SO Ğ U TM A S İS T E M İ S A TIN A L IN A C A K TIR
T.C .P O S TA VE TE LG R A F T E Ş K İL A T I A.S. S A TIN ALM A D AİR E B A Ş K A N LIĞ I
E D İR N E BAŞM ÜDÜRLÜK, İS T A N B U L AVRUPA Y A K A S I: A D L İY E SA R A YI M ERKEP
BAH ÇELİEVLER MERKEZ B İN A L A R IN A VRF DEĞİŞKEN D E B ÎLİ SO Ğ U TM A S İS T E M İ alımı
4734 saytlı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihaie usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin aynnblı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İh a le Kayıt Numarası
:2 0 1 4 /4 9 7 5 5
1 -İd a re n in
sı) Adresi
: Şehit Te ğm e n Kalmaz Caddesi N o:2 F Blok K a t i 06101
Ulus A LTIN D A Ğ /A N K A R A
b> Telefon ve faks numaram
: 2125095413 - 3123095516
c ) Elektronik Posta Adresi
: vatirim @ ptt. 9 0 v.tr
ç ) İhale dokümanının görülebileceği ’ https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2 -İtıa le konusu malın
a ) Niteliği, türü ve miktan
62 adet m uhtelif iç iinite, 4 adet m uhtelif dış ünîte ve
43 kalem m uhtelif m ontaj malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta ye r alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşrlabilir.
b ) Teslim yeri
' Edirne Başm üdürlük, İstanbul Avrupa Yakası: Adlîye
Sarayı M erkez, Bahçelievler M erkez Binaları_________
c ) Teslim tarihi
■EDİRNE BAŞM ÜDÜRLÜK; İS T A N B U L AVRUPA YA KASI
Y A K A S I: A D L İY E S A R A Y I MERKEZ, BAHÇELİEVLER
MERKEZ B İN A L A R I kiim atizasyonu için satın alınacak
Değişken Debilı Soğulm a Sistemine ait klima
cihazlarının m ontajları ve çalışır halde teslimi sözleşme
tarihinden itibaren 1 2 0 takvim günü içinde
yapılacaktır.
3 - İhalenin
a ) Yapılacağı yer
: P T T A.Ş.. Satınalma Daire Başkanlığı Şehit Teğmen
Kalmaz Cad,, No=2 F Blok Kafcl Ulus / ANKARA
b> Tarihi ve saati
: 2 5 ,0 6 .2 0 1 4 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartlan v e istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygıdanacak-kriterteK._____________ __
4 .1 . İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4 .1 .1 . Mevzuatı geregi kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi ya da ilgili Esnaf ve Saratkarîar
Odası belgesi;
4 .1 .1 .1 . Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
İlgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4 .1 .1 .2 . Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4 .1 .2 . Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4 .1 .2 .1 . Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannam e»,
4 .1 .2 .2 . Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzei kişiliğin ortaktan, üyeleri veya kurutulan ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki gö re lile ri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması hafinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek-üzere-tlgilh-Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4 .1 .3 . Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu..
4 .1 .4 . Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat..
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmi alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4 .1 .6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter ta rafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4 .2 . Ekonom ik v e malı yeterliğe ilişkin belgeler v e bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Hesieki ve Te knik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler;
4 3 i . İş deneyim belgeleri:
Son beş yıi içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler;
a ) İmalatçı ise İmalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıa veya yetkili temsilci ise yetkili satsa ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge
veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukandaki belgelerden öiriyle birlikte
sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması
yeteFİf-kabul-edtiiı^-lstekliniFi-imalatg-oJduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik.edilir.
- A d ay veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
-A dayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli acfcna
düzenlenen Kapasite Raporu*
-A dayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından veya istekli adına
düzenlenen İm a la t Yeterlilik Belgesi.
-A d a yın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenm iş v e teklif ettiği mala ilişkin Yeril Malı Belgesi.
-A dayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili m evzuat uyarınca
yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen v e aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösteren belgeler,
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım v e onarım a ilişkin belgeler:
1 - istekliler, teklif ettikleri VR F klima cihazlar» için Edirne, İstanbul îtinde en az bir yetkili
servisi bulunduğuna dair belgeyi teklifleri île birlikte vereceklerdir.
2 -îstekJtler, garanti boyunca geçerli olacak noter onaylı servis sözleşmesini teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İstekliler, teklif ettikleri ürüne a it Bakanlık onaylı Satış Sonrası Hizm et Yeterlilik
Belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4 .3 4
4 ,3 -4 .1 . Standarda ilişkin belgelen
İstekliler, teklif ettikleri tüm klim a cihazları için üretici firm anın C E U ygunluk Belgesini
teklifleri ile birlikte vereceklerdir.,
4*3.5. Te d a rik edilecek m alların num uneleri, kataloglan, fotoğrafları ile teknik
.......................
şartnam eye cevaplar ı-ve açıklam aları içeren doküm an:
1 -İste k li!e r, tekliflerin incelenebilmesi için gerekli olan her türiii teknik bilgi,
spesifikasyon ve doküm anlar TÜRKÇE olarak verilecektir, Teknik biigî, spesifikasyon ve
doküm anların d iğe r dillerde verilm esi halinde teklifler incelemeye alınmayacaktır.
2 -İste k lile r Te knik Şartnam e m addelerinin kabul edildiğini açıkça madde madde
cevaplayacaklar v e gerekil görülen h e r tü rlü açıklayıcı dokümanı teklife ekleyecekler ve
evrakları sıralı olarak vereceklerdir .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4 .4 .1 .
Roof To p Sistemi Cihazları ve Montajı
5.Ekonomik a ç dan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6 . İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere apktır
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TR Y (T ü r k Lirası) karşılığı P TTA .ş .,
Sat inal ma Daire Başkanlığı Şehit Te ğm e n Kalm az Cad. No* 2 F Blok K a t :l Ulus
AN KAR A adresinden satın alınabilir.
7 .2 . İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalan veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak irdirmeleri zorun lucTür.
8 . Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar P T T A .ş . Satmalına Daire Başkanlığı Şehit Teğm ez
Kalm az Cad. N o:2 F B lo k K a t :l Ulus /AN KAR A adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
içiresi iadeli taahhütlü posta vâsıtasıyla â i ğönâerifeBTlîr
9 . İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktar? ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fıyatiann çarpımı sonucu bulunan topJam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, iş/n tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutuda
geçici teminat vereceklerdir.
11 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (d o k s a n ) takvim günüdür.
12.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Download

soğutma sistemi satın alınacaktır tcposta ve telgraf teşkilatı as satın