:45 arası
2. Satış Günü
: 23/07/2015 günü 10:35 - 10:45 arası
Satış Yeri
: İzmir Adliyesi Mezat Salonu, Z: Kat, G3 Blok, 9 Nolu oda Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyinlerin 2013/7118 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK.m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: 58505 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

İLAN T.C. İST T.C KÜÇ T.C. BURSA 12. İCRA DAİRESİ