TÜRKiYE
SAGLlK
ISTATisTiK
YILllGI
1964-1967
..
HEALTH STATISTIC5 YWBOO,K
OF TURK:EY
SAGLlK
MINISTRY
VE SOSYAL
YARDIM
BAKANllGI
OF HEALTH AND SOCIAL
ASSISTANCE
Sağlık Propagandası ve Tıbbi istatistik Genel Müdürlüğü
Directorate - Generalaf
Health Educatian and Medical Statistics
i
Yayın
Publication
No: 413
i
Güneş Matbaacı lı k T.A. Ş. - Ankara 1971 -
Güneş Printing Office
ONSÖZ
Bu yıllık; Sağlık Propagandası ve Tıbbi istatistik Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yayımlanan ve
.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Çalışmaları ve Tıbbi Istatis1945- 1955, 1956 - 1959 ve 1960 -1963 yıllarına ait yıllarını
kapsamaktadır.
tik Yıllıkları» serisinin bir devamı olup 1964 -1967
Yıllık öncekilere kıyasla değişik bir tertiple ve munteva bakımından daha geniş bilgileri yansıtacak şekilde
hazırlanmış olup metin, grafik ve tablolar olmak üzere üç bölümden ibarettir. Metin kısmında 2na sağlık konuları
hakkında kısa ve özlü bilgi verilmiş ve her konu ile ilgili grafik ve tabloların numarası belirtilmiştir.
Yurdumuzda mevcut bütün sağlık kurum ve kuruluşlarından derlenen istatistiki bilgileri ihtiva eden bu yıllığın amacı; gerek koruyucu ve gerekse tedavi edici sağlık hizmetlerinin gerçek durumunu yansıtmak ve muhtelif
kademelerde hizmetlerin yürütülmesi ile Ilgili plan ve programlarının hazırlanmasında yardımcı olmaktır.
Yıllıkta başta Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlıklar ve resmi kuruluşlar, Sosyal
bazı
Sigortalar Kurumu, üniversiteler, belediyeler ve özel kişilere ait sağlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarına yer verilmiştir. Ayrıca Devlet istatistik Enstitüsü tarafından derlerJen ve yayımlanan nüfus ve ölüm istatistiklerinden
tablolar da alınarak yıllığa konmuştur.
Türkçe ve ingilizce olarak dairemizce hazırlanan bu yıllığın sonraki yıllarda çıkarılacak yıllıklara bir temel teşçalışılmıştır.
kil edecek nitelikte olmasına
Bakanlığımız merkez ve taşra örgütleri ile
Bu yıllıktaki istatistiki verilerin toplanmasında katkıda bulunan
Bakanlığımız dışındaki kuruluşlara şükranlarımızı sunmayı görev bilmekteyiz.
Sağlık propagandası ve Tıbbi istatistik
Genel Müdürlüğü
3
FOREWORD
This yearbook covers the years from 1964 to 1967 and is a continuation of a series of yearbooks titled
-Activities of the Ministry of Health and Social Assistan ce and Year:book of Medical Statistics». issued previously
by the Directorate Generalaf Health Educatlan and Medi cal Statistios and referring to years 1945.1955. 1950 - 1959
and 1960 - 1963.
-
The present year:book. as compared to thoseissued previously. has been compiled in a different arrangement
and consists of three parts: the text. charts and tables, thus covering more in~ormation in cantent. In the text,
brief and esen:tlal information is 9'iven on major health ropic's and references are made to charts and tables can.
oerning each topic.
The aim of this yearbook. which contains statistical information gathered from all health establishments and
institutions present 1n Turkey, is to reflect the actual situation of both the hygienic and therapeutic health
services and also assist in the plannin9 and programming related to the running of services at different levels.
The yearbook contains information concerning mainly the activities of the Ministry of Health and Social Asistance and includes. as well. health service activities of other Ministries and official institutions. the Social Insurance Foundation (S. S. Kurumu). Universities. Munioipalities and private establishments related with health services. Alsa some statistlcal tables. kept and published by the State Institute of Statistics (Devlet istaNstik Enstitüsü) and concerning population and death rates. have been added to the yearbook.
lt is an intention and effort has be en exerted so that this yearbook, prepared by iQur General Direcrorate
in Turkish and in English, constitute abasis for the yearbooks to be published in the future years.
On this occassion we feel it a duty to express our gratitute to the members of the oentral and provincial
organizations of our Ministry and other organizations outside our Ministry for the assistance contributed in
compiling the statistical data mentioned in the yearbook.
Directorate. General of
Health Education and Medical Statistics
5
iÇiNDEKiLER
Sayfa
GiRiş
... ....
"""''''''''
NÜFUS
DURUMU
.. .
...
... ... ... ....
""""""""
.......................................................
19
1
-
GENEL
2
-
SAGLlK VE YARDıMCı SAGLlK PERSONELi.................................
21
a) Hekimler, Diş Hekimleri, Eczacılar.......................................
b) Sağlık Memurları, Hemşireler, Ebeler .................................
21
22
3
-
SAGLlK VE YARDıMCı SAGLlK PERSONELi YETişTiREN
VE OKULLAR
,
20
FAKÜLTE
...'....................
22
a) Üniversitelere Bağlı Fakülte ve Yüksek Okullar.....................
b) Özel Yüksek Okullar.........................................................
c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Okullar..................
c. 1. YüksekOkullar............................................................
c
22
23
23
23
23
. 2. Orta Dereceli Meslek Okulları..........................................
4 -
TEDAVi KURUMLARı VE ÇALIŞMALARI....................................
5 -
HASTAlıK iSTATiSTiKLERi......................................................
24
26
a) Enfeksiyoz (Bulaşıcı) Hastalıklar
"""'" ... ...........
b) Tedavi Kurumlarında Görülen Hastalıklar..............................
6 7
8
-
-
9-
26
26
ÖLÜM iSTATiSTiKLERi............................................................
27
KORUYUCU HEKiMLiK ÇALIŞMALARI.......................................
a) Enfeksiyoz (Bulaşıcı) Hastalıklarla Savaş..............................
b) Verem Savaşı..................................................................
c) Sıtma Savaşı..................................................................
d) Trahom, Savaşı
H"'" ... ... ... . ......
e) Freng'i Savaşı..................................................................
f) Cüzam (Lepra) Savaşı......................................................
27
27
30
31
32
32
32
SOSYAL REFAH HiZMETLERi...................................................
DiGER HiZMETLER
a)
Ana ve Çocuk Sağlığı......................................................
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nüfus Planlaması' ............................................................
Sağlık Eğitimi, Yayın ve Sağlık istatistikleri
;...........
Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar, .,........................................
Donatım' .. ... ...
... ..
... ... ...
.
Sağlık Sahasında Milletlerarası Münasebetler ........................
Hıfzıssıhha Okulu............................................................
33
'
33
33
34
34
36
36
3(;
37
7
Sayfa
-
10
SAGLlK HiZMETLERINiN SOSYALLEŞTiRiLMESI...........................
GRAFiK
1 2
VE ŞEMALAR
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez Teşkilatı
-
3 -
38
65
Şeması
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şeması
leştirme dışında)
... ...................................
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Taşra Teşkilatı
leştirilen
illerde)
...
""""
67
Şeması
...
(Sosyal. .. . .
,.
67
69
4 -
Türkiye Sayım Yıllarına
5 -
Türkiye'deki Sağlık Personeli...................................................
71
Türkiye'de Bir Sağlık Personeline Düşen Nüfus...........................
71
6
-
7 -
Sağlık Personelinin
Ait Nüfus Piramitleri
(Sosyal-
Kurumlar Arası
Dağılımı
...........................
..............................
72
................................................
73
8
-
Türkiye'deki
9
-
Tedavi Kurumları Yatak Sayısı................................................
73
10 -
Tedavi Kurumlarının Türleri......................................................
73
11 -
Tedavi Kurumlarının Türlerine Göre Yatak Durumu
12
-
13 14
-
Tedavi Kurumlarında
Tedavi Kurumlarında
"..................
Yatarak Tedavi Görenler
..............................
(Türlere
73
74
Ayakta Tedavi Görenler..............................
Tedavi Kurumlarında Yatarak Tedavi Görenler
lara göre)
-
Tedavi Kurumları
74
ve Kuruluş-
.. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . ...
.......
74
Kızamığın Aylara Göre Dağılımı................................................
75
16 -
Boğmacanın Aylara Göre Dağılımı.............................................
75
17 -
Difterinin Aylara Göre Dağılımı................................................
76
18 -
Tifonun Aylara Göre Dağılımı...................................................
76
19 -
Polionun Aylara Göre Dağılımı...................................................
76
15
TABLOLAR
1-
2 -
8
GENEL NÜFUS DURUMU .........................................................
79
1.1. Türkiye nüfusunun illere göre dağılımı..........................................
81
1.2. illerin şehir ve köy nüfusları yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu..................
83
SAGLlK VE YARDıMCı SAGLlK PERSONELi.................................
85
2.1.
Hekim sayısı,
87
2.2.
Hekimlerin kurumlara göre dağılımı ve kurumlarda çalışan
hekimlere göre 100 de oranı...................................................
10000 nüfusa düşen hekim sayısı
ve bır hekime düşen nüfus
hekimlerin
toplam
87
Sayfa
2-3. Hekimlerin bölgelere göre dağılımı, 1967 yılında bir hekime düşennüfus
bir bölgede çalışan hekimlerin bütün hekimlere göre 100 de oranı
2-4. Hekimlerin illere göre dağılımı ve bir hekime isabet eden nüfus
2-5. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığında
ve bir hekime düşen nüfus
çalışan
o o o.
o
hekimlerin
o'
o o',
ve
ooooo. . . . o.
illere göre dağılımı
oo
oooo
o o o o.
o o.
o
o"'"
2-6. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında
çalışan mütehassıs hekimlerin ihtisas
dallarına göre dağılımı o o.. o. o o
oooo
ooo
o o o...
2-7. Diş hekimlerinin kurumlara göre dağılımı ve kurumlarda çalışan hekimlerin
toplam hekimlere göre 100 de oranı
o.. ... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. o.. . .. .. o
2-8. Eczacılarınkurumlara göre dağılımı ve kurumlarda çalışan eczacıların toplam
eczacılara
göre
2-9. Diş hekimi
100
de
.. . . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
oranı
illere göre dağılımı
sağlık personeli sayısı, 10000 nüfusa
ile personel başına isabet eden nüfus
2-10. Yardımcı
personeli
ve eczacıların
o.. . .. . .. . .. o
isabet
eden yardımcısağlık
o.. o.. . .. . .. .. .. .. .. .
2-11. Sağlık memurlarının kurumlara göre dağılımı ve 100 de oranı
o'
2.12. Sağlık
memurlarının
na düşen
nüfus
illere göre dağılımı
ile 1967 yılında bir sağlık
o o
o
memuru.
ooooooo. . . . . . . . . . . . o. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . o. . . . . . . .
2.13. Hemşirelerin çalıştıkları kurumlara göre dağılımı ve 100 de oranı
o o o . o o
o o
2-14. Hemşirelerin illere göre dağılımı ile 1967 yılında bir hemşireye düşen nüfus
2-15. Ebelerin çalıştıkları kurumlara göre dağılımı ve 100 de oranı ...............
2.16. Ebelerin illere göre dağılımı ve 1967 yılında bir ebeye düşen nüfus.
3
-
SAGUK VE
YARDıMCı
VE
OKULLAR...
3-1.
Tıp
3-2.
Eczacılık
SAGUK
o. ooo.. ...
. oo
o'
PERSONELi
oo. oo..
o'
YETişTiREN
o. . oo. oo
fakülte
ve
yüksek
okulları,
öğrenci
ve
mezun
o'
.o
sayısı.
4 -
TEDAVi
KURUMLARı
sınıflara
göre
ooo. . . . o. . o. . . . ooo. . . o. . .
o'
VE ÇALIŞMALARI
4-1.
Türkiye'deki
4-2.
o'
Genel hastanelerin bağlı oldukları teşkilata göre dağılımı ve yatak sayıları
4.3.
Göğüs
hastalıkları
kurumları
ve
hastanelerinin
yatak
sayıları...
(sanatoryumlar
ooo
dahil)
ooo
bağlı
o o o o.
oooooo
oldukları
o
teş.
kililta göre dağılımı ve yatak sayıları o
o.. . .. . .. o.. .. . .. o.. . .. .. .. .. .. .. .. o
4-4. Doğumevlerinin bağlı oldukları teşkilata göre dağılımı ve yatak sayıları..
ooo.
4.5. Türkiye'deki bütün tedavi kurumları yatak sayıları ve çalışmaları
4-6.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı tedavi kurumları yatak sayısı ve
o o o o o o . o o o o o
o"
çalışmaları.
119
120
121
121
'122
123
123
127
128
129
129
130
132
. o. . . o. .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . '.. .. . . . . .. . .. . oo.. o. . . o. . .. . .. . . o. .. . .
134
4-8. Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı tedavi kurumları yatak sayıları ve çalışmaları.
108
110
111
. . . .. . . .. . .. .. . . . . .. . o. . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. o. . . . . . . . . . . . .
resmi kuruluşlara bağlı tedavi kurumları yatak sayıları ve
4.7. Diğer bakanlıkve
çalışmaları.
105
107
125
""'.."""""""""""".""
tedavi
103
104-
1'i5
116
117
118
o'
dağılımı
100
101
o .. o
o... ooooo. o. . o
o o o
öğrencilerin
100
113
3-5. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı akademi ve yüksek okullar, öğrenci
ve mezun
sayısı..
o. o..
oo
oo
oo
o"",,,,,,,,,,,
o
o o o. o. o
o..
oooo
o"
3-6. Yardımcı
sağlık personeli yetiştiren okullar, öğrenci ve mezun
sayısı o o o. . o
3-7. Sağlık kolejlerinden mezun olan öğrencilerin bölümlere dağılımı. oooo. . oo. ..
3-8. Sağlık kolejindekiöğrencilerin yatılı ve gündüzlüolarak dağılımı ooooo. . . . o. o
3.9. Sağlık kolejlerindekiöğrencilerin bölümlere ve sınıflara göre dağılımı...
3-10.
Sağlık okullarındaki öğrencilerin yatılı ve gündüzlü olarak dağılımı o o o o o o...
.
okulları
98
.. oo
3-3. Diş hekimliğifakülte ve yüksek okulları,öğrenci ve mezunsayısı oooooo. . . o. o
3.4. Sağlık personeli yetiştiren yüksek okullar, öğrenci ve mezun sayısı
ooo.
3-11. Sağlık
94
FAKÜLTE
. oo. .. . o. ooo. .. oooooooo. oo. . oo.. .
öğrenci ve mezun sayısı
fakülteleri,
88
90
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ooooo. o. . . ooo. o. .. . . . . .. . .. .. o. .. o.. . o. . .. . . . o.. . . . . .
4.9. Belediyelere bağlı tedavi kurumlarınınyatak sayıları ve çalışmaları ooo. o. ooo
4.10. Üniversitelere bağlı tedavi kurumları yatak sayıları ve çalışmaları
oo', o
...
4-11. Özel kişilere ait tedavi kurumları, yatak sayıları ve çalışmaları ooo. . . . . . . . . oo.
4-12. Yabancı ve azınlıklara ait tedavi kurumları, yatak sayıları ve çalışmaları...
136
138
140
142
144
9
Sayfa
4.13. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı genelhastanelerin illere göre da.
ğılımı, yatak sayısı ve çalışmaları................................................
4-14. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı göğüs hastalıkları hastanelerinin
(sanatoryumlar dahil) iIIı!re göre dağılımı, yatak sayısı ve çalışmaları......
4.15. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı doğum evlerinin illere göre dağı.
Iımı, yatak sayısı ve çalışmaları................................................
4-16. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı kemik hastalıklan hastaneleri,
yatak sayısı ve çalışmaları......................................................
4.17. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı akıı ve sinir hastalıklan hastanelerinin illere göre dağılımı, yatak sayısı ve çalışmaları........................
4.18. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı cüzam, kanser ve kuduz hastanelerinin yatak sayıları ve çalışmaları.............................................
4-19. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı genel sağlık merkezlerinin illera
göre dağılımı, yatak sayısı ve çalışmaları.......................................
5 -
HASTAlıK ISTATIsTiKLERi
6 - ÖLÜMISTATisTiKLERi............................................................
6-1. 150 hastalık sebebi ve cinsiyete göre ölümler, 100000 nüfusta ölüm oranı
ve bütün ölümlere göre 1000 de oranı (ii ve ilçe merkezlerinde) ............
6-2. 50 hastalık sebebi ve cinsiyete göre ölümler, 100 000 nüfusta ölüm oranı ve
bütün ölümlere göre 1000 de oranı (ii ve ilçe merkezlerinde) ...............
6-3. Ölümlerin seçilmiş 50 sebep ve yaş gruplarına göre dağılımı (II ve ilçe mer.
.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
6-4. Ölümlerin illere ve cinsiyete göre dağılımı (il ve ilçe merkezlerınde) .........
6-5. Bir yaşından küçük çocukların kaçar aylık öldükleri (14 büyük şehir ve diğer
şehirler)
7
-
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
KORUYUCU HEKiMLiK ÇALIŞMALARI.......................................
a)
Enfeksiyöz
(Bulaşıcı)
Hastalıklarla
160
163
164
165
166
175
176
193
200
204
204
205
207
223
228
246
248
251
Savaş
7.1. ihbar edilen enfeksiyöz hastalıkların aylara göre dağılımı.....................
7.2. ihbar edilen enfekslyöz hastalıkların illere göre dağılımı (vak'a ve ölüm sayısı)
7-3. ihbar edilen bazı enfeksiyöz hastalıklardan 100 000 nüfusta vak'a ihbar nisbeti
7-4. ihbar edilen bazı enfekslyöz hastalıklarda 1000 vak'ada ölüm oranı............
7.5. Türkiye'de yapılan aşılar.........................................................
7-6. Bakterlyolojlık ve kimyasal analizi yapılan gıda maddelerı.....................
7.7. Gıda maddelerı imil ve satış yerlerinde yapılan kontroller.....................
7.8. Bakteriyolojik ve kımyasal analizi yapılan Içme. kullanma suları............
7-9. Bakteriyolojik ve kimyasal analizi yapılan menba suları........................
7.10. Çeşitli çevre sağlığı çalışmaları................................................
7.11. Dış memleketlerden gelen uçaklarda yapılan sağlık kontrolleri...............
7-12. Gemilerde yapılan deratizasyon çalışmalan....................................
7-13. R.S.M. Hıfzıssıhha Enstitüsünde üretilen ve teşkilata sevkedilen aşı, antijen
ve serumlar ........................................................................
10
154
173
..'.'...""""""""""""""""""""""".
5.1. Türkiye'de ihbar edilen enfeksiyöz hastalıklar.................................
5-2. Resmi ve özel genel hastanelere yatanların 150 hastalık sebebine göre dağılımı
, . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
5.3. Genel sağlık merkezlerine yatanların 50 hastalık sebebine göre dağılımı .,.
5-4. Resmi ve özel göğüs hastalıkları hastanelerine (sanatoryumlar, kemik has.
taıkları hastaneleri ve pravantoryumlar dahil) yatanların hastalıklara, yaş ve
cinsiyete göre dağılımı.........................................................
5.5. Resmi ve özel doğumevlerine yatanlarda görülen başlıca hastalıklar ile canlı
ve ölü doğumlar.. ...
.,
... ......
5-6. Resmi ve özel akıı ve sinir hastalıkları hastanelerine yatanların yaş ve cinsiyete göre dağılımı
..,.........
kezlerinde)
146
252
256
272
272
273
273
273
274
274
274
275
275
276
Sayfa
7.14. R.s.M. Hımssıhha Enstitüsünde yapılanbakteriyolojik
roller.
7-15.R.S.M.
7-16. R.S.M.
tahlil, tetkik Ye kont
. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
Hımssıhha
Enstitüsünde yapılan kimyasal tahlil ve kontroller......
Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılan ilaç kontrolleri........................
b) Verem Savaşı
7-17. Resmi ve özel bütün göğüs hastalıkları hastaneleri ile sanatoryumlarda ayakta
Ye yatakta tedavi edilenler......................................................
7.18. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı göğüshastalıkları hastaneleri ile
sanatoryumlar, yatak sayıları ve çalışmaları....................................
7-19.Verem savaşı dispanserlerinin çalışmaları.......................................
7.20. Türkiye BCG Kampanyası çalışmaları.............................................
7-21. Verem savaşı dispanserleri ve BCG Kampanyasıtarafından yapılan mikrofilm
. ..,.. ... . ... .,... .
taraması çalışmaları
7-22. Gezici röntgen verem tarama ekipleri çalışmaları..............................
7.23. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı bölge tüberküloz laboratuvarıarının
çalışmalan
. ... . .. .. . .."
"
7-24. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ye verem savaşı demekleri dispanserleri
tarafından tesbit edilen tüberkülozlu hastaların durumu........................
7-25.Tüberkülozdan ölümler, 100 000 nüfusta ölüm oranı ve bütün ölümlere göre
1000 de oranı (il ve ilçe merkezlerinde)
c)
Sıtma Savaşı
.......................................
7-27.Türkiye'de görülen müsbet sıtma vak'alarının parazit cinsine göre dağılımı
7.28. Türkiye'de görülen müsbet sıtma yak'alarınınenfeksiyon kaynağına göre da. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .
7-29. Sıtma vak'alarının bölgelere göre dağılımı.......................................
7-30. Tedavi edilen sıtmalılar ve koruyucu tedaviye alınanların sayısı...............
7-31. Türkiye'de sıtma bakımından kontrol altındaki nüfus ve muayene edilen kan
sayısı ile müsbetlik nisbeti......................................................
7-32.Türkiye'deziyaret edilen lokalite, ev Ye nüfus sayısı...........................
7-33. Türkiye'de ensektisidle korunan nüfus ile ensektisid püskürtülen lokalite ve
ev sayısı...........................................................................
7.34. Türkiye'de püskürtme operasyonunda kullanılan ensektisidler ...............
7-35. Türkiye"de sıtma mücadelesinde kullanılan ilaçlar..............................
d) Traham Savaşı
7-36. Trahom savaşı yapılan il sayısı ve bu illerdeki trahom teşkilab...............
7.37. Trahom hastaneleri, dispanserleri ve tedavi evlerinin çalışmaları............
7-38. Trahom savaşı yapılan illerde trahomlu hasta durumu........................
7-39. Yeni tesbit edilen trahomlu hastaların trahom devreleri ve yaş guruplanna
göre dağılımı.....................................................................
e) Frengi Savaşı
7-40. Frengi savaş teşkilatı ve çalışmaları.............................................
7-41. Resmi ve özel genel hastanelerde yatan frengili hasta sayısı..................
f)
Cüzzam
(Lepra)
Savaşı
7-42. Cüzam (Iepra) savaşı dispanserleri ve çalışmaları..............................
7-43.Elazığ Cüzam Hastanesinin yatak sayısı Ye çalışmaları........................
8
-
SOSV AL REFAH
279
280
280
281
281
282
282
282
283
"""""""""""""""""""""
7.26. Türkiye'de görülen müsbet sıtma vak'aları
ğılımı
278
278
279
HiZMETLERi...................................................
284
284
284
285
286
287
287
288
288
288
289
289
289
290
290
291
291
291
293
8-1. Sağlık Ye Sosyal Yardım Bakanlığına ait çocuk bakım yuvaları ve baktıan
8-2.
çocuk sayısı
Bazı kurumlara
...
bağlı çocuk bakım yuvaları,
kreşler
ve süt çocuğu
295
muayene
ve müşavere evleri...............................................................
8-3. Düşkünlerevleri
. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .
8-4. Korunmayamuhtaççocuklarıkorumabirliklerineyapılan yardımmiktarı......
8-5. Sosyal yardım fonundanyardım alan demek sayısı ve yardım miktarı......
295
295
296
296
11
Sayfa
9-
8-6. Sağlık ve Sosyal YardımBakanlığınca burs verilen Öğrenci sayısı ile burslar
için tahsis edilen para miktarı...................................................
296
DiGER
297
HiZMETLER
"""'.'."""""""""""".""""""""'"..........
a) Ana ve Çocuk Sağlığı
9-1. Ana ve çocuk sağlığı merkez, şube ve istasyonlarında yapılan muayeneler
9-2. Evziyaretleri, sağlık eğitimi çalışmaları ve yapılan yardımlar...............
b)
299
299
Nüfus Planlaması
9-3. Açılan nüfus planlaması klinikleri ve takılan rahim içi araç sayısı............
9-4. Nüfus planlaması gezici ekip çalışmaları.......................................
9-5. Nüfus planlaması konusunda yapılan toplum eğitimi çalışmaları...............
300
300
300
c) Sağlık Eğitimi, Yayın ve Sağlık istatistikleri
9-6.
9-7.
9-8.
9-9.
9.10.
Fert ve gurup eğitimi çalışmaları................................................
Toplum eğitimi çalışmaları......................................................
Gösterilen filmler, sağlık müzeleri ve açılan sağlık sergilerini ziyaret edenler
Eğitim kampanyalarında yapılan sağlık eğitimi çalışmaları.....................
Verem savaşı eğitim ve propaganda haftalarında yapılan sağlık eğitimi çalış.
maları (Konferansıar, vaazlar, sohbetler v.s.)
.................................
9-11. Verem savaşı eğitim ve propaganda haftalarında yapılan diğer sağlık eğitimi
çalışmaları (sergiler, öğretici filmler, dağıtılan aflş, broşür vs.)
""""""
d) Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar
9-12. Türkiye'deki eczanelerin illere göre dağılımı....................................
e) Donatım
9.13. Depo ve tamirhane sayısı ile onarılan araç sayısı..............................
9.14. Donatım Genel Müdürlüğünce yapılan satın almalar, depolama ve sevk çalışmaları
f)
Hıfzıssıhha
9.15. Hıfzıssıhha
9.16. Hıfzıssıhha
9.17. Hıfzıssıhha
9-18. Hıfzıssıhha
g)
...........................................................................
12
-
302
303
303
305
305
Okulu
Okulunda
Okulunda
Okulunda
Okulunda
Sağlık Sahasında
1964
1965
1966
1967
yılında
yılında
yılında
yılında
yapılan kısa
yapılankısa
yapılan kısa
yapılan kısa
Milletlerarası
süreli
süreli
süreli
süreli
kurslar..................
kurslar..................
kurslar..................
kurslar..................
306
307
308
309
Münasebetler
9-19. Uluslararası kuruluşlar ve yabancı devletler tarafından sağlanan burslar ......
9-20. Dünya Sağlık Teşkilatı ve UNICEF'den alınan yardım ve katılma payımız
(dolar
olarak)
. . .. .. . . . . . . . .. . . ..
.. . ... . . . . .. .. . .. . ... . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . ..
9-21. Amerikan Yardım Kooperatifine (CARE) ödenen para ve alınan gıda yardımı
10
301
301
301
302
310
310
310
SAGLlK HiZMETLERiNiN SOSYALLEŞTiRiLMESi ...........................
311
10.1Sosyalleştirilen illerde nüfus, sağlık ocağı ve sağlık evi durumu...............
10.2.Sağlık ocaklan personel durumu................................................
10-3.Tesbit edilen gebe ile doğum ve ölümler.......................................
10-4.Aşı çalışmaları..................................................................
10.5.Çevre sağlığı çalışmaları.........................................................
10-6.Çeşitli çalışmalar
. .. . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . .
10.7.Ziyaret edilen köy ve aileler sayısı ile sağlık eğitimi çalışmaları...............
313
314
316
317
319
320
322
CONTENTS
Page
...,.......................................................................
INTRODUCTION
1 2
-
,......................................
POPULATION
GENERAL
HEALTH AND AUXILlARY
a)
Physicians,
Dentists,
HEALTH SERVICE
Pharmacists
-
FACULTIES
AUXILlARY
41
PERSONNEL
,
42
,
43
43
.......................................
b) Sanitarians, Nurses, Mid -Wives
3
40
AND SCHOOLS
FOR
HEALTH PERSONNEL ..
TRAINING
HEALTH
... ...................................
AND
44
a) Faculties and Higher School s Run by Universities ..................
b) Private Schools of High Education ....................................
c) Schools Run by the Ministry of Health and Social Assistance
c.1. Schoolsof HighEducatian
,.
44
44
45
45
""""""""""""""""""""
c . 2. Secondary Level Professional
Schools.................................
4 -
TREATMENT
5 -
DISEASES STATISTlCS
a)
b)
INSTITUTlONS
Infectious
Diseases
AND THE ACTIVITIES
........................
6 -
DEATH STATlSTICS
7 -
PREVENTIVE MEDICAL ACTIVITIES
..............................................................
49
..........................................
Fight With Infectious Diseases.........................................
Fight Against Tuberculosis
.............................................
c)
Fight Açıainst
d)
Fight
48
48
.....................
a)
b)
e)
f)
48
........
""""""""""""""""""""""""
Diseases.........................................................
Treated At Therapeutic Foundations
46
49
49
52
53
54
55
55
......................................................
Açıainst Trachoma
................................................
Against Syphilis
,.................................
Malaria
Fight
Fight Against
:8 -
SOCIAL
:9 -
OTHER SERVICES
Leprosy
WELFARE
......................................................
55
SERVICES...................................................
..................................................................
a) Maternal and Child Health
,
b) Population Planning
..................................................
c) Health Education, Publications and Health Statistics
"..
d) Pharmaceutics and Medical Preparations
...
,..........
g) International Relations on Health Subjects
.........
10 -
of Hygiene
......................................................
f)
The School
g)
International Relationson
Health Subjects
SOCIALlZATlON OF HEALTHSERVICES
........................
;
56
56
56
57
58
59
59
60
61
13
Page
GRAPHS AND SCHEMES
1 -
2 3 -
The Chart of the CentralOrganization
of the Ministry of Health and
Social Assistance..................................................................
66
"Fhe Chart of Provincial Organization of the Ministry of Health and
Social Assistance
(Out of Socialized Provinces) ........................
68
The Chart of Provincial Organization of the Ministry
Social Assistance
(in Socialized Provinces)
68
of Health and
"""""''''''''''''''''''''
4 -
Age - Sex Pyramides at Census Years in Turkey...........................
69
5 -
Health Personnel in Turkey......................................................
71
6 -
Population per Health Personnel in Turkey.................................
71
7 -
Distribution
72
8 -
Treatment
9 -
Number of Beds in Treatment
10 -
Kinds of Treatment Institutions
11 -
Positions of Bed Among Various Treatment Institutions ...............
12 -
Out - patients
13
-
14 -
In
Institutions
- patients
-
Among Institutions
..................
in Turkey.............................................
in Treatment
Institutions
73
.................................
73
................................................
Institutions
in Treatment Institutions
In - patient in treatment
According
15
of Health Personnel
institutions
73
....................................
.......................................
(According
Distribution
of Whooping - Cough According
17 -
Distribution
of Diphteria According
18 -
Distribution
of typhoid
19 -
Distribution
of Po/io According to the Months
- fever
74
74
Distribution of Measles According to the Months ........................
16 -
74
to the kinds and
.............................................
to the organizations)
73
75
.........
to the Months
to the Months .....................
According to the Months ...............
...........................
75
76
76
76
TABlES
1
-
GENERAL
POPULATION
.
.
.. . ... .. .. . .. .. .
~.
po'~~i~~i'~~'
~~~~~i~'~
'th~ ~;~i'~~~'~
1-2. City and \o'llIage population. area and density of provinces 1965"""""'"
1-1.
Dist'ribution
of Turkish
J
2 -
HEALTH AND AUXIlIARY
a)
2-1.
2.2.
............
HEALTH PERSONNEl ...........................
85
Physicians. Dentists, Pharmacists
Number of physicians.
physioians
physician
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
DistributiOn
and percentage
per 10.000 population,
. . . . . . . . . .. . ...
of physioians
. . . ...
and population per
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
according to ins1ıitutions
.........
2-3. Distribution of physicians as to regions, population per physician in 1967,
and persentage
14
of physicians
79
81
83
In a region as to all physicians
...............
87
87
88
Page
2-4.
Distribution of physician as 1:'0province and populatLon per physiolan in
...
90
2-5.
Distribution as to provinces of the physicians working for the Ministry of
Health an Social Assistance and population per physioian
,..........
Distribition of specialists working in the Ministry of Health and Social
94
2-6.
Assistance
as to branches
"....................
of &pecialization
,..
2-7. Distribution and pereentage of dentists - according to instltutions
2-8. Distri,bution and ratio of pharmacists
"..............................
2-9. Distributionof dentists and pharmacistsaccordingto provinces ............
b) Sanitarians, Nurses, Mid - wives
2-10. Number of auxiliary health perSlonnel, per 10000 population and population
per auxiliary health personnel
...................................................
2.11. Distribution, and pereentage of sanlrerians according to institutions .........
2-12. Distribution of sanitarians according to provinces and population per
san
itarian
in
. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............
2-13. Distributilon and pereentage of nurses according toinstitutions
2-14. Distribution of nurses accord'ing to pro~inees and population per nurse in
2-15. Distribution
2-16. Distribution
in
3
-
and percentage of midwives aCClOrding to institutions.........
of midwives according to provinces and population per midwife
,..,...,
,
FACULTIES AND SCHOOLS
PERSONNEL
3-1. Number of Students
3-2.
Number of Students
High School s
,.,
113
in and Graduates from Faculties of Medicine
in and Graduates from Faculties of
Pharmacy
115
,.............
... ..
3-5.
3-6.
and
.
.. .....
Dentistry
Number of Students in and Graduates from Faculties of Medicine and High
Sohools
,..,
,..."
,...,.,.."""""""."'."
Students and Graduates from Academies and High Sohools Attached to the
Ministry of Health and Social Assistance.......................................
Number of Students in and Graduates From Schools
Training Auxiliary
Health Personnel
,.
3-7. Distribution of Pupils in Health Colleges Accordıng to Divislon
3-8. Distribution
3-9. Distribution
3-10. Distribution
day
3-11.
pupils ......
of Pupils in Health Schools as Boarding. and day -""""""'"
of Pupils in Health Colleges according to Sections and Cla9ses
of Puplls in Health (Vlillage midwife) Schools as Boaraing and
. . . .. . . . . ... . . . ..
- pupils
Distribution
Classes
of Pupils
.. . . . . .. . . . . . . ... .. . .. . .. . ... . .. . . . .. . . . . . . .. ...
in Health
(ViIIage
Midwife)
Schools
According
TREATMENT
INSTITUTIONS
Treatment
Organizations
AND THE ACTIVITIES
of Beds
.............................................
4-4. Distribution of Maternlty Hospltalsinto Organizations and Number of Beds
4-5. All Treatment Institutions in Tu~key, Number of Beds and Activities......
4-6. Activities and Number ıof Beds of Treatment Institotlons attiıched to the
Ministry of Healthand Social Assistance.......................................
4-7. Treatment Institutlons of other Ministries and Official Organizations Number
of Beds and Acti~ities
.
118
119
120
121
121
122
123
"''''''''''''''''''''''
Institutions
and Number
117
123
and Number of Bedsin Turkey........................
4.2 Distribution of General Hospitalsinto Organizations and Number of Beds
4-3. Distribution of Hospltals of Chest Diseases
(including Sanatoria) Into
4-1.
116
to
""'."".""""""""""""""'."'."""'""""'."""""""
4 -
105
107
108
110
HEALTH
,.....................................
3.3. Numberof Students in and Graduatesfrom Faculties and High Sohools of
3-4.
103
104
111
,....
OF HEALTH AND AUXILlARY
98
100
100
101
...
... ...
... ... ...
.
.. ...
4-8. Treatment Institutions atteched to the Soolety of Social In$Orance Nuber
of Beds and Activities
'.,.
""".""""'.""""""""""."""""'..'"
125
127
128
129
129
130
132
134
136
15
Page
5
-
4-9. Treatment Institutions . of . Municipalities, Number of Beds anl Activities
4-10. Treatment liıstitutionsatteched
to
Universities,
Number of Beds and
Activities
........................................................................
4-11. Personal Treatment Institutions, Number of Boos and Activities............
4-12. Treatment Inst'itutions of Foreigners and Minorities, Number of Beds and
Activities.
........................................................................
4-13. Distribution According tio provinces,
Number of Beds and Activities of
General Hospitals belonging to the Ministry of Health and Social Assistance
4-14. Dist~ibution According to Provinces,
Number of Beds and Activities of
Hospitals of Ghest Diseases [Including sanatoria) belonging to the Ministry
of Health and Social Assistance ................................................
4-15. Distribution according to ProV'inees, Number of Beds and Activities of
Maternity Hospitals belong:ing to the Ministry of Health and Sacial Assistance
4-16. Hospitals of Bone Diseases attached to the Ministry of Health and Social
Assistance, Number of Beds and Activities....................................
4-17. Hospitals of Psychiatry and Neurology attached to the Min:istry of Health
and Social Assistance Number of Beds and Activities ........................
4-18. Hospitals of Lepra, Gancer, and Rabies attached to the Ministry of Health
and Social Assistance, Number of Beds and Activities........................
4-19. Distribution According to Provinces, Number of Beds and Activities of
General Health Genters belonging to the Ministry :of Health and Social
Assistance.
... .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. ... ... ... . . . ... ...
.. .
. .. . . ...
"'"
STATISTICS OF DISEASES......................................................
5-1.
Infectious
Diseases
Notifjed
in Tuııkey
..........................................
5-2. Distribution of in - paNents acciaridng to the Gause of 150 Diseases at
OffIcialand Private General Hospitals ..........................................
5-3. Distribution of in. patiants according to the Gause. of 50 diseases at
General Health Gentres .........................................................
5-4. Distribution of in - patients according to age and Sex at Official and Private
Hospirals of Ohest Diseases
(including Sanat!oria, Preventoriums and
Hospitals of Bone Diseases)
... ... . .. .....
'"''''''''''''''''''''''''''''
""" and Private
5-5. Diseases of in - patients and Births
and Stiilbirths at official
Maternity Hospitals
. ...
""'"''''''''
...
...
........
"""'" of Neurology and
5-6. Distribution of Inpatients at Officia! and Private Ho&pitals.
Psychiatry According. to age and Sex
",,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6
- STATISTICS OF DEATH .........................................................
6-1. Deaths by 150 Gauses and Sex, Death Rates Per 100.000 Population and
Death per 1000 as to All Gauses (in Administrative Gentres of Province
and District) .. ..
. .. ... ...
"" ... ........
6-2. Deaths by 50 Gauses and Sex, Death """""""
Rates Per 100000 Population and
Death Per 1000 as tQ All Gauses. (in Administrative Gentres of Province
and District) . .
...
"""""""""'"
'" ...
.
6-3. Deaths fııom 50 Selected Gauses by Age Groups. (in Administrative Gentres
of Province and Distl"ict)
,...
6-4. Deaths by Provinces and Sex (in Administrative Gentry of Provinces and
Districts)
........................................................................
6-5.lnfant Deaths Under One Year Old by Age in Months, (In Major Gities and
Orher Gities) ..
. ...
..
...
..
7 -
ACTIVITIES CONCERNING
a) . Control of Infectious
"""'"
PREVENTIVE
MEDICINE
"
.....................
140
142
144
146
154
160
163
164
165
166
173
175
176
193
200
204
204
205
207
223
228
246
248
251
Diseases
7-1. Distribution of Notif,jed Infectious Diseases According to Months .........
7-2. Dist~ibutiIQhof Notified Infectious Diseases According to Provinces .........
7-3. Notification Rate Per 100 000 Population of Same Infectious Diseases......
16
138
252
256
272
Page
7-4.
Deaths
7-5.
Per
10
Notifed
Aplicaton
of
7-6.
Bacteriolj
Contrls
Bacteriolg
7-9.
Bacteriolj
places
Contrl
7-12.
Deratizon
R.
Bacteriolg
Instiue
of
Drugs
7-18.
at
C.
the
S.
C.
278
of
Hygien
279
.
hospital
of
chest
disea
.
.
.
.
.
.
Social
.
.
.
by
.
.
.
.
contrl
Deaths,
to
279
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ray
281
.
.
.
.
.
.
case
of
.
.
.
.
.
.
.
10
province
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
281
.
28
to
the
Minstry
28
Health
and
of
dispenar
28
,.
0
and
.
.
,.
of
per
.
,
Minstry
rate
.
atched
,.
deaths
.
and
.teams
tuberclosi
the
dispenar
- findg
,
by
(in
Health
280
contrl
Asitance
cause,
of
280
asocitln
al
Minstry
actives.
tuberclosi
X-
found
Tuberclosi
and
the
Turkey.
laborties
tuberclosi
as
beds
tQ
.
in
regional
tuberclosi
poulatin
and
Distrc
Death
rate
per
Centrs)
283
,.
Contrl
Positve
malri
cas
of
7-2.
Distrbuon
of
es
sen
in
positve
TU14key
malri
284
.
case!
sen
in
Turkey
aceording
to
the
kind
284
parsite
,.
of
7-28.
Distrbuon
of
Infectio
positve
malri
case
Treatd
cas
malrious
under
of
slide
visted
Populatin
pulverizd
and
Drugs
used
d)
to
in
the
the
source
ares.
those
of
house
285
subject
to
.
Turkey
for
.
in
286
Turkey
number
287
287
Turkey.
Turkeyand
.
treamn
in
.
poulatin
in
pulverizd
in
proteciv
malri
positven
and
insectd
house
used
of
protin
by
Insectid
7-35.
Turkeyacoding
to
number
locaity,
protecd
7-34.
in
from the view point of
and
of
acording
and
contrl
examind
Number
7-3.
es
peol
PopulaNn
7-32.
n
284
Distrbuon
7-31.
se
.
of malri
7-29.
.
.
number
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
of
.
.
.
.
.
.
.
.
.
locaites
.
.
.
.
.
pulverizaton
.
.
.
.
.
.
control in Turkey..,.....................................
malri
28
.
28
,.
28
Trachoma Control
subject to trachom
7-36.
Provinces
7-3.
Actives
7-38.
of
Number
of
Trachom
trachom
control
patiens
hospital,
e)
Syphilis Control
trachoma
and
dispaner
-
in
and
treamn
289
organizt.
house
new
trachom
cases..................
7-40. Or98nizations of syphilis control and ifs activities...........................
of syphilitic in -patients in formal and private general hospital
Lepra Control
The
number
289
.
289
subject to trachoma control......
provinces
7-39. Trachoma periods and age groups of
f)
R.
Instiue
Hygien
atched
mobile
and
of
7-26.
7-41.
are
276
Made
S.
private
santori
of
tuberclosi
Health
Malri
7-30.
and
made
.
Case
10
R.
of
and
campign
of
c)
Instiue
ofical
- findgs
of
AcNvites
7-25.
s
the
dispanre
campigns
Actives
of
Contrl
at
C.
number
case
7-24.
al
disea
BCG
Microflm
BCG
made
S.
tuberclosi
of
7-23.
R.
Asitance,
of
Actives
7-2.
Whic
,.
,.
chest
Social
7-21.
Organizto
278
s
in
"
of
ActivNes
7-20.
the
Hygien
and
the
- patiens
in
Hospital
and
275
Tuberclosi
- nda
santori
Out
and
7-19.
at
Aginst
7-1.
'ro
Contrl
made
Fight
275
,
.
and
contrl
b)
Countries
of
Investigao
Analysi
7-16.
274
Bots.
Instiue
Hyg'ien
Chemical
274
Waters.
Distrbued
Central
Analysi,
7-15.
in
Sera
S.
273
.
274Foreing
Taıken
and
the
Spring
",-
From
Under
at
sold
. . . . . .
of
Coming
Antig.es
Produce
and
Actives
Aeroplans
Vacines,
produce
Waters
Analyse
Actives
7-14.
of
Chemical
273
.
are
Analyse
Health
of
Fodstuf
fodstu
Chemical
Enviremtal
27
Disea.
273
of
wher
and
7-1.
Infectious
Analyse
and
Various
7-13.
in
Some
Turkey.
Chemical
made
7-8.
in
in
and
7-.
7-10.
Case
Vacines
290
?90
291
17
Page
7-42. Number of :"eprosy dispensaries and their activities
. .. .. ... .
o', oo
.
7-43. Number of bedsof Eıazığ leprosary and its activities........................""
8 -
SOCIAL WELFARE SERVICES
o
o""",,,,,,,,
8-1. Children homes attached to the Ministry of Health and Social Assistance
and children fostered ............................................................
8-2. Foster homes, creches and examination and Consultation Homes for infants
attached to o~her associations
................................................
8-3.
Asylums
o
.".
8-4. Children in need of fosterage and aid made to foster unions ..................
8-5. Assaciotions receiving aid from the -Social Aid Fund. and sum of money
devoted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . .
8-6. Granted to students by the Ministry of Health and Social Assistance and
sum of money
9 -
OTHER
o. . . . . . . . . . o. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
devoted
SERVICES
o
...,..
'"''''''''''''''''Health
a)
Maternal
and Child
9-1. Examinations made in Materni~ and
Branches and Stations
.,
...,
Child Health's
,....
Home visits, health
education
b)
Population Planning
activities
and aids
o
o. . .
o"'",
9-3. Number of Family Planning Clinics and Applied Intra - uterine devices (lUD)
9-4. Activities of family planning mobile teams
,..................
9-5. Community Education in the Field of Family Planning
o..... .. . .....
c)
"""""
Health Education, Publications and Health Statistics
9-6. Individual and group eduoation activities....................................
9-7.
Communi~
education
,.....................
activities
9-8. Films exposed. number of visitors to health museums and health exhibitions
9.9. Health education activities during Education Campaigns
,...,...........
9-10. Health education activities during week of ID. control (conferences
preachings, talks, ete.)
.. ... . .. ... . .. . .
... (Exhibitions,
9-11. Health education activities during week of tb. control,
educa"
tional
mms,
pamphlets
distributed
ete.)
oo
""",
o....
d)
9-12.
e)
9-13.
9-14.
Pharmaceutics
and Medical Specialities
Distribution of pharmacies according to province in Turkey..................
Equipment
Number of Ware - and repairhouses and number of vehicles repaired ......
Purchases, consignments and deliveries made by the general Directorate
of Equipment
o......
f)
The School of Public Health
9-15. Short. term courses in the School of Hygiene during 1964
o......
9-16. Short - term courses in the School of Hygiene during 1965 .....................
9-17. Short - term courses in the School of Hygiene during 1966 .....................
9-18. Short - term courses in the School of Hygiene during 1967 .....................
g)
International Relations in the Field of Health
9-19. Fellowships granted by International Agencies and Foreign Nations
o..
9-20. Aid received from WHO and UNICEF and our Particlpation share (in dollars)
9-21. Money paid to CARE and Foodstuffs reoaived as aid
1O - SOCIALlZATION OF HEALliHSERVICES
,..,..,...............
""""""""""""
10-1. Population, health units and house in socialized provinces
o.......
10-2. Personelle condition of Health Units
,
,
o...........
10-3. Number of Determined pregnants, Briths and Deaths ........................
10-4. Vaccina~ionactivities
10-5. Environmental
health
o'
o
activities
10-6.Miscellaneous activities
o. o
o
,
,
,...........
"0"
o.",,,,,
10-7. Number of villages and families visited and Health Educatlon Activities...
18
295
295
295
296
296
296
297
(MCH) Centers,
0
9-2.
291
291
293
299
299
300
300
300
301
301
301
302
302
303
303
305
305
306
307
308
309
310
310
310
311
313
314
316
317
319
320
322
GiRiŞ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının (9.7.1961 tarih ve 334 sayılı) 49. maddesi devletin herkesin beden ve
ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesi ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla görevli olduğunu hükme bağlamıştır.
Devlet, Anayasanın kendisine verdiği bu görevi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kanalı ile yürütmektedir. Beden ve nıh sağlığını sağlıyacak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bu bakanlıkça yerine getirilmektedir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından başka diğer bakanlıklar, iktisadi devlet te~kkülleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, tıp fakülteleri, belediyeler ve diğer özel kuruluşlar da -çıkarılan çeşitli kanunlarla- tedavi edici hizmetler görmekte, personel yetiştirilmesi ve bazı koruyucu hizmetlerin yürütülmesinde katkıda bulunmaktadıriar.
altında 1920 de Ankara'.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı «Sıhhıye ve Muaveneti içtimaiye Vekaleti,) adı
kanunla kunılmuştur. Bada Büyük Millet Meclisi Hükümeti kurulduğu zaman çıkarılan 15.5.1920 tarih ve 3 sayılı
kaç Müfettişten ve Sicil
kanlık başlangıçta Bakan, Müsteşar, Sağlık ve Sosyal Yardım işleri Müdürlükleri ile bir
ve Muhasebe Müdürlüklerinden ibaretti.
1927 yılında o yılın bütçe kanununda görüldüğü üzere bu teşkilat Bakan, Müsteışar, Özel Kalem Başkatibi, Hukuk Müşaviri, Mütehassıs Mütercim, Sağlık işleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım Müdürlüğü,Sicil ve Memurlar Şubesi, istatistik ve Neşriyat Şubesi, Evrak Kalemi, Teftiş Hey'eti ve Muhasebe Müdürlüğünden meydana
gelmekte idi. Bir de mülhak bütçeli Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü vardı.
Sonraki yıllarda hizmetlerin gelişmesi karşısında 23.6.1936 tarih ve 3017 sayılı «Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Teşkilatı ve Memurin Kanunu» çıkarılarak Bakanlık teşkilatı zamanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekıl.
de genişletilmiştir.
çeşitli kanunlarla
1936.1967 yılları arasında da Bakanlığın gerek merkez gerekse taşra teşkilatı çıkarılan
daha da genişletilerek sağlık hizmetlerinin en iyi bir şekilde yürütülmesine çalışılmıştır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kendisine kanunlarla verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Bakanlığa
görev veren çeşitli kanunlar çıkarılmıştır. Bunların en önemlileri 6.5.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssthha
'Kanunu, 14.4.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatl Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanun, 23.6.1936 tarih
ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatı ve Memurin Kanunu ile 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirllmesl Hakkındaki Kanundur.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 1. maddesi, memleketin sağlık şartlarını ıslah ve milletin sağlığına zarar veren bütün hastalıklar ve diğer zararlı etkenlerle savaşmayı, gelecek nesillerin saölıklı olarak yetiş.
mesini sağlamayı ve halka tıbbi ve sosyal yardım yapmayı devletin genel hizmetlerinden saymakta; 2. maddesi
de Milli Savunma Bakanlığı Teşkilatına ait sağlık işleri dışında kalan ve yukarıda sayılan devlet hizmetinin yapıl.
masını ve bunlardan özel idarelerle belediyelere ve diğer mahalli idarelere ait olanların kontrolünü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bırakmakfadır.
Aynı kanunun 3. maddesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının doğrudan doğruya yapacağı sağlık hizmetlerini şöyle sıralamaktadır.
1
-
Doğumları arttırmak, kolaylaştırmak ve çocuk ölümünü azaıtacak tedbirlerI almak; (1965 yılında Çıka-
rılan 557 sayılı Nüfus Planlaması Kımunuile bu fıkra yürürlüktenkaldırılmıştır).
2
-
Annelerin doğumdan önce ve doğumdan sonra sağlıklarını kONmak;
3
-
Yurda salgın ve bula,ıcı
hastalıkların
girmesine
engelolmak;
-
4
Yurt dahilinde her türlü mikrop ve parazit hastalıklarıyle salgın ve bulaşıcı hastalıklar veya çok miktarda ölüme sebep olduğu göriilen diğer zararlı etkenler le savaşmak;
5
-
Tıp ve şubeleri
sanat_ının
icrasına
nezaret
etmek;
19
-
6
Besinler ile iUiçlara ve bütün zehirli, müessir ve uyuşturucu maddelerle yalnız
serumlar, aşılar hariç her nev'i serum ve aşıları kontrol etmek;
-
7
Çocuklarla gençlerin sağlıklarının korunmasına ait işlerle çocuk sağlık ve
geliştirilmesine ait tesislerin kontrolünü yapmak;
9 10 11 8
hayvanlar için olan
bünyesinin muhafaza ve
Okul sağlığı;
iş ve sanat sağlığı işleri;
Maden suları ile şifa verici diğer suların kontrolü;
HıfZlssıhha Müesseseleri
ve Bakteriyoloji Laboratuvarları ve genelolarak
biyolojik ve tahliliere mah-
sus müesseseler açmak ve idare etmek;
12 - Mesleki öğretim müesseseleri
ra müsaade vermek;
açmak, idare etmek ve benzeri müesseseleri
kontrol etmek ve bunla-
13 - Akıı hastalıkları ile diğer ruh hastalıklarına mahsus tedavi tesisleri veya malül veya yaradılıştan nok.
sanı bulunanları kabul edecek yurt ve müesseseler kurmak ve idare etmek;
14
-
Göçmenlerin
15
-
Hapishanelerin sağlık durumuna nezaret etmek;
17
-
18
-
16
sağlık
işleri;
Tıbbi istatistikleri derlemek;
Sağlık yayınları yayımlamak ve sağlık eğitimi yapmak;
Taşıt araçlarının sağlık durumuna nezaret etmek,
23.6.1936 tarih ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı TeşkiUitl ve Memurin Kanunu'nun 1. mad.
desi de Bakanlığın memleketin sağlık şartlarını düzeltmek ve milletin ferdi ve sosyal sağlığına zarar veren etkenlerle savaşmak ve gelecek nesillerin sağlıklı olarak yetişmesini sağlamak ve halkı tıbbi ve sosyal yardıma
ulaştırmak için kanunlarla kendisine verilen ödevleri yapmakla yükümlü olduğunu bildirmektedir. Yine aynı madde
bakanlığın bu hizmetleri başarabilmesi için uygun görü len yerlerde tıbbi, sıhhi ve sosyal teşekküller ve müesseseler açmaya, buralarda sağlık personeli çalıştırmaya yetkili olduğunu belirtmektedir.
Diğer taraftan 5.1.1961 tarih ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Hakkındaki Kanun'un 8.
maddesi sa,ğlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde Milli Savunma Bakanlığına bağlı teşekküller hariç, Amme
Sektörüne dahil kurumlara ait sağlık hizmetleri ilgili ba kanlıklarca müştereken hazırlanacak tüzükte gösterilen
esaslar dairesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yürütüleceğini açıklamaktadır.
Buraya kadar olan açıklamalardan anlaşılacağı gibi bugün Türkiye'de koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ve sosyal yardım hizmetlerini yürütme ile sorumlu ilk ve en önemli kuruluş Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan"ğıdır.
GENEL NÜFUS DURUMU
- -
(Tablo: 1 1/1 2)
Türkiye'de nüfus sayımları, Deylet istatistik Enstitüsünce DiE'nin Görev, Yetki ve Kuruluşu Hakkındaki 53
sayılı Kanun gereğince sonu (O) ve (5) ile biten yıllarda uygulanmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra öncelik.
le çözümlenmesi gereken sorunlardan biri de ülkede yaşıyan nüfusun sayısı ve yapısı ile ekonomik ve sosyal
niteliklerinin tesbiti olmuştur.
Sayım Yıllarına Göre Nüfus Artışı:
Türkiye'de bilimsel anlamda ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Bu tarihten sonra ikinci sayım 1935
te uygulanmış ve bunu izliyen her beş yılda bir sayım yenilenmiştir. 1927 sayımında Türkiye nüfusu 13648000
dir. 1927 sayımına kıyasla 1935 yılında Türkiye nüfusu 2.5 milyon kadar bir artış göstermektedir. 1927 -1935 döneminde fiili artış oranı binde 21 dir. Fakat bu 8 yıl içerisinde yurda 200 000 kadar göçmen geldiğinden doğal
artış oranı biraz daha düşüktür.
20
1935 -1940 döneminde 208000 nüfuslu Hatay ili Türkiye'ye katılmış ve ayrıca yurda 120000 kadar göçmen gelmiştir. Doğal ve fiili nüfus artışı bu dönemde de devam etmiştir. ikinci Dünya Savaş1na rastlıyan 1940.
1945 döneminde yıllık artış oranında bir azalış görülür. 1935 - 1940 arasında yıllık artış oranı binde 19 iken
1940 -1945 döneminde bu oran binde 10 a düşmüştür. Bu azalışın temel nedeni doğurganlığa etken olan nüfusun silah altında bulunmasıdır. Ayrıca asıl çocuk yapacak (20 35 yaş arası) kuşağın Birinci Dünya Savaşında
doğmuş olması ve dolayısiyle sayılarının azlığı da doğurganlığı düşürmüştür. Savaşı izliyen 1945 - 1950 yıllarında
ise nüfus artış oranında tekrar büyük bir yükseliş görülmektedir. Bu durumun iki önemli nedeni vardır. Birincisi, ikinci Dünya Savaşından sonra silah altında bulunan nüfusun terhis edilmesi, ikincisi ise tıpta meydana gelen keşifler ve ilerlemeler ile izlenen sağlık politikası sımucu ölümlerde meydana gelen azalıştır. 1950 -1955
yılları arasında Türkiye'ye 125000 kadar göçmen gelmiştir. Bu dönemde fiili artış oranı binde 27 nin üstündedir
ki bu oran diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında çok yüksektir.
-
1955 -1960 döneminde her ne kadar fiili artış oranında bir yükseliş görülüyorsa da doğal artış oranı değişmemiştir. Aynı şey fiili artış oranındaki azalmanın iyice belirgin bir duruma geldiği 1960 1965 dönemi için de
söylenebilir. Bu görünüşteki azalış iki nedene dayanmaktadır. Birincisi bu yıllarda doğurgan yaştaki 200 000 kadar
Işçinin çalışmak için dış ülkelere gitmeleri, ikincisi ise ikinci Dünya Savaşı sıralarında (1940.1945) doğdukları
için sayıları az olan nüfusun bu dönemde doğurgan nüfus haline gelmesi dolayısiyle doğurganlık oranında bir
alçalma görülmesidir. Özetlenirse 1927 sayımında 13.648000 kişi olan Türkiye nüfusu 1965 sayımı kesin sonuçlarına göre 31 391 000 dir. Bu iki sayım arasındaki artış yüzde 130 dur. Türkiye'de yıllık ortalama artış oranları
ikinci Dünya Savaşı dışında öteki dünya ülkelerinin çoğLına göre hemen her dönemde yüksektir. Nüfus artış
coranlarında görülen bu yükselişte ülkeye gelen göçmenlerin etkisi önemsizdir. Artışın asıl nedeni doğumlar -ölümler dengesine bağlıdır.
-
Şehirleşme Hareketi:
Türkiye'de şehirleşme hareketlerinin bir göstergesi olarak kabul edilen 10000 den fazla nüfuslu yerlerin nüfusları, 30 yılda yüzde 300 ün üzerinde bir artış göstermiştir. Ancak bu artış her bölge ve yerde aynı oranda olmamıştır. Nüfus yığılmasının özellikle Ankara, Adana ve Eskişehir gibi birkaç büyük şehirde olduğu görülmektedir.
Not: Nüfusla ilgili bu açıklama Devlet
1968 isimli eserden özetlenerek alınmıştır.
SAGUK
istatistik
Enstitüsü
VE YARDıMCı
tarafından
SAGUK
yayımlanan
Türkiye
istatistik
Yıl!ığl
PERSONEıi
(Tablo No: 2 -1/2.16)
Yurdumuzda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde çeşitli meslek grupları görevalmış bulunmaktadır. Bunların başında hekimler, diş hekimleri, eczacılar, veteriner hekimler, hemşireler, ebeler ve sağlık memurları gelmektedir. Bunların dışında sağlık mühendisleri, fizyoterapistler, sağlık istatistikçileri, sağlık eğitimcileri,
tıbbi teknologlar, diyet uzmanları, klinik psikoloklar gibi çeşitli meslek grupları da sağlık hizmetlerinin çeşitli kademelerinde çalışmaktadır.
Bu meslek mensupları başta Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olmak üzere diğer Bakanlıklar, iktisadi Devlet Teşekkülleri, Belediyeler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Tıp Fakülteleri gibi kamu kuruluşlarına bağlı sağlık teşkilatına dağılmış bulunmaktadır. Bunlardan bilhassa hekimlerin büyük bir kısmı da serbest çalışmaktadır.
Hekimler,
Diş Hekimleri,
Eczacılar:
(Tablo:
2 - 1/2
- 9)
1967 yılı sonu itibariyle yurdumuzda 11875 hekim, 2246 diş hekimi ve 2203 eczacı bulunmakta olup, 10000
nüfusa 3.5 hekim ve 0.7 diş hekimi düşmektedir. Mevcut hekimlerin % 61.2 si mütehassıs % 3.5 i asistan ve geri kalan % 35.3 ü de pratisyendir. Bu rakamların tetkikinden de anlaşılacağı gibi bugün için yurdumuzda hekim,
diş hekimi ve eczacı sayısı henüz yeterli değildir.
Hekimlerin kurumlara göre dağılımına gelince % 32.9 u Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında, % 36.5 i diğer kamu kuruluşlarında ve geri kalan % 30.6 da serbest olarak çalışmaktadır. Diş hekimlerinin ise % 83.3 ü serbest çalışmakta olup, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında ancak % 4.3 ü çalışmakta, geri kalan % 12.4 de
diğer kamu kuruluşlarında görevalmış bulunmaktadır. Gerek hekimlerin gerekse diş hekimlerinin büyük bir çoğun.
luğunun serbest çalıştıkları göze çarpmaktadır.
yılı
Diğer taraftan mevcut hekimlerin yurd düzeyindeki dağılımında da bir dengesizlik görülmektedir. 1967
sonu itibariyle hekimlerin % 38,4 ü ı. bölgede (Kırklareıi, Edirne, istanbul, Tekirdağ), % 12.4 ü iV. bölgede (Ma21
nisa, izmir, Aydın, Denizli, Muğla), % 17.7 si Vii. bölgede (Kastamonu, Çankırı, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat) ve geri kalan % 31.5 i ise 13 bölgeye (52 il) dağılmış bulunmaktadır. Hekimlerin 1., IV. ve VII. bölgelerde
toplanmalarmm sebebi buralarda istanbul, ızmir ve Ankara gibi büyük şehirlerin bulunmasıdır. Aynı yıl
istanbul'da 556, izmir'de 1118 ve Ankara'da 887 kişiye bir hekim düşmesi bunu doğrulamaktadır. Hekimlerin % 3.1 inin
bulunduğu II. bölgedeki Bolu'da 9405 kişiye, % 5.6 sının bulunduğu Xi. bölgedeki Maraş'ta 13109 kişiye ve % 3
ünün bulunduğu XV. bölgedeki Kars'ta da 6355 kişiye bir hekim düşmektedir.
Sağlık
Memurları,
Hemşireler,
Ebeler:
(Tablo:
2 - 10/2
- 16)
1967 yılı sonu itibariyle yurdumuzda 5897 sağlık memuru, 6161 hemşire ve hemşire yardımcısı ile 5621
ebe ve köyebesi bulunmakta olup, 10000 nüfusa 1.8 sağlık memuru, 1.9 hemşire ve 1.7 ebe düşmektedir.
Sağlık memurlarının % 78.3 ü, hemşirelerin % 65.8 i ve ebelerin de % 82 si Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığında çalışmaktadır.
Aynı yıl yurdumuzda 9.6 yatağa bir hemşire (hemşire yardımcısı ile birlikte) düşmektedir. Bu oran Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı tedavi kurumlarında 10.1 yatağa, diğer kaımı kuruluşlarına (diğer bakanlık ve
resmi kuruluşlar, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediyeler, üniversiteler) bağlı tedavi kunnnlarında Ise 8 yatağa bir
hemşire (hemşire yardımcısı Ile birlikte) düşmektedir.
Türkiye'de koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi her şeyden önce sağ.
lık ve yardımcı sağlık personelinin yeteri sayı ve kalitede yetiştirilmesi ve bunların yurd düzeyinde dengeli bir
şekilde dağılımının yapılmasına bağlıdır. Bu amaçla 1964 .1967 yıllarında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
personel yetiştirilmesine
gereken önem verilmiş ve bunun için mevcut eğitim ve öğretim kurumlarının sayısı
arttırılmiştır.
Diğer taraftan hekimlerin yurd sathında dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak ve bu sayede halkın sağ.
lık hizmetlerinden en iyi bir şekilde istifadesini temin etmek için 1963 yılında Muş ilinde uygulanmasına başlanan sosyalleştirme programına 1964 -1967 yıllarında da devam edilerek 16 ii daha sosyalleştirilmiştlr.
Personel
eksiklik ve dengesizliğinin giderilmesi için her gün imkanlar dahilinde daha etkili tedbirler alınmaktadır.
SAdLIK
VE YARDıMCı
SAdLIK
PERSONELi
(Tablo:
YETişTiREN
FAKÜLTE
VE
OKULLAR
3.1/3.11)
Yurdumuzda sağlık hizmetlerinde görevalan. sağlık ve yardımcı sağlık personeli üniversitelere bağlı fakülteler, özel yüksek okullar Ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı akademi, yüksek ve orta dereceli okullarda yetiştirilmektedir.
Üniversitelere Bağlı Fakülte ve Yüksek Okullar:
Tıp Fakülteleri: 1967 yılı sonu itibariyle yurdumuzda Istanbul, izmir, Diyarbakır ve Erzurum'da birer ve Ankara'da da iki adet olmak üzere 6 Tıp Fakültesi mevcut.tur.
istanbul Tıp Fakültesi 1827, Ankara Tıp Fakültesi 1945, izmir Tıp Fakültesi 1945, Ankara Hacettepe Tıp
Fakültesi 1963, Erzurum Tıp Fakültesi 1965 ve Diyarbakır Tıp Fakültesi de 1967 yıllannda öğrenime başlamışlardır.
Eczacılık Fakülte ve Yüksek Okulları: 1967 yılı sonu itibariyle yurdumuzda üniversiteye bağlı olarak istanbul ve Ankara'da birer Eczacılık Fakültesi mevcuttur.
Ankara Eczacılık Fakültesi 1961, istanbul Eczacılık Fakültesi ise 1962 yılında öğrenime başlamıştır.
Diş Hekimliği Fakülte ve Yüksek Okulları:
Diş Hekimliği Yüksek Okulu mevcuttur.
ıstanbul'da bir Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara'da da iki adet
Istanbul Diş Hekimliği Fakültesi ile, Ankara Diş Hekimliği Yüksek Okulu ve Ankara Hacettepe Diş Hekimliği Yüksek Okulu 1963 yılında öğrenime başlamışlardır.
Dığer Yüksek Okullar: Ankara Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde fizik tedavi, rehabilitasyon ve hemşirelik yüksek okulları ile diyet uzmanları yetiştiren yüksek okullar bulunmaktadır. Ayrıca
izmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak bir Yüksek Hemşirelik Okulu vardır. Bu okullarda fizik
tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde ve hastanelerde görevalacak sağlık personeli yetiştirilmektedir.
22
Özel Yüksek Okullar:
Eczacılık Özel Yüksek Okulları: istanbul ve Ankara'da birer olmak üzere yurdumuzda iki adet özel Eczacılık Yüksek Okulu vardır. istanbul özeı Eczacılık Yüksek Okulu 1963, Ankara Özel Eczacılık Yüksek Okulu ise
1967 yılında öğrenime başlamıştır.
Diş Hekimliği Özel Yüksek Okulları: istanbul ve Ankara'da birer olmak üzere yurdumuzda iki özel Dişçi.
lik Yüksek Okulu vardır. istanbul Özel Diş Hekimliği Yüksek Okulu 1963, Ankara Özel Diş Hekimliği Yüksek Okulu
ise 1967 yılında öğrenime başlamıştır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Okullar:
Bugün yurdumuzda yardımcı sağlık personeli (Sağlık memuru, hemşire, ebe, köyebesi, yardımcı hemşire)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kolejleri ile sağlık okullarında yetiştirilınektedir. Bakanlık dışınLaborant Hemşire Okulu, Erenköy Sosyal Hemda fakat Bakanlığın kontrolu altında öğrenim yapan Kızılay Ebe
şire Okulu, Amiral Bristol Özel Hemşire Okulu ile Ankara'da Hacettepe Üniversitesine bağlı Hemşire Okulu yardımcı sağlık personeli (hemşire) yetiştiren diğer öğrenim kurumlarıdır.
-
Diğer taraftan Bakanlık yardımcı sağlık personeli yetiştiren bu orta dereceli okullardan ayrı olarak sağlık
hizmetlerinin çeşitli kademelerinde ihtiyacını hissettiği kalite ve kantitedeki personeli yettştlrmek için bazı yük.
sek okullar açmış bulunmaktadır.
1967 yılı sonu itibariyle Bakanlığa bağlı olarak 4 yüksek okul, 23 sağlık koleji ve 27 sağlık okulu bulunmaktadır.
Bakanlığa bağlı bulunan bu her dereceli meslek okunar. (Sosyal Hizmetler Akademisi hariç) 1960 yılında
223 sayılı makam onayı ile Eğitim ve Mesleki Murakabe Genel Müdürlüğü olarak kurulan ve 1963 yılında çıkarılan 225 sayılı Kanunla Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü haline getirilen Genel Müdürlüğe bağlıdır. Bu Genel
Müdürlüğün en önemli görevi kendisine bağlı mesleki okulların teknik, idari ve mali işleri ile eğitim ve öğretim işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
Yüksek Okullar:
Sosyal Hizmetler Akademisi: Akademi; Türkiye'de sosyal refah programlarını planlamak, düzenlemek ve
uygulamak için Sosyal Hizmet Mütehassıslarına duyulan ve her yıl artmakta olan ihtiyacı karşılamak üzere 1961
yılında Bakanlık tarafından Birleşmiş Milletler Teknik Yardımı da sağlanarak kurulmuştur.
Akademi, sosyal hizmet eğitimi yapan yüksek bir öğrenim kurumudur.
Akademiye sınavla lise
mezunu
kız ve erkek öğrenciler alınmaktadır.Öğrenim süresi 4 yılolup, bu dört yıllık öğrenim devresini başarı ile biti.
rerek mezun olanlara 7355 sayılı Kanun gereğince «Sosyal Hizmetler Mütehassısı» ünvanı verilmekte ve meslekleri ile ilgili yerlerde görevlendirilmektedirler.
Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü: Enstitü, 1961 yılında Bakanlıkça kurulmuş olup, 31.3.1965 gün ve
555 58Yllı «Sağlık Eğitim Enstitüleri Kunıluş Kanunu» ile kuruluşu tamamlanmıştır.
Enstitü en az lise dengi temel mesleki öğretim görmüş sağlık teknisyenlerine
(sağlık memuru, hemşire
ve ebeler) sağlık hizmetlerinin gerektirdiği bölümlerde yüksek mesleki eğitim ve öğretim yaptınnaık amacıylııı
kurulmuştur.
Enstitü'de öğretim süresi 3 yıldır. Bu eğitimi başarı ile bitirenlere yüksek okul diploması verilir ve mezunlar sağlık kolejleri ile sağlık okullarına öğretmen ve idareci olarak atanırlar. Ayrıca okulda görmüş oldukları
öğrenime paralelolarak halk sağlığı, koruyucu ve tedavi edici hekimlik teşkilatının çeşitli kademelerinde görevlendirilirler.
Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu: Bu okul, AlD ve Florance Nightingale tesislerinin temin
ettiği yardımlarla istanbul'da Yüksek Hemşirelik Okulu olarak kurulmuştur. Okul halen Bakanlığımıza bağlı yüksek bir öğrenim kurumudur. Okulda öğrenim süresi 4 yıl olup okula yalnız kız talebeler alınmaktadır. Mezunlar
hastanelere sağlık okul ve kolejlerine atanmaktadır.
Sağlık idaresi Yüksek Okulu: Bakanlık tarafından 1963 yılında Ankara'da kurulmuş olan bu okulda öğrenim
süresi 3 yıldır. Okula kız ve erkek öğrenciler alınmaktadır. Amacı tedavi kurumlarına ve diğer hizmet dallarına
idareci eleman yetiştirmektır.
Orta Dereceli Meslek Okulları:
Sağlık Kolejleri: Sağlık KoIejleri orta okula dayalı ve 4 yıl süreli sağlık memuru, hemşire ve ebe yetiştiren öğrenim kurumlarıdır.
23
1967
yılı sonu itibariyle
yurdumuzda
23 sağlık
koleji
mevcut
olup bunların
16 Si parasız
yatılı
geri kalan
7 si de gündüzlüdür.
1 - Hemşire Yetiştiren Sağlık Kolejleri: (10
istanbul Haydarpaşa, izmir, Konya, Sivas, Trabzon
mevcut olup bu kolejlerde hemşire yetiştirilmektedir.
bu kolejlerde toplam olarak 1318 öğrenci öğrenime
sağlık koleji) Ankara Cebeci, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,
ve AcJan:a Sağlık Kolejlerinde yalnız «Hemşirelik Bölümü"
Koiejierin hepsi parasız yatılıdır. 1966 -1967 ders yılında
devam etmiştir.
2 - Ebe - Hemşire Yetiştiren Sağlık Kolejleri: (4 sağlık koleji) Ankara Doğumevi, istanbul ZeY:1epKamil,
Gaziantep ve isparta Sağlık Kolejlerinde yalnız «Ebelik Bölümü» mevcut olup bu kolejlerde ebe hemşire yetiştirilmektedir. Koiejierin hepsi parasız yatılıdır. 1966 - 1967 ders yılında bu kolejlerde toplam olarak 476 öğrenci öğ.
reıııime devam etmiştir.
-
3
-
memurluğu
Sağlık Memuru Yetiştiren
bölümü"
mevcut
olup
Sağlık Kolejleri:
bu kolejde
sağlık
Parasız yatılı olan Van Sağlık
memuru yetiştirilmektedir.
1966
Kolejinde yalnız «sağlık
- 1967
ders yılında bu ko-
lejde toplam olarak 215 öğrenci öğrenime devam etmiştir.
Diğer taraftan Afyon, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Muğla, Ordu ve Uşak illerinde de birer gündüzlü sağlık
koleji mevcut olup bunlarda yalnız «Sağlık Memurluğu hölümü" vardır. 1966 - 1967 ders yılında bu kolejlerde
toplam olarak 1267 öğrenci öğrenime devam etmiştir.
4 - Ankara Yenişehir Sağlık Koleji: Parasız yatılı olan bu kolej diğer kolejlerden farklı bir statüye tabi
olup, kolejde çevre sağlığı teknisyeni, laboratuvar teknis yeni ve radyoloji teknisyeni yetiştirilmektedir.
Sağlık Okulları: Sağlık okulları ilkokula dayalı ve 3 yıl süreli köyebesi ve yardımcı hemşire yetiştiren öğrenim kurumlarıdır.
1967 yılı sonu itibariyle yurdumuzda 27 sağlık okulu mevcut olup, bunların hepsi parasız yatılıdır.
1 - Köy Ebesi Yetiştiren Sağlık Okulları: (23 sağlık okulu) Ankara Telsizler, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Giresun, Hatay, izmir, isparta, Kayseri, Kars, Konya, Malatya, Manisa, Muş, Niğde, Sivas, Urfa, Yozgat ve Gaziantep Sağlık Okullarında yalnız «Ana çocuk sağlığı bölümü" mevcut olup, köy ebesİ yetiştirilmektedir.
2 - 'Köy Ebesi ve Yardımcı Hemşire Yetiştiren Sağlık Okulları: (4 sağlık okulu) Çorum, Elazığ, Maraş
ve Siirt Sağlık Okullarında «ana ve çocuk sağlığı bölümü" ve «medikal bölüm" bulunmaktadır. Medikal bölümde yardımcı hemşire yetiştirilmektedir.
1966 -1967 ders yılında toplam olarak 2880 öğrenci bu okullara devam etmiştir.
TEDAVi
KURUMLARı
(Tablo:
VE ÇALIŞMALARI
-
4 1/4 -19)
Türkiye'de tedavi edici sağlık hizmetlerini yürütme görevi çeşitli Kanunlarla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmiştir. Bakanlık 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu'nun 33. maddesine göre lüzum görülen yerlerde hastaneler, sanatoryumlar,
akıı ve sinir hastalıkları hastaneleri, doğum ve çocuk bakım evleri, kuduz tedavi müesseseleri gibi tedavi kurumları kurmakla görevlidir. Bakanlık dışında diğer bakanlıklaı' ve resmi kuruluşlar, Sosyal Sigortalar Kurumu, üniver.
siteler, belediyeler gibi kamu kuruluşları ile özel sektör de özel kanunlara göre çeşitli tedavi kurumları kurarak
işletmektedirler.
Sağlık ve Sosyal Yardım Babnlığına ait genel hastaneler (Devlet, Numune, ve çocuk hastaneleri), genel sağlık merkezleri, kemik, akıı ve sinir, kanser hastaneleri ile doğumevleri bakanlık bünyesindeki Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğüne; Göğüs hastalıkları hastaneleri ve sanatoryumlar (1965 yılından itibaren) Verem Savaşı Genel
Müdürlüğüne; trahom hastaneleri Trahom Savaşı Müdürlüğüne; cüzam ve kuduz hastaneleri ise Sağlık işleri Genel Müdürlüğüne bağlı bulunmaktadır.
Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü 1936 yılında 3017 sayılı Kanun 11. maddesine göre içtimai Muavenet
işleri Dairesi ismi ile kurulmuş bilahare ismi Sosyal Yardım işleri Genel Müdürlüğü şeklinde değiştirIImiş ve en
son 1963 yılında çıkarılan 225 sayılı Kanunla Tedavi Ku rumiarı Genel Müdürlüğü adını almıştır.
Genel Müdürlük, kendisine bağlı tedavi kurumlan i'lln mali, idari ve fenni her türlü işlerini takip, tanzim ve
idare etmekle görevlidir.
Kamuya (Üniversiteler ve Mmi Savunma Bakanlığına ait olanlar haricinde blanlar). özel sektöre, yabancılara ve azınlıklara ait bütün tedavi kurumlarının açılış ruhsatını vermek, yatak ücret tarifelerini tasdik etmek ve
hertürlü denetimini yapmak ta Genel Müdürlüğün görevidir. Bunların dışında tedavi kurumlanyla ilgili bütün inşa24
atları takip ve kontrol etmek, yatırım programlarını hazırlamak ve gerekli onarımıarı yaptırmak Genel Müdürlüğün
önemlı diğer bir görevini teşkil etmektedir.
Tedavi Kurumlarının Yatak Durumu:
1967 yılı sonu Itibariyle yurdumuzda Milli Sawnma Bakanlığına bağlı tedavi kurumları haricindeki 664 teda.
vi kurumunda 59173 yatak bulunmaktadır. Bu duruma göre Türkiye'de genelolarak 553 kişiye bır yatak düşmekte.
dir.
Yurdumuzdakl tedavi kurumlarında mevcut bütün yatakların % 59.3 ü genel hastanelerde, % 5.8 i genel
sağlık merkezinde, % 18.7 sı göğüs hastalıkları hastaneleri ve sanatoryumlarda, % 5 i doğumevlerinde ve geri
kalan % 11.2 sı de dığer özel dal hastanelerinde (kemik, akıı ve sınır, trahom, cüzam, kanser, kuduz, zührevi has)
talıklar hastanelerı ve pravantoryumlar) bulunmaktadır. (Bak. Gr. No:
Dığer taraftan mevcut yatakların % 69.8 i Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, % 4.8 i dığer Bakanlık ve
resmi kuruluşlara, % 10.9 zu Sosyal Sigortalar Kunımuna, % 4.2 sı Belediyelere, % 4.1 i Ünlversltelere ve geri
)
kalan % 6.2. si de özel kişilerle azınlık ve yabancılara alt tedavi kurumlarında bulunmaktadır. (Bak. Gr. No:
Yatak IşgalOranı
:
1967 yılı sonu itibariyle Türkiye'deki bütün genel hastanelerde yatak Işgaloranı (ortalama olarak) % 63,
göğüs hastalıkları hastanelerı ve sanatoryumlarda % 62, genel sağlık merkezlerınde % 43 ve doğumevlerinde de
% 50 dır. Bu oran Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı genel hastanelerde (devlet numune ve çocuk hastaneleri) % 63, göğüs hastalıkları hastanelerı ve saantoryumlarda % 61, genel sağlık merkezlerınde % 43 ve doğumevlerlnde de % 44 dür.
Yatakta Tedavi Çalışmaları:
Türkıye'deki bütün tedavi kurumlarında 1967 yılında 1 297424 kişi yatarak tedavi görmüş olup
1 225 161 kişisi taburcu olmuş, 35045 kişisi ölmüş ve geri kalan 30974 kişi de ertesı yıla devretmıştır.
bunların
1967 yılında tedavi kunımlarında yatarak tedavi görenlerin % 71.3 ü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına,
% 3.9 u diğer bakanlık ve resmi kuruluşlar, % 13.3 ü Sosyal Sigortalar Kurumu, % 3A ü Belediye, % 3.8 i Ünlver.
site, % 2.7 si özel kişilere ve geri kalan % 1.5 i de yabancılara ve azınlıklara alt hastanelerde teadvl görmüş
bulunmaktadır. (Bak. Gr. No :
)
Dığer taraftan 1967 yılında hastaneye yatanların % 75.6 sı genel hastanelere, % 7.7 sı genel sağlık merkezlerine, % 4.2 sı göOüs hastalıkları hastanelerı ve sanatoryumlara, % 10.3 ü doğumevlerine ve geri kalan % 2.2
si de dığer özel dal hastanelerine (kemik, akıı ve sınır, trahom, cüzam, kanser, kuduz, zührevi hastalıklar hasta.
)
neleri ve pravantoryumlar) yatmıştır. (Bak. Gr. No:
Poliklinik Çalışmaları:
1967 yılı sonu ıtıbarıyle bütün tedavi kunımlarında 1199792 kişinin hastane poUkliniklerinde muayene
ve tedavısı yapılmıştır. Bunların % 48.4 Ü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı tedavi kurumlarında tedavi
)
görmüştür. (Bak. Gr. No:
Konu ile ilgili Bazı Tanımlar:
Genel Hastaneler: Yatırarak ve ayakta her türlü hasta muayene ve tedavısı ile uğraşan ve gereldl sıhhi,
tenni şartkıra haiz bulunan yataklı tedavi kunımlarıdır.
Genel Sağlık Merkezlerı: Konıyucu heklmUk hızmetlerı ile birlikte yatırarak ve ayakta her türlü hasta
muayene ve tedavısı ile uğraşan ve genelhastanelerden daha az olanaklara sahip yataklı tedavi kunımlarıdır.
Özel Dal Hastanelerı: Yalnız belirli hastalıklara yakalanan hastaların tedavısı ile uğraşan yataklı tedavi ku.
nımlarıdır. (Kemik, akıı ve sınır, trahom, cüzam, kanser, kuduz, zührevi hastalıklar hastaneleri gibi)
Ayakta Tedavi: Tedavi kurumuna yatırılınadan hastane polikliniğinde yapılan muayene ve tedavidır.
Yatakta Tedavi: Hastaneye yatırılarak yapılan teda"i şeklidir.
Yatılan Gün sayısı: Hastaların hastanede yattıkları gün sayısıdır. Yatılan gün sayısının hesabında hastanın
girdiği gün hesaba katılır; çıktığı gün ise hesaba katılmaz.
25
HASTAlıK
iSTATisTiKLERi
(Tablo:
5 -1/5.6)
Enfeksiyaz Hastalıklar:
Yurdumuzda enfeksiyöz hastalıkların durumu ve bunlarla yapılan savaş
hekimlik çalışmaları) başlıklı bölümde gerekli bilgi veril miştir.
çalışmaları hakkında (koruyucu
Tedavi Kurumlarında Görülen Hastalıklar:
Yurdumuzda resmi ve özel bütün tedavi kurumlarından hastalık istatistikleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki Sağlık Propagandası ve Tıbbi istatistik Genel Müdürlüğü tarafından derlenmektedir.
Ayakta Tedavi Edilenler: Mevcut bütün tedavi kurumlarında ayakta muayene ve tedavi edilenlerde görülen
hastalıkların herhangi bir sınıflamaya göre istatistiği tutulmamaktadır. Kurumlar sadece kaç kişinin ayakta muayene ve tedavi edildiğini -Polikliniklere göre dağılımını yaparak- belirli istatistik cetvellerine işlemekte ve Genel Müdürlüğe göndermektedirler.
Yatırılarak Tedavi Edilenler: Tedavi kurumlarına yatırılarak tedavi edilenlerde tesbit edilen hastalıkların istatistiği ise tedavi kurumunun türüne göre çeşitli sınıflamalar yapılarak tutulmakta ve hastalık istatistik cetveli
ile Genel Müdürlüğe gönderilmektedir. Aşağıda; Tedavi Kurumlarından ne gibi hastalık istatistiklerinin derlendiği
açıklanmıştır.
Genel Hastaneler: Genel hastanelere yatırılarak tedavi edilenlerde tesbit edilen hastalıklar, Dünya Sağlık
Asamblesi ve Dünya Sağlık Teşkilatınca, 1950 1960 yılları arasında kullanılmak üzere kabul edilen «hastalıklar,
Tromatizmalar ve Ölüm Sebebierinin Beynelmilel Tasnifine Mahsus Ei 'Kitabı»ndaki 150 A başlıklı hastalık listesine
ve cinsiyete göre dağılımı yapılarak her üç ayda bir defa olmak üzere hastalık istatistik cetveli ile toplanır. 'Kurumlar ayrıca her yıl sonunda daha önce gönderdi,kieri üçer aylık cetvellerin bir icmalini yaparak Genel Müdürlüğe göndermektedirier.
-
Genel Sağlık Merkezleri: Genel sağlık merkezleri ne yatırılarak tedavi edilenlerde tesbit edilen hastalıklar
yukarıda bahsi geçen el kitabındaki 50 B başlıklı hastalık listesine ve cinsiyete göre dağılımı yapılarak her üç ayda bir defa olmak üzere hastalık istatistik cetveli ile toplanır. Kurumlar ayrıca her yıl sonunda daha önce gönderdikleri üçer aylık cetvellerin bir icmalini yaparak Genel Müdürlüğe yollamaktadırlar.
Göğüs Hastalıkları Hastaneleri ve Sanatoryumlar: Bu kurumlara yatırılarak tedavi edilenlerde tesbit edilen
hastalıklar 19 başlıklı bir hastalık sınıflamasına yaş ve cinsiyete göre dağılımı yapılarak her üç ayda bir defa olmak
üzere hastalık istatistik cetvel i ile toplanır. Kurumlar ayrıca her yıl sonunda daha önce gönderdikleri üçer aylık
cetvellerin bir icmalini yaparak Genel Müdi.irlüğe yollarlar.
Doğumevleri: Bu kurumlar yatırılarak tedavi edilen lerde görülen hastalıklar her üç ayda bir defa olmak üzere hastalık istatistik cetveli ile toplanır. Kurumlar ayrıca her yıl sonunda daha önce gönderdikleri üçer aylık cetvelierin bir icmalini yaparak Genel Müdürlüğe göndermektedirier. Bu kurumlarda tedavi gören çocuklarda görülen
hastalıklar 150 A başlıklı hastalık listesine ve cinsiyete göre dağılımı yapılarak derlenmektedir.
Akıı ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri: Bu kurumlara yatarak tedavi edilenlerde tesbıt edilen hastalıklar genel hastaneler bölümünde bahsi geçen el kitabınadıa 999 başlıklı listeden seçilen 74 hastalık sınıflamasına, yaş
ve cinsiyete göre dağılımı yapılarak her üç ayda bir defa olmak üzere hastalık istatistik cetveli ile toplanır. Kurumlar ayrıca her yıl sonunda daha önce gönderdikleri üçer aylık cetvellerin bir icmalini yaparak Genel Müdürlüğe göndermektedirler.
Diğer Özel Dal Hastaneleri: Kanser, cüzam, trahom, zührevi hastalıklar, kemik, kuduz hastaneleri ve pravantoryumların kendilerine has hastalık istatistik cetvelleri henüz yoktur. Bunlardan kanser ve cüzam hastaneleri
genel hastanelerin, kemik hastalıkları ve pravantoryumlar ise göğüs hastalıkları hastanelerinin gönderdikleri has.
talık istatistik cetvellerini düzenliyerek yollamaktadırlar.
Yukarıda belirtilen tedavi kurumlarından hastalıkların derlenmesi için halen kullanılmakta olan istatistik cetvellerinin isUıhl işi ele alınmış olup bu amaçla Sağlık ve Nüfus istatistikleri Kurulu'na (SANiS) bağlı (Tedavi Kurumları istatistikleri Çalışma Grubu) kurulmuştur. Bu çalışma gurubu hastanelerde kullanılan istatistik foımlannın
islahı ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.
26
ÖLÜM iSTATisTiKLERi
(Tablo:
6.1/6.5)
Türkiye'de ölüm olayları ile ilgili istatistik verileri Devlet istatistik Enstitüsü tarafından derlenmektedlr.
Bu istatistikler 1949 yılı sonuna kadar bütün ii merkezlerinden derlenmekte ve önemli görülen 25 il merkezi için
yayımlanmakta idi.
1950 yılından itibaren bu veriler bütün ii merkezleri itibariyle yayımlanmaktadır.
Sonraki yıllarda Devlet istatistik Enstitüsü uzmanlarının, içişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilileri ile yaptıkları ortak toplantılar sonucunda 1 Mart 1957 tarihinden itibaren ölüm olayları hakkındaki istatistik verilerinin bütün ii ve ilçe merkezlerinden toplanmasına karar verilmiştir.
ii ve ilçe merkezlerindeki ölüm olayları, belediye lerce verilen ..Ölü Gömme izin Kağıdı" nın bir parçası ii
merkezlerinde sağlık müdürlükleri ve ilçe merkezlerinde ise hükümet tabibliklerince Devlet istatistik Enstitüsüne
gönderilmek suretiyle izlenmektedir. Bu veriler enstitüde uluslararası standardlara uygun bir biçimde ayrıma tabi tutularak yayımlanmaktadır.
Not: ÖıÜm istatistikleri ile ilgili bu açıklama Devlet istatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan
Merkezlerindeki Ölümler 1967" isimli eserden özetlenerek alınmıştır.
KORUYUCU
HEKiMLiK
(Tablo:
a) Enfeksiyöz
(Tablo:
(Bulaşıcı)
Hastalıklarla
..ii ve ilçe
ÇALIŞMALARI
7. 1 / 7 . 43)
Savaş:
7-1 /7-16)
Yurdumuzda enfeksiyöz (Bulaşıcı) hastalıklarla savaş çalışmaları, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba~anlığı bünyesindeki Sağlık işleri Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Hıfzıssıhha Enstitüleri
tarafından yürütülmektedir. Bu arada bakanlığın diğer ilgili daireleri de çeşitli şekillerde bu çalışmalara katıl.
maktadırlar.
Sağlık işleri Genel Müdürlüğü: Sağlık işleri Genel Müdürlüğü'nün başlıca hizmetlerinden birini teşkil
eden enfeksiyöz hastalıklarla savaş aynı zamanda koruyucu hekimlik çalışmalarının da önemli bir bölümünü
teşkil etmektedir. illerde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükleri ve bunlara bağlı bulunan hükümet tabipliklerinin
(sosyalleştiriimiş illerde sağlık ocaklarının) başlıca vazifelerinden biri de enfeksiyöz hastalıkların çıkmasına engelolmak ve görülen hastalıklann yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almaktır. Bu kuruluşlarda yapılan
çalışmaları iki gurupta toplıyabillriz.
Çevre
Sağlığı Çalışmaları:
Yurdumuzda diğer bir çok hastalık yanında bulaşıcı hastalıkların da azalması veya yok edilmesi kifayetli
ve temiz su temini, gıda kontrolu, çöplerin yok edilmesi ve gübrelıklerin ıslahı, sıhhi hela ve kanalizasyon, vek.
törlerle mücadele, mesken ve endüstri hijyeni ve hava kirlenmesinin önüne geçilmesi gibi insan sağlığına zarar
veren çevre sağlığı faktörlerinin ıslahına bağlıdır.
insanın fiziki, ruhi ve sosyal durumu üzerinde zararlı tesir yapan veya yapabilecek olan bu çevre faktörlerinin kontrol ve ıslahının sağlanmasına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, diğer ilgili Bakanlık ve kuruluşlar
ile belediyeler tarafından çalışılmaktadır. Belediyelerin imkanlarının yetersiz olması dolayısiyle çoğu kez bütün
bu görevleri bakanlık ve diğer kuruluşlar yüklenmek zorunda kalmaktadır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu hizmette çalıştırılacak personelin (sağlık mühendisleri ve çevre sağlığı teknisyenleri) yetiştirilmesi
için çaba sarfetmekte dir.
Aşı Çalışmaları:
Her ilin aşı ihtiyacı aşılanması icab eden nüfus guruplarına göre Genel Müdürlükçe hesab edilerek tesbit edilmekte ve illere yeteri kadar aşı gönderilmektedir. Genel Müdürlüğün amacı her yeni doğanı aşılamek ta.
27
limatı esaslarına uygun olarak aşılamak, böylece çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı bağışık nesiller kazanmaktır.
Bu amaçla bir aşılama talimatı hazırlanarak sağlık teşkilatın gönderilmiştir. Bu talimata uygun olarak son yılla...
da yapılan uygulama yeterli personel ve motorlu nakil aracı temin edildiği takdirde bu sistemin iyi sonuçlar vereceğini ortaya koymuş bulunmaktadır.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü: istanbul'da bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
teşkilatında Genel Müdürlük teşkilatından başka sahil sağlık merkezleri, sahil sağlık idare memurlukları, liman
ve şehir bakterioloji müesseseleri, tahaffuzhaneler ve hava istasyonları sağlık denetleme merkezleri bulunmaktadır.
Genel Müdürlük devletçe çıkarılan kanunlar, nizamnameler ve talimatlar ile Türkiye tarafından da
edilmiş bulunan Milletlerarası Sağlık Nizamnamesi ve ek nizamnameler hükümlerine göre vazife yapar.
tasdik
Belli başlı vazifesi uluslararası seyrisefer ve ticaret sebebieriyle enfeksiyöz hastalıkların kara sınırlarımız
ile deniz ve hava limanları yoluyla yurdumuza girmesini önlemek için gerekli tedbirleri almaktır. Bu amaçla gerek
limanlarımız arasında seyrisefer yapan ve gerekse yabancı memleketlerden limanlarımıza gelen bütün gemilerin
yolcu ve mürettebatının sıhhi kontrolunu yaptığı gibi limanlarımızda kaldıkları müddetçe bunların sıhhi durumlarını da kontrol altında bulundurur. Keza sıhhi hava limanı olarak ilan edilmiş bulunan hava limanlarımıza dış
memleketlerden gelip
giden uçakların yolcu ve mürettebatının sıhhi kontrolü de bu Genel Müdürlüğe bağlı
sağlık denetleme merkezleri tarafından yapılır.
-
Gemi ve uçakların durumlarının bulaşık, şüpheli ve salim olmasına göre gerek bunlara gerekse yolcu ve
mürettebatına Milletle,rarası Sağlık Nizamnamesinde belirtilen sıhhi nezaret, tecrit, müşahade, dezenfeksiyon,
deratlzasyon ve dezensektizasyon tedbirlerinden icap edenler uygulanır.
Hıfzıssıhha Enstitüleri: Yurdumuzda koruyucu hakimlik hizmetlerinin gerçekleşmesinde önemli bir roloy.
nayan diğer bir kuruluş da Hıfzıssıhha Enstitüleridir. Mevcut 4 Hıfzıssıhha Enstitüsünden Diyarbakır, Erzurum ve
izmirde olanlar kuruluş halinde olup ancak küçük çapta tahlil çalışmaları yapmaktadırlar.
Ankara'daki Refik Saydam Merkez Hıfzl5sıhha Enstitüsünde ise halk sağlığı yönünden çeşitli bakteriyolojik, virolojik, serolojik, parazitolojik ve şimik analizler, yiyecek ve içeceklerin kontrolü, ilaç kontrolü, aşı ve serum üretimi, eğitim çalışmaları ve bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.
Türkiye'de
Bulaşıcı
Hastalıklar
Durumu:
Bildirimi (ihbarı) mecburi hastalıklar: Yurdumuzda çiçek, hummai racia, kolera, sarı humma, tifüs, veba,
amipli dizanteri, basilli dizanteri, boğmaca, bilharziyasız, brüsellozls, çocuk yaz isali, difterl, enfeksiyoz hepatit,
flariyazls, frengl, kancalı kurt, kalaazar, kızamık, kızıl ve steeptekok anjlni, kuduz ve şüpheli ısırık, leptosplrozls,
lepra, lohusalık humması, menenjit (menengokok etkenli) meningosefalomiyelitler, paratifo, poliomiyelit, ruam,
salmoneıla, stafilokok ve diğer mikroorganizmalara bağlı gıda zehirlenmeleri, sıtma, şarbon, tifo, tüberküloz ve
trahom (yeni vak'a) bildirimi zorunlu olan hastalıklardır.
ihbar ve kayıt sistemi: Umumi HıfzlS5lhha Kanununa göre tabıbler, eczacılar, diş tabıbleri, ebeler, hastabakıcılar, ölü tabutlayan ve yıkayanlar, sanatlarını icra ederken; hastane baştabibleri,
mektep, fabrika, Imalathane, hayır müessesesi,
ticarethane ve mağaza, otel, pansiyon, han, hamam, hapishane, sahip veya müstecirleri ve müdürleri, apartman kapıcıları bulundukları mahallerde; köy ihtiyar heyetleri köylerinde görülen ve bildirimi zorunlu olan yukarıdaki hastalıklardan herhangi birini öğrendikleri takdirde 24 saat zarfında hükümet,
belediye veya sağlık ocağı tabiplerine, bunlar bulunmadığı takdirde polis veya jandarma karakoluna. hastanın
isim ve adresi ile birlikte sözlü veya yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
-
Hükümet tabiplikleri (sosyalleştirilen
bölgelerde sağlık ocakları) kendi bölgelerınde bir ay zarfında görülen bulaşıcı hastalıkları ii Sağlık ve Sosyal Yardım MÜdürlüğüne, Müdürlük de Bakanlığa bildirmektedir.
Hastalık durumu: iktisaden gelişmekte olan yurdumuzda yıllardan beri yapılan çalışmalar sonucu çiçek,
kolera ve veba hastalıkları eradike edilmiştir. 10 -15 yıldan beride hummai racia ve epidemik tifüs hastalıkları
görülmemektedir.
Sıtma, trahom ve tüberküloz hastalıklarının eradike edilmesi Içinde planlı ve programlı çalışmalar yapılmaktadır.
Bugün yurdumuzda resmi makamlara bildirilen (ihbar edilen) bulaşıcı hastalıklar, ihbar edilen vak'a sayısının çokluğuna göre başta kızaımk olmak üzere boğmaca, tifo, enfeksiyöz hepatit, difteri, kızıl, şarbon, paralitik poliomlyelit, paratifo, bulaşıcı menenjit, dizanteri, brüselloz, ve kuduz, sırasını takıp etmektedir. Bundan da anlaşılacağı gibi yurdumuzda laboratuvar teşhisini gerektirmeyen ve yalnız klinik bulgularla teşhis koyma thtiınali
fazla olan hastalıklarla çocukluk devresi hastalıklan diğerlerine nazaran daha fazla ihbar edilmektedir.
28
Bütün hastalıklarda
şük olduğu daima göz
nedeni vardır. Bunların
nimsememeleri, teşhis
tedir.
ihbar edilen vak'aların aslında olması lazım gelen gerçek vak'a sayısından çok daha düönünde bulundurulmalıdır. ihbarıarın gerçek vak'a sayısından düşük olmasının bir çok
başında sağlık personeli eksikliği, ihbarla mükellef olanlann bu görevi gereği gibi b&içIn laboratuvar Imldinlarının yetersiz oluşu, yurdumuzdaki ulaşım imkamıızltkları gelmek-
Yıllarca yapılan savaş çalışmaları sonunda yurdumuzda bulaşıcı hastalıklar vak'a sayısında genellikle bir
azalma olması gerekirken, tablolarda son yıllarda vak'a sayısında görülen artışlar muhtelif şartlara bağlı Ihbar
sisteminin gittikçe düzelmekte olduğunu göstermektedir.
Diğer taraftan ihbarlar gerçek vak'a sayısını tam olarak yansıtmadığından, ihbar edilen 1000 vak'a da ölüm
oranı (fatalite) yüksek çıkmaktadır.
ha düşük olacağı anlaşılmaktadır.
Bütün vak'alar tesbit edilip ihbar edilebildiği takdirde
ölüm oranlannın da-
Aşağıda en fazla ihbar edilen bazı hastalıkların yurdumuzdaki epidemiyolejik karakterleri hakkında kısa ve
özlü bilgi verilmiştir.
içerisinde ihbar edilen vak'a sayısı en fazla olan hastalıktır.
Kızamık: Bulaşıcı hastalıklar
Kızamığın mevsimlere göre dağılımına gelince hastalık en çok kış aylarında ve ilkbahar başlangıcında (Ocak,
Şubat, Mart, Nisan) en az da yaz aylarında (Temmuz, Ağustos, Eylül) görülmektedir. Vak'a ihbar sayısı ilkbahardan itibaren azalmaya, sonbahann ilk aylarında ise tekrar yükselmeye başlamaktadır.
Ihbarıarın illere göre dağılımında ise farklılıklar görülmektedir. Özellikle teşkilat ve personel bakımından
yetersiz olan illerde, coğrafi durum sebebiyle ulaşım imkanlarının kıt olduğu illerde ihbarıarın gerçek vak'a sayısından çok düşük olduğu söylenebilir. Örneğin: 1964 yılında Mardin'de 69, Siirt'te 5, Diyarbakır'da 53, Elizığ'da 8
kızamık vak'ası ihbarı yapılmış iken, bu illerde sosyalleştirme tatbik edilerek teşki1at ve personel takviye edilince 1967 yılında Mardin'de 2179, Siirt'te 1253 Diyarbakır'da 1105, Elazığ'da 299 kızamık vak'ası Ihbarı yapılmıştır.
1967 yılında yurdumuzda 0.14 yaş gurubundaki 100 000 nüfusta vak'a ihbar nisbeti 310,6 1000 vak'ada ölüm
oranı ise 9.6 olarak tesbit edilmiştir.
Boğmaca: Yurdumuzda en fazla ihbar edilen bulaşıcı hastalıklar içerisinde ikinci sırayı boğmaca almaktadır.
Kızamık gibi bir çocukluk çağı hastalığı olan boğmaca kızamığın aksine daha çok yaz aylarında bir artış göstermekte, kış aylarında ise vak'a sayısı azalmaktadır. Ancak coğrafi özellikler sebebiyle uzun müddet boğmaca görülmeyen ve boğmacaya karşı hassas yaş gurubu yığınağının meydana geldiği yerlerde kışın'da önemli boğmaca
salgınıarı görülmektedir.
Boğınaca ihbarlarımn illere göre dağılmında kızamık hakkında söylenenler burada da geçerlidir. Örneğin
1964 yılında Manfıin'de 10, Siirt'te O, Diyarbakır'da 153, Elazığ'da 1 boğınaca vak'ası ihbar edilmiş iken. 1967 yılında Mardin'de 913, Siirt'te 554, Diyarbakır'da 281 ve Elazığ'da 167 boğmaca vak'ası ihbarı yapılmıştır.
1967 yılında yurdumuzda O-14 yaş gurubundaki 100 000 nüfusta vak'a ihbar nisbeti 94, 1000 vak'ada ölüm oram ise 6.6' olarak tesbit edilmiştir.
Tifo: ihbar edilen bulaşıcı hastalıklar içerisinde vak'a sayısı çoklluğu bakımından üçüncil sırayı tutmakta.
dır.
Mevsimlere göre dağılımı tipik bir sindirim sistemi enfeksiyonu karakteri gösterir.
Hastalık ihbarlarının
Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında en yüksek seviyeye çıktığı; Ocak, Şubat, Mart aylannda ise en dUşnk seviyeye
indiği görülmektedir. Ihbar edilen tifo vak'alarının önemli bir kısmı laboratuvar teşhisine dayanmadığından bazı
vak'aların paratifo ile kanşmış olabileceği kabul edilebilir.
ihbarlar iller arasındaki dağılımında görülen farklılık hakkında kızamık ta söylenenler burada da geçerlidir.
1967 yılında yurdumuzda 100 000 nüfusta vak'a ihbar nisbeti 10.2, 1000 vak'ada ölüm oram Ise 31.3 olarak
tesbit edilmiştir.
Poliomiyelit: Poliomlyellt ihbarıarı paralitik ve sekelll vak'alara dayanmakta, felçsiz vak'aları yansıtmamak
tadır. ihbar edilen paralitık ve sekeiii vak'alar da laboratuvar teşhisine dayanmadığından bunlann ne kadarının poliomiyelitten ve ne kadannın da sindirim sisteminin diğer virütik enfeksiyonlarından meydana geldiği bilinmemektedir.
Pollomiyelitin mevsimlere göre dağılımı Intikalin daha ziyade sindirim sistemi yolu ile olduğu ihtimalini
arttırmaktadır. Hastalıkenqok
yaz aylarında göriilmekteve temmuz ayında en yüksek seviyeye ulaşmllktadır.
29
1967 yılında O- 14 yaş gurubu arasındaki 100 000 nüfusta paralitik vak'a ihbar nisbeti 6, 1000 vak'ada ölüm
oranı ise 33.2 olarak bulunmuştur. Ancak bu ölüm oranı sadece paralitik vak'alara göre hesaplanmış, tesbit edilemiyen felçsiz vak'alar nazarı itibare alınmamıştır.
Difteri: Difteri hastalığının özelliği ihbar edilen bulaşıcı hastalıklar içerisinde 1000 vak'ada en yüksek ölüm
oranı gösteren hastalık olmasıdır. 1967 yılında ihbar edilen 1000 difteri vak'asından 90.5 i ölümle sonuçlanmıştır.
Ancak ölümlerde yıllara göre bir düşme görülmektedir. Bunda aşılama çalışmaları önemli roloynayabilir. Hastalık en çok kış aylarında en az da yaz aylarında görülmektedir.
Verem Savaşı:
(Tablo:
7-17/7-25)
Yurdumuzda verem savaşı çalışmalarının amacı gerekli koruyucu ve tedavi edici tedbirlerle hastalığı kontrol
altına almak ve neticede eradikasyona gitmektir. Bu amaca ulaşmak için verem savaşında beş temel prensip (eğitim, koruma, erken teşhis, erken tedavi ve sosyal yardım) kabul edilmiştir. Çalışmalar bu prensipIere uygun
olarak yürütülmektedir.
Verem Savaşı çalışmaları Bakanlık bünyesindeki Verem Savaşı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte.
dir. 1967 yılında Genel Müdürlüğe bağlı olarak 6 Verem Savaşı Bölge Başkanlığı, 17 Verem Savaşı Başkanlığı (sosyalleştirilmiş bölgelerde) 125 Verem Savaşı Dispanseri, 20 Bölge Tüberküloz laboratuvarı, 30 Göğüs Hastalıkları
Hastanesi ve 3 Sanatoryum, BeG Kampanyası Başkanlığına bağlı olarak da 10 BeG Kampanyası Gurup Başkanlığı
(her gurup 10 ekip), 10 Re test Ekibi ile Gezici Röntgen Verem Tarama Merkezi ve bu Merkeze bağlı 23 Gezici
Röntgen Verem tarama ekibi verem savaşı çalışmalarına katılmıştır.
-
Eğitim Çalışmaları: Verem Savaşında eğitim temel bir ilke olarak kabul edilırnş ve hizmetin yürütülme.
sinde eğitime ön planda yer verilmiştir. Eğitim çalışmaları iki şekilde yürütülmektedir. Birisi halka ve hastaya yapılan sağlık eğitimi diğeride hizmette çalışan personele yapılan hizmet içi eğitimidir. Sağlık eğitimi her türlü eğitim araç ve gereçlerinden faydalanılarak bütün yıl boyunca yapılmakta, çalışmalar bilhassa her yıl ocak ayının ilk
haftalarında düzenlenen "Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Hafta» larında daha da YOğunlaşmaktadır. Hasta
eğitimi hizmetin her safhasında yapılmakta hasta, ailesi ve çevresi hastalığa karşı uyarılmaktadır. Sağlık ve yar.
dımcı sağlık personelinin hizmet içi eğitimi ise eğitim merkezleri tarafından sağ/anmaktadır.
Sağlık eğitmi çalışmalarında Sağlık Propagandası ve Tıbbi istatistik Genel Müdürlüğü başta olmak üzere
bakanlığın diğer kuruluşları, ııgili diğer bakanlıklar, ulusal verem savaş derneği, mahalli verem savaş dernekle.
ri, TRT (Türkiye Radyo. Televizyon Kurumu), basın, halk eğitim merkezleri, halk evleri ve benzeri kuruluşlarla sı.
kı bir işbirliği yapılmaktadır.
BeG Kampanyası Çalışmaları: Verem savaşında temel ilkelerden birisi de sağlamların korunmasıdır. BeG
aşısı yolu ile sağlamları koruma -bütün dünyada olduğu gibi- yurdumuzda da geniş tatbikat sahası bulmuştur.
Bu amaçla Türkiye BeG 'Kampanyası Başkanlığı kurulmuştur.
Kampanya 1953 yılında kurularak çalışmalara başlamış bu tarihten 1967 yılına kadar geçen 15 yıllık süre
içinde kampanyaya bağlı gezici aşı gurupları yurdumuzun ii, ilçe ve köylerini üç defa devretmiştir.
Bu süre içinde tekrarlananlarda dahil olmak üzere 51 311 589 tüberkülin testi yapılmış,
20985 12A BeG aşısı
tatbik edilmiştir. Birinci ve ikinci devir kampanya çalışmalarında sadece tüberkülin testi ile BeG aşısı yapılmış,
üçüncü devir kampanya çalışmalarında ise aynı zamanda 0.6 yaş gunıbundaki çocuklara tüberkUllnsfz (direkt)
BeG aşısı tatbikine başlanmıştır. Son üç yılda (1965. 1967) yapılan 6053030 BeG aşısından 3954 701 i 0-6
yaş gurubundaki çocuklara uygulanan direkt BeG aşısıdır.
BeG kampanyasının gezici aşı gurupları dışında bu kampanyaya bağlı sabıt guruplar, gezici röntgen verem
tarama ekipleri, tüberkülin ve BeG ekipleri ile verem savaş dispanserlerince de tüberkülin testi ile BeG aşısı
uygulanmaktadır.
Erken Teşhis ve Tedavi Çalışmaları: Verem savaşında diğer önemli bir prensip de erken teşhis ve tedavidir. Yurdumuzda erken teşhis ve tedavi alanındaki çalışmalara 1960 yılında BeG KampanyasıBaşkanlığına bağlı
olarak gezici röntgen verem tarama ekiplerinin kurulmasıyla başlanmıştır. Bu ekipler il, ilçe ve köylerde test
ve aşı tatbikatı yanında mikrofilm çekerek verem tarama çalışmaları yapmakta, tesbit ettikleri şüpheli hastalan
tamamlayıcı muayeneleri yapılmak ve gerekirse kontrol ve tedavi altına almak için verem savaşı dispanserieri, bölge tübeıic110z laboratuvarıarı ve göğüs hastalıkları hastanelerine sevf< etmektedirler.
Verem Savaşı Dlspanserlerintn Çalışmaları:
30
Verem savaşı dispanserleri verem savaşının temelini teşkil eden,
eğitim. koruma, erken teşhis, erken tedavi ve sosyal yardım ilkelerini uygulayan müesseseıeraır.
LlI5piIIr.ienerae
halk verem mevzuunda sistemli bır eğitimle aydınlatılmakta, taramalar yapılarak hasta, şüpheli ve sağlamlar aynlmakta, gerekenlere BCG aşısı yapılmakta ve di(jer koruyucu tedbirler alınmakta, hastalar kontrol altına alınarak
tedavi edilmektedir.
Hastalık Durumu: Türkiye BCG Kampanyasının kurulduğu 1953 yılına kadar yurdumuzda tüberküloz enfeksi.
yon prevalansı hakkında herhangi bir bilgi yoktu. Enfeksiyon prevalansı 1953 yılında başlıyan birinci devir BCG
kampanyası çalışmaları ile tesbıt edilmiştir. Bu çalışmalara göre yurdumuzda umumi enfeksiyon nispeti % 56
olup bu nispet 0-6 yaş gurubunda % 13. 7 - 14 yaş gurubunda % 35, 15 -19 yaş gurubunda % 57 ve 19 yaşından
yukarı olanlarda da % 86 olarak tesbit edilmiştir.
1965 yılında 5 ilin 60 köyünde 0-6 yaş arasındaki 10000 çocuk üzerinde yapılan araştırmada bu köylerde
daha önce % 10.4 olan prevaksinasyon (aşı öncesi) enfeksiyon nisbetinin % 3.8 e düştüğü tesbit edilmiştir.
Diğer taraftan 1962 yılında Yozgat ilinde, 1966 yılında da Çorlu ve Çatalca ilçelerinde
dan alınan sonuçlara göre 1962 -1966 yılları arasında basH müsbet hasta prevalansında % 58
muştur. Yozgat ili çalışmalarında aktif tüberküloz prevalansı % 2.8 olarak tesbit edilmiş Iken
da yapılan trakya bölge taramasından alınan ilk sonuçlara göre aktif tüberküloz prevelansının
görülmüştür.
Veremden ölüme gelince 1945 yılında il ve ilçe mer kezlerinde veremden ölüm nisbeti
1967 yılında 100000 de 11 e düştüğü tesbit edilmiştir.
yapılan çalışmalargibi bir dOŞme ol.
1966 .1967 yıllano.
% 12 ye düştüğO
100 000 de 262
iken
Sıtma Savaşı:
(Tablo:
7-26/7-35)
Sıtma ile savaş milli bir dava olarak cumhuriyetin ilk yıllarında ele alınmış ve sıtma savaşı ile tlgili Ilk
kanun 1926 yılında çıkarılmıştır. ikinci Dünya Savaşına kadar yapılan. çalışmalarla sıtmalı nisbeti oldukça düşmüş
ancak bu savaşın sebeb olduğu nüfus hareketleri, sıtma ilaçlarının ithalinin güçleşmesi gibi sebebieri. 1942 1943
yıllarında sıtma epidemlleri görülmüştür. Bu yıllarda muayene edilen kanlarda sıtmalı nisbeti % 32 ye çıkmıştır.
.
1946 yılında çıkarılan sıtma savaşı kanunu ve 1951 yılından itibaren de DDT nın sıtma savaşında kullanılmaya başlanması neticesinde muayene edilen kanlarda sıtmalı nisbeti % 8 e kadar düşmüştür. DDT gibi kalıcı tesirli haşare öldürüeülerin sıtma savaşında kullanılmaya başlanması -bütün dünyada olduğu
gibl- yurdumuzda
.
da sıtmanın yok edilmesi (sıtmanın eradikasyonu) fikrini doğurmuştur.
Yurdumuzda sıtma eradikasyonu çalışmalarına 1957 yılından itibaren başlanmıştır. Çalışmalar Bakanlık bün.
yesindeki Sıtma Eradikasyonu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Genel Müdürlük sıtma hastalığının
eradike edilmesini hedef tutan eradikasyon çalışmalarını belli başlı iki şekilde yürütür.
Pülverizasyon Çalışmaları:
Sıtma intikalinin devam ettiği sahalardaki her çeşıt insan ve hayvan barınak.
ları -sıtma intikalinde roloynayan sivrisineklerin öldürülmasi amacıyla- DDT ve benzeri haşere öldürücü ve kalıcı tesirli ensektisitlerle
iliiçlanmaktadır. Bu şekilde ilaçlanan barınakların aradan beş ay geçmeden duvar ve
tavan satıhlarının silinmesine, yıkanmasına ve badana edilmesine müsaade edilmemektedir. Bu sayede sivrlsineklerin ölmesi sağlanmaktadır. Ancak birçok ülkelerde olduğu gibi yurdumuzun bir kısım bölgelerinde de bazı ensek.
tisitlere karşı sivrisineklerde mukavemet meydana gelmiştir. Bu mukavemet bütün yurda yayılmadan sıtma çalışmalarının bitirilmesine çalışılmaktadır.
Sürveyans Çalışmaları: Görevli sürveyans memur ları tarafından lokalitelerde ev ev ziyaret yapılmak suretiyle sıtmalı şahıslar aranmaktabulunan sıtmalıların radikal tedavileri yapılmaktadır.
Bu şekilde yürütülen eradikasyon çalışmaları sonucunda sıtma yalnız güneydoğu illerimizde (Mardın, Sıırt,
Hakkari) kalmıştır. Diğer illerimizde bulunan sıtmalıların büyük bır kısmı bu illerden ve yurt dışından gelmektedir.
Arazinin sarp ve iklim şartlarının çok sert oluşu sebebiyle sıtma çalışmalarının zorlukla yQriitüldüğü güneydo§u
ıllerınde de sıtrnanın yok edilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır.
Bazı Tanımlar:
Sıtma Eradikasyonu:
Sıtma intikalinin kesilmesI ve enfeksiyon kaynağının yok edilmesidir.
Hücüm Safhası: Sıtrna intikalinin devam ettiği böl gelerde sıtmayı eradike etmek amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği süreye denir.
31
Konsolidasyon Saff1asl: Sıtma intikalinin durduğu dönemdir. Bu dönemde yerli vak'a yoktur.
Lokalite:
En küçük idari ünitedir. (Mahalle veya köy)
Müsbet sıtma vak'ası : Kanında mikroskopik muayene ile sıtma paraziti bulunan enfekte şahsın donımudur.
Yerli Vak'a: Bir bölgede intikalin meydana gelmesinden sonra yeni intikaller birbWinl takip ederse meydana gelen vak'alar yerli vak'adır.
NOks: Eskiden sıtma geçirmiŞ kimselerde o bölgede intikalin durmuş olmasına rağmen yenıden klinik sıtme
tablosu veya parazitinin göriilmesi ile meydana gelen vak'adır.
Hariçten gelen Vak'a:
Bölge haricindeki bır sıtme odağından (memleket dışından, memleket içi hücüm
dönemi bölgelerinden vb.) alınan vak'adır.
Hariçten Gelenden Türeyen Vak'a: Sıtmanın eradi ke edilmiş olduğu bir bölgede hariçten gelen veya sebebiyet verilen vak'aların enfeksiyon kaynağı olmasıylameydana gelen ilk çoğalma vak'asıdır.
Sebebiyet Verilen Vak'a:
Şırınge, hemoterapi
yada kan nakli ile meydana gelen vak'adır.
Traham Savaşı:
(Tablo: 7-36/ 7-39)
Trahom özellikle yurdumuzun doğu, güneydoğu ve güney illerinde görülen bulaşıcı ve sosyal bir göz hastalığıdır.
Trahom savaşı çalışmalan bakanlık bünyesindeki Trahom Savaşı
MüdürlÜğÜ tarafından yüriitülmektedlr.
Müdürlük; trahom ve diğer bulaşıcı göz hastahkları Ile savaşı yürütmek, trahornun eradlkasyonu ıçın gerekli tedbirleri almak, bu amaçla müesseseler kurmak ve bunları sevk ve idare etmek, yurdumuzun Ihtiyacı olan fenni
gözlükçüleri yetiştinnek üzere gözlükçülük kursları düzenlemek gibi görevleri yerine getlnnakle yOkUmlOdür.
Trahom hastalığının yoğun olduğu illerde trahom hastaneleri, trahom savaş dispanserleri ve trahom tedavi
evleri kurulmuş olup, bu kuruluşlarda genel ve kısmi trahom taramaları yaparak trahom ve diğer bulaşıcı göz hastalıklarına yakalandığı tesbit edilenlerin tedavisi yapılmaktadır. 1964 yılında bu kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalarda muayene sayısına göre trahomlu oranı % 11.7 iken bu oran 1967 yılında % 9.6 ya düşmüştür.
Yurdumuzda trahom savaşı ile ilgili olarak bu güne kadar yapılan çalışmalar neticesinde eskiden her yıl bir
çok vatandaşın kör olmasına sebeb olan trahom hastalığı eskisi kadar tehlikeli olmaktan çıkmış bulunmaktadır.
Frengi Savaşı:
(Tablo: 7-41 /7 - 42)
Frengi savaşı çalışmaları bakanlık
bünyesindeki Sağlık Işleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Frengi hastalığının yoğun olduğu illerde hastalık la savaş çalışmalarını yürütmek için frengi savaşı müşavirlikleri, der'! ve tenasül hastalıkları dispanserleri ve geçici tedavi istasyonları kurulmuştur. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde hükümet tabiblikleri de (sosyalleştirilmiş illerde sağlık ocakları) frengi savaşı çalışmalarına katılmaktadırıar. 1967 yılında 7 müşavirlik 19 dispanser ve 176 geçici tedavi Istasyonu frengi çalışmalarına katılmıştır.
Frengi savaşı çalışmalarına büyük şehirlerimizde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ayrı olarak helediyelerde katılmaktadır. 1967 yılında belediyelere bağlı 3 deri ve tenasül hastalıkları dispanserleri ile 2 zührevi
hastalıklar hastanesi bu çalışmalara katılmıştır.
Cüzam (Lepra)
(Tablo:
7-42
Savaşı:
/ 7-43)
Cüzam Savaşı çalışmaları bakanlık bünyesindeki Sağlık Işleri Genel Müdürlüğü tarafından yüriitülrnektedir.
Cüzam savaşı çalışmalannı yüriitmek üzere 1962 yılında Genel MüdUrlüğe bağlı olarak Ankara, Bitlis, Erzurum
Kars, Maraş, Muş, Sivas ve Van illerinde omak üzere 9 cüzam savaş dispanseri açılmıştır. Sonradan 2 dispanser daha açılarak dispanser sayısı 11 e çıkanimıştır.
32
Öiğer taraftan Elazığ'da 265 yataklı cüzam hastanesei, Ankara'da 60 yataklı cüzam savaş enstıtüsü ile Istanbul Bakırköy Akıı ve Sinir Hastalıkları hastanesi bünyesindeki 100 yataklı Cüzamlılar Pavyonu 1964 -1967 yıllarında da cüzam savaşı ile ilgili çalışmalarına devam etmişlerdir.
Bu kurum ve kuruluşların çalışmaları yanında her yıl bakanlıkça lüzum görülen bölgelerde genel tarama
muayeneleri yapılmakta tesbit edilen hastalar kontrol ve tedavi altına alınmaktadır.
SOSYAL
REFAH
(Tablo:
8
HiZMETLERi
-1/8.6)
Sosyal refah hizmetleri denince, kişilerin toplum hayatında gelişmeleri için gereken güvenlik ortamını yaratmak ve artan refahtan payalmalarını sağlamak, böylece karşılaştıkları sosyal güçlükleri yenmek amacıyla yaşIılara ve fakirlere sosyal yardım yapmak, çocuk refahı, gençlerin refahı, aile bakımı, beden ve ruh yapıları veya
sakatlıkları sebebiyle çalışmıyanıarın bakımı, tıbbi ve sosyal rehabiiitasyon, işe alıştırma, suç ve suçlu ile ilgiii
hizmetler anlaşılmaktadır.
Bugün vatandaşlar için bir hak ve devlet içinde bir görevolan sosyal refah hizmetlerinin büyük bir kısmının görülmesi yurdumuzda çeşitli kanunlarla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. Bakanlık
bu hizmetleri yürütmek için 1963 yılında 225 sayılı Kanunia Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nü kurmuştur. Bu
Genel Müdürlüğe bağlı olarak illerde çocuk bakım yurtları, kreş ve gündüz bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri,
Y8şlıla,' ve huzur dinlenme yurtları ve sosyal hizmet merkezleri bulunmaktadır.
Sosyal refah hizmetleri konusunda Sağlık ve Sos yal Yardım Bakanlığı yanında ilgili diğer Bakanlıklar, belediyeler, ikti3adi devlet teşekkülleri, koruma birlikleri ve gönüllü kuruluşlar da çalışmalara katılmaktadır.
Sosyal Yardım Hizmetleri:
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca sosyal yardım ve kültürel alanlardaki
faaliyeterini bizlandırmak amacıyla Cemiyetler Kanununa göre kurulan ve toplum yararına ve memleket refahını:!
müessir bir şekilde hizmet eden derneklere (sosyal yar dım fonundan) fon imkanları ölçüsünde mali yardım
yapılmaktadır.
Çocuk Refahı Hizmetieri:
Çocuk refahı konusunda «'Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu» na göre korunmaya muhtaç bulunan 0-6 yaş arasındaki çocukların bakım ve yetiştirilmesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, 7 -18 yaş arasındakilerin bakım ve yetiştirilmesi ise Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Bu hizmet mahalli idare ile
birlikte kurulan «Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Biriikirei» tarafından yürütülmektedir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu konuda 0-6 yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocukların bakım ve
yetiştirilmesini sağlamak amacıyla müesseseler açmaktadır. 1964 yılında Bakanlığa bağlı 11 çocuk bakım yuvasında 711 korunmaya muhtaç çocuğun bakımı sağlanmışken 1967 yılında yuva sayısı 17 ye çıkarılmış ve bu yuvalarda
1433 çocuğun ba,kımı sağlanmıştır.
Sakat, Yaşlı ve Güçsüzlerin Bakımı: Bu konuda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve belediyelerce bazı çalışmalar yapılmaktadır.
DiGER
ANA
HiZMETLER
VE ÇOCUK
(Tablo:
9
SAGLlGI
-1/9.2)
Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı; evliliğin ilk gününden başlayıp kadının sağlığı ve gebelerin
normal gidişini takip, etmek, doğumların normal ve hijyenik koşullarda yapılmasını sağlamak, düşükleri önlemek,
doğum ve doğum sonrası bakımını uygulamak, doğumdan sonra o- 6 yaş grubu arasındaki çocukların fizik ve moral
gelişimini izlemek ve kontrol etmek suretiyle sağlık seviyesinin yükseltilmesine yardımcı olmaktır.
Ana ve çocuk sağlığı ile ilgili bu hizmetler Bakanlık bünyesindeki Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü tara.
fından yürütülmektedir. Müdürlük başlıca şu görevleri YeJpmaklayükümlü tutulmuştur.
a) Anne namzetlerini sağlık eğitimi yoluyla gebelik, dOğum ve doğum sonrası analık hijyeni, düşüklerin
önlenmesi, çocuk bakımı, beslenmesi, yetiştirilmesi ve nüfus planlaması konularında eğitmek ve yetiştirmek;
b)
Anneleri gebelikten başlıyarak sistematik ve petiyodik bir şekiide tıbbi kontrol altında
bulundurmak,
aa
düşük ve ölü doğumların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, doğumların normal ıre hijyenik koşullar
altında
"
yapılmasını sağlamak;
c) Doğumdan sonra anne ve çocuğun bulaşıcı ve sa:gın hastalıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak ve çocukların belli metodlara göre belli zamanlarda her türlü aşılarını yapmak;
d) 0-6 yaş gurubu arasındaki çocukların fizik ve moral gelişmelerini izlemek, tıbbi kontrollerini yapmak,
bilhassa bakım ve beslenme hususlarında aileye ve anneye yardımcı olmak;
Ana ve çocuk sağlığı ile ilgili bu hizmetler morcJa ana ve çocuk sağlığı merkez, şube ve istasyonları tarafından, sosyalleştiriimiş illerde ise ana ve çocuk sağlı ğı başkanlıkları, sağlık ocakları ve sağlık evleri tarafından yapılmaktadır. Bu kuruluşlarda görevli ebe -hemşi re, ebe ve köyebeleri ev ziyaretleri yapmak suretiyle gebe, emzikli ana ve 0-6 yaş arasındaki çocukları tesbit etmektedirler. Tesbitten sonra yukarıda belirtilen hizmetler yerine getirilmektedir.
NÜFUS PLANLAMASI
(Tablo:
Nüfus
sus gebeliği
planlaması.
fertlerin istedikleri
önleyici tedbirlerle sağlanır.
sayıda
9.3/9.5)
ve istedikleri
zaman çocuk
sahibi
olmaları
demektir.
Bu hu-
Nüfus planlamasının amac! ana ve çocuk
sağlığını korumak, nüfusun yapısını iyileştirmek. nüfus artış hızının iktisacJi gelişme i1zerincJeki baskısım azaltmaktıi'. Devlet bu amaçla belirli sayıdan çok çocuk sahibi olmak
istemiyen fakat
bilgisizlik ve imkansızlık sebebiyle
bunu sağlayarnayanlara
istedikleri zamanda ve sayıda çocuk
sahibi olmaları için gebeliği önleyici gerekli bilgi vermekte,
ilaç ve araç yardımı yapmaktadır.
Yurdumuzda nüfus planlaması çalışmaları 1965 yı ıında 557 sayılı Nüfus Planlaması Kanunu'nun yürürlüğe
girmesinden sonra fiilen başlamış,ır. Kanun nüfus pianiam<Jsı çalışmalarını yürütme ve bu hususta gerekli teşkilatı kurma yetkisini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına vermiştir. Kanun ayrıca bakanlığın bu hizmetleri yürütürken resmi ve gönüllü teşekküller ile işbirliği yapacağım bukme bağlamıştır.
Nüfus Planlaması Kanunu'nun kabulünden kısa bir mückiet sonra 665 sayılı Kanuıı çıkarılarak bakanlık bünyesinde Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü kurulmuş ve bu genel mütiürlük nüfus planlaması hizmetlerini bakanlık adına yüı'Üimekle yükümlü tutulmuştur. Yine bu tarihlercJe yurdumuzda nüfus planlaması hizmetlerinde kullanılan ilaç ve araçların tetkiki için üniversiteler, tıp fakültelerinin ilgili öğretim üyeleri, bazı hastane tabibleri ve
bakanlıkça tesbit edilen tabiblerdan meydana gelen «ilaç Komisyonu» ile "ilmi Komisyon» kurulmuştur.
Nüfus planlaması hizmetlerini illerde yürütmek için mevcut sağlık müesseseleri bünyesinde "Nüfus Planlaması 'Klinikleri» kurulmaktadır. 1967 yılı sonuna kadar 308 ntiflis planlaması kliniği açılmış ve bu kliniklerde 73552
rahim Içi araç (RiA) takılmiştır. Ayrıca uygulamada il ve ilçe merkezlerinde ana ve çocuk sağlığı merkezlerinden ve
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği
bölgelerde sağlıkocaklarından yararlanılmaktadır.
Diğer taraftan merkezde teşkil edilen gezici ekip ler bir program dahilinde illere gönderilerek o ilin bütün
köylerini dolaşmakta hizmeti halkın ayağına kadar götürmektedir.
1966 yılında kliniklere başvuranıar üzerinde yapılan incelemelere göre büyük şehirlerde az çocuklu, küçük
şehirlercie üç ve daha razıa çocuğu bulunan kadınların kılniğe başvurciuğu, klinjğe başvuran kaı:Jıniarlıı yüzde 88
min okuma yazma bilmediği, ailelerin ortalama geliı'inin S;JıJ Tl. olduğu, aile reisierinin çoğunun memur, içşi, çiftçi, esnaf ve sanat/dir gibi meslek mensüou bulunduğu, şeiıirjerde aileplanlamasmın genç yaşlarda, fiırsal bö;gclerde ise eJ,ma ileri yaşlarda uygulamakta olduğu ı:ınlaşılmak:t...dır.Bu bulgulara göre aile planlamasına, yeni bir
çocuğun aileye yük olacağı durumlarda sınırlı gelirli gruplarca ihtiyaç hissedildiğinde başvurulmaktadır.
SAGLlK
EGiTiMi,
YAYıN VE SAGLlK
(Tablo:
iSTATiSTiKLERi
9.6/9 -11)
Umumi Hıfzıs51hha Kanunu Sağlık ve Sosyal Yar dım Bakanlığını halk sağlığı eğitimi ve yayın çalışmaları
yapmak ve sağlık istatistiklerini derlemekle görevlendırmiştir.
Bu hizmetler 1936 yılına kadar bakanlık bünyesinde kurulan "istatistik ve Neşriyat
34
Müdürlüğü" tarafından
yürütülmüştür. Bu müdürlük 1936 yılında çıkarılan 3017 sayılı Kanunla genel müdürlük haline getirilerek «Sağlık PrO.
pagandası ve Tıbbi istatistik Genel Müdürlüğü" adını ai mıştır.
Genel
Müdürlüğün
yaptığı
çalışmaları
3 ana bölümde
toplamak
mümkündür:
Sağlık Eğitimi Çalışmaları: Halkın ruh ve beden sağlığının korunması ve sağlık seviyesinin yükseltilmesi
amacıyla yurt çapında sağlık eğitimi çalışmalarını organize etmek, bu konuda gerekli plan ve programları yapmak,
resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğini temin etmek, halk sağlığı eğitiminde kullanılmak üzere kitap, broşür, afiş,
slayt, film vs. gibi eğitim malzemesi hazırlamak veya temin etmek, sağlık sergileri düzenlemek, gezici ekipler ve
taşra teşkilatındaki personel vasıtası ile fert, grup ve top lum eğitimi çalışmaları yapmak genel müdürlüğün 3 ana
görevinden birisidir.
Genel müdürlük dışında bakanlığın ilgili daireleri ile bakanlık dışı resmi ve özel kuruluşlarda sağlık eğitimi
çalışmaları yapmaktadır. Genel mii,dürlüğün önemli bir görevi de sağiık eiğtimi hizmetlerinin en iyi bir şekilde yürütülmesi için bu kuruluşlarla gemkli işbirliğini sağlamaktır. Bu amaçla başta Hıfzıssıhha Okulu Müdürlüğü olmak
dışı kuruluşlardan Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer bakanüzere Bakanlığın ilgili diğer daireleri He Bakanlık
lıklar, Diyanet işleri Başkanlığı, Halk Eğitimi Genel Mü dÜrlüğü, TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu), basın,
UNESCO, Halk Sağlığı Eğitimi Komiteleri gibi resmi ve gönÜllü kuruluşlarla işbirliği sağlanarak müşterek çalışma.
lar yapılmaktadır.
Genel
Müdürlükçe
afiş,
br':)şür, flanelgraf,
$Iayt, film şerid!,
fiim gibi odiyo
-vizüel
eğitim
malzemeSi
ile
!Jağlık müzelerinin müze materyali ha;m13nmakta ve illereJeki sağlık eğitimi üniteleri ile sağlık müzelerine gönderilmek:edir.
Sağlık eğitimi hizmetleri illerde sağlık ve sosyal yardım mÜdürlükleri bünyesinde kurulan sağlık egitimi
ün/teleri tarafından çıkarılan belirli bir yönetmelik hükiimlerine göre yürütülmektedir. Ayrıca 1967 yılında 12 ilimiz'
eJe mevcut l}]rer sağlık müzesi çeşitli eğitim araç ve gereçleri ile donatılmış olup halkın ziyaretine açık bulundUrulmaktadır.
Diğer ~araftar::her yıl merkezde hazırlanan sağlık sergisi muhtelif illerde sergllenmekte ve gezici sağlık eği.
timi ekipleri illere gönderilerek ~'ağlık eğitimi çalışmala rı yapmaktadırlar.
Yayın Çalışmaları:
Bakanliğın yayın organı olan Sağ:ik Der!jisi ile Haberler Biilteni Genel Müdürlükçe bedışı kuruluşlara gönderilmektedir. Ayrıca "Yayınlirli zamanlarda hazırlanıp sağlık teşkili:Uma ve bazı BakanLk
ları Tetkik Hey'eti» ne girecek eserler ile Bukanhkça neşri uygun görülen telif \fe tercüme eserlerin yayımı ile
ilgili işlemler Ger.el Müdürlükçe yürütülmektedir. Bakanlı!,jm yaym deposu, kütüphanesi ve matbaası da Genel Müdürlüğün sorumluluğu altındadır.
Bunların
rütülmektedir.
yanında
Bakanlıkla,
basın, TRT ve ajans lar ..rasındaki münasebetler Genel Müdürlük kanalıyla yü-
Sağlık istatistikleri Çalışmaları:
Genel Müdürlük resmi ve özel genel hastaneler, verem, akıı, doğumevi,
dOğum ve çocuk bakım evi ve diğer özel dal hastaneleri, sağlık merkezleri, revirler, dispanserler ile sağlıkla igUi
diğer kurum ve kuruluşlardan her türlü sıhhi ve içtimai istatistikleri derlemek ve yayımlamak, istatistiklerin ıslahı
ve geliştirilmesini temin amacı ile gerekli organizasyonun kurulmasını sağlamakla görevlendiriimiş bulunmaktadır.
Sağlık istatistikleri ile ilgili hizmetler illerde sağ !ık ve sosyal yardım müdürlükleri bünyesinde kurulan
istatistik üniteleri tarafından çıkarılan belirli bir yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.
'Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yeterli bir şekilde yapılıp yapılmadığının anlaşılması, bu hizmetlerden toplumun istifade derecesinin ölçülmesi ve muhtelif kademelerde hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili plan
ve programların yapılması tam ve güvenilir sağlık istatistiklerinin derlenmesine ve bunların sıhhatli bir şekilde
değerlendirmelerinin yapılmasına bağlıdır.
Yurdumuzda sağlık istatistiklerinin geliştirilmesi için Dünya Sağlık Teşkilatı ile müştereken hazırlanan bir
proje dahilinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu proje çerçevesi dahilinde Sağlık ve Nüfus istatistikleri
Kurulu
(SANiS) adı altında bir kurul kurulmuştur. Bu kurulun başlıca görevi Merkezi istatistik Servisinin geliştirilmesini
ve istatistik formlarında standardizasyonu temin etmek ve sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda gerekli arşiv sisteminin kurulmasını sağlamaktır. Halen bağlı çalışma gurupları çeşitli kurumlarda kullanılan istatistik formlar üzerinde çalışmalar yapmaktadır.
Yukarıda belirtilen görevlerden ayrı olarak yurdumuzda toplanacak tıblii ilgiii ulusal ve uluslararası kong
re, konferansve seminerlerle ilgili işlemleri yürütmekGenel MüdÜrlüğün diğer önemli bir görevidir.
35
~C:ZACILlK
VE TıBBi
MÜSTAHZARlA~
9.12/9 - 14)
(Tablo:
Yurdumuzda eczacılık ve tıbbi müstahzarlar ile ilgi ii hizmetler Bakanlık bünyesindeki Eczacılık ve Tıbbi Müs.
ah,zarlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ge nel Müdürlüğün başlıca görevleri şunlardır:
a)
yapmak,
Yerli ve yabancı ilaçlara
ruhsat vermek, fiat larını tesbit etmek ve
b) iLaç imal eden fabrika ve
kapatılması ve kontrolleri;
piyasadaki
ilaçların kontrolunu
laboratuvarlar ile ecza depoları, eczaneler ve ecza dolaplarının
açılması,
c) Uyuşturucu ve zehirii maddelerin ithali, ihracı ve yurtta tevzii işleri, bu maddelerin kontrolü ve kaçak
olarak yakalanan uyuşturucu maddelerin imhası;
d)
Türk kadeksinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve bastırılması;
e)
ilaçların ihtira beratları;
ile ilgili her türlü işlemleri yürütmektir.
Genel Müdürlük son yıllarda ili1ç sanayi ni teşvik ederek halkın yerli ilaca itimadını artirmak, ilaç imal eden
küçük laboratuvarıarın birleşerek daha güçlü kuruluşlar meydana getirmelerini sağlamak, tıbbi rnüstahzarların
Hatlarını halkın satın alma gücüne ve sınai maliyetine gö re ayarlamak ve günün ihtiyaçlarına cevap vermiyen Tıbbi
ve ispeilçiyari Müstahzarlar kanunu, Eczacılar ve Eczane!er Hakkındaki Kanun ile Türk Kodeks Kanununu tadil etn;ek gibi önemli konularda çalışmalar yapmaktadır.
DONATıM
(Tablo:
9 - 13/9 -14)
Bakanlığa bağlı merkez illerdeki bütün sağlık kurum ve kuruluşların toptan satın alınması mümkün olan
alet, cihaz, ilaç vs. gibi her çeşit araç ve gereç ihtiyacı nı sağlamak üzere 1963 yılında 225 sayılı kanunla bakanlık bünyesinde Donatim Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel MüdürlÜğün başlıca görevleri şunlardır:
a) Bakanlığa bağlı merkez ve illerde,ki bütün sağ hk kurum ve kuruluşların merkezden temin edilebilecek
alet, cihaz, ilaç vs. gibi her çeşit ihtiyaç maddelerinin -Bakanlığın diğer ilgili dairelerinin hazırlayacakları standartlara göre- teminini planlamak ve alım işlerini yapmak;
Sağlık kurum ve kuruluşlarının her çeşit ikmal maddelerini uygun bir depolama 've sevk sistemi ile otomatik olarak hizmet yerine ulaştırmak;
c)
Sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan her tür iü araç, gereç ve tıbbi teçhizatın tamir ve bakımını
mak;
d) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının
kontrolünü yapmaktır.
ayni yat işlerini yürürlükteki
sağla-
mevzuata göre düzenlemek ve
Genel Müaürlüğe bağlı olarak Ankara ve istanbul' vJa iki depo bulunmaktadır. Bunlardan ayrı olarak Adana,
Diyarbakır, Erzurum ve izmir'de de birer depo inşa edil mektedir.
Diğer taraftan merkez ve taşra teşkilatında bulu mm tıbbi cihaz ve motorlu araçların bakım ve onarım işlerini tedvir etme'k üzere 6 ilde büyük 10 ilde de küçük birer tamirhane kurulması planlanmıştır. Ancak bu tamirhanelerin kurulması ve faaliyete geçirilmesi zamana bağlı olduğundan 1966 yılında mevcut iki tamirhaneye ilaveten
17 Ilde küçük çapta tamirhaneler kurulmuş olup faaliyete geçirilmiştir.
SAGLlK SAHASıNDA
MiLLETLERARASı
(Tablo:
Sağlık ve Sosya i Yardım Bakanlığı ile Bakanlığa
36
9
MÜNASEBETLER
-19/9.20)
bağlı
kuruluşların
Birleşmiş
Milletler ve bağlı teşekküller!
ile milletlerarası teşekküller ve hükümetlerarası münasebet ve işlemlerinin düzenlenmesi ve kordine bir şekilde
Dış Münasebetler Dai res! Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
yÜrütülmesi bakanlık bünyesindeki
-
Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNDP PNUD), Dünya Gıda Programı (WEP) , Çocuk Yardım Fonu
(UNICEF), Dünya Sağlık Teşkilatı (OMS WHO) Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve Milletlerarası Uyuşturucu
MaÔdeler KontrolOrganı (INCB) çeşitli konularda işbirliği yaptığımız Birleşmiş Milletlere bağlı başlıca teşekkül
lerdir.
-
işbirliği yaptığımız milletlerarası teşekküllerin başlıcaları ise Merkezi Antlaşma Teşkilatı (CENTO), Kalkınma için Bölgesel işbirliği Teşkilatı (RCD) Avrupa Konseyi (C. E.), Milletlerarası Çocuk Merkezi (CIE) ve 'Kuzey
Atlantik Andıaşması Teşkilatı (NATO) Tıp Komitesidir.
Bu teşekküllerden ayrı olarak. iki tarafla teknik işbirliği çerçevesi dahilinde Amerikan Uluslararası Kalkınma Teşkilatı (US/ AlD), Amerikan Barış Gönüllüleri Teşki latı (US/PC), Amerika Yardım Teşkilatı (CARE), Amerikan Nüfus Konseyi (US/PC) gibi teşekküller ve Almanya, Fransa, Hollanda, isveç ve bunlar gibi dost memleketlerle de çeşitli Sağlık konularında münasebet tesis edilmekte ve işbirliği yapılmaktadır.
başlayıp bazısı
Bu teşekküllerle yapılan işbirliği neticesinde yurdu muzda bu güne kadar çeşitli tarihlerde
neticelendirilen ve bazısı da halen devam eden verem savaşı, halk sağlığı, hemşirelik, ana ve çocuk sağlığı, sıtma
emciikasyonu, trahom savaşı, lepra savaşı, sağlık eğitimi, sağlık istatistikleri, sosyal hizmetler, Hıfzıssıhha Okulu,
nüfus planlaması, çevre sağlığı, hı.ılk sağlığı laboratuvarı teknisyeni yetiştirme, çocuk mamal<ırı endüstrisi gibi
çeşitli projeler uygulanmıştır.
Dünya Sağlık Teşkilatı ve UNICEF tarafından 1964. 1967 yılları arasında temel sağlığı, verem savaşı, sıtma
€1r<ıc!ikasyonu,
lepra savaşı, trahom savaşı, okul beslenmesi, sosyal hizmetler, çocuk maması projelerinin tatbiki
rı dolar olarak 7 sayılı tabloda gösterilmiştir.
maksa(hyla yaptıkları malzeme ve teknik yardım mikta
yılları arasında müşterek çalışmalara devam edilmiş bu
Merkezi Antlaşma Teşkilatı (CENTO) ile 1964.1967
Lırada Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü için malzeme ile bir ilaç kontrol uzmanı ve Yenişehir Sağlık Kolejimkiki Radyo!oji bölümü için de lüzumlu malzeme ve bir öğretmen temin edilmiştir. CENTO'ya üye memleket tem.
yapılmıştır. ayrıca iran ve
~iIcileri için Hıfz!ssıhha Okulunda köy ve çevre sağlığı konusunda 3 er aylık 3 kurs düzenlenmiş,
Pakistan personeli için deratizasyon ve sağlık eğitimi konusunda üçer aylık 2 Imrs daha
yılları arasında kabul edilen sağlıkla
Avrupa Konseyi (C. E.) Halk sağlığı komitesi tarafmtJan 1964.1967
ilgili 5 anlaşma çeşitli tarihlerde çıkarılan kanunlarla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Diğer taraftan Hükümetimizle Amerikan Uluslararası Kalkınma Teşkilatı (US/ AlD) arasında Nüfus Planlaması Projesinin tatbikatı ile ilgili olarak 9 Şubat 1966 tarihinde 50 taşıtın hibe süretiyle teminini öngören bir anlaşma
ile 4 Ekim 1966 tarihinde 1400 taşıtın teminini öngören diğer bir kredi anlaşması imzalanmıştır.
1964.1967 yıllım arasında uluslararası teşekküller ve yabancı devletler tarafından çeşitli konularda burslar
sağlanmıştır. Bunların miktarı ve süreler tahlo
gösterilmiştir.
HIFZISSIHHA
(Tablo:
Hıfll5s~hha ol\lllu 24.5.1928
rm»na göre Hıfzıssıhha Enstitüsü
OKULU
9.15/9.18)
sayılı "Türkiye
t:ırilı ve 1267
ile birlikte kurulmuştur.
Cumhuriye1i
Merkez
Hıfzıssıhha
Müessesesi
Kanu.
sayılı ..Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı TeşkilMı ve Memurin Kanunu'nun 23. mad.
9.6.1936 tarih ve 3017
olmak
HıfzI5sıhha Enstitüsii ve Hıfzıssıhha Okulu
sayılı
desi TÜrkiye Cumhuriyeti
Merkez Hıfzissıhha Müessesesinin
Üzere 2. kısımdan meydana geldiğini belirtmiştir. Gerek bu kamında ve gerekse 1941 yılında çıkarılan 3959
Kammcla okulun görevleri tesbit edilmiştir.
Hıfzıssıbha
Okulu bünyesinde
1967 yılında ana
-çocuk
ve cıkul sağlığı,
çevre
ve
iş sağlığı,
epidemiyoloji
ve
istatistik, gıda ve beslelOme, halk sağlığı, halk sağlığı idaresi, mikrobiyoloji, parazitoloji, ruh sağlığı ile tüberkü'
loz ve göğüs hm;talıkları eğitim ve araştırma şubeleri buhmmaktadır. Heı' şubede yeteri kadar bölüm kurulmuştur.
Şubeler hazırlacııkları ve okul müdürlüğünce kabul edilmiş özel çalışma yönergeleri gereğil1f:e faaliyetlerini yürüt.
mektedirler.
çalışan sağlık ve yardımcı
Hıfzıssıhha Okulu; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında ve diğer kurumlarda
37
sağlık personeline ve gerektiğinde diğer personele halk sağlığı alanında genelolarak veya özel konulardateorik,
pratik öğretim ve eğitim yapan mezuniyet sonrası bir eğitim merkezidir.
Okulun öğretim ve eğitim görevinden başka önem ii bir görevi de halk sağlığı ile ilgili bilimsel araştırmalar
yapmak ve bu konudaki görüşlerini -Bakanlığın bir müşavere organı olarak- Bakanlığa ve Bakanlık dışı
kuruluşlara bildirmektir.
Eğitim
Çalışmaları:
Hıfzıssıhha
Okulu
halk
sağlığı
eğitiminj
hedef tutan kurslara
1964
-1967
yıllarında
da
devam etmiştir.
a) Uzun Süreli Kurslar: Okulda uzun süreli kurs o!mak «Halk Sağlığı ihtisas 'Kursları»yapılmaktadır.Kurslara halk sağlığı ihtisası yapmak isteyen hekimler smavsız olarak ka"ul edilmektedir.Kurslarmsüresi iki yılolup
birinci yıl eğitim ve pratikle, ikinci yıl klinik, laboratuvar ve saha stajları ile geçirilmektedir. 1964
sında 29 hekim bu kurslraı bitirerek Halk Sağlığı Mütehas sısı olmuştur.
- 1967 yılları ara.
b)
Kısa Süreli 'Kurslar: 1964.1967
yıllarında sağlık ve yanhıncı sağlık personeline ve sağlık hizmetlerin-
de görevalan diğer personele eski yıllarda olduğu gibi çeşitli kom.ılarclakısa süreli kurslar açılmıştır. Bu kurslar
hakkında tablolarda gerekli bilgi verilmiştir.
1964 - 1967 yılları arasında uzun ve kısa süreli kurs lardan başka çeşitli okullardan gelen öğrencilere de halk
sağlığı konusunda parekende eğitim yapılmıştır.
Araştırma Çalışmaları: Okulda 1964 -1967 yılları arasında mevcut şubeler ve bu şubelere bağlı bölümler tarafından ana ve çocuk sağlığı, beslenme, çevre sağlığı, parazitoloji, sağlık eğitimi, halk sağlığı idaresi, hava kirlenmesi, akıı ve ruh sağlığı, iş sağlığı, doğum, ölüm, bebek ölümünün tesbiti, tüberküloz gibi halk sağlığını ilgilendiren çeşitli konularda araştırmalara devam edilmiştir.
SAdLIK
HiZMETLERiNiN
(Tablo:
SOSYAllEŞTiRilMESi
10-1/10-7)
1961 yılında çıkarılan 224 sayılı «Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun» ile sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatı ile sağlık hizmetlerinin yürütülüşünde
büyük değişiklikler yapılması öngörülmüştür.
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, vatandaşların sağlık hizmetleri için ödedikleri prim ile amme sektörüne ait müesseselerin bütçelerinden ayrılan tahsisat karşI:!9! her çeşit sağlık hizmetlerinden ücretsiz veya kendi.
sine yapılan masra'fın bir kısmına iştirak süretiyle eşit şekilde faydalanınalarını sağlamak amacını gütmektedir.
Bu amaca ulaşmak için sağlık hizmetlerinin bu kanun çerçevesinde hazırıanacak bir program dahilinde sosyalleştirileceği hükme bağlanmıştır.
Sosyal/eştirmenin Tatbik Edildiği iller: Sağlı!: hizmetlerin:n hangi bölgelerde ve ne zaman sosyalleştirileceği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifi ve bakanlar kurulunun kararı ile tesbit edilmektedir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi
uygulamasına ilk önce 1963 yıhn«a Muş ilinde başlanmıştır. 1964 yılında Kars, Van,
Ağrı, Bitlis, Hakkarive Ankara da Etimesgut; 1965 yılında Erzurum,Erzincan,Diyarbakır, Mardin, rJrfa ve Siirt;
1967 yılında da Adıyaman, Bingöl, Malatya, Elazığ, Tunce ii ve Ankara'da Abidinpaşa olmak üzere 1967 yılı
kadar 17 il ve 2 eğitim bölgesinde sağlık hizmetleri sos yalleştirilmiştir.
sonuna
Kuruluş ve Hizmetin Yürütülmesi:
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirHdiği merdeki sağ hk kuruluşu valinin idaresi altında şu kademelerden meydana gelmektedir.
Sağlık ve Sosya! Yardım MÜdürlüğü: ii içindeki ';i;H';EıkkmlAuşları bu müdürlüğe bağlıdır. Müdürlük bir sağlık müdürü tarafından yürütülür. Kendisine yeteri kadar mÜcmr yarç'mı:ıs!
vm-mr. Sağlık müdürü sağlık
hizmetlerini
mevzuat hükümlerine göre -valiye karşı sorumlu olarakdOijnıd,m doğruya yürütür. ii dahilinde sağlık ve sosyal
yardım müdürlüğü yönetiminde olan diğer kumIuşlar şun lar;.Iır:
a) Halk Sağlığı Hizmeıleı'j Başkanlıkları:
Ihtiyaça !Jöre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesbit edilir. Halen sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği
illerde Ana Çocuk Sağlığı, Sıtma
Eradikasyonu ve Çevre Sağlığı,
Frengi Lepra Savaşı, Nüfus Planlaması,
Trahom
Savaşı
ve Verem Savaşı Başkanlıkları ile Sağlık Gurubu Başkanlığı bulunmaktadır.
-
38
-
Halk sağlığı hizmetleri başkanlıklarıkendilerine ve rilen koruyucu hizmetlerin yürütülmesinipHinlamak, bu
hizmetleri sağlık ocakları ile işbirliği yaparak yürütmet<, çnhşma sonuçlarını değerlendirmek ve personelin hizmet
içi eğitimini yapmakla görevlidirier.
Sosyalleştirilen illerde ortalama 50000 nüfus için bir sağlık gurubu başkanlığı kurulmuştur. Bu başkanlığa
5G.200 yataklı bir gurup hastanesi ile yeteri kadar sağ hk ocağı bağlıdır. illerdeki kuruluşların coğrafi durumları
göıönüne alınarak bir veya birkaç sağlık gurubu hastane si b~r hastanede sayısına
toplanabilir.
ile
göre Böyle
sağlıkhallerde
gurubu 100000
başkanlığı2IJU000 nüfus için bir sağlık gurubu başkanlığı kurulmuş olabilir. Nüfusun
sayısı da artar.
na bağlı sağlık ocaklan
tamirhaneler, dispan-
-
b) Sağlık Kurumları: Her ilde olmamakla beraber bazı illerde mesleki okullar, depo
serler, sağlık müzeleri, hıfzıssıhha enstitüleri, halk sağlığı laboratuvarıarı ve benzerıyaşadığı
kurumlar
bulunmaktadır.
coğrafi
bölgede kuru-
c) Sağlık Ocakları: Sağlık ocakları5000 ile 10000
7 nOO) ayağına
nüfusunkadar götüren tıbbi ve sosyal
ışığı(ortalama
altında halkın
lım ve sağlık hizmetlerini halk sağlığı bilim ve san'atı
kuruluşlımhr. Sağlık Ocaklarına bağlı olarak hizmetin gerektiği sayıda sağlık evi bulunur.
Sağlık ocakları mütehassıs veya pratisyen en az bir hekim tarafından yönetilir. Sağlık ocağı hekimi bölgesinin
en biiyük sağlık amiri olup, mevzuatta belirtilen hizmetle ri yerine getirmekten sağlık müdürü ve valiye karşı sorumludur.
Bu kuruluşlarda hekimden başka yeteri kadar sağlık memuru, halk sağlığı hemşiresi, köyebesi,
reter, şoför, hizmetli vs. personel görevlendirilmektetHr.
tıbbi sek-
d) Sağlık Evleri: Sağlık evleri sağlık hizmetleri taşra örgüWnünen uç kuruluşudur. Ortalama 2500 ile
2,CiOü nüflJs için bir sağlık evi kurulmuşolup bu köyebesi tarafındanyönetilmektedir.Sağlık evleri sağlık ocaklarına
bağlıdır.
çalışan persone lin görev, yet!<i ve sorumlulukları bir yönetmelikle tesbit
Sağlık ocakları ve sağlık evlerinde
edilmiş ve hizmet aralarında bölünmüş olmakla beraber herkes birbirine yardım etmekle yükümlü tutulmuştur.
Bu kuruluşlar daha ziyade halk sağlığı ve koruyur.:u sağlık hizmeti görmektedirler. Kendilerine bağlı bölgede sağlık eyitimi, ana ve çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, sıtrna, verem, frengi. cüzam ve trahom savaşı, nü.
fııs planlaması, çevre sağlığı ve oku! sağlığı gibi temel koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmektedirIer.
Bu koruyucu hizmetler yanında hasta muayene ve tedavisi, müdahaleli doğum, küçük cerrahi müdahaleler
ve gere!;li ilk ve acil Y<Jrdımgibi tedavi edici hizmetler de bu kuruluşlaraa görevli personel tarafımian yerine Ql'\tirilmektc, ağır vak'alar gurup hastanelerine sevk edilmek tedir.
sosyai\eşlirilmesi uygulaması yapılan plana ve imKanlara göre muayyen bir süre içeSağlık ":zmet!erinin
risinde bütün yurda teşrnil edilecektir.
39
INTRODUCTION
The Consmution of the Repuıblic of Turkey (dated 9.7.1961, No. 334) has, wi1Jh Article 49, assigned
State with the responsibility of securing means for ever yone to live physically and mentally a healthy
and to receive medical care.
the
life
~he State executes this duty, assigned to it by the Constitution, throug.h the Ministry of Health and
Social Assistance. Preventive and therapeutic services for securing physical and mental health are carried out
by this Ministry.
Besides the Ministry of Health and Social Assist ance, other Ministries, Financial State Enterprises (iktisadi Devlet Teşekkülleri) the Sooial Insurance Foundation (Sosyal Sigortalar Kurumu), Medical sohools, münicipalities and private
establishments -in
accordance with various laws issued for this purpose- provide
medical treatment services and contribute to training of personnel and to preservation of public health,
The Ministry of Health and Social As,sistance (Sağlık ve S. Y. Bakanlığı) was first founded with law No.
3 dated 5.5.1920 and ıssued by the Government of the Grand National Assembly that was formed in Ankara in 1920. Ata the beginning, the Ministry consisted of the Minister, the Under - Secretary,
Directorates
of
Health and Social Assistance, a few inspectors and the Directorates of Registration and Acr;ounting.
In 1927, as seen in the Bill of the Budget of the same year, this organization consisted ,of the Minister,
the Under - Secretary, Office Chief Clerk (Özel Kalem Müdürü), legal adviser, a specialist translatar, the Directorate of Health, the Directorate of Social Assistance, the Personnel and Registration Section, the Statistics and
Publication Section, the Record Office, Board of Inspectors and the Directorate of AccounNng. There alsa
existed a General Directorate of Health for Borders and Coasts, with a Suhsidiary Budget.
In the foHowing years due to the expansion of the services,
law No. 3017 pertaining to the «Organization and Civil Servants of the Ministry of Health and Social Assistance» was passed on 23.6.1936 and
thus the organization of the Ministry was expanded to meet the growing services.
The central and provincial organizations of the Ministry were eve n more expanded through various
laws passed during the years 1936 - 1967 to improve facilities
to attend to health services in the best
way.
The Ministry of Health and Social Assistance is responsible with the carrying out of the duties assigned
to it by laws. Various laws charging the Ministry with dutios, have been passed. The most important of these
are: Law No. 1593 of 6.5.1930 General Preservation of Pub/ic Health law, (Umumi Hıffzısıhha Kanunu), Law
No. 1219 of 14.4.1928 Portaining to the Performanu' of the Art of Mediciı:ıe and its Branohes (Tababet ve
Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanun), Law No. 3017 or 23.6.1936 pertaining to the «Organization and
Civil Servants of the Ministry of Health and Social Assistance;) (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatı
ve Memurin Kanunu) and Law No. 224. of 5.1.1961 relat-edto the Socialization of Hea!th Services.
With article 1 of Law No. 1593 -General Preset'vation et Pubiic Health- improvement of the health
conditions of the country, fightinç;. with ail diseases and other harmfu! factors endangering the health of the
people, securing the healthy growth of the Coming gene rations and providing both medical and social assistance
to the public are considered arnong the genei.a! services of the 8tate; article 2 provides that the Ministry of
Health and Social Assistance is assigned with the execution, excluding health activities of the Ministry of
Defence, of the above mentioned serJ'ices faliing upon the State and alsa with the control/ing of those concerning Provincial Independent Administrations (özel idareler) nıunicipalities and other local administrations.
Artiole 3 of the same law lists the services to be be directly executed by the Ministry of Health and Soçi~1
Assistance as follows:
40
1 - To increase and faailitate births and take precautions against child deaths (this paragraph is no more
valid with the coming into force in 1965 of the Population Planning Law No. 557)
2 -
To protect the mothers' health before and after child delivery.
3 - To take all necessary
the country.
steps for the prevention of infectious and epidemic diseases
4 - To fight within the country with all diseases caused by microbes and parasites,
epidemic diseases or with harmful factors seen to have caused a large number of deaths.
5 -
To supervise and control the
from entering
infections
and
performance of the art of medicine and its branches.
6 - Excepting serums and vaccinations used for animals, to control nutrition, drugs and all poisionous,
highly effective and narcotic material.
7 - To control activities related with rhe preser vation of the health of the children and the youth and
institutions established for the purpose of preservaNan andimprovement of children's health and physique.
8 -
School Health.
9 -
Labour and Skill Health activities.
10 -
Control of mineral and other similar waters with healing properties.
11 - To establish and administrate hygienic insti tutions, bacteriological laboratories and in g,eneral biolog.icalinstitutions and analysis centers.
12 - To establish and administrate
for similar establishments.
professional training institutions and ,to oontrol and give permissions
13 - To e'stablish and administrate therapeutic institutions for mental diseases and other psychological
sioknesses; dormitories and locations to receive the di sabled or those defectiye by birth.
14 -
Provide health services for immigrants.
15 -
To supervise to the health conrlitions of prisons.
16 -
To keep health statistics.
17 -
To issue publications related to health and conduct health education.
18 -
To supervise to health conditions of vehicl es.
Article 1 of Law No. 3017 dated 23.5.1936 and related to the Organization and Civil Servants of the
Ministry of Health and Social Assistance states that the Ministry is commissioned with the carrying out of the
duties entrusted to it by laws to imprave and develop health conditions of the country, to fight with harmful
causes threatening individual and public health of the natian, to secure the healthy growth of future generatlons and provide the people with medıcal and social assistance. The same arNele alsa states that to
accomplish these servıices in the best way, the Ministry is authorized to establish medical, hygienic and social
institutions at places where found mecessary and to em play personnel at such institutions.
On the other hand, art'icle 8 of Law No. 224 dated 5.1.1961 and related to the Socialization of Health
Services states that, in regions where health services are socialized, health services of organizations connected
with Public Institutians and other than those rel"ted with the Ministry of National Defence, shall be run by
the Ministry of Health and Social Assistance in accord ance with regulations prepared in collaboration with the
related Ministries.
As can be understood from the above explanati ons, taday in Turkey the first and most important organization responsible for carrying out preventive and the rapeutic health services and social assistance, is the
Ministry of Health and Social Assistance.
GENERAL
POPULATION
(Table:
In compliance with Law No. 53 -Law
SITUATION
1 - 1/1 - 2)
concerning the duties, autıhorities and organization of the
State
41
Statistie Institute- eensuses are earried out by this Ins titute on years ending with (O) and (5). After the proclamation .of the Republ'icin Tu~key, one of the problemsto be settled with priority was to fix the number and
structure of the population, Its economic and social pro perties.
Population increase with respect to census years:
The first census to take place in Turkey in the scientific sense was in 1927. After this, the next census
took place in 1935 and thereafter this was renewed every tive years. Accordıng to the 1927 census the populatlon of Turkey wes 13.648.000. Compared with the 1927 census it was found in 1935 that the population
intreased by about 2,5 million. For the 1927 - 1935 pe rlod the actual rate of inerease of population was 21 per
thousand. But, slnce during these 8 years about 200.000 immlgrants entered the country, the natural rate of population increase is slightly lower.
During the 1935 - 1940 period the province of Hatay with a populaNon of 208.000 was annexed 10 Turkey
and also 120.000 immigrants
entered the country. Natural and actual increase in population continued
during this period. A decrease in the rate of population increase is notlced during the 1940 -1945 period, whicl,
coincldes with the Second World War. The rate of popu lation increase which was 19 per thousand for the
1935 - 1940 period, dropped to 10 per thousand during the 1940 - 1945 pe~lod. The basic reason for this reduction
in the rate of population increase seems to be that most of the population influencing child brith was under
military service. Another reason was that the g.eneration tü have children (20 -35 years old) were born during
the First World War and their number wars low. A hlgh rate of population increase is again noticed during the 19451950 period, that follows the Second World War. There are two important reasons for this increase. The flrst
is the release at the end of the War of the population under military service
and the second
is
the reduction in death rates, due to new discoveries and developments in the science of medicine and the health
polky foliowed by the State. About 125.000 immigrants entered Turkey during the 1950 - 1955 period. The actual
rate of population increase during this period is over 21 per thousand and thisincrease, compared with the rate
of population increase of other Eurapean oDuntries, is very high.
Although an increase in the actual rate Is noticed during the 1955 - 1960 period, the natural rate' of populatlon increase remained constant. The same Olay be said for the 1960-1965 peri,od, during which a noticeable
decrease in the actual rate of populaNon increase can be seen. This appearance is based on two reasons:
first,ıy because during these years about 200.000 work men capable of child produclng went to work in foreign
countries and secondly, since the number of people born during the Second World, War (1940
- 1945)
and at thjt;
period reaching the chlld - producing age was low. Sumnıarising the afıove said, it is seen that
the population
of
Turkey that was 13.648.0.00 in 1927, increased to 31.391.000 according to the difinite results of the 1965
census. The rate of population "ncrease between two censuses is 130 percent. Excluding the Second World
War period, the average yearly rate of population increase in Turkey is high in ali periods, as conıpared with other
countries. The effect of the immigrants coming into the country on t'hese rates of population increase, is negllgible. The main reason for this "ncrease depcnds upon the blrth-death equilibriunı.
Urbanization
mavement:
The population of settlenıents with inhabltants of over 10.000, Which iş referred to as a gauge of urbanization has in 30 years increased by over 300. percent. But this increase has not been even at every reg,ion
and setİ'lement. it is seen that this population expansion happened especially in a few cities like Ankara, Adana
and Eskişehir.
NOTE:
This explanation concerning populaNon has been
Turkey publislıeo in 1968 by the State Statistic Institute.
HEALTH
AND AUXILlARY
sunınıarized
HEALTH SERVICE
(Table No.:
fronı the
Statistics
yearbook on
PERSONNEL
2 - 1/2 - 16)
In our country various professlonal groups are employed in preventlve and therapeuNc health services,
The most important of these are physicians, dentists, pharnıacists, veterinary surgeons, nurses, nıidwlves and
health officers. Besides the above, nıentioııed, various other professlonal groups such as health engineers, physiotherapists, health statisticians, nıedical technologists, diet specialists and clinical psychologists
are also
enıployed in health serviees at different levels.
Menıbers of these professional groups are distributed between publiç
42
health institutions attached, prima.
rily, to the Minis,tryof Health and Social Asisstance and to other Ministries, Financial State Enterprises, Municipalities, the Social Insurance Foundation and Medical Schools. Out of these a g,reat number of physicians
especially, are practising on their own.
Physicians,
Dentists
and Pharmacists
:
According to the records for the end of 1967. there exist in dur country 11.875 physicians, 2246 dentist and
2205 pharmasicts, there by giying 3,5 physicians and 0,7 dentists for every 10.000 people. Out of these existing
phys'ieians 61,2 % are Specialists, 3,5 % assistants and 35,3 % practitioners. From a close study of the above
figures it can easily be seen that at present the exlsting physicians, dentists and pharmacists in our
country are not sufticient.
As regards the distribution of physicians among institutions, 32.9 % are attached to the Ministry of
Health and Social Assistance, 36,5 % to the other publir foundations and 30,6 % praetice on their own. Of the
dentists 83,4 % practice on their own, only 4,3 % are attached to the Ministry of Health and Social Asistance
and the remaining 12,4 % work for the other public fo undations. It is clearly seen that a great proportion of
the physicians and dentists practice on their own.
On the other hand, the distribution of the existing physicians all over the country shows a poor balance
According to the records for the end of 1967, the distribution of the physioians was as follows:
38,4 % in the i. Region (Kıııklareli, Edirne, istanbul, Te kirdağ); 12,4 % in the LV. Region (Manisa, izmir, Aydın,
Denizli, Muğla); 17,7 % in the VII. Region (Kastamonu, Çankırı, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat) and the
remaining 31,5 % in the other 13 Regions (52 provinces). The reason for the physicians being gathered in
the 1., IV. and VII. Regions is that big cities \ike Ankara, istanbul and izmir are in these regions. This is confirmed by the fact that in the same year there exists one physician for every 556 people in istanbuL, one
physician for every 1118 people in izmir and one physi cian for every 887 people in Ankara. Whereas in Bolu,
which is in the ii. Region and where 3,1 % of the total physicians live, thereis one physician for every 9405
people;in Maraş, which is in the Xi. Region and where 5,6 % of the total physicians live, there is one physician for every 13109 people; and in Kars, which is in the XV. Region and where 3 % of the total physicians
live, there is one physician for every 6355 people.
Health Officers, Nurses and Miav'/ives:
According to the records for the end of 1967, there exist in our country 5897 health officers, 6161 nurses
and assistant nurses and 5621 midwives and viIIage wid wives, thereby giving 1,8 health officers, 1,9 nurses and
1,7 midwives for every 10.000 people.
employed by the
78,3 % of the health officers, 65,8 % of the nurses and 82 % of the widwives are
Ministry of Health and Social Assistance.
In the same year, there falls one nurse (together with an assi~,tant nurse) for every 9,6 beds in our
coııntry. In therapeutir institutions attaohed to the Ministry of Health and Social Assistance this proportion is
one nurse (with assistant nurse) for every 10,1 beds; whi!e in other public instutians (those attached to the
other Ministries and ofticia\ organizations, the Social Insurance Foundation, Municipalities, Unlversities) this
proportion ise one for every 8 beds.
The eftieient execution of preventive and therap eutic health services in Turkey depends, first of alL,
upon the bring.ing up of sufficient number and well tra ined health and auxHiary health personnel and distributing them proportionallyalı over the country. With this objeC't, in 1967 the training of perSlonnel was seriously
taken in hand by the Ministry of Health and Social As sistance and the number of existing training and educaNon centers was increased.
On the other hand, in order to supply the population with the opportunity of benefiting in the best way
from health seııvices by disr'ibuting the physicians prop ortionally all over the country, the socialization programme
which was started in 1963 in the province of Muş was continued through the years of 1964. 1967 and 16 more
provinces vıİere socialized. EveTY dayand within the limits of existing possibilities, mare effective steps are taken
to eliminate the insufficiency and unlbalanced distributi on of personrıel.
43
FACUL TIES
AND SCHOOLS
AND AUXILlARY
(Table:
FOR TRAINING
HEALTH
HEALTH PERSONNEL
3 -1/3 -11)
Health and auxiliary health personnel employed in health services in our country are trained in faculties
of various universities,
in schools of high educatkm and in academies, high and secondary level schools run by
the Ministry
of Health and Social
Assistance.
«Faculties»
and Schools of High Educatian attached tD Universities
«Faculties of Medicine:
According
to the records for the end of 1967 there are 6 Faculties of medicine in our country. Of these two are in Ankara,
one in istanbul, one in izmir, one in Diyarbakır and one ıin
Erzurum.
The istanbul Facultıy of Medicine was opened to education in 1827, the Ankara
Faculty of medicine in
194'5, The ızmir Faculty of Medicine in 1945, The Hacet tepe Faculty of Medicine in Ankara in 1963, Erzurum
Faculty medicine in 1967 and the Diyarbakır Faculty of medicine in 1967.
Faculties and Schools of high Educatian on Pharmacie: According to the records for the end of 1967, there
exist
in our country
Ankara
in 1962.
Faculty
two faculties
of Pharmacies
of phanmacie
attac hed to Universities
was opened to education
Faculties and Schools of High Educatian on Dentistry:
in Ankara two Schools of high education on dentistry.
SchJol
The istanbul Faculty of Dentistry,
of High Educatinn on DenNstry
of Ankara
in 1961 and the istanbul
and istanbul
respectively.
«Faculty»
of Pharmac'ie
There exist in istanbul a faculty
the Ankara School of High Educatian
in Ankara were all Started in 1963.
on Dentistry
of dentistry
and the
and
Haccetepe
Other Schools of Hiç;.h Education: Attached to the Faculty of Health Sciences of the Haccetepe University
of Ankara are Schools of high educatioil for phyısiothe rapy,
rehabilitaHoil, training nurses and diat specialıists.
Alsa, attached to the Faculty of Medicine of the Ege UniversHy at izmir is a School of high education
for
training nurses In these schools health personnel is train ed in order, to be employed at hospitals and in physiotherapy and rehabilitation services,
Private Schools of High Education :
Private Schools of High Education on Pharmacie:
In our country there are two Pr'ivate Schools
Education on PIıarmacie one in Ankara founded in 1967, and the other in istanbul Founded in 1963,
of High
Private Schools of High Education on Dentistry:
In our counhy there are two Private Schools
on Dentistry,
one in Ankara,
founded in 1!;J67 and the other in istanbul, nounded in 1963.
of Edu-
catian
Schools Attached to the Ministry of Health and Social Assistance:
Taday in our col/ntry. al/xiliary healtlı persorınel (health officers, nurses, midwives, viiiage
midwives,
assistant nurses) are trained in Health Colleges and He altlı Schools attarhed
to the Ministry of Health
and
Social Assistance.
Other institutions for training auxili ary health persiOnnel and not attached to but under to
coMrol of the Ministry are the fallawing: TIıe Kızılay (Red Crescent) Midwife - -Laboratory
Assistant - Nurse
ıraining
School,
Erenköy Social Nurse
Training
Cchool,
jI,dmiral Bristol
Private Nurse
Traininç;.
School
and Nurse
Training School
attaehed to the Haccete pe University of Ankara.
On the other hand, besides these secondary
- school level intit<utions for training
auxiliary health pers'onnel, the Ministry has started schools for higher trai ning of personnel necersary in quality and in quantity
to be employed at several levels of health services.
According to records for the end of 1967 there are 4 Schools
27 health Schools attached to the Ministry.
of high edl/cation,
23 health colleges
and
These Schools of professian on all levels under the controlaf
tlıe Ministry (with the exception of the
Soc'rıl Services Academy)
are attached to the General Directorate,
whioh in 1960 with Minister's
Approval
(Bakanlık Onayı) No. 223 Was founded aS the General Directorate of Training and ProfesSiona! Control
(Eei.
44
tım ve Mesiekt
Murakabe
Genel
MÜdüriÜğü)
and then in ÜJ63
with Law 225 was
Directorate
of Professional
Education
(Mesleki
Öğretim
Genel MÜdürlüğü).
The main
Directorate
is to ensure
orderly
and smooth
running of the technical,
admin<istrative,
affairs
of rhe Schools
of profess~on
attaohed
to it.
Sche>ols
Soc!ial
cal Assistance
the planning,
of High Education
:
Services
Academy:
The Academy
was founded by the Ministry
in 1961 with United Nations Technito meet the existing
and constantly
expanding
need for Social
Service
Specialists
required
for
arrangement
and application
of social
welfare
programmes
in Turkey.
The Academy
is a hig.h
boys and girls are accepted
to
the duration
of training
in the
accordance
wirh the Law No.
mented
Gevher
Nesibe
by Law No.
level educaNonal
instituti on for Social
service
training.
High
School
graduat€
the Academy
through
entrance
exaıninations.
At the end of four years,
which is
Academy,
those who are successful
are enritled
«Social
Service
Specialist»
in
7355 and are appointed
to appropriate
duties.
Health Training
Institute:
This institute
was started
555 of 31.3.1965, titled «Establishment
Law ~.or Health
The InsHtute
has been established
with the
catıon to health
personnel
(health
officers,
nurses
education
of high School
level, at least.
poinied
paralle!
health
renamed
as the
Generai
function
of this
General
Nnancial
and educational
by the Ministry
in 1961 and
Training
Institute».
objeci
of providing
advanced
professional
and midwives)
who have previously
had
compli-
training
and edu.
basic professional
The Institute
is of 3 years
duration.
The gradua tes awarded
with
higher
education
diplomas
and apas instructors
and administrarors
at health
colleges
and schoolds.
Besides
the above rnentioned
and
with the trainiııg.
and educat'ion
received
at the Institute,
theyare
employed
at various
levels of public
services
and the prevenrive
and rherapeutic
see hons of the MedicalOrganization.
Florence
Nightingale
School of high education
for
with funds provided
by AlD and the Florence
Nightingale
tion attached to the Ministry.
It is of 4 years duration and
appointed
to hospitals"
health schools
and teaith colleges.
Nurses:
This school
has been estahlished
at istanbul
Foundation.
The school is a hing level education
instituonly girl
sutdents
are
accepted.
The
g.raduates
are
School
of High Education
on Heal,th Adnıinistrati
011: The duration
in this
school,
whioh has been
established
by the Ministry
in Ankara
in 1963, is 3 years
and hoth boys and girls are accepted.
Its object is to
train
administrat,ive
personnel
to therapeutic
establish ments and other serv'ice
fields.
Secondary Level Professional
Health Colleges:
which health officers,
are
According
gratu'lto'Us
School s :
Health
colleg.es
are secondary
nurses
and midwives
are tmined.
level
educational
to records
of the end of 1967, in our Country
boarding- SchOi).ls
and 7 of them are day sohools.
there
are
institutions
of
4
23 health
colleges,
years
duration
in
out
of whico
16
for Nurse Training:
In the 10 health colleges
at Ankara/Cebeci,
Denizli,
Diyarbakır,
1 - Health Colleges
Erzurum,
fstanbul/Haydarp,aşa,
izmir,
Konya,
Sivas,
Trab zon andAdana
there are only «Nurse
Sections»
where
with a total of 1018 attending
stutents
nurses
are trained.
All these colleges
are gratuitous
bo arding - schools,
.
during the 1966 - 1967 school year.
for Nurse
Midwives:
In the 4 health colleges
at Ankara
maternity
Hospital,
istanbul
2 - Health Colleges
Zeynep Kamil, Gaziantep
and isparta there are only «Mid wife Sections..
lohere nurse -midwives
are trained.
All of
these colleges
are gratuitous
hoarding - schools
with a total of 476
attending
students
during the 1966 1967
school year.
-
3
boarding
- Heal1:h
- school,
215 students
Muğla,
col!eges
Colleges
consists
attended
this
oor Training
Health
Officers
: The
of only a «Health
Officers
Se cNon..
aoHege
during
the
1966
- 1967
school
.Van
where
Heal,rh
health
College»,
officers
which is a
gratuitou5
are trained.
A total of
year.
On the other hand, there
is aday - time health college
at each of Afyon,
Burdur,
Çanakkale,
Çankırı,
Ordu and Uşak provinces,
with only «Healrh
Officer
Sections...
A total of 1267 students
attended
these
during the 1966 -1967 school year.
4 -
The
Ankara
Yenişehir
Health
Oo<lIege:
This
coll, eÇı\e which
is a gratitous
boarding - school, has a
45
. ..
,
,
different status from the other college s and is
cians.
.
.,
.
;,
.
.'
use d for training public health,
laboratory and radiolo'9Y tec hni~
'
Heall'h Soholo,(ıs: Healrh Schools are primary - son 001 level educational institutions of 3 years duration
where viiiage midwives and assistant nurses are brought up.
-
According to records for the end of 1967, in our oountry tıhere are 27 health schools, all of which are
gratuitous boardıing.
1 - Health Schools for Training Viiiage Midwives: In rhe 23 health sehools at AnıkarajTelsizler, Antalya, Aydın, Balıkes'jr, Bingöl, Edirne, Esk'işehir, Erzurum, Giresun, Hatay, izmir, isparta, Kayseri, Kars, Konya, Ma,
latya, Manisa, Muş, Ni§de, Sivas, Urfa, Yoz'gat and Gazi antep there is only a «Mother - Child Health Section»
(Ana Çocuk Sağlığı Bölümü) where viIIage midwives are brought up.
2 - Health Schıools for Training. Viiiage Midwives and Assistant Nurses: In the 4 Health Sohools at Çorum, Elazığ, Maraş and Siirt there are «Mother - Child Health» and «Medical» SecNons. In the Medical Sections
ass,istant nurses are trained.
-
A total of 2880 students attended these schools during the 1966 1967 School year.
THERAPEUTIC
INSTITUTIONS
Table:
4
AND THEIR ACTIVITIES
- 1/4
- 19)
The job of lıooking after healrh ,services in Turkey has with various laws been given to the Mıinistryof
Health and Social Assiıstance. By Law No. 1593 (General PrezervaNon aıf Public Heatht Law) and throu;ıgh
article 33 of Law No. 3017, (Law for th.) Organization and Givil Servants üf the Minis,try of Health and So::ial
Assistance) the Ministry is assisgned w,th establishing thenıpeutic institutions such as hospitals, sanatoriums,
mental hospiırals, matemity hospHals, (doğum evleri), children upkeep centers (çocuk bakım evleri) and rabies
treatment centers at places found necessary. Besides the Ministry, some publıic organizations such as other
ministries and official establishments, 1'18 Social Insurance Fioundation (Sosyal
Sigortalar Kurumu), Universities, and municipalities establish and run various rherapeutic institutions under special laws.
The various therapeutic institutions attached to the Ministry of Health and Social Assistance
are under
the controlaf General Directorates as follows: General Hospitals (State, Numune (model) and children's
Hospitals), Public Health Centers, Hospitals for bone treatment (Kemik Hastahaneleri), mental hospitals,
cancer Ho,spitals and Maternity (Child Delivery) Hospitals are under the control of the General Directorate
for Therapeutic FoundatilOns; Sanatoriums and ather chest Disease HospHals (as from 1965) are under the
control of the General Directorate for Fighting Tuberculos,is (Verem Savaşı Genel MÜdürlüğü); Trachoma
Treatment Hospitals are under the control of the Directorate for Fighting Trachoma (Traham Savaşı Müdürlüğü)
and Hospitals for the treatment of leprasy and rabies are att'ached to the General Directorate for Health Activities.
The General Directorate for Therapeutic Faundati ons (Sağlık
Kurumları Genel MüdÜrlÜğü)
was
first
founded in 1936 under article 11 of law 3017 as the «Office for Social Assistance Activities» (lctimai Muavenet
Işleri Dairesi), the name was later changed to «The General Directorate for Social Ass-is,rance Activities (Sosyal Yardım işleri Genel Müdürlüğü) and then received its present name in 1963, under Law 225.
tivities
The General Directorate looks after, organizes and manages
of the therapeuticinstitutions
under irs control.
the financial, administrative
and scientific
ac-
Issuing permissions for the opening, ratifying bed price lists and controlling
of therapeutic
instutions
run by other
public
organizations
(except
those attached
to
universities
and
the
Ministry
for
National
Defence),
private establishments
foreigners and minorities, are among 1Jhe assignments of rhis General Directorate. Anather important assignment of the General Directorate is to follow up and control all
construction
works, to prepore the iovesment programmes
and look after
the maintemance
of
therapeutic
foundations.
Bed Rating$ of Therapeutic Foundations :
According to reoords for the end of 1967, in the 664 therapeutlc
46
foundations
(excluding
those
attachad
.
to the
.
Ministry for National Defence) there are 59173 ıbeds. Aceordingly
every 553 persons in Turkey.
an averag,e of one bed
The distribution of the existing beds in the thera peutic foundations of the
59,3 % in general hospitals. 5,8 % in public health centers, 18,7 % in sanatoriums
treatment has'Pitals, 5 % in matemiıt}' hospitals and the remaining 11,2 % in other
(such as bone disease hbspıitals, mental hospital and trachoma, leprasy, cancer,
hospitals and prevantoriums). (See Gr. No.
falls for
country, is as follows:
and other chest desease
special disease hospitals,
rabies venereal disease
On the other hand, the distribution of the existi ng beds among therapeutic foundations aUached to
different establishments and organizations, is as foiiow s: 69.8 %in those attached to the Ministry of Health
and Social Assıistance, 4,8 % in those attached to the other ministries and public organizations, 10,9 % in
those attaehed to the Social Insurance Foundation 4,2 % in those attaehed to municipalities, 4,1 % in those attached to universities and the rema:ining 6,2 % in those privately enterprising, minorities and the foreigners.
)
(See Gr. No.
Bed Occupation
Proportion:
According to records for the end of 1967, the average bed occupation proportion in Turkey is as follows:
63 % in all general hospitals, 62 % ,in the sanatoriums and other breast - disease treatment hospitals, 43 % in
the public health centers and 50 % in maternity (child birth) hıospitals. This average proportion in therapeutic
foundations attached to the Ministry of Health and Social Assistance is as follows: 64 % in general hospitals
(state, model and children's hospHals), 61 % in sanatoriums and other chest disease treatment
hospitals,
43 % in public health centers and 44 % in maternity (child birth) hospitals.
In patient Treatment Activities:
In 1967 a tJıtal of 1.297.424 paNents were kept for in -patient treatment in all therapeutic foundations
all over Turkey. Out of these 1.205.161 were treated and discharged in good health, 35045 died and the treatment
of the remaıinıing30974 was continued in the next year.
Of the in - patients in 1967, 71,3 % were treated at hospitals attaehed to the Ministry of Health and
Social Assistance, 3,9 % at hospitals attached to the other Ministries and public organizations, 13,4 % at
hospitals attaehed to the Sooial Insurance Foundation, 3,4 % at hospitals attached tü municipalities, 3,8 % at
hospitals attaohed to universities, 2,7 % at hIJspitals privately owned and the reıııaining 1,5 % at these be)
long:ing to foreigners and minoriUes. (See Gr. No.
On the other hand, of the in -patients treated in bed in 1967, 75,6 % stayed in general hospitals, 7,7 %
in puıblic health centers, 4,2 % in sanatoriums and other chest disease treatment hospitals, 10,3 % in matemity hiospitals and the remaning 2,2 % in the other special disease hospitals (such as bone disease, mental
hospitals, trachoma, lepsosy, cancer, rabies and veneral disease hospitals and prevantoriums) (See Gr. No. )
Policlinic
Activities:
According to records for the end of 1967, a total of 11.998.792 patıients were examined and treated at
hospital policlinics. 48,4 % of these were treated at therape'utic foundaNons attached to the Ministry of Health
and Social Assistance., (See Gr. No.
).
Some
Definitions
On The Subject:
General Hospitals: These are therapeutic foundations equipped with beds
possesing all necessary
hygienic and soientific conditions for the examination and treatment of all ıkinds of ıin patients and outpatients.
-
Public Health Centers: These are therapeutic Foundationsequipped with beds where, tOıg,etherwith preventive medical services, all kinds of in and out pati ents may be examined and treated, but with less pass ibilities than general hospHals.
-
-
Special Disease Hospitals:
These are therapeutic foundations equ:ipped with beds and where only
patients of particular diseases are treated (bone disease, mental, trachoma, leprasy, cancer, rabies and venereal
disease
treatment
hospitals).
47
A
,
.
Out - Patient Treatment:
him to bed.
In-Patient Treatment:
.
.
"
Examinatiıon
and treatment of patients at the hospital «polyclinic» without puting
Giving treatment in bed in the hospital.
Bed - Days: The number of days the patients stay at the hospital. In the calculaNon of bed days, the
day the patient enters the hospital is considered but the day he leaves, ;is not.
DISEASE STATISTıes
(Table:
- 6)
5 - 1/5
Infectious Diseases :
Information concerning the condition of infectious diseases in our country
such diseases are given .under the heading «Preventive Medical Activities».
and preventive activities on
Diseases Treated At Therapeutic Foundations :
Medical statistics from all offiC'ial and private therapeutic foundaNons ,in our country are compiled by
the Directorate - General of Health Education and Medi cal Statistics
attached TIJ the Ministry of Health and
Social Assi'stance.
Out - Patients: No sMtistics, according to any cıa ssificction, are being compiled for discases
round on
out - patients examined and treated in all existing therapeutic foundations. The foundations merely put dıawn the
number of out patients examined and treated at different policlill'ics and send these to the General Directorate.
In - Patients: Statistics for diseases found on in -patients treated at therapeutic foundations are compiled
under several classifications according to the type of the therapeutic foundation and sent to the General Directorate together with the disease statistics lists. The following is a summary of the disease statistics compiled from therapeutic foundations.
General Hospitals: The diagnosis of diseases on in - patients treated at general hospi,tals are put down
on disease staNstics lists with sex classHications and under 150 disease headings in conformance with the
«The Manual On the International Classification of Diseases, Tromatizms (tromatizmalar) and Causes of Deaths»,
accepted for use during 1950 - 1960 at the World Health Assembly and World Health Organization, These lists
are prepared and sent to the General Directorate once every three months. AISla, at the end of each year, the
foundations make a summary of these quartely lists and send them to the General Directorate.
Public Health Centers:
The diagnosis of diseas es on in - patients treat'ed at pubUc health centers are
put down on quarterly disease statistie lists with sex classifications and under headings as deseribed in part
50 of the above manual. Alslo, at the end of each year, the foundations make a summary of these
lists prepared and submitted previously and send thenı to the General Direotomte.
Sanatoriums and Other Chest Disease Hospitals:
The
diagnosıis of diseases on in - patiants
quarterly
treated at
these foundatiıonsare collected through quarterly disease statistics lists under 19 various disease headings and
with sex and age classifications. AIso, at the end of each year, the
quarterly lists and send them to the General Directorate.
foundations make a summary of these
Maternity (Child B'irth) Hospitals: The diagnosis of diseases on in - paNents treated at these ~ounda.tions
are collected though quarterly disease st'atistics lists. AIso, at the end of each year, the foundations make a
summary of these quarterly lists and send them to the General Direotorate. The diagnosis of diseases
on
children treated at these poundations are listed under 150 disease headings and with sex classifications.
Mental Hospitals: The diagııosis of diseases on in - patients treated, at these foundatioııs are collected
through
quarterly
disease
statistics
lists which
are prepared
in accordance
with the manual mentioned
in the
part concerning general hospitals. The diseases in these lists are recorded under 74 disease classifications,
selected from the 999 headings mentioned in the said manual and, also with age and sex classifications. AIso,
at the end of each year, the foundations make a sum mary of these quarterly list.s and send them to the General Directorate.
Other Specıial
48
Disease
Treatment
Hospitals:
Cancer,
leprosy,
trachıoma, venereal
diseases,
bone disease,
hydrophobia hospitals and prevantorilJms have no spec1 al statistics lists, yet. Öf these, cancer and leprösy hMP\.
tals prepare and send the statistics
lists used by general hospitals, while bone hospitals and prevantoriums
pre.
pare and send those used by Chest - disease I)ospitals.
The job of improving disease statistics
lists prepared by the above
mentioned therapeutic
foundations
has been takenin
hand and a .Study Group for Therape u,tic Foundations
Statistics»
attacıhad to Committee
for
Hea'lth and population Statistics
(SANIS)
has been for med fIor this purpose. This group is making
studies
towards the improvement of statistics
forms used at general hospıitals.
DEATH
STATlSTICS
(Table: 6 - 1/6 - 6)
Details
cüncerning
death incidents
in Tu~key
statistics
were collected
from
implOrtant..
are compiled
all provinces
6nd of 1949, these
as most
As
from
1950,
these
details
are
being
published
for
by the
State
Statistics
Institute.
and pubHshed
for the 25 provinces
all provinces.
During later years
and after several
meetings
be tween Specialists
competent
personnel
from the Ministry
of Health
and Sooial
Assistance
agreed that starting from March 1, 1957 statistical
infonna tion cıonceming
collected
from all provincial
and district
centers.
from
and
deaths
the Stıate Statistics
Institute
and
Interior
Aftairs,
it was mutually
and deaııh
incidents
should
be
Death inoidents
at provincial
issued
by the Municipalities.
These
by health directorates
in provinces
fied by the InsUtute
in accordance
NOTE:
a~ Provincial
Until the
selected
and district
centers
are followed
through
parts from the -burial
permit»
ııhe permHs
and sent to the State
Statistics
Institute
parts are cut from
and government
medical
officers
in districts.
These
informations
are classi.
with
international
standarts
and published.
Deaths
This explanation
concerning
de8th statis1 ics has been summarized
from a booklet
titled
and District
Centers,
1967» and published
by the State Statistics
Institute.
-
PREVENTIVE
MEDICAL
ACTIVITIES
(Table: 7 - 1/7 - 43)
Fight With
Infectious
Diseases:
(Tabı e : 7-1 /7-16)
In our country,
the fight against
infectious
diseases
in being carried
out by the General
Directorate
for
Health
Aftairs,
the General
Directiorate
for Health Afta irs at borders
and Coasts
and the Health
Preservation
Institute
(Hıfzısıhha
EnstitÜsÜ).
all attached
to the Mini stry of Health
and Social
Assistance.
In the meantime.
all the other concerned
Departments
of the Ministry
join in these activities
in various
ways.
General
Directorate
for Health Aftairs:
The fight against
infectious
diseases,
which
ooostitut'es
one of
the main occupations
of the General
Directorate
for Health
Aftairs,
is alsa
one of the
most
important
sections
of preventive
medical
activities.
One of the most import.ant
funetions
of Health and Social
Assistance Directdrates
in the provinces
and the Government
Medjcal
Centers
(heal.th centers
at 50cialized
provinces)
attached
to these Directorates
in to prevent
the starting
of infectious
diseases
and to take all necessary
steps
towards
preventing
the spread
of any such diseases
recorded.
The
activities
of these
organizations
may be
gathered
under two groups:
Environmental Health Activities:
The diminishing
or annihilation
of infeetious
diseases
along wit1h other various
diseases
in our country
depends
mainly upDn t:he improvement
ıof environmental
factors,
such
as provision
of
sufticient
and
c\ean
water,
control
of nutrition,
disposal
of waste and impro vement
of dung. ditches,
hygienic
toilets
and sewer,
fights
with vectors,
housing
and industry
hygiene
and prevention
of air pollution.
zations
The Ministry
of He.alth and
and municipalities
towards
Social Assistance
the
control
and
is working
imp rovement
in collaboration
with
of these
environmenta(
other ministries,
factors
that
organihave or
45
iniıy have physioally, mloraiıy and socially harmful effect on public. Due to the InsuHicient finandaİ posslbmties
of the municipalities, all these duties are usually undertaken by the Ministry and other organizations.
The Ministry of Health and Social Assistance exerts every efford towards training the personnel (health
engineers and environmental health technlcians) to be used flor these serv-ices.
Vaccination
Activities:
The need for vaccines at each province is reckoned and calculated by the General Directorate according
to the groups of popularion to be vaccinated and suffi cient amounts of vaccine are se nt to the provinces accordingly. The object of the General Directorate is to have every newl,y born vaccinated in accordance with
the general instructions for vaccination and thus provide new generatlons immune to various infectious diseases. With this objeotive in mind, general instructions for vacclnation has been prepared and sent ro all
health foundations. As a result of applications of the g.eneral ins,tructions in recent years, it has been proved
that with sufficient personnel and means this system would give satisfactory results.
The General Directorate in charge of public health at national borders and coasts, is in Istanbul and
consists of the centralorganization plus coast health centers, coast healt>h administration bureaus, port and
city bacteriology centers, quarantine services and airport health control centers.
This General Directorate operates under laws, regulations and rules issued by' the State and alsa under
the International Healt>hRules which have been recognized by Turkey, İOo.
Its main function is to take the necessary measu res at national borders, sea and air ports in preventing
infectious diseases from entering in1Jothe country through internaNonal trade and passenger trafic. For this
purpose, alongside wHh health controls of passengers and crew of all vassels saiHng between local ports, and
those of ~oreign ships coming. from other ports, health conditions on these ships during their stay in our ports
are also controlled. The health controls of passengers and crew of all ~oreign airlines coming in and leaving
our airports, which have been declared as «health, controlled-, are done by health control centers attached to
this General Directorate.
In - coming vessels and airplanes are checked, and according.ly, whether theiy are safe, suspicious or infecNous, both the vessels, the passengers and the crew are subjected to any of t-he following operations,
found necessary, such as hygienic supervision, isolation disinfection, deratization and disinsectiz'ation, in accordance with ı:he International Health Rules.
Institutes of Hygiene (Hıfzıssıhha Enstitüleri) :
Of the organizations that played animportant ro rs. Of the existing four InsNtutas of Hygiene,
eountry, Institutes of it ygiene are among othe rs.
of the existing four Institutes of hgiene,
those at Diyarbakır, Erzurum and izmir are yet in beginning st80ges with only cert>8oin activities of anaı,ysis of
smailer seale.
While at the
rological, s6rological,
minerals and drugs
tific resear"h carried
Refik Saydam Central Institute of Hygiene at Ankara, various bacteriological, viparasitological and chemical analyses related with publıic heal,th are carried out; nutrition,
are controlled; vaccines and serums are bred; t:raining activities are 'Organized and scienout.
Condition of Infectious Diseases in Turkey:
Diseases, th80t call for obligatory reporting: Sm all - pox, relapsing fevar (hummal racia), cholara, yellow
fever, typhus, plague amebic dysent:ery, whooping coug,h, bilharziosis, brucellosis, summer diarrhoea of
children, diphtheria, infectious hepatitis, filariasis, syphllis, hook worm, kala -.azar, measels, scarlet fever, strepto - angina, hydrophobia and suspicious bites, leptospiro sis, leprosy, child bed fever, meningococic meningitis, meningoencephalomyelitis,paratyphold,poliomyelitls,glanders, salmoneıla, staphylococcus and other food posionings due t:o microorganizims, malaria, anthrax, typhoid, tuberculosis and trachoma (new cases), are dls.
eases the reporting of whlch is obligatory in our coun try.
Notification and Recarding System:
According to the Public Health Preservation Law: docrors, pharmacists, den,tists, midwives, nurses
people involved in burial acrivities, whil6 praatic'ing their professions;
hospital administrators. directors
50
and
and
Qwners Ortenants of schools, factories, workshoops,benevolent organizations, business firms, shops, hotels,
boarding.houses, inns, pubilc baths, and prlsons and also door. keepers In their lot'alities and viIIage com.
mittees at their viHages are obligated, a's soan as theycome to no,tice any of the ahove diseases, to notify
aralıyor in writing. with the name and address of the patient -the nearest government, munlclpality or
health- center medical officer or, where these cannot be found, the nearest police or gendarmery station.
The government Medical Bureaus (heal,th centers at socialized regions) wlthin one month are to notlty
the ProvincialHealth and Social Assistance Directorates aböut any infetioua disease reported in their regiona
and the Directorates in turn notify l'he Ministry.
The prevalence 'Uf disease: As a result of long strives continued for filanY years diseases like sımall.
pox, cholera and plague have been eradicated in our country, which is in the state of economic development.
No cases of relapsing fever (hummai racia) or typhus have been recorded for the last 10 - 15 years.
Systematic effords
are being carried out.
with planned
act:ivities for the eradication of malaria,
trachoma and tuherculosiS
Infectious diseases reported in our country taday, follow the sequence given below wil'h respect to the
number of cases reeorded: measles, whooping cough, typhoid, infectious hepatitis, scarlet fever, anthrax,
paralytic poliomyelitis, paratyphoid, infectious meningitis, dysentery, ıbrucellosis and hydrophobia, respectively.
As will be noticed from the above, in our country diseases that need no laboratory research but which can be
diagnosed by clinical fidings, and childhood diseases are reported more than the other diseases.
lt has always to be remembered that the number of cases reported is in fact less than the actual
number of patients. For this, there are many reasons. The most important of which is the existence of insufficient personnel, people under estimating theÜ responsibilities
among those charged with the duty of reporting infectious cases, the insufficienay of research laboratories and transportation possibilities in our
:::Juntr/.
ô,s a result of preventive struggles continued for many years there should have been a deerease in the
numbeı' of crıses reported. However an increase in the number of cases are noted during the recent years,
This i~' most probably due to an improvement in the reporting system, which in itself depends upon various
conditions.
On thı other hand, again most probably, due to the fact that the reported cases do not reflect the
actual numbEr, the mortality rate per 1000 cases is fo und to be high. If all cases were estaıblished and reported. the ,Jeath rat'es would be found to be lower. Brief information concerning epidemiological characters
of sorrıe diseases reported most is g.iven below:
Measles:
lt is a disease that rates first among the infectious diseases reported every year.
From the standpoint of seasona\ distribution, this disease in seen mostly during winter months and
early spring (January, February, Maroh, April) and veryfew cases are reported during summer months (July,
August, September). There is a decrease in the number of cases reportOO after the end of the Spring seasons
and start increasing again during the first months of Autumn.
The distriıbution of reported cases with respect to proıvinces. also show distinctlons. Especially in provinces with insuffieient organizations and personnel and in provinces where due to geographic contitions transportation passibilities are limited, lt can be said that the reported number of cases is far more less than
. the actual mımıber in existence. For example, while during 1964 the reported number of measles cas es in the
province of Mardin was 69, in Siirt 5, in Diyarbakır 53 and in Elazığ 8, yet after the socialization of health
services and reinforcement of organizations and person nel in these provinces the following number of cases
were reported in 1967: 2179 in Mardin, 1253 in Siirt, 1105 in Diyarbakır and 299 in Elazığ.
During 1967 the proportion of measles cases reported for the 0-14
and the death proportion 9.6 per thousand.
Whooping Cough:
This disease rates
age groups was 310,6 per 100,000
second among infectious diseases reported most.
Whooping cough is a children's disease like measles and contrary to measles, shows an inereasa during
IIUlmmermonths while the number of eases reported during winter months is less. However, in regions where
dua to geographic conclitions no whooping coug.h eases are recorded for a long time and where the population
is sensitive towards this disease, severe whooping t'ough epidamics are noted during the winter months.
pattern as
The distribution of whoQping cough cases with respect to provinces, follows asimilar
51
fneasels. For example, during 1964 the number of cases reported in ,Mardin was 10, in ~iirt 6, in Diyarbakır 15:3,
and in Elazığ 1 while the fo,llowing number of cases reported in 1967, respectively was: 913 in Mardin,554 in
Siirt, 281 in Diya~bakır and 1967 in Elazığ.
The proportion of whooping cough cases reported for the 0.14 age groups during 1967 was 94 per 100.000
and death proportion 6.6 per 1000.
ryphoid Fever:
This disease rates third in preva lence among infectious disease cas es reported most.
The distribution of reported cases with respert to seasons, follows the pattern typical to diseases
related with infection of the digestion system. It has been noticed that the number of reported cas es reach
to a maximum during the months of July, August and September and cases are rare during January, February
and March. Due to the fact that most of the reported typhoid fever cases are not supported by laboratory
diagnosis it Olay be assuımed that some cases are mis taken for paratyphoid.
The pattern of distribution of cases with respect to provinces and years is similar to that of the measles.
The rate of reporting of typhoid cases during 1967 has been established as 10.2 per 100.000 and death
rate as 31.3 per 1000.
Polyomelitis: The reported numbers for polyomelltis reflect only paralytic and (sekelll) cases, but
i!xölude others which do not result with paralysis. Due to the fact. that the number of reported paralytic and
(sekelli) cases are not supported by laboratory diagnosis it is not known how many of these are actual
polyomelitis cases and how many are diseases caused by other virutic infections of the digestion system.
Considering the distribution of polyomelitis cases with respect to seasons, it seems more probable that
infections are transmitted through the digestion system. The disease is mostly noted during. the summer months
and reaches to a maximum during July.
The rate of paralytic cases reported during 1967 for the 0-14 age groups was 6 per 100.000 and death
rate 33.2 per 1000. However, it must be noted that the abave death proportion
has been based on reported
paralytic cases and do, not retlect deaths due to non - paralytic cases not reported.
Diphtheria: Wh&t is pecuiiar to diphtheria is that it is a disease with the highest death proportion per 1000
cases reported. 90.5 out of every 1000 diphtheria cases reported during 1967, have rusulted with death. However,
a decrease
in the death proportion is noticed every ye ar. Vaccination activities have played an important role
ın this. The disease reaches to a maximum during the winter and is minimum during the summer months.
Fight Against Tuberculosis:
(Tabı e : 7 - 17/7
- 25)
The objectives of the fight against tuberculosis is to take the disease under control through preventiye
and therapeutic measures and tinaly result with its eradlcation. Five basic p~inciples (training, avoiding, early
diagnosis, early treatment and social a&sistance) have been adapted towards the accomplishment of what is
intended. All activities are carried out in ronformance with these principles.
Activities of fig,hting against' tuberculosis are car ried out by the General Direcıtorate for Fighting Tuberculosis attached to the ,l\i1inishy. 6 regionai ottices for Tuberculosis [Verem Savaşı tlölge Başkanlıgı), H oHices
tor tighting Tuberculosis (Verem Savaşı Başkanlığı) in socialized regions, 125 tuberculosis dispensaries, 20 regional
tUberculosis laborataries, 30 chast - disease hospitals, 3 sanatoriums attached to the General Directorate and 10
ray centers in search
bCli Carnpaign Group Uirectorates (10 teams per g.roup]. 10 re - test teams and travelling x ray
teams,
aHached
to
the
BCG
Carnpaign
Department
have joined the acOi tuberculosis with 23 travelling x [ivities oi fighting tuberculosis in 1967.
Training Activities: Training has been accepted as abasic principle in tighting, tuberculosis and given
priorit:y in the execution ot the services. Training aNivi ties are carried out in two ways. Health education given
to the public and the patient, and the training of the personne!. Health training aotivities are conducted all
through the year with the aid of aıı kinds of educational tacilities and equi-pment, and is espeoialy densified
during the «training and propaganda for tight wıth tu'berculosis weeks», repeated annually during the tirst weeks
oı January. Patient training is carried out at every stage of the service and the paNent, his familyand
the
sorial circle is warned against the disease. Training. of health
done at the training centers,
personnel and
assistant health
personnel is
In conducting health education activities Directorate General of Health Educatian and medical statistics,
mainly, and the other organs ot the Ministry, cooperate with other concerned Ministries, the National Organi5~
zatian for Fiqhting Tuberculosis, local assoriations for fighting tuberculosis. TRT (Turk,ish Radio -Televizion
Establishment). the press, public education centers, publir. cultural centers and other similar organizations.
BCG Campaign Activities: One of the basic pril1ciples in fighting tuberculosis is the preservatiün üf the
health üf nün - infected peüple. Preservatiün of health and prütertion against tuberculüsis thrüug,h BCG vaccines
has füund a wide field of applicatiün in üur cüuntry, as is the case all üver the würld. Für this purpose, a BCG
Campaign Department has been established in Turkey.
The campaign started in 1953. During the 15 years untill 1967, traveliing vaccinatian groups üf the
campaign have güne üver three times through the provinces, distTicts and villages. With the repetitiüns, a
total of 51.311.589 tuberculin tests have been given and 20.985.124 BCG vacoines were appMed during this
periüd. During the first and secünd cycle activities only tuberculin tests and BCG vaccines were applied, but on
the third cycle nün -tuberculin (direct) BCG vaccines were alsü started tü be applied tü children üf the 0-6
age ç;.roups. Of the 6.053.030 BCG vaccines applied during the last 3 years (1965 - 1967), 3.954.701 were dirert
BCG vDccines applied to children of the O-6 age grüups.
Other than traveliing inoculation groups üf the BCG Campaign, tuberculin tests and BCG vaccines are
alsü applied by statiünary centers that are a part üf the camıpaign, traveliing x - ray tuberculosis cüntrol teams.
tuberculin and BCG teams and tuberculosis dispenseri es.
Early Diagnüsis and Treatment Activities: Early diagnosis and treatment is anather important principle
in Hghting the disease. Aotivities for early diagnüsis and treatment started in 1960 with the settinç;. up üf
traveliing x - ray tubercul.osis cüntrol teams. Besides test and vacoine applicatiüns in prüvinces, districts and
villages, these teams alsü make tubercutosis cüntrüls by taking microfilms. and any suspiciüus cases nüticed
are sent tü tuberculosis dispenseries, district tuberculüsis laboratmies or chest disease hospitals for further
exarnination and, if necessary, trea1ment is. given to the patients.
Tuberculüsis Djspensaries' t\ctivities:
Tuberculosis Dispensaries are ürganizations that apply totally the
principles of health educatiün, prürection, early diagnosis, early treatment and social assistance which constitute the basis for fighting tuberculüsis. In these dis pensaries the public is systematically
enlightened ün
tuberculosis; cases are classified as healthy, suspicıous and infected; BCG vaccines and other preventive
measures applied where necessaryand thüse diagnosed as infected are taken under cüntrül für treatment.
Prevalence of the Disease: There is no. information ün the state of the infectiüus prevalence üf tuberculosis be fare 1953, which is the year when the BCG Campaign was started. The infectiüus prevalence üf the
disease was first started to be established during the first cycle of BCG Campaign activities. Accürding tü
these recürds, the g.eneral rate üf infection is 56 %. -rhis prüpürtiün rates in age gr.oups as füllüws: 13 %
üf the 0-6 age grüups children, 35 % üf the 7 - 14 age grüups, 57 % üf the 15 - 19 age groups and 86 % of
the 19 and abüve age grüups.
From the investigatiüns made in 1965 on 10.000 children üf the 0-6 age grüups in 60 villages of 5 prüvinces, it has been established that the infectiün rate, which was 10.4 % in the pre - vaccination periüd.
dropped tü 3.8 % after the start üf vaccine applicatiün.
On the üther hand, from the results üf the studies made in the province üf Yozg.at in 1962 and in the
reglons of Çorlu and Çatalca in 1966. it has been estab I,ihed that between 1962 - 1966 there has been a drüp üf
up tü 58 % in the püsitive bacillus prevalence üf the disease. An active tuberculüsls
prevalence üf 2.8 %
was recorded at the first search in the province üf Yüzgat, but during the general cüntrül üf the Thrace region
in 1966-1967 it was noticed that the prevalence of active tuberculosis drüpped tü 1.2 %.
Regarding deaths due to tuberculüsis, in the prüvinces and districts, the rate of 262 per 1G0.000 in 1945
has drüpped tü 11 per 100.000 in 1967.
Fight Against
Malaria:
(Table:
7-26/ 7-37)
The fight against malaria has been taiken as a national problem from the very first years
and the first law declaring war against malaria was enacted in 1926. The number of malaria
as a result üf these eftective measures until the starting üf the Würld War ii. However, due
as populatiün müvement.s caused by the war and diffirulty in importing the necessary drugs,
nüticed to recüver during. 1942 - 1943. Bloüd tests during these years have revealed an incease
up tü 32 %.
üf the Republic
cases dropped
tü reasüns such
epidemics were
in the number
The issuance of the Law für fighting malaria in 1946 and the use of D. D. T. in fighting malaria since
Ş3
1951 brought the prevalence of malaria cases dawn to 8 %, as revealed by blood tests. EHect:ive insecticides
Ilke D. D. T. comıng 'Into use in fighting malaria has brought forth the idea of total eradication of malaria in
our country as well as in others in the world.
Malaria eradication aethrities has started in 1957 and continued since then. These act:ivities are being
executed by the General Directorate for the Eradication of Malaria, attached to the Ministry. The struggle for
eradicating malaria totally is carried out.in two ways :
Pulverization Activities:
All human and animal shelters located in areas where malaria tranmission
prevalls, are being pulverized with permenantly eHective D. D. T. and simHar insecticides with the object of
annihilating, the mosquitoes, 81 most important factor in the transmission of malaria. Cleaning, washing and
white washing of the floors, walls and ceilings of shel ters thus pulverized is not permitted before the lapse
of five months from the date of such pulverization. Getting rid of mosquitoes is ensuredin this way. However,
in some regions of our country, liike in many other countries, the mosquitoes have gained immunity against
someinsectioides.
Therefore, much eHord is being exerted to complete these malaria erarlication activities
before this immunity is wide spread.
Surveying Activities: Appointed surveying person nel make hous'e to house malaria surveys in their
calities and any malariated patients established are tre ated radically.
lo-
As 81 result of the malaria eradioation activities, today malaria cas es are recorded only in south - eastern
(Mardin, Siirt, Hakkari) provinces. Most of the malaria cases noticed in the other regions are victims coming
from the above provinces or from abmad (other countries) Necessary steps have also been taken towards
the eradication of malaria in the south - eastern provinces where, due to severe weather conditions and the
inaccessibility of the land, activities proceed very slow 1'1.
Certain Definitions :
Malaria Eradication: The prevention of the transmissIon of
infection.
Assault Stage:
transmitted.
of the sourses of
lt is the duration of activities for the eradication of malar.ia in regions where malaria is
Consolidation Stage:
local cases
malaria and annihilation
lt is the period when malaria transmission
ceases. At this stage
there are no
recorded.
Loeality :
lt is the smallest administrative unit (Ouarter of town or viIIage).
Positive Malaria Case: lt is the state of an infected person whose blood has been subjected to micro5copic exarnination and malaria parasite established.
Local Case:
If, after transmissiı:ın to 81 region, new tranmissions follow, these cases are local cases.
Relapse: lt is the cas e when, although malaria transmission has stopped in the atea, clinical
symtoms or parasites are established on a person who has had the disease before.
malaria
Cases Imported From Outside: lt is the cas e when the disease has been carried in from a focal point,
outside the region (from another country or from other regions in the assault stage ete,).
Case Reproduced from Foreign Cases: The first case of transmission seenin a region where malaria is
previously eradicated, which results from imported or foreignly orig.inated cases being a saul'ce of infection.
Occassioned Cas e : it is a cas e where the dise ase has been infected through syringe (injection)
moterapi or blood transfusion.
Fight Against
Trachoma:
Trachorna is an eye disease,
southem provinces.
(Table:
he-
7-36/7-39)
infectious and soci al, seen especially in our eastern, south - eastern
and
Anti - trachoma activities are conducted by the Directorate for Fighting Against Trachoma attaohed to
the Ministry. The duties of the Directorate are to orga nize and conduct the fight carried against trachoma and
other infectious eye - diseases, to take aLi the necess ary measures towards eradication of trachoma,
to
54
establish and administrate foundations for this purpose andto orç;.anizeeducationalcoureses for trainingscientific
opticians needed.
trachoma dispensaries and trachoma
In provinces where the disease
prevails, trachoma hospitals, anti treatment centers have been established. General and partial cheaks in search of trachoma are made through
these institutions and any victims of trachoma or other eye diseases are treated accordingly.
The proceedings of activities conducted ag:inst the prevailance of trachoma revealed that in 1964 the proportion of recorded trachoma cases was 11.7 % in respect to the number of examined. This proportion later
dropped to 9.6 % 'in 1967.
year, is no more as
Trachoma, which has formerly caused blindness of many of the victims every
aggressive,
as a reward of anti -trachoma activities carried out.
Fight Against
Syphilis:
(Tabı e : 7 - 40/7
-41)
Activities for fighting syphilis are run by the General Directorate for Health Activities, under the Ministry.
To conduct
treatment centers
time, govemment
also take part in
a war against syphilis, advising staffs, skin and genital disease dispensaries and temporary
have been established in provinces where the disease is found to be prevalent. At the same
medical centers (health centers in socialized provinces) in provincial and district centers
176 temporary treatment centers
.
anti - syphlis activities. 7 advising staf fs, 19 dispensaries and
took part in fighting syphilis in 1967.
Other than the Ministry of Health and Social As sistance, munir,ipalities of big cities also take part in
fighting syphilis 3 skin and genital disease dispen sarjes and 2 venereal disease hospitals attached
to various municipalities joined these activities in 1967.
Fight Against
Leprosy:
(Table:
7-42
/ 7-43)
Activjties for fighting leprosy are conducted by the General Directorate for Health Activities,
to the Ministry.
attached
To help with the carrying out of anti -Ieprosy activities, 9 dispensaries for fighting leprosy, attached to
the General Direotorate, were established in 1962 in Ankara, Ağrı, Bitlis, Erzurum, Kars, Maraş, Muş, Sivas
and Van. With the addition of two other dispensaries Iater, this number was increased to 11.
On the other hand 265 bed leprosy hospital in Elazığ, 60 bed Leprosy Institute in Ankara and the 100
bed Leprosy Pavillion within the Bakırköy Mental HospHa\ in Istanbul conducted anti -Ieprosy activities between
1964 -1967.
Parallel with the activities of the above instituti ons and establish ments every year the ministry applies
general checks in provinces found necessaryand
any cases recorded are taken under control and treated.
SOCIAL
WELFARE
(Table:
SERVICES
8 - 1/8
- 6)
What is intended by social welfare services is the creating of the necessary environmental conditions
for the improvement of individuals wjthin the community, heping them obtain their share from the increasing
canfort; the provision of social assistance to the aged and poor with the object of helping them overcome
their social difficulties; securing the welfare of children; securing the welfare of youth; famny care; medical
and social rehabilitation of those who cannot work due to their bodly and psycholog.ical disabilities or phsical
deficiencies, job orientaNon, and services aonnected with crimes and criminals.
The execution of an important part of the social welfare services is a duty of the state which through
several laws, has been entrusted to the Ministry of Health and Social Assistance and is a right for the citizens
to demand. For the purpose of attending these servjces efficiently the Ministry has, in 1963 with Law No. 225,
established the General Directorade of Social Services. Attached to this General Djrectorate the re are nurseries
and child day - care centers, rehfibilitı:ıtion centers, rest houses for the aged and social service centers in the
provinceş.
55
Beside the Ministry of Health and Social Assistance other ooncerned ministries, municipalities, state
economic establishments, hygiene units and voluntary organizations alsa take part in activities.
Social Assistance Services: lihe Ministry of Hea Ith and Social Assistance provides financial assistance
to associaHons founded in accordance with the Law pe rtaining to the establishments
of societies and which
serves for the improvement of the community' and wel fare of the country. This subsidy is provided from the
Ministry's ..Social Assistance Fund» within the limits of its resourses to support their activities in social and
culttıral fields.
Children's Welfare Services: The law related to children in need of social protection has commissioned
the Ministy of Health and Social Assistance with care and unkeep of the age groups of children from O to 6
years and that of children of 7 - 18 age groups to the Ministry of EducaNon.These services attended by .. Units
for Attendance of Children in Need of Care» construc ted collaboration with local administratiıons.
For the purpose of taking care of the 0-6 age group children, institutions are being, founded by the
Ministry of Health and Social Assistance. In 1964, 711 children in need of social protection were kept and
attended in 11 child care centers, the number of these centers were increased to 17 in 1967 and the number
of children to 1433.
Caring for the crippled, the aged and the disab led:
Health and Social Assistance and municipalities.
OTHER
Mother and Child Health:
Related activities are at1ended by the Ministy of
SERVICES
(Table:
9 - 1/9 - 2)
The aim of Mother and Child Health Services is controlling the health of the
from the early stages of pregnancy and providing for the normal development
childbirths with proper hygienic means, preventing abor tions, provision of medical
livery and assisNng the improvement of standarts of general health by following and
moral development of children of the 0-6 age groups.
expected mothers starting
of prenancy, facilitating
care during and after deoontrolling the pysical and
Services required for mother and child care are attended by the Directorate of Mother and Child Health
of the Ministry. Directorate is given the ~ollowing mis sions :
a) Training of the expected mothers on subjec ts of pregnancy, before and after birth maternal hy,giene,
prevention of abortions, child care, child feeding, child raising, and population planning.
b) Tıo facilitate systemaNc medical cheaks for the expected mothers starting from the early stages of
pregnancy at proper intervals, to take the necessary me asures for the prevention of abortions and pre - birth
deaths, and to provide proper hygienic condiHons for births.
c) To take all necessary steps towards safegu arding the mother and child against infectious ard epidemic diseases and to apply all kinds of necessary vac cines with proper methods and at proper intervals to
children.
d) T,o follow the physical and moral developme nt of children in the 0-6 age groııps, to make
medical checks and t'O assist the mother and the family especially on care and feeding, subjects.
their
These services related to mother and child health are carried out by Mother and Child Care Centers,
Branches and Station s in provinces; and by Mother and Child Hygiene Head Offices, Health Centers and
Health Offices in socialized regiıons. Nurses, midwives and viIIage midwives serving in these institutions, visit
houses and make a record of pregnant and breast fee ding women, and children belonging to 0-6 age g.roups.
The above services are then attended arcordingly after recordings have been made.
POPULATION PLANNING
(Table:
9 -3/9
-5)
Population planning means individuals having the desired number raf çhildren at the desired time. Thiş
is possible with anti -pregnancy measures.
56
The purpose of populatian planning is protection of mother's and child's health, to improve the st'ructure
of the populatian and to lessen the pressure caused by the rat e of
populatian increase on
economic deve:
lopment. For this cause State provides information on birth control and supplies the necssary drugs and other
means for t>his purpose to those who wish to have a limited amIJunt of ohildren but lack the knowledge and
possibilities
regarding birth control.
Populatian planninç;. activities started actually in 1965 after the enactment of the
.Population Law No.
557». The Law has vested on t>he Ministry of Health and Social Assistance
the authority for carrying out popuIatian planning activities and establishing the necessaryorganization
for this purpose. The Lawalsa
sets that
the Ministry, in carrying out these services, will coope rat e with oHicial and voluntary organizations.
Soonafter
the enactment of the Population Plan ning Law, Law No. 665 was issued by which the General
Directorate for Population Planning of the Ministry, was established and assigned with the
attendance of the
pJpulation planning services on behalf of the Ministry..L\lso,
at about the same time the .Committee
of Medicinal Supplies» and the "Scientific
Committee» was formed to investigate med'icine and other means used
for population planning purposes. These comrnittees can sist'ed of members from universities,
related
medical
faculties same hospital physicians and physicians nam i nated by the Ministry.
For carrying out populatian planning services in the provinces .Population Planning Clinics»
formed attached to existing health foundations. 308 po pu!ation planning clinics were formed until
1967 and 73.552 Intra - Uterine Devices (IUD) were appli ed in these elinies. "Mother and Child Health
proV'incial and district centers and. Health Centers» in socialized regions are alsa utilized für this
are
being
the end of
Centers» in
purpose.
On the other hand, traveliing teams organized at the headquarters are sent to provinces under a certain
program. These teams, by visiting all the villages of the province, bring the services to the people.
Acording to the results of an investigation on tho se who applied to the clinics in 1966, it has been established that in big cities women with few children apply to the clinics but in srnaller cities the applicants
are women with three or more children; 88 % of the women applying to the clinics are illiterate; the average
income of the applying, families are 500 TL.; the heads 'of the applying families are
mostly civil
servants,
workers, farmers, tradesmen, and artisans; and that, fa mily planning is done by younger people in big cities
and by older people in rural areas. According to these finding, families with limited income apply for family
planning" when necessity
arises and the addition of anather child to the family will be a burden.
HEALTH
EDUCATION, PUBLlCATIONS
AND HEALTH STATISTICS
(Table: 9 - 6/9 - 11)
The Law f10r Preservation of Public Health has as siÇJned the Ministry of Health and Social
job of organizing health education and related publica tions and the keeping of health statistics,
Assistance
the
Until 1936, these activities were carried out by the .Directorate
of Statistics
and Publications»
of the
Ministry. Under Law 3017 enacted in 1936, its administrative
status was raised to General Directorate and the
name changed to Directorate
- General for Health Prop aganda and Medical Statastics:.
.
The activities
of this General
Directorate
may be described
under 3 main headings:
Health Educatian Activities:
For preserving. the physical and moral health of the public and raising the
standard of health, to organize health education throughout the country, to desgin
the necessary
projects
and do the necessary programming; to create basis for cooperation with other official and private organizations;
to übtain and provide educational equipment such as bo aks, pamphlets, pastel's,
slides, films ete. for use in
activities of health training of public; to organize exhi bitions on health
subjeots and to perform
individual,
group and public trainlng activities through traveliing teams and health personnel serving in pmvincial org.anizations.
Besides the General Directorate and the related departments .of the Ministry, other official and private
organizations alsa conduct health training activities, Anather important duty of the General Directorate
is to
cooperate with these organizations
so that health tra ining activities may be carried out in the most eHicient
and beneficlal way. For this purpose the cooperation of the Directorate of Health PreservaNon School and other
related departments of the Ministry, the Ministry of Education, other minlstrles,
the Organization for Religious
Affairs, the General Dlr~ct9rate for PubHc Education, the press, UNESCO, the Turkişh Radio and Televisian 01'57
ganlzation (TRT)
mittees
and other official or private voluntary organizations
have been obtained and joint efforts are being exerted.
Audio - visual educational media such as posters,
for health museums are being prepared by the General
provinces and health museums for utilization.
such as the Public Health Training
Com-
pamphlet.s, flannelgraphs, slides, films ete. and material
Directorate and distrihuted to' health training units in
Health educat:ion activities in provıinces are being conducted in accordance with the regulations
issued
by hygiene training units attached to Health and Social Assistance
Directorates.
AIso,
health museums in 12
provinces were equipped with various educational equip ment and materials and opened to service of the public
in 1967.
On the other hand, annually, exibitions
provinces. Travelling health education teams
on health are prepared at the headquarters and displayed
are se nt to provinces for various training activities.
in the
Publications:
Publications of the Ministry, the Health Magazine
and the News
Bulletin, are
regularly
issued by the General Directorate and sent to the organs of the Ministry and to others outside the Ministry.
SeleoNon of the published wonks to be brought to the examination of the
-Committee
for
Investigation of
Publicationsand the publisıhing of composed and trans lation works approved for
publication by the Ministry,
are among the duties of the General Directorate. The publications depot, the library and the printing house of
the Ministry are also under the responsibility of the General Directorate.
Relations
with the press,
the TRT and other newsagecies
are established
throug.h the General
Directorate.
Health Statistics
ActMties:
the General Directo rate is assigned with the collection and publication of
all kinds of medical and social statisties from official and private hospitals, tuberculosis
treatment hospitals,
ment'al hospitals, maternity hospitals, children care centers and other
branch hospitals, heal.th
centers, infirmaries,
dispensaries
and other organizations
connected with
health activities and also to establish
the
necessaryorganizations
for the 'improvement and deve lopment ot statiSJtics.
In the provinces, activities connected with healthstatistics
are carried out in accordace
prepared by statistics
units attached to Health and Social Assistance
Directorates.
with
regulations
The evaluation of the sufficiency
of preventive and therapeutic services, the measurement of the extent
the public has benefited from such services
and the preparation of plans and programs for the carrying out
to these services at various levels, all depend upon the collection and proper evaIuatian of dependable health
statistics.
Studies for the development of health statistics
in our country
are being carried out under a project
prepared jointly with World Health Organization. A com mittee, named «The Commission
for Health and Population Statistics
- SANIS-, has been forrned within the frame of this project. The main task of this
CommisS'ion is the development of the Central
Statistics
Service, the standardization of statistiral
forms
and
provisions for the establishment
of the necessary archives in organizations
and departments
connected with
,
health services. At present study groups attached to the Commission are working on statistical
forms used by
various organizations.
Among the duties of the General Directorate is the org.anization
congresses,
conferences ~nd seminares held in Turkey.
PHARMACEUTlCS
AND MEDICAL
(Table:
of national
and international
medical
PREPARATlONS
9 - 12)
Services connected with phamaceutics and medical preparations
in our country are carried out by the
General Directorate for Pharmaceutics
and Medical Pre parations. The principal duties of the General Direetorate are the following :
a) To issue licenses
drugs said in the market.
lı)
tories,
58
for local and foreign medical
products,
To permit for the opening, to close and to control
dwg stores, pharmacies and drug shops,
1."",-
drug
to fix their
man!Jfacturin~
sal e priees
factories,
and rontrol
medicçıl
the
lçıbora-
c) To import and export and to distribute locally all kinds of narcotic and poisonous materia!; to control
the quality of such chernicals and to destray narcotics diseovered to be illegal.
d)
To renew, change and publish the Turkish otficial list of pharmaceutical formulas (Turkish Codex).
e)
To book aher patent rights connected with drugs.
The Gene~al Directorate has, during. the recent years, been working on the encouragemant of local drug
industry thus raising the confidence of the public in local drugs, the encouragement of smail medical laboratmies to unite and constitute stronger organizations, the adjuS1!ment of the prices of medical preparations
according to the buying capacity of the public and according to the manufacturing east, and the modification of
the out -dated .. Medical and PharmceuticalPeraparations Law», the ..Law Conceming Druggist and Drug Shops»
and the ..Law for the Turkish Official List of Pharmaceutical Formulas (Turkish codex)>>.
EOUIPMENT
(Table:
9-13/9-14)
In order to provide equipment and material purchasable
on wholesale
basis, such as
instruments,
devices, drugs ete. needed by the centra! and provincia! health organizations of the Ministry, the General Directorate for Equipment was established in 1963 under Law No. 225. The main duties of this General Directorate are the following :
a) To plan for supplying and purchasing of all the items of necessity needed by the central and provincial health organizations of the Ministry in accordan ce with qualities to be spesified by the ardering department.
despatch
b) To deliver the material to the place of use, promptly, through an appropriate stook and
system.
c) To provide for the repair and maintenance of all kinds of materials, utensils, and medical equipment
utilized at all of the health organizations of the Minis try.
cl) To put in order and control the inventory affairs o.f the central and provincia\ organiz;ations of the
Ministry.
Attached to the General Directorate there are two depots, one in Ankara and one in istanbuL. More of
them, one depet at each of Adana, Diyarbakır, Erzurum and izmir is under construction.
On the (ther hand 6 large and 10 smail repair
equipment and vehicles pOSfessed by the centr,,1 and
pl;.mned in 16 provinces. But. due to the fact th;,t the
time, in addition to the existing two repair shcps in
operation.
THE SCHOOL
(Table:
shops, for the repairinç;. and maintenance of medical
the provincial health organizations of the Ministry, are
establishment and functionirg of sııch repair shoos takes
1966, smaller scale ones in 17 provinces were put into
OF
9 - 15/9
HYGIENE
- 18)
The School of Hygiene together with the Health Preservation
Institute was established
under
the ..Law for the Central Health Preservation Institution of the Republic of Turkey» dated 24.5.1928 and No.
1267.
Article 23 of the ..Law for the Organization and Civil Servants of the Ministry of Health and Social
Assistance» dating 9.6.1936 and No. 3017 has stated that the Central Health Preservation Institution of the
Republic of Turkey consists of the Health PreservaHon Institute and The School of Hygiene. The duties
assigned to this school have been established both by this Law No. 3959 enacted in 1941.
In 1967, there was, within the structure of the school, branches of research and training on motherchild and school health, environmental and occupational health, epidomiology and statistics,
food and
rıo\1risnment, public health, publia health administration, microbiology, parasitology mental health, tubereulosis
59
and breast diseases.
There are also sufficient number of sub - division added to each branch. The branches
proceed in their activities in accordance with special se If - proposed curriculums, approved by the srhool
directorate.
The School of Hygiene is a grad~ate le'/el, training center where health and assistant health
personne!, and when necessary, other personnel serving at. the Ministry of Health and social Assistance
are
goiven practical and thearitical training on special subjects and general education on publir health.
Besides the educational and training functions, an important duty of the school is to make
researches on public health and to act, as an advisory organ tü the Ministry and other organs.
Training Activities:
The School
public health beween years 1964 - 1967.
of
Hygiene has
continued
with educational
scientific
courses concerning
a) Long - te~m Courses: "Public Health Speciali sation Courses» are long -term courses organized at
the SchooL. Doctors wishing to specialize in the public hygiene area are directly accepted to these courses
without any examination. The duration of CDurses are two years. The first year is for training and practice
and the second year for clinical faboratory and field applications. Between 1964 - 1967, Twenty
Surcessfully fullfifled the requirements of these courses and became Public Hygiene Specialists. - nine doctors
b) Short - term Courses: Between 1964 - 1900', as in previous years, short -term courses on various
subjerts were started for health and assistant health personnel and for other personnel employed in health
services. Sufficient information concerning these cour ses is g,iven in the tables.
Besides the long - term and short - term courses, students coming from various other schools were alsa
trained on public hygiene between 1964 - 1967.
Research Activities: Research on various subjects related with public hygiene such as mother and child
care, nourishment, environmental hygiene, parasitology,
healt'h education, public he-althadministration, air pollution,
mental and moral hygiene, ocrupational hyg.iene, birth, death, establishment of reasons for child deaths, and
tuberculosis were carried out between the years 1964 1967 by existing branches and sub - divisions in the schooL.
-
INTERNATIONAL
RELATIONS
(Table:
ON HEALTH SUBJECTS
9 - 19/9 - 21)
The coordination of relations and transactions between the Ministry of Healt'h and Social Assistance and
other organizations attached to the Ministry; the United Nations and other organizations attached to the UN; and
inter - governmental correlation is done by the External Refations Depart'ment of the Ministry.
The United Nations Development Program (UNDP
PNUD). the (OMS
World- Food Program (WFP), the United
Nations Infant Care Fund (UNICEF), the World Health - Organization
WHO), the Food and Agricultural
Organizat'ion (FAO) and the International Narrotics Control Bureau (INCB) are the sub - divisions of the United
Nations we frequentfy cooperate with, on various subjects.
The main internationalorganizations we cooperate with are the Central Treaty Organization (CENTO), the
Regional Cooperation for Development (RCD), the Councjf of Europe (CE), (CIE), and the Medical Cammittee of
the North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Besides the above org.anizations, relations are establis;hed and cooperation made lınder mutual technical
aid agreements with organizations such as United States Aid for International Development (US/AlD),
United
States Peace Corps (US/PC), CARE, United States Population Councjf (US/PC), and witb friendly countries such
as Germany, France, Holland, Sweden, on various health matters.
As a result of cooperating with these organizations several projects for example, fighting tuberClIlosis, public
health, nurse training, mother and chjfd care, malaria eradication, fight against trachoma, fight against leprosy,
health training, health statistics, social services, health preservation school, population planning, environmental
hygiene, personnel training. of public health laboratories and baby food industries have been planned and applied
in our country. Same of these projerts have been completed and some are stili continuing.
-
The amount of mat'erial and technical aid supplied during 1964 1967 by the
World Health Organization
(WHO) and UNICEF for basic hygiene, fighting tuberculosis, malaria eradication, fighting leprosy and trach()ma,
school nourishment, social services and baby -food projects is shown in dollars in tııble,
60
i
,
~
"",
Gooperatlons with the Central Treaty Organization (CENTO) have been
continued during 1964 -1967 and
material and a drung cont'rol sperialist for the Refik Saydam Central Health Preservation School
and necessary
equipment and an instructar for the Radiology Department of Yenişehir
Health College
have been provided.
3 courses, each of 3 months duration, on subjects of viIIage and enviromental hygiene
have ,been organized at
The
School
of
Hygiene
for
representatives
of member - of. CENTO countries. Alsa, 2 courses, each of
three months duration, on deratlzation and health educatlon have been organlzed for Iranlan and Pakıstani personnel.
'
'
1964
"
5 agreements cancerning health, arcepted by the Council of Europo (CE) public Health Committee,
approved and put' into force by laws enacted at various dates.
- 19'67, were
during
On the other hand, two agreements concerning the application
of the Population Planning
Projects were
signed between our Government and the United States Aid for International Development' (US/AlD)
Orgarıization.
These agrements signed on 9.2.1966 and 4.10.1966 respectively provided the supply of 50 vehicles free of charge
and 1400 vehicles on credit.
foreign
Scholarship on various subjects also been provided between 1964 -1967
g,ovemments. The number and duration of these scholerships
?
OF HEALTH
SOCIALlZATlON
(Table:
by international
organizations
and
SERVICES
10-1/10-7)
With Law No. 224 (Law pertaining to the socialization of Health Services)
decided to socialize health services and bring great changes to the organiz,ation
Social Assistance
and to the perforınance of health servires.
enacted in 1961, it has been
of the Ministry of Health and
The object for the socialization of health services is to provide, through premiums
froın
allowances from the budget of public administrations, for the citizens an equal chance of benefiting
of health services, either free of charge or by joining partially to the costs of services benefited.
this purpose, il: is stated that health services be socialized under a program contained
within the
this Law.
the public and
from all ıkinds
To accoınplish
framework of
Provinces at which Socialization
is applied:
The regions at which socialization ot health services is to be
applied and the time of application is proposed by the Ministry of Heal1Jh and Social Assistanre
and approved
by the Council of Ministers. The application for the socialization of health services was first started in 1963 in
the province of Muş. Then health services were socialized in 1964 at Kars, Van, Ağrı, Bitlis, Hakkari and Etimesut
(Ankara);
in 1965 at Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Mardin, Urfa and Siirt; in 1967 at Adıyaman. Bing,öl, Malatya,
Elazığ, Tunceli and Abidinpaşa (Ankara).
In ı:his way, health services at 17 provinces and 2 training districts
were socialized by ı:he end of 1967.
Organization and the Carrying out of Services :
The health organizations at provinres where health servicesare
the administration of the governer of the province :
socialized,
consist
of following levels under
'
Directorate for Health and Social Assistance:
Health establishınents
contained within the administration
of province are attached to t'his directorate, which is run by a director of health with sufficient number of assistants. The Health Dirertor, who is responsible to the governar, carries out health services directly in accordance
with the acting regulations.
Other foundations within ı:he administrative
Healthand Social Assistance,
are the following :
a)
Departments
for Public Health Services:
terrain
of ı:he provinces
and attached
The number of surh departments
to the
Directorate
of
is decided by the Ministry
of Health and Social Assistance according to the necessities. At present, in provinces where health services have
been socialized. 1Jhere exist Departments of mother and child care, malaria eradicatıon and environmental hygiene,
anti
- leprosy
and
anti - s-yphilis,
population
planning,
anti
- trachoma,
anti - tuberculosis
and
Departments
of Health
Units.
The Departmants
for Publlc Health
Servires
are charged with the planning of preventive services
assigoned,
61
.1
.
.'.
.
the carrying out of these services through cooperation with health centers, the evaluation
and the service. t~ainlng of the personnel.
of results obtained
In provinces where health services have been socialized one health Unit Department for an average of very
50.000 people have been established. A group hospital with 50.200 beds and sufficient number of health centers
are attaohed to this Department. Depending upon the geographir conditions. one or more group hospitals may .be
unified in one. In such cases, a health unit department may be established for every 100.000 or 200.000 population.
The number of health centers attached to the departments increase according to the population.
b) Health Poundations:
Although this is not true for all, in sonte provinces there are vocational
schools, stores, repair shops, dispensaries, health museums, he;:ılth preservation institutes, public health laboratories and similar foundations.
c) Health Centers: Health centers are medical and social establishments that are founded in g,eographic
regions with 5000 to 10.000 (average 7.000) populatian and whiclı bring health services down to people under the
light of public health technique and science. Attached to the health centers are sufficient number of health houses
(Sağlık evi) necessary for beneficial performance of services.
Health centers are administred by at least one specialist or a practitioner physician. The health Center
Physician is the highest in rank health officer of his dist rict and is responsible to the Director of Health or the
Governar for the attendance of services vested in him by acting regulations.
Besides the physician, sufficient number of health officers, public hygiene nurses, viIIage midwives, medical
secretaries, drivers mutual helps is obligated.
These foundations are mainly performing public health and preventiye health services. In their regions
they carry out basic preventiye services such as mother and child care, health education, infectious diseases,
fighting against malaria, tuberculosi'3, syphi!is, leprosy and trachama, population, planning, environmental health and
schoolıygiene.
Eesides these preventive services, other minor therapeu1ic services sıch asıospita' examination and treatment, deliveries need'ng interventio.1, miner operations anemployed at these establi,nments. Mart) serio'Js cas es
first aid treatments are alsa undertak()n by personel are s,mt to group :'ospitals.
6~
The application of the socialization of health servi ces viiII be generalized to the country - wide eüend i'ı a
certain course of time depending upon the planning and the possibilities.
-
GRAFiK
VE SEtMıALA,R
.>
CRAPH!S
ANO SCHEMIES
93
SAGLlK VE SOSYAL YARDIM BAKANllGI
Teftiş 'Kurulu
Baskanlığı
MERKEZ TEŞKiLATı
B A K A N
ŞEMAS'
Özel Kalem
Müstaşar
.r
---f-11ık- ...,i rnl_
Verem
Hemşire
~s.!!~r!:.
-,
i~ -B;kanlık
!,18,!!. Q!u~ _J
:- - Bakarilik-ı
~i!!!.u
~__ı
,
~od:~~~~n~
,
~ - ~o!!.s!'y!....J
!5.o!!.sı:1!.J
Lo- .!i!!.c!.
Savaş
.J
r
i
ı... <L!'!!I
fS;)l;k" ve NüiüS1
J!t!!i~i~e~ ~~
fBa'kanılk .KoordP
ı...n!,It<>"_K.!!...",!u
J
_E~...T!..nI - ..j
isOivaiıeşiifme
- ..J
isitnlaEradika;'
L y~n _K2.,.m!!.e!!, J
~~!..K~2~~
r - Bakanlı\ıL
- Bakan"iik--ı
iVük";ek i"ağlikj
L. - .§€ı.!!s.!...
r----,
i Gıda Konsevl
Eczacılık ve Tıbbi Müs.
tahzarlar Gn. Müdürlüğü
Sıtma Eradikasyon
Genel Müdürlilgü
Verem Savaşı Gn. Md.
Donatım
Sosyalleştirme
Özal
Daire Başkımlığ.
Ana.
Akıı ve Ruh Sağlığı
Müdü,lügü
Hudut ve Sahiller
Hıfzıssıhha
Enstitüleri
Bakım
Merkezleri
Yurtları
Dapo ve Tamirhaneler
Hıfz!S5lhha
Sosyal Hizmetler
Genel MüdürlÜğü
Dış Miina58betler
Baskanııgı
Dairesi
Kilnserle
Savaş
Md. lügü
Daire MüdürlÜğÜ
Müdürl~ğü
Kre, ve Gündüz Bakımevler'
Li
Sağlık Propagandası V8
Tıbbi Istatiıtık Gn. Md.
Trabom Savaş Md. lügü
Md
- ...J
Sağlık Gn. Md.
Rehabilitasyon
ihtiyarlık
Çocuk Sağlığı
Lo..!~i!!.s.!.
.!5°.!!.'I~
Nütus Planlama.Genel
Müdürlüğü
Gn. Müdürlügü
jtiarP saiıik-'
J
ı...1!!.ti!."!!
Zatişleri ve Muamelit
Genel Miidürlüğü
Mesleki Ög. Gn. Md.
HizmetTei!
&a!!!.ş~_K!!!'~t!J
~ar;lık Idari'G;:
Tedavi Kurumları
Genel Müdürlüğü
işleri Genel
fSoSv8ı
i
L
Md.
Sağlık
L
~'!!.u~ -ı
Okulu
Sosyal
Hizmetler
Bölge
Akademisi
Florance Nightingele Yüksıık
Hemsirelik Okulu
Gevher Nesibe Sağlık
E\'ıilim EnstitüıKi
Saglık
Idaresi Yüksek
Adana
Gazilintep
Sıt/na
Okulu
EnStitÜLÜ
Trahom Emıtltü.ü
Başkanlıkları
Bölge Mütettişllkleri
Sıtma
Savaş
Bölge
Trııhorfl Bölge
Baskanlıkları
IŞaşkanlıklan
Frengi Savaş Baskanıık
ve Müşavirlik"ri
iller
Teşkilatı
65
THE CHART
MINISTRY
,.
r~o~~ 2l~r~ng,
Co;s~ltBii;e-1
r- "Mi';;'istry'S -ı
ill.u~e..!.8rL ~0~ı:J
OF THE CENTRAL ORGANIZATION'
OF THE
OF HEALTH AND SOCIAl.ASSISTANCE
Chairmanship of
tlij! Inspection
Committee
MINISTER
Private
r Tı:;b;rculosis
~~!!:.oı-s~~iI-ı
- -COd;;- -ı
r
L f.~mJ..s~'l J
L. _C~~I
r Ministry's- -ı
:..E~i~ .0°~ .J
fMi;;Js"t;y'S Disc~
~n~y 0~~tre.!:.ı
rCOOt
i orn 'na~ö~'
e
a.I
.1r.li.nrr:sıyÇ,!!!I<2!:.ı
iL____--,
F:od c~;;ıı:
rM;;;\stry7 ..,
l'Mi;;'jS"t;V's Ct;o~
~X.!..C!!.!i~!!.o~
~a!!2~~m.2!.t~
n:~mI1eÖf"
:Psifrv'SA~1ii1
i str
uevft1t~1
i
fS~r-;me H;aTtii1 fGenern
-~
IH~.a
th gü.ILI:UCs.J
;PYfcul.'
UıJ
1.QfI-
- General
Direeorate
Deputy of. Under.
Secretary of Stııte
ol
- G. aneJ'al
. P".ırmlıı...oloQV
ano
Medical Preparations
Directorate
- General"of
Directorate General ef
Vocational TraininQ
Directorate
- Genera!
of
Directorate
Directorate of General
Archlves
Centers
Florance
Post
Crechcs and Day Nurseries
66
Nightlngale
- Basic
School
Gevher Nesibe Health
Education In!iNtutlO"
Sıorc Houses and Repalr
Workshops
Adana Malaria Institute
GaZi3ntep
General
of
Chairmanship 1}f Exter.
nal Relatlons,
Directorate of Cancer
Contro,!
Dlrectorate of Ministry's
Office For Employees
.
Hi(jher School ot H.ealth
Admin/stration
of Publiıı 'Haalth
.
Dlrectorate . General of
Social Services
Dlreçtorate of Trachoma
Control
-Nursimi Home r or Elder PeoplE:
The School
~
Population PJannlng
Academy of Social Services
Rehabilitation
DireC at2 . üçneral o
Hea
Et uçatıon and
M ica~ St tistlcs
Directorate . General of
Toberçulosis Control
Equipment
Trachoma
Institute
- OJ
DirectorshIp
of Account!
Deputy of Under
Ser.retary of State
-
Directorate of Maternal
and Child Health
Directorate
of Mental
He.alth
of
Advlser
Directorate
General
of Personnel
Malaria Eradicatlon
EU:Y
r War He;ı-ttıl
L .f~!!!!t~e- ..J
~Office
Directorate . General of
Treatment Institutlons
.
L-
:foınmL
ınıe
legal
Deputy of Under.
Secretary of State
of Health Services
r-Confuifjit~-ı
Il':nıın,g
~ia~
Councm
~~ı>2.c!!!izati~
Defense
Secretarlat
Directorate
Office
Chalrnıanships
Asglonal
Regional
'nspactorahlp:!
Chalrmanship of Malaria
Control Reqion
Chairmanşhip of Tradıoma
Reqion
. O~flce of Adviser for Syphilis
Control Chairmanship
Provindal
Or!janizations
SAOUK
VE SOSYAL
YARDIM
BAKANLlOr
TASRA
TEŞKILATı
$EMASI
(Sosyalle$tirilen Iller DI$lnda)
"
HılılsBıhha
Komisyonu
[~i~ ~k~~~~~i ~
,
Depo
i
r----~--ı
i
Tamirhane
-,
ı...-
i
j
i Başkanlığı
L_-J-
rDI.:-:
'--oJ
--'
i
~Sava$
8$k.lığl
'--:1.- -;.J
rDı.. -ı
L...
-
r
ı
-----.
:~ğ~k~~~i .J
' L-
i Halk Sağ. ı.ı.oorırtuvarı i
'
i
j
r- --ı Her Il'de yoktur
Lo --
r
i
- --.j
,..-- - -, r
'-,
ıTrahom Savaşı
IFrengl. Lepr. i
ı--"':
;
-ı
CJ
DiÇp~".er
ol'
SAGLlK
VE SOSYAL
YARDIM
BAKANllGI
(Sosyalleştirifen
TAŞRA TEŞKiLATı
ŞEMASI
illerde)
Hıfzıssıhha
Komisyonu
ıstişare
!\ağlık
Md.
Kurulu
Mv.
~;i~ ~k~v:-~~]'
,
i
L..
--- -Depo-
,-
,
L- -
; Her
II'de
, r
i
i
yoktur
L
- -~m~~ne- - -- -ı
--
-
J
r--i
L
H"lk Sağ. Laboratuvarı
, r-- - - - - --ı
i
I
i
Saglık
Mü.tesl
~
i
J
DilOP.l)ser
~
tj7
THE CHART
MINISTRY
~
OF PROVINCIAL
ORGANIZATION
OF THE
OF HEALTH AND SOCIAL
ASSIST AN CE '
-(Out of Socialized Provinces)
Commission of
Hygıene
r - St;;;ehou;
L
-- -
- .,
:._-ı [!~~~~~~J
rm ai1s iii PJ
rcha"i
i of Trachoma
i
L f2.ntrol--ı
r-ı:'
LP!.s:J
r-- -- -ı
-ı
L
In same
r Health' chOoTanı-ı
L -':!$'ili _C,a!I~e- - J
rı:abOratOry öf"Pu6iiCl
L_-
_H,ta,!th-
C=H~a~h_Muse:~-
J
J
rcfiaitmanShip
:
of Syphilis.
i
ili2r9ı j;ol!!J
r,D
Lo:~'J
,
'
~
provinces
Dispensary
THE CHART
MINISTRY
OF
PROVINCIAL
ORGANIZATION
OF HEALTH AND SOCIAL
(In Social.ized
Provinces)
OF
THE
ASSISTANCE
Commıssion
of
HY~iene
Deputy
Dire~tor
Advi sory
Corfımittee
of Heal th
r---l. -- - ,
L- -- -
Storchouse
C'
:~
J
r
r
1
Re~i;- ~;ksh;p-
Heaiih Schô'Qj ":.;d;L .J1!Oi1I.l!l~o.!.La~ ..;.-
,
J
rcabOratörv
of PÜbTTc-ı
L__Jje~lı.!!. - - ..J 1r ~:i;
J
- M'U;;4;
----. -""J
il
1
[::-_:-J
68
.
-
i
In some prpVlnces
Dis(Jensary
i
Di.i,
i
!
TÜRKivE
SAVIM
NÜFUS
Age- Sex
YıLLARıNA
AiT
PiRAMITLERi
pyramides ot census years ın Turkey
1935
YA~
ID
85+
DO
E
M
55
ii
i'
i
i
, . .
. .
15
ı===J
5
%'
i
L[J
ı
i
25
ii
ii
ii
ii
ı
i
. . ,
LA
ır
ii
ss
[==:J[==:J
ii
ır
ii
10
K
F
Dc:J
c=:Jc==J
,--ıı
i
i
ii
i
i
i
i
ii
i
i
2s
10
Dc::J
D C=:J
C=J C::::J
c=:Jc=J
85+
00
DO
00
OeJ
00
E
M
K
r:
CJ ı::::J
40
~C
Lo
no
00
00
00
OC]
DO
10
O
1940
~15
5
. . . .
15
10
,
S
10
%
"
"
10
5
O
. .
15
,
,~,.
191.5
1950
un
ID
VD
YAS
AGE
85+
DU
70
,!
E
M
5S
Dc=J
00
40
J
i
2S
ıG
cı
/
r
i
r--r--.
J
i
DO
00
00
Dr::=J
ı==JCJ
c=Jc:::=:J
c=Jı
11
ii
00
00
OC]
DO
CJ [:::=J
E
M
K
F
i
i
1
. . . . .
15 10 5 °10
i
'I
L
ı
i
i
. . . . .
10 15
5
r
,
F
5
C::::J c:::ı
C=:J C::=J
J,()
C::=:J
c:::Jc=J
LI
ii
ır
ii
.
i
25
)1'
i
ı
10
5
%
L
5
10
i
. 10
i
. . i . . . . . . .. . . . . , ..- .
15
i'
i
i
ı
70
ı<
r~
i
II
ii
11
ii
ii
85 ;
DO
o
15
~;)
1955
1960
YA5
00
00
DeJ
DD
c:::::Jc::J
c=JC:=1
c~
DO
DO
DD
[=:J C.:::J
E
M
55
K
F
E
M
c:=ı CJ
C=J c::=ı
1.0
r
25
i
i
.
L
15
10
i
i
ii
ii
ii
ii
II
II
i
5
i
i
i
5
ii
ii
ii
rı
ii
ii
ii
i
i
10
\
. .
15
15
10
. .
5
J
i
i
.
1965
.
AGE
ım
185't-
~R
i,
nu
E
M
70
SS
40
(
o.
i
.
i
15
70
ss
l,O
L-=::JC-==::J
ı---ır
1
ı
II
ii
it
-.JI
. .
10
70
L==:J
i
25
K
F
00
00
DO
DO
ı-=:JL-:J
DD
c:::JL_-:J
5
J~
°L.
25
i
10
.
.
5
,
.
1{2
. . . ,O
15
25
10
i
°L.
YA$
10
55
i
4
'"
85 +
K
F
c=Jc::::J
i
i
i
ı
ı
°/0
70
c::Jc:J
~C=JC
:::J
ı---ı
i
i
10
~o
.
00
00
DO
70
AGE
85+
ın
oII
00
00
85+
,
')
!
10
15
o
SA(;UK PERSONEli
TÜRKiYE'DEKI
Health Personnel
Bın
in Turkey
Thousan
12
12
9
9
'-
rj
6'
3
iIı
O
o
1964
19()6
1965
~lIJIIL1]]
~~Hekim
HemşireSağlık Memuru
Phys~cians
TÜRKiYE'DE
S~nitarıan
Nurse
BIR SAGLlK
PERSONELINE
Populatian per health personnel
Bın
B
1967
Ebe
Midwife
DÜŞEN
NÜFUS
in Turkey
ThQusand
B
6
6
4
4
2
2
O
O
Hekim
Physlclans
.1
Sağlık Memuru
SanJtarian
~
1964
II!ILLLLIJJ
1965
Hemşire
Nurse
~
1966
Ebe
Midwlfe
~
1967
71
SA(;UK PERSONELiNiN
Distribution
KURUMLARARASı
of health persannel
DAGIUMI
among institutions
Sağlık
H e k i m
Phvsicians
Momuru
Sanitarian
%32.9
rfO
78.3
%14.9
°'017,4
,
.J'
Hemsirt.
Ebe
Midwıfe
Nurse
%11,3
°015,1
%82,0
%65,8
iLLIIIIJ])
J
72
SS.
~il
V.B.
Mınistrv
health
of
Diger
Bakanlıklar
Other minıstries
iktisadi Dev.TesPublıc economic
enterprises
i
BeL. ve
~zel Id.
Municipa itv and
soecial
;:ıdmınistrations
t~~~~'{~~l
Serbest
Free
TEDAVi
TÜRKiYE'DEKi
Treatment
TEDAVi
KURUMLARı
institutions
in Turkey
KURUMLARı
Bin. Thousand
(Adet. Numberj
Adet. Number
YATAK
SAYıSı
Number of bed s ın treatment
500'
4~
400
35
300
institutions
25
200
15
100
o
o
1964
1965
CJ ~
1966
~
1967
C=J
[ilmı
s. s. Y. B. Diğer resmi
Özel
Mınıstry of kUnJluşlar
Private
Hecith
1964
1965
~
1966
w.a
S. S. Y. B. Diğer resmi Özel
Minıstry of kuruluşlar
Pılvate
Health
Yabancı
Foreign
1967
IT1iLLD
Yabancı
foreign
TEDAVi KURUMLARıNıN
TÜRLERiNE
GÖRE YATAK DURUMU
Pasition of bed among various
treatment instituti°1!.s
1 967
TEDAVi KURUMLARıNıN TÜRLERi
Kınds ot treatments ınstitutıons
1967
°:059.3
°044.7
ITIIIIIO
t\\~~~
ı=.- --=~j
Genel hastane Goqôs Hst. Has. Sağlık merkezi
General haspital Haspııat ol chest Health center
dıseases
iDoqumevl
Maternity
haspita!
[[UDiLi]
Dığer
Other
73
TEDAVi KURUMLARlNDA AYAKTA
TE DA vi GÖRENLER
Out-patients in treatment institutions
TEDAVI KURUMLARlNDA
VATARAK
TEDAVi GÖRENLER
In-patients in treatment institutions
Milyon. Millian
(Adet. Number)
Milyon. Millian
(Adet - Number)
12
1,4
10
1,2
8
0,8
6
0,6
4
0.4
,2
10,2
o
1964
CJ
1965
1966
Türkiye
Turkey
10
1967
~S.S.Y,B.
~'Ministry
TEDAVi
19G4
ii
of He~lth
L.--J
KURUMLARlNDA
YATARAK
In - patient
in treatment
TÜRLERE
GÖRE
Accordinıı
to the kinds
TEDAVi
1965
1966
1967
~S.S.Y.B.
~
Minlstry of Health
Türkiye
1 urkey
GÖRENlER
institutions
1967
KURl$A
GÖRE
According to the organizations
%7S,6
%71.3
JIm1IID Genel,Hastane
~
&:=~;:--:..~
Göğüs ftast. Hııs. . Haspita! ofıchest
ınIIITTI:i1I
Doğumevi.
14
C:J
Merkezi.
Health
Matemity
Diğer. Other
rımmrm S. S. Y. B.
. General Haspital
Sıığ!ık
WJ.IJ.I.iLLJ
Ministry
of Health
~
~
Belediye
~
~
Üniversite
~
~
O'zel ve yabancı
Private and forelqn
MunicipJlıty
Center
~aspital
Diseases
e:::::3 Diğer Bakanlıklar
~Other
Ministries
rı
L-JSocial
Sosyal
Sigol11ı
ınsuraoçe
University
KIZAMIGIN
20
GÖRE DAGILlMI
of measles according
Distribution
Bın
A YLARA
Thousam!
to the months
20
-
i
,
i
i
10
10
\.
,,
,
i
i
i
~; ,
.
,.
.
"..
"tt>
''
-----
'
'\,
i
\
\
\,
5
-;
1967
LI
II J
~.
~,~
\
" f\.'..
i
K
-
O
Ş
F
--
M
N
M
A
J
<\
,
'~
........
~..
t'-- ı..."..
T
H
J
M
M
5
~~rı
-~ ,~~
F"'"
7,5
i
',\
:/
,'
o
J
:' .
1966
li
J
~,
2.5
19,65
..._--
--ı.--
'\" , ~-'
:
ı-
1964
J
----
"""'ı
/
"
~'/
/"
,. V
lı'_.-~..........
i
2.5
~V
./
A
E
A
S
O
A
D
K
N
E
o
.',
BOGMACANIN
,
o ın
A YLARA
cough
of whooping -
Distr!bution
-
--
2
GÖRE DAGILlMl
according
to the months
Thousand
2
1966
1964
19G'l
1965
1,5'
0,5
,O
,0
N
M
H
.T
A
E
E
A
Ş'
M
K
O
A
M
J
J
A
S
O
D
f
M
N
J
75
DIFTERININ
AYLARA
GÖRE
DAÖILlMI
Distribution of diphteria according to the mOhths
500
500
~~
200
1964
'965
o
S
F
O
J
M
M
J-
N
A
M
M
POLiONUN
Dıstribution
H
j
A YlARA
of polio
T
J
-
-
-- -
~~---
A
A
GÖRE
20Q,
E
S
1966
1961
.(J
E
O
K
N
A
D
DA Gl lıM 1-
accordirıg
\...
to the months
300
3QQ
-1964
/'
1965
200
1966
......--....c
100
1967
.-
1QD
~,
~
'.....
"
50
o
76
O
$
M
Jı
F
M
N
A
M
M
H
T
A
~~A
'O
E
S
E
O
K
A
N
D
TABLOLAR'
TABtES
.
1
1
-
1 -
GENEL NÜFUS DURUMU
GENERAL
POPULATION
19
Tablo: 1.1.
(1964.1967)
Türkıye nÜfusunun Iller. göre daaılımı
(1964 -1967)
Tabla: 1-1. Distribution of Turkish population according to the provinces
i ii e r
Provinces
Toplam
T ota
i
i
i-~
i
-
Nüfus
----~
196
1 964
30 387 230
"-'"'Ii
Population
(*)
1 9 ii 1
1 966
5
31151 720
31 922560
i
32 739 2.7G
i
01
02
03
04
05
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
863
257
490
238
278
300
900
700
200
000
893
265
4'99
244
283
06
07
08
09
10
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
1 552
467
206
509
698
000
300
400
000
400
1 622
482
209
521
706
200
000
500
800
900
000
200
200
200
OOO
\
i
ı
\
!
138 700
137800
100
300
400
700
900
956100
279 800
517 500
258 700
296 000
1 695 000
497 500
212100
533 500
1 772 000
513400
214900
546 200
924
272
508
251
289
713600
721 400
139 700
153 800
157900
388 400
197 100
140
158
163
395
200
764400
352 100
251 400
491 200
468 800
777 600
354.700
252 600
499 500
476 900
487
307
329
260
636
503 900
313100
339 100
264 300
647 900
700
800
600
000
200
11
Bilecik
12
13
14
15
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
144 400
147000
375 600
191 000
149000
152 400
381 900
194 000
16
17
18
19
20
Bursa
Çanakkale
Çan kın
Çorum
Denizli
738 700
346 900
249 300
475000
453 100
751
349
250
483
460
500
500
400
000
900
21
22
23
24
25
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzi ncan
Erzurum
455 300
295 800
310 500
254 200
612900
470
301
319
257
624
900
400
800
400
400
26
27
28
29
30
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
406
491
415
257
79
200
100
300
400
330
413
506
424
261
82
000
200
900
500
820
419800
521 800
434 800
265 600
86 460
426
537
445
269
90
800
900
000
700
270
31
32
33
34
35
Hatay
Isparta
içe i
istanbul
izmir
488 200
259 600
492 800
2178000
1187000
501
264
506
2 266
1 223
800
600
800
000
000
513800
269 800
521 200
2 357 000
1 260 000
530
275
536
2 452
1 298
200
100
000
000
000
36
37
38
39
40
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
615500
442 800
543 800
260 700
199400
629
444
555
264
203
100
400
100
200
300
41
42
43
44
45
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
46
47
48
49
50
Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
i
i
ı
ı
i
i
!
100
200
300
900
000
589
439
522
254
192
200
500
000
000
000
602 200
441 100
532 800
257 300
195700
325
1 084
389
437
723
000
000
200
200
400
333 000
1113000
395 900
448 900
742500
341
1 143
402
460
762
100
000
800
900
100
349 500
1174000
409 800
473300
782 100
423 200
385 700
325 300
190 100
197500
434 700
394 900
332 600
196600
201 900
446
404
340
203
206
600
400
100
400
400
458 800
414100
347800
210500
211 000
81
i i i e r
Provinces
51
52
53
54
55
i
1-1.
Devamı
Table:
1-1.
Contunied
i
Siirt
i Sinop
Sivas
i
Tekirdaçı
Tokat
61
62
63
64
65
Trabzon
Tunceli
Urfa
Usa k
i
i Van
66
67
i
351
523
272
392
727
i
Yozçıat
Zonçıuldak
1965 sayımına
.göre yılartası
---
1 964
Niçıde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
56
57
58
59
60
(*)
82
i
Tablo:
nüfusları
f!JiJ-ıı-!_=-~o_~~lI!_il_EE~('!)
196 5
196 6
196
7
600
000
300
600
900
359
538
279
401
749
800
800
000
300
200
368 200
555 100
285 800
41 O 200
771 100
376 800
571 900
292 900
419300
793 600
253 400
261 700
696 000
284 000
479500
262
265
703
286
491
100
000
000
600
500
271 000
268 400
710000
289 100
503 900
280 300
271 800
717200
291 700
516 500
578
150
437
189
253
600
300
400
000
500
591 700
153 200
447600
190 200
263 600
605 000
156 200
458 000
191300
274100
618600
159 300
468 600
192 500
285 000
427 600
627 900
43'5 400
644 800
443 300
662 200
451400
680 000
(*)
Mid - year
of 1965
population
according
to the
census
Tablo:
1-2.
illerin şehir ve köy nüfusları yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu,
1965.
Table:
1-2.
City and viiiage population, area and density of provinces,
1965.
i
iller
Provinces
Toplam
nüfus
Total
population
\-
TOPlam-\-:~:--!
\
Tot'al
Kadın
Male
Şehir
nüfusları
Köy
nüfusları
Citya
population
Vi iiaçı.e
population
Area (Km')
(2)
(3)
Female
(1 )
\
Yüzölçümü
i
Türkiye toplamı
National total
01
02
03
04
05
\
,
i
i
i
Adana
Adıyaman
Afyon
Mrı
Amasya
06
i Ankara
07
i Antalya
08
'
:
Artvin
31 391 421
\
17 253
7614
14 230
11 376
5520
52
35
35
22
51
574541
357 253
179 997
358 965
477989
30715
20591
743G
8001
14292
53
23
28
65
49
32
18
22
34
28
486910
210 065
524918
708 342
872 680
244 939
102 630
262021
365 959
771 622
241 971
107 435
262 897
342 383
1 069761
129 657
30 068
165953
230353
502 248
246961
285 729
1 644 302
41
774810
20 585 604
480414
215825
377146
193 541
202713
i
\
10805817
420 298
51463
125 102
53 420
83016
267 288
I
15394457
436 680
130 673
251 770
116565
137713
902717
i
15996964
466 032
136615
250 478
130 396
148016
i
i
(4)
-
i
I
Nüfus
yoğunluğu
Density
[
'
'
09
10
Aydın
Balıkesir
11
12
13
14
15
BilecIk
Binçıöl
Bitlis
Bolu
Burdur
139041
150 521
154 069
383 939
194 950
68 900
77 7'58
80 996
189 663
98 137
70141
72 763
73 073
194 276
96813
36 356
20401
43813
70 459
54 135
102 685
130 120
110 256
313480
140815
4308
8125
670,
11 051
6887
16
17
18
19
20
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
755 504
350317
250 706
485 567
463 369
379 055
182 806
120 131
240 576
230 468
376449
167 511
130 575
244991
232901
335 048
81 753
43731
97 032
117 739
420 456
268 564
206 975
388 535
345 630
11 053
9731
8451
12 820
11 868
21
22
23
24
25
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
475916
303 254
322 727
258 586
628001
249874
157 377
165 636
129 233
324 977
226 042
14'5 857
157 091
129 353
303 024
162 467
102 171
106 180
57 397
152 183
313449
201 063
21B 547
201 189
475818
15 354
6266
9151
11903
25 066
30
48
35
21
25
26
27
28
29
30
Esıkişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
415 101
511 026
428 015
262 731
83 937
210949
262815
207 320
123 907
45 680
204152
248211
220 695
138 824
38 257
200 332
244215
75069
31957
14132
214769
266811
352 946
230 774
69 805
13 652
7642
6934
10227
9521
30
66
62
25
9
31
32
33
34
35
Hatay
isparta
içel
istanbul
izmir
154
240
273
823
667
266 594
136 333
262 008
1 243 900
641 118
239 560
129 907
249 265
1 049 923
593 549
,03610
96551
189 382
1 792071
621 553
302 544
169 689
321 891
501 752
613114
5403
8933
15 853
5712
11 973
94
30
32
401
103
36
37
38
39
40
Kars
Kastamonu
rKayseri
Kırklareli
Kırşehir
606 313
441 638
536 206
258 386
196836
312 952
209 389
266 972
137 823
95 762
293 361
232 249
269 234
120 563
101 074
117 363
67 163
191 221
85 856
142 000
488 950
374475
344 985
172 530
154836
18 557
13108
16 917
6550
6570
33
34
32
39
30
41
42
43
44
45
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
335518
1 122622
398 081
452 624
748545
177915
560 069
200 954
230 274
381 798
157603
562 553
197127
222 350
366747
136 531
354 578
87 084
147040
265 857
768 044
310997
305 584
482 688
3986
47420
11 875
12313
13810
84
24
I 34
i 37
54
46
47
48
Maraş
Mardin
Muğla
438 423
397 880
334 973
222 104
205 313
166 339
216319
192 567
168 634
105 090
90093
59 330
333 333
307 787
275 643
506
266
511
2 293
1 234
ı
198981
i
i
14 327
12 760
13 338
\
68
35
29
37
39
31
31
25
83
Tablo:
1.2.
"-
Table:
1-2.
Contunied
Toplam
Iıı
T ota
i
Devamı
nüfus
pop
~
Şehır
u i a t i o n
nüfusları
Köy
nüfusları
Citya
population
ViIIage
population
Area (Km2)
(1)
(2)
(3)
~
er
Provinees
Toplam
Erkek
Kadın
Total
Male
Female
Nüfus
yoğun.
luğu
Yüzölçümü
Density
(4)
I
49
50
Muş
Nevşehir
198716
203 316
103 298
98 083
95418
105 233
32 503
46710
166213
156 606
51
52
53
54
SS
Niijda
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
8196
5467
362 444
543 863
281 099
404 078
755 946
177 689
268141
130 070
203 896
379 635
184 755
275 722
151029
200 182
376311
69 956
83 '585
63 554
124 936
197 103
292 488
460 278
217545
279. 142
558 843
56
57
58
59
60
14294
6001
3920
4457
9579
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdaij
Tokat
264 832
266 089
705 186
287381
495 352
139 686
128 830
350 377
150140
251 748
125146
137 239
354 809
137 241
243 604
75520
38 068
168 685
96 897
123 403
189312
228 001
536501
190484
371 949
24
45
25
46
SO
61
62
63
64
65
11 003
5862
28 486
6218
9958
Trabzon
Tunceli
Urfa
Uşak
Van
595 782
154175
281 583
78112
230612
94315
142 446
314199
76 063
220 186
96 221
124394
108 492
23 240
150 383
57 133
60 686
487 290
130935
300415
133 403
66
67
Yozgat
Zonguldak
4685
7774
18584
5341
19 069
127
20
24
36
14
217744
326 918
220139
323 273
67 466
157463
:~~ :~~
492 728
14123
8629
31
75
i
450 798
190536
266 840
437 883
650191
i
I
i
.
1
i
(1) Şehir: ii ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları
içinde kalan alan.
(2)
Köy:
ii ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları
dışında kalan alan. (bucak yada muhtar.
lık)
(3) Yüzölçümüne göller dahU değildir.
(4) Bır kilometre kareye düşen nüfus.
Kaynak: Devlet ıstatıstık EnstitüsO.
...
i
i
I
(1) City
(2) ViIIage:
i
I
I
i
: Area within municipal boundaries
i
~i
'
25
91
'72
91
78
/
of pro-
vinee and distriet een~ers.
Sub - distriet or Muhtarlık outside
munieipal boundaries of
provinee
district centers.
(3) lake surfaces are exeJuded.
(4) Population per square kilometer.
Source:
State Institute of Statistics
the
and
2
-
SAGLlK
2
-
HEALTH AND AUXILlARY
VE YARDıMCı
SAGLlK
PERSONEli
HEALTH PERSONNEL
a)
Hekimler, Diş Hekimleri, Eczacılar
a)
Physicians, Dentists, Pharmacists
b)
Sağlık Memurları, Hemşireler, Ebeler
b)
Sanitarians, Nurşeş, Mid -Wiveş
Ş5
hekim sayısı ve bir
Tablo: 2-1. Hekim sayısı, 10.000 nüfusa düşen
hekime düşen nüfus, 1964 1967
10,000 population, and
Table: 2-1. Number of physicians, physicians per
population per physician, 1964 - 1967
-
~-
1
,~
Hekimler
~o
~~
ii
1!1!c.
E:S
i
~
\
Mütehassıs-
10 851
2,0
Asistan
Assistants
418
0,1
Pratisyen
- Practitioners
3483
1,2
Tablo:
E
15
~
\
i ıli
\
~ı: :~
.~.
4941
72697
8724
E:g '
'85'
'ü
6.
E ig. 'Ci;
31
>-"0.1
g .. o
:si:
Q)::J
..c
=c.
S:if
-:11335
6844
1468o
2,2
I
1
:ı: z
L.
:~'
"C~
I
,§
~
~
'ü
oc
:; -E I 'Ci;"3
Q)::J.'
E g .. 6.o
ID
.
i
0,1
73995
467
0,1
3817
1,2
8161
4024
1,3
8
:ı: z I~o. o. = 0.
1
'817 11 87'1-:-1'
2,1
421
13
i
i
4666
' 4506
\
168376
423
7935
4186
ı
757
2,2
7266
I
2-2.
L.
iiic.I(II~
I
I
Q)
-:-
6657
I
.
,
i
i ~ ~ i~
~c ~ ,e
.§.g
i
~
~
.e
c
~ ~ ]i
.ei.§
~ E
~
13
~
~
13
~
E
$2'ü
1
I
j-:t
I
0-
~ c ~
I c~~
i ~~
.~
~
~~ ı
:.o~'-
\J
i
.~
\
(ii~
..c
:.;Q)::J
E 15 'Ci;::J
g .. 6.
o
ci E o. =c.
:ı: z ,_c.
-:::- 3023,
6150
Specialists
i~
I
E 15 g.Ci;
C'ü ]i, oc ~
:si:
Q) E::J cı s. ' .!:: 6.
o
, :ı: z ~c.E o
o. ıı:ı c.
L
f~:
.~ ~~
~
I
iii o-
I
~Q)
ı:
\
.U~
\
\
"C~
~ ~.e
~
ı:
-
.~ .~.~ ~-6-, .~ i ~
E ~ '- "~:.g~L. i iiiC.'E i:S
(II~L.
I
:~ L.
L
L.
ı
Toplam. Total
.~
~
~~
(ii~
m~
ı
-~- J~-ı-i.f
,
:~
ı:
.~~. ~
1
Physicians
ı~
1 9 6 7
1 9 6 6
1 965
1 9 6 4
.-
ı 0,1
77398
I
i 7821
iı 1,3
i
\
ı
Hekimlerin kurumlara göre dağılımı ve kurumlarda çalışan
hekimlerin toplam hekimlere göre 100 de oranı, 1964 1967
-
Table: 2-2. Distribution and percentage of physicians according to
institutions, 1964 - 1967
ii
ı
Kurumlar
Insrıtıons
iii
uı
i
\
'ID'-'"
iıE-f).s:1
.- E uı
i
i
l:ı:zO-\
Sağlık ve Sosyal YardımBakanlığı. Minis-
Devlet
ı
i
i
- Other
Ministries
Teşekkülleri
- State
Eco-
Sigortalar
surance
Ageney
Kurumu
-
ı
i
>-0
ı:
uı\
uı
%
'- '"
\~Q)~>-~:~ii
(ii
iı
i
iii
iii
>-0
(ii
uı
1 967
n_.~---~_.-
uı
ı:
'- .-'"
E.c.S:1
uı
ID
:si:
E
Q)~>-
%
i
i
-~
(ii
ı:
~>-ouı!
uı
L.
ID .'"
E .c .s:
i
100
i 10 895
ı
3198
31,8
i 3579
1479
14,7
i
B,8
885
i
i:si:
E
Q)~>-
:ı:z~
ı
\:ı:z~ı
i
i
i
i
!
100
i
32,9
3737
15,5
1 743
1 696
O/o
i
uı
i
i
numical Institutions
Sosyal
ii
iii
:ı:Z-6-
i
i
try of Health and Social Assistance
iktisadi
~E
i 10 051
Toplam. Total
Diğer Bakanlıklar
~\%
~o
i
1 966
1 965
964
\_1
11 335 i
100
11 875
i
33,0
3902
15,4
1767
i
i
100
i
i 32,9
i
6,2
679
538
i
i
4,7
727
i
\
6,1
i
ı
Social
Belediye ve Özel idareler - Municipality
Serbest çalışanlar - Free practising.
and
Private Administration
In-
9,2
930
1
i
i
i
i
470
3089
i
i
4,7
30,8
9,4
1028
i
i
i
ii
494
ii
i
1342
\
i
4,5
31,4
488
3582
i
i
\
i
i
i
ı
\
11,0
1 247
i
i 3419
i
14,9
\
4,3
495
11,3
i
i
i
4,2
i
31,6
3642
30,6
'ı
67
Tablo: 2.3.
Hekimlerin bölgelere göre dağılımı, 1967 yılında bir hekime
düşen nüfus ve bir bölgede çalışan hekimlerin bütün hekimlere
göre yüzde oranı, 1964.1967
Table: 2-3. Distribution of physicians as to regions, population per
physician in 1967, and persentage of physicians in a region
as to all physicians, 1964 - 1967
.-.
t:'&;
t::'
CD
~-ı:: '-"
'iii
en
...
....
~
...
ı::
o
't),
Q)
:ı
iii
......
o
.2
::ı
C
ı::
o
:.j::
ca
ı--
Bölgeler
Region
ci
:0
ıı:ı
Toplam
- Total
i
i
- II. Region
i
i
i
I
1966
4404
4654
4751
4556
2757 100.0
729 38.4
1843800
333
337
372
368
5010
3.1
1 853 700
385
373
377
426
4351
3.6
1 2021 1 281
1 360
1 473
2342
12.4
1 687 300
251
i
.
I
i
i
261
259
285
5920
2.4
194
5096
1.6
,
185 i
988 700
161
3 334 700
1214'
1503
i 1686
2109
1581
1 550 800
174
194
190
193
8035
1.6
2 432 80e
236
252
250
269
9 043
2.3'
190
i
I
Iıı
e r
Provinces
.!:: g. :'$ ~
~E
1967
10051 :1o 895 11335 11 875
i
VJII. Bölge - VIII. Region
X. Bölge - X. Reg.ion
Xi. Bölge - XI. Region
3321 000
3451 000
V. Bölge - V. Begion
ii
- iX. Region
1965
i
iV. Bölge - LV. Region
iX. Bölge
32739270
1964
--I--~ıı:ıa.c..
Kırklareli,
Edirne, istanbul,
Tekirdağ
Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Sakarya
Bursa, Çanakkale, Balıkesir
1
III. Bölge - III. Reg.ion
Vi. Bölge - Vi. Region
VII. Bölge - VII. Region
~~--~---
i
i. Bölge - ı. Region
II. Bölge
c..
c gz, ::Sm
c.ı::
Clo;:
Gla..
:gı
!GI"'"'CD
ır.ıen
-aa>c. -cu"'" ....
Glı:: ..lı:
._Q)ır.ı
cı ı::
E o
:si::,::; -=.s.~
Glca
cı::(J
..c "3 ::ı
'C;;
e
:ı
co
o
~.~ #
~.2
GI-
Hekimler
Physicians
...
-Gl -
~
~~ ~
I
17.7
i
Manisa, izmir, Aydın, Denizli, Muğla
Bilecik, Eskişehir,
Kütahya,
i ~şak, Afyon
Isparta, Burdur, Antalya
1
Kastamonu, Çankırı, Ankara,
Kırşehir, Yozgat, Nevşehir
Konya, Niğde
Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Ordu
Tokat, Sivas, Kayseri
1 788 800
195
192
208
221
8094
1.9
3019000
571
606
617
664 . 4 546
5.6
XII. Bölge - XII. Region
1841100
157
155
161
180110.228
1.5
XIII. Bölge - XIII. Region
1410300
126
147
148
221 16381
1.9
XIV. Bölge - XIV. Region
1 666 900
1651
245
254
260 16 411
2.2
1 800 000
343
382
387
3575
042
3.0
Maraş, Adana, içel, Gaziantep, Hatay
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane
Bingöl, Tunceli, Elazığ, Malatya. Adıyaman
Diyarbakır, Siirt, Mardin, Urfa
Kars, Ağrı, Erzurum, Erzincan
749370
134
128
125
99
7 569
0.8
Muş, Bitlis, Van, Hakkari
XV. Bölge - XV. Region
XVi. Bölge - XVI. Region
88
1
illere göre dağılımı
Tablo:
2.4.
Hekimlerin
ıable:
2-4.
Distribution
of physician
ve bir hekime
as to province
1 9 6 4
i 1/ e r
Provinces
:=ı
"1:ı
.ı::
ct!
Gl '0Q)
...
~:::ı
:a:
i
i
c
(IJ
;..
en
'';::
o.
(/)
ı:ı.
+::
E
11:l
c.
+::
()
~ct!
....
a.
o
ı-
i~ c
.ı::
.!:
o
""'
ı-
i
i
Toplam - Total
6150
i
3901
and population
per
....
Q)
o.
(IJ
E en c
'-::ı
o
....
Q)
c
o
eden
1 9 6 5
i
en
iii .....
en .~
11:l
isabet
10051
al
c
~.~
"S.~
....
Q)
en
iii
en
.....
11:l
.ı::
Gl
~...
'"
ct!
'0Q)
~g
en. a. o.
~:::ı o.
:ı:
3023
6657
rJ)
c
c
Gl
:;:ı
o
~+::
E
11:l
+::
()
ct!
!
Lu
..
....
ı:ı.
a.
4238
.....
o
ı-
10895
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
163
3
21
17
25
65
9
26
40
13
228
12
47
57
38
3786
21492
10440
4179
7316
161
2
24
17
26
72
12
22
42
13
233
14
46
59
39
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
584
46
3
83
93
527
35
14
51
39
1 111
81
17
134
132
1397
5769
12141
3799
5291
735
51
3
79
100
657
32
16
49
37
1 392
83
19
128
137
4
1
7
24
17
9
9
22
17
13
13
10
29
41
30
10600
14 440
5069
9161
6367
6
1
8
21
16
10
15
20
16
18
16
16
28
37
34
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
138
37
8
14
41
31
47
14
19
20
169
84
22
33
61
4371
4130
11 332
14 394
7428
145
37
8
17
33
24
30
11
21
18
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
46
24
26
18
59
38
34
19
16
74
84
58
45
34
133
5420
5100
6900
7476
4608
56
23
28
21
46
62
22
24
37
104
118
45
52
58
150
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakikiiri
84
47
14
4
41
42
16
6
13
125
89
30
10
13
3250
5518
13 843
25740
6102
86
52
10
4
1
41
44
16
7
11
127
96
26
11
12
66
32
71
2868
563
56
18
34
1373
323
122
50
105
4241
886
4002
5192
4693
514
1 340
85
46
74
3056
605
53
22
36
1444
365
138
68
110
4500
970
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
26
20
64
22
6
93
15
22
36
8
119
35
86
58
14
4951
12 557
6070
4379
13714
28
19
68
24
7
87
17
22
19
11
115
36
90
43
18
Kocaeli
Konya
KÜtahya
Malatya
77
86
25
20
26
60
17
27
3155
7425
9267
9302
74
97
32
23
30
71
16
28
104
168
48
51
Bilecik
Binçıöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Hatay
Isparta
içe i
. istanbul
izmir
i
i
!
i
103
146
42
47
i
90
i
169
67
19
38
51
nüfus, 1964. 1967
physician
in, 1964
- 1967
1
ı
i
ds
"c
L
Q)
~~:.~ §
~.a
Q):::i tO'(3
..c c _.::ı ci)
9
6
1
6
i
L
I
~
ı
iii
.....
ci)
~
('ci
.
~ gE i
a:ıuı-a..o.
I
.!::
..c
!
'"ü
Q)
:::1
::a:
.
C
!
i
~:;
6844
ii ~;s
~.~'i
..t: ı:: -.ı
.~; g1
a:ı
E
('ci
~g
I
2859
,
§
-cı.
ı-o
1~91
ro
...
o
ı--
11 335
72
8
23
40
11 '
3833
18 928
10 859
4149
7279
164
2
23
17
23
1 165
5810
11011
4072
5153
875
55
3
83
96
713
8669
9313
5443
10 322
5706
4
1
9
22
17
4447
5216
13 179
12711
9037
~
E
i
236
10
46
57
34
~
ı::
uı- a..
o.
2.817
i
i
6
7
i
L
Q)
,tC:
tJi
~
~
9
3916
27 230
11052
4416
8526
~
iii
i
:~
C
Q).~
~
!
~~
ı
~
!E
L~
o
E
ı::ı ...
-('cio '"
o
ı-
i
ı--
183
74
3
24
17
25
17
21
31
13
257
20
45
48
38
1 208
60
4
88
117
789
35
15
42
40
1 997
95
19
130
157
I
'
ı::
ı::
~ .13
~<~
cl.. co
--
11 875
4609
i
L
'~
~
a:ı c
I
7266.
ı
.
:;:t::
ı
l~~i~~i
i
~
\
ı:: ~
..ı::.~
i.~
1:0
Q)
i
L
2,757
!
3720
13 990
11 500
5390
7789
1 588
89
18
120
136
1067
5590
11 783
4446
5247
10
12
18
18
16
14
13
27
40
33
9979
11 831
5848
9710
5973
5
1
2
23
18
7
17
13
19
15
12
18
15
42
33
151
31
7
19
37
31
28
11
17
22
182
59
18
36
59
4200
5968
13 967
13 644
7946
170
32
7
20
33
31
36
12
15
20
201
68
19
35
53
3869
5216
13 295
14271
8998
3991
6698
6150
4438
4163
49
25
30
15
45
76
29
20
41
115
125
54
50
56
160
3897
5689
6586
4659
3975
70
24
38
19
42
65
27
33
41
108
135
51
71
60
150
3733
6139
4776
4405
4319
3252
5273
16 342
23 773
6902
84
52
16
3
1
43
47
15
6
13
127
99
31
9
14
3306
5271
14 026
29511
6176
110
64
15
2
1
48
51
19
5
15
158
115
34
7
16
2701
4677
13 088
38 529
5642
3636
3891
4607
-504
1 261
81
42
75
3065
608
59
26
~6
1 515
414
140
68
111
4580
3684
3968
4695
515
1 233
78
46
92
2878
661
54
20
33
1531
463
132
66
125
4409
1124
4017
4168
4288
556
1 118
5237
12 253
5920
5984
1O 872
26
17
66
24
5
88
14
26
21
8
114
31
92
45
23
76
14
30
24
8
i
99
41
102
42
13
6355
10 839
5442
6290
15 638
33
i
123
164
46
95
2841
7159
8909
4982
3173
6625
8248
8802
,
!
i
88
96
31
32
34
15
37
40
,
!
i
34
67
i
i
16
31
i
1 022
i
i
:i
i
i
,::
163
47
63
i
i
i
.
.
I
5399
14284
5911
5793
15 338
i
i
I
!
!
27
72
I
i,
1~
i
i
2796
!
i
i
7012
8570
7316
,
i
I
90
,
~~
69
16
50
45
i
I
'
'i
i
i
i
887
5404
11 311
4202
4595
11725
8822
10907
9405
6067
:
i
eı
Tablo:
2-4.
Devamı
Table:
2-4.
Contunied
,-.-
196
4
196
5
c
Iıı
Provinces
e r
(ii
~.....
.!!!
1\1
.cQ) <ii
.. .üQ)
:::ı
(})
c:a:
Gl
dı
lo
ı:ı.
Gl
cc:
E
:;ı
c:
o
>. +:;
:o::;
(ii
;:
ıQ)
ı:ı
ıQ)
c
c
Gl
iii:::ı
E
1\1
u
<tl
ı-
iı-
c..
<ii
.....
ı-o
(ii
oc:
.- <tl
Gl (ii
.c::ı
.-.::ı
..""
""'.-~.~
::ı ci)
po
>o.s::.
a:ıcc..c.
J1!
..Gl
::::1
~.....
.!!!
<ii
.ü
Q)
ıQ)
c
Gl
c:
o
~+:;
:o::;
~u
<tl
~ıı:ı. c..
::e
Gl
iii.::ı
ı:ı
Gl
E
_.-
ıQ)
cc:
oc:<tl
~""".<tl U
J! gr ""5 .in
.."",o.~
ii'2
~-a
Manisa
50
24
74
9776
60
26
86
Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehır
15
4
23
13
3
12
19
24
25
6
27
23
47
38
9
15674
16770
6927
5003
21 944
13
4
25
14
5
16
39
21
21
9
29
43
46
35
14
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
17
19
20
41
90
11
15
9
31
26
28
34
29
72
116
12 557
15 382
9390
5453
6275
17
22
18
43
94
9
13
11
31
26
26
35
29
74
120
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
3
7
46
17
18
15
8
29
30
16
18
15
75
47
34
14078
17447
9280
6043
14103
6
10
41
35
18
26
10
29
31
14
32
20
70
66
32
Trabzon
Tunceli
Urfa
Uşak
Van
44
14
15
16
27
12
26
9
38
71
12
40
24
54
8149
12 525
10935
7875
4694
49
3
15
15
14
21
11
37
9
39
70
14
52
24
53
Yozgat
Zonguldak
8
70
15
47
23
117
18591
5367
8
73
16
49
24
122
-
i
92
1 967
1 966
::ı
"o
Gl
...
Q)
o.
ELLi
C
.c c
...c
.- Q)
..!2.~
'-::ı
i;$~;2
o c
::ı",
0.;>O..c
ı:a 1/1-o..
o.
...
Q)
III
c
:i .!!!
""
('CI
.c
c
~:8
<ii
! 'öQ)
:::ı
o.
:E en
E
~~iii
....
1s. <ii
O
O
('ci
... <tl
...
ı-
a..o..
i-
c
Gl
i/)
:::ı
"o
o.
Gl
C
c
ciL
UJO
:::ı
"o
...
Q)
III
iii
OC
E
:;;!
:;:;.!2
Glııı..!2.~
::ı (1)
.c ::ı
co
..."" O..c>.-::::ı
ı:aco..o.
i
....
iii .~
('ci
.c <ii
Gl 'öQ)
...
::::ı
o.
:E en
C
Q)
i
>iii
('ci
...
...
Q)
C
Gl
O
:;:;
iii
'?i
ı-o
a.. o..
o.
C
.-E .-O C
.Jıı::"""--
<tl
E
:;;:;
~o
<tl
...
...
Q)
ciLiii ..!2.~
.c::ı::ı
(i)
c.
._::::ı
..."" O..c>-
<ii
....
O
ı:aco..ö.
i-
i
8634
81
i
15093
13
18
9184
3
39
7230
5617
14421
26
10
5
23
27
8
13 858
15394
9621
16
19
18
11
15
15
43
100
37
28
7
9
45
39
21
45
5423
6243
8190
13250
10 043
4342
15 359
8453
10943
8608
7925
4974
18142
5285
110
29
i
31
42
6928
14 406
9629
81
16
3
32
6921
113
19
37
i
i
ı
13109
35
40
53
31
15
10353
6562
6790
14067
29
34
12 993
16821
31
86
144
9448
4876
5511
49
37
13
6941
5497
15 877
28
6
6
25
25
9
27
34
13637
16 326
14
19
15
15
33
80
128
8661
5128
6024
16
47
115
15
39
29
23
9
33
33
17
30
18
78
72
38
9033
14911
9103
4015
13261
9
9
54
24
22
22
9
30
30
13
31
18
84
54
35
9042
15100
8538
5402
14757
70
8643
61
28
89
6954
16
10
25
12
44
9
37
12
57
25
47
13017
8035
7652
5832
4
12
16
8
13
42
8
29
17
54
24
37
9371
8677
8021
7703
9
81
14
49
23
130
19274
5094
10
96
14
21
24
117
18808
5812
-13
i
i
i
ı
i
ı
M
Tablo:
2-5.
Sağlık ve Sosyal
Table:
2-5.
Distribution
Yardım
Bakanlığı'nda
as to provinces
çalışan
of the physicians
ii
1 9 6 4
hekimlerin
worki ng for
1 9 6 5
i
:=ı
"c
i i i e r
Provinces
ın
iii
ın
iii
ci)
....
Q)
'ü
ro
..c
ciL
:::1 c.
(f)
~:a
C
Gl
>ın
i
..
i
E
iii
-s.
ı-o
i
c.
ciL
Eını::~
0- ::J o c
Q) ~,.....-=-cu
....
~Q)
ı::
o
:.=
()
:.=
+:
ro ct!
....
cı. cl.
!
....
Q)
ro
o
ı-
:::S
..c c -rn'(3
:J .rJ)
.ı.. C cı- >cl)()..ç:
"- ın.Cl.c.
m
i
ii
ın
rJ)
iii
.ı.:
GI
;S
ro
'(3
Q)
:a
....
ı::
o
:.=
()
:.=
~Q)
iii
ın
c.
(f)
C
Gl
ın
>+:
nı
..
ct!
cı. ct
E
nı
Q. ro
ı-o ı-o
i
Toplam - Total
1828
1370
Adana
Adıyaman
Afyon
AÇirı
Amasya
44
3
18
6
11
21
8
14
22
7
Ankara
314
Antalya
Artvin
Aydın
Balı!kesir
232
25
1
35
48
17
8
18
25
Bilecik
Binçıöl
Bitlis
Bolu
Burdur
4
1
7
19
13
8
6
20
12
5
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
53
17
6
13
22
22
16
11
12
15
Diyanbakır
Edirne
ElazıÇi
Erzincan
Erzurum
24
22
16
7
20
16
10
6
7
14
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
19
29
11
4
i
i
3198
i
9502
65
11
32
28
18
13282
23 445
15445
8507
15444
546
42
9
53
73
i
2023
1556
3579
48
2
21
6
13
24
12
13
28
7
72
14
34
34
20
2842
11 126
;12933
9604
9567
363
30
1
34
55
265
14
11
17
22
628
44
12
51
77
12
7
27
31
18
11483
20 629
5444
12084
10611
6
1
8
16
12
9
10
18
13
10
15
11
26
29
22
75
33
17
25
37
9849
10512
14665
19000
12 246
56
17
5
16
22
15
18
10
15
16
71
35
15
31
38
40
32
22
14
34
11383
9244
14114
18157
18 026
28
19
17
10
11
41
12
12
28
45
69
31
29
38
56
15
12
13
4
8
34
41
24
8
8
11 947
11 978
17 304
32175
9916
23
33
8
4
1
14
12
12
5
6
37
45
20
9
7
28
21
32
320
114
13
8
13
219
79
41
29
11907
8952
45
32
24
11
10
43
34
10951
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kınklareli
Kırşehir
16
16
28
12
5
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
21
40
17
14
Hat-ay
Isparta
içe i
istanbul
izmir
94
i
!
!
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
539
193
4041
6150
59
12
12
9
6
75
28
40
21
11
7856
15696
13050
12095
17 455
8
26
9
11
29
66
26
25
11207
16 424
14 969
17488
i
i
i
i
i
i
i
i
!
ı
30
14
44
364
14j
214
85
578
226
17
g
29
11
6
51
13
12
9
9
68
27
41
20
15
23
50
21
15
11
35
8
12
34
85
29
27
ii'iere dağılımı ve bir hekime düşen nüfus, 1964.1967
the Ministry of Health and Social Asistance and population per physician, 1964 - 1967
196
c
Gl
i
iii:::1
ıQ)
"o
c-
Gl
E
en
iii ....
en
iii '"
..c ro
Gl 'C::;
Q)
....
::1
C:ı: (j)
c::
o c::
~.~
Gl
..c::ıen ::ı ~.~
...~ 0.>.
'"
._:::ı
o..r;;
m t:: cl.. c-
:.;;2
1 9 6 7
6
Gl
en.
:::1
"o
Gl
ıQ)
ı
ii
i
E
c::
o
C
i
C
C
Gl
>en '';;::
c.>
iii o:ı
ct ô:
~e
iii
C. 2
O
lo-
O
ı-
Gl
iii:::1
ıQ)
cc::
o c:: i
:.;;2
'+3.~
Glen~.~
~..ı::
~~en
Q..;>,
...~
._:::1
O..r;; i
ı:
m
cl.. c-
en
iii
en
iii
..c
Gl
....
'"
,~
....
c.>
Q)
:ı:
(j)
C-
:::ı
C
ıQ)
ıQ)
"o
c-
c::
Gl
E
c::
Gl o
>- '';:;
:;::;
en
E
iii
c.
O
..
c.>
ct
cl..
iii
lo-
ro
~....
\
O
lo-
oc::
~.~
:.;;2
Glen~,~::ı
..c:l
........ c.
'">._::1
O..r;;
mc
cl.. o.
i
3737
1614
2123
8704
8545
i
2266
3902
1636
8390
53
23
76
12 580
3
21
6
16
14
16
18
6
17
37
24
22
16 459
13986
10779
13455
2394
10815
19282
10 066
9149
492
35
1
38
57
275
15
9
18
24
767
50
10
56
81
2310
10268
21490
9754
8906
12
10
25
31
21
11 641
15413
6316
12 529
9386
5
1
2
18
14
6
15
11
15
10
11
16
13
33
24
12 791
9925
12585
11970
8342
84
30
15
29
43
9100
11737
16 760
16 938
10 902
61
19
5
19
22
21
18
11
9
19
82
37
16
28
41
9483
9586
15788
17839
11632
53
20
8
32
51
74
41
27
40
59
6582
7492
12196
6523
10 780
19
20
17
10
2
49
19
20
29
47
68
39
37
39
49
7410
8028
9165
6777
13 222
21
33
11
3
1
12
13
11
4
8
33
46
22
7
9
12 7'?~
11343
19764
37943
9607
24
33
10
2
1
14
13
15
3
11
38
46
25
5
12
11232
11 693
17 800
53 940
7523
33
24
31
390
144
13
14
13
246
92
46
38
44
636
236
11213
7100
11 845
3706
5339
36
27
31
427
148
13
9
15
228
99
49
36
46
655
247
1O 820
7642
11 652
3744
5255
8856
16 337
12 995
12 865
13047
15
14
26
11
4
53
11
12
12
5
68
25
38
23
9
9051
17712
14311
11 335
22157
12
18
31
11
4
43
11
15
15
5
55
29
46
26
9
11 438
15324
12 067
10162
22 589
9794
13 094
13 652
16 626
26
47
20
14
11
24
7
12
37
71
27
26
9219
16 099
14919
17 727
25
50
20
20
8
25
9
31
33
75
29
51
10591
15 653
14131
9280
71
13015
10
34
32
16
27 230
14953
7866
18119
37
55
272
14
10
16
23
708
46
11
53
78
9247
13 545
5862
13169
8818
4
1
9
17
13
8
9
16
14
8
10584
9986
16693
15580
12129
61
14
5
18
23
23
16
10
11
20
6825
9723
11 028
6774
11 500
21
21
19
8
8
18929
2
14691
7200
14195
20
6
12
2465
10 959
17 443
10220
9169
431'
32
11 162
11249
21245
29 055
11 831
11 670
7782
11518
3920
5412
22
49
12 406
i
i
i
i
i
8
14
26
4
ii
i
i
i
i
95
tablo: 2.5.
Devamı
Table:
Contunied
2-5.
1 964
196
c
Gl
uı,::ı
....
Q)
co
."
Gl
c:
E
.-o c:m
.::.:: +-'.Gl ın~'~
.c::ı::JtI)
~.. '+o
,::ı o.
o..c:>-
i ii e r
Provinces
5
iii
iii
ın .~
iii
.ciii
Gl '(3
Q)
....
,::ı
~:ii:
co
en
....
~Q)
c:
o
Gl
+:;
>o
iii :;::;
;:
u
-
c
iii
lo
ı:ı..
m
ô:
E
iii
ro
ı-o ı-o
.aıca.c.
ii
iii
iii
ın
....
Q)
~C
Gl
>o
ın
;:
tl)
iii
iii
cu '(3
Q)
....
,::ı
.c
:ii:
iii
lo
co
c:
o
:;:;
:;::;
u
m
ı:ı.. a.
en
""
E
iii
!
ro
ı-o
Manisa
36
14
52
13912
48
14
62
Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
13
4
16
13
3
7
9
12
22
6
20
13
28
35
9
21160
29 669
11618
5431
21944
10
4
19
14
5
10
29
12
18
9
20
33
31
32
14
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
15
17
13
23
32
8
10
8
11
12
23
27
21
34
44
15287
19370
12967
11547
16543
15
19
12
25
31
7
10
9
11
16
22
29
21
36
47
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
7
22
13
12
~12
7
13
15
10
15
14
35
28
22
16893
18693
19 886
10143
21795
6
10
17
15
12
i
i'
24
9
13
16
8
30
19
30
31
20
48
9
25
16
47
12054
16700
17496
11 813
5394
36
3
10
12
12
i
11
9
26
7
34
47
12
36
19
46
21
28
20 362
22475
7
18
14
12
21
30
Trabzon
Tunceli
Urfa
Uşak
Van
8
10
14
17
9
17
6
33
Yozgat
Zonguldak
8
17
13
11
§t}
31
i
1
9
6
1
6
9
6
7
i
,:!ı
"1j
Gl
...
Q)
o.
E uı C:"'"
oC:
.-::ı
..:ıı::GI:::ı .- tU
.cc
"'.tU u
~'(i)
.~
ıij g~
a:ı en- a.. o.
ı
i
ı
...
uı
i
Q)
.....
iii
uı .~
1\1
tU
.c
GI '13
Q)
....
,::ı
o.
~:E ci)
c c:
Gl o
uı
>- ''':;
:;:::
:;::ı
u
1\1
...
ı:ı.
tU
c:
E
1\1
c. ]o
ı-o
i
ii
i
::.
"1j
Gl
...
Q)
o.
Euı
'-::ı
i~
.cc
C:....
oC:
~.~
tUu
:;'c;;
C.
lo- C
Gl o..ı::
'-
a:ıen- a..o.
ı-
ds
...
Q)
o.
"1j
o.
:E ci)
...
Q)
C:
o
Gl
uı
>- ''':;
:;::ı .....
u
1\1
... tU
ı:ı.
uı
iii
uı
11
Gl
...
,::ı
.....
'"
<ii
'13
Q)
i
C
c:
E
1\1
C.
ı-o
Gl
E
uı
.-::ı
..:ıı::-
GI:::ı
<ii
.....
o
ı-
C:""C:
.-o
tU
.c c -.- ~'13
::ı",
... c o. >Gl
o..ı::
a:ıen-a..o.
.-
ı
11 976
48
18
66
11 698
48
20
68
11 501
21735
11 967
10 729
6144
14 421
10
3
20
10
5
10
30
11
24
8
20
33
31
34
13
22 330
12 255
10971
5982
15 877
13
3
20
6
6
10
30
13
21
9
23
33
33
27
15
19948
12548
10 539
7796
14 067
14421
18597
13286
11 147
15 940
14
11j
12
25
33
7
11
10
12
12
21
27
22
37
45
17533
20 559
12991
11 197
17113
12
16
13
30
37
10
11
11
15
12
22
27
24
45
49
17127
21 181
12 204
9318
16196
8737
13947
23 433
9213
24 575
7
9
21
19
15
21
8
13
12
9
28
17
34
31
'24
9679
15788
20 882
9326
20 996
3
9
22
16
20
20
8
12
17
5
23
17
34
33
25
12 187
13 988
21 094
8839
20 660
12 589
12767
12433
10010
5730
32
8
13
8
13
10
35
6
32
45
10
43
19
40
13444
15 620
10 651
10 068
6853
34
4
10
14
6
14
13
34
6
24
48
17
44
20
30
12888
9370
10 650
9625
9500
20 733
21493
8
27
11
10
19
37
9
29
11
20
40
22 570
17 0
23 352
17 897
1
91
"""- ""
Tablo:
.-
-,:
.
~
t
~
-.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nda çalışan mütehas{;ı{;
'"
hekimlerin ihtisas dallarına göre dağılımı, 1964.1967
~"
2-6.
""'..,
Table: 2-6. Distribition of specialists working the Ministry of Healthand
Social Assistance as to branches of specialization, 1964. 1967
ihtisas Dalları. Branches of Speciality
1964
- Total
Toplam
1828
Iç Hastalıkları - Internal Diseases
Kardioloji (Kalp ve damar) - Cardiology (Heart -Veins and arteries)
Gastro Anteroloji - Gastro enterology
Endokrinoloji- Endocrinology
- Nutrition and
Beslenme ve Metabalizma
Hematoloji - Hematology
Allerji - Allergy
Hastalıkları
and Veneral
Diseases
Genel Şirurji - General Surgery
'Kalb ve Damar Şirurjisi - Smgery of Heart, Veins and arteries
Nero Şimrji - Neuro - Surgery
Göğüs Şirurjisi - Chest Surgery
Ağız ve Çene Şirurjisi - Surgery of Mouth and Law
Plastik Şirurjisi - Plastic Surgery
Çocuk Şirurjisi . Ortopedi - Child Surgery
- Orthopedia
Travmatoloji
- Traumatology
Anesteziyoloji - Anaestesiology
Kadın Hastalıkları ve Doğum - Gynaceology and Obstetvics
Kulak. Boğaz. Burun Hastalıkları - Ear - Larynx
- Nose Diseases
Göz Hastalıkları - Eye Diseases
Oroloji . Urology
Fizoko Terapi (Fizik Tedavi) - Physico -therapy
Hidro Klimatoloji - Hydro - elimatology
Radyoterapi (Röntgen Tedavi)
Radiotherapy
-
Radyoloji . Radiology
Onodonsi. Orthodontio
(x-ray treatment)
Halk Sağlığı - Public Health
Koruyucu Tababet ve Hijyen Preventive Medicine and Hygiene
Epidemiyoloji . Epidemiology
Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları - Bacteriology and Infections Diseases
Bakteriyolojl - Bacteriology
Viroloji . Vlrology
Imnünolojl . Immunology
Mikolojl . Mycology
Praıitoloji - Parasitology
-
Okul ve Spor Tababeti - School and Sports Medicine
. Occupational
Rehabilitasyon
Havacılık
9B,
Medicine
- Rehabilitation
Tababeti
- Aviation
Medicine
1967
2123
2 266
420
1
3
429
4
2
456
1
6
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
108
197
92
39
276
-4
11
5
4
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
10
16
6
-
10
-
8
16
13
15
-
-
-
-
-21
-
141
281
100
35
346
23
230
74
72
54
24
-
5
125
253
101
39
318
16
213
76
82
47
27
-
-
112
234
93
36
313
12
207
73
70
44
25
109
Diş ve Massillo . Fasiyal (Protez) . Teeth and Maxillo. Facial Prosthesis
Iş Tababeli
1
-
Metabolism
- Dermatology
-
-
Aumatoloji - Rheumatülogy
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz - Chest Diseases and Tuberculosis
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Child Health and Diseases
Ruh ve Sinir Hastalıkları - Mental and Neurological Diseases
Deri ve Zührevi
395
1966
1965
-
113
-
44
-
11
17
7
-
17
-
22
257
77
72
53
30
-
-
109
115
-
-
62
65
-
-
-
-
-
-
-
95
6
90
15
74
97
23
-
-
--
-
1
2
-
-
.......
-
-
-2
=
-
-
"""""'-
-
-
-
-
-
3
-
-
~
-
Tablo: 2-6. DevanU
Table:
2-6.
Continued
ihtisas Dalları. Branches of Speciality
DenizcilikTababeti - Marina\ Medicine
Genel Askeri Tababet Uzmanlığı - Speciaty in General Milita~y Medicine
Biyokimya Bio Chemistry
Patalojik Anatomi - Pathological Anatomy
Farmakodinami - Pharmacodynamy
Farmakoloji . Pharmacology
Radyodiognastik - Radio - diagnostic
Adli Tıp. Juridicial Medicine
Anatomi . Anatamy
.
-
Fizyoloji - Physiology
Fizyopataloji . Physio - pathology
Histoloji ve Embriyoloji - Histolog.y and Emibriology
Tıp Tarihi ve Deontoloji . Medical Historyand Deontology
1966
1967
-
-
23
14
7
25
22
3
-28
1964
1965
-
18
12
2
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
5
-
--
-
99
.
Tablo:
2-7.
.
hekimlerin
Table:
2-7.
toplam
hekimlere
(i)
:;::;
<:
ID
's
;.
-
ıJ!
%
o
:;;:
Gl
..ı:::
(1).
z
100
'S
-
E
:;;:
Gl
..ı:::
uı.
z
iS
E
:J
z
%
:J
100
1932
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanlığı - Minisry of Health and Social Assistance
Diğer Bakanlıklar - Other Miııistries
iktisadi Devlet Teşekkülleri
- State EcoIlumical Institutions
Sosyal Sigortalar
Kurumu
Social
Insurance Ageney
Belediye ve Özel ıdareler - Municipality
and Province Administratioıı
Serbest Çalışanlar - Free Practising
76
227
4.3
12.8
91
102
41
2.3
45
10
1370
-
Tablo:
2-8.
kurumlara
eczacılarm
toplam
Distribution
institutions,
'S
-
iS
z
o
:;;:
Gl
..ı:::
uı.
100
%
....
Q)
..c
E
::ı
100
2246
5.3
95
121
4.4
5.7
96
135
4.3
6.0
49
2.5
52
2.4
69
3.1
2.5
48
2.5
56
2.6
62
2.7
0.6
77.5
13
1 629
0.7
84.3
14
1802
0.7
84.2
14
1 870
0.6
83.3
"',;'l''!'M.ı;~~
göre dağılımı ve
eczacılara
yüzde
and percentage
1964 - 1967
of
1 9 6 4
~
<:
Q)
""o
0/0
....
Q)
..c
-4.7
~'1j;;,'k,-iW"ft
Eczacılarm
;.
cu
(i)
o
2140
....
tl)
:;::;
iii
""o
OJ
..c
iS
1769
cu
(i)
o
:J
iS
;.
-
:~
....
tl)
:;::;
<:
Q)
iii
""o
o:ıi:
Gl
..ı:::
E
1 967
---_._-_..~----~---_._-"~
:;::;
<:
Q)
....
Q)
..c
uı.
i
1 966
....
tl)
iii
""o
2-8.
- 1967
--
....
tl)
;.cu
Instiuo
Tablo:
1964
1 9 6 5
--".-
iii
Kurumlar
-
r
Distribution and percentage of Dentists according to institutions, 1964 - 1967
1 964
- T ota
tı.
göre yüzde oranı,
--_._~---'----
Toplam
;
~
-
"" hekimlerinin kurumlara göre dağılımı ve kurumlarda çaiışfui
Diş
kurumlarda
oranı,
pharmacists
1 965
~~
-1967
1964
çalışan
according
to
1 966
,--
1 967
-~--
--~-
Kurumlar
Instluio
iii
.p
>
cu '-Jen o .-tl)
-
OJ
..Q
N
:J
CJ
ciL
%
ıs
CJ
Sağlık
ve Sosyal
Yardım Bakanlığı
-
100
~
.-
%
~E E
~
:J
..ı:::
1771
>ı
of-.i
O
ı-
tl)
"C:;
- J:)
CJ
E
CU
(f)
%
1933
101-OF-> %
O
tl)
Q) 't:)
ca
'-CJ ..çı
E
(\i
Lo
Lo
ca
N
E
:J
tl:!
~ z i:
ı.ı.ızi:
100
iii
>
(\i
ci)
Q) <tS
ii!
E
ı:ı
:J
ı.ı.ızQ.
100
iii
100
2203
100
- Minis-
try of Health and Social Assistance
Diğer Bakanlıklar. Other Ministrles
Iktisadi Devlet Teşekkülleri.
State Eco.
numical Institutions
Sosyal Sigortalar
Kurumu Social
In.
surance Agency
Belediye ve Özel ıdareler.
Municipality
and Province Administration
Serbest Çalışanlar
Free Practising
-
O
(.>
U
ı;;
E E
aı
1650
>
(\i
ın
ıs
~ z if
Toplam-Total
iii
37
113
2.2
6.8
52
103
2.9
5.8
60
114
3.1
5.9
67
140
3.0
6.4
49
3.0
60
3.4
63
3.3
101
4.6
74
4.5
71
4.0
86
4.4
90
4.1
15
1 362
0.9
82.5
21
1464
1.2
82.7
17
1593
0.9
82.4
18
1787
0.8
81.1
Tablo:
Table:
2-9.
2-9.
Diş hekim i ve eczacıların
Distribution
of dentists
provinces. 1964 - 1967
Diş
i
i i e r
Provinces
Toplam
i
-----
1964
-1967
to
according
Eczaı
Pharmacists
-_.
203
193
17
1650
246
1967
196
1965
1964
1967
2140
1932
1769
göre dağılımı.
and pharmacists
196
1965
'1964
T ota
-
ekimH
Dentists
illere
11
3
8
42
1
9
1
8
52
3
12
2
10
53
3
12
2
10
56
3
14
2
10
61
3
16
3
10
174
9
2
17
35
223
11
2
19
39
284
15
2
19
39
217
15
1
25
35
267
16
1
25
36
299
18
1
27
41
319
25
4
33
44
2
1
1
12
4
2
2
1
11
4
2
2
1
12
4
2
2
1
13
3
2
2
2
1
11
7
4
2
2
12
8
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
36
17
5
5
8
36
14
5
5
8
42
16
4
5
11
Dıyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
10
10
11
4
10
10
9
11
4
10
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
15
11
5
2
1
15
12
6
2
1
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
42
41
43
-
-
-
10
5
9
10
5
9
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
155
9
3
17
35
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
-
-
-
1
9
7
1
10
7
44
14
4
5
12
40
13
5
6
13
41
12
7
9
12
45
12
7
9
12
55
14
7
13
18
15
10
13
5
13
15
9
18
5
13
10
10
8
3
9
11
11
8
3
11
11
12
9
3
10
13
12
16
6
17
19
19
6
1
1
18
12
8
2
18
22
8
3
18
22
9
3
22
24
11
3
31
39
10
4
-
-
-
-
32
12
34
678
184
23
9
23
900
97
27
7
22
1005
105
30
12
23
1 041
136
29
13
27
1074
142
24
5
22
571
128
25
9
26
606
140
29
10
29
634
167
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklarelı
Kırşehir
3
10
16
11
2
9
10
17
9
2
11
10
19
10
2
11
11
19
12
2
12
9
24
9
3
11
9
26
11
3
11
9
27
13
3
14
9
25
11
4
Kocaelı
Konya
24
25
17
26
31
33
31
33
18
37
13
37
30
45
32
44
Hatay
isparta
içel
istanbul
İzmir
101
10~
Tablo:
2-10.
Yardımcı sağlık personeli sayısı, 10.000 nüfusa isabet eden
yardımcı sağlık personeli ile personel başına isabet eden
nüfus, 1964.1967
Table:
2-10.
Number of Auxiliary Health Personnel. Per 10.000 population
an populationper Auxiliary Health Personnel, 1964 - 1967
Yardımcı Sağlık Personeli
Auxiliary Health Personnel
Top i a ın
T ota
i (*)
!
-
1964
1965
13830
13607
i
1967
i
15170
17679
i
5039
6161
3058
3591
i
i
Toplam-Total
1966
1
4184
4592
2706
2969
i
i
Hemşire Sayısı - Number of Nurses
Yardımcı hemşire sayısı
nurses
Hemşireler
Nurses
- Number
ı
of Auxiliary
Bir hemşire ve yardımcı hemşireye düşen nüfus.
Population per nurses and auxiliary nurses
10.000
1478
1623
1981
2570
7263
6784
6337
5314
nüfusa isabet eden hemşire ve yardımcı
hemşire - Nurse and auxiliary nurse per 10.000
population
---------_.--------
-
Ebe sayısı
--1-
-
- Number of
Midwi'les (**)
Bir ebeye düşen nüfus - Population per Midwife
Midwi'les
10.000 nüfusa isabet eden ebe
10.000populatio~__~
- Number
(***)
Sanitarians
ı
i
5 824
6 450
ı
i
I
1.5
of sanitarians !
Bir sağlık memuruna isabet eden nüfus
i
i
5 809
- Popu-
lation per sanitarian
I
5 180
4676
i
-Sani-
i
i
(*) Total
5 897
i
5552
6164
6662
ı
I
I
1.9
1.6
1.51
\
(*) Hemşire, hemşire yardımcısı, ebe ve sağlık me.
murları toplamıdır.
(**) 'Köyebeleri içindedir.
(***) Köy sağlık memurları içindedir.
i
i
i
5231
10.000 nüfusa isabet eden sağlık memuru
tarians per 10.000 population
- J
1.7
i
i
-~ı---~
Sağlık Memuru sayısı
memurları
7 179
- Midwi'lesper
~
Sağlık
7920!
5 62~
4951
4339
3837
i
Bbeler
1.,
1.61
~
~._--
-
1.5
1.4
number
of nurses,
nurse
- aids,
i
i
i
1.8
midwies
and sanitarians.
(**) ViIIage midwives are included.
(***) ViIIage sanitarians are included.
103
2-11. Sağlık memurlarının
Tablo:
kurumlara göre dağılımı
ve yüzde
ora.
nı, 1964. 1967
Table
:2-11.
Distribution and percentage
institutions, 1964 - 1967
of sanitarians
1 964
1 965
------_.._-~~
Kurumlar
....
:E
-=
i6ı
LLi
Cı)
Toplam-Total
Diğer Bakanlıklar
- Other
Ministries
iktisadi Devlet Teşekkülleri
numical
Belediye
Institutions
ve Özel
-
State
Çalışanlar
...
11)
..Q
E
::ı
Z
idareler
-
-
100
'c
..::ı
ro
ci)
E ....
41 o
:E ...Q)
-= ..c
;cr. E
iii :::ı
ci) Z
%
4676
100
i
VJ
i
c:
ro
'C
ro
i
ı::::
ro
ci)
E ....
Gl
:E oQ)...
-= ..c
~E
:::ı
iii
ci) Z
VJ
ı::::
ro
'C
ro
..
::ı
ı::::
ro
ci)
E ....
Gl o
:2: Q)
...
..c
-= E
;c:
:::ı
iii
ci) z
%
5180
iii
>.
iii
iii
::ı
100
%
5897
100
60.0
1 759
30.3
425
9.1
425
8.2
464
7.9
187
3.2
200
4.3
200
3.9
333
5.6
213
3.7
206
4.4
212
162
!
104
E
::ı
>.
iii
iii
::ı
3666
78.4
4164
80.4
4616
78.3
MuniC'iptality
Free Practising
(*) Köy sağlık memurları
iii
ı::::
ro
'C
ro
....
3488
i
(**) Sosyal
iktisadi
VJ
>.
iii
iii
1 967
----..-
Eco-
(**)
and Private Administration
Serbest
~'o
5809
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
- Ministry Health and Social Assistance
(*)
-
iii
ı::::
ro
'C
ro
~~::ı ı::::
..::ı
ro
ci)
E
41 ....
o
Instiuo
1 966
--~-,---
VJ
iii
>.
iii
iii
according to
dahildir.
Sigortalarda
çalışan sağlık
mı.nurları
devlet teşekkülleri
içinde gösterilmiştir.
2.81
179
i
i
i
3.8
U
4.1
179
-
i
3.4
286
i
i
!
i
198
4.8
3.4
i
(*) ViIIage sanitarians are included.
(*1<) Sanitarians functioning in Social Insurance
included in State Economical Institutions.
are
Tablo: 2-12. Sağlık memurlarının illere göre dağılımı ile 1967 yılında
bir sağlık memuruna düşen nüfus, 1964. 1967
Table: 2-12.
Distribution of Sanitarians according to provinces and population per sanitarian in 1967, 1964 - 1967
1967 yılında bir
sağlık memu.
runa düşen
nüfus
Populption per
sanitarian in
1967
~Sağlık Memurlar!
Sanitrs
i i i e r
Provinces
Toplam
- T ota
196
1 964
i
5809
5
196
6
5552
5897
5180
4676
1 967
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
102
37
57
98
46
89
38
57
54
24
96
33
71
71
27
100
51
85
69
37
9561
5486
6088
3749
8000
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
862
76
44
78
145
830
75
35
78
104
942
71
34
82
109
913
74
32
90
128
1941
6938
6716
6069
5636
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
28
17
28
53
46
29
13
34
58
31
20
18
37
55
35
27
34
30
56
46
5211
4671
5453
7054
4352
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
109
115
40
51
61
86
46
36
50
74
88
55
39
48
77
113
77
51
68
70
6881
4606
4953
7346
6813
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
102
71
63
74
150
82
21
39
59
103
90
33
50
64
134
111
57
59
73
151
4540
5493
5747
3621
4291
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hak;kari
108
75
39
30
18
58
107
45
27
13
57
70
43
38
27
78
78
47
35
29
5472
6896
9468
7706
3113
Hatay
Isparta
içe i
istanbul
izmir
85
65
87
606
310
41
52
53
440
140
58
66
62
466
164
61
72
81
581
288
8692
3821
6617
4220
4507
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
174
41
99
78
24
100
39
69
21
24
128
40
66
28
27
127
45
87
35
31
4954
9276
6380
7549
6358
1Qq
Tablo:
2-12.
Devamı
Tabfe: 2-12.
Continued
Sağlık Memurları
Sanitrs
i i i e r
Provinces
1 964
196
5
1 9 6 6
1 967
1967 yılında bir
sağlık memuruna düşen
nüfus
Population per
sanitarian in
1967
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
80
131
69
76
64
49
94
50
65
66
40
107
54
76
65
52
124
67
87
78
6721
9468
6116
5440
10 027
Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
28
40
67
43
28
44
46
67
47
18
56
69
66
53
27
70
69
75
49
29
6554
6001
4637
4299
7276
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
24
45
23
78
62
24
47
23
64
59
37
51
27
64
60
39
49
25
63
69
9662
11 671
11 716
6656
11 561
Siirt
Sinop
Sivas
rekirdağ
Tokat
27
31
106
57
50
40
29
67
32
46
52
34
63
39
50
49
34
80
44
53
Trabzon
Tunceli
Urfa
Uşak
Van
5720
7994
8965
6630
9745
50
35
34
31
34
45
35
51
31
53
Yozgat
Zonguldak
50
38
70
26
66
58
41
67
35
82
10 666
3885
6994
5500
3476
39
65
38
72
36
85
49
83
9212
8193
106
kurumlara göre dağılımı ve yüzde
Tablo: 2-13.
Hemşirelerin çalıştıkları
oranı, 1964 1967
Table: 2-13.
Distribution and percentage of nurses
tutians, 1964 - 1967
-
196
1 964
-iii
~Kurumlar
>- as
ci)
Instiuo
---
ID
iii
......
>as
ci)
o
0/0
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı - Ministry of Health and Social Assistance
2514
Diğer Bakanlıklar - Other Ministrieb
iktisadi Devlet Teşekkülleri
Econumical Institutions
Belediye ve Özel idareler
and Private Administration
E
ID
::ı:
z
4184
aı
>ci)
0/0
60.2
..
E
ci)
z
2963
ci)
cl)
Z
cl)
~~(J)
:::ı
'-
iii
>-as
'o
ci)
%
Q5
'iii- ..a
E
:::ı
4592
100
::ı:
100
64.5
E
E
:::ı
ID
z
5039
4404
..
'iii.
ci)
::ı:
100
67.6
:::ı
z
......
o
cl)
'-
%
..a
E
:::ı
z
6161
4056
100
65.8
529
12.7
609
13.3
609
12.1
693
11.3
924
22.2
830
18.1
830
16.4
930
15.1
101
2.4
134
2.9
140
2.8
151
2.4
116
2.5
56
1.2
56
1.1
331
5.4
C',) - State
- Municipality
Serbest Çalışanlar - Free Practising
......
Z
'iii. ..a
E
E
ci) :::ı
Toplam-Total
iii
cl)
~'-
cl)
~''iii. ..a
::ı:
--
:::ı
o
1 9 6 7
1 96 6
5
ID
:::ı
Z
according to Insti-
(*) Sosyal Sigortalar 'Kurumunda çalışan hemşireler
iktisadi Devlet Teşekkülleri içinde gösterilmiştir.
(',) Nurses functioning in Social Insurance are Included in State Eçonomica\ Institutions.
10
Tablo: 2-14.
Hemşirelerin illere göre dağılımı ve 1967 yılında bir hemşireye düşen nüfus, 1964 1967
Table: 2-14.
Distribution of Nurses according to provinGes
lation per nurse in 1967, 1964 - 1967
-
H e m Ş i r e i e r (*)
N u r s e s (*)
i ii er
Provinces
Toplam-Total
-
and popu-
~
-
--~
--- ---"
1 964
1 965
4184
4592
-----------
196
6
5039
1 9 6 7
11967 yılında bir
hemşireye düşen nüfus
Population per
nurse in 1967
6 161
5 314
81
10
23
33
20
106
20
29
33
23
9 020
13 990
17 845
7839
12 870
750
36
16
69
110
838
43
12
76
120
1 095
60
16
75
154
1 618
8557
13431
7283
4684
15
4
16
31
24
19
5
18
31
24
22
9
14
33
32
26
18
12
35
35
5412
8822
13 633
11 286
5720
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
117
48
16
27
40
117
27
14
27
38
142
28
15
38
49
144
41
21
49
58
5400
8651
12029
10 194
8222
Diya~bakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
56
40
36
23
82
113
27
41
40
129
122
26
46
46
164
130
28
66
51
179
3876
11 182
5138
5182
3620
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
87
46
24
10
6
90
72
28
16
9
97
57
25
10
7
125
68
28
14
10
3414
7910
15 893
19 264
9027
36
89
46
955
286
33
64
49
980
284
32
82
53
1026
350
31
95
82
1 183
523
17 103
2896
6537
2073
2482
81
23
69
13
13
88
25
58
16
15
82
31
62
17
18
65
48
88
19
23
9678
9258
6308
13 905
8839
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
48
9
23
26
21
70
10
23
26
16
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
597
30
16
67
99
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Hatay
Isparta
içel
istanbul
izmir
Kars
Kastomonu
Kayseri
Kırıklareli
Kırşehir
,-
10Ş
..-"
tablo: 2.14. Devam'
Table: 2-14. Continued
i ii e r
Provinces
H e m Ş i r e i e r (*)
N u r s e s (*)
---~--:~-:--r-~-~~
~-~6~T~9--;;--
ı
1967 yılında bir
hemşireye düşen nüfus
Population per
nurse in 1967
5461
8632
8538
6859
8595
48
96
39
30
67
56
105
40
40
76
64
136
48
69
91
16
9
32
27
12
17
14
33
20
12
19
21
31
21
11
24
25
36
18
14
19117
16564
9661
11 694
15 071
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
24
23
21
33
51
32
25
23
46
58
20
29
22
50
64
23
31
26
53
78
16383
18 448
11 265
7911
10174
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
4
12
75
26
26
18
18
42
30
32
24
15
49
28
28
25
25
63
30
30
11 212
10 872
11 384
9723
17217
Trabzon
Tunceli
Urfa
Uşak
Van
73
6
18
18
13
73
6
30
24
46
82
8
44
25
37
93
15
44
31
39
6652
10620
10 650
6210
7308
Yozgat
Zonguldak
28
60
26
64
33
70
31
93
14 561
7312
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
57
87
41
35
62
Maraş
Mardin
Muğla
Muş.
Nevşehir
(*) Yardımcı
hemşireler
dahil dir.
\
ı
i
(*) Nurse
-aids
are included
iM
Tabio: 2-15.
Ebelerin kurumlara göre dağılımı ve yüzde oranı, 1964.1967
Table: 2-15.
Distribution and Percentage of Midwives according to Institutions, 1964.1967
1964
1965
1966
i
i
:~~ -~~
i
i
Institions
1
~
~
%
~
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
- MinisAssistance
:,,:
!
"cııE
.ı::ı
l
- State
iktisadi Devlet Teşekkülleri
nomical
Institutions
(*)
Belediye ve Özel idareler
and Private
Eco-
i
i
- Free
,
i
Municipality
i
Practising
409
291
(*) Sosyal Sigortalar 'Kurumunda çalışan ebeler iktisadi devlet teşekkülleri içinde gösterilmiştir.
in>
3.9
151
I-I
-
Administration
Serbest Çalışanlar
i-i
!
i
i' 77.8
i
i-~
i
34
4012
ii-
i
158
i 10.6 i
158
3.71
i
1406
i
8.2
i
1--1
:
8.3
i
3:~
I-I
412I--=r
(*) Midwives
i
41
0.7
177
3.1
i
1-)
f
361
i
i
i
i
i
-I-=-j
34
0.7
i
i-=-
4608
81.0
i
0.8
;
fOO
ı-i
i
7.6
!~ :,,:
:95:
ı-I
i
i
1,00
3374
ii
>-..,
cııEI ::>
.ı::ı
h---i-i
76.1
1.8
~'O!%
~~!
C1.1
:cııE
ı.ı::ı::>
:3:
i
i
i
~
%
I
100
68
i-
;:: ,
~ !
I
i
,--ı
Diğer Bakanlıklar - Other Ministries
~"
CIJ..o
::>,
.
.
i
i
1
i
2918
I,-~~
ı
~
~
.ı::ı::>
i
~
i
UJ.o C1.1
"'
1
1
i
~
i
;'01%
C1.1
"
cııEi
Toplam-Total
;::
~
;;'0
cn.c
;:: !
1
Kurumlar
try of Health and Social
i-i~~
i;::
198'
!
i
-I~
i
.
424
I-i
i
i
342
functioning
included in Economical
7.6
i
i
i
i 6.9 i
i
i
in Social
Institutions
i371
i
i
6.6
i
Insurance
are
tablo:
2.16.
Ebelerln iilere göre dağıiımı ve 1961 yılında bir ebeye dü.
şen nüfus, 1964. 1967
Table: 2-16.
Distribution of midwives according to provinces
lation per midwife in 1967, 1964 - 1967
~-~-~
Provinces
11967
Ebeler-Midwives
er
Iıı
and popu-
~
1 964
nüfus
Population per
midwife in 1967
5621
5824
91
17
46
62
45
113
50
61
63
53
8461
5596
8484
4106
5585
5625
6418
8265
4107
3961
--
1 966
~--~-
-- ---
ı
Toplam
-Total
3837
4339
i
i
i
4951
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
73
17
49
39
32
81
18
49
49
33
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balı'kesir
151
63
32
111
165
239
70
32
109
179
289
70
26
136
166
315
80
26
133
182
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
18
9
27
49
38
20
10
29
57
35
18
9
34
58
44
23
38
33
30
48
6117
4179
4958
13 167
4271
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
91
82
26
38
71
96
76
22
38
73
113
88
23
33
BO
109
84
27
46
84
7134
4223
9356
10 859
5672
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
28
48
35
4
60
60
58
22
74
113
101
64
33
119
149
122
76
75
115
163
4130
4120
4521
2298
3975
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
84
50
36
23
12
84
80
39
24
12
94
36
41
23
18
106
50
46
37
20
4026
10758
9674
7289
4514
Hatay
Isparta
ıçel
Istanbul
lım ir
35
34
49
355
252
39
39
47
410
250
41
43
53
433
291
44
57
80
428
329
12050
4820
8933
5758
3945
Kars
Kastamonu
Kayserı
Kırıklareli
Kırşehir
124
44
3B
53
14
125
48
35
56
13
165
58
38
57
13
155
49
97
66
20
4059
9069
5123
4003
10165
i
bir
196 7
~~---~.~
1 965
yılında
ebeye düşen
,!
111
tablo:
2.16.
Devamı
Table:
2-16.
Continued
i"
Provinces
er
_.~-
-~_._~,~
1 9 6 4
-i-~------~
196
11967 yılında bir
-Midw iv e s
Ebeler
5
ı
----~
1 966
ı
196
7
ebeye düşen
nüfus
-
Population per
midwife in 1967
57
100
35
32
130
58
96
36
40
138
65
91
41
44
141
76
126
35
104
147
4599
9317
11 709
4551
5320
Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
36
17
70
59
13
34
41
70
49
13
45
92
75
58
15
53
89
89
61
24
8657
4653
3908
3451
8792
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
31
66
42
53
111
29
68
43
49
100
41
69
46
51
110
53
81
47
57
113
7109
7060
6232
7356
7023
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
19
33
51
50
57
32
35
44
55
60
61
29
53
63
59
65
33
68
77
65
4312
8236
10547
3788
7946
Trabzon
Tunceli
Urfa
Uşak
Van
61
17
30
24
25
70
13
73
26
55
73
17
111
31
63
81
41
144
27
49
7637
3885
3254
7130
5216
Yozgat
Zong.uldak
18
43
21
48
39
50
'59
46
7651
14783
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
112
3
- SAGUK
OKULLAR
VE YARDıMCı
SAGUK
3 - FACULTIES AND SCHOOLS
PERSONNEL
PERSONELI YETIŞTIREN FAKÜLTE VE
OF HEALTH AND AUXILlARY
HEALTH
a)
Üniversitelere bağlı Fakülte ve Yüksek Okullar
a)
Faculties and Higher Schools Run by Universities
b)
Özel Yüksek Okullar
b)
Private Higher Schools
c)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Okullar
c)
Schools Run by the Ministry of Health and Social Assistance
c.1.
Yüksek Okullar
c-1.
Higher School s
c.2.
Orta Dereceli Meslek Okulları
c-2.
Hing Protessional Schools
113
1964 .1961
Tablo: 3-1. Tıp faküiteieri öğrenci ve mezun sayısı,
from faculties of medicine, 1964 - 1967
Table: 3-1. Students in and graduates
i
i
i
Tıp Fakülteleri
1963
-1965
1965 -1966
\
Toplam-Total
i
i
\i
Ankara
-1964
- i
Tıp Fakültesi
Üniversitesi
Ankara University's Faculty of Medicine
Fakültesi
-
versity's
Faculty
Ankara
Hacettepe
of Medicine
i
1966 -1967
K
M
F
4126
4571
1063
1218
5189
5789
i
5084
1127
6211
i
\
i
i Total
1307
4826
'
833
883
282
316
1965 -1966
932
939
321
337
-1967
6133
\
i
1115
\
i
i
i
1199
1259
1276
- 1966
- 1967
148
46
194
208
141
82
53
290
~"
istanbul
istanbul
Uıiiversitesi
University's
Faculty
of
Medicine
Ege
Ege
Tıp
Üniversitesi
University's
Faculty
Fakültesi
-
of Medi-
cine
1963 - 1964
1964 -1965
1965 - 1966
1966-1967
1963 - 1964
1964 -1965
1965 - 1966
1966 -1967
F
Total
329
97
371
427
97
153
459
143
--I
\
ı
i
52
10
65
35
34
46
131
-
426
468
i
580
602
i
iı
ii
62
i
i
\
100
144
171
i
\
\
\
\
i
180
166
190
199
351
366
438
511
M
ı
194
580
690
523
699
2863
3174
3484
3161
Toplam
-I
100
21
79
K
110
\
,
Tıp Fakültesi.
Graduates
E
ı-,~.,~_.,-
. ,
1964 -1965
1965
1966
i
ii
1963.1964
1964.1965
1963 -1964
Unl(*)
Toplam
E
-----"'-
1966
Tıp
Ankara Hacettepe Üniversitesi
1964
of
~----------~._~._----~-
\
School Year
Faculties of Medicine
Number
of Students
Number
Vılı
Ders
Sayısı
Mezun
Sayısı
Öğrenci
3443
3864
4007
3860
\
ı
531
532
628
710
233
267
275
290
57
40
84
Tl
290
301
359
361
44
39
42
38
30
22
35
20
74
61
77
58
-~-_._---Erzurum
Atatürk Üniversitesi
Fakültesi - Erzurum Atatürk
versity's
Ankara
Faculty
Tıp
Unl-
1966
of Medicine
Üniversitesi
Diyarbakır
University's
Fakültesi - Ankara
yarbakır Faculty of Medicine
1963 - 1964
1964 -1965
1965 - 1966
- 1967
5
9
22
36
27
45
--_.~~
Tıp
Di-
1963 -1964
1964 -1965
1965 -1966
1966 - 1967
(*) 1963.1964, 1964-1965 ve 1965- 1966 ders yıllarında Ankara Hacettepe Üniversitesinde okuyan
Diyatetik ve Tıbbi TeknolojiYüksek Okulu ~rencileri Hacettepe Üniversitesi Tıp FakültesI
öğrencileri arasında gösteriimi,tir.
38
10
48
(*) The Students of Ankara Hacettepe UnIversity's
High Schools of Dletetlt's and Medical Technology
during the School years 1963" 1964, 1964.1965
and 1965.1966
are included among Students of
Ankara Hacettepe University's
Faculty of Mg"
dicing,
1B
Tablo: 3.2.
Eczacılık fakülte ve yüksek okulları, öğrenci ve mezun sayısı,
1964.1967
Table: 3-2. Number of Students in and Graduates from
Pharmacy and High Schools, 1964 - 1967
Öğrenci
Eczacılık
Fakülteleri
Ders Yılı
Faculties
Sayısı
Mezun
of Students
Number
of
Number
Sayısı
of
Graduates
~---~---
Faculties
School Year
of Pharmacy
E
K
Toplam
E
K
M
F
Total
M
F
806
1064
1235
1354
656
865
1023
1183
1462
1929
2258
2537
64
85
81
124
52
81
97
109
136
160
169
173
110
246
291
298
369
12
31
48
23
30
25
istanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi - istanbul University's Faculty of Pharmacy
1963 -1964
1964 - 1965
1965 - 1966
1966 - 1967
504
531
575
600
459
485
477
483
963
1016
1052
1083
64
73
50
75
52
58
67
83
istanbul Özel Eczacılık Yüksek Okulu - istanbul Private High School of
Pharmacy
1963 - 1964
.i 1964 - 1965
1965 - 1966
1966 - 1967
166
87
249
417
544
Toplam-Total
1963-1964
1964 - 1965
i
i
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi - Ankara University's Faculty
of Pharmacy
1965
966
~
- 1966
~_196:-
1963 -1964
1964
- 1965
1965 - 1966
1966 - 1967
131
129
156
I
~~~
581
I
116
253
622
908
1125
Toplam
Total
--
116
166
178
233
35
61
73
--
--
--
i
116
131
117
158
--
2
Tablo:
3-3.
Diş hekimliği fakülte ve yüksek okulları,
sayısı, 1964.1967
Table:
3-3.
Number of Students in
and Graduates
High Schools of Dentistry, 1964 - 1967
öğrenci ve mezun
,
i
i
Diş Hekimliği
Yüksek
Faculties
Fakülte
ve
Ders
Okulları
Öğrenci
Yılı
-
and Hig,h School s of
School
Faculties
from
Year
Dentistry
~~" ~:,"d~";;,J--;
M
Mezun Sayısı
\
Sayısı
F
ana
N"mb"~f
M
Total
"i'::::::
Total
F
\
Toplam-Total
Ankara
Yüksek
Üniversitesi
Diş Hekimliği
Okulu - Ankara University's
High School
of Dentistry
1963 - 1964
1964 -1965
1965 -1966
1966 - 1967
635
907
1000
1 341
187
397
253
325
1963 -1964
1964 - 1965
1965 -1966
1966 - 1967
20
44
34
88
2
9
15
Hac.ettepe
Hekimliği
Yüksek
Hacettepe
University's
--;i-
1963 - 1964
Üniversitesi
Diş
Okulu - Ankara
1964-1965
High School
of Dentistry
1965
- 1966
1966
- 1967
::
\
53
I
--
\
26
\
Ankara
822
1 304
1253
1 666
1963 -1964
1964 - 1965
Üniversitesi
Diş Hekimliği
istanbul
University's
Fakültesi
Fa('ulty
1966
of Dentistry
IstanbulÖzel
Okulu
1965 - 1966
Diş Hekimliği
- Istanbul
of Dentistry
Yüksek
Private High School
\
- 1967
1963 -1964
1964-1965
1965 - 1966
1966 - 1967
\
416
i
104
99
143
128
\
i
22
114
~:
87
34
\
-~i
87
114
111
_1~\~~
155
32 i
317
476
805
\
ı
29
18
27
22
53
49
ı
istanbul
106
i
-\-
32 _26
431
456
437
75
81
116
66
93
159
518
570
548
75
81
116
78
29
18
27
16
.
104
99
143
94
\
187
383
569
964
28
6
34
ı
117
Tablo: 3-4. Sağlık personeli yetiştiren yüksek okullar, öğrenci ve mezun
sayısı, 1964.1967
Table: 3-4. Number of Students in and Graduates from
medicine and high schools, 1964 - 1967
Öğrenci
Yüksek
Ders Yılı
Okullar
Number
Toplam
Total
K
F
--
I
1963
- Total
Toplam
- 1964
15
15
81
68
1964 -1965
1965 -1966
1966 - 1967
'
Number
,
E
M
School Year
74
127
247
258
~=--E;::c-.
Graduates
'l-ıZr
Toplam
4
17
39
40
18
19
4
17
57
59
~
--
----------
Sayısı
of
~_~_I~~
89
142
328
326
'__M._-
Ankara Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu - Ankara Hacettepe University's High School of Physical
Treatmenr and Rehabilitation
of
Mezun
Sayısı
of Students
------------------
High Schools
faculties
-------
1963
-1964
28
28
1964
- 1965
47
47
4
4
1965 -1966
57
57
11
11
1966 -1967
66
66
11
11
30
62
74
67
30
62
74
67
11
11
11
9
i
Ank~;:-Hac~;epe
Üniver~ite~i~ük- -I
sek Hemşirelik Okulu - Ankara Hacettepe
University's
High School
of Nıırses
1963 - 1964
1964 -1965
1965 -1966
i 1966 - 1967
_i
[
ı
I
i
Ankara Ha~ett~~~:-(j~iv:r~~~esi
Ti;-i
bi Teknoloji Yüksek
Okulu - Ankara
Hacettepe
University's
High
School of Medical Technology (*)
i
i
1963 - 1964
i
,I
1~
1964-1965
1965-1966
1966- 1967
=1
66
56
29
i
35
95
91
51
48
51
48
16
20
36
42
31
35
51
54
1
4
16
8
17
12
~_.
~---~
Ankara
Hacettepe
yetetik
Yüksek
cettepe
Üniversitesi
Okulu
Universiry's
-
Ankara
High
Di-
1963
- 1964
Ha-
1964
- 1965
School,
__~fDi~teticsn~
1965 -1966
1966 - 1967
-
ı
-,
Ege Üniversitesi Yüksek
lik Okulu - Ege University's
School of Nurses
Hem;ireHigh
1964 -1965
15
1965 -1966 '
15
1966 -1967
i
1
-~-ı-
196;~;-
10
13
i
12
ı
-'-
4
2
2
11
10
13
4
2
8
14
~
ı
i
(i') 1963 -1964 ve 1964 -1965 ders yıllarında
Hacettepe Üniversitesi
Diyetetik ve Tıbbi
Teknoloji
Yüksek Okulunda okuyan öğrenciler
Hacettepe
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
öğrencileri
arasında
!Jösterilmi~tir.
118
(")
The Students of Ankara Hacettepe University's
High Schools of Dictetics and Medical Technology
duringt the School years
1963 -1964 and 19641965 are uncluded among
Students of Ankara
Hacettepe Universiry's
Faculty of M\')dicine,
Tablo: 3-5. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
Akademi ve Yük.
sayısı,bağlı
1964.1967
sek Okullar, öğrenci ve mezun
Table: 3-5. Students and Graduates from Acadernies and High Schools
Attached to the Ministry of Health and Social Assistance,
1964 - 1967
.Akademi ve Yüksek Okullar
Academies and High Schools
Ders Yılı
School Year
1963.1964
Toplam-Total
Hizmetler
Akademisi
- Acade-
my of Social Services
190
idaresi
Yüksek
Okuiu
- High
School of Health Administration
--
33
89
70
63
60
47
56
60
117
119
120
35
35
-
59
66
89
59
66
89
76
-
- 1967
1963 - 1964
1964
- 1965
1965 - 1966
1966.1967
titüsü
1964-1965
1965 - 1966
1966
-
Nesibe
Gevher
Sağlık Eğitim EnsNesibe Institute of
Health Education
- 1967
-
-
114
134
85
-
2
4
76
136
89
.
-28
9
9
13
-
-
-
-
14
9
11
-
-
--
\
22
65
156
11;,
19
21
14
-
114
--
72
29
14
9
11
-72
-
-
30
27
--
29
6
22
58
28
86
16
1964.1965
1965 -1966
62
69
47
58
109
127
10
31
13
14
23
45
57
57
114
28
18
46
1966
1963
Gevher
-
56
1963 - 1964
Sağlık
-
-1964
-
High School of Nurses
286
399
448
412
6
36
104
70
246
266
202
1964 -1965
1965 - 1966
Mezun Sayısı
Number of Graduates
Toplam
K
E
Total
F
M
16
29
52
43
1964.1965
1965 - 1966
1966.1967
1966
FI,orence Nightingale Hemşirelik
YÜkSek Okulu - Florence Nightinga\e
--
96
153
182
210
1963
Sosyal
Öğrenci Sayısı
Number of Students
Toplam
K
E
Total
F
M
- 1964
- 1967
119
Tablo: 3.6.
Yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullar, öğrenci ve me.
zun sayısı, 1964.1967
Table: 3-6. Number of students in and graduates form school s training
auxiliary health personnel, 1964 - 1967
yılı
Okullar
Öğretim
School
School Year
s
1966
i
49
51
52
54
- 1967
Sağiık Kollelleri . Health
Colleges
Sağlık Okulları
Sohools
Health
F
Total
M
2 903
3577
4222
4923
4175
5288
6133
7011
964
1146
1432
1710
2236
2857
3343
3798
M
1272
1711
1911
2088
-._
--~---
-----"---~----~._.--~._-
ii
E
K
1272
1 711
1 911
2088
1966 -1967
20
21
2~
23
1963 -1964
1964 -1965
1965 - 1966
1966 - 1967
25
25
26
27
1582
2091
2462
2880
1582
2091
2462
2880
1963 - 1964
1964 - 1965
1965 1966
1966 -1967
3
4
4
4
318
312
321
333
318
312
321
333
1
1
40
28
40
28
1963 - 1964
1964 -1965
1965
-1966
i
i
-
i
-
Okulla.
Schools
1964 - 1965
1965 1966
-
614
1073
1310
1800
364
261
600
614
709
1049
1200
364
261
600
223
159
224
336
223.
523
485
936
284
435
750
806
284
435
750
806
88
87
75
58
88
87
75
58
19
28
19
28
i
120
Total
i
-
-
1966-19671
(*)
F
--
1963 -1964
rı (*)
Toplam
--
i
-~._
Bakıcılık
Ghild Care
i
K
--~-
Hemşire
Okulları.
Özel
Private Nurse Schaols
Çocuk
i
!
-=-1
--~_.,_..~._----_.,--_.~--
-_...-
Grad_u~te~
i
Toplam
E
--
-Toplam-Total
~_~~~llb_e~_~f_~_~d:nts___-_~~nıber__~_-
of
Schools
1963 -1964
1964 -1965
1965 - 1966
Mezun Sayısı
Öğrenci Sayısı
~i
Okul
sayısı
Number
Çocuk Bakıcılık
Okulu 1964. 1965
ders
Özel Hemşire Okulu haline getirilmiştir.
yılında
(")
The Child Care School
Nurse
School
in the
i
i
is transferred
school
year,
into Private
1964 - 1965.
-
Tablo: 3.7.
Table:
Sağlık kolejlerinden mezun olan öğrencilerin bölümlere göre
dağılımı, 1964.1967
of pupils
1964 - 1967
division,
~'~~i
ı-
2
Genel Toplam
General To~al
Yılı
Öğretim
School- Year
T
1963 - 1964
M
F
\~
;~
'~~
~ u.ıaı ~~
z .c
'gı ai
-;
F
F
173
50
108
136
226
48
71
91
\
-;
ınCI)
~-5 § :
Q)
oı-~
~-r
-;
M
T
M
E
T
1
K
M
F
.
223
159
224
336
364
261
600
290
185
498
'
yatılı ve
M
ı
Distribution of pupil~ in Health School s as
day - pupils, 1964 - 1967
M
E
2 2.36
2857
1272
1711
3343
1911
3798
2088
-
K
F
Gündüzlü Öğrenci
Day - Pupils
T
T
_._----909
1 099
2347
962
1 385
2517
868
1 649
1846
2254
1432
1710
.
937
1155
964
1146
9
30
39
boarding and
Yatılı Öğrenci
Boarding Pupils
Toplam
Total
1-F
gündüzlü olarak
3-8.
T
T
3
17
10
36
32
25
39
49
35
Table:
1963.1964
1964 -1965
1965 1966
1966 1967
öğrencilerin
38
44
47
Sağlık kolejlerindeki
dağılımı, 1964.1967
T
T
i
3.8.
Yılı
Radyoloii
Teknisyeni
Radioloçıy
Technician
.
Tablo:
- Year
-
K
\
22.3
523
485
936
1964 - 1965
1965 -1966
1966 -1967
E
'~b~i
;'ğ: c: - \
<tl <tl<tl <tl,
Q),i
'>:; ın.s:
aı c: t:
:2
.2:
Q)
i:ı:
---1
Öğretim
"
en.~
I
T
School
...
..
\
to
Laboratuvar
Teknisyeni
Taboratory
Technician
[j3'öo
~
aı c:
\
according
Colleges
in Health
3-7.. Distribution
T
~T
M
390
603
992
1281
E
K
F
335
556
55
47
949
47
1220
61
121
Tablo: 3-9. Sağlık kolejlerindeki öğrencilerin bölümlere ve sınıflara göre dağılımı, 1964 - 1967
Table: 3-9, Distribution of pupils in Health Collages
sections and classes, 1964 - 1967
Classes
Ders Vılı
School Year
Genel Toplam
General Total
:o o
:a
tQ)
:=
E Q)o"
o)
..lı:
5!
:= 0):8
~ E
~-
~-
E
i-ca
~+...~
M
1963-1964 2236 ~72
Toplam
Total
1964 -1965
1965 -1966
1966 1967
-
2857
3343
3798
K
oi:
Laboratuvar
Bölümü
Laboratory
Section
>52+==
o).::c:~
1ij'~~0)
F
-
F
964 ~
277
1146
1432
740
709
12088
1710
1103
E
K
F
M
916
344
1380
627
~
E
~
M
--~~--"-
E
K
...~ i M
F
~-ca
~+-(
Birinci Sınıf
First Class
1964
- 1964
- 1965
1965-1966
1966
- 1967
1029
639
390
957
542
969
503
521
1065
145
93
1540
195
166
79
1697
200
167
45
~
108
415
262
131
466
51
22
466
313
114
388
50
61
544
339
144
417
51
61
22
Üçüncü sınıf
Thırd Class
1966 - 1967
::
ili E
iE ,:: :::
~
~
::
891
455
436
295
109
345
51
52. i
20
1963 -1964
1964 1965
1965 -1966
543
485
953
382
261
613
161
224
340
110
136
101
48
71
220
212
185
508
41
44
50
44
49
35
::E: :::
-
1966-1967
Dördüncü
Sınıf
Fontth Class
-
1963- 1964
1964-1965
1965- 1966
1966.1967
~184
445
495
944
503
286
271
609
~~_~~~~i_~~~134
108
45
224
'1964 ders yılında toplum sağlığı bölümünden
88 öğrenci mezun olmuştur. Bu öğrenciler radyoloji
bölümjinde {Jösterilmi~tir.
(*) 1963
122
50
48
162
92
212
195
506
M
F
52
65
55
10
38
44
48 .
39
49
35
i
87
106
97
9
122
155
146
i
9
-
-
22
25
39
4343
61
53
25
53
-=32
;~
;:39 ~
39
32
3
17
88
88
25
10
39
30
9
36
32
25
3
17
10
39
30
9
'-- 41
i
184
159
224
335
!;§
~i---;-
~i
257
i
Ikinci Sınıf
Second Class
K
~~~i---;;---;-183
~
E
E
Ia-ca
I
/
1963
RadyoloU
Bölümü
(*)
Radioloçıy
Sertion (*)
en..Q (J) c.>w ..c
~-'-
K
1711
1911
i
~-
o)
~ CT. ~
:::ı'L Incel)
'ın..= ..Iı:'~ :EE~ fı:~
~ '~~'~ ~Tg
~~ ~
ıı.ı:2:
---~
~
CD
:ı:: z
--~
to
:=
c: E
= ,~5!
§ 'CI1
+:;..2 t)
Q)
:=
E
:::1 c:
Sınıfla\'
according
(*) During the school- year 1963 - 1964 88 pupils graduated from the Community Health Section. Thes~
ııre includ(cıçlin ihş Rııdiogology sectioıı,
Tablo:
3.10.
Sağlık okulları öğrencilerinin
dağılımı, 1964.1967
Table:
3-10.
Distribution
-1963 -1964
1964 -1965
1965 -1966
1966 -1967
Boardinçı
--
E
M
T
T
~
1 582
2 091
2.462
2 880
1582
2091
2462
2880
Gündüzlü
Öğrenci
Day - Pupils
Vatılı Öğrenci
Toplam
Total
-
midwite) schools
ot pupils in Health (viIIage
as boarding and day -pupils, 1964 - 1967
Öğretim
Vılı
School
Year
gündüzlü olarak
yatllı ve
i
\
i
Pupils
----
E
M
~
1 560
2 068
2441
2 880
ı
'K
F
T
T
1560
2068
2441
2880
22
23
21
E
M
22
23
21
\.
öğrencilerinin
Tablo:
3.11.
Sağlık okulları (Köy ebe okulları)
göre dağılımı, 1964.1967
Table:
3-11.
Distribution ot pupils in Health (Willage
according to classes, 1964 - 1967
Midwite)
sınıflara
schools
"
Ders
Sohool
1963
1964
Toplam
1. Sınıf
2. Sınıf
- Year
Total
i st Class
Ilnd Class
- 1964
- 1965
1582
2091
2462
2880
Vılı
1965 - 1966
1966 - 1967
\_L
822
855
839
1155
444
801
856
926
3. Sını
IIlrd Class
316
435
767
799
123
4
-
TEDAVi
4
-
TREATMENT
KURUMLARı
VE ÇALIŞMALARI
INSTlTUTIONS
AND THE ACTIVITIES
.. "".
125
i,
,>.-,
>
';
,
' sayısı,
tedavi kurumları ve yatak
1964
-1961
tablo: 4-1.
Türkiye'deki
Table:
Treatment institutions and number of beds in Turkey, 1964-1967
""'.
4-1.
-g
.c
iii ....
o
o) ..
iii
~15i/)
uı..ı::
ad:!
i
~ı
:'::~.5
:.
Instltutlons
E
i!e
:s:ı1/) a
Toplam
"o
o)
.o
iii ....
~15i/)
i
uı..ı::
EO),S!
~.c""
i!EB
:s:ı1/)
:::ı
iii
o
"o
o)
.o
uı..g
~.o
E
i!e
a
:s:ı1/)
:ı
E
iii ....
~15
i/)
..
o)
0).-
i
o
;
E
..
o)
.:ıı: .c
~:,::z.5
:,::z.5
Z
55 126
638
-Total
iii
626
55451
640
:ı
>
"o
o)
.c
iii ....
o
iii
i
~ql/)
Cl)i-5
E
0).-
i
i!e
:s:ı1/) a
Z
57 833
..
E
~:ı
Z
:,::z.5
59173
664
~...-
--
General
Hastaneler.
Genel
Hospitals
Genel Sağlık Merkezleri - General Health Centers
Göğüs Hastalıkları Hastaneleri
ve Sanayoryumlar Hospitals
of Ohest Diseases and Sanatarla
Kemik Hastalıkları HastanelerlHospitals of Bone Diseases
i/)
i/)
i/)
i/)
Kurumlar
19 6 7
1 966
1 965
1 964
252
30 805
268
31 813
282
33 824
297
35015
286
3833
264
3428
263
3398
268
3434
-
Doğum
Evleri
- Maternlty
- Hospitals
11111
45
10856
46
11 219
49
11 067
4
1175
4
1175
4
1175
4
1 175
33
2819
31
2809
30
2797
31
2987
4
4700
4
4700
4
4700
4
4700
Hospl-
tals
Akıı ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri
48
of mental
and Neurological Diseases
- HospiTrahom Hastanelerı
tals of Trachoma
HospiCüzzam Hastanelerı
-
6
tals of Lepra
Kanser Hastanelerı . Hospitals of Canc~'
Kuduz Hastanelerı Hospitals
of Rabies
Zührevi Hastalıklar Hastanelerı . Hospitals of Veneral
Diseases
135
5
265
265
1
75
75
155
5
135
i
\
Pravantoryumlar
Preventoriums
-
140
48
2
140
2
135
265
265
75
150
50
50
-
2
5
140
55
55
2
140
55
Not:
Milli SavunnmAakanhOınibağh tedavi kurumları
,,'" yatakletl dahil değildir.
Note: 'TreatmentinsHtutionsbelonglng to the Minlstry
of National Defence and their beds ane not
included.
121
Tablo: 4.2.
Genel hastanelerin bağlı oldukları teşkilata göre dağılımı ve
-1967
yatak sayısı, 1964
Table:
4-2.
Distribution of general hospitals into organizations and number
of beds, 1964 - 1967
196
Teşkilatın
4
ıl)
Adı
en
>.
mo
N ame of Organization
...a
ıl)
~ (IJ
c ~~~
~
>m
~
ıl)
~!
>-
~
(IJ
ra ..a ..-
30805
268
>z
~
ca
ın
m~ro
f:(1)......
~ ..o
xzı "':JO
-
---~---
252
m~ro
tiEt}
.
>a:J"fın°ll)
!!!~
>-0
m~rn
;::(1)
1 96
7
ıl)
]!
..;;;1
mb ~
o
*""
.e -Q'Ei .:g ..aE
Ci>':'"
C\1:JO
c1j :J
XZ~
>
Z
Genel Toplam - General Total
196 6
1 96 5
.ı::ıE
r~:J
cu ..o .tiEt}
i
XZı
~
.'9
ca
m:Jo
>
I
'-i--~---
31 813
2,82
ıl)
Q)
"o
iii
>.
ıcı-
..a
ıno
13
~...r:Q)~
15
..a
E
:J
Z
rf)
~E.~
xz:ı
CU:JO
-!!!
~
1/1
~
~
cil
-g
..a
-o
...
ro
..a
33824
2,97
35015
31 344
234
32 424
19450
168
20 605
i
--;~~a-:
~
"-
ı:::
ro
Ô
'E
rJ)
(1)
cc
-Tat a i
i
~
28 32~1~
Assistance
(")
3~--1--- --~;-
i----
i
Sağlık ve sos~a~Yar:-:Ikanlığı - Ministry of Health
and Social
29
i
136
18035!
luşlar
officlal
Sosyal
-
Other
Ministries
19030
161
21
1968
22
2843
21
1935
22
1 935
Insurance
Municipalities
27
7
3 968
Universities
5
2442
Society of Social
Belediyeler
Üniversiteler
-
28
6
4019
1 914
32
6
4695
1 914
34
6
5
2442
5
2442
5
5515
1927
2442
i
and
organizations
Sigortalar
Kurumu.
-
,
154
Diğer Bakanlık ve Resmi KuruI
1
1944,
1
i
Toplam
...
ro
cro
Ô
ii)
N
:0
Şahıs ve Derneklere
lar
-
Persons
-~
~-;~-;-1~--~:;-1-~~80
-Total
ait olan-
and Associations
41
1 073
i,
40
1 032
42
8
487
8
6
921
6
[
Yabancılara
ers
Azınlıklara
ait olanlar - Foreign-
ait
olanlar
norities
.2 591
i
1------------ı
1072
49
1 183
487
8
487
921
6
921
i
8
487
6
921
i
:
- Mi-
(*) Deviet, numune ve çOcuk hastaneleri topiamıdır.
t ~
128
("') Total number of state, general and chiidren;s
E
:J
> z
hospitals.
Tablo:
4-3.
Göğüs hastalıkları hastanelerinin (sanatoryumlar dahil) bağiı
oldukları teşkilata göre dağılımı ve yatak sayısı, 1964 1967
Table:
4-3.
Distribution of hospitals
-
sanatoria)
196
i---~T
N ame of Organization
:X15
- 1967
ı-"Ca
CQ)...
~ 15
1
Q)
>-
:x
I
LG .0'-
i
tiEiA"
LG :;:ı o
i
~
.o
.ı!! E:;:ı
I1-->
::ı:z:ı:
48
<1\
1 96
1966
7
\
=-ı-~--~--:ı
u)
-]
.
i
u)
G)
Toplam-Total
(including
\
- ---ı
=
~
Adı
diseases
1965
4
\
Teşkilatın
of chest
into organizations and number of beds, 1964
z
~15
~
u)
!LG.oQ5]
.-
tiEiA".ı!!
IG:;:ıo
::ı:z:ı:
~
\
~15
~ ~Q; !
u)
i
~
05]
LG.o .-
=
-o
Q)
.o
iii
>.
lG.....
Ulo
> z
::ı:z:ı:
> z
~Q5]
LG.o .tiEiA"
ıu:;:ıo
::ı:z:ı:
=
~
Q5
IG:;:ı
.oE
\
tiEiA".ı!!
IG:;:ıo
~.o
E 'i
IG:;:ı
-~ 15
u)
=
~
LG
Q;
.o
E
:;:ı
'!ii
> z
I
11111
45
10856
46
11 219
49
11 067
8690
32
8625
32
8652
35
8518
\
i
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı - Ministry of Health
an Social Assistance
32
Diğer Bakanlık ve Resmi Kuruluşlar . Other Ministries and
Official organizations
5
4
919
Sosyal
Sigortalar
KurumuSociety of Social Insurance
505
Özelolanlar
(Dernekler
Dahil) - Special (IncJuding Associations)
8
997
10
i
894
4
894
5
505
2
805
2
805
832
8
868
7
795
949
Tablo: 4.4.
fable:
Doğum evlerinin bağlı oldukları teşkilata göre dağılımı ve yatak
sayısı, 1964.1967
4-4. Distribution of maternity hospitals into organizations and
number of beds, 1964 - 1967
196
u)
u)
-o
Q)
iii
Teşkilatın
Adı
N ame of Organization
>.
:X15
G)L.m
iii
u)
ui
CQ)...
Lu .0'-
i
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı - Ministry of Health
and Social Assistance
Sosyal
Sigortalar KurumuSociety of Social Insurance
Minicipalities
Belediyeler
Özelolanlar (Dernekler dahil)
'"
>
aNons)
(lncluding.
>.
LG.....
o
Q)
>-
~UlO u)
~G5]
.o
~-e'g
IU:;:ıO
::ı:z:ı:
z
33
2819
25
2 265
--
iii
i
.o
.....
o
Q)
>-
]
.0
>
z
1\1
E:;:ı
u)
u)
-o
Q)
iii
>.
lU.....
UlO
u)
cıı>-CQ)'s
LG.0'-
tiEiA"
Iu:;:ıO
::ı:z:ı:
iii
i
.o
.....
>.
LG.....
UlO
Q)
>-
G)s...-ro
CQ)...
:ıl
tiEiA"
I\I:;:ıO
LG
'!ii
z
u)
LG.0'-
::ı:z:ı:
2809
30
2797
31
24
2275
23
2200
24
66
400
iii
o
..:ıo: .o
ta E
'!ii :;:ı
>
-o
Q)
iii
31
66
400
-
. Special
.....
-o
Q)
iii
E
LG :;:ı
tiEiA"
l\I:;:ıo
::ı:z:ı:
Toplam-Total
.o
1 9 6 7
1 966
1 965
4
.o
.....
o
>.
>
--
Q)
>-
~.o
E
:;:ı
z
2987
2390
66
400
2
1
136
400
131
4
61
Associ6
88
5
68
5
129
Tablo: 4-5. Türkiye/deki
Table:
4-5.
All
Hastaneler
Hospitals
-
Hastaneler
General
Genel Sağlık Merkezleri
Centers
Hastane
sayısı
Vatak sayısı
Ve ar
Number of
hospitals
Number of
bed s
Hospitals
- General
Health
GÖğüs Hastalıkları
Hastaneleri
(sanatoryumlar dahil) - Hospitals of Chest Diseases
(including sanatoria)
Kemik Hastalıkları
of Bone Diseases
Doğum Evleri
Akıı ve Sinir
Hospitals
-
-
Hastaneleri
Maternity
Hastalıkları
Trahom
Hastaneleri
Cüzzam
Hastaneleri.
HastaneleriNeurology
- Trachoma
Cancer
-
Hasımals
Rebies
Zührevi Hastalıklar Hastaneleri
of Veneral Diseases
Prevantoryumlar
-
Hospitals
Lepra Hospitals
'Kanser Hastaneleri.
Kuduz Hastaneleri
Hospitals
Hospitals
of Psychiatryand
Hospital~
- Hospitals
Prevatoriums
Not: 1. Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığına bağlı do130
yatak sayuH ve C}ai'$of beds
Vıi
Toplam-Total
Genel
bütün tedavi kurumlarının
treatment institutions in Turkey
ğum ve çocuk bakımevleri ile doğum pavyonlarmdaki çocuk yatak sayısı ve yapılan mesai
bu kısma dahildir.
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
Note:
638
626
640
664
252
268
282
297
286
264
263
268
48
45
46
49
4
4
4
4
33
31
30
31
4
4
4
4
6
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
55 126
55 451
5f 833
59 173
30 805
31 813
33 824
35 015
3 833
3 428
3 398
3 434
11 111
10 856
11 219
11 067
1 175
1 175
1 175
1 175
2819
2 809
2 797
2 987
4 700
4 700
4 700
4 700
155
135
135
135
265
265
265
265
75
75
75
150
and
activities.
Ayakta tedavi
Out
- Patients
9 422 956
9 707 302
10866838
11998792
7 540 003
7 795 829
8 840 970
10160013
1 052 227
1 043 292
1 049 369
989 745
68 545
45 889
49 902
49 264
27 534
30 829
37511
34 284
534912
543 752
638 374
554 378
24 797
25 862
27 454
27 739
167 267
213725
205 899
170 359
2318
4211
4899
640
1
50
7330
1
50
6878
2
140
5353
2
140
~ 91~
2
140
5124
2
140
5492
1
48
1
55
1
55
1
55
1. Number of beds for children in activities o
maternity and children's homes and pavillons
belonging to the Ministry of Health and
Social Assistance are included.
.,
inaları, 1964.1967
1964 -1967
Taburc
Hastney
In
yatnlr
Ölen
olan
Devrn
\
Yatılan gün
sayısı
Length
of
stay
[days)
kaln
31.x1ı
Deaths
Discharged
- Patiens
Patiens
i n
Tedavi
Yatk
Bir hastanın
ortalama kalışı
Averag
lenght
of
stay
[days)
Yatak Işgal
oranı (%}
Ocupany
rate
["lo)
\
1116164
1181204
1 262 777
1 297 424
805 040
869 020
946716
981153
117 052
108 301
107 412
100 089
58421
57 833
58 763
54 305
6230
6644
6874
4995
111172
122 044
124 205
133 460
12218
12 101
11 493
17 608
2903
2604
3501
3244
361
338
570
328
1228
971
1081
354
1 050 576
1112334
1191 787
1 231 408
760157
821 739
895 877
935 399
114 706
106 123
105470
98512
48 260
46 361
48 545
44 773
5561
5988
6157
4467
108 705
119 276
121 829
131358
7460
7874
6913
11 368
2903
2604
3501
3244
187
190
412
151
1139
855
948
275
265
142
1251
1080
1624
1482
288
268
273
264
260
129
1240
1078
1621
1482
258
246
254
250
2. Doğumevi,
doğum ve
doğum pavyonlarındaki
rı toplamı
ve yapılan
32 176
33413
34 721
35 040
26 469
27 885
29 365
29 597
1438
1 257
1 138
1 147
2498
2370
2397
2404
53
42
48
43
928
1038
974
749
746
762
730
1070
33412
35 457
36 269
30 976
18414
19 396
21 474
16 157
908
921
804
430
7663
9102
7821
7128
616
614
669
485
1539
1730
1402
1353
4012
3465
3850
5170
i
12 765 787
12688 547
13402 220
13821 081
7011 247
7 398 042
7 657 985
8105918
684 387
599 535
573 448
536 402
2 809 284
2514044
2 985 826
2 523 870
250 433
261 802
248 093
213 789
530 753
518713
517548
541 466
1 394 800
1 306188
1 329 854
1 821 889
bakımevlri
63
63
63
64
62
64
62
63
46
49
46
43
69
63
73
62
58
61
58
50
52
51
51
50
81
76
78
106
3
9
8
4
41
50
57
17
171
139
150
173
48
66
76
62
47355
49 642
39 405
46 383
20 404
23 462
27 443
10 351
131
147
138
141
17
24
25
29
49
51
41
48
75
86
100
19
4
9
1
4
11
2
3
3952
2643
4025
3626
5491
4766
13099
13493
13 176
13 604
15
20
3
3
3
3
51
50
48
52
21
14
8
7
11
9
75
67
66
68
30
22
19
14
çocuk
11
11
11
11
9
9
8
8
6
6
5
5
48
43
51
47
40
39
36
43
5
4
4
4
114
108
115
103
ve
2.
Total
number
kadın ve bebek yatak la-
and
mesaiyi
homes
kapsamaktadır.
of
materniy
of
actives
and
pavilons
and
materniy
infat
are
and
bed
s
children's
include.
13ı
tablo:
Table:
4.6.
4-6.
Sağlık ve Sosyal
Yardım
Activities
and number
Hastaneler
Hastane
sayısı
VıI
Hospitals
Bakanlığına
bağlı tedavi kurumları
of bed s of treatment
Institutions
Vatak sayısı
Number of
beds
Number of
hospitals
Ye a r
Ayakta tedavi
-
Out Patients
-~--~--
Top
- T o. t
ia m
a i
1964
1965
494
488
1966
494
39 043
I
I
Genel Hastaneler
- General
Doğum Evleri
Traham Hastaneleri.
Cüzzam Hastaneleri.
Kanser Hastaneleri
32
32
32
35
8690
8625
8652
8518
56
45
48
47
349
278
259
021
Health
1964
1965
1966
1967
286
264
263
268
3833
3428
3398
3434
1 052
1 043
1 049
989
227
292
369
745
- Hospitals
1964
1965
1966
1967
4
4
4
4
1964
1965
1966
1967
25
24
23
24
2265
2275
2200
2390
341
360
429
343
435
479
138
172
1964
1965
1966
1967
3
3
3
3
4550
4550
4550
4550
24
25
27
27
797
862
454
739
1964
1965
1966
1967
6
5
5
5
Kuduz Hastaneleri
Trachoma Hospitals
Lepra Hospitals
- Rabies
(*) 6 monthsactivitise
132
Hastaneleri.
Neurology
- Cane'er
-
1964
1965
1966
1967
Hospitals
Akıı ve Sinir Hastalıkları
Hospitals of Psychiatryand
---
501
~~O9
3821084
3995727
4236567
4189663
- General
- Maternity
272
18035
19030
19450
20605
Hospitals
Kemik Hastalıkları Hastaneleri
of Bone Diseases
6 046 426
136
154
161
168
Göğüs Hastalıkları Hastaneleri
(sanatorYU/TJlardahil) - Hospitals of Chest Diseases
[including sanatmia)
Genel Sağlık Merkezleri
Centers
5719403
39 950
51~_-1~-~1
--~~~-1964
5 493 011
39558
Hospitals (*)
Hospitals
in 1967.
1965
1966
1967
I
155
135
135
135
27 534
30 829
37511
34 284
167 267
213725
205 899
170 359
265
265
265
265
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1 175
1175
1 175
1 175
1
1
1
1
1964
1965
1966
1967
(") 1967 yılının 6 aylık faaliyeti
75
75
75
150
2318
4211
4899
640
50
50
7330
6878
gösterilmiştir.
nın yatak sayısı ve çalışmaları, 1964.1967
athached to the Ministry of Health and Social
---
----_.
._---------
Hastaneye
Discharqed
In - Patients
----
813192
861184
877 986
864 358
914190
926 989
._~-
31XII
Deaths
---;~6~5~-1
826 436
23 993
25 984
27103
27 343
25182
25 903
21 660
\
\
i
-- i---~-
i
sayısı
length of
stay (days)
--------_..'
Bir hastanın
kalışı
ortalama
Averaçıe
lenç;.th of
stay
\
i .-_._-
(days)
__n______--
--------
. ----_.-
11
10
10
10
9 072 005
8943175
9 483 865
9480815
--~._-_.-_._.-
-_.,~
-'_.I"~
-
_.-
-----
25 487
_.
-
\
__n__"----
Devren kalan
--
-_._~---"'--
-----
\
i Yatılan gün
-
----
Ölen
Taburcu olan
yatanlar
-_.
---
-
i
Patients
in
Tedavi
Yatakta
Assistance,
Yutak işgal
oranı
(%1
Occupancy
rate
---_._---
[%)
-------
64
62
65
63
.~,--~_._~~--"'
---------------
545314
585 111
633 539
652 181
513847
552 675
597 820
620 636
20473
21 242
22511
22 426
10 994
11 194
13 208
9119
4175198
4 382 455
4 550 458
4 583 939
8
7
7
7
63
63
64
61
49771
49 968
50075
45 571
41295
40 222
41594
37 926
2386
2263
2264
2269
6090
7483
6217
5376
2 147676
1 936 597
2341 230
1 902 750
43
39
47
42
68
62
74
61
117 052
108 301
107412
100 089
114 706
106123
105470
98512
1438
1 257
1 138
1 147
908
921
804
430
684
599
573
536
387
535
448
402
6
6
5
5
49
48
46
43
6230
6644
6874
6995
5561
5988
6157
6467
53
42
48
43
616
614
669
485
250 433
261 802
248 093
213789
40
39
36
43
58
61
58
50
98745
99 926
101 044
90 202
96981
98 522
99 702
369
384
384
397
1236
1380
1020
945
377
418
400
386
155
820
477
735
4
4
4
4
46
50
50
44
11 770
11 676
10947
17041
7116
7554
6500
10944
724
737
689
1031
3930
3385
3758
5066
1 369
1 270
1 299
1 797
397
862
359
823
116
109
119
105
82
77
78
108
2903
2903
-
-
-
-
2604
3501
2604
3501
3244
-
3244
-
-
361
338
570
187
190
412
3
9
8
171
139
150
47355
49 642
131
147
49
51
328
151
4
173
46 383
141
48
1228
971
1081
354
113e
855
948
275
41
50
57
17
48
66
76
62
20 404
23 462
27 443
10351
17
24
25
29
75
86
100
38
-
-
-
-
-
-
91 807
265
142
i
i
260
129
(*) The figures for 1967 showonly
-
-
-
-
-
4
9
six months activity
-
-
1
4
-
-
-
3952
2643
-
-
15
20
-
-
-
21
14
133
;;-c
Tablo:
4-7.
Diğer bakanlık ve resmi kuruşlara bağlı tedavi kurumlarının
Table: 4-7. Treatment
Hastnelr
Institutions
Toplam
---~--~--
- General
Hospitals
Göğüs Hastalıkları Hastaneleri (sanatoryumve Provantoryumlar) - Hospitals of Chest
Diseases
(Including Sanatoria and Preventoriums)
134
i
i
,
Yatak sayısı
Number of
bed s
and
official
i
i
i Avakta tedavi
Out - Patients
I
---~---
27
25
26
26
1964
1965
1966
1967
- Total
ministries
i
-~~--
Genel Hastaneler
Number of
hospitals
Ye a r
~
other
Hastane
sayısı
Yıl
Hospitals
of
2854
2862,
3737
2884
----
---
831 545
789 141
827473
928 528
._--------
1964
1965
1966
1967
22
21
22
21
1935
1968
2843
1935
1964
1965
1966
1967
5
4
4
5
919
894
894
949
821
789
826
926
956
141
419
768
9589
1 054
1 760
yatak sayısı
ve çalışmaları,
1964.1967
organizations, number of beds and activities, 1964 - 1~67
i
Hastaneye
yatanlar
--
--~
- ---
- -J
-------
Ölen
Taburcu olan
ı
Patients
In
Tedavi
Yatakta
i,
Devren kalan
I
31 XII
~'ti'""-ı-"i:h'''ed-ı--ı:th'
I
Yatılan gün
sayısı
Length of
Stay (days)
Bir hastanın
Yatak işgai
ortalama kahs. ı ii oranı (%1
Average!
Occupancy
lenghth of
rate (%)
stay (days)
i
\
I
ı
i
I
-~549
1
46 099
808
48564
46323
840!
49887
47779
963'
48 228
_50
534_-
46 228
46612
47 985
48 561
~
6~
44 432
44 777
46 196
47015
57~-1
13
11
10
13
53
49
39
64
755
269
562
044
9
9
8
12
58
56
38
79
142 821
115 969
130491
113 046
71
59
69
57
43
36
40
33
1 321
ı
ı
1401
1 205
ı
963
951
516238
525 053
673 096
i
\
791
823
878
893
1 005
1012
911
653
i
ı
406
400
394
560
ı
i
2000
1 952
1902
1 973
1667
1 546
1 583
1 665
17
17
25
10
316
389
294
298
135
Tablo:
4-8. Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı tedavi kurumlarının yatak
Table: 4-8. Treatment Institutions Ahachet
Hastnelr
Hospitals
~---
Toplam
- Total
General
Hospitals
Hastalıkları
Hastaneleri
(Sanatoryum
. Hospitals of Chest
(IncJuding
Sana1:oria
and Pre.
ve Prevantoryumlar dahil)
Diseases
ventoriams).
Doğum Evleri
1~6
- Maternity
Hospitals
Society of Social
Vatak sayısı
Number of
bed s
Ayakta tedavi
Out. Patients
,
--._--------
-----------
-- -
29
30
35
38
1964
1965
1966
1967
--------._------
Genel Hastaneler.
Number of
hospitals
Ve a r
--~~-"
Göğüs
Hastane
sayısı
Vıi
to the
-----
-
---.._-------
-----
---
4539
4590
5566
6456
2193913
2 265 893
3016 169
4 240 602
,
-----._--._-
--.~
1964
1965
1966
1967
27
28
32
34
1964
1965
1966
1967
1
1
2
2
505
505
805
805
1964
1965
1966
1967
1
1
1
2
66
66
66
136
3968
4019
4695
5515
2081114
2174544
2910312
4136402
2607
611
595
483
110
90
105
103
192
728
262
717
ve çalışmaları,
sayısı
1964
-1967
insurance, number of beds and activities, 1964 - 1967
Patients
In
Tedavi
Yatakta
--
------
Hastaneye
vatanlar
In - Patients
,
99':124772
150164
168715
107699
129475
155 704
173 540
--~6~--\
2836
1 270
1 584
1 813
3433
3956
3012.
._-
--
102
121
146
159
726
280
519
894
Bir hastanın
ortalama
kalışı
Averaqe
lenqhth of
stay (days)
~:3
u-
-
Devren kalan
31.XII
Ölen
Deaths
Taburcu olan
Discharqed
Yatılan gün
sayısı
lenqth of
stay (days)
---------
'
--"
'
'--'".-
--~
Yatak işgal
oranı ("101
Occupancy
rate ("lo)
i-~:-
1139236
1 276 342
1400 473
1 591 940
11
10
9
9
942301
1 078 552
1 140985
1 312223
9
9
8
8
65
74
67
65
092
025
442
960
79
82
78
76
98
98
83
79
15 843
16 765
16046
47757
6
3
3
5
66
70
67
96
76
69
68
ı
99574
117 202
141 757
155 989
818
1 214
1 509
1 '123
2334
2864
3253
2182
2293
2200
3115
3043
1780
1 649
2433
2336
50
50
71
85
463
501
611
622
2680
5995
6070
10 603
2641
5921
5974
10 390
6
4
5
39
68
92
208
i
i
181
181
243
231
~~
137
Tablo:
4-9.
Belediyelere bağlı tedavi kurumlarının yatak sayısı ve çalış-
Table: 4-9. Treatment Institutions of Minieipalities, number of beds and
Hastnelr
Vıl
Hospitals
Toplam
Genel Hastaneler
Doğum Evleri
Year
- Total
-
General Hospitals
- Maternity
Hospitals
Zührevi Hastalıklar Hastaneleri
Yeneral Diseases
138
- Hospitals
of
Hastane
sayısı
Number of
hospitals
Vatak sayısı
Number of
beds
Ayakta tedavi
Out - Patients
1964
1965
1966
1967
10
9
9
9
2484
2,454
2454
2467
446 994
442 250
473 636
493 688
1964
1965
1966
1967
7
6
6
6
1944
1914
1 914
1927
361 501
355 568
375 19"1
391 939
1964
400
80140
1965
1966
1967
400
400
400
82 769
93315
96 257
1964
2
140
5353
1965
1966
1967
2
2
2
140
140
140
3913
5124
5492
matarı, 1964.1967
activities,
in
Hastane.ye
yatanlar
In - Patients
Yatakta
Tedavi
Vatılan gün
-~---
i Taburcu olan
Discharçıed
--------
------
- 1967
Patients
_-._---------
-"
1964
-_.------.
Ölen
Devren kalan
Deaths
31.XII
~._-
sayısı
Lenqth of
stav (davs)
- -~-~-~--457 122
363 635
543471
447 511
Bir hastanın
ortalama kalışı
Yatak işgal
oranı (%1
Averaçıe
lençıhth of
stav (davs)
Occupancv
rare (%)
--~---
12.
9
11
10
50
41
51
50
168
724
784
775
15
13
16
15
46
40
50
49
247
270
278
196
128529
77 285
94196
98 970
8
5
6
5
88
53
65
68
11
2
3
4025
3626
5491
4766
3
3
3
3
8
7
11
9
38 634
39174
40 344
44 880
36 926
36 249
37211
422.15
1516
1554
1578
1360
1192
1371
1555
1305
22 088
22 034
22198
22 979
20193
20 022
19 926
20 854
961
913
998
1 016
934
1 099
1274
1109
15 295
16 060
16 522
20419
14493
15149
15 664
19879
555
641
580
344
1 251
1080
1624
1482
1 240
1078
1 621
1482
335
282
353
343
139
Tablo:
4-10.
Üniversitelere bağlı
tedavi kurumlarının yatak sayısı ve
Table: 4-10. Treatment Institutions attached to universities, number of
Hastaneler
Vıi
Hastane
sayısı
Hospitals
Year
Number of
hospitals
Vatak sayısı
Number of
beds
Ayakta tedavi
Out - Patients
--_o
Toplam
Genel
140
Hastaneler
- Total
- General
Hospitals
1964
1965
1966
1967
5
5
5
5
2442
2442
2442
2442
324 376
332 646
336 492
345813
1964
1965
1966
1967
5
5
5
5
2442
2442
2442
2442
324 376
332 646
336 492
345813
çalışmaları,
1964
-1967
beds and activities, 1964 - 1967
Yatk
Tedavi
In
Patients
Bir
Yatıln
Hastaneye
yatanlar
In-Patients
Taburcu olan
Discharçıed
49 996
52 751
50 254
48919
45
48
46
44
729
331
386
769
49 996
52 751
50 254
48919
45 729
48331
46 386
44 769
Ölen
Dea1:hs
2095
2266
2029
1933
Devrn
gün
ayıs
Lençıth of
st ay (days)
kaln
31.x1ı
2172
2154
1839
2217
ortalm
hastnı
kalış
Averaçıe
lençıhth of
stay (days)
Yatk
işgal
oranı
(%)
Occupancy
ra1:e (%)
748186
680 744
768616
828215
15
13
15
17
80
72
82
88
748
680
768
828
15
13
15
17
80
72
82
88
i
2095
2266
2029
1 933
2172
2154
1839
2217
186
744
616
215
141
tablo:
4-11.
Özel kişilere ait tedavi kurumlarının yatak sayısı ve çalı
Table:
4-11.
Personal
Treatment
Institutions,
number
$"
of bed s and actlv,
Vıi
Hastaneler
Hospitals
- Total
Toplam
Genel Hastaneler
Ye a r
-
General
Hospitals
(Sanatoryum
Göğüs Hastalıkları Hastaneleri
dahil)
Hopsitals of Chest: Diseases
(including sanatoria)
-
Doğum Evleri
- Maternity
Prevantoryumlar
142
-
Hospitals
Preventoriums
Hastane
sayısı
Number of
hospitals
Vatak
sayısı
Number of
beds
Ayakta tedavi
Out - Patients
1964
1965
1966
1967
58
54
56
61
2206
1987
2126
2094
50 659
66 408
69 125
83 367
1964
1965
1966
1967
41
40
42
49
1073
1 032
1 072
1 183
47514
56 642
58 466
72 135
1964
1965
1966
1967
10
8
8
7
997
832
868
795
1964
1965
1966
1967
6
5
5
4
88
68
131
61
1964
1965
1966
1967
48
55
55
55
3345
9766
10 659
11 232
maları, 1964. 19~1
ities,
1964 -1967
Yatakta
Hastaneye
yatanlar
In - Patients
Tedavi - In - Patients
Taburcu olan
Ölen
Devren kalan
Discharçıed
Deaths
31'x1I
Yatılan gün
sayısı
Lençıth of
stay (days)
Bir hastanın
ortalama kalışı
Averaçıe
lençıhth of
stav (days)
Yatak işgal
oranı (%)
Occupancy
rate (%)
516996
603210
477 752
494 388
19
21
14
16
64
83
62
65
283
291
320
278
156 976
303 421
187084
196 666
7
13
7
7
40
81
48
45
45
40
37
40
794
729
699
832
337
280
270
276
78
76
74
74
93
92
85
95
4
7
6
3
17
12
12
4
9226
5843
6829
8004
7
5
4
6
29
24
14
36
30
22
19
14
13 099
13493
13176
13604
51
50
48
52
75
67
66
68
27 627
29331
33 078
35 286
26
27
31
33
125
901
618
621
378
376
410
537
21592
24106
27447
26910
20 980
23 486
26 760
29138
329
329
367
494
4357
3713
3671
3718
3518
2944
2935
2846
1390
1 244
1687
1 394
1369
1225
1 669
1387
288
268
273
264
258
246
254
250
1124
1054
1050
1128
695
453
663
114
.
143
1ablo: 4-12.
Yabancılar ve azınlıkiara alt tedavi
kurumiarının yatak
Teble: 4-12. Treatment Institutions of Foreigners and Minorities number
Hastnelr
Hospitals
Toplam
Genel Hastaneler
- General
sayı
Number of
hospitals
Year
- Total
Akıı ve Sinir Hastaneleri
Psychiatry and Neurology
144
Hastane
Vıl
Hospita'ls
- Hospitals
of
Vatk
sayı
Number of
beds
Ayakt
tedavi
-
Out Patients
1964
1965
1966
1967
15
15
15
15
1558
1558
1558
1558
82 458
91 561
97517
97 293
1964
1965
1966
1967
14
14
14
14
1408
1408
1408
1408
82 458
91561
97517
97 293
1964
1965
1966
1967
150
150
150
150
!tayısı
ve çalışmaları, 1964.1967
of beds and activities,
1964. 1967
...
...
<
Patlents
Iri
Tedavi
Yatakta
~-,-~~-"
Hastaneye
yatanlar
In - Patients
Taburcu olan
Ölen
Devren kalan
Diseharged
Deaths
31.XII
-_.~
ortalama kah$1
Yatak i$Qal
oranı (%)
Length of
st ay (days)
Average
lenghth of
stay (days)
Oeeupaney
rat:e (%)
~---_.-
-----
Bir hastanın
Yatılan gün
sayısı
---~-
--------
15746
15566
17445
17422
1024
1123
1114
1151
774
862
761
703
282 066
305 203
292991
305 122
16
17
15
16
17 096
17 126
18774
18 709
15 402
15 246
17032
16 998
1002
1098
1 073
1 112
692
782
669
599
256
269
262
281
663
877
496
056
15
16
14
15
50
53
51
55
448
425
546
567
344
320
413
424
22
25
41
39
25
35
30
24
403
326
495
066
57
83
56
42
46
65
56
44
17544
17551
19320
19276
---_.
--_._--------
50
54
52
54
82
80
92
104
145
,
.
;\~.
4.13.
Sağlık ve Sosyal YardımBakanlığınabağlı genel hastaneferın
illere göre dağılımı,yatak sayısı ve çalışmaları, 1964.1967
Table: 4-13.
Diştribution according to provinces, number of beds and
activities of general hospitals belonging to the Ministry of
Health and Social Assistance, 1964 - 1967
Tablo:
V a t ıra rak
te d a v i
Occupancy
u)
>.
ro
"tJ
,
I
"
,-j
I---~~~~:~t
rJ
~
.
C/J
.-
h~~~:~I:~~1
--._--
--,--
~ 1:
cu .~
...ffi
!/j
tô
o.
,
31.xıı
~
1
---/
1964 136
1965 154
1966 161
YJ.6'7_1_168
1964
4
1965
1966
1967
4
4
4
2
3
-
~Devren
kalan
.E
'-4'--1-5--
6
7
--1
1------_.18035 1382108415453141513847
20473
10994
190303995727
585111 i 552675
21242,
11 194
19450 14236567
633539159782,0
22511
13208
i
20 60~ 4189663
652 181 i_6~0 6~~
9119
~~~.
330
97391
9955 i
9421
420
330
330
330
93789
105075
118338
9182
9952
11434
i
i
8672
9386
10775
1
3105
2759
2936
2212
i
177
152
193
201
120
i
1531
115
82
....
~
~>cn
ra~
~ ~L o ~
c
:~
cı o
....
c Q)
ciL ..o
-=
... E
::ı
-;
o cı
c;:.
c;:.
2
m>'
CU)"tJ
cı ü
... b.::
!/j.
c
en+-ı+-ı .- co
Cii-ı:: c ~ a
..c cr..~ ciL
la.. r::: +-> ... 13co)
I
~Z 1i:Q~g ~O
..- 8 --
4175198
4 382 455
4 550 458
4 583 939
ıg--'
10
1.-----
8
7
7
7
63
63
64
61
65159
63 505
66 504
78 339
7
7
7
7
54
53
55
65
14
21
12
5
28 445
21407
18347
12209
9
8
6
6
78
59
50
33
105
96
280
71
50 603
48182
50 070
50 079
12
10
8
6
89
85
70
60
219
349
39
21
21216
22 377
11 062
19 999
8
6
4
7
53
47
23
42
107
143
129
147
49710
50 654
54 087
55 528
6
6
6
6
80
82
87
89
813
1096
1317
1060
365 037
443 537
451 324
484231
8
9
8
8
47
53
54
60
786
277
937
767
9
8
8
8
62
58
66
73
17701
18012
18717
18 060
11
11
9
9
97
99
103
99
114
117
129
164
393
;;;.
-=
tU L.
..:ııı:::Q)
.0.
-!/j c
>. ,~
m
i
------~---
1
230
I
200
209
222
I
i
!
2386
2420
1
2833
2818
1721
193
207
2091
ii
!
ı
341
53
;
~~
i
119
128
127
103
92
35
40
39
64
64
73
80
tablo:
4-13.
Table: 4-13.
Devamı
Countunied
Yatırk
m
<ii
.ÇJ
Provinees
-
°ii
u) m
O
Yıl
i \i e r
--- ..
_.c
>.~
aı-+ u)
Year
aı
m
"D
ID
caı
'S;:
!-+
::ı:z
UJ
aı
"c
;>.
aı o
u) ....
OJ
aı ~.c
....
aı E::J
o
Gl ....
caı.cOJ
-:nE
aı::J
of-' t:
Gl
ID
+'
> z
cı:
~
aı
~ aı
I
....
aı
;>. UJ
Gl of-'
;>. t:
Gl O~
C of-'
ol ro
c-
ro
c-
u)
aı
of-'
;>.
:J
::ı: -t:
o
I
~----
---------
-
-
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
1
2
Oeeupaney
UJ
;>.
aı
tedavi
-o
ı::
-1/1;>.- ....
.-
Hasta hqreketleri
Patient mavement
Taburcu
olan
Diseharged
-------
Ölen
Dea~hs
ID
Devren
aı ....
1/1 <lı
cC
:g -+o
kalan
C ID
Lu .c
31.x1ı
;!.
....
-
E
::J
Z
-~
~o o
o'
as ı~Q)
.0.
i>~
c-Sa:ı
rJ>-O
:ıC-+-ı::
0.ci) ,
C
O~
-i!~
31:>
iii-ı::
.- COi
]-§.g+' ig
... C::~
u
jiij g ;!.8
----
---~-~-~-~-~-~-
~-1L
033
109
375
320
10424
11504
11249
11084
9904
10939
10743
10615
395
397
393
392
125
168
113
77
74 789
82 906
79021
75 364
7
7
7
7
54
65
B2
54
380
380
430
430
120 306
114 044
110647
109401
13063
13016
13413
14109
12381
12374
12 699
13509
444
413
458
438
238
229
256
162
97613
97 458
98 863
111 924
7
7
7
8
70
70
63
71
1
1
1
1
100
100
100
100
13810
13 534
17927
10 824
4464
4516
4501
4197
4316
4397
4411
4095
68
61
62
53
80
58
28
49
30 492
29 967
33021
29 602
7
7
7
7
84
82
90
81
1964
1965
1966
1967
1
1
1
1
65
65
65
65
1943
2371
2578
3735
803
814
1 121
1253
755
778
968
1 234
15
21
32
12
33
15
121
7
7997
8393
11 222
12 122
10
10
10
10
34
35
47
51
1964
1965
1966
1967
1
1
1
1
75
75
75
75
7582
15564
15 268
9981
1373
2471
2521
1421
1262
2344
2396
1349
46
70
78
65
65
57
47
7
14151
22 325
23 939
10 929
9
9
9
8
52
82
87
40
1964
1965
1966
1967
2
2
2
3
240
240
240
310
35 679
47709
53 307
62 739
6767
7854
8199
10 250
6387
7475
7781
9919
165
158
180
208
215
221
238
123
48074
59 444
52616
62 737
7
7
6
6
55
68
60
55
1964
1965
1966
1967
1
1
1
1
160
215
215
215
37713
38 398
41 659
33 902
B 398
7603
8418
8481
5981
7154
7917
8069
222
273
268
236
195
176
233
176
'59018
50 950
42 409
65 535
9
7
5
8
101
62
54
84
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
650
650
650
650
106656
121 690
117 363
94 149
24 056
28019
29417
28 099
22 840
26781
28131
26 957
736
783
781
710
480
455
505
432
166410
202 226
208 132
182163
7
7
7
6
70
85
88
77
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
160
210
210
210
33811
34 538
32 940
38 223
8110
8604
7569
862
7710
8239
7240
7847
264
228
167
260
136
137
162
55
70041
59 953
58125
54 139
9
7
8
7
120
78
76
71
1964
1965
1966
1967
3
3
3
3
350
350
350
385
1964
1965
1966
1967
4
4
4
4
1964
1965
1966
1967
\
90
99
94
97
\
ı
i
i
147
Tablo: 4-13. Devamı
Table:
i ii e r
Yıl
Provinces
Year
w
-]
!!!
w o
Q)
C ID
~..o
t; E
.f!
1!!
.~
"Ot: w
o
>ca
ci)
cu--c
ci)
r+"'.(ij
I
I iıi..
ID
E
ci)""
>t:
ci).~
c
1u
.f!
2
Taburcu
olan
w
>ro
"o
-- ....
i/)
hareketleri
i Dischar-
c.
i
>- .ro
i/) ....
ro
c.
:5cı
'o
:~~-- i
4-
I
5
Q)
c
'ro .Q
kalan
D eat' h s
ı::
Q)
Devren
..
Olen
I
~ ~
3
'-r---
tedavi
!atien~rnovement
>-",
Q)
t:ı
c.
I
--
Hasta
~
O
1- ~i
~~~u~
~
Countunied
Yatırarak
Occupancy
w
<ii
.6.
~]
ro
4-13.
1: E
ro
31XII
OJ
> z
6=1~~~)='
--8--
-~
o
J::ı;
~;ft
.c.
c
1:: W ro
> l. oro~
°ro>
ro
c
I
w"o - '~~
C4-t:
S
0.-
i ro-<::ı::
/J)
..ı: O:.~
ı::
J..
iii_<1J
c
.-(1). ro
~c.
ca
+-ı
B
g ;!o
_9._-
U
_.1!!..-
----i
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
; 14156
2921
2788
61
10257
13073
2867
3172
2781
3085
120
11655
2821
273!.i
35
50
55
72
51
37
31
175
200
250
300
35 983
39715
53 546
53 428
6650
7808
10 364
10676
6318
7372
9874
10196
231
288
249
318
101
148
241
162
50
58
75
78
250
250
250
250
48 908
53 690
57 379
63127
9652
9996
10 430
10 756
9129
9567
9936
10419
331
279
309
252
192
150
185
85
80 439
86212
40419
47147
6111
6390
5718
6186
5609
5958
5264
5678
317
306
335
395
7180
6713
7755
7435
120
120
120
1
1
2
3
1964
1965
1966
1967
!
i
8
8
6
7
50
50
447
43
560
420
035
225
8
7
7
7
79
80
82
71
75865
69199
68 960
73 889
7
7
7
7
83
76
76
81
185
126
119
113
61738
60 870
57 752
49 639
10
10
10
8
56
47
42
36
236
220
231
247
95
133
349
90
49 279
52 862
68 453
47314
7
7
8
6
63
67
87
60
5303
5301
4922
4812
205
223
215
210
127
111
99
91
52 936
50 058
47938
49 223
9
9
9
10
100
94
91
79
3518
3536
4412
5267
126
131
134
149
59
70
49
94
26411
26 073
27 804
31738
7
7
6
6
66
39
30
29
Erzurum
9347
8634
8250
9605
373
416
441
470
278
145
245
276
76 731
74281
78 408
91925
8
8
9
9
47
39
39
46
Eskişehir
6744
7004
7225
6752
345
i
339
334
139
160
149
78
55
62
57
57
8
8
7
8
1
4
4
4
300
375
375
375
1964
1965
1966
1967
3
3
3
3
215
215
1964
1965
1966
1967
1
1
1
2
1964
1965
1966
1967
1
4
5
5
1964
1965
1966 ,
1967
1
4
5
5
1964
1965
1966
1967
1
1
1
ii
215
145
145
145
170
37717
36 658
38178
35 279
.
.
I
r
43 694
46 686
42251
46 609
i
215
i
i
i
110
185
i
7511
7066
8335
7772
5635
5635
5236
5113
20618
18831
24 339
23 525
250
,
;;;
76
77
ii 90
120
!
550
550
i
i
3703
i
3737
4595 i
5510
927
893
640
964
9998
9195
8936
10351
i
i
,
ı
i
i
88 660
235
I
,
i
1
i
148
'
1
1964
1965
1966
1967
1
Erzincan
21921
21685
20481
18967
235
235
235
i
i
!
i
77975
99 737
86 304
i
7228
7503
7708
7165
i
i
i
j
I
1
3351
703
906
467
099
!
85
73
67
67
i ii er
Provinees
Vıi
-
Year
i
i
'
i
§
i~
>-ı:ı
'o
~~
ı
ı
i
i_~~
I 1
i
1,964 ,
---~
--~
Gaziantep
Devamı
Table: 4-13.
Countunied
c/)
Q)
'"tJ
-!!! ..c
..
"-o
>cu
ci) ...
Q)
~
..c
f! E
cu ::ı
> z
--~-
.~
t:
.0
al
Q)
.....
« o
30
30
30
30
2311
1872
2788
2151
içel
isparta
istanbul
izmir
~
E
31.XII
>Z
6
692
194
591
746
i
i
~g ~ ~~
'
c Q;
1ü::J
5: c/) '"tJ
-=
>-
g
i+-oc
1 oc -a.~ i B
~c"-c0.-
'Vu
._~c
.~~~
1\i u
,1ICI...Jo.> o
I
___~_i--
-ı
2988
3678
3694
3614
11 123
12209
11527
10049
Hat-ay
kalan
3174
3853
3881
3770
95
95
95
95
Hakkari
Deaths
8444
8340
10 453
8860
2
2
2
2
1964
1965
1966
1967
c:
8880
8762
11043
9388
22 206
26 523
33471
22 448
i
Diseharqed
Ölen
372
152
235
270
270
270
ı
i
315
367
323
359
2
2
2
2
1965
1966
1967
olan
C
. ::ı
0
Devren
7424
8238
8101
7331
1964
1965
1966
1967
1964
~
.....
ro
i
8011
8757
8564
7802
3
3
Gümüşhane
Taburcu
~
m 2.
--
65719
74585
73 000
77 420
3
I
Hasta hareketleri
--------__3_1_4___~__-
1965
Giresun
C
~
?i~ o
i""§ 1- +-ı - Q.) 2 cf!!! ~
. o.
""D
~--------
Patient movement-
\'iS o.
c/)
ca
:ı: c
ca ....
>- ::J
i 1966
11967
,
>al
cu ro
o.
~
245
245
245
270
i
-~-~
cu
'E
<\1
....
ro
c/)
>- ....
al
c/)
c/)
Vatırarak
tedavi
OeeLlpaney
~--
\ı
~
Tablo: 4-13.
9--=
10
140
112
63 232
32 563
57441
53 897
8
4
7
7
71
38
67
55
265
279
369
273
171
143
221
255
57
53
63
72
366
355
691
063
6
6
6
8
67
54
65
73
64
99
77
95
122
76
110
61
23110
24 640
22 670
22 767
7
6
6
6
67
71
65
66
-
1470
1 740
2915
3575
8
8
6
9
13
16
27
33
-
163
223
438
402
10
3
6957
6281
6132
6421
6629
5941
5753
6098
206
272
268
258
122
68
111
65
53 144
50 970
46051
51 171
8
8
8
8
56
54
49
54
64
73
77
73
7
7
6
6
54
59
63
48
173
226
445
412
i
i
i
1~
\
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
260
260
260
260
55
58
56
68
1964
1965
1966
1967
3
3
3
3
340
340
340
425
77 934
84 406
94 354
88125
9944
10 720
12 062
12 376
9423
10125
11 496
11 825
323
316
380
394
198
279
186
157
1964
i
1965
1966
1967
2
2
2
3
285
285
285
435
47255
46 925
60194
68211
8391
8737
11718
15 359
8013
8309
10851
14819
212
206
304
326
166
222
553
214
83 806
84971
96 277
120 373
10
10
8
8
81
82
93
76
1964
1965
1966
1967
3
3
3
5
1 340
1 340
1 340
1390
466 243
472199
440 067
490 209
27 505
30841
30 984
33 505
24 600
27 683
28100
31018
2072
2222
2066
1017
833
936
818
570
297 877
316700
300713
289 187
11
10
10
9
61
65
61
57
1964
1965
1966
1967
6
6
6
6
1035
1 035
1035
1 035
249 572
264811
270 134
282 930
36 924
42113
41566
45 965
34 594
39 523
38951
43215
610
608
689
587
247
265
252
255
7
6
6
6
65
70
67
68
ı
1 720
1982
1926
263
i
!
485
077
770
750
187
518
149
224
I
ı
149
i" e r
Provinces
ca......
<ii O
Gl Q)
....
C
ca.!J
1iiE
ca ::ı
::ı:z
---
1
-----
i
~~
~.~
c -:;;
.i!! E
ca :J
> Z
~ ı::c.
ca .....
::ı
>- O
cı:
---
2
,
Dischar-
~
-~[='5
3
I;a:ı~~~~-i--~e~-~~ren
Çled
"
1
~=
-
E
:J
':ü
31.xıı
I
b
ol
....
Q)
c
<G .!J
kalan
Deat'hs
:5
>Z
-- --
7
--
-c
ı::
.i!! 0.cn+o>+-'
ca.!: ı::
-
>~u
1/)0ı::
.-roC.
.!t:
~
g~ .e 8
a3~g ~ö
~----
9
8
:;;
:ı...
0
ro
(1)-0
-
10
45 242
41661
46 035
50 687
9827
9487
11447
11 874
9324
8961
10 433
11 323
305
363
382
372
198
163
632
179
76476
71 427
77 050
84 987
8
8
7
7
105
60
72
72
2
2
2
2
390
390
390
630
84 '594
74026
61 226
71810
15 831
15801
15 739
12951
15 436
15 388
15 364
12553
342
346
328
267
53
67
47
131
91 270
81810
65 289
59 727
6
5
4
5
64
57
46
26
1964
65
1965
75
1966
75
75
16 294
18 838
12950
14486
3291
2809
2634
2792
3185
2702
2483
2660
39
43
61
39
14
22
19
23
065
787
704
497
4
8
7
8
59
83
72
86
16 332
15 854
17 942
20319
3620
4227
5135
5613
3480
4075
4924
5438
78
96
153
142
62
56
58
33
14498
20061
21749
21 619
5
5
4
4
71
73
79
79
463
487
599
353
10861
11 364
11514
12224
10 322
10754
10935
11 750
328
357
343
346
211
253
236
128
76
80
76
74
240
931
562
778
7
7
7
6
65
69
65
64
126 155
112821
143461
137040
14790
15325
16 854
17196
14037
14 454
16036
16 323
511
597
581
639
242
274
237
234
104781
80 900
111881
120 866
7
5
7
7
64
49
68
74
1967
,-<.,
.-
C
200
325
325
325
1966
-
<ii
ı::
Q)
3
4
4
4
1967
150
"tl
Gl
1:
caCl)
44
62
60
57
1964
Malatya
!!! ......
>- O
ca
<ii Q)
....
.!t: .!J
c<ı
c.
...: a
1"'>(1)
o",>
+-ı
8
9
7
8
1965
Kütahya
-
~~~~i~~---
'S:
m
ca .....
o
~?7
~~
35713
49 774
48 463
54 388
1967
Konya
.!J
- .....
- .-ı::ci)
><ii .....
<ii
'-i---'~~:~t
125
112
118
101
1966
Kocaeli
-i'-
iii-
.=:
148
218
234
190
1965
1
>
cr!
4272
5417
6160
6234
1964
Kırşehir
<i)
-o
4545
5747
6512
6525
1967
Kırklareli
tedavi
21 776
57 502
50812
41 162
1966
Kayseri
Countunied
220
220
220
260
1965
Kastamonu
4-13.
5
5
5
5
1964
ıKars
Table:
m
-O
Q)
- m
Year
Devamı
,,'
<ii O
>..!:
4.13.
Yatırarak
Occupaııcy
m
"2
c.
Yıl
Tablo:
1964
1965
1966
1967
1
1
1
1
75
75
75
75
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
320
320
320
320
1964
1965
1966
1967
4
4
4
4
450
450
450
475
i
!
:
i
67
71
76
48
67
64
90 '
93
ı
i
1964
1965
1966
1967
180
180
180
270
32
38
37
44
835
253
450
435
6321
5466
6057
6274
5851
5154
5748
5985
234
213
207
227
236
99
102
62
47021
42 879
55 065
55 794
7
8
9
9
72
65
84
57
1964
1965
1966
1967
300
300
300
300
39
54
50
38
596
930
592
191
6912
7585 i
8023
6919
6512
7177
7599
6554
297
298
367
320
103
110
57
45
53913
60 469
58 322
53 565
8
8
7
8
49
55
53
49
Tablo:
Table:
Countunied
4-13.
-I
,
~
"V
I
ı
= ii
i
-o
Q)
Q~
t
~i
>..c
Provinces
Vıi
~
ta......
ciL o
CD ....
C Q)
Year
ta.J:>
:rz
i-n~--~
ciL
iii
i Ile
.J:>
'S:
«J
~
"t:I
>«i
uı
o
....
Q)
~
.J:>
E
:J
i
i
!
en
1::
~
<lı
!
«i
.
ta
tita E
:J i '!ii
> z
1
,.-ı
~ -~
i
i
Devamı
4-13.
:!ij
T~---
-
-"-4."
!
i
Patient movement
«i!
~.~
I
i:r:
c:
olan
iDisrharge d
Ölen
Deaths
i
'i
Devren
kal an3 1 .x ıı
I
-
7__8
ca
.c o.
'Sı 'o
c 15
C/'J
+--""C
ci)
5
la'0'=
ti
cu+-,
iii
~ g>-
.-
«i
§
~ ""
~
~ ~
~~"'>01
aı ıc..
>Z'Q)
10
~
I
8
7
7
6
83
66
74
74
114
122
141
127
47795
53 876
48 705
46851
7
7
7
7
69
78
69
68
93
104
56
81
25
40
22
33
8667
17492
14974
15697
8
10
8
7
30
37
32
33
4062
5684
6708
7960
66
88
142
152
65
240
210
58
23127
32 500
53 584
42 888
6
5
8
5
60
85
113
73
3553
3634
4529
3784
3298
3410
4292
3612
176
133
155
142
79
91
82
30
31
30
29
27
649
392
458
570
9
8
7
7
72
69
67
49
17851
12 773
22 530
21126
3939
3460
4112
4542
3763
3306
3925
4352
129
113
117
156
47
41
70
34
23 728
20478
26 048
31537
6
6
6
7
29
25
32
38
175
175
175
175
32
36
38
39
068
087
504
850
9148
8871
9294
8800
8671
8458
8867
8342
338
291
300
307
139
122
127
151
56 206
49419
49 585
47572
6
6
5
5
88
77
77
74
250
250
250
250
27 330
36 588
50 927
44213
4874
5488
5411
5018
4682
5353
5211
4890
145
135
200
128
47
28971
39 357
39 789
36 726
6
7
7
7
32
43
43
40
150
150
150
150
27 882
25 663
19361
20612
6520
7082
6346
7333
6284
6796
6129
7094
140
140
134
142
96
146
83
97
48
46
42
48
7
7
7
7
88
86
78
88
13874
13401
16978
18043
536
493
612
660
314
245
344
199
7149
7250
7164
6884
6841
6946
6853
6557
194
182
170
200
12964
17198
21882
16 634
1 133
1806
1761
2331
1015
1617
1728
2217
16145
25 767
32 467
16 294
4193
6012
7060
8170
120
120
120
155
23
25
27
26
330
946
382
935
2
2
2
2
225
225
225
225
Niğde
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
Ordu
1964
1965
1966
1967
1
1
1964
1965
1966
1967
1
1
1
1
Manisa
6
6
7
7
Maraş
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
190
190
190
190
38
48
46
46
Mardin
1964
1965
1966
1967
1
3
3
3
80
130
130
130
Muğla
1964
1965
1966
1967
1
1
2
3
105
105
130
160
Muş
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
Nevşehir
1964
1965
1966
1967
i!
iI
ID
°-:!2.
~ c:
o ~~ ~ ~
~a...
142
092
678
522
14724
14139
17934
18902
1964
1965.
1966
1967
i
I
ca
1::
ı
i
..v
i~
uı:;::;
;
-I_~__i---i=~-~--- __~n_i--6_-
2
Cii-
.g';:R
I
~ ~ i Taburcu I
i"'"
I!
~...
te davi
Ha;t;h;~eketleri
i_.-
1. ~ i ~ ~
«0'«1
"""'-
at ira rak
Occupancy
96 572
380
405
445
445
103182
102941
101 981
I
725
899
359
332
'
ı
i
115
98
119
120
ı
,
Rize
~
i
\i
-
138
963
851
297
i
151
Tablo:
Table:
4.13.
4-13.
ro
.....
tIJ
i ii e r
Provinces
Vıl
Year
;:'J
CIL....
ciL o
ciL ıC <LJ
cıı..o
tj E
cii:J
:ı:;;;:
Countunied
V at ıra rak
t e da v i
O c c u pan
c y
tIJ
-ciL 'iio
Devamı
i
tIJ
-c
<LJ
..o
iii ....
;:. o
ciL
ciL ı<LJ
~..o
ciL E
~...
Cii :J
z
>
2
os:
cil
"cciL
...
Hasta hareketleri
Patient mavement
tIJ
....
C
<LJ
:;:;
ciL ciL
...
co
ciL ....
:J
ct>- O
5-
3
-
i 1964
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
15~
1965
1966
1967
,
I
Taburcu
olan
Disr har9:ed
-
~
.~
ciL
....
ciL
e
Deaths
----
--
6
-,.
~
o
ıe
<LJ
ciL ..o
"E
ciL
E
:J
> z
i.
7
co
:~
cı
Devren
kalan
31.XI/
Ölen
!
8
-;
!!!,
~3-<LJ
- o'
?Fo
..: a. tIJ iij Q)
O~~ o~
c
-'"
c
iii>.
16'0'= ~ g
t)of-IoI-I'CII..cc~g.
cc
.c g:.~ g u
,= <lJ-:O CII u
ca-ıa.
> a
9
10
-
125
125
125
175
47
35
59
54
600
579
423
106
4958
5593
5893
5500
4 811
5 352
5 620
5 227
71
182
185
197
76
59
88
76
21
34
38
35
856
350
086
961
4
6
6
7
48
75
83
79
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
305
305
305
340
96 773
85 263
96103
88 905
8086
8402
9654
9432
7 421
7 913
9 059
8 968
311
258
305
312
354
231
290
152
82 544
84 232
92471
101 614
10
10
10
11
74
76
83
82
1964
1965
1966
1967
1
2
2
2
75
105
105
155
9422
4703
5617
8155
1699
1864
1470
1 669
1558
1 789
1351
1585
75
44
98
71
66
31
21
13
30 590
18444
19 339
14 860
18
10
13
9
112
48
50
26
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
130
130
130
130
8909
17 853
21418
22 855
1974
4616
5214
5537
1870
4376
4867
5339
56
139
121
116
48
101
226
82
61437
31 997
34 069
38 829
8
7
7
7
35
67
72
82
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
395
395
395
395
72 864
82 934 i
12597
11762
16248
15512
11 849
14 092
15512
14850
505
464
467
371
253
206
269
291
109 083
139 925
130185
95 623
9
9
8
6
76
97
90
66
1964
1965
1966
1967
1
2
2
2
160
210
210
210
23 376
28861
32 160
26 288
4090
5587
5762
4820
3818
5331
5475
4568
176
166
213
201
96
90
74
51
30
33
36
28
588
890
660
672
7
6
6
6
52
44
48
37
1964'
1965
1966
1967
2
2
2
2
180
180
260
230
16 687
20311
27 202
30 570
6998
7998
9596
9546
6492
7554
9073
9075
243
270
281
249
203
174
242
222
59
63
78
73
257
697
837
647
9
8
8
8
90
97
83
88
1964
1965
1966
1967
1
1
1
1
450
450
450
457
86 345
84145
88 958
71 161
17237
16 048
15118
16321
16616
15 467
14474
15668
434
416
461
385
187
165
18 3
268
125
120
118
122
302
746
445
090
7
8
8
7
76
74
72
73
5455
3616
4692
4968
975
805
1 008
1345
948
782
984
1 316
21
15
18
29
8
7
8
7
32
21
30
37
1964
1965
1966
1967
75
75
75
75
93 689
78 672
i
6
8
6
8703
5652
8300
10078
Devamı
Tablo: 4-13.
Countunied
Table: 4-13.
V at ıra rak t e tl a v i
Oc cup an ey
i
i
i
VıI
i ii e r
Provinees
Year
I
].-'"
~jl
UJ'
]ı.>UJI~
ı m
D
~D i
ı::
o)
'-
o)
'-
ı
i cıı
cu -o
Ol::>
:ı:z
ın E
I
ol
ın
~..c
~
IiI
>
§
i '-
~cıı tE
o)
...
:;:;
ci>
ol
, j;;
c.
I
"'
'i
I
i
,
;>.::>
Z
cı:oi~'=
- -~-'-~~~~---'--~---~~--
OJ
~
.-
Ol
"
rn
c..
C
ın
I
I
.1
~m_m~
ı~.
-~-
Urfa
Uşak
Van
Yozgat
4
3_.1
hareketleri
Pcıtient
movement
olan
,Dis,harged
Deaths
-ı-'
1964
1965
1966
1967
2
4
4
4
150
200
200
200
15 777
15 793
28 428
17197
3732
4264
4785
4751
1964
1965
1966
1967
1
1
1
1
165
165
165
170
23 630
25 964
26 692
26212
4628
4776
5473
5672
1964
1965
1966
1967
3
3
3
3
160
160
160
160
14167
20 766
27 838
20 786
1941
3051
3848
3069
1964
1965
1966
1967
1
1
1
1
100
100
100
100
15 297
20616
17 245
18048
5746
6360
6782
5857
1964
1965
1966
1967
4
5
5
5
325
390
390
515
88 024
81267
92187
94 986
12 440
13514
15057
15679
i
31XII
.
mıu_!.
5
.
6
.~
c c:~
cı '-Jo
c o)
'iii ..o
-= E
'!ii ::>
> z
--~13"\
~14.
~
~
g~ S 8
iiii.3&
~-
~O
~i_~-
104
78
120
93
38 182
39 790
38 026
42 783
8
8
7
7
63
66
63
669
57
73
114
112
117
81
231
26
13 822
21026
24961
21 661
ii
7
24
36
43
37
208
161
218
194
96
313
357
100
21151
40 100
45 975
43 365
4
6
7
7
58
110
126
119
449
480
557
545
196
272
262
248
90974
7
7
7
7
77
66
78
60
176
4368
4566
5175
5408
1 767
2 897
3503
2931
11 795
12762
14238
14886
>tl> ü
ın'::::'.~
~..c:c:~g-
156
132
178
1711
199\
\
o ~ ~ es ~
,::t:;-c,"'i
11ij-+-c:
50
40
46
43
4 498
6207
5563
o
7
7
7
7
4461
i
~
_o~
~:V
-tc-",1ij0)
27 246
29015
33247
31 197
194
5442
!!!.
ca
105
82
215
77
3 988
5886
8.-
i
i
i
Zonguldak
gı
c
I
3
i
~.~
>.
i
kalan
I
i
.1
iii
Devren
Dlen
I
I
i
\
Hasta
i Tabıırcu i..
cıı"'" '"
;>.
'">-
~
i
94514
110719
112925
153
Tablo: 4.14.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı göğüs hastalıkları
hastanelerinin (sanatoryumlar dahil)
illere göre dağılımı,
yatak sayısı ve çalışmaları, 1964 - 1967
Table: 4-14.
Distribution according to provinces,
number of beds and
activities of hospitals of chest diseases (Including sanatoria)
belonging to the Ministry of Health and Social Assistance,
1964 - 1967
Vatırarak
tedavi
O c c u pan c y
~i
-~
.~i
i ii e r
~ i~
'ti E
~
Vıi
nı
i/)
Year
Provinces
"-
°
nı :J
::ı:: z
1
1964
32
1965
32
1966
32
1967 I
-~
1964
1.
1965
1
1966
1
1967
1
--
Adana
i
-
1964
1965
Afyon
1966
1967
Amasya
1
-o
Q
'")
1964
1965
1966
1967
1
1
1
1
i
i
'S:
nı
..a
!!! .....
>nı
°
i/) ...
Q)
...Iı:..a
.i!!
nı E
:J
"1:1
ci)
'"
of-'
c
8690
8625
8 652.
48 259
_~_1~
47 021
200
200
200
200
I
i
115
70
70
70
70
449
'526
593
450
Ankara
1 019
1 269
1 332
2909
Antalya
1964
1965
1966
1967
1
1
1
1
145
145
125
125
479
311
314
322
Aydın
1964
1965
1966
1967
Balıkesir
1964
1965.
1966
1967
---
-
1 250
1219
1219
1250
Artvin
~
~
2893
932
739
474
I
ı
1
~,
i/)
-
115
115
115
of-'
.i!!
-
21
2
2
2
-
c
45 278
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
Q)
3
,---56 349
[
E
4
49
49
50
49
~
n______--
---
771
968
075
771
1395
1335
1289
1 126
Taburcu
olan
Dischar-
Ölen
Deaths
çıed
4 O 222
4 1594
3 7926
2 263
2264
2269
~
1
1
1
1
1720
8
090 !2147676
i
551
518
483
484
480
445
406
434
23
24
29
14
419
755
772 i
504
348
499
701
440
19
25
17
i
18
i
i
.
2296
2493
2704
2766
454
253
336
270
206
210
215
229
17
22
15
22
i
1
C Q)
nı
- >-
:: "'-o
~
tII..ı:: c
..ı:: C1.~
...
ıg. lı
c
.-1/). rn
C.
...lı:
.
9
11 936 597
--
10
68
62
73
111
98
84
67
748
190
142
49241
~i_~58
54
48
44
48
49
48
36
8415
8311
7241
7473
15
16
15
15
20
20
17
18
52
231
54
46
20 509
21 437
19 923
21170
49
28
26
42
80
84
78
83
023
392
706
006
81
76
73
63
60
63
62
52
48
69
58
49 i
17279
9 820
18 502
15917
33
29
45
47
33
19
41
35
9 i
14
29
5
10195
7017
5481
7763
36
61
36
33
56
38
30
43
18 403
17 422
17530
16113
31
31
32
31
126
95
96
88
43
40
39
43
26
27
26
31
96
89
87
95
904
939
855
757
275
278
274
235
108
200
6
3
3
6
40
50
50
50
853
599
604
539
588
567
554
516
504
481
477
439
38
38
46
35
46
48
31
42
125
125
125
125
1986
1 651
1 593
1426
1 660
1493
1506
1 388
70
57
63
59
134
119
134 i
114
i
980
430
678
248
I
i
i
O
43
39
47
80830
71814
61272
I
8()
til
~
C
m~ +-'~ ~
62.17 12341230
5376 '1902750
265
98
120
222
1456
1317
1309
1215
<F #.
I
O~~~~
c,,- c
.l!!°'ci)
E
'iv :J
> z
280
115
152
233
-
ô
"::
i
50
50
50
50
:§
I
1-1081--731-214
1 121
66
1011
87
75
519
344
409
341
of-'
eti
C.
...
C Q)
nı
..a
7 483
i
909
3406
3642
3774
3752
7
i/)
ci
Devren
kalan
31.x1ı
5
6
i
-1-295-4
2 386 i~
1
154
i
i~...
':Q)
.c.
'1::>'"
t:
-i/) of-'
;:. .~
eti
Hasta hareketleri
Patient mavement
.-
~ .~
E'"
til of-'
>- O:J
cı:
2
---------"
...
nı
>-
.. .-Q)
nı of-'
eti
j;; C.
> z
..
nı
cnı
I
>'"
eti
-o
Tablo: 4-14.
Devamı
Table:
Countunied
wl
Provinees
vıı
-~- ..c:gı
ın
o
Year
ci)....oı
:;
..o
iii
>.
ca
ın
ia......
ın
"""
°
""
~.c
E
ca ::J
> z
]
ca
....
i
-----'----~----
Bingöl
1964
1965
1966
1967
Bolu
1964
1965
1966
1967
Burdur
1964
1965
1966
1967
25
25
25
25
1
1
1
1
110
110
110
110
60
35
35
45
Putient
....
ca
;..
ci)
;..
ci)
--
C
«s
~....
ın
ca
::ı:
ro
o.
4
~-~---_.~-
----
-~._-~
._---
6
-_._._-~
5
c
:::1
cı
Devren
kalan
31.x1ı
Deatlıs
°....
ID
~.c
E
Z
c
<ii
>
----
7
---_.._-.._-
--
iii....
~ID
.0.
'§
C
> g;.,
~ro o
C (/)"0 ()
- c: ca
c......
01 >-
ıS 0.en- ı::
ci) +-ı 1ca
+-' c
CtJ..c
~cl
i3
..c O:,~ ca
.....
:a- c: +-ı
U
~iii.5~~O
- 10
-,-_.---
9
8
oOJ? cf
--_O
--------
15
14
12
12
15
13
26
15
483
436
208
348
54
51
46
47
96
98
95
88
32'
12 519
10 930
26473
14621
23
24
44
29
88
86
207
89
26 294
37 871
33710
23 657
19
21
23
23
48
85
76
53
2
3
11
5
90
87
206
112
88
83
194
106
718
776
829
747
595
652
705
626
19
12
19
18
104
112
105
103
444
452
600
506
399
406
548
462
17
7
15
12
28
39
37
ı
:;::;
ro
o.
......
ın
------
Ölen
Diseharqed
.=
--_0.0_-
-_.u,"'.---------
~Taburcu
olan
c:
ID
'';:;
mavement
'Jc:
ID
1355
1 230
2402
1 341
38
39
38
35
1367
1 785
1486
1024
1 194
1597
1 322
836
70
89
86
81
103
99
78
107
100
85
85
85
629
534
534
429
551
453
481
391
38
20
25
18
40
61
28
20
16 484
11 072
9691
12 354
26
21
18
29
45
36
14
40
125
125
125
125
573
495
649
'593
486
399
548
503
25
13
20
25
62
83
81
65
29371
23913
29 679
28819
51
48
46
49
64
52
64
63
100
89
89
89
555
603
434
636
467
513
357
553
17
24
15
22
71
66
62
61
21
22
17
26
863
057
534
735
39
37
40
42
60
68
54
82
1964
1965
1966
1967
125
125
125
125
807
756
843
900
656
583
681
759
66
75
56
43
85
98
106
98
33621
39 437
47678
36 027
42
52
57
40
74
86
105
79
1964
1965
40
40
303
320
255
277
14
34
11490
38
79
1966
1967
40
40
278
269
234
222
26
31
34
58
59
63
Bursa
1964
1965
1966
1967
150
122
122
122
Çanakkale
1964
1965
1966
1967
Çorum
1964
1965
1966
1967
Denizli
1964
1965
1966
1967
Diyarbakır
Edirne
2017
1983
1424
675
-o
iii
>.
ca
Hasta hareketleri
cca
--~--_.
3
2
1
ro
o.
::J
""
O
«s
...
ca
;..
cı:
ID
tica::J E
::ı: z
(/)
....
c:
ID
:;::;
.~
"t:I
ci)
...
>'"
~ro
- ---------_.'
...
ca
~~"o
'"ID
ı
tedavi
Vatırarak
Oeeııpaney
-_.~,
----~.~.-
ğı
i ıı er
4-14.
1
1
1
1
1066
6159
1 366
ı
12
19
17
i
\
i
31
25
30
8436
8632
9252
i
155
Tablo:
4-14.
Devamı
Table:
4-14.
Countunied
i
Vatırarak
tedavi
OcclIpaney
~i
i ii e r
Pravinees
-en
Vıi
~
Year
I
Oii
.13.i
'i
i
.
:ı:ol:;' z
ci)
.:.:
.ı!!
Q)
..o
ı
....
ciL
....
....
ci:>
cl.
~
E
::;,
>ol
z
....
::;,
O
«>-
~
1
-~
i
~
~
tU
2
3
---
ÔJ
>Gl
>liJ
ı::
tU
~
/ii
ciL
~
+"
c::
.~
-1-'
c\}
o..
:ı:
-
Taburcu
olan
Ölen
Diseharqed
c::
4
5
-
Deaths
-
1-..
Elazığ
Erzincan
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
-
--
-
60
55
55
60
1086
238
347
199
-
50
50
50
50
501
548
688
796
-
-
6
---
7
1---
z
8
655
457
417
538
575
377
349
451
28
30
25
24
1185
1072
1024
905
945
875
839
709
58
58
42
48
586
596 i
785
539
30
33
27
33
1
Gaziantep
1964
1965 i
1966
1967
125
100
100
100
Giresun
1964
1965
1966
1967
145
145
145
145
Hatay
1964
1965
1966
1967
30
30
30
30
220
245
220
içe i
1964
1965
1966
1967
100
100
100
100
Isparta
1964
1965
1966
1967
-
702
718
906
645
948
714
734
786
1 140
883
918
849
O~~
-
c ~-ı::ı
i~
, o
o
2;"
'- ı::
ç~ Q)
o "§
-~ol
so.~
u)
--
9
i
-
i3
()
O
-~-
10
24
29
i
30
53
57
48
52
5947
5523
8032
6501
20
20
28
21
33
30
44
36
52
50
43
63
19972
16904
19 884
17681
30
37
48
33
91
77
91
81
182
139
143
148
54 362
57419
50 265
45 052
46
54
40
50
74
79
69
62
32
33
30
29
673
058
424
480
47
46
33
46
72
91
83
81
39
34
30
31
372
488
585
059
35
39
33
37
74
65
58
59
86
89 i
94
73
26
28
21
31
31
100
110
92
91
154
193
213
195
1
2
26
26
30
25
10 800
11495
10315
9018
60
52
42
41
98
105
94
82
379
581
615
445
279
482
535
362
26
19
18
28
74
80
62
55
12 823
19734
20547
14142
34
34
33
32
35
54
56
39
1 092
1 047
807
995
949
1 031
697
886
25
2
33
33
118
15
77
76
46130
40 588
33819
32 127
42
39
42
32
79
77
64
59
i
~
cu
cl.
ii5.3 g >
1012
752
795
727
180
>-
+-ı+-ı .oi...c:: c:: .:.:
oc
ol
.i.. ı::::"'.~+-ı 1;
~
15
36
22
45
1
§.
"CQ....
.:.: Q)
.~~
t:>~
----------
21
11
16
13
Eskişehir
156
ol
>
219
223
253
246
200
200
200
200
2709
1227
c
ol
255
270
291
304 i
1
1
1
1
160
145
145
145
....
Q)
..o
E
::;,
11 624
11 363
9729
10457
1964
1965
1966
1967
1
1
1
1
ci
44
28
35
24
Erzurum
i
:5
cı
27
24
34
22
60
60
60
60
1022
798
851
931
ro
cl.
479
393
367
346
1
1
1
1
i
1---
Devren
kalan
31XII
en
408
341
298
300
19641965
1966
1967
-
- ....
en
c:
>,
.~
tU
....
Hast<:ı hareketleri
Patient mavement
(oj
~
+"
c::
Q)
>c\}
u
"'-'-"~-~-'-'~
"
c
-o
Q)
°L
Gl
c: Q5
01..0
ti E
--~
~
eni
;
...
ci}
ın
Devamı
Tablo: 4.14.
Table: 4.14. Countunied
I---"a~ı~:r:~
tl)
rn
....
tl)
'Ci
vı I
i ller
Provinces
Year
- tl)
o
i uı
>...ı::
Lu
ii) -+o
i Gl
''
ti E
i
i~ ~
i
-~
--
istanbul
hmir
1--,-i 1964 i
1965 '
1966,
1967
1
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Konya
5
i
i
O
cı:
3
--
!
~
~~burcu
olan
Q)
I! ~..:::
Dischar-!
qe cl
5---1-6
4
_u
I
~
1
-
31'x1I
I
1-
7
-
52
46
37
23
129
80
64
70
43 258
36 792
25 837
31666
47
51
50
61
79
67
47
58
117
118
95
98
33
34
32
32
35
49
38
38
77
78
75
73
7565
6435
6754
7341
23
24
24
34
83
71
41
45
152
124
207
186
59 894
36 289
47351
15017
33
21
20
8
68
22
28
9
36
31
33
27
96
93
79
67
52851
30 074
36 435
35 206
41
27
28
27
85
47
71
57
34
38
36
40
48
45
44
17408
16 927
14649
16517
27
23
19
22
79
77
67
75
9
9
19
1577
1 817
2709
2395
1 788
1689
2362
1 767
1 567
1506
2105
1527
69
59
50
54
170
175
140
170
3592
67
64
1 288
1 094
1 300
1303
1 156
970
1 188
1 209
60
60
60
60
558
636
748
775
735
562
662
694
663
25
45
45
2
240
460
1966
1967
2
2
460
460
i
-
O
17
22
20
20
308
236
235
186
-
i
__~-ı-10
9453
8443
6675
4144
322
264
280
218
i
:J
60
59
55
79
58
52
53
47
I
Lu
.~~~rag
ra ı a >
42
43
39
42
797
680
711
706
-
c:
161355
159 645
158 492
137821
52
33
24
26
972
850
859
851
uı
59
129
81
740
615
431
426
-
i
Q)
40
91
63
35
24
16
14
120
120
120
120
_~~~8
uı
c:
I
i
;-i~E;~! ~. ~g
400227
837856
549868
8
13
12
15
.
i
-
1810
1527
1300
411
352
306
178
921
728
5191
522
o >->-
I
~;
..
~
'~ ~
~]
>
ı
-=
550108
257
256
302
273
454
389
334
207
\~
13~5-
-
3258
3077
3273
2689
-
i ~ca:J ZE
3861
3686
4030
3243
1965 ii 2
L
Deaths
7721
7222
6973
25
-
kalan
~~~
455
375
419
1 109
608
446
464
i
i
~-~~
150
150
150
150
1
Devren
Ölen
i
8380
9986
9124
8692
18914
15813
26071
28922
569
1964
i
z
~
50
50
50
50
1
1964
i&
>-
3818
1 700
4327
3631
1967
i
1967
~1U:J E
\
~ ~
oy
-
Patientmovement
_
g !! ~
c:
...
~
~
uı
-=:
740
740
790
477
1
1
1
i
.>:Q
~
:;3
1
1
1
1
-
ı
...CJ
...
1 850
1780
1 780
1 850
-
'
IDI
>oj
u)
c
I
5
5
5
-
1964
1965
1966
~Gl
Hasta hareketleri
--
1964
1965
1966
1967
~:~~
1967
!!! -+o
2
1964
1965
/1966
1
'S:
-]
>
1
ı
1964
1965
1966
1967
Kars
-o
I
;; ~
tü
!
a~;e?d_;_v_~~u-
9
66
i
346
353
455
281
1
'
5
19
36
13
592
284
964
046
81
i
Kütahya
Malatya
1964
1965
i i
1966
'
1967
-
1964
1965
1966
1967
-
-
-
"ı
157
,
Tablo:
"
Devinii;
4-14.
Table: 4-14.
UJ
Pravinces
i ii e r
Yıl
eno
Year
iii....
en o
Gl Q)
...
C
11l..0
>.-ı:::
i
i
Manisa
""
cı
~'"
ca ...
-""
>cı:
O
.
2
~~~--~
i
205
205
i
i
3
cas
as
""
>Gl
>Gl
c
1\1
2
en '"
:ı: -=
4
""
ca
i
hareketleri
>~ca
""ci
....
ı:::
Q)
iii
>.
ca
Patient mavement
--ı:::
Q)
:;:;
cı
UJ
en
c
::J
cı
Taburcu
olan
Ölen
Devren
Dischar-
Deaths
31XII
Çled
kalan
.;:::
---
6
-~--.-
---
7
ca
~cı
....
o
...
Q)
.a
E:
::J
Z
iii
>
-~--,-
5
c
.!!!
:;:;
8
"iii...
ool?
..:r:Q)
.cı
cı
1::
UJ as
>0",>-
....ca
CUJ""CI
2....... c:
as 0.en.......
""
iii-ı::: Q)
ı:::
..c cı:
.-
--
--
.. ...
"iii
cı
.!!!"
..:r:
iii
....
...c+::
Q)
ca
aı -ı cı iii
---
9
10
971
925
949
937
61
68
63
54
118
224
204
102
36 932
30912
40 288
37 295
32
25
33
34
49
41
61
57
1910
700
177
56
303
321
394
337
225
245
366
293
10
22
12
18
68
54
16
26
13134
25 629
12847
7297
43
45
33
22
51
140
70
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1964
1965
1966
1967
50
50
50
50
-
755
796
859
424
687
1324
769
361
30
21
36
32
38
51
54
31
18 332
15190
16043
11 196
24
20
19
26
100
83
88
81
1964
60
60
60
60
784
762
533
463
711
691
478
404
22
11
6
15
51
60
49
44
15221
13 877
11 545
12 678
19
18
22
27
70
83
53
58
38 043
34 033
35847
36 803
40
37
40
43
83
75
96
99
4966
34
54
180
180
Muğla
1964
1965
1966
1967
30
Nevşehir
1965
1966
1967
ii
-
i
i
i.
i
-
-
-
-
Samsun
1964
1965
1966
1967
Siirt
1964
1965
1966
1967
Sivas
1964
1965
1966
1967
100
100
100
100
1025
1050
1077
884
884
910
937
749
48
42
34
57
93
98
106
78
34 992
33 300
33 899
27 857
34
32
31
32
96
91
93
76
1964
1965
1966
1967
250
250
250
250
988
790
735
808
814
610
593
648
33
31
26
41
141
149
116
119
49571
45213
43 044
39 258
50
57
59
49
54
50
47
43
Tekirdağ
158
1
1
1
1
9431
925
893
863
>u
ı:::
ca
cı
::J
u
U
> O
1 150
1217
1 216
1093
i
ool?
Q)
o
307
309
290
169
1964
1965
1966
1967
70
50
50
25
Rize
Q)
:;:;
"Gl
z
>
2ı:::
iii
...
Q)
1964
1965
1966
1967
Niğde
.:;
..:r: ..o
ca E
....
ca ::J
iii ::J
Hasta
as
iii
>. ""o
as
1iiE
:ız
rJ)
-o
Q)
..a
en
Yatırarak
tedavi
Occupancy
..
i
....
'"
'o.
UJ
Countunied
-
Vatırarak
Occupancy
'"
<ii
~
13",- if)
Year
Provinces
'Ci.
'"
!i
>113
CD
ı: c!)
"-
:ız
if)
..o
.~
~
o
"'ci
.sı
c!)
..o
ca
.!;:
"-
..::.:
E
.ıs
ca
:J
2
-
._n-
Tokat
1964
1965
1966
1967
Trabzon
1964
1965
1966
1967
-
c..
Disrhar-
Deaths
ro
gı
E
:ı:
roed
--
3
---'-'-~
4
100
100
Uşak
1964
1965
1966
1967
75
75
75
75
Yozgat
1964
1965
1966
1967
Zonguldak
1964
1965
1966
1967
kalan
-
-
I
~
ô
c
~
'E
ID
~
~ +-ı' .- ro
L!-§ı~ 1 ..::.: g.
c..
E
c",-
J!!
fI) 0'-
..C:~
i~g
.su
~ Z m.3 ~r ~ 8
31.XII
1
~~--
5
6
7
8
9
10
12 489
17109
10651
9310
16
17
18
17
57
78
49
43
46
40
43
55
808
346
060
662
29
25
22
28
51
44
47
51
10037
10 065
6660
7647
15
23
26
25
27
28
18
21
-'-
764
988
607
533
689
942
562
479
24
19
24
25
'51
27
21
29
1 602
1 299
533
1585
1 614
71
66
75
81
232
1 016
320
303
558
398
225
275
29
22
20
12
64
22
16
16
502
566 i
621
468
430
472
558
13
15
19
7
63
57
75
56
9608
39 880
18419
18 985
18
79
33
31
35
46
67
69
462
263
308
279
61
19
37
27
88
111
21
27
6635
8276
13 870
11 386
11
21
38
34
36
45
76
11
444
414
539
482
14
31
20
24
56
70
58
60
15 607
14 052
16104
18148
31
27
26
32
57
51
52
58
1615
1 980
1998
651
442 i
I
100
,!2
o
:Sı
c
i Devren
~
iii ...
..:::c Q)
";0.",
CC!)
">ı>ı~of-I
°roro
o ro
~
5t)""C
C -113 >-
~
~
if)
t;;
'''-'
100
-I
Ölen
i§
o
2655
5680
1 675
60
60
60
60
250
250
300
300
ı
Taburcu
olan
---
1964
1965
1966
1967
Urfa
i
'"
~
~
~:;:;
p
+>
OJ
movement
Hasta hareketleri
'iii
c
.~
~
(\1
c..
~
Patient
~
2
113
>-
> z
1
-
~~
""o
c!)
o
cu..o
1;; E
113 :J
if)
>113
""o
.
o
'"
~..<::
Vıi
i Ile r
tedavi
261
I
i
303
544
i
I
50
50
50
100
509
250
255
223
611
393 i
366 j
333
75
75
85
85
512
469
638
545
514 i
515
i
617
566
i
1
159
Tablo: 4.15.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı doğumevlerinin
illere göre dağılımı, yatak sayısı ve çalışmaları, 1964. 1967
Table: 4.15.
Dis~ribution according to provincesı
number of beds and
activities of maternity hospitals belol1ging to the Ministry
of Health and Social Assistanceı
1964 - 1967
:f:
c
I
ı:ı
-o
Q)
-2!
E
IYear .-> 15
Provinces
U'J
>om
! Vıi
i ii e r
i
-iii a;
i
U'J
~
'S:
U'J
Lu ....
"tı c
.!J
ı..O
!
.~
ro
~$~ .:]
i
Vatırarak
Occupancy
i
...Lu c.
ox ....
Lu ::ı
>-
;[H )2~
« O
3
I
i
I
..
Lu
C
Lu
...
Lu
>U'J
Q) ....
>Q)
tedavi
-
Hasta
Patient
~ i~
"'tJ
-----------------
hareketleri
!!!
--I
Taburcu
olan
Dischaı-qed
~
.....
c m
<ii C.
...
iii
ra c
::ı:
-
Ölen
1-6-
5
4
Devren
kalan
31.x1ı
Deaths
.
~
~:;::;
tn ~
c
:::1
O
cı
mavement
I
C
~.!J
-
;;::s
'"
ca
oXQ)
"-
I
o.
iS
11964
25
2265
'1965
1966
1967
24
23
24
2,275
2 20{)
2390
341435
360479
429 138
343 172
90 202
96981
98 522
99 702
91 807
98745
99 926
101 044
c;:o
t>U'Ji\'!!2
O
.s ~i O ~
5U'J-oiCii>
c
C cıU
fCI) 0.-+-' ,~ı::ro
...
Q)
L!-E,~: ~ g
i
E
I
=
c:
.- i
cl) rol
c,)
(tS u
n~8-=--I~.: C.15~-
7
!
-----
i
~
I
369
1236
384
384
1 380
1 020
i
377155
418820
400477
4
4
4
I
397___945
L386
~--
~3~
"
I
46
SO
50
-~-I-~~--
6500
6923
18079
9349
1979
2232
2135
2523
1954
2214
2111
2489
19
6
5 479
3
15
16
18
3
8
16
6 923
4 324
4 504
3!
54
i
2
34
2
35
595
605
635
670
89 204
95 587
74973
52 158
21259
24 369
23 628
22 452
20 821
23 769
23 278
22130
51
56
54
43
387
517
296
279
72 603
85841
77133
85 056
3
4
3
4
33
39
33
35
55
55
55
55
8576
8426
8683
8372
2790
2845 '
3403
3446
2666
2714
3354
339'/
16
21
13
11
108
110
36
38
11031
13234
12701
12 464
4
5
4
4
55
66
63
62
1
1
1
1
115
115
115
135
6686
6548
6932
6760
3020
2651
2886
2664
3012
2615
2858
2640
8
8
3
3
28
25
21
9579
10 084
11 675
10 303
3
4
4
4
23
24
28
21
Balııkesir
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
145
145
145
145
29 652
33 825
47 932
39145
5344
5569
6048
6578 ,
5255
5511
5960
6512
23
11
14
15
66 i
47
74
51
30331
31087
26 080
24 495
6
6
4
4
57
59
49
46
1
65
Çankırı
1964
1965
1966
1967
1 166
1 703
1 003
1 178
6
1
1
10
-, ,
~
65
65
10712
6381
8302
8097
9
4
8
7
45
27
35
34
4
3
3
2
56
54
48
42
Adana
1964
1965
1966
1967
Ankara
1964
1965
.i
1966
1967
35
35
35
35
2
2
2
2
1
Antc.lya
Aydın
1964
1965
1966
11967
,
1964
1965
1966
1967
Çorum
1964
1965
1966
1967
'
1
i
i
i
'
65 i
50
50
50
50
i
i
i
i
160
5662
4511
5339
7030
12077
12501
11 268
14918
i
i
!
i
i
i
i
1 182
i
1704
i
1004 i
1224
2757
3046
2840
3189
i
I
'
i
i
i
i
2713
3004
2808
3153[
1
i
i
51
18
20
16
24
i
41
26
22
16
12
10 246
9829
8697
7668
43
i
i
Tablo: 4.15. Oevaml
Table: 4-15. C'cüntunied
Vatırarak
Occupancy
:~
i
i
1"-
i
i ii e r
i
Provinces
:Year
~
E
Vıi
[!!i
I
i
i!
1o
i
i
~i
ın
i
en'>1
I~~
~
§ ~,~
ız.ccı
~
!!! .....
~
ın
o
(])
i
~
.c
1
1
! 1966
i 1967
1
1
ı
ı
,
ı
Eskişehir
i
i
i
1,964
f:rzırum
1
1964
1965
ı
iJiyarbakır
i
i
3
55-\
55
55 ,
i
i
65 i
65
65
1965
1966
1967
i
65
60
'964
1965
,
I
i
60
60
100
1
'966
1967
100
100
100
100
1
'964
1965
Gaziantep
2
85
1
'966
1'967
1
!
i
>ı
(i)
~
~
~
i .s
ıa
« O
!~--=
> z
i
'
;;:.~
cu
--
Ta:ı~~cu
Discharçıed
-:::
o.
'
-
4
Ölen
Deaths
>
i!:
ca o)
u)
ö~
°.s~
Cen"
:so
cı
Devren
kalan
31.x1ı
;O~
o.
...
lo.
~
~
i
-XQ5
ci» ro
o.
i
~u--I
"ii of-'
::ı
i
>-
i
'i~I--:
!
.5 ~
.s
E
1\1 ::ı
i
~
O+-J
i~
en 1::
h~~:~~::~~
';;: en
"-
ı
.
-
en
(])
".c
i
~~~~:~t
-~---'
~oc:i~the
..'en
C 03
]-§~~g
'S:J
> z
.!:~~;8
a:ı-ı o. >0
~E
._~
---~
5
6-
--'!-
2849
3300
5702
6643
1539
1712
3216
3314
1495
1 590
3147
3235
4482
4700
3599
4334
289'7
3179
2849
2601
2859
3139
2904
2575
16
25
13
18989
18507
29 280
17 593
2675
2859
2922
2948
2580
2758
2887
2893
18547
26 543
29312
21640
5470
5686
6666
6341
5405
5609
6554
6284
1840
1 305
1
ı
tedavi
10
~~
~--
24
93
24
31
8264
13 792
15814
16815
'5
8
'5
5
41
69
79
54
26
24
20
13
12265
13169
5470
5152
4
4
:1
2
52
56
23
22
29
25
15
29
66
76
20
26
7468
18 075
22 245
5981
3
6
8
2
34
83
102
16
14
30
55
26
51
47
57
31
31078
27 662
27 498
27747
6
5
4
4
85
76
76
76
20
12 008
9
66
21
49
23
30
10604
9611
10405
11 435
5
4
4
5
45
41
45
48
15 769
16 650
14
13
79
83
20
29 i
i
45
!
48 :
ii
12
i
i 1964
1965
1966
1967
Giresun
50
:
1284
i
1934
2203
2396
2455
6
3
4
8
1091
1248
7
9
2015
2357
2510
2283
1974
2301
2475
2261
21
30
11
6
20
26
24
16
8843
8784
9302
9976
9636
7
5
8 ,
16
52
49
55
52
Hatay
1964
1965
1966
1967
65
65
65
65
8451
8571
9415
10 375
1961
2255
2423
2493
55
55
9446
9452
1 257
Isparta
1964
1965
1966
1967
içel
1964
1965
1966
1967
50
50 i
50 i
1098
-I
'50
3057
5022
4529
4537
i
i
10414
10 385
12 629
9252
5
I
i
i
i
1964
Istanbul
1
'965
1966
1'967
130
i
i
130 i
130
130
i
.
1
i
L...L..J
i
13972
16028
11158
18 822
9356 ii
10 039 i
9704
i
,
ii- -4t~~-:.~C:i
-
i
i
57
4
5
4
57
69
51
4
4
4
4
i 71
77
i 90
i
i 85
i
161
Tablo: 4-15.
Table: 4-15.
~
Yıl
Provinces
Year
I
i iii
:
~
E ii
iii
_.c
'>
LG
-b
iii
..ı.:.c
ıg § 'Ci
(/J
QZ"g:
l
~:(~:
1
1964
1965
1966
1967
Konya
Malatya
Manisa
Samsun
Tekirdağ
I
~ '5
<co
:
5
:
LG
Q)
>-
2J
ı::
~~
co
ti
ı;ı-
].~E
Hasta hareketleri
i--~
i Taburcu
1
olan
DischarI
Deaths
i
.1.
f;!ill~En::ıtj
~
4
11415
2587,
25531
105
105
18643
18153
6604
6450
6529
6395
35
21
105
105
29700
17195
6243
6282
6154
6211
i
i
>- (i)
5c
!!
Slı) -ı::ı
~ _o ~
,-i
~
ci'~ 1: .. o.
(.)
>-
g,- c
"'"
ai
.ı::
'i ~ S
~!N:'8
~
.
~~
30
';m 9~!ı
8068
3
37
40
34
17300
17570
38
41
51
30
18094
15512
3
3
3
2
45
46
47
41
19
30
15
28
183
41
42
18
14071
18351
24010
24 754
6
7
10
11
64
84
110
136
1964
1965
1966
1967
65
65
65
95
3351
4423
6160
8070
2295
2601
2896
3261
2254
2570
2858
3226
16
17
12
10
25
14
26
25
10 198
10834
10852
10561
4
4
4
3
43
46
46
30
1964
1965
15 292
14 845
15 086
1967 !
75
75
75
75
13 468 '
2977
3457
3631
3730
2940
3415
3583
3698
6
5
1
6
31
37
47
26
11591
19351
10256
10967
4
6
3
3
43
71
37
40
1964
1965
1966
1967
65
65
65
19 982
10 840
27 009
24821
2030
2274
2328
1870
2021
2163
2196
1 762
9
10
14
13
101
118
95
7696
10290
10844
8402
4
5
5
32
43
48
34
3945
4661
4007
4334
3927
4646
3985
4312
15
11
16
17
3
4
6
5
11912
11747
15799
13 904
3
3
4
3
59
59
79
63
11
3344
5
18
6
6
4
8
38
28
15
27
8 775
-4iA.
9315
13944
10487
4
5
4
37
39
59
52
3
2
2
4
22
3
7
12
2208
2354
2071
2978
3
4
4
3
24
26
23
33
I
i
65
I
,i
I
1964
1965
1966
1967
55
55
55
60
18 987
19917
20 206
17 682
1964
1965
1966
1967
50
50
873
65
65
65 ,
55 i
1964
1965
1
1
'966
1967
1
1
'
i
25
25
25
25
i
I
13799
15258
14185
18 540
2388
2704
1089
2540
i
695
2221
2624
2671
2727
677
670
580
941
683
2177
2590
2652
2692
652
665
571
925
i
i
162
i: E
.:.~
~
'il-
o.
c ~
IG..o
31XII
~! ~~
~ i
,5
b
ciL
kalan
o
2280
2539
2405
2201
i 1966
1967
1
I
Devren
I
~ed
'
!
Oı en
!ii ~
i
Patient movement
'
I
i
2482
2610
2462
2247
'
Zonguldak
a;
li
~
~ j
i
2938
3180
4112
5925
-
1964
1965
Trabzon
2J
]
a3 ,i
... ,'cô
J3 o. :i
..ı.:
j
i
1--
tedavi
60
60
60
i
50
1966
Sakarya
i
i
.:
1;
60
1
1
1
1
1964
1965,
1966
1967
Kütahya
,-
~§
>Z.
11967
]m
i ~b
m:
a;]
~
::ı .c
Kars
Yatırarak
Occupancy
.
~:
Iller
Devamı
Countunied
i
1
i
Tablo:
4.16.
Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığına bağlı kemik hastalıkları
hastanelerinin yatak sayıları ve çalışmaları, 1964.1967
Table:
4-16.
Hospitals of Bone Diseases Altached to the Ministry of
Health and Social Asistance, Number of Beds end Activites,
1964 . 1967
i
i
ı
! . Vılı
!!!
>ı
i
Provinces
i Year
i
.~
-",-~---'~--'-'---
toplam
Total
ii:ı::~o'
i
ı:ı
i 4)
'
...(i)
E
i\i :::ı
:ı: z
--------
i n
i/)
1--
,...
tl)
ra ....
ı:
Q)
... :;::;
ı:ı::ı
iii
~o
..
w
.::ı:
nı
..c
i
E
i
"':::ı
i
iii
.ıı:
"'iii
~==--- -
---
,
'5
'
i
~o
-----
u.n_----------- ----_.--_._-.-----
i
i
1
i
tedavi
Patients
-- -----'-'~.~
!
i
"c
ci.)
13i
,.,..1
c
ci.)
nı.!::J
!
i
C:\'I
~i
i
lı i er
Yatakta
i
i
~I
i
i
i
L
tl)
....
ı:Q)
ciL
>o
ciL ..
C iii :;::;
CII- <lı
ti16a.
co""
:ı:~E
16
15
"cci.)
o:
....
~:tl
U
ro
.r::
::ı t.)
" (i)
..a
ı-LG (5
e
ra
ciL Q)
:0
ci
-_.
-----
1964
4
1115
27 534
6230
5561
53
1965
1966
1967
4
1175
30 829
6644
5987
42
4
1175
37511
6874
6157
48
4
1175
34 284
4995
4467
43
\
i
i
--"_._._-
--_.~-
Isparta
istanbul
izmir
Trabzon
-_.._--
-
---~-----
e
i
ı::
1\1
i
'
iJ i
i
10~
i
Hi
I....
>-
i#
,-
':0)
....,
iii
..'l:o !
:S
>>ıI:I
ii ....
ı:-s
c
,::ı
'2...J . 01
.!t 0:..-.. ..J:ı::
cı
~c
o
00:
-
c
eQ)(i
1/1 (i)
c')
i
i
ii
cii
.ıı:
i
ii
-~--
!i
i
ii)
.ı::
....
....
o)
>ra
.-
o
.ı::
01
~ciL ""
ı::
ID
'iii ...J
>-
Q)
.-
i
~Wj
=-<D~
::>-01
ı:ı::ı <:(
5!11
~i>-
,,
"
~ci.)
....
E
>cd
~c::
~cl
:::ı
t.)
<tl
tl
o
616
250 433
40,0
614
669
261 802
248 093
39,0
36,0,
485
213789
43,0
287
286
344
201
115471
119 597
124 940
80 237 i
!
61526
'
65 655
38 988
38 414
33,0
33,0
32,0
37,0
49,0
50,0
53,0
34,0
72,0
76,0
48,0
50,0
82,0
90,0
53,0
53,0
233
094
694
160
60,0
50,0
54,0
65,0
66,0
69,0
75,0
83,0
13203
13 456
15471
18978 i
15,0
16,0
19,0
22,0
48,0
49,0
57,0
69,0
i
i
58,0
61,0
58,0
50,0
1---
1964
650
12813
3510
3193
30
1965
1966
1967
650
650
650
14912
15547
14745
3680
3959
2187
3372
3592
1968
21
23
18
1964
1965
1966
1967
200
200
200
200
12105
13113
15127
15 717
1964
1965
1966
1967
250
250
250
250
1 810
. 1490
3665
2595
1964
1965
1966
1967
75
75
75
75
806
1314
3172
1227
'
i
,i
i
ii
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
!
857
863
820
774
707
741
706
694
4
6
9
8
146
116
105
72
999
1255
1266
1 169
819
1 071
1070
978
13
11
9
12
167
173
187
179
864
846
829
865
842
803
789
827
6
4
7
5
16
39
33
33
i
i
i
60
63
68
76
i
163
Tablo: 4-17.
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba,kanlığına bağlı akıı ve sinir hastalıkları hastanelerinin
illere göre dağılımı
yatak sayıları
ve çalışmaları,
1964.1967
Table: 4-17.
Hospitals of Psychiatryand
neurology ahached to the
Ministry of Health and Social Assistance number of beds
of beds and Activities, 1964 - 1967
i
i
~
I "§
w
Yılı' - o
i
I
i ii er
Provinces
i
Year,
~
ın
~
o
! ~ ~
i
~~
i
a>
~
,
~
o
!!!
iii
~
I
Toplam
Total
1964
3
1965
1966
1967
3
3
i
i
4550
4550
Elazığ
i
istanbul
i
Manisa
1
i
~:~~
1966
~
1
:~~
800
1967
1
800
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
11967
,
1::
~"~:
ca ~
1
1
1
1
I
ii
I
g!,
1::
~]~
<t O
~~.::
''
i
164
~~
i-~~
2658
3450
3450
3450
3450
14775
15994
16450
117134
7488
7455
6547
12429
300
300
300
300
6911
6100
7210
7632
1 732
1 733
1 755
1954
i
I
i
i
I
I
i
I
~ %.
c
,-
C;;-~-~~
393 0
3385
3758
,
[
.
1369397
1 270862
1299 359
c:ij"
:~g
.....
cft,-..
~~
E~
fa>
o~
'ii
~
ci {>
.~
~
~
~~! ~
ai~~ı ~8
116
109
118
82
71
78
,
1
-.~~
-I
112
:~~
815
~~~~~~ 1~~
341134129
:~
117
1 595
115
948
377107
142
129
4333
4883
3569
7910
485
498
508
845
2670
2074
2470
3674
1011 580
821 651
779374
1247285
135
110
119
100
80
65
62
99
1 188
1 171
1 213
1439
93
102
69
71
451
460
473
444
161460
171865
178851
173431
93
99
101
89
147
156
163
158
1718
i
724
737
889
ı!:
~ô
iın tn
~
'& ~
j ğı
~X
,
':en
1031~_~66J~~82~
~,~~
--~-~~~
i
i
D
>cn'~
I
i
; ;~~ i~~~~-i
~
en
7116
7554
6500
10944
i
i
i
'ii
~~
i -ğ ~
(5
11770
11 676
10947
17041
2973
I
iii
-o
a>
--~-
2645
I
o
~ ~~
3794
i
j
en
-! ~ !
-~-ı~-5~~~- I~_7_~~
I
">,
~
iii~
'S: en :
I
i
U;
--~~~~-
24797
25862
i 27454
4550
tedavi
Patients
i
~
~
~--r
~ ~!
i
In
'
i ~ E i ! E !i
-
Yatakta
i
i
.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı cüzam, kanser
ve kuduz hastanelerinin yatak sayıları ve çalışmaları,
1964 1967
Tablo: 4.18.
-
Table:
Hospitals of lepra, cancer, and rabies attached to the
Ministry of Health an-d Social Assistance number of beds
and activities, 1964 - 1967
4-18.
i
Yatakta
In
'"
<ii
......
--
'c.
- ~:ı:'"
iii.....
uı
Year
Hospitals
o
Gl""
C ci)
I
11I.Q
tiııı::ı e
:ez
-
"cci)
'"
ro
o
Yılı
Hastaneler
iii .....
;. o
iii
uı
....
ci)
Elazığ Cüzam
Hastanesi
Elazığ Lepra
Hospıtal
19641
1965
1966
1
1
1
265
265
265
265
-
:,::;
ca
-
C
.!!!-c
o ci)
tT.
::ı ....
u ca
.. ~
::ı u
,~
zı
Gl
c:
>- .. ci)
Gl
c ca:;::
11lca
1 228
971
1081
354
75
75
75
150
19641
1965
1966
1967
...Gl
c:
'"
"""
ci)
2318
4211
4899
640
1
1
1
1
istanbul
Ku.
duz Hastanesi
İstanbul
Rabies Hospitals
"g
:e ~-=
1964
1965
1966
1967
ı 1967
'S:
iii
i!! 0.:ıı:
iii ......
::ı'
cı:>- o
Ankara
Kanser Hastanesi
Ankara
Cancer Hispital
Palients
-
->]"$S
ra
.:ıı:.....
,o '"
,..,
c;;'
>ca
U;~
111 ca
>uı
....
~.stT.
~~
;.
.Q
i!! E::ı
:. z
.:ıı:
tedavi
ti;Oiii...'
361
338
570
328
iı-Q
I
C
iii
-
Gl
O
(J)
cı
1 139
855
948
275
41
187
190
412
151
3
50
57
17
9
8
4
i
1
i
i
~ x>
"
rJ)"":
Q
c~
iii ......
i ~.c
~
ci) >'"
:::S -ıcıo '"
"iii
.:ıı:
c.s '"
ca
c
C O)
c:
Ia-J
M
'Eg'
:'.3
7330
6878
265
142
260
129
4
9
c
--o
o'
~
o ~
-iii >gg
.- &
.:ıı: ::ı
iii
'!ii uu
1
-
> O
48
66
76
62
20 404
23 462
27 443
10 351
17
24
25
29
75
86
100
38
171
139
150
173
47 355
49 642
39 405
46 383
131
147
69
141
49
51
41
48
-
-
15
20
21
14
50
50
..>.jg
iii<t~
c02
1
4
3952
2643
16\7
Tablo: 4.19.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı genel sağlık mer.
kezlerinin illere göre dağılımı, yatak sayısı ve çalışmaları,
1964. 1967
Table:
Distribution according to provinces,
4-19.
activities
number of beds and
belonging to the Minis-
of General health centers
try of Health and Social Assistance, 19ı64 - 1967
~-
i
Vatırarak
Occupancy
i
co ~
.~ Q)
N
o:
~ i
i ller
Provinces
VıI
~
Year
E
Gio
,
;>.
co
tn
~..o
...co
co
g~
u
Q)
Toplam
Total
1
-
1964
1965
1966
Adana
1967
,
i
'ı'\dıyaman
1964
1965
Afyon
:
2
2
1964
1965
Antalya
1966
1967
1
1964
~
:
2
2
2
9
12
ii 1967
i
'
i
i
ii
i
i
1967 ii
i
166
i
i
i
i
i
!i
i
i
ii
i
i
4
:
6
6
6
6
!
i=
::ı
..>::
co ...
;>. ::ı
cı: o
6
6
6
~
3
i
!
i
i
i
i
i
ii
hareketleri
Movement of patients
tl)
Hasta
os
4
'
!.
:::S.ı....
ı
--
117052
108301
107412
100089
~ ~
.5 c ~
~~i5
5
6
114706
106 123
105470
98512
c~
u)
~~~~~
:~;
5"'"
~o.-
i
-=
7
1438
-E:
8
921 i 599 535
804 i 573448
430
536 402
1257
1138
1147
10
6
5
5
48
46
43
844
2552
834
1 779
5
7
5
12
35
5
3032
3735
2608
2024
5
6
6
5
-
176
349
167
309
30
30
30
30
6410
6233
6799
6127
569
650
444
426
560
640
437
418
100
100
60
60
42 950
33 320
20 330
19796
4716
4641
4157
1 983
1984
51
48
25
30
24
24
25
9
27 322
22 721
13387
12 966
6
5
7
6
20
20
20
20
3717
3606
2783
3307
722
694
617
528
4
1
6
7
4
4592
3891
3358
2713
6
6
105
95
105
120
2033
2023
1
730
695
635
535
i
54 094
50881
56 034
38 543
4801
4387
4432
3257
4735
3311
4365
3222
4921
5212
9233
8212
450
626
1 611
1439
i
751
12838
15745
18 022
15741
50 ii
60
60 i
AO
21556
22014
27452
27 798
ı
ı
ii
i
30 i
40 !
i
::
75 i
i
75
i
i
S~
9
178
355
169
310
4229
i~ı::[)
g.~
1763
2984
1 799
854
ii
.~
c t).~
ı::
~]~ i ~ ~ ~~ ğ :'ö
i
908 i 684 387 i 6
49
<tl
Q)
cı
Gl
:0
oCR
.0.
--co
5:
~ .cgı~...
~1ııI""""
,ı::::: ..::.::c.
I,
fc=
....
c
i
C
ci)
~
c
~~c.
I
--
Lin-
20
20
20
20
40
i
~
<11 ,""o cuı~Q)
I
-~--
~
Q).-~
; ~
't) ~
<11
...co o-
i
i
~~~~ii
1966
i
3 i
5
Aydın
ı
~~
ı
i 19651
11966
:
'
1964
1965
1966
1967
Ankara
I
i
1964
1965
1966
1967
."
! .~
...
3 823 1 052 227
3 428 1 043 292
3 398 1 049 369
3434
989745
2
2
1966
1967
Amasya
Artvin
264
263
268
,
o
....
(1)
2
: 287
1964
1965
1966
1967
':; u)
co ...ı::
> z
1
'
Q)
"D
- ..o
tn
.....
21
>cı!:(\}
i co ::ı Q)
Cl)Z~
1964
1965
1966
1967
ci)
en,
-:QE
i-i
..
co
C
co
....
co
I
tedavi
2
6
2
1
-
-I
-I
3
6
7
6
4
-
3
i
i
12
6
5
i
i
i
i
'
i
i
i
i
i
11
24
28
34
24
18
75
62
37
36
63
53
46
37
5
i
43
49
44
28
23
27
23
7
24 373
21 119
20 335
15100
440
591
1512
1414
10
19
24
25
16
35
2958
4870
9164
7034
7
8
5
48
1462
2119
2189
1 987
1431
2065
2145
1964
9
15
20
13
9498
13 383
12215
11 231
6
6
6
6
35
49
45
41
1 474
1547
1843
2092
1453
1512
1825
2056
10
15
11
6629
6391
7407
9596
4
4
36
4
34
24
22
39
24
10
ii
I
i
11
.
i
20
i
1~
I
i
i
i
i
i
5 ii 64
5
5
5
6
5
.
1
I
i
61
53
34
27
33
63
29
I
44
Tablo:
4-19.
Devamı
Table:
4-19.
Countunied
ın
'
>.ııı~
Iıı
er
Provincas
I
e
f..)
:~~~
~~~
-Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bolu
i
] ~~i
'1,\ ,~ô~!
Year!
~:
en
ii
:e
i
:.
I
i
....
z
6
6
6
6
3
2
1964
1965
5
5
1966
5
1967
5
1964
1965
1966
1967
2
2
1964
1965
1966
1967
:
100
100
110
I
i
i
65
65
i
Hasta
, ~
"ccb CD
... +::;
ıg,
.B
.:ı:: ....
RI
>. ::i
c:ı: O
100
1964
1965
1966
1967
(\i
ı
'S:
c/)
c!i ....
C
~
ın
i,
1
\
---
1
~
>,c/)
1- -
ci) c
>. '-'
Ci).~
c""
.B
2016
2439
2 167
1 951
65
20
20
20
30
1 501
1 744
1 200
2940
60
60
60
40
c/)
'
-:s
s:
~
ro
CD
:ö ci
I
21
22
25
22
65
I
ro
c:
]c~
i
5
1-6
3 155
3 203
3056
2 908
'
~~~
~~~
107
101
59
58
62
\
2001
2427
2 157
1 940
ı
~
5
7
i
16 697
17 T/3
16611
12 320
2872
2 902
2890
1 459
2821
2 851
2838
1 440
5
€i
62
62
72
82
14 219
14 549
9636
11 864
1839
1 340
1 257
1511
1 818
1 326 \i
1 235
1 499
\
29
40
38
10
I
17
9
11
11
Burdur
8
8
8
8
105
95
105
105
43 382
43 108
47847
56 276
2997
2708
3385
3258
2932
Bursa
1964
1965
1966
1967
3 322
3199
27
45
Çanakkale
1964
1965
1966
1967
6
6
6
6
60
60
60
60
24134
24 869
25 005
27 302
3254
2975
3065
3 185
2 933
3013
3485
42
25
32
44
1964
1965
1966
1967
5
5
5
5
50
50
50
50
13470
22261
19 055
17 686
891
1 372
1 355
928
869
19.
1 320
1 329
28
16
:::
6:
Çankırı
Çorum
Denizli
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
:
6
6
5
5
90
90
65
100
8
8
115
115
115 '
115
i!
,
:
\
23
28
20
15
235
377
458
843
3544
I
2 639
\
3
3991
4454
3230
3004
~1
'
\
1
i
ı
i
I
i
i
17
19
11
i
9
6
5
4
i
ii
i
'
4020
3697
3549
3960
i
i
I
I
.I
o
-3
~
c
°
i iii>.
E
clo
cu"" c' ,~c
'lij°'-I
11)
ro
.:ı:: co
cu..c::"'"cı
OO.~1cu ~
..c ıg,ı! «if..)
>- O
iii S
~
~
9
6
54
6
6
6
55
50
48
11423
12991
6
5
48
55
11 777
11 404
5
6
50
48
i
~ ~~~
~
~~
6
1
i
861
8
12
194
5
3
13955
5
64
13 631
12821
7 044
5
4
5
62
59
32
11 805
7150
6776
8137
6
5
5
5
52
32
30
36
5
5
5
5
40
41
42
42
11
14
ii
9
i
i
1
i
i
4
ı
i
\
i
5
11
1
i
ı
i
36
14
15207
14 365
16 263
16 101
i
27
17
20
15
13 390
12459
12431
15503
4
4
i
4
i
4806
7227
7274
5046
5
5
5
5
44
\
\
27
i
i
Ii
i
ı
\
50
29
46
41
c
~~ ~
o~
19 814
22
3 162
2 966
37
i
~
i
46 i
43:
-~
I
i
4 356
3963
3637
3469
3896
i
;J
ID
co
20 252
18396
17 465
i
ı
i
3!
24
i
10
i
1:!
52
18
9
!
30 727
26 792
32 963
34815
'
11
C
CD
(\I..a.c""
25
i
21
42
c
:::1
ci
f c==
-= E
>cuX
«i::ı
ci)iii ..:
>- z
\ O.:ı::M ı
ı- 7---1-8-
i
1964
1965
1966
1967
ı
[:ii:ç:;
c
i
-
36
5
5
\i
~ i
37
i
hareketleri
i
!
(\I.!! ;:::;
ı- O ı-ı ı
3 239
3 278
3137
2 983
182
522
037
285
u
ıg,
26 155
30810
28 785
36478
I
-o
CD,
~
\i
-~ '-'
§j I..;
Movement of patients
-~---
::i
en
cu
:ı: -c
4
!
~: ~~~~-
-__Y_~~9~acrua:a
23
\
23
34
57
i
71
i
57
26
40
40
28
'
i
ii
i
14!
ii
4
61
i,
i
i
i
24 726
26041
18219
i
16 944 i
6
6
18930 i
18 227 ,
16819
5
15 365
4
\
i
I
6
6
5
5
ii
ı
i!
i
ı
75
79
55
52
45
43
40
37
i
167
Tablo:
4-19. Devam!
Table: 4-19.
i
i
uj
-i N ID .ı.....:
C
.
Provinces
Vıi
eni
i CV cr. ID
_i
i!:....c:
,E
u,
ID
'i
~..a..ı::
O c c u pan
-
..a
!!!....
1;
LA
o
~Z
1_1- 2.
i
i
'>
lu
ı::
Q)
...Gl :;:;
ro
...iv o-
"
~iv .....
;>. ::ı
-:ı: O
21538
-I
-
i
l
i
ii
Gl 2J
ı::
;>. Q)
Gl :;:;
c
iv ro
...
co
LA
Lu
:ı: -=
4
cr.
ro
'-
::ı c ..ı::
u
.g" 1V.~
ı-oa
5
-
-
-
-
-
438
432
378
603
446
364
588
443
2707
3353
5085
4750
Elazığ
1964
1965
1966
1967
2
2
2
1
25
25
25
15
4283
2838
1509
1325
498
145
496
145
150
147
70
69
1964
1965
1966
1967
3
30
3832
587
572
Erzincan
-
-
7
910
-
882
Erzurum
1964
1965
1966
1967
3
1964
1965
1!166
1967
6
6
6
6
Giresun
Gümüşhane
Hatay
168
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
3
3
3
3
1964
1965
1966
1967
3
3
3
3
1964
1965
1966
1967
3
3
3
3
i
6
-
20
20
20
20
Gaziantep
--
i
919
2
2
2
2
Eskişehir
tl)
i
-E !
ro
ID
o
c
Gl
:0
932
1964
1965
1966
1967
12 897
ci) "'c
~:3
ciL
<J
Q)
::ı
U
Edirne
105
~
.g
Hasta harek e;l"e~i.-Movement of pat ients
S
iv
;>.
i
tedavi
c y
Uj.
c~
22f
,~~'- ID
i cı
I
c
tl)
.....
3
95
ı
1966
1967
i
'~..a
'CI)Z..ı::i
1965
i
ID
SCiI:J E
8)
..
1--Lu
i
tl)
<J
Q)
I;§;E~
1v:JQ)
'ı964
Diyarbakır
i
,GlOQ)
Year
Vatırarak
i
Lu Q)
r:
1>LA
i ii e r
Countunied
-
4
~
o
ı::
:§
tT.
t: Q;
~];;
§
~
> Z
ıv..a
Gl ı-aıx
-a-
7
ı
~i;~
~~
c:t)..§ O~
E <+- c: i «i >-
5°.~..c~1
':ö,a3
..ı:::;:;
~g
.-cu
~g.
St;
w~ ~ ~o
g-
-1"0--
1-9""--5532~
16
-
6
3
4
3
11
11
2759
2985
3928
3114
6
8
7
7
38
41
54
43
3
2935
787
762
374
6
5
5
5
32
9
8
7
9
6
4110
5
38
8
20
6201
7
16
6
1840
8
17
4
11
2
4982
4055
3720
6430
5
5
4
6
23
19
17
29
3
15
6
1
4854
4799
4917
4056
4
4
4
4
66
66
67
56
803
1221
4066
2151
4
5
5
5
6
10
32
1
6
11
9
5333
4923
7122
6447
7
7
7
7 ii
49
45
65
59
9
8948
6
41
1
7590
6
18
6850
6
8598
7
2
-
1
-
-
-'
-
-
2241 i
12
2
i
i
i 17
i
35
i
i
31
39
Tablo:
4-19.
Devamı
Table:
4-19.
rountunied
-
Vatırk
iii
Occupancy
~~
-~
(J)
i ller
Provinces
Q) a5
'N
o: ro
Vıi
~o'§
Year I ı:;"'~ID
ı
u
~~
~=
i
w
ı
z
.ı::
_i---j=
~
içel
isparta
~
'-~'--
].'"
_..o
!!!-~o
"9
~.~
ciL L15
nı
z
2=
>-
-3--
~ E~
~
I
jfJ~
tn
.ı::
.....
'O
o
-
ciL
~ci5
I
-~J-~-=
i
c
nı
ID
6
!:i66
937
7 833
8~9
852
:: ı
9515
1 070
1 047
-.-
cc
'ö
'6.
LQ)
e .ı;:ı
.!'2
o::
cn-o
.....
ci)
e
fc=
>00><.
CiiIIS<o-
Q ..::o:M
<:
ID
.....
LI!
~ z5
~
..::o: c])
".0.
ECF
fC])
1$>.tn
~
01
o
....
c-+-c ii)'
';°'.~Iij
..ıı:c::ı.
l!':5t:
.~~~ !~o
ıo-ıo.
>
8
5255
5920
5276
5423
9
5
7
5
5
fOO
24
22
24
-
25 452
21585
21 757
6817
7
7
6
6
12
61
56
37
7
27
30
8
10
2
7
15
13
26
16
23
2
10
48
54
48
1964
1965
1966
1
1967
3
3
3
3
,)0
30
7155
1023
1 000
1964
1965
~966
1967
7
7
7
5
97
97
107
50
23268
22714
25081
9265
3637
3 1
3354
1 208
3587
3072
3307
1 206
7
8
8
9
95
95
95
75
42 940
74221
97 583
89 931
1617
2443
2999
3484
1595
2409
2960
3463
7
14
7
11
15
20
32
10
8622
12 862
13519
11160
5
5
5
3
25
37
39
41
14
14
14
14
160
160
160
160
76
87
94
99
959
268
220
717
4253
4801
5820
5825
4173
4704
5748
5736
47
62
53
74
33
35
19
15
19129
22 208
26 025
26316
4
rı
4
5
33
38
45
45
13038
18741
19053
24 138
6
6
6
7
45
64
65
85
3
4735
3749
2988
3941
5
4
4
7
17
13
11
14
1
7045
tr.
SI
rı
§"ii
>ciL
ci)
i
"'c
IDI
u)
>- ID
~'''::;
-
~-
~--~.
ro't:
8,
~
~
o:ı: O
5
~
>
'tü
<:
-~
Mavement of patients
1ij
~.g;
-c
Hasta hareketleri
.!:!
ciL ID
tn
;>.
LI!
tedavi
'
ı
.
I
ı
istanbul
1964
1965
1966
1967
izmir
1964
1965
1966
1967
Kastamonu
1964
1965
1966
1967
7
7
6
6
80
80
80
80
16220
20 564
14 038
13175
2350
3004
3134
3382
2297
2944
3036
3311
39
40
47
46
14
20
51
25
Kayseri
1964
1965
1966
1967
6
6
6
7
77
77
87
97
13313
14478
12120
12771
1 037
916
758
544
1 026
913
758
539
10
3
-
Kırklareli
1964
1965
1966
1967
3
3
3
3
45
45
45
45
12 364
12824
11403
10 593
1770
1956
1997
1499
1 740
1908
1 974
1476
20
19
16
14
10
29
7
9
11 866
9710
8549
5960
7
5
4
4
72
59
52
36
Kırşehir
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
30
30
30
30
10825
9349
8211
6329
1238
1074
1 303
1 512
1 208
1060
1275
1469
19
9
18
42
11
5
10
1
6308
4470
4899
5279
5
4
4
3
58
41
45
48
Kocaeli
1964
1965
1966
1967
2
2
2
2
20
20
20
20
11 590
15372
9868
10344
587
436
669
738
5
1
7
5
2
7
2
1
3126
1863
3227
3070
'5
4
'5
4
43
26
44
42
15
15
15
15
175
190
200
200
32 603
35 956
34 338
30841
71
77
64
38
59
21
30
11
31 355
30 225
28748
26781
6
6
6
6
49
44
39
37
i
594
444
678
.
744
i
-
2
1
-
1
Konya
1964
1965
1966
1967
5061
5030
4826
4585
i
i
4931
4932
4732
4536
i
i
i
Hıg
Tablo:
4-19.
Devamı
Table:
4-19.
Countunied
,-
i
~eUlID
Provinces
~
j co
2
"""c
cP°ID
Yıl
E
Vear
u
"-
~~.s
;g,E(ij
til =ı ID
(l)Z..c
Kütahya
1
4
4
4
4
1964
1965
1966
1967
..
':;;
"oID
c/)
- ..a
->- ....
o
til
1\1
-.ı
-
ui
..:.:
....
m
>CD
....
c
CD ID
.....
1\1
o-
>
ID
til
..:.:
1\1 ....
>- =ı
ID
"..a
.e
E
til =ı
>
"E
1\1
(f)
<c
Z
C
..m
100
100
100
105
~
::s
u
..
--
c-:s
:0 ı3
-6
---.----67
5
2670
3283
4012
40631
103
102
4
4
4
4
50
50
50
50
16 007
9961
8742
4797
1227
914
737
491
1 208
885
726
484
1966
1967
4
4
3
3
87
87
57
55
5531
4414
4028
4030
1 641
1 754
3867
3859
1 584
1 692
1964
1965
1966
1967
1
2
2
2
10
20
20
20
3548
3219
4189
54'52
256
341
131
355
253
339
131
353
2
4
40
9797
816
803
Mardin
1964
1965
1966
1967
Muğla
1964
1965
1966
1967
5
5
4
3
75
75
50
30
24 664
23 077
11 962
8494
4119
3714
2167
989
3981
3609
2104
975
5
5
5
5
50
50
50
50
12832
10396
13 192
9563
1 186
886
1217
965
1 183
871
1212 ,
961
Niğde
1964
1965
1966
1967
2
3
4
4
40
50
60
60
8744
6300
4332
7215
1 178
915
1 088
1066
1149
896
1067
1063
14
13
13
3
Ordu
1964
1965
1966
1967
4
4
4
4
60
60
60
19600
21 946
216'1
1699
2035
2050
2097
1 651
2001
2001
~~
28
47
Malatya
1964
1965
1966
1967
i
1964
1965
Manisa
Maraş
Nevşehir
1964
1965
1966
1967
'
I
19 232
21344
I
i
24 190
23 036
60
i
1
I
i
i
I
i
?fl
;:0'
°.s~ı;r.n-c
Q~
ı3..c""
.cö:~
... c:;::
~Zi
+olc.:ı
o ..~o.-c i~
._~
:5
ci
c
1\i
E
=ı
m~~ ~8
> z
---
--
8
i
19
22
27
27
s....
U>t:
Q)
"-
C
til ..a
-=
25
44
45
--
9
10
458
660
785
249
7
7
7
6
53
62
76
76
529
5
14
6
6
7
8
41
31
29
21
7
6
8
7
86
79
60
65
7504
5628
5282
3822
110
114
30
53
51
51
27
9
27 366
24 935
12 449
13015
1
2
2
1342
987
373
1 145
5
3
3
3
37
14
5
16
9
4
4650
6
32
104
71
41
11
34
34
22
3
21437
18 734
10391
4960
5
5
5
5
78
68
57
45
13
1
6857
4902
6465
4789
6
5
5
5
6161
4358
3966
4210
5
5
4
4
42
24
18
19
18613
13 908
14 673
15 507
9
8
7
8
85
64
67
71
3
2
4
4
i
15
6
8
33
i
i
!
1~
2
i
i
i
i
i
o
ca>
11
17
9
1
i
ı
170
~
.,:C1.
&..>rn
c/) 1\1
o-
47
8
12
2
6
ca
Q)
~
>-
7
72
125
114
6390
1967
-m .-....
f~=
>mX
i5 ] C;;
ID 1\1
.go!!! .~
1-00
10
Kars
ii
(f)
1\1
::ı c ..c
u
1\1
3
-2762
19 446
3399
16823
4182
20 297
4224
18913
2
c
-c/) ....
cl)
~.-
"o
ID
.-....~
c/) 0m
:ı: -c
4
o
>1\1
ı
(f)
....
§.
"o
Hasta hareketleri
Müvement ot patıents
1\1
(f)
ON a3
I" e r
(f)
Yatırarak
tedavi
Occupa!!.~__~
i
i
ı
i
i
38
27
35
26
Tablo: 4.19.
Table: 4-19.
Yatırarak
ı
;;;
1
ı!-
-
!!!
E
i ..:.:Q)-ı::
"- '-'
_..c ...
~ECti
nı::JQ)
cnZ-ı::
-o
Q)
..c
.~
......
"tl
ciL
...
......
.f!
~
~
i
E
i
1;'
0
..:.:
nı
Q)
..c
1ii
::J
>
2
:;
...
>- ::J
oc(
O
Z
2
Mavement of patients
---
~
- tJ
1
c:
Q)
..:.:
nı
~
ı
i/)
..:.: r;r.~
LO
c:
CIIOQ)
Year
Provınce::s
~
~ ~
~---~-~:s~~:r:k-~~I~M--n- ~
>-.0>-1/)
c
--
Q)
Yıl
tedavi
i
>-ro
!ii
0
".~ ~ ~
i ii er
Devamı
Countunied
'cQ)
ı;T.
c:
I
~.~
C
nı ro
o.
I
ı;
:ı: -=
4
3
::ı
I
~..:;
LO
~cc..,
I
iI
i
I,
i/)
..ı:
I
~~.~.!!
ii-«sa!' X
1-00
:00
==i=--6=7--
1;; \
co i C
ts L~
~
...O.~c: iuı-c:
!ii
..c
-::
E
+ot
nı
'
~
ı:ı
:3cı
C..:.:C?
~--~8
,
~
jg r;ı:.~c:
ı
Q)
' .!:: c:
ro
Rize
\
ı
Sakarya
5
5
5
5
ı~~
24
26
26492
a
66
4218
4184 i
13031
4363
4345
11 556
3961
3946
10
6
4
24
12
11
22394
21 219
17774
5
5
4
56
53
44
23 036
26761
27 008
22 377
1 789
1837
1 891
1800
1765
1 818
1861
1776
13
4
12
9
11
15
18
15
10801
9945
10533
9578
6
5
6
5
54
50
52
48
22118
19684
27 832
21 272
2478
2085
2442
2488
2445
2046
2423
2464
14
15
8
18
19
24
11
6
14900
11 432
12980
13261
6
5
5
5
58
45
51
52
1843
7
8
2
3
208
2707
6
10
6
25
64
28
10
21
22 462
12186
11 214
9925
Ö
6
6
6
88
83
77
68
16
18
8
5
22481
11 813
11 192
8224
7
6
6
6
77
59
56
41
5
4
4
3
35
31
34
29
\
14 465
110
\
1964
1965
11966
1967
4
4
4
4
55
55
55
1964
1965
1966
1967
5
5
5
5
70
Samsun
i
\
55 ı
ı
70
70
70
ı
ı
i
i
i
i
Siirt
i
60
1964
1965
1966
1967
4
1
3
~~
1964
1965
3
2
2 i
2
70
40
40
40
1964
1965
1966
1967
6
5
5
5
1964
1965
1966
1967
.... 13
:8
4323
15 955
\
.- ro
.sı:Co
nı
4373
110
110
110
"-
i
-
1964
1965
1966
1967
-o
ID .0..ı:"'"
i:
i!! c::::
c"""
~!iiQ)~
.!lı ~ ~ 1;;
ci)
1451
282
-I
i
689
1353
32
276
i
259
i
i
i
6
30
255
\
Sinop
\
Tokat
Trabzon
Tunceli
3663
1 783 i
3515
2035
1937
1735
80
55
55
55
23 842
20418
22 646
21 102
3192
1917
1845
1462
3141
1 880
1820
1445
35
4
4
4
4
40
40
40
40
14770
14715
16018
17902
1 115
1089
1276
1 252
1094
1065
1 257
1241
15
6
7
7
6
18
12
4
5156
4505
4907
4305
i 1964
1965
1966
1967
5
5
5
5
80
2661
2365
2375
2542
2610
2330
2312
2462
37
21
41
66
14
14
22
14
16993
13174
14049
17106
6
6
6
7
58
45
48
59
1964
1965
1966
1967
7
7
7
2790
3038
3224
2031
2750
3004
3209
2901
3
1
37
33
14
26
17901
18357
18 288
16 058
6
6
5
5
61
63
65
55
7
2143
3368
1 770
2457
4
4
5
7
20
31
16
22
i 1966
1967
Sivas
Tekirdağ
17 834
15 262
11792
8698
1964
1965
1966
1967
!
i
,
80
ı
i
80
80
80
i
i
:
3
~
\
\
'i
i
i
30
30
30
30
\
i
84
41
38
27
~~
12
i
\
I
1
i
I
I
i
i
ii
i
80
i
17834 i
20 200
25 640
16 599
80
80
2104
1985
i
''
i
i
824
384
239
764
i
2691
1906
3598
ii
28
28
25
22
30471
i
530
861
327
338
521
856
326
335
~
2
5
1
i
i
3
i
171
Tablo: 4.19.
Table:
Yatırarak
Occupancy
iii
>i~
~
---
rn
Q)
-N
nı
er
Provinces
~
o;
Yıl
Year
~
~
cı Q);
"o
,
ıi51
E L- C,)
.ıı:.8..ı::
;ij,E1;
ca;jQ)
mZ.ı:
1
Urfa
1964
1965
1966
1967
3
-
i
-o
Q)
--!J
!!! o
>-
i
Q)
L-
.:ıı:
,S:J
Siii
;j
E
>
.~
'ı::J
.'!J
ı::
Q)
.. ci)
~
iii
>-
~
o
....
;j
Z
<c
45
3
14999
2
-
-
-
-
-
tedavi
L-
Hasta hareketleri
Movement of parients
..iii
--~
>ci)
1/1
....
e
....
~ .~
::ı
.
4
1 663
-
-
Uşak
25
25
35
45
5793
6529
9456
10401
555
498
908
1 111
Yozgat
1964
1965
1966
1967
5
5
5
5
80
80
80
80
14743
17713
17 026
14891
2665
2824
2925
2946
1964
1965
1966
1967
4
4
4
4
40
40
40
40
13 139
8836
8388
8901
1347
1 075
1289
1308
i
e
fe:
>11L>(
Ci)-LLi.....
.
e .:ıı:M
rn
..ı::
e""
.!!~
--
00
6
1
5
-
-
-
-
550
476
874
1085
13
15
8
2586
2772
2890
2903
50
46
35
4
29
6
-
4:
i
~
11
172
3
19
10
i
1~
i
e
>
i
o' :J<
2°
~~
-~ı::O
o ..0.IijL- en +..ı .-ca
C.
Q)
E
Z
;j
~
C +-i ro
_rn-o
ı::
1'1l .c
'i
o
so.
Q)
O~~
<'il
1
11L1)-
.:g-Eı::
.:ıı:c.
g'.~
.!::Q)1i;
..J c.
'i
>
O
ı:ıı:ı
9
8
1'1l~
C,)
- 10
80
-
-
-
-
-
2448
2558
5125
6657
4
5
6
6
27
28
40
41
17 495
18 694
18411
19057
7
7
6
6
60
64
63
65
6512
4563
5817
5926
5
4
5
5
45
31
40
41
-
-
1
9
19
18
1322
1058
1273
1288
tc.
8
13150
7
-
-
-
2
2
3
4
Eo
-
-
- ....
vi
ı::
> .~
iii
....
:3cı
u
<'il
L-..ı:: c,)
::ı
e
i.!!!!!!
1-00
5
1 657
~
1/1
~--~
-o
S1/1 ~
~ !:
rn
>.
<'il iii
-o
~
----
iii
'E
iii
1964
1965
1966
1967
Zonguldak
Devamı
Countunied
4-19.
-
5
-
HASTAlıK
5
-
STATlSTIGS OF DISEASES
iSTATisTiKLERI
a)
Enfeksiyöz
a)
Infectious diseases
b)
Tedavi Kurumlarında Görülen Hastalıklar
b)
(Bulaşıcı) Hastalıklar
Diseases See n In - Patients at the Treatment Institutions
113
Tablo: 5-1. Türkiye'de ihbar edilen enfeksiyoz hastalıklar, 19G4 -1967
Table: 5-1. Infectious disease s notified in Turkey, 1964 - 1967
Hastalıklar
Tutulan
Di s e a s e s
i
i
Case
1
2
-
~Ansefalit
Tutulan
Ölen
Death
Case
Death
-
3
-
Bulaşıcı
~Brüselloz - Bruceliosis
5
~Çiçek. Smallpox
6 -
Difteri - Diphteria
-
8
-
10
-
11
-
13 -
12
-
301
26
412
69
300
2921
86
19
268
29
3025
71
62
303
2223
i
11 834
169
166
539
4584
27
3766
35
17 312
113
52617
958
50 650
371
42 906
414
4
- Measles
Kızamık
Kızıl
- Scarlet fever
- Rabies
Kolera - Cholera
Kuduz
Lohusalık
humması
1891
4
1600
4
1642
5
1397
24
24
25
25
45
45
63
63
46
3
47
4
12
3
258
6
298
11
533
14
629
14
1975
98
814
27
3
2
1 159
4
-I
.
38
- Paratyphoidea
2
233
- Poliomye-!
- Typhoid fever
Tifüs
11
- Glanders
Şarbon - Anthrax
Tifo
i
244
Ruam
481
J75
- Recurrent
Hummai racia
fever
!itis
- Typhus
thematieus
21 -
20
12 984
27
Poliyomiyelit
-
351
129
3141
-
20
14697
7
8
16
-
48
1
1 922
Paratifo
19
8820
i
i
hepatit
Enfeksiyöz
Hepatitis infectious
-
18 -
42
i
100
15
-
8818
61
Puerperal Infection
17
Death
- Dysentery
Dizanteri
9
Case
1-5
spinalis
4
7
Death
Ölen
i
2
i
Case
Tutulan
- Men-
menenjit
ingitis cerebro
epidemica
14
i
[
--
i
Lethargica
i
Boğmaca . WhöopinÇl-cough ı
Tutulan Ölen
Olen
i
Encephalitis
1967
196
1965
1964
Veba - Plague
1 031
11
1 074
13
1408
8
3425
137
4019
120
4878
127
i
3354
105
exan7
2
-I
ı
175
Tabio: 5-2. Resmi ve Özei genel hastanelere yatanların 150 hastalık se-
-
bebine göre dağılımı, 1964 1967
Table: 5-2. Distribution of in - patients according to the cause of 150
diseases at official and private general hospitals. 1964 - 1967
:;:
i
u)
, mQl....
,,-..Q ı::
,;.!!.~~
c c
Kod
No. sı
Hastalığın
Code
Vıiı
adı
Name of disease
number
Ye a r
E
.eı:ı.
o
-
~m
cm"
-
ı
ID
..a
-o
(j)
....
:'::
..
m
E
-o
ro
ciii
....
o
:i
.cı
ro
....
ı-~o
nı
....
Ci).
E
;:J
c
:s
-o
OJ
QI
..
ID
"o
iii
Q)
E
:::ı
:0
>
ID
()
cc
A
~;:.8
QI
u)
ın ro
cı.cı
-o
.... !o
.....
ID
..a
E;:J
ID
ı-""O
o
....
,i)
,o
QI
..
u) 11L...co
ro m o
ID cEou)
cu::J """.....
!.3i"'a~.~
:0.cı-o
-c:
a:i:0!ı... Q)
ID.-
Qlo
ii)~~
ci)
ID
E':0
=c:w~
>- QI c.""
~C.
ro
i ~g~Ec-"'tS
E
g -Qlo""=
::ı8~'2!
.!'t-~CO
ct!
::g~ö
Z
-------
oc
u)
E
oc
~8~ro
Q)-
cı....o
=....Oro
ı
1964
1965
1966
1967
792
853
931
963
064
965
405
960
748 146
807473
881 493
919186
aygıtı tüberküloıu
Solunum
reı>piratory
TuberC'ulosis
of
system.
1964
1965
1966
1967
11
11
11
11
493
379
816
774
10481
10324
10692
10719
Bütün
:0
ct!
~E g
u)
i
~:::ı.;S i
:eo
ro
c
o
ID : iii
cııo
.....
sebepler
-
All
causes
25
26
28
28
5521
954
594\
655
32.26
31.56
30.69
29.72
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
468
475
486
491
40.72
41.74
41.13
41.70
0.40
0.54
0.54
0.50
18.3
17.6
17.0
17.3
18.9
13.9
13.8
12.2
A
2
Menenjlerin
ve merkezi
sinir
sisteminin
tüberkülozu - Tuberculosis of men ing es and central
nervous system,
1964
1965
1966
1967
3267
3322
3187
282.9
2 ô39
2836
2696
2422
484
315
394
346
148.14
112.88
123.62
122.30
0.38
0.43
0.42
0.35
A
3
Barsak,
periton ve mezanter
gangliyonları
tüberkülozu
Tuberculosis
of
intestines,
peritoneum
and
mesenteric
glands.
1964
1965
1966
1967
2706
2573
2478
2342
2 438
2373
2304
2180
176
146
126
127
65.04
56.74
50.84
54.22
0.77
0.17
0.13
0.13
6.9
5.4
4.4
4.4
A
4
Kemik ve eklem tüberkülozu
Tuberculosis
of bones
and
Joints.
1964
1965
1966
1967
1683
1601
1382
1342
1 181
15
8
5
9
8.91
4.21
3.59
7.37
0.08
0.007
0.005
0.009
0.6
0.2
0.2
0.3
Diğer organların
tüberkulozu
Tuberculosis.
all other forms,
-
1964
1965
1966
1967
2031
2053
2158
1788
1927
1964
2047
1707
61
36
62
60
30.03
17.53
28.73
33.55
0.02
0.04
0.06
0.06
2.4
1.3
2.1
2.2
- Co n-
1964
1965
1966
1967
2.8
26
17
32
26[
17
31
31.25
0.001
0.1
syphilis,
1964
1965
1966
1967
12
20
34
14
10
16
32
14
Tabes dor-
1964
1965
1966
1967
29
30
29
6
133.50
0.004
0.1
166.66
0.001
0.1
A
5
A
6
-
I.. Doğuştan
genital
A
7
Erken
A
8
Tabes
salis
176
gelme
frengi
syphilis.
frengi
- Early
dorsalis.
1424
1391
1220
j
i
25
28
26
29
5
J
Tablo: 5.2.
Devamı
Table:
Countunied
5-2.
;:C/)
Kod
No. Si
Hastalığın
Code
number
VıIı
adı
Name .of disease
Ve ar
E
ca
"'ii
o
".'t::
2
E
"'"
.. -o
a:ı
ca:ı ....
'"
<o o
> ı-
ı
~-
1---
A
9
Paralizi
ra\ysis
A
10
jeneral
-
General
pa-
of insane,
Frenginin diğer şekilleri
-
i
ii
All
other syphilis,
i
i
- Gono-
f!]<C
a:ı.!{!.~
C 1:1\1
Lo
~
E
:ii .~
ca:ı -o
:i
~
ID
.o 5;
VJ
:ıS
~
~a:ı
~'"
~
o
Qj
E.cı
~Eg
~::3'-
Q)
tıı.Q VJ
111'"
<0'..co
c;og~
a:ıQ)o~
:g"'C~~
>-
"iii8IDID
1ijQo.E
Q) ID.co +-'
g,
'§ "c .r. ı::
jg
~'--E'"
~
65
64
114
110
45
55
85
92
1964
1965
1966
1967
92
101
90
.323
84
103
89
322
1964
1965
1966
1967
1501
1485
1688
1533
1485
1461
1665
1488
15
5
21
14
Q)
Lo
VJ
:0.- '"
C1~g
o
o
cEoVJ ....... .,.0
-iii~
ca :::s -ı::
E'c:
ca:O.l
Q)
ID a:ı
2!~VJ Ec "'.::3 13
J!! '-'
ID:g
ci}
:;).-om
-~ °
-~-ı~o
-=-
1964
1965
1966
1967
o
....
o
:o;+--
;':3
ID
":0 Q) o.
-cı
- .r. co
:gg1i;'-'
Q)OID<.:ı.-Om
--_.....-
230.71
78.12
184.25
127.27
0.08
0.005
0.02
0.01
0.6
0.2
0.7
0.4
9.34
0.001
0.03
1
10
9
2b
0.66
6.73
5.33
18.25
0.008
0.01
0.009
0.02
0.04
0.4
0.3
0.9
A
11
Gonokok
enfeksiyonu
cocca\ infection ,
A
12
Tifo - Typhoid fever,
1964
1965
1966
1967
5281
5564
5242
3112
4164
5171
4860
3523
329
286
251
161
62.22
51.04
47.88
42.68
9.58
0.33
0.26
0.16
12.9
10.6
8.7
5.6
A
13
Paratifo ve diğer salmoneıla
enfeksiyonları - Paratyhoid fever
and other salmoneıla infections,
1964
1965
1966
1967
1051
1201
1082
981
995
1097
1022
953
44
87
40
13
83.72
72.7
36.96
13.17
0.04
0.10
0.04
0.01
1.7
3.2
1.4
0.4
A
14
Kolera
A
15
Brüselloz
(dalgalı humma)
Bruceliosis (undulent fever)
100
82
98
123
97
73
93
123
4
4
48.78
40.81'
0.004
0.004
0.1
0.1
-
Cholera,
1964
1965
1966
1967
-
1964
1965
1966
1967
A
16
Bütün şekilleri ile dizanteri.
Dysentery, all form
1964
1965
1966
1967
1690
2296
2210
1941
1600
2177
2141
1 872
58
89
82
46
34.1
38.76
36.12
23.62
0.02
0.10
0.08
0.04
2.3
3.3
2.8
1.6
A
17
Kızıl.
1964
1965
1966
1967
151
131
224
191
145
132
218
189
5
2
5
1
33.11
14.59
22.32
5.23
0.003
0.002
0.005
0.001
D.2
0.1
0.2
0.1
A
18
Streptokoklu anjin
cal sore throat,
1964
1965
1966
1967
1412
1600
1962
1945
2
14
12
16
1.35
8..75
6.11
8.22
0.007
0.01
0.01
0.01
0.1
0.5
0.5
0.5
Scarlet
tn
ID
VJ
::ı
fever,
- Streptocor-
1447
1568
1924
1916
177
tablo:
Devamı
S.~.
Table: 5-2.
Countunied
i!inc
.!I-o
Kod
No. sı
Hastalığın adı
Code
number
Name 'of disease
Vıiı
Ve ar
E
iii
}
1m
C
...
...
'E
~-o
m
..
C
.....
o
"5
~cii
+-'
o
ı-
19
Vılancık
A
20
Septisemi
ve piyoemi.
caemia and pyaemia,
A
21
Difteri - Diphteria,
A
22
Boğmaca
cough.
Septi-
- Whooping '
A
23
Menengokok
Meningococcal
A
24
Veba
-
Plague
26
A
27
178
ı...
Q)
'cı'
ca
.....
Q)
>
Q)
a:"
:ö
-
1-""0 >-
.o
!§~Q)
j"".e~
aı""ııı
Z
i'&ı3ö
Q)
i-
E
::ı
ı-CII
1964
1965
1966
1967
534
603
648
584
447
525
551
501
71
67
86
78
-
Q)Q)
CD o. +-'
eti lOaıc.1ıı
c- -cı
E
.e §
:ı
10'E
0);:)....CCii
§
Gl
Q)-
"....CCii
0.004
0.007
0.006
0.003
0.2
0.2
0.3
0.5
132.95
111.11
132.74
133.56
0.01
0.07
0.09
0.08
2.8
2.5
3.4
2.7
3496
3483
2636
2348
2944
3016
2327
2091
488
393
262
224
139.57
132.83
99.34
95.40
0.38
0.46
0.28
0.23
19.1
14.6
9.1
7.8
1964
1965
1966
1967
1623
1353
1527
1676
1524
1256
1444
1583
76
77
49
76
46.83
56.92
32.05
45.34
0.04
0.09
0.05
0.07
3.0
2.7
1.8
2.6
84
100
99
57
143.06
149.70
116.33
72.06
0.09
0.11
0.10
0.05
3.3
3.7
3.4
2.0
-
490
551
705
724
.'
1964
-
-
-
-
-
-
-
1967
400
384
33
372
223
232
28
189
6
13
5
10
15.0
33.85
151.51
26.88
1964
1965
1966
1967
1112
1289
1224
1204
675
880
790
763
421
391
417
427
378.59
303.33
340.62
354.65
0.46
0.45
0,040
0.44
16.5
14.5
14.6
14.9
1964
1965
1966
1967
978
1021
1152
1091
923
973.
1099
1065
34
30
23
13
34.76
29.65
19.93
11.91
0.05
0.03
0.03
0.01
1.3
1.1
0.8
0.4
1964
1965
-
::ı
-CGS+-' -a .em
m
1964
1965
1966
1967
587
668
a51
791
Şarbon . Anthrax
E
,:ı
o
6.06
8.59
8.84
4.72
1964
1965
1966
1967
Tetanos - Tetanus,
CD
-a
iii
4
6
6
3
1961>
A
iii
enfeksiyonları.
infections.
Leprosy,
m
Q)
640
685
662
623
1967
Cüzam.
-o
.....
659
698
678
635
ı
25
ı::
-o
Q)
eo.
! ciL
ı= = Gl
10'-0
i!co
gı
aı
OIjg
ciög
o
IIIGlOQ) C Eo 011
~.!!!j;i-a-!!
S"'-ı:
=Cı-ııı
cıı'Ol-Q)
Q).-
1964
1965
1966
1967
1965
1966
A
.e
...
E
::ı
iii
ii)
iii
.ci
o
...
iii
!o;=S
'8.8ilicii
011
'-
- Erysipelas,
A
öksürüğü
Q)
i-
-o
Q)
jC1;i
-
-
-
0.002
0.01
0.005
0.01
0.2
0.5
0.2
0.3
tablo:
5,2.
Devamı
Table:
5-2.
Countied
~i
Kod
Hastalığın
No. Si
Code
Yılı
adı
Name of disease
number
....
o.
Ye a r
..1'1l
S
i
C
""
'E
-c
<tl
.....
o
1'1l <ii
....
"'1'1l
>
....
(1)
.D
-c(1)
E
1'1l
ı-o
uı
-:s
E
<tl
(1)
:J
..ıa
ı::
-c
:s
o
~aı ""'
c -c
1'1l (1)
:;
,g
"CI
1'1l
c
>
CJ
(1)
(1)
1'1l
-ci)
';(1)
ıaaı....
"iij3
dı
o
«1.-....'-+-C c'tij
:o~
~Cg
C1i
1'1l:::3,_(1)
::ı
c:
:ö
>ıC
:00
....
(1)
.D
E
:J
z
28
'Akut
poliyomyelit
-Acute
poıı-I
omyelitis ,
A
A
29
30
Akut
enfeksiyöz
Acute
encephalitis,
Akutpoliomyelitle
siyöz ansefalitin
ansefalit
-
akut enfek.
geç akibetle-
.... -c
g~og(1)
- Smallpox,
A
32
Kızamık
A
33
Sarı humma - Yell,ow fever,
A
34
Enfeksiyöz
hepatitis.
A
35
Kuduz -
A
36
Lekeli humma ve dlfter Ricket.
tsia. "hastalıkları . Typhus
and
other rlckettsial diseases,
- Measles,
hepatit. Infectious
Rabis,
~.!!!-c
~:g
aıc.'tijı:oaıc.uı
::!-.ı:E
'E"CI.ı:C.
.caı"'-'~
::38""':
:ı:o~.....
C10 o i Co~-o
ı:ı:ı
_"CI.ı:1iJ
~o""CJ
aı8 ~=
~=
<tlcı
- o <tl
i
595
12
19.35
911
1527
1426
913
1406
1308
23
69
58
23.65
45.13
40.67
0.02
0.07
0.06
0.5
0.9
2.4
2.0
1964
1965
1966
1967
g23
025
835
856
733
740
740
771
56
70
79
69
173.34
84.80
94.15
80.60
0.02
0.08
0.08
0.07
2.2
2.6
2.7
2.4
661
633
10
15.06
0.08
0.4
611
569
20
32.83
0.02
0.7
33
18
32.25
22.24
0.03
0.01
1.1
0.3
1964
1965
1967
Çiçek
~.~.2
620
omyelitis and acute
encephalitis.
31
i:ci
'
1965
1966
1967
1966
A
aıo
,go
ca:~'\""""t:i
1964
ri - Late eHects of arute poIiinfectious
:0.CI'I....o
o
0(1) <tl ,1'1l
ccouı
-----~--~---A
~i!!
1'1l'a.. Co
u)
!~~.':!2
:E
o
....
i
i
0.08
ı
1016
809
947 ,
767
ı
ı
1964
1965
1966
1967
1600
2723
2443
2951
1501
2561
2314
2743
66
143
90
187
41.24
52.52
36.83
63.36
0.08
0.16
0.09
0.19
2.6
5.3
3.1
6.5
1964
1965
1966
1967
4694
5059
6430
6860
4451
4783
6008
6530
117
126
182
195
24.94
54.96
28.33
28.42
0.85
0.14
0.19
0.20
4.6
4.7
6.3
6.8
1964
1965
1966
1967
604
622
1153,
1015
571
576
950
932
15
36
42
54
24.33
57.85
36.44
53.20'
0.08
0.04
0.04
0.05
0.6
1.3
1.4
1.9'
1964
1965
1966
1967
191
186
2
10.15
0.02
0.1
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
193
197
176
~1
18S
170
ı,
119
li..
Tablo:
5.2. Devamı
Table: 5-2. Countunied
ii ll-
i!i_.~ı::
"c ı:
ii
i.
Q)
Kod
No.
Hastalığın
Si
Code
Name
number
. V ılı
adı
disea
'of
E
Q)
"....
1'II ;t=
iS.
E
~B
Year
"<tl
...
1'1l
"c
~....
o
ciL (ij
"
---~--'-
'A
37
Sıtma - Malaria,
ı
A
A
38
39
- Schistoma,
Şiştozomyaz
idatik hastalığı
Hydati
-
dise-
ase,
A
A
40
41
Filaryoz
- Filariasis,
-
Ankilostomyaz
sis,
Ankylostmia-
..c
E
::ı
ı::
1'1l
'"
"c
Q)
1'1l
"Q)
"5
.Q
'"
>
Q)
J!!
(;>
(.)
Q)
a:
"
ıs
....
41 o
i.
"O
Q)
1'1l
..c
E
:::ı
:0
E
::ı
Z
'!ii
Q)
-=§I."
5
ıg,
xi-
.ı::G)~~
11....ı::o
Q)
E
~:ğ~b
1967
80
91
99
97
1964
1965
1966
1967
189
202
190
149
181
193
181
143
-
1964
1965
1966
1967
657
629
725
632
628
591
675
608
12
11
15
9
1964
166
161
1965
1966
1967
2,47
203
83
237
195
82
1964
376
371
1965
1966
1967
299
206
244
291
198
239
1
'!ii;SI.iı3
Q)
8 '!ii,-,:
EClQ)-
:)-Q(ij
0.008
-
-
-
-
0.04
-
-
-
-
-
-
-
-
0.08
0.01
0.01
0.01
0.5
0.6
0.5
0.3
18.26
17.48
20.68
14.24
-
-
-
c!:g~'iij
0.008
0.002
-
-
:J
u4l""~
ı::...<tI
5.29
9.90
--
ıg,
--
1
2
8
~..-3
,::ıg
i. ii)
;S
12.34
-
'cB
!Eii)
<tl
~;S
:o:::ı
>- G) C. "of"
(\1.
--'"CI
E
..ı:::~' -,"..c
::ı
-
-
i
o
"CEolI)
ca =:s""".,~
-81
92
99
97
1964
1965
1966
!;B
ii)
'&.!uı<ti
ii
c
0(['
541011)
,.jC'tI~.-
--
--
'-
~o
-i ""
ii)
..ı:::
....
<tl
Q)
See.
:':::ı.=
;Sogj
-
-
0.04
0.07
-
-
-
-
-
-
-
-
A
42
Barsak kurtlarından ileri gelen
diğer hastalıklar - Other diseases due to helminths.
1964
1965
1966
1967
3185
2768
3168
2952
3135
2685
3069
2862
7
12
19
23
2.19
4.33
5.99
7.79
0.001
0.1
0.02
0.02
0.3
0.4
0.6
0.8
A
43
Enfeksiyon ve parazit hastalığı
olarak tasnif edilen diğer bütün
hastalıklar - Al
'Other
disea
1964
1965
1966
1967
4773
4544
5100
52271
4585
4352
4866
5029
72
81
81
86
15.14
17.84
15.88
16.45
0.09
0.09
0.08
0.08
2.8
3.0
2.8
3.0
1964
1965
1966
1967
860
878
1043
905
809
821
972
857
20
22
23
18
23.25
25.05
22.05
19.88
0.07
0.02
0.02
.Q.Q1
0.8
0.8
0.8
0.6
1964
1965
1966
1967
511
497
599
732
461
460
533
661
31
23
42
38
60.6
46.27
70.11
51.91
0.06
0.02
0.04
0.03
1.2
0.8
1.4
1.3
classified as
and parainfectlv
sitic.
A
A
44
45
Ağız ve farenksin habis urları.
Malignant neoplasm
of
buccal
cavity and pharynx,
Ezofajin
habis
neoplasms of
180
urları
cesophagu.
- Malignant
Tablo:
5.2.
Devamı
Table:
5-2.
Countunied
~I'G
:;;~B
CC
Kod
Vıiı
:Hastalığın adı
No. aı
. Code
number
Name of . disease
E
I'G
-o Q)
..
....
C
..
I'G
'fE
-o
tti
c
I'G
o
I'G
"5
..a
(ij
~....
o
i-
A
46
Mldeninhabl.urları. Malignant 1964
neoplasmsof
A
47
stomach,
48
A
49
A
A
50
51
of
J!!
ci>
E:::ı i
c
-o
Q)
Q)
I'G
E
:=.
Ö
-
-
-o
....
o
SGl~~
.ı.:'C'--8'--0Q)
Q)
'..c
E
:::ı
z
>:-0'"
.00
!
27i
244
204
1048
988
1155
1313
921
852
1019
1 194
90
100
89
86
52
63
68
88
3.5
3.7
3.1
3.0
60.76
87.26
75.06
86.78
0.03
0.07
0.07
0.09
2.0
2.3
2.4
3.1
60.94
99.94
73.58
0.09
0.12
0.10
2.8
3.9
10.11
0.09
87.45
92.06
105.06
0.84
0.15
4.6
4.3
0.15
0.13
5.0
4.6
0.07
0.03
0.01
0.02
0.7
1.1
0.6
0.7
7.19
18.69
17.92
6.84
!J.003
0.01
0.01
0.01
0.2
0.6
0.5
0.4
19.52
18.80
10.69
10.21
0.07
0.02
0.01
0.01
0.7
0.9
0.5
0.5
50.07
46.17
24.80
32.11
0.05
0.04
0.01
0.02
1967
1355
1205
72
106
i
95 ı
95
Trakea habis urları ve bronşlarla akciğerlerin tali oldukları
tasrih edilmiyen habls urları.
1964
1965
1966
1372
1412
1361
1 222
1248
1 166
120
130
143
Malignant neoplasm of trachea,
lung not
and of bronchus
speeified as seeondary,
1967
1698
1522
132
77.73
1964
1965
1966
1967
1096
1179
1141
1040
1 100
1 081
976
19
30
18
17.37
25.46
676
811
750
842
A
53
Rahmin diğer ve tasrih edilmi.
yen kısımlarının
habls uru
neoplasm of other
Malignant
and unspecified parts of uterus,
1964
1965
1966
1967
.973
1223
1392
1567
921
1 173
1337
1 521
.Prostatın ,habls uru - Malignant
neoplasm of prostate,
1964
1965
1966
1967
699
758
725
872
638
694
-
675
814 .1
i
15.76
20.28
ı
16
14
6
19
23
15
16
35
35
18
28
i
102
0.98
0.11
0.09
0.08
1067
899
1137
i
~§'tiI~
Q)-
85.87
101 .24
77.05
65.49
1181
1061
1291
695
856
781
876
OM
Gl
10.3
8.5
7.1
1964
1965
1966
1964
1965
HJ66
1967
=8""'-
c. ui
"o ..ı:::ı
0.32
0.25
0.21
Larenksin .habis urları - Malignant neoplasm of larynx,
habis uru.
Rahim boynunun
Malignant neaplasm of cervix
uteri.
-
E
~- "...c(ij
::ı...c(ij
97.37
86.37 i
74.53
785
741
813
916
2:
:oaıQ)Q)
Q)'-
j=g~ö
856
822
906
1014
1035
01"GI.§§
o
> Gl C. 'til
C.
~'-"tI
E ..ı:: ı::
.'cGI""uı
..tti
.
'"
:0.- '"tti
ca;=-- C
E'c"""lo..ci)
'Iii:oı...Q) :::s
IG"'..ı::
1964
1965
1966
1967
- Malignant
I'G
eEo",
c.Q)
Rektum habis urları - Malignant
neoplasm of rectum,
M.emenin habis uru
neoplasm of breast,
..co
....
Gl
.
I'G'-
tti
260 94.23
2506
2515
2472
:0 Gl
C:..a
Cılttl
'"
Q)
I'G:=
2855
2825
2737
52
54
"o
cı:
A
A
1
'>
Gl
tJ
Q)
e-ot:.s
'"
....
tti
Q)
1275912430
1965
1966
1967
1964
1965
1966
.1967
Rektum hariç barsakların bahis
urları - Malignant neoplasm
intesNne, exeept reetum,
A
i
.ı:
..c
....
....
laı
Y e.a r
!Eı:J
Q)
'-
ii
3.3
3.3
ı
ii
1.4
1.3
0.6
1.0
i
181
Tablo:
Table:
Devamı
5-2.
5-2.
Countied
cu~
i
i
i
i
1
Kod
No. sı
Hastalığın
adı
Yılı
i
Code
number
i
Name of disease
Ye a r
.1
E
i
i
aı
+-'
+-'
......
i
A
A
A
55
56
57
...
Q)
-ı:ı
Q)
'E
"E. -ı:ı
~.s
'"
1\'1
" o
Caı
ro
i ..1\'1 +-'
o
> ii
--~------------~~Derinin habis uru - Malignant
neoplasm of skin,
i
+:(/)
i
(/)
E
::ı
cil
",
Q)
-ı:ı
<=
caı
:i
.Q
-ı:ı
Q)
...
Q)
1\'1
ci)
>
Q)
Gl
"C
aı
t.:>
Q)
E
:;1
a:
:ö
~i
~o
Q:i
Q)
-=g:o-ı:ı
aQ)
S
...
Q)
(/)~"E
1\'1 ..ç:
.,ı::~~(/)
'"
oc
E
::ı
i
~;::B
:0 GL
gj
aı ..~';1.;O o gj 1:Ö C g
§GlgQ)'cEo(/)1
~-a~.~ :!!= T-
-5
oc
..
Jg.!!~
ce",
S E g
B
~gj
,..-'0
Q:
~g
i
i
GI..Qo
c: i E'!.!
~:O:o.~ i::! C:o
Gla+-":oGl'Q.Q)
,-"C
~i "'o
E .ı:: <=1j',-.,ı::
g;
;1g11>'-1 cg11>t.:>
'"
;1:0
Q)Ec
Glo
ı:ı:ı 010 o :ı....
oQ)= i cı....
oQ)-ro
'"
Z
---1964
1965
1966
1490
1381
1333
1414
1324
1264
11
13
12
1967
142.3
7.30
9.71
9.33
1 357
11
7.73
0.01
0.4
0.4
1964
1965
1966
1967
582
573
588
667
555
536
561
620
10
13
8
11
17.06
22.94 i
0.08
0.01
0.007
0.01
0.4
0.5
0.3
0.4
Bütün diğer yerlerdeki ve tasrih edilmiyen yerlerdeki habis
urlar - Malignant neoplasm of i
all other and unspecified sites,
1964
1965
1966
1967
41071
4120
4390
4976
3636
3635
3896
4423
312
334
341
370
77.67
74.35
0.60
0.39
0.36
0.38
12.2
12.4
11.9
13.0
'Kemik ve konjonktif dokunun
habis uru - Malignant neoplasm
of bone and connective tissue,
(/)
13.56 I.
16.49
75.89
81.06
.;"
0.08
0.01
0.01
0.4
0.5
A
58
Lösemi ve alösemi - Leukemia
and aleukemia,
1964
1965
1966
1967
1104
1349
1482
1498
964
1 202
1 274
1307
102
109
173
159
92.32
80.73
116.76
106.14
0.87
0.12
0.18
0.16.
4.0
4.0
6.0
5.5
A
59
Lenfosarkom ve lenfatik ve
ematopoiyetik sisteminin diğer
urları - Lymphosarroma
and
other neoplasma of Iymphat:ic
and haematopoietic system,
1964
1965
1966
1967
887
949
857
829
807
850
776
746
47
51
43
31
52.98
53.78
50.12
37.39
0.04
0.05
0.01
0.03
1.8
1.9
1.5
1.1
A
60
Selim urlar ve tabiatı tasrih
edilmiyen urlar - Benign neoplasms and neoplasms of
unspecified nature,
1964
1965
1966
1967
3961
4067
4475
4705
3794
3898
4290
4541
77
56
71
68
19.43
13.72
15.38
14.45
0,27
0,06
0.07
0.07
3.0
2.1
2.5
2.4
A
61
Toksik olmıyan guatır
1964
2409
2478
2920
2327
2384
2821
16
1965
1966
11
1967
3050
0.02
17.48
0.02
0.6
0.4
25
6.65
4.46
8.51
2961
16
5.24
0.01
1964
1965
1966
1967
1383
1379
1243
1313
1312
1202
30
25
3
21.67
18.14
7.24
1550
0.06
0.02
0.009
23
14.18
0.02
1.2
0.9
0.3
0.8
5458
5964
6251
6855
250
247
279
353
42.92
38.37
41.52
47.60
,0.68
0.28
0.26
0.36
9.8
9.2
9.7
12.3
A
A
182
62
63
- Nonto-
xi c goitre,
Guatırlı veya guatırsız tirotoksikoz - Thyrotoxicosis wit:h or
without goitre,
Şekerli
litus,
diyabet - Diabest Mel-
.
1964
1965
1966
1967
.
1621
5919
6441
6719
7415
i
ı
0.9
0.5
i
Tablo: 5.2. Devamı
Table: 5-2. Countunied
Kod
i
Vıiı
Hastalığın adı
No. Si
Code
number
Vear
Name of disease
-c
Gl
E
m
::::
Q.
'E
-c
m
o
...
..
as ô
eas
...
Lu
>
--
--------------
e
rJ
GI
CI:
:::I
:o
o
s.-"'~
:::ı C
-=8""
>- GI.- :o~o.~ ~'"
S
~Gl.--80.'(;;
..cas
~".c~
e ..c g
Gl
"
..a
E
::ı
Gls""rJ
C
m
Gl
GI-
i'g8ô
Z
-
e::18'(;;'::ı..Cliii
.cGl'""''''
.. ro
GI-
"..Cliii
0.84
0.17
0.21
0.13
4.7
5.5
6.6
4.6
Kansızlıklar - Anaemias,
1964
1965
1966
1967
10162
9650
10967
11 615
9700
9205
10523
11 229
179
175
159
189
17.61
18.13
14.49
16.27
0.77
0.20
0.15
0.19
7.0
6.5
5.5
6.6
Al1erjik bozukluklar, iç sal gı
bezlerinin metabolizmasının ve
1964
1965
1966
1967
6248
6116
6962
7866
5993
5879
6 6'83\
7642
73
69
76
60
11.63
11.23
10.62
7.62
0.07
0.08
0.08
0.06
2.9
2.5
2.6
2.1
1964
1965
3087
3632
2863
20
0.02
0.8
.3488
15
1966
1967
3750
4204
3581
4047
1964
1965
1966
1967
6164
6334
6497
7732
1964
1965
1966
1967
A
66
-
kanın diğer bütün hastalıkları
. Allergie disorders, all other
endoerine, metabolle and blood
diseases,
-
Psikozlar
Psyehoses,
A
68
Psikoneuroses
ve şahsiyet
zuklukları - Psyehoneuroses
disorders of personality,
A
69
Akıl eksikliği
ey,
A
70
Merkezi
sinir
nan damar
- Mental
leziyonları
Meningokoksuz
meningoeoeeal
Skleroz
rosis,
bo.
and
defieien-
sistemine
lesions aHeeting
ous system,
72
J!!
ii>
Gl
-c
Lu
24.61
31.72
36.79
28.49
65
A
eLu -c
Gl
-=
">
.o Gl
Gl
ro
'"
'8,:0:0
GlO
GI.oo
119
148
189
132
A
71
m
Gl
:g -c
.....
..
",m
4587
4383
4834
4755
Vitaminsizllkler ve dlöer ka.
rans halleri. Avitaminosls and
other deficiency states,
A
.c
'"
....
Gl
4828
4660
5137
4983
64
67
ı-
..Gl
..a
E
.. ::ı
c:
as
o
....
f".;::.8
'oC1.oGl
Se§!:,:::ı'- Gl (G'- '"
~"Co
Lu
c:ög
eeo",
IUGlO~
ca::S °"""....
~"'o
-- .- ...
- Gl
c:
IG:o..
1964
1965
1966
1967
A
A
iii
....
o
'.;:;cn
Gl....
Lu
...o c:
ıu.!!!.~
CC~
doku-
-Vase'ular
central
menenjit
nerv-
- Non-
meningitis
an plak - Multiple
sele-
6.42 i
0.5
0.6
0.7
18
21
4.18
4.83
4.99
6001
6162
6292
7483
29
23
40
55
4.72
3.67
6.13
7.11
0.03
0.02
0.04
0.05
1.1
0.8
1.4
1.9
976
1078
1414
1119
917
1005
1323
1053
9
20
34
8
9.24
18.57
29.05
7.14
0.01
0.02
0.03
0.01
0.4
0.7
1.2
0.3
1964
1965
1966
1967
6179
6839
1365
7632
5262
695
112.48
0.81
27.2
5681
6238
6444
890
856
960
130.16
116.22
125.78
1.04
0.91
1.00
33.0
29.9
33.5
1964
1965
1966
1967
2144
2250
2788
2537
1849
1970
2446
2205
234
215
256
270
109.16
95.52
91.23
106.42
0.20
0.25
0.29
0.28
9.2
7.9
8.9
9.4
1964
1965
1966
1967
313
426
611
573
6
7
9
12
19.08
16.40
14.46
20.94
0.007
0.008
0.009
0.01
0.2
0.3
0.3
0.4
286
396
582
542
i
i
i
0.01
0.01
0.02
i
183
Tablo: 5.2.
Devamı
Table:
Countunied
5-2.
1'1l
..
.!ı:~
Kod
No. Si
Hastalığın
Code
number
adı
Yılı
Name of disease
Ve a r
iS
1'1l
- Epilepsy,
A
73
Sar'a
A
74
iltihaplı göz hastalıkları
- Inflammatory diseases of eye,
A
A
A
Katarakt
75
Glokom
76
77
A
A
A
184
78
79
80
81
-
Cataraet,
Glaueoma,
i
Otitis
media and mastoiditis,
Sinir sistemi ve duyu organlarının bütün diğer
hastalıklarıAlI other diseases of the nervous system and sense organs,
Akut eklem romatizması
matie fever,
:::ı
m
..r::
.....
ro
aı
""o
aı
""o
'-+O
~
's
-o
ro
.....
o
ca
.....
>
ı--
..
1'1l
C
1'1l
E
ı::
-=
.Q
-.-
ô)
1'1l
>
aı
o
aı
o
tl>
ı:
1964
1965
1966
1967
1105
1014
1462
1574
1050
967
1406
1517
1964
1965
1966
1967
7891
7830
8065
862.8
1964
1965
1966
1967
:.a
Gl
-eı
1'1l
::ıE
:0
ı::
aı
o
.....
!;:B
C Gl ro
I'II.Q o.
"'lIIı::
aı
1'1l'-.>com
ro
C E O aı
:0 Gl
ci)
D:.Q
iii ro
1'1l'"Co
:0'-0
~...Oca
c.::ı...Oca
m
ro
Gl
D:'\ijo
1'1l
...Qo
"EEom°
...1'1l::S ° .~
-III~
as:= --.......
-ı::
~;O
E'c
... m
-!Glo.aı aı""O ~:o ~.~ ::!:0 Gl o.aı aım
Q)c'm
uı
"tl
:::ı
E c1'1l'"c ..r:: ro
E:ı -= ..r:: Oı::
..r::ro
o
.cgfiim
g 1;;'- -Gl
C
ro
::J (:)
Gl
aııı::ı...Oo0)",1- Eeaı-
...
aı
..o
E
~
g
~-~----
28
19
23
23
25.37
18.40
15.07
14.61
0.01
0.02
0.02
0.02
1.1
0.7
0.8
0.8
7678
7650
7866
8464
6
5
5
2
6.75
0.64
0,61
0.23
0.007
0.005
0.005
0.002
0.2
0.2
0.2
0.1
9071
9672
10631
11 217
8806
9403
10352
11 036
8
8
0.88
0.82
1.31
0.26
0.007
0.009
0.01 i
0.002
0.3
0.3
0.5
0.3
1964
1965
1966
1967
2141
2782
2652
2608
1 083
2666
2547
2546
1
34
1
4
0.53
12.61
0.008
0.03
0.001
i
0.004
0.04
1.3
0.03
0.1
1964
1965
1966
1967
7915
8127
8247
8478
7688
7817
8014
8330
24
35
32
15
3.03
4.30
3.88
1.76
0.03
0.03
0.03
0.Q1
0.9
1.3
1.1
0.5
1964
1965
1966
1967
13783
14736
15658
17122
13 055
14 030
14904
16316
336
256
263
408
24.31
17.32
16.71
23.82
0.41
0.29
0.29
0.42
13.1
9.5
9.2
14.2
1964
1965
1966
1967
9755
11 343
12716
12174
9381
10917
12126
11 799
82
104
188
146
8.32
90.81
15.56
11.99
0.11
0.12
0.20
0.15
3.2
3.9
6.6
5.1
1964
'965
1966
1967
7776
8257
8943
9582
6916
7509
8072
8881
611
475
556
542
78.57
67.52
62.17
56.56
0.72
0.55
0.58
0.56
23.9
17.6
19.4
18.9
1964
1965
1966
1967
7729
8677
9183
9569
6628
7522
7939
8414
834
854
937
951
107.90
98.42
102.03
99.38
1.05
0.10
1.37
0.98
32.6
31.7
32.8
33.2
1~
i
Orta kulak iltlhabı ve mastoldlt
-
A
.
""o
.....
iS.
...o
..
1'1l
C
Lu
...
1'1l
...
aı
..o
m
.....
- Rheu-
Kronik romatlzmal kalb hastalığı - Chronie rheumatie
heart
disease,
Arteryoksklerolik
ve dejenera.
tif kalb hastalığı - Arterloselerotie and degenerative
heart
disease,
I
0.62
1.53
ii
!
i
i
Tablo: 5-2. Devamı
Table: 5-2. Countunied
tl)
ca'\:
Kod
No.
Hastalığın
Si
-o
E
VıIı
adı
Q).
Q)
Name
'of
number
Ye
disea
Q.
a r
:t=
o
,...
-o
<11
C"
A
82
Kalbin diğer hastalıkları
heart
disea,
A
83
Kalb hastalığile
A
84
A
85
1964
1965
1966
1967
Other
birlikte bulunan
C
eti
""o
heart,
i
- Diseases
Arter hastalıkları
arteries,
of
i
i
A
Dolaşım
Iıkları -
86
cirulatoy
A
87
aygıtının
diğer
Other
disea
hastaof
system,
Üst solunum yollarının akut en-
feksiyonları .
pirarory infectos,
Acute
A
88
Grip . Influenz.a
A
89
Lober pnömoni
monia,
A
90
Bron~opnömoni monıa,
uper
Lobar
-
res-
pneu-
i
Bronchpeuı
i
ı
--
=Ei
-o
Q)
-<11
u
Q)
cı:
'C
<11
Q)
>
14251
14960
15 704
18 685
Gl
.
ca
Ecg<ı
aı
E
:~
:ö
--
..
c ca :1 Eo
.t=
.~
-
,.-
~GI]~Q)
.J:ı
'CS!.ı=E
Z
-1:l0
o
--
1860
1768
1784
2033
o
'r-"
+-ı
eti
~,.o
tl)
c
- ~o1ilu
g
8..c~~
E
::ı
:0-
GI.!g
E'!~
C
:::1
Q; ci)
~:oQi.!!1
;oGlo.~
Gl 0.""eti
«-""Cı
'c ..cetı::ı
E ..c
caoı
= :0-.
o
Q)
~ca'- .co
tl)
Gl.
u)
ilet
C
-o
:;,Q
ci>
i.
:c~.-
o
.
Gl
cı:,Q
~g1il'-
Gl8aıE
Q)~Q).....;:)
....,0 <ii eJ_O<ii
111.56
102.06
98.81
95.41
2:34
2.07
1.91
2.10
72.8
65.6
62.4
70.9
5647
5955
6641
6779
413
396
521
416
66.49
60.52
70.09
56.69
0.54
0.46
0.55
0.43
16.2
14.7
18.2
14.5
1964
1965
6277
6818
5895
6334
195
251
31.06
36.81
0.24
0.29
7.6
9.3
1966
1967
7061
8161
6605
7769
227
230
32.14
28.18
0.26
0.23
7.9
8.0
1964
1965
1966
1967
3307
4341
4715
4382
3079
4065
4433
4116
130
133
112
149
39.31
30.63
23.75
0.16
0.15
0.17
5.1
4.9
3.9
34.00
0.15
5.2
1964
1965
1966
7327
7488
7704
6903
7032
7213
8203
7764
34.12
36.59
37.77
32.67
0.31
0.32
1967
250
274
291
268
Kalbden bahsedilmeksizin iperwithou
16672
17322
18054
21 307
<11
:0 !'.8
.
eti
C
ca
i~
6211
6543
7433
7338
1965
1966
1967
mention of
---
1964
ipertansiyon - Hypert'ension
with heart disease,
tansiyon- Hypertnsio
i
-
E:ı
.
E
<11 <ii
o
"<11 ı-""
>
---
u)
.c
.,g
.
<ı
Code
,Qcao.
"Q)
i
i
i
9,8
10.2
i
0.31
10.2
0.27
9.3
4.48
8.71
11.22
12.01
0.12
0.11
0.15
0.15
4.0
3.5
4.9
5.2
ı
[
1964
1965
1966
1967
10 858
11 {)2,0
12562
12486
10 573
10 706
12175
12 177
103
96
141
150
1964
1965
1966
1967
14869
13165
14087
18367
14 624
12816
13771
18 066
39
57
34
84
2.62
4.32
2.41
4.57
0.05
0.06
0.03
0.08
1.5
2.1
1.2
2.9
1964
1965
1966
1967
6218
6405
6353
6308
5746
5893
5887
5983
315
364
307
227
50.65
56.83
48.32
35.98
0.34
0.42
0.32
0.23
12.3
13.5
10.7
7.9
1964
1965
1966
1967
13512
15215
16302
16929
10698
12047
13115
14 008
185.53
192.31
172.43
157.'71
3.16
3.42
3.05
2.8
2507
2926
2811
2670
98.1
108.6
98.3
93.2
i
,j
~185
'U
Tablo: 5.2. Devamı
Table: 5-2. Countunied
..
o
1'1l
.!;:~
Kod
No. Si
Hastalığın
Code
number
Name
adı
of disease
ıo)
"c
-E ~
ca .iS. E
o -c
o:ı
IVil'ı
i
Year
..
ca
..ıa
...
"E
ıa
-....ıa
-.-
ıa
>-
o
fo-
'"
E
~
.ı:ı
ıa
(/)-
~
c:
e-B
Q)
i
I
~
=c
Q) "o
"o)
Q;
>
o)
"o
ca
E
:2
'"'
cı:
o)
:0
o).-
O)Q)
o.uı
iö
:0 Q) 0.",
..ciLci)c;:ı.~.-:>- Q) 0)0)1-'
:ı
:J
"o -ı:: o:ı
ıa "o -ı:: o.
c: E "o -ı:: ıa
ıo)
.a
91
-
-ı:: si2i;j'::ıC$0)ıı:ı-Oiö
=»-oCti
143
173
156
214
40.71
46.56
41.02
48.63
0.15
0.20
0.15
0.22
5.6
6.4
5.4
7.4
0.05
0.06
0.07
0.11
1.6
2.2
2.8
3.7
0.12
0.01
0.13
0.12
3.7
3.3
4.3 .
4.4
0.01
0.001
0.01
0.03
0.4
0.4
0.6
1.3
§
Z
:;ISi2i;j'"'
EC!5O)-
1
~Si2i;jCJ
GlC!5O)-
e,,_OCti
--
-A
B
uı
'&]ci) ro
Gl
... co
Si!
'"
'"
ıa.- o:ı
:0:;::0
:>-co
E'co
C1Q)0
ca o
Q).ı:ıo
c E8
"E Eo
.B:=or-1: '" S:2i E'!!ıa:oı-uıı::ıcı-uı
~:oı-Q)
;5
o:ı
o)
.a
"E
ca
o
c
Atipikiptidai
pnömoni ve diğer
tasrih edilmiyen
pnömonilerPrimary
atypical,
other and
unspecified pneumonia
1964
1965
1966
1967
3512
3715
3803
4400
3275
3452
3571
4074
1964
1965
1966
1967
10661
10925
13318
14 143
10429
10609
12950
13844
41
58
80
108
3.84
5.30
6.00
7.63
i
A
92
Akut bronşit-
A
93
Kronik bronşit ve vasfı bildiriı.
meyen bronşit - Chronic bronchitis, and unqualified bronchitis,
1964
1965
1966
1967
10384
10311
11 876
13823
10 090
9926
11453
13449
95
88
123
125
9.14
8.53
10.35
9.04
A
94
Bademciklerin ve adenoi~ vejetasyonların ipertrofisi - Hypertrophy of ton sil s and adenoids,
1964
1965
1966
1967
.11102
10773
11 603
11656
10957
10593
11 446
11 523
11
11
17
.:ı8
0.99
1.02
1.46
3.26
1964
1965
1966
1967
2009
2.053
2258
2047
1 855
1908
2136
1941
96
94
73
69
47.78
45.78
32.32
33.70
0.12
0.01
0.07
0.07
3.8
4.3
2.5
2.4
19b4
1965
1966
1967
4488
4320
4621
4067
4323
4152
4429
3875
50
70
75
90
11.14
16.20
16.23
22.12
0.06
0.08
0.08
0.09
2.0
2.6
2.6
3.1
1964
1965
1966
1967
8 603
9 003
9 001
10050
8 308
8 708
8 648
9738
133
125
164
180
15.45
0.16
0.14
0.16
0.18
5.2
4.6
5.7
6.3
Diş ve dişleri destekliyen dokuların
hastalıkları - Diseases
of teeth and supporting structrures,
1964
1965
1966
1967
1781
2424
2342
2316
1756
2362
2319
2278
8.20
0.01
0.03
0.006
0.01
0.5
1.0
0.3
0.6
Mide ülseri - Ulcer of stomach,
1964
1965
10468
11199
13024
13997
9761
10 504
12 173
13 282
370
421
422
423
35.36
37.53
32.42
30.22
0.47
0.49
0.45
0.43
14.5
15.6
14.7
14.8
7898
9899
10804
12221
7482
9412
10 284
11 788
172
248
198
218
21.73
25.06
18.36
17.83
0.21
0.29
0.20
0.22
6.7
9.2
6.9
7.6
Acute bronchitis,
r
A
95
.
Ampiyem ve akciğer absesi Empyema and abscess of lung,
A
96
Plörezi
A
97
Solunum. yollarınınbütün
diğer
hastalıkları - All other respiratory diseases,
A
A
98
99
- Pleurisy,
1966
1967
A
-186
100
Duodenum ulseri
de num
- Ulcer
of du0-
1964
1965
1966
1967
12
27
6
19
i
13.88
18.22
1
17.91'
6.73
11.13
2.56
i
I
Tablo: 5-2. Devamı
Table: 5-2. Countunied
i
i
i
i
Kod
Hastalığın
,
ı
i
adı
i
!
i Eco
i
Code
number'
:~~',
Name of disease
i
i
.
~~i-i
-
Apandisit
i
i
1-1964
Appendicitis.
i
I
Barsak
tıkanması
tina\ obstruction
ve fıtık
- intes-
and hernia.
I
A
103
Gastrit ve duodenit - GastriNs
and duodenitis.
A
104
Anterit ve yeni doğGastro
muş çocukların ishali hariç kolit - Gastro - enteritis and colitis. except diarrhaea of the
newborn.
A
105
-
Karaciğer
sirozu
- Cirrhosis
of
liver.
A
<ii
o
106
Safra taşı ve kolesistit
- Chole-
Iıthiasis and cholecystiNs.
A
107
Sindirim aygıtının diğer hastalıkları - Other diseases of digestive system.
A
108
Akut nefrit
A
1091
Kronik nefrit, diğer nefritler ve
- Acute
tasrih edilmiyen
nephritis.
nefrit
- Chron-
ic other and unspecified
phritis.
ne-
....
-42
i
ı-"0
aı
.a
i
E i
:::J
C
i :;<ii
-oaı
-en
uaı
ı:ı:
ı::
til
.....
aı
>
aı
..c:ı
<ii
ı
i
i
~~
o
co .....
c'c
E <is
'" aı
", .e~:a
.J::
.....
i
..
ro
<ii
>""
ı
i
102
"'E.
o
....
c(il
i
i
A
.....
:::
E
-o
<is
..
I
....
-oaı i
I
:.ci
Gl
",co
E
:=
:o
<is
aı
-o
....
o
o
.....
'"
o
Gl
en <is
ı":o.-<is
01"'"
]0 '"
CO'c
...
o",
:0 0<0
co o
c
oaı
"EEo",
co Gl
~'" co:=~.....
j;;'"
~~.:.c
-;:OL~
1-= g
....
ı.eo
aı
aı
QO)
.J::E
=-~
.a
....<is
E i': f tO'"
:::J =:0 0)....
IIOcı 00
Z
--
!;:B
:0 Gl
CI..c:ı
>Glg:;::;:oGl
. <is
.-",
E
::ı...
cı
i-ocn
O)~
", Q:::J
.J::§Qj.J::~
=§'ii;'-0)E
ıs
Gl
E'!
:::ıc
cs
'ii;
Gl
ro cı...
cı0)- ro
--
235
308
852
475
211
169
208
161
5.06
3.76
4.06
3.07
1965
1966
1967
~861-41
45 250
44
51 978
50
52 279
51
1964
1965
1966
1967
29
30
34
33
870
486
882
545
28 380
29 099
33 364
32161
806
759
866
1000
26.94
24.82
24.86
29.81
1.01
0.88
0.92
1.03
31.5
28.2
30.3
34.9
1964
1965
1966
1967
15913
17784
19852
20 309
15448
17277
19 353
19 932
151
207
131
106
9.45
11.65
6.52
5.21
0.19
0.24
0.14
0.10
5.9
7.7
4.6
3.7
1964
1965
1966
1967
16452
19451
23 384
20 998
15 556
18434
21922
19684
655
748
1 153
1092
39.84
38.41
49.36
52.00
0.82
0.87
1.41
1.13
25.6
27.8
40.3
38.1
1964
1965
1966
1967
4313
4511
5020
5491
3842
4049
44231
4970
346
365
441
413
80.27
80.91
87.84
75.21
0.43
0.42
0.47
0.42
13.5
13.5
15.4
14.4
1964
1965
1966
1967
13317
14 018
15689
16187
12868
13487
15 089
15718
172
207
226
192
12.91
14.73
14.34
11.86
0.21
0.24
0.23
0.19
6.7
7.7
7.9
6.7
1964
1965
1966
1967
14 147
15266
15 973
15 690
13281
14380
14839
14841
519
561
713
569
36.61
73.78
44.64
36.26
0.64
0.65
0.76
0.59
20.3
20.8
24.9
19.8
4922
5477
5543
5465
4513
5148
5194
5216
212
169
194
139
43.07
30.S4
34.99
25.43
0.27
0.19
0.25
0.14
8.3
6.3
6.8
4.8
5815
6217
626.9
6869
5383
5631
5728
6260
325
407
366
439
55.31
65.46
58.38
63.91
0.40
0.48
0.32
0.45
12.7
15.1
12.8
15.3
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
i
i
i
0.27
0.19
0.21
0.16
8.3
6.3
7.3
5.6
187
Tabio: 5.2.
Devamı
Table:
Countunied
5-2.
i'
=
Kod
No. Si
Hastalığın
Code
adı
Name of disease
number
Q)
"D
...
CIL :!::
'v III
Ei
Vear
Q.
o
...
E
a:ı
.. "....
~iii
LG
LG
"'
>
Bübreık
ons of kidney,
- Calculi
'E
:J
c:
ciL
"
cciL Q)
"
ro
OJ
'>
ciL
....
o
'''
i-
0
OJ
o
OJ
oc
",
..ı::
~...
a:ı
Q)
:S"
ciL
eEo",
!:=T""'t:
-
E
:ö
..CII'Co
ciL o
a:ı
'"
~1i)Q)
~"'CI.~
o
...
Gl
a:ı
..
'"
:0.- o
CI'"110
GI.ı:ıo
E'!!!~
C
CII:O'-Q) :::I
'- '"
]i-~"'" OJ~L >GI~=
:OGl~~
i/)
ıg,
:J
~b
:::I..c
>-:0
ii) o
....-......
1:0;
CI.ı:ı
i/)a:ı
'"
i
E a:ı i "tl ..ı::
LG a:ı
'Ei
c:
.c~CJ)u
:sg~'::1:0....=
EcOJ=
mCloa:ı
::::ı_Cla:ı
§
Z
-
"tl
:J
..ı::a:ı
GI§...oa:ı
C
Gl
OJcı_CIro
--
- infecti-
enfeksiyonları
Q)
:i.ı:ı
o
C
A 110
i
CII.8
.. i/)
ca
CC-ciL
E
'"CII:::ı Q)
1964
1965
1966
1967
5613
6433
7815
8788
5376
6212
7410
8497
97
94
194
164
17.281
14.30
24.82
18.66
0.12
0.10
0.25
0.17
3.8
3.4
6.8
5.7
A
111
Idrar aygıtı taşları
urinary sysrem,
of
1964
1965
1966
1967
8545
9433
9796
10138
8278
9153
9478
9890
75
85
88
93
8.77
9.01
8.98
9.17
0.09
0.09
0.09
0.09
2.9
3.1
3.8
3.2
A
112
Prostat iperplazisi - Hyperplasia of prostate,
1964
1965
1966
1967
4917
5328
5385
5475
4571
4941
5044
5126
173
188
157
177
35.18
35.28
29.15
32.32
0.21
0.22
0.16
0.18
6.8
7.0
5.5
6.2
A
113
1259
1094
1859
1492
1221
1 070
1802
1469
B
5
18
3
6.35
4.35
3.34
2.01
0.001
0.005
0.16
0.003
0.3
0.2
0.6
0.3
1964
1965
1966
1967
19 992
19 395
22 229
24 407
23 831
21 638
23 732
23 330
178
182
192
164
8.90
8.17
7.86
6.88
0.22
0.21
0.20
0.'l7
7.0
6.7
6.7
5.7
Gebelik, d~urma ve lohusalık
halinin diğer komplikasyonları Sepsis of pregnancy, childbirth
and the puerperium,
1964
1965
1966
1967
6156
6846
7743
8488
5978
6650
7509
8342
88
96
92
78
14.29
14.01
18.81
0.11
0.11
0.09
0.08
3.4
3.6
3.2
2.7
Gebelik ve .Iohusalık hali toksemileri
Toxaemias
of pragnancy and childbirth,
1964
1965
1966
1967
3467
3744
3559
4096
3360
3625
3418
401t>
69
65
72
19.90
17.36
20.23
47
0.09
0.07
0.07
0.04
2.7
2.4
2.5
1.6
9777
9386
11 053
9623
821
111
87
114
3.16
11.42
7.69
11.59
0.10
0.12
0.09
0.11
3.2
4.1
3.04
4.0
15714
17402
19731
14622
15519
17146
19 564
58
53
78
51
3.91
3.37
4.48
2.58
0.07
0.06
0.08
0.05
2.3
1.9
2.7
1.8
1964
4659
4551
43
9.28
0.05
1.7
1965
1966
1967
6675
7364
8395 ı
6528
7195
8236
93
68
92
13.93
9.23
tO.95
0.10
0.07
0.09
3.5
2.4
3.2
A
114
Mem
hastalıkları
of hreast,
Oro
-
- Diseases
1965
1966
1967
Genital
diğer
aygıtının
hastalıkları - Other diseases
genitourinary
system,
A
A
115
116
1964
of
-
i
i
i
i
A
117
Gebelik ve doğurmakanamaları - Hemorhage
of preg.nancy
and childbirth,
1964
1965
1966
1967
10 048
9674
11 302
9831
A
118
veya
Enfeksiyon
toksemiden
bahsedilmeksizin
çocuk düşme-
1964
1965
1966
1967
14814
si - Abortion withou~ mention
of sepsis
A
119
Enfeksiyonla
cuk düşmesi
sepsis,
188
or toxaemia,
birlikte
olan ço-
. Abortion
with
i
9.18
i
11.47
i
i
Tablo:
5-2.
Devamı
Table:
5.2.
Countunied
=
aı8.
.s'sB
Kod
No. Si
Hastalığın
Code
Yılı
adı
Name 'of disease
number
Year
-o
Q)
....
::::
E
eaı
Q.
-o
ca
2
.....
o
aı
C"
LG
i
LLs
"
>
A
A
A
120
121
122
cö
o
""
i-
Q)
~'-
o)
..ı:::
..c
E
::J
ı::
..aı
caı
Q)
"c
....
ca
Q)
-o
:.a
.....
aı
"s
ıD
-ı:ı
aı
aı
O
Q)
::ı
ix:
:0
.Q
>
Q)
-ci)
.
E
o
Q)
'..c
E
::J
Z
EO)i
'\ii::ı ca aı
>;0 o o)
caıoca
aı"O~~
~gı.=Ö
Gl
=o
..aı....
:0
o)
1:1:.c ca
aı ~Eo
':ı o
c~oO)
cu:g--.....
ca
"
'&=g
GI:g,
o
uı~
E.-
c:
S,,","o.GJ
"aıaı'-Q)
>-0
aı
E"" OCö
:::ı
-CQ)
o)
aı
~+:; ;acıD:2
ca :0 aı co o)
,ı:ı f..ı::: E
§ § -E.~ --.;J..ı:::iiJ
oc :0
~aı§....o
10
ro
c
ca
:ıClQ).....
aı
Q)Q)00
C....oCö
Gebelik ve lohusalık halinin di-
1964
64 537
ğer
normal
komplikasyonları,
doğum- Other complications of
bregnancy, child birth and the
puerperium,
1965
1966
1967
77184
87 275
84 290
76 111
86180
83 394
150
188
207
241
2.32
2.43
2.37
2.85
0.19
0.22
0.22
0.25
5.9
6.9
7.2
8.4
Deri ve deri altı hücre dokuenfeksiyonları
- infecsunun
tions of ski n and subcutaneous
tissue,
1964
1965
1966
1967
11395
12762
12254
12919
11 057
12219
11 912
12642
58
247
43
50
5.08
19.35
3.50
3.87
0.07
0.28
0.04
0.05
2.3
9.2
1.5
1.7
1964
1965
1966
1967
3564
4931
4222
4376
3449
4779
4115
4273
10
14
6
13
2.80
2.83
1.42
2.97
0.08
0.01
0.005
0.01
0.4
0.5
0.2
0.4
0.02
0.007
0.01
0.005
0.7
0.2
0.4
0.2
Artrit
ve sponditit
i
- Arthritis
and spondiliNs,
i
63 705
A
123
romatizması ve tasrih
Adele
edilmiyen romatizma - Muscular
rheumatism and rheumatism,
unspecified,
1964
1965
1966
1967
7718
7862
8866
8956
7504
7701
8611
8823
17
6
13
5
2.20
0.76/
1.46
0.55
A
124
Osteomyelit
-
1964
1965
1966
1967
3167
3553
3457
3708
3033
3423
3323
3603
34
16
14
23
10.75
4.50
4.04
6.20
0.04
0.01
0.01
0.02
1.3
0.6
0.5
0.8
A
125
Ankiloz ve sonradan olma ke- .
mik- adele biçimsizlikleri
1964
1290
1219
16
12.40
0.02
0.6
1965
1966
1967
1797
1487
1714
1709
1454
1676
9
1
6
5.00
0.67
3.50
0.01
0.01
0:006
0.3
0.03
0.3
1964
1965
1966
1967
8730
8598
10649
12303
8414
9269
10 322
12065
91
871
87
81
10.42
10.11
8.16
6.58 i
0.12
0.10
0.09
0.08
3.6
3.2
3.0
2.8
2.6
1.4
1.0
1.1
ve
periyostit
Osteomyelitis and periostitis,
-
Ankylosisand
acpuired
culoskeletal deformities,
A
A
A
1,26
127
128
mus-
Deri ve kemik adele aygıtının
bütün diğer
hastalıkları
other diseases
of skin
musculoskeletal
system,
-
ALL
ı
and
Spina bifida ve ve menengosel
- Spina
bifide
and meningocole.
Dolaşım aygıtının doğuştan
me şekil
bozuklukları
ta! malformations
system,
gel-
- Congeniof circulatory
1964
1965
1966
1967
774
526
624
694
651
462
572
636
65
39
28
33
87.36
74.14
44.48
47.55
0.08
0.04
0.02
0.03
1964
935
1040
1187
1157
905
989
1129
11
30
11
8
11-.76
28.84
9.26
6.91
0.01
0.03
0.01
0.01
1965
1966
1967
11291
ı
0.4
1.1
0.4
0.3
189
tablo: 5-2. Devattti
Table: 5-2. Countunied
ciL
Kod
No. Si
Hastalığın
Code
Name of disease
number
o
...
--~
as
"
"E
as
o
-ro
~-~
A
129
A
130
Doğum tromatizmaları.
iııjuries,
Birth
1964
1965
1966
1967
618
729
1005
1404
A
131
Doğum sonrası asfeksi ve akelektazi - Posnatal asphyxia and
1964
1965
948
1301
OL)
E
::ı
Z
-~
--
-~
--
-"._--~
0.24
0.23
0.20
0.13
7.2
7.3
6.7
4.5
484
607
907
1346
125
111
86
51
202.26
152.26
85.57
36.32
0.15
0.12
0.09
0.05
4.9
4.1
3.0
1.8
1964
1965
1966
1967
37471
1476
1899
1900
1733
133
Yeni doğmuş çocukların emol,i.
tik hastalığı - Hemolytir disease
of newbom,
1964
1965
1966
1967
A
134
Süt çocukluğu
çağı başlangıcı-
;'!jer
hastalıkları
1964
1965
1966
1967
135
:0
c
90.10
18.03
81.02
75.31
A
A
a:
aı
183
198
193
130
Yeni doğmuş çocuklardaki enfeksiyonlar - Infections of the
newbom,
An other defıned dıseases of
early infancy,
::ı
.i
1805
1987
2129
1 567
1152
1353
''''-,
C)
>
o
2031
2249
2383
1726
1966
1967
-
as
"....
o
...
aı
ııı.!!! as
~"co
iii
o
1964
1965
1966
1967
athelectasis,
muayyen
:S
aı
...
"aı
-0
o
"'as '''''
> ı-
Doğuştan olma bütün diğer şekil bozuklukları - All other
congenital rnalformations,
132
as
"
"E
as
'S
.ı:ı
ciL
! as
:0.- o
cii~o
:a;ogro
"E CO ciL aı ..o o
.(1)-0
c.!!!~
~"O...,~ !=-~
as:o'" aı :E!CID~
-om"
m.- ~:0 cı.~o. ;g
.50 o.m > G)o.
:Q~..ı:: E fc"O..ı::o.
-m "c ..ı::.ro
..... c)
..ı::aı"'ro
= °10.:::
c'
:ı :0..roCl) ~.... cgaı~g~aı cil. o :;:)....o-ro CJ....o-ro
as
aı
"....as
O
~...
ciL
iii c'>-::ı o
..ı::
...
E
a.
Ye a r
i
A
ciL
aı
"
E
as t:
Vıiı
adı
...
ı!i:5 ,
..!!
t; O
c.-Ii~
o. :0!.CI.ı:ı
SCe:
i
3051
4080
4351
i
i
895
36
37.97
0.04
1.4
1 225
1060
1256
57
7.
83
43.81
61.63
61.34
0.06
0.07
0.08
2.1
3.2
3.0
2808
3414
3755
4024
194
286
251
284
63.58
76.42
61.51
65.27
0.24
0.33
0.21
0.29
7.6
10.6
8.8
9.9
1377
1 755
i 768
1604
83
123
108
109
56.23
64.77
56.84
ş62.89
0.10
0.14
0.13
0.11
3.3
4.6
3.8
3.8
384
290
449
513
129.07
102.04
147.2€
131.16
0.49
0.33
0.46
0.53
15.2
10.7
15.7
17.9
235
282
362
309
74.32
91.17
110.87
82.53
0.29
0.33
0.38
0.32
9.2
10.4
12.6
10.8
151.24
74.09
90.40
58.56
0.19
0.13
0.13
0.11
5.9
4.3
5.5
3.8
46.49
41.~2
54.36
1.27
1.15
2.39
2975
2842
3049
3911
. 2516
2514
2535
3318
3162
3093
3265
3744
2868
2751
2840
3341
1
Süt çocukluğu çağı başlangıcı.
nın iyice tarif edilemiyen hastalıldarı ve vasfı bildiriimiyen
olgunlaşmamak
halleri - III peculiar to
defined diseases
early infanı:y and immaturity
unpualified,
1964
1965
1966
1967
Pslkozdan bahsedilmekslzln ih.
tlyarlık . Seniııty wlthout men.
tion of psychosis,
1964
1965
1966
1967
1005
1552
1639
1844
797
1328
1403
1693
152
115
158
1964
1965
1966
1967
21 745
23 842
20 521
20 281
20 124
22 224
18848
1a 755
1 011
ı
i
i
i
1
A
A
136
137
Iyice tarif edilemeyen vemeç.
hul kalan hastalık ve ölüm sebepleri . III - defined and unknown cauaes of morbidityand
mortality,
190
108
i
i
i
ii
i
983
1
i
1161
1004
i
49.50
1.00
ı
i
i
i
39.6
36.5
39.0
35.0
Tabıo:
5-2.
Devamı
Table:
5-2.
Countunied
ı:ı
2!
:5
LG 1.-
i
Kod
No.
Hastalığın
Si
Code
Name of disease
number
Ve ar
Q)
Q.
:t::
'E
oc
C"
LO
.....
"s
o
....
iii
Caı
...
iii
>
--
i/)
..c:
....
aı
oc
Q)
aı
iii
iii
o
..Q
ro
....
-0
o
i-
aı
oc
ci)
....
Q)
>
o
c,)
Q)
a:
:a
Gl
]
E
,::ı
oc
.....
o
Q)
.o""
E
:J
f,-
s- c.
C
E
aı
Vıiı
adı
i/)
....
~t
Cc:
iii E'-
f
....
iii
Q).>- 'o
(-G)o.~
E-.....
i/)
:acQ)Q)
Gl
C.
gJ
'o
....
i/)
~..C
gıjg
'°'-0
~E§i/) ci)
,en'orJ!5!'ı-t; Q)
>'::10
;O gaı
iii
j;;ID""~
"ci
iOQ)'"O....'c. ci)
"':5
E
E'tı..c:C.
=""'..c:
.c2!ta~
::181;;.:
E
-'tı..c:aı c,)
Gl
c
aı
Q)- Gl 8"" CI)~.....Cro e.....cro
Z
~'8~b
9997
10975
13 032
13 892
786
800
1085
1 109
71.20
66.50
75.44
72.77
0.99
0.93
1.16
1.15
'O
°aı
°
'8]::
aı.!!! aı
1964
1965
1966
1967
---~
11039
12030
14381
15238
1964
1965
1966
1967
3430
3999
4587
4621
3195
3657
4307'
4343
158
209
194
204
46.66
52.26
42.29
44.14
0.19
0.24
0.25
0.21
6.2
7.7
6.8
7.1
1964
1965
1966
8445
8694
8089
8248
299
393
35.40
45.20
.0.38
0.46
11.7
14.6
9288
10738
8853
10270
344
404
37.031
37.62
0.36
0.41
12.0
14.1
1965
1966
1967
8531
9991
11196
11 422
8028
9449
10 641
10 939
314
323
363
327
36.80
32.32
32.42
28.62
'0.27
0.37
0.38
0.33
12.3
'12.0
12.7
11.4
1964
1965
2845
3624
2690
3461
93
116
32.68
32.05
0.11
0.13
1966
1967
4133
4168
3916
. 3987
133
112
32.18
26.87
0.14
0.11
4.6
3.9
1964
1965
1966
1967
3030
2741
3304
4102
2615
2429
2910
3.694
342
238
307
314
12.87
56.68
92.91
76.54
0.45
0.27'
0.32
0.32
13.4
8.8
10.7
10.9
Sıcak bir maddeden, korrasif
bir mayiden, buhardan ve rad.
yasyondan ileri gelen kaza Accident caused by hot substance, cerrosive liquid, steam,
and radiation.
1964
1965
1966
1967
2841
3074
3350
3715
2476
2720
3011
3309
286
268
255
335
100.66
87.18
76.11
90.17
0.36
0.31
0.27
0.34
11.2
9.9
8.9
11.7
Ateşli silahlardan çıkan kaza .
arm,
Aeeident eaused by fire
1964
1965
1966
1967
3473
3681
4975
6091
3221
3349
4478
5590
195
253
350
380
56.14
68.73
70.35
62.38
0.24
0.29
0.32
0.39
7.6
9.4
12.2
13.4
Kaza neticeleri suda boğulma
ve suya düşme. Accidenal
drowning and submersion,
1964
1965
1966
1967
336
971
1014
1.694
321
921
970
1635
7
44
29
37
20.83
45.31
28.59
21.84
0.001
0.05
0.03
0.03
0.3
1.6
1.0
1.5
AE 138
Motorlu taşıt kazarları - Motor
vehicles accidents,
AE 139
Diğer taşıt kazaları
transport aceldents,
AE 140
'Kaza neticesi zehirlenmeler .
Accidental poisoning,
.
'--
- Other
i
1967
---
--
30.8
29.7
37.9
38.7
ı
AE 141
AE 142
Kaza neticesi
cidental falls,
- Ac-
düşmeler
Makinelerin
sebep olduğu
- Accident casued'
zalar
kaby
machinery,
AE 143
AE 144
AE 145
AE 146
1964
i
i
Vamcı maddelerin ateş alması i
ve patlamasından ileri gelen
kaza - Accident caused by fire
and explosion of combustible
material,
-
i
...
3.6
4.3
191
Tablo:
Devamı
5.2.
'I
Table: 5-2. Countunied
tl)
....
ca:ı:: c
.!C.!!!X,~
.
Hastalığın
Code
Vıiı
adı
Name of disease
number
------
_.
Ve a r
....
ta
"'c
ID
....
ca :t::
iS. E
..o "'Cta
..
ca C
"E
ca m
o
"ca ı""
fa
ca
"
cca
:;
.Q
-_._--,,~
1964
1965
1966
1967
18282
19 049
20 849
21 767
17315
18134
19 776
20741
AE 148
Kendini
öldürme
ve kendini
tromatizma etme - Suicide and
se If inflicted injury,
1964
196'5
1966
1967
890
1160
1474
2142
837
1 099
1375
2057
AE 149
Bile bile adam öldüren ve ken.
dini tromatize etme (Harp Harekatından
ileri
gelmıyen)Homicide and injury purposely
inflicted by other persons (not
in war)
1964
1965
5383
5493
5495
5914
4997
Harp Harekatından Ileri gelen
from operations of war.
5067
5134
5493
:0'-0
C1Qjo
GI.QO
"G).,Q
....
ID
E.!!!~
=cQ)~
:OGlQ.ti)
_"O..ı:::
~E ..o .c~m~
:= E
:::J
:0
=8 'iii.!: C
Gl IDE<;;>ID'"
ei:8, ~C ::I.-Om
cı.-Om
Z
-
!
587
557
658
694
----
-
32.10
29.24
32.03
31.88
0.74
0.65
0.70
0.71
-
GlS""(')
-
23.0
20.7
23.4
24.2
47
43
72
69
52.80
37.06
48.84
32.21
0.06
0.05
0.07
0.07
1.8
1.6
2.5
2.4
297
309
55.17
56.25
48;04
57.15
0.38
0.36
0.27
0.35
11.6
11.5
9.2
11.8
264
338
1
1964
196'5
1966
1967
Not: Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığına bağlı doğum Note:
ve çocuk bakımevleri ile çocuk pavyonlarına yatan çocukların. hastalıklara göre dağılımı yapılmadığından buraya dahil edilmemiştir.
192
]
"'c
'+o
ta
..
.!!~"Coo
C Ec
tl)
-: 'w .~ J!:T-~ ca:o"" ID
-QID"'C'>
ID.,f!gQ.ID
r-G)c.1\j
:(!'-..ı::: E E"'C..ı::: C.
i
-~.
- All
tromatizmalar- Injury resulting
Gl
>
(.)
ca o
ID
-ci).
c:
Bütün diğer kaza sebepleri
other accidental causes,
1966
1967
:e
"'c
ID
ID
""
o
~....
tl)
Gl
ca.!!! ta
>:=0
i:ögta
ID
>
--~--
ca E'-
..ı:::
AE 147
AE 150
,f!cc
tl)
Kod
No. Si'
Gl
~....-o
:0 G;
O'.Q tl)
As distribution of children accepted to maternity
and children's homes and pavillons belangoing to
the Ministry of Health and Social Assıstance
according to diseases is not made, theyare
not
included.
5-3. Genel sağlık metfıcez1erine yatanların 50 hastalık sebebine
göre dağılımı, '964. 1967
Tabre: 5-3. DistributK>nof in . patients according to the cause of 50
diseases at general health centres, 1964 - 1967
fabio:
ca -""'0)
UJ
1:
.!! 8.:;:;
Cuıaı
CD
Hastafığın
....
.ep
iii
Ö
Z
!
Vıiı
adı
Name of disease
::ı
ı::
o)
"'"O
o
C.J
e
!
Toplam
~-~ - --~_._-
C
-Total
ayğıtı tüberkülozu
Solunlım
Ttllberculos,js
system
2
-
respiratory
of
- Tuber-
Diğer aza tüberkülozu
culosis, other forms
and its sequelae
C
Gonokok
4
Enfeksiyonu
coccal infeetion
C
5
i
ıi
Her çeşit dizanteri
all forms
Sypfilis
- Gono-
- Dysentery,
m
em"
:;
o)
ıo)
"'"O
..Q >
o
ı..ı
iii
J!
"'
~{:.
~Q)
a::
o)
"'"o
E
::ı
IV"'..ı:: E
':Q)...m
:ı..aıUJ
:ö
o)
449
379
438
375
283
257
275
252
1964
1965
1966
1967
18
19
11
10
18
19
11
10
1964
1965
1966
1967
30
27
12
30
30
27
12
30
1964
1965
1966
1967
400
266
328
214
758
647
581
3:J4
Mütad olarak barsak kanalında meydana gelen diğer hastalıklar - Other infeetious diseeommonly arising in
ases
intestinal traet
1964
1965
1966
1967
C
7
Çocuklarda görülen enfeksi.
yüz hast.lık'ar - Certain dlseases comrnon amohg children
1964
1965
1966
1967
7a
Kızıl.
1964
1965
1966
1967
41
40
32
24
1;;
aı :0
~~o
-~~
17
11
9
10
6
~CUT-
..Q
E
::ı
Z
'tl
iv
977
729
696
692
ii
i
o)
- 'tl Q, .-o)
iiiğ1i5"'"O
-_._~'_n~-_'__.~
--"
i
~E.-
c;aoUJ
m:ogaı
-oı-
1006
743
713
704
1964
"'Cı::
CD
:s
1964
1965
1966
1967
C
Scarlat fevar
+--
117 052
108.301
10741'2
100 089
1965
-
Frengi ve sekelleri
3
+--
1964
1965
1966
1967
1966
1967
C
o)
"'"o
.sQ. 'E
S "'"o~aı
..aı
-o
Ye a r
--'----------------~-'-'-~~'-~"--'-~~-'--'-
C
E
UJ
..ı::
+-aı
114 706
106 123
105470
98512 i
o
:o~B
m.- c.
1438
1 257
1 138
1 141
C1..Q UJ
aı
+-UJ
aı
CD
..
m.!!!
"co
m
:0'-0
CJ~o
eEo",°
.19=--1::
CD..Q
E.!!!~°
;ac1i5:g
:0Q)Q,~
-'tI..ı::aı
Q)S+--ı..ı
c
ca
Q)
::01i5.!!!
r-CI)c.~
e'tl..ı::c.
~§~="...eiii
0)-
::ı...eiii
--
12.28
11.60
10.59
11.45
1000.0
1000.0
1000.0
1000.0
16.89
14.80
12.62
14.20
0.14
Ö.16
0.08
0.08
11.8
8.7
7.9
8.7
7
3
15.59
7.91
0.05
0.02
4.9
2.4
3
5
10.60
19.45
0.02
0.04
2.6
4.7
392
259
323
211
7
4
3
3
17.50
15.04
9.14
14.01
0.05
0.03
0.02
0.02
4.9
3.2
2.6
2.6
738
631
576
385
18
7
4
5
23.74
10.78
6.88
12.69
0.15
0.06
0.03
0.04
12.5
5.6
3.5
4.9
4
2
9.16
0.50
0.03
0.01
2.8
1.6
37
37
32
:14
i
193
tabıo: 5.3. Devamı
Table: 5-3. Countunied
,
lı
Ji!
iii
ci
Z
adı
Yılı
'Of disease
Year
Hastalığın
...
ci)
Name
..o
E
~c
m
1""8
!ıl:: U
1b
Oiftel'i - Diphteria
7c
Boğınaea öksürüğü
cough
7d
'Kızamık
7e
Kabakulak
- Whooping
- Measles
- Mumps
C
8
Lekeli humma ve diğer rieketsia hastalıkları - Typhus and
other ricketsial diseases
C
9
Sıtma
C
10
- Malaria
kurdu hastalıkları Barsak
Diseases due to helminths
.c
"tl
~m
E~ :t::
a.
..o
...
.!!!
c
~
1ii
>
i~
iii
C
""o l
<ii
...
:i..ı::ı
ı-o
-ii).
:i
'&]§
~!
149.17
66.43
0.23
0.17
18.8
15.1
11.00
0.10
9.7
59.52
0.04
4.3
1
4
1
3
1.71
12.58
6.62
23.43
0.008
0.03
0.009
0.02
0.7
3.2
0.9
2.6
1
5
1
3
0.038
15.43
3.68
11.11
0.008
0.04
0.009
0.02
0.7
4.0
0.9
2.6
-
-
-
-
-
181
286
100 i
i
84
150
265
86
78
27
19
11
5
1964
1965
1966
1967
585
318
151
128
582
314
149
122
1964
1965
1966
1967
262
324
272
270
258
319
269
265
1964
1965
1966
40
41
1967
37
40
41
77
37
1964
1965
1966
1967
39
39
48
26
36
38
48
25
1964
1965
1966
1967
44
14
4
38
43
14
4
38
1964
1965
1966
1967
521
576
627
449
519
568
623
449
- i
ı
!-
~IIJ!ı'oQ) ~.~ 5!'c
1o~:5
c..~ :Oıııo.~
8o.m
(E E "tI.c c. _"tI.cas
"".c
.c2!'t\;~
=§'t\;.:: CCD§"'UCD as
m~E m~:g,~b :;)....e<ii
"....eti
1964
1965
1966
1967
77
o
....
-E
~:a "tl
....
o
...
ci)
..o
E
Ö Z
"'c
~~~ci) iii
'i
ci)
'"
>
E
~o
:::ı
U
ci)
ı:ı:
iı;
i§§
-=§
13
.1:0
-8-0) j5!-~
1ii
m
..
'E
"tl
ci>
'Co.
i
-
-
-
-
-
-
-
3
1
7.69
2.56
0.02
0.009
2.1
0.8
1
1
1.74
1.59
0.009
0.009
0.8
0.9
C
11
Bütün diğer enfeksiyon ve parazit hastalıkları All other
as indiseases
classified
fectious and prasitic
1964
1965
1966
1967
662
637
764
628
648
624
734
617
12
9
10
16
18.12
14.12
13.08
25.47
0.10
0.08
0.09
0.15
8.4
7.1
8.8
13.9
C
12
ematopoiyetik
Lenfatik
ve
(kan yapıcı) dokuların urları
da dahil urlar Malignant neoplasms ineluding neoplasma
of Iymphatic and hematopoietie
tissues
1964
1965
1966
1967
258
208
178
193
244
197
174
18B
11
8
4
5
42.63
38.46
22.47
25.90
0.09
0.07
0.03
0.04
7.7
6.3
3.5
4.3
-
-
194
-
tabıo: 5-3. Devan..
Table: 5-3. Countunied
j=~ i
Hastahaın
..ci)
Yılı
adı
Name of disease
::ı
.~
o ı::
i
...
8'
...
Ve a r
ı=
Z
::.:::
lo
~
ci)
]"8
~
:ı
1\1
u
I
13
c
14
Selim urlar ve tabiatı tasrih
edi1miyen urlar
Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature
15
I
l!
::.
tU
.....
> ~
.
ıi=§
ıij~ r:i0
.:!ii..... li .';;0,-55
~ aı .,-GJC.1;; -i
-~c:ımO
i/)
1:1 C Cl)aı
'c.
:0
~ ~J;§ J~i~~ JiH
284
254
279
188
4
3
2
4
13.69
11.67
7.92
20.72
1964
1965
1966
1967
892
741
933
910
887
737
928
907
2
2
1
1964
1965
1966
1967
191
176
157
161
187
174
157
160
2
1964
1965
1956
1967
130
108
82
122
125
103
78
122
1964
1965
1966
1967
595
721
572
680
1964
1965
1966
1967
Psikoz ve psikonevrozlar .
Psychoneuroses and psychoses
gJ
.ı:«>
GJ8aı-
".-Om
0.03
0.02
0.01
0.03
2.8
2.4
1.8
3.5
2.24
2.69
1.07
0.01
0.01
0.009
1.4
1.6
0.9
10.47
0.01
1.4
6.21
0.01
0.8
3
5
3
23.07
46.29
36.58
0.02
0.04
0.02
2.1
4.0
2.6
592
713
565
672
2
5
4
6
3.36
5.54
6.99
8.82
0.01
0.04
0.03
0.05
1.4
4.0
3.5
5.2.
2.666
2.316
2.309
2.156
2630'
2278
2267
2142
14
11
13
7
5.25
4.74
5.63
3.24
0.11
0.16
0.12
0.06
9.7
8.7
11.4
6.2
1964
1965
1966
1967
636
648
692
755
631
633
685
752
1
6
4
2
1.57
9.25
5.78
2.64
0.008
0.05
0.03
0.01
0.7
4.8
3.5
1.7
Merkezi sinir sistemine dokunan damar leziyonları - Vascular leslons affectıng central
nervous system
1964
1965
1966
1967
720
603
537
447
688
576
521
426
30
21
14
18
41.66
34.82
26.07
40.26
0.25
0.19
0.13
0.17
20.9
16.7
12.3
15.7
Göz hastalıkları - Diseases of
1964
1965
1966
276
229
145
293
276
228
144
293
561
389
468
569
558
388
465
566
Allerjik bozukluklar
- Allarjic
Tiroid bez i hastalıkları
as es of thyroid gland
- Dise-
16
Şekerli diyabet
mellitus
c
17
Vitaminsizlikler ve diğer karans hastalıkları - Avitaminosis
and other deficiency states
c
18
Kansızlıklar
c
19
c
20
c
21
-
-
Diabetes
Anaamias
eye
1967
22
C "tj
-g Ö
..!!! e i "c
1\1 ~
g;
iı~
il4ı"cıı
ı..:.c;
-=o
1\1
io o ~ ~
292
257
282
193
-
c
c
j
1964
1965
1966
1967
disorders
c
1\1
-
-~
c
..
~
E
"c
<13
ıU
g
Kulak ve apofiz mastoid has.
talıkları . Diseases of ear and
mastoid process
1964
1965
1966
1967
ı
I
4.36
i
0.009
0.8
0.01
1.4
0.009
0.01 i
0.9
0.8
!
,
2
3.56
i
,1-
2.13 i
1.75
I
195
DevaMı
Countunied
Tablo:
Table:
5.3.
5.3.
~\
i
tl)
.....
--LO) +:i
ıv
tl)
Hastalığın
...
O)
Name ,of disease
..o
iii E
::ı
C
Z
Ye a r
ı::
OJ
..aı
O)
Caı
---
C
23
-,--,--~~-,'---'--~---'--'-~._--_._-"---
aı
c"111 -c
O)
'"
-+-
"s
.----
rumatizması
-
------
'"ci
aı
>
O)
cc
-
E
::1
:0
...
O)
.Q
E
::ı
Z
----
ıg
la.!!
c:ögıu
_"CI...'O
SS""""1=:
l1I:o"'O)
iiioo)
'liigQ.o)
aı....
~E
.J:~t;m
::ı:o 0)4ltı cıa o
---
O) .>(- ci) o.~
E'"CI~Q.
::ı01;;.=
1:80)::;)....a(ii
tl)
Lu
CD
..
Lu
JiCg
cEotl)
l!CD~ıg
o
.....
o
'&'';::0
aı1:8
ECi~
'S ıD 13
::!
:oaıQ.tI)
_"CJ~~
~01;;CJ
aıgO)c:ı....a(ij
--
--
11
6
2
3.21
1.96
0.53
0.09
0.05
0.01
7.7
4.8
1.8
3039
3023
3
0.98
0.02
2.6
1964
1402
1306
76
54.20
0.64
52.9
1965
1966
1967
1546
1174
1421
1470
1 121
1373
59
39
34
38.16
33.21
23.92
0.54
0.36
0.33
47.6
34.3
29.6
ve dejeneratif kalb hastalığı - Arterioselerotic
and degenerative
heart disease
1964
1965
1966
1967
2728
2220
2161
2296
2550
2075
2043
2137
139
124
93
126
50.95
55.85
43.03
54.87
1.1&
1.14
0.86
1.25
96.7
98.6
81.7
109.8
Hypertensive
1964
1965
1966
1967
1566
1350
1488
1468
1528
1329
1469
1453
29
10
14
12
18.51
7.40
9.40
8.17
0.24
0.009
0,13
0.11
20.2
7.9
12.3
10.4
- Diseases
1964
1965
1966
1967
470
413
262
300
460
408
257
295
4
1
3
3
8.51
2.42
11.45
10.00
0.03
0.009
0.02
0.02
2.8
6.8
2.6
2.6
505
557
504
554
fever
i
ii
1964
1965
i
1966
i
1967
i
0
"'c
~LuE'>-,::ı o
'&j:;
3375
3025
3725
mafsal
i
24
ıD
(.)
~o
ı-
-----_...w---
------
..a
:sO) -+o
f-
c.!!~
Sc
ı::
3418
3056
3749
Akut
Rheumatic
C
Lu
O)
~E
-c
>
ü
::s:::
.....
.....
:':::
o
(ii
.....
.....
111 o
LJ
"ci
o o
--
"'c
O)
E
aı
Vıiı
adı
ı::
111'-
Kronik romatizmal kalb hastaIığı . Chronic rheumatic heart
ii disease
i
i Arteriosklerotik
ı
i
C
25
C
26
Ipertansiyon
disease
C
27
Vena hastalıkları
of veins
C
28
Akut rinofarenjit (nezle) nasopharyngitis
A c u t e
1964
1965
(Commoncold)
1966
557
550
1967
457
454
-
1
-
-
1.98
-
-
0.008
-
-
0.7
-
-
C
29
Akut farenjit ve amigdalit ve
ibademciklerle vejetasyonlarm
ipeı.trofisi - Acute pharyng itis,
and hypertrophy of tansils
and adenaids
1964
1965
1966
1967
1824
1642
1754
1368
1810
1628
1 744
1357
1
4
2
5
0.54
2.43
1.14
3.65
0.008
0.03
0.01
0.04
0.7
3.2
1.8
4.5
C
30
Grip - Influenza
1964
1965
1966
1967
4186
3517
3 71\9
38.H
4144
3481
3726
3817
8
2
3
18
1.91
0.56
0.82
4.67
0.06
0.01
0.02
0.17
5.6
1.6
2.6
15.7
C
31
Pnömoni
1964
1965
1966
1967
7345
6406
5551
5238
6948
6054
5237
5011
306
271
249
200
41.66
42.30
45.32
38.18
2.61
2.50
2.31
1.99
212.8
215.6
218.8
174.8
196
- Pneumonia
Tablo:
Table:
-
5.3.
5-3.
Devamı
Countunied
i
Hastalığın
Yılı
.
o
Z
32
33
c
34
c
35
c
c
c
c
c
-
36
31
38
39
40
-_.-_._-_.-
~
--
c
1;j
Bronşit
-
'---
-
ro
....
7980
8164
8373
1964
1965
1966
1967
Bütün cHğer teneffüs hastahk.
ları - All other respiratory
diseases
1964
1965
1966
1967
3043
2181
1847
2246
1964
1965
1966
1967
4432
4166
4077
3918
Karın fıtıkları - Hernia
abdominal eavity
ishal ve
anterit
and enteritis
-
of
8921
7865
8076
8289
9016
Meslekten Ue,ri gelen akciğer
silikozu ve fibrozu - Silieosis
and oeeupational pulmonary
fibrosis
- Appendieitis
:s
ci)
11
e
~
197
194
2D5
313
'
i
195
192
204
31(1
1
I
ciL
E .-
i'ı;::-'oCl),.!!!
>:~O
o
...
-
;"'- o
o
+~
:Oro+'~
t7.-ı:ı
Q.!!!
ID
,"" r~D
,o
ı
ci)
I
-=O~-O!
~:O~.~
J!!c;., a.Q)
i
ı
ci)
ci)
ci)
ın
ca'Oo:E
i c Eo
4-0 ,!;~~-~:~$~c:
cü
.'"
.°;:0
C1C1)O
CI).t20
E'~::CI)
Q)QJ
=
:OCl)a.~
cııa.t;;
::ı~.r.: E '§'"O.<: a. _-ı:ı.<:
E
.c~J"-'ro
=o"".~
:gS!t;;° '"
:::ı. ::ı.o~'::
eg ~ClC$ Q)=
o ro
Z
'y(ü ~
ca'~
°.0
.:':'
15
:.2
_:~
I
---'----.
1964
1965
1966
1961
Kanser hariç mide ve duoclenum hastalıkları - Diseases of
stomaeh and duodenum exeept
eancer
-o
Q)
...
Q)
..c
>
o
<is u
.- cı:Q)
-(r;
-:ı
---
- BronehiNs
P,pandisit
<is
C'"(ii
> ~
ı
~----
cü
+"'
'E
-o
ro
..-o
(ii
'"
c(ii
.J:!
~
-E
o
!
()
,
Ve a r
i
Q)
~
c
i
I
c
]]
c
i
Name of disease
E
:::ı
1/1
,
-o
E
i
_.8
r~
o.~+-'
i;.~~
c: c:
i
adı
~:-
-
\!!i-ı
i
23
28
27
40
-
i
I
I
2,55
3.50
3.30
4.17
0.19
0.28
0.25
0.39
-
-
10.30
2
i
i
-
16.0
22.3
23.1
34.8
-
0.01
-
-
-
1.6
2
6.38
2989
2142
1806
2219
38
18
17
12.48
8.25
9.20
11.13
0.32
0.16
0.15
0.24
26.4
14.3
14.9
21.8
4367
4088
4018
3866
3'7
37
33
30
8.51
8.88
8.09
7.65
0.31
0.34
0.30
0.29
25.7
29.4
29.0
26.1
3700
3843
3403
2938
7
6
6
8
1.86
1.53
1.74
2.70
0.05
0.05
0.05
0.07
4.9
4.8
5.3
7.0
2636
2409
1920
1628
1
15
9
4
2.62
6.13
4.64
2.44
0.05
0.13
0.08
0.03
4.9
11.9
7.9
3.5
~~~~
6441
5001 i
5278
5444
6331
4931
88
~7
16.32
12.10
13.35
12.19
0.75
0.61
0.80
0.60
61.2
53.3
75.6
53.2
2409
1852
2142.
2129
2356
1 822
2106
2106
22
14
15
17
9.13
0.18
0.12
0.14
0.16
15.3
11.3
13.2
14.8
3785
34G'!
3483
-2 9!:i\)
3707
3397
3415
2926
45
37
32
35
11.88
0.38
0.34
0.29
0.34
31.3
29.4
28.1
30.5
2173
2280
2178
1752
28
22
22
20
12.57
9.48
9.88
11.21
0.23
0.20
0.20
0.19
19.!)
17.5
19.3
17.4
1964
1965
1966
1967
3750
1964
1965
2610
2445
1966
1967
1936
3900
3438
2956
1
i
i
'
25
0.01
1.7
1
i
:
1633
i
1
Diarrhoea
19G4
1965
1966
1967
Safra kesesi ve safra yolları
hastalıkları - Diseases
of
g,allbladder and bile duets
Sindirim ayğıtının diğer hasta.
hkları - Other diseases
of
digestive system
I
I
I
1964
1965
1966
1967
i
1964
1965
1966
1967
I
I
~6
61
.
i
7.55
7.00
7.98
10.69
i
:
i
i
i
:
9.18
11.70
,i
I
41
Nefrit ve nefrcz' - Nephritis
and nephrosis
1964
1965
1966
1967
i
i
I
2227
2320
2226
i
1783 i
I
ı
i
197
5-3. Devamı
5-3. Countunied
Tablo:
Table:
i
i
i
i
I""ID
i
ı
Hastalığın
..ID
c.
Ye a r
B
"c
::ıl::
Ü
i
~-
--------
42
iii
(;j
"iii
>
O
""
ı-
organ
Diseases
of genital
Erkek genital
rı - Diseases
organs
42a
C
42b
-
hastalıkları
organs
organ hastalıklaof mal e genital
Kadın genital organ hastalıkları . Diseases of female genital
gebeliğin,
Doğurmalar.
doğurmanın
lohusalık
ve
halinin
kompl ikasyonları
normal
doğum Deliveries
and
com
plications
pregnancy,
of
childbirth, and the puerperium
43
43a
\
C
43b
iii
..Q
iii
-ii).
>
O
U
ID
ID
:s
aı
"C
iii
i ::ıE
a:
Ö
"c
o
*-
iiiE'>::ıOID
c~om..!!!
iii'oo~
"Q)""-CIJ
f.- o
~:O'Q+-'
g,..Q m
ııı.!!! ro
"co o
cEom
CU::S""""""
3-=
ı-~ 10:0 '- .-a3
.eo o.ID ID > QI ID0.1;;
.....
1,-
uı8
ID
..c
III""-:E~
.eQlrom
Z
ca cı cı O
E
:::ı
:ı::5
ID*-
E"C-:E§:ıoro'-
Normal
Normal
şekilde
deliveries
doğurma
Gebeliğin. doğurmanın ve lo.
husalık halinin diğer
komplikasyonları - Complications
of
preg.nancy,
childbirth, and the
puerperium
44
Kan çıbanı, abse,
sellülit ve
derinin diğer enfeksiyonlar.
Boil,
other
C
C
45
46
ro
cı '-0
';0
aı..QO
E .!!!~
CID~
==
:0 QI o. m
"I:I..ı:::::ı
-CQl8""~
ro
QI
-I
3.00
0.02
2.1
1.12
1.38
0.009
0.01
0.9
0.8
5
7
9
6
1.65
3.00
4.12
3.38
0.04
0.06
0.08
0.05
3.5
5.5
7.9
5.2
11 289
12031
12 382
12057
11
12
11
11
0.96
0.99
0.88
0.90
0.09
0.11
0.10
0.10
7.7
9.0
9.7
9.6
4221
4423
4172
4377
32
26
7.58
5.87
0.27
0.24
22.2
20.7
4386
4319
37
8.43
0.34
32.5
3816
3776
25
6.55
0.24
21.8
1964
348:i
3453
11
3.15
0.09
7.7
1965
1966
1967
322,4
2983
2889
3192
2954
2865
6
6
4
1.86
2.01
1.38
0.05
0.05
0,04
4.8
5.3
3.5
1964
1965
1966
1967
1286
1177
1025
850
1 274
1 163
1016
840
5
5
4
5
3.88
4.24
3,90
5.88
0,04
0.04
0.03
0.04
3.5
4.0
3.5
4.3
1964
1965
1966
1967
2302
2227
2104
2154
2284
2199
2085
2143
1
2
0.43
0.89
0.008
0.01
0.7
1.6
0.46
0.01
0.8
998
886
797
722
989
877
789
719
3
1964
1965
1966
1967
3019
2321
2183
1770
2997
2301
2158
1759
1964
1965
1966
1967
11 351
12 106
12426
12112
1964
1965
1966
1967
i
i
ii
abcess,
cellulitis
skin infeC'tions
Derinin
diğer
Other diseases
-
and
hastalıkları
of ski n
Akut mafsal rumatizması
hariç,
artrit
ve
rumatizma
Arthritis
and rheumatism,
except rheumatic fever
i
198
m
..
:0
IDE 8 ID=
:ı.... cı
ro cı.... cı (;j
!
C
o
....
aı
=1
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
-
C
ii
"cID
~IDii
iii
C"
:ii !~
C.!!!
.ec c
1964
196~
organs
C
....
ro
ı
m
"c
-----
Genital
1966
1967
C
'E
"C
m
..ı::
i
"cID
....
....
..iii -roO
C
O
"c
C
E
iii
Vıiı
Name of disease
..c
ili E
:::ı
ci C
Z
ID
O
adı
11l'-
i
i
i
Devamı
Countunied
Tablo: 5-3.
Table: 5-3.
i
2J
as~C:
~8.~ Gl
~....-o
:0
i.!!!
_c:
i
i
i
iii
ci
Z
Hastalığın
L
Q)
.cı
Yılı
adı
i E
ciL
-..
'E
-iii
>
i
E
::ı
C
Q)
"CI "co
o
~c,)
i
..
'E
-o
iii
<ii
.....
'EciL
"3
.cı
J!
ı-o
ci).
C
47
48
-
Doğuştan gelme şekil bozuklukları ve süt çocukluğu çağına mahsus hastalıklar - Congenital
diseases
infancy
C
49
i
Kemik ve diğer
hareket organları hastalıkları
Diseases
of bones and other organs of
mavement
50
o
0
E
:::1
:0
o)
r:ı:
ro
Q)
-
"cP--U)
Z
aı cıO o :::ı-o
:ii;o8~'Es8(1)
ca.:s..-+-ı
o
Q.Q),_GlQ.ro
L
ci) 1
cıı-.c:E
e"CI..ı:::Q.
..o 'ilioc
....ro
GL
ro ci) :l8....ı::
E
ro'::ı
::ı:Q 0)E
Q)=
~i ~'öı ~;O
ci)
ro
:0'-0
cı4io
~.cıo
uı~
~~.-ci)
=c~Q)
:OGlQ.~
-"CI..ı:::cıı
ig~~
ro C,?_o'iii
0.01
0.01
1.4
1.6
2
5.24
0.01
1.7
12
27
19.20
42.12
0.10
0.24
8.4
21.5
20
21
40.24
32.35
0.18
0.20
17.6
18.3
,'341
6951
6788
5872
101
105
91
82
13.40
14.70
13.06
13.72
0.86
0.96
0.84
0.81
70.2
83.5
79.9
71.9
8823
216
7870
8440
214
218
23.75
26.28
25.00
1.84
1.97
2.02
150.2
170.1
191.6
7946
251
30.45
2.50
218.8
517
508
564
376
1964
1965
1966
62.5
641
497
6071
607
649
628
i
Tasrih edilen diğer hastalıklarla iyice tarif edile'l1iyen hastalıklar (geri kalan numaraları) - Other
specified
and
ill-defined diseases
1964
1965
1966
1967
7.534
7142
6963
5974
Kazalar, zehirlenmeler ve ha-
1964
sebepler)
yata taaddi (dış
Accidents, poisonings, and violence (external cause)
1965
1966
1967
90921
471
i
2
2
-
i
i
-
c o
~:a
3.82
3.89
523
514
568
381
1967
i:i
C
L
o)
>
1964
1965
1966
1967
and
early
malformations
peculiar
to
"cQ)
..Gl
CIl.!!!ro
--
i
C
=c
Gl
"CI
iii
S'-
o
....
cı.cı 4i""ci)
>:::1 o
"tJ
ciL
"cciL
1'1l
ciL
....
.....
.....
"S.
o
Ye a r
Name of disease
Q)
"C
1
ci)
..ı:::
ı
ı
\
8140
8718
8241
[
i
i
(1) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı doğum
ve çocuk bakım evleri ile çocuk pavyonlarına yatan
çocukların hastalıklara göre dağılımı yapılmadığından buraya dahil edilmemiştir.
(1) As distribution of children accepted to maternity
and children's homes and povillons belongingto the
Ministry of Health and Social Assistance according
to diseases in not made theyare not included.
199
Tablo:
Table;
5-4.
5-4.
Resmi ve özel göğüs hastalıkları hastanelerine (sanatoryumlar,kemik hastalıkları
Distribution of in- patients according to age and sex a1 officia\ and private
1964 - 1967
Vatırarak tedavi -
Vıi
Hastalıklar
Diseases
~aı~§
yatanlar
Vear
In
TabUlCu
olan
- patients
Dearhs
DisC'harged
1
-~_.
_._-_..
Toplam - Total
-
2
~
-"!_-
___L
/ 21943
1964 42936
1965 42743/21541
35538
35052
-L
18463
17321
1966440092.19011365401841611691
1967 39762 19802 32770 16717
818
1708
75457782731
744 5284
Akciğer'deki meslek hastalığı.
nın zikrile beraber solunum
aygıtı
tüberkilozu 001Respirat'ory tuberculosis with
meation
of
ecC'upational
disease of lung 001
1964:~OO
1965
4430
1966
5537
1967
4288
Akciğer tüberkilozu 002Pulmonary tuberculosis 002
26834 12 800 ?1 594 '1o 538[1123
1965 30879' 14396 24721 11047 1363
1966 i 3071114440125094111047
1284
,
1967 29557 13462 23905 1113C 1367
4
i
38031-:
3706
4546
3591
ı::
~:O~~
>
aaı
a
,-~
E
.ı:: ı::
::ıg~'EQQ)-
:)
-"O
ro
___6-
--ŞE
i
K
~
~
3402
41.06
38.41
2341
38.4234.42
42.95 37.57
i
35.95
37.97
1817
1 989
1694
1
166
287
246
1~6
82
126
114
558
704
451
-:93
53~~811
-:3':
~18
259
37.47 38.00
3.88
3.80
267
51.83 52.89
6.52
5.75
i
198
57.36 56.82
6.18
5.75
,
i
1964
1
r
[
1
1964
764
1965
818
523
658
566
562
1!
44
23
34
31
32
1 770
41.84
40.85
i 44.14
41.80
46.24
45.70
39.19
41.74
26.15
31.88
29.17
34.37
23.83
30.54
25.84
28.38
15.70
19.55
27.22
29.78
20.04
11.88
12.30
11.51
0.27
0.37
0.40
0.82
0.41
0.27
0.31
0.55
0.63
1.43
0.91
1.00
'
1
Arazileriyle beraber bulunan
primer tüberkülozuOO4Primar tuberculosis caplex
with symptoms 004
1964
1965
1966
1967
1 120
1081
1384
1143
646
729
855
477
979
856
1 139
930
539
612
734
388
33
45
39
26
14
31
20
20
108
180
206
187
93
86
101
69
29.46
41.62
28.17
22.74
21.67
42.52
23.39
41.92
0.76
1.05
0.88
0.65
Arazlariy'le beraber bulunan
Trakea brom~itganglionlar tüberkülozu 005 . Tracheobronchial glandular
tuberculosis
with symptomas 005
1964
1965
1966
1967
348
413
386
276
154
251
253
209
328
392
357
256
147
232
244
201
5
7
5
5
2
3
2
1
15
14
24
15
5
16
7
7
14.36
16.94
12.95
18.11
12.93
11.95
7.90
4.78
0.11
0.16
0.11
0.12
36
47
35
32
34
26
35
32
56
22
35
26
32
25
1
15
1
3
6
2
1
38.46
43
22
18
6
28
19
15
4
571
26
16
"I
18
33
1 732
2691
1974
848
1 108
-
417
465
531
912
107
799
333
692
1966
1967
Solunum aygıtının faal tüber.
külozuna delalet etmekle beraber başka bir yere girme- 1964
yen radyolojik bulgular 006 - 1965
radio logical evidence sug- 1966
gestive of ackive respiratory 1967
tuberculosis not class ifiable
elsewhere 006
708
746
781
1022
4
4
4
7
449
505
569
955
Plevra
tüberkülozu
003Pleural tuberculosis 003
o
--:,-
-:0
4536
2158
2382
2006,
6049
",
cE~+-' 11l:::1
I
~:g~ ~
~
'<- -L
789
5625 2684
1763
1642
iii
Q)
-=S!Q)
ca (5 0.0.+o
i~..r::
..eaı""'",
...aı.....
31.xıı
~~----
3__-
--
-1L
~"tI
Devren
kalan
Ölen
-~--
;~:
I
'tUE
>:::10 '--ü
c:og
B
'0
C.'"
1ii
Hasta, hareketleri
Patlent movement
Hastaneye
f
~2i:;92
aılllaı;;;
-"0'Q)
o
Occupancy
9
i
~~
,
i
1
1
0.09
0.13
0.09
0.05
0.02
ı
Solunum aygıtının diğer tüberkülozu 007 . Other respiratory
tuberC'ulosis 007
200
1964
1965
1966
1967
400
365
2621
1381
237
214
1321
70
i
35:':
336
243
132
206
193
117
66
5
7
3
2
12.50
19.17
3.81
12.65
9.34
0.11
0.16
0.02
0.13
0.09
hastaneleri ve pravantoryumlar dahil)
hospitals of chest diseases (ıncluding
~.
o
ol-'
yatanl84'<lRyaş v.e ciMtyete göre dağılımı, 1964.1967
sanatoria, preventoriums and hospitals of bone diseases).
c/)
ca
ID .
:0 cı
o
o
C-
-
ID
EI!
:.
o
:0
-
Yatarak tedavi görenJer:in yaş ve cinsiyete göre dağılımı
o
~gWo
"c
.c
c.:ı...
mU
Distribution
'-c/)
ID
IDco
W
ca
Q)-
~-,
-_.
O
1
E
_E_I----ı51Qoo 11000 3436
1000
1000
42
1000
1"00o
1000 1000 _4~
K-E
_I-~\
20
25
305
i
E
192
333
280
~.
144
1997
2
9
5
9
6
10
8
37
79
93
124
73
108
583
1 128
274
496
551
624
592
496
506
600
548
4127
4314
3858
3785
637.0
830.1
759.3
800.3
662.91
804.4
750.7
755.4
5
16
20
21
6
8
5
13
81
103
122
98
49
59
81
70
6.8
11.4
9.7
10.6
19.3
-
7.3
9.3
14.8
1
1
1
-
-
-
18.7
27.4
23.1
17.7
37.91
26.5
2
4
5
3
2
5
15.2
26.9
9
5
2.8
2.5
1
4.3
3.6
2.9
2.9
2.6
1.3
-
-
-
2.8
3.8
4.3
2.4
0.6
-
-
-
-
-
1
2
1
i
34
5
1
3
43
17
65
39
41
53
23
30
42
210
213
190
35
29
250
4
1
4
-
23
9
17
5
8
9
11
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
~314~196
180
-
-
1-41017601
1 794 1 479 i 6432
1 857 1 4S0 i 6 614
-
-
9
i
-
i
-i
i
-
-
-
-
ı
-
i
166
195
273
28C
148
21
ii
i
i
731
335
235
63
42
37
32
49
31
1
1
10
1
?
27
1
1
2
1
5
4
68
10
5
41
1
34
11
-
-
189
199
198
245
146
22
79
40
29
-
-
\
20
50
38
81
-
-
i
4359
35
3861
!
850
-:
376
551
202
2700
2658
2414
2318
45
_E:_i
730'
_"5.-
K
li;
K
1378
.,
5246
7154
527
753.89
'457
'3~
E
;-382
712
1
8-34:20
3,52
8961
,'
1 73s2'1:
3419
3 ~n
&.$2$
K
- 53-
1 762 -;8~
1084
1198
889
528
545
406
6 765 3 478
7471 3733
6 944 3 670
6 580 3 316
61Ji
459:
167
376
453
446
1113
1017
1 1'08
378
331
390
334
363
450-'
105
121
1-64
4882
5293.
5518
5 4.01~
2257
2373
2549
2 4'10
5315
5247
6780
6-602
1864
2247
2363
2246
1120
1567'
1812
1 806--
264
417
506
553
119
105
149
237
104
143
160
212
193
276
163
121
141
192
66
124
126
171
131
82
66
135
75
68
89
57
28
42
62
45
73
67
69
50
29'
11
8
9
7
11
6
16
10
6
10
13
6
9
11
5
7
10
46
33
25
4
126
90
56
21
71
70
30
12
87
93
58
27
69
46
28
15
ı
819
749
922
841
164
157
165
240
i
10
2460
12.49:t
2089 1 104 ~45~ 1-=
119
114
107
220
61!
31
47
62
57
65+-
. 64
14.
\
9647
3256
-
. 4
~
52
10321:
9
4015'
i
3~
_LI_IL
L._K-
25
167.1\
153.2
-
E
43
5
1
169.7
144.0
-
i
K
1539
~~~_i
i
?5_
__12
-~
-18'5-1857
~296.6 248.4
11
101.1 1oo.21 -
-
- 24-
K
~2[il1-
-----.
1
-._
. 4
9
8
7
0.6
patients according to age cmd :sex
in.
~
o-ro
-
of
117
176
158
207
39
34
i
i
34
26.
7
9
5
8Q
71
93
116
34
43
621
52
11
15
52
27
49
48
77
33
29
21
22
22
10
11
11
7
66
88
90
71
32
32
34
28
22
29
29
14
5
6
2
1
2
14
1
6
1
4
80
78
76
50
31
26
z1
17
12
11
16
12
1
5
10
7
137
153
194
671
117
90
183
i
1831
127
95
151
97
ı
i
20.1
Tablo: 5.4.
Table: 5-4.
Devamı
Countunied
-
Yat.rarak tedavi
Hastalıklar
Vıi
Diseases
Year
nun geç akibetleri
013
1965
1966
1967
I
- Late
eHects
of tuberculosis
of
bones and joints 013
Deri ve deri altı hücreyle dokusu tüberkülozu 014 - Tuberculosis of skin and subeutaneous cellular tissue 014
-
In- patlents
I
Taburcu
olan
Diseharged
K
E.,
5 i
"-,,-1
015
sistemi
- Tuberrulosis
tüberkülozu
of Iymp-
hoNc system 015
-
Üro genital aygıt tüberkülozu 016 - Tubereulosis of genitourinary system 016
Böbrek üstü bezleri tüberkülozu
017
- Tubereulosis
of
adrenal glande 017
1i
4
2i
5
4
3
8
3 .~
7
i
1964
1965
159
194
97
163
1251
180
1966
1967
152
72
148
74
i
1
-
I
-
1
I
-
-
-
125.00
81.76
175.25
-
17
10
21
3
1061
58
111
44
16
12
9
30
10
-
- 166.66 7
2
4
3169.44
27.77
69
67
34
84
85
51
66
621
34;
80
80
48,
1
1
2
2
2
4
2
3
3
14.49
14.92
23.80
23.52
1964
1965
1966
1967
3 349
3 663
3 855
2457
2 338
2 528
2566
2051
2 096
2 248
2 265
1 822
31
20
27
381
338
367
250
225
259
283
9.25
5,46
7.00
7.27
8.30
7.01
20:
1964
149
191
217
183
119
~951
5
1
9
1
3
6
5
3,
334
296
306
247
210
160,
173
158
5
12
2
6
1
1
4
12
2
6
2
6
1
1
1
1
2
2
3
1
174
134
70
48
228
150
124
85
168 i
1291
56
51
27
89
103
95
65
127
49
39
5
6
271
9
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
123
155
114
i
i
145 ;
180
208
178
118
117
150
105
5
1
9
1
2
6
5
3
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
21
6
3
3
1
116
126
78
135
ı
I
315
273
281
235
i
197
150
161
151
i
-
17
21
18
20
221
31
4
11
6
5
,
2
1
1
5
~i
23
i
25
12
K
0.30
0.25
0.36
0.10
0.77
0.46
0.54
0.45
1
i
9.75
-
5
9
1
13.82
21
9
12 '
7
5.98
1
0.11
0.02
0.02
0.72
0.45
0.61
0.55
5.23
1
0.09
0.09
0.09
0.77
0.97
0.82
1.00
0.04
0.06
4.56
6.25
0.04
0.04
0.04
1
5
-14
2
7
3
65
44
4
1
1
6
333.33
-
-
2
~4
~
i
1965
1966
1967
i
'"
(])
'cı:es cı
0.05
56.70 61.34
5
2 937
3 305
3461
2185
c:
0.02
25 105.26 81.08
21 '55.55 121.62
ı
~
(])
o..r==
E
~--
-
1
13
11
41
~
-
-
1
~
~
6
67
1964
1965
1966
1967
202
-~
---K_E-I---ı<_-
73
153
ı
._-__5-
63
Dağınık tüberküloz
019.
Disseminated
tuberculosis
019
- Tuberculosis
organs 018
-
C
E.ı;:::ı
72
1
of other
018
-
<ii
~~
:~~.:9-~
rJ) :J
aı j2 -.:ıcı
kalan
721
237
152
131
88
tüberküloz
31'x11
d)
.ıs E co c: :c
c- tS
ciL<ii:::ı .~
<ii.. _..r= +->a.> E""
:ı(!)E~.8
1964
1964
1965
1966
1967
Sair organlardaki
Deaths
ı
3
6
,i
Lenfa
Devren
3
_E
o"'"
o
0.-
i "'t:I~
fE
-=:ooa.>.f3~
cı
>- $i! <ii c..'-
Ö len
2
-~
-E,I-
1964
Veri tasrih edilmeyen tüberküloz
008.
Tubereulosis
unspecified site 008
Menenjlerin ve merkezi sinir
sisteminin tüberkülozu 010 Tuberculosis of menenges
and central nervous system
010
Barsak prituan ve mezanter
bezleri
tüberkülozu 011Tuberculosis of intesNnes
peritoneum and mesenterie
glands 011
Kemik ve eklemlerin faal veya tasrih edilmiyen tüberkülozu 012 - Tuberculosis of bones
and joints active or unspecified 012
Kemik ve eklem tüberkülozu-
yatanlar
ca
:ı..
<ii
g
o
c"'""2.T'"\.f-Q)
o ~
Hasta hareketleri
Patlent movement
Hastaneye
i
dsg
>-0
Occupancy
8
25
4
4
5
5
5
4
0.02
i
21.09
5.74
0.11
0.04
3 43.10
11 47.61
1 115.38
7 29.62
71.42
19.60
37.03
67.41
0.11
0.14
0.20
0.10
0.18
0.04
0.04
0.30
-..
.~
.ci
C
Gl aı
E
g u)
~~
::ı
::1 o
;O Gl
Qj "cQ
c Q
Gl
cı ci
....
-~
Yatarak tedavi görenlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı
I
~'
ID
0.-
according
to age and sex
..co
t;....
ID u)
Om
7
-----
E
--
--
O
-
K
--
-
8
0.6 -
12.2
2.3
12.1
2.8
0.6
2.5
2.4
9.5 15.9
0.6
2.6
-----
-_..-E
-
-
-
-
-
10
8
85
25
62
53
27
-
2
2
-
-
-
-
-
-
1
21.5
25.7
23.9
26.9
6
6
8
5
-
-
3
1
4
2
6
2
1.8
-
-
6
-
2
-
-
1.1
---
-
-
-
1.3 -
-
-
~-- -
-
1
-
-
O.ıs -
-
-
-
-
2.8
_.
~.
1.3
-
-
2.8
5.1
3.6
5.3
2.3
1.2
1.3
8.1
5
-
-
-
-
23
24
22
13
13
11
1
3
5
10
11
3
16
80
99
94
67
54
65
79
70
540
585
644
692
755
806
461
421
469
410
289
736
785
794
464
11
5
8
7
3431
50
71
314
343
369
225
35
32
35
31
26
17
20
34
17
20
13
6
7
7
14
23
18
16
13
17
28
33
31
37
--
-
40
27
1
48
38
2
24
16
1
-
-
-
2
-
174
120
65
32\
145
95
71
23
158
99
92
99
75
77
39
32
-
-
-
-
1
-
1
-
i
2
-
-
-
-
-
-
3
1
-
~\
2
-
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
4
3
-
2
-
1
3
7
5
2
7
9
2
3
1
1
12
8
20
20
16
10
8
26
12
-
7
6
6
6
2
3
514
471
341
515
506
394
533
530
348
413
418
453
422
545
406
411
450
56
94
93
64
74
74
314
401
90
90
-
ı
i
296
i
11
10
22
15
-
-
-
16
1
2
4
4
\
29
23
3
16
15
1
36
16
17
11
-
1
-
1
-
23 i
16
13
4
11
2
3
10
3
3
5
2
3
1
1
1
1
2
1
-
-
1
7
-
-
-
-
-
-
=\
- -
-
1
1
-
-
-
2
-
1
1
-
-
-
-
-
50
31
30
24
37
25
42
4
4
27
32
24
19
29
23
27
18
26
42
27
4
15
5
28
11
22
12
27
13
18
8
8
7
11
20
9
11
6
22
3
2
6
13
26
14
13
7
61
9
1
11
8
15
10
19
4
56
7
16
7
28
5
7
14
10
7
25
1
11
30
39
-
2
:ı
i
i
2
4
-
2
6
-
25
ı
1
-
-
- 1
- -
28
1
2
-
-
51
-
-
-
-
11
-
1
-
-
11
-
-
2
-
-
-
-
15
14
9
5
1
24
37
25
31
-
-
17
2
-
2
1
2
11
4
1
1
1
i
i
13
1
2
1
-
17
1
1
-
,:
1
-
-
23
-
=1
-
-
-
.1
-
-
-
-
1
K
-
1
3
6
15
E
-
3
321
ı
-K
-
-
-
-
-
2
-
-
14
21
13
-
-
18
18
15
-
-
1
16
7
18
2
-
-
3
6
6
9
-
4
-
1
4
5
10
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
1
-
9
-
-
1.2 -
3
17
-
65 +
-
14 64-1
E
K
-
36
43
1
2
-
-
-
1.1
55
2
-
-
-
-
--
ı
1
9
5
11
-
2
4
3
3
-
8
7
15
-
-
-
1
17
7
6
-
-
2
-
E
-----------
7
77
13
30
1
-
-
K
7
63
16
13
-
-
-
---
E
13
2
2
7
1
-
1
1
2
12
---
K
_35 - 44-1--45
2S.__._--~. 34
-
-
11
2
-
-
-
-
15 . 24
E
-
7.6
2.2
16.0
12.9
-
K
~-----
E
-
-
-
1.2
-
-
-
-
-
-
K
---~
10
-
-
7.4 21.5
6.7
9
------
5 . 14
--
-
1.3 -
-
-4
1
K
E
-
-
_.
of in - patients
Distribution
<ii
-I
-
-
-
8
7
3
10
9
14
10
5
11
4
4
3
15
8
17
3
3
7
ı
2~
14
\
203
Tablo: 5-5. Resmi ve özel doğumevlerine yatanlarda görülen
hastalıklar ile canlı ve ölü doğumlar, 1964.1967
Table:
5-5.
Diseases of in - patients and births and stillbirths at official
and private maternity hospitals. 1964 - 1967
Canlı doğum
Live births
~
ı
]..ı::
..-
b
...
fi~~$
':;i
E
1ii:::J
::ı:: z
1964
1965
1966
1967
33
31
30
31
c
"i b
"E:ı
-
.BE
1ii:::J
~
2819
2809
2797
2987
.;:
en
1;
i"""""~
] 2
..~
-=';l
~~
IIIC.
ro
ii>o :J
~~
iii.~
'Iii'
CU
"ci
iC~
"ğE
I
I
~.=:S
'-ro
Q.)
a..ı-
Gl
ta
~:::J"CI
;ro
c:~
EE -SE
.!!ıcal
1
EE
1
lI
en
2678
2458,
2564
2423
1 069
1 118
124o
11641
i
1
ı
'
i
i
ı~:;:;
OJ!! -2
ffi
.-
C1)cn-(ij.öo:~o
Gle
:;:<DIII"'-'O°'S.c"'O
._en
'iiı.o
,~..c
]ı8
GI.~
:;:~
20405'
20552
21148
23208
I
931911
!
i
~
m(i3
1!
(i3
::.~
~ .~
ı-
~ ~
*CG.-
c.e- o~ ii~
ffi>o l C >o
g: ~
~
ı~<D
:!i1.p
c.. ... cı i::; cı
_° O
I
051
5008
882811
758 3478
8174
178814378
8799
3027
579o
1
.
-
~Q)..e{)QU
-~--~I-c.
1
i
.
ri
~
"ii.~
=0.
ı
g B
1
f~
_c.
c.. -:ı--~
~ ~~ı~:ı:!-
i
Le
~:::J
ı
534912
111 172 53217
2 33~'
543 752 i 122044
60579
3145:
638374
12420516o4o83640:
i
554 3781 133460 i66124
5285:
<D
a;~
ı
f~
i
m~
='"
i
Gl
-i
§ §
.cQ)l!(~e'i"On
i
294
-L
UJ
._~].-
1
K i i n i k çal i Ş m ala
Clinical activities
i
~
"5.
ı
Ye a r
I
Ölü doğum
Stillbirths
i--i-u
1
Vıi
başlıca
1
52306853
5630
7509
5556
8:.209
5977
7996
E:
Erkek
-
Male
K:
Kadın
-
Female
T:
Toplam -
Tablo:
5.6.
Table:
5-6.
Total
Resmi ve özel akıı ve sinir hastalıkları hastanelerine yatanların
yaş ve cinsiyete göre dağılımı, 1964 ~1967
Distribution of in - patients at official and private hospitals of
neurology and psychiatryaccording
to age and sex, 1964 - 1967
Geçen seneden kalan ve yeni yıl içinde girenler
31 st Oecember of previous year and new admissiarıs
Vılı
Year
14
-'
E
en
Q)
K
i~ -
~~-44
E
K
65 --;~~-
1-45-=;;E
.
K
E
K
E
---_._---------------------
K
K
Ölümler
Oıscharged
ıota!
7S~
E
Çıkan
Toplam
Oeaths
-------_.-
Devren kalan
(31 Aralık)
31 st Oecember
E
K
E
K
E
K
E
K
.Q)...
'<
1964
183
79
1585
858
4563
2023
1660
723
398
72
50
24
8439
3779
5153
2307
520
226
2766
1246
zo
1973
849
4596
1944
1440
574
327
8'5
39
31
8543
3559
5588
2289
499
261
1009
168
76
2456
1965
.1260
615
347\
1789
2462
1062
330
158
29
32
7757
3736
4640
2263
529
216
1257
205
BO
2588
1966
109
1427
772
8664
3544
155&
623
408
125\
48
54 12389
5227
8040
3331
612
3729
1438
276
458
1967
i\)
o.ı..
m
7'\
\
6
-
ÖLÜM
6
-
STATlSTlCS
iSTATisTiKLERi
OF DEATH
205
ölümler, 100.000 nil.
göre 1000 de oranı,
Tablo: 6.1. 150 hastalık sebebi ve cinsiyete göre
fusta ölüm oranı ve bütün ölümlere
1964.1967
(il ve ilçe merkezlerinde)
Table: 6-1. Deaths by 150 eauses and sex, death rates per 100.000
population and death per 1000 as to all eauses, 1964.1967
(In Admlnistrative Centres of Provinee and Dlstriet)
i
~.eat~~_~-
\
Kod
No.sı
VıI
Year
Ölüm sebepleri
Code
Causes
of death
.-
Ölümler
c:
o
Toplam
Total
number
.s
~+:i
gı
Kadın
Erkek
Male
:;::: 0--5
'ô+=~
cı]
o
ID 11L0
"'.-0
8:=0>",,'QO~
~
O
---~
-".---
Toplam
Sol~:~~
külozu
tem
A
A
002
003
-Total
97
95
96
101
---~.-
---
53
51
52
55
771
427
975
631
aygltı-~~e-':~-üs .Cih~;I). TÜber-I~~64
_i~~;-
- Tuberculosis
Menenjlerin
(sehaya)
sisteminin
tüberkülozu
meninges
and central
of respiratory
ve merkezi
sys-
i
1965
1966
1967
sinir
- Tu'berculosis
nevrosus
-1-~-~
of
system
i
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
Barsak, periton ve mezanter gangliyonları tüberkülozu - Tuberculosis of intestines
peritonoum and mesenteric glands
-
A
004
Kemik ve eklem (mafsal) tüberkülozu
Tuberculosis of bones and joints
A
005
Diğer organların
tüberkü1uzu - Tuberculosis all other forms
A
006
i
i
1964
1965
1966
1967
3551
2401
3338
2279
3109
2172
3143
2194
A
007
Doğuştan gelen firengi
ilis
Erken firengi
- Congenital
- Early syphilis
syph-
1964
1965
1966
1967
~ :--:-:-'.~j.f
1964
1965
1966
1967
1000
1000
1000
1000
-;6,72
1 059
937
949
31,33
28,07
27,30
34,98
32,06
30,93
4,68
3,69
3,23
2,52
4,90
4,33
3,70
2,86
358
198
291
154
218
181
160
137
87
76
73
61
42
29
45
35
45
47
28
26
0,84
0,71
0,65
0,52
0,89
0,80
0,75
0,60
54
52
42
26
29
28
22
12
25
24
20
14
0,52
0,48
0,37
0,22
0,55
0,55
0,43
0,25
38
26
29
23
17
16
14
16
21
10
15
7
0,37
0,24
0,26
0,19
0,39
0,28
0,29
0,23
1
0,01
0,01
1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01
0,01
0,04
480
262
394
213
idj;..~.ff.~'}\'!\ıI~'t
1964
1965
1966
1967
o>
~e!o.8
---
954,2.1
895,86
875,71
882,80
44 713
43 779
44018
46135
058
648
957
496
~---
~~1-
-
---
1964
1965
1966
1967
n
~
§
8.
n
CIJ
.!C-~
~]2g
cID>-:J
c iii <tSo. ::ı"Q
<tS
tJ
.-c >-o :O
..cO
ı:: ııpa..c....E'tijQ
:~
m
ca
...
Female
1
1
4
2
i
1
2
-I
207
t.ablo: 6-t.
OevCIMI
Table:
Countunied
6-1.
Ö liimh
Deaths
~Kod
No. sı
Ölüm sebepleri
Code
number
"Causes
-A
008
of death
- Tabes
dorsalis
..as
iii
.e:~j2
Vıi
Year
-Tabes
r
Top'am
Er/(ek
Kadın
Total
Male
Female
..
g5!CI)8
.
ro:
ci)
A
009
010
'Pıraftzi
(nBane
jeftimıl.
General paralysis
of
fift!nginin diğer şekilleri. All other syphi.
lis
1964
1965
1966
1967
10
14
24
14
1964
6
8
9
9
4
6
15
5
2
1965
2
i
1966
1967
A
A
A
011
012
013
'Gonokok '-"tekSiyonu
fection
fifo
- Typhoid
014
in.
Paratifolar ve diğer csalmonelainfeksiyon.
Kölera
-
fever
1964
-
1965
1966
1967
fever
ları - Paratyphoid
anella infections
A
- Gonoeoeeall
and
other
salm-
Cholera
1
2
1954
1965
1966
1967
187
169
167
113
1964
1965
1966
1967
3
8
7
12
2
0,01
2
0,01
0,10
0,15
0,25
0,13
i
i
0,02
0,02
0,01
0,01
2
0,01
0,01
0,01
0,02
82
81
79
63
105
88
97
50
1,82
1.58
1,58
1,00
1,92
1,77
1,81
1,11
2
2
4
5
1
6
3
7
0,03
0,07
0,06
0,10
0,03
0,09
0,07
0,12
0,01
0,01
i
1
i
-
i
0,09
0,13
0,21
0,12
1964
1965
1966
1967
A
A
015
016
'Brüselloz(dalgalı
(undulent) fever
humma) -
Bütün şekilleriyle dizanteri
all forms
A
208
017
Ktzıl. Searlet fever
-
i
Brucellasis
Dysentery,
1964
1965
1966
1967
1
-
1964
1965
42
32
1966
1967
1964
1965
1966
1967
i
24
18
0,40
0,43
49
31
22
28
16
10
21
15
0,30
0,44
0,26
0,33
0,51
0,30
6
6
3
3
3
3
1
2
3
3
2
1
0,05
0,05
0,02
0,02
0,07
0,06
0,03
0,03
i
m
~fCıB
1965
1966
1967
A
<ii
g'c ..cO
'-o :08"tl c.u
C
..c....~Eta~ ::::S
i
1964
en
.!!C~~
ECD'-:]
ci)
:~
g
iiio:s C.
"":00--
. .-1------
dorsalis
C
c :0;::
o cıı~o
Lo +:i
Cl)o:s
f ,!!! 8
c.- :]
Tablo: 6-1. Devamı
Table: 6-1. Countunied
-i
Kod
No. sı
Code
i
ÖıÜm sebepleri
Year
ı
i
number
Streptokoklu anjln
018
- StrePt~:oc~~~:ı:-I-
throat
1964
ı
i
A
i
- Erysipelas
Yılancık
019
i
i
i
i
i
i
A
020
Septisemi
pyaemia
i
ve Piyoemi
- Septicaemia
and
A
021
Difteri
i
- Diphteria
Boğmaca öksürüğü - Whoopingcoogh
022
i
i
i
i
i
i
A
Veba - Plague
024
i
A
025
i
ı
Cüzzam
- Leprosy
1
1964
3
1965
4
1966
4
1967
4
1967
ı
Female
-
ğC'-o
:o§c.o
i
!
i
ci)
-<-'o
ro c.
. e-f3g
cu.
8:::ı (1)0
:ocıo
.-
0,01
c ~~...CtlCC
-f3=
...
ID
:::ı
ClJcı o
co.
+-"
i
i
0,01
i
0,01
0,01
0,01
0,01
i
0,01
ii
!
i
.i
0,01
ii
i
iL
2
1
e,02
2
1
2
3
0,03
0,03
0,04
0,04
2
2
0,03
0,04
113
91
121
115
2,28
1,93
0,03
i
2,39
2,16
232
113
119
2,09
2,39
259
120
139
2,24
2,55
184
168
3,43
3,60
151
109
135
98
2,68
1,86
3,00
2,13
93
82
1,52
1,73
64
86
1,46
1,53
i
i
51
29
42
60
49
47
1,04
0,70
O,TT
1,16
0,81
0,87
1964
10
4
6
0,09
0,11
1965
1966
21 i
10
14
8
7
2
0,19
0,09
0,22
0,10
1967
15
12
3
0.13
0,15
0,01
0,02
1964
1965
352
286
1966
207 i
1967
175
i
i
1964
150
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1967
i
111 ii
1965
1965
1966
i
Male
e:::ı"CI(l)ro
lU":;,
CI.J:20
~~f
.!1g ci)
CIJı:.....
CIJ
i
1966
ı
cococcal infections
196.{
i
i
Menengokok enfeksiyonIan - Men!n-
023
1
1
206
i
Kadın
1
1
1965
1966
234
i
Erkek
.'
1965
ii,
~------
ci::
§
.!iii "P
::ı -...
:;,
-~ClJo.
:::ı
ı:
-_...-
i
1964
i
A
-
i
Total
i
i
i
A
\
i
i
i
Toplam
i
i
A
~es
a~
Yıl
Causes of death
-
i______~i:
78
89
i
i
i
i
-
ii
i
i
i
-
i
i
-
2
3
i
i
i
4
j
ı
-
i
9
i
i
1
9
1
2
-
1
2
!
i
i
i
i
2 i
0,08
0,09
0,02
0,03
0,03
0,04
i
A
026
Tetanoz
- Tetanus
i
1964
1965
1966
1967
A
027
Şarben
- Anthrax
1964
1965
1966
1967
i
ii
232
210
196
199
i
i
i
i
i
i
ii
i
i
15 i
8
5
8
ii
i
i
i
116
116
99
111
106
90
99
100
12
3
3
5
3
2
4
4
i
i
2,26
1,76
i
i
i
i
i
2,37
i
2,43
2,03
1,97
1,72
1,95
0,14
0,16
0,07
0,04
0,06
0,08
0,05
0,08
i
i
209
Tablo: 6-1.
Devamı
Table:
Countunied
Ölümler
Deaths
Kod
i
No. sı
ÖıÜm sebepleri
Code
number
Causes
i
of death
i
iı-----A
i
i
i
i
i
i
A
A
029
Akut enfeksiyöz ansefalit
tious encephalitis
030
i
infec- !
Akut paliorniyelitle akut enfeksiyöz anseI:alitin geç akibetleri
Late enffects of
acute paliamyelitis and acute infectious
encepha!itis
-
i
A
- Acute
i Çiçek - Smallpox
031
i
032
Kızamık
- Measles
i
033
i
i
Sc:ırı humma
- Yellow
fever
i
!
034
i
i
Enfeksiyöz epatit
- Infeetions
hepatitis
i
i
i
A
035
i
036
Kuduz
- Rabies
!
i
i
1967
037/
i
i
22
20
37
22
13
9
26
3
1
4
3
1
3
4
7
10
10
2
4
6
15
19
28
31
10
8
1964
1965
1966
1967
i
16
:
11
i
0,32
i
0,20
0,18
,
0,42
1,21
O,72!
l
;; aıc; o
a:ı...
.....
i
0,37
i
0,47
0,39
0,83
i
,
0,32
0,34
0,23
0,20
0,37
0,02
0,01
0,03
0,01
0,03
0,01
0,Q4
0,04
181
227
171
242
5,39
4,25
3,03
4,28
3,56
4,74
3,47
4,85
2
3
4
2
0,03
0,06
0,09
0,08
0,07
0,04
0,10
0,10
5
3
9
4
0,14
0,17
0,60
0,26
0,15
0,20
0,29
0,31
0,01
0,01
3
0,02
0,03
2
0,33 :
0,04
0,03
i
11!
-!
i
-1
i
i
i
-i
-
i
3
i
4
3
'
i
'
,
i
i
i
i
;
i
-i
,
i
1964 i
1965
1966
1967
i
9
11
19 :
27 i
i
!
- Malaria
16
52!
28;
i
i
lekeli humma ve diğer riketsia HastaIıkları
- Typhus and other rickettsial
diseases
Sıtma
i
167
226
165
251
i
1966 i
i
210
i
'
i
83
56
0,35
c°-'=~m
::rı ~
1
-I
-I
i
i
i
I
Eaı Q) ~
:::ı "ı:I
a <o
o
:o Q
-!
1965
ı
21,
'
29
348
453
335
493
i
i
15
.!?"c ~ ~
II)
i 8~c;gl
_i
1964
1965
1964
[
_i
i
I
A
33
1967
i
t
i
A
1964
1965
1966
1967
1966
!
c
Ka dın ! (;)'c <o ol0.:
o E -,=°
i Fema Ie i! c!
~~
Male
1964
1965
1966
1967
i
A
i
Erkek
ffnO
1
~ 0-].\
::ı.Q~ol
---I
36
45
135
84
1964
1965
1966
1967
..2
§i :6:g
~
tfı..ao
:;:;
~
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
!
A
i
i
i
Toplam
Total
3
(IJ(O
'
1964
1965
1966
1967
i
i
i
A
i
i
i
!i
---
i
028 i Akut Paliorniyelit - Acute Poliomyelitis
i
Yıl
Year
i ca
ii ;;
ı
6-1.
8
i
,
i
i
i
~i
3
ı
0,02
!
i
~I
i
4 i
0,06 i
i,
i
0,08
Tablo: 6-1. Devamı
Table: 6-1. Countunied
ı
Vıi
Ölüm sebepleri
Causes of death
Code
number
Year
!
Şistozomyaz
038
- Schistosomiasis
1964
1965
1966
1967
A
039
idatik hastalığı
- Hydatid
1964
disease
1965
1966
1967
A
1964
Filariyoz - Filariasis
040
1965
1966
1967
A
A
i
i
-A
i as
Ölümler
Deaths
Kod
No.sı
041
Ankilostomyaz
Erkek
Kadın
Male
Female
gJ
e
S
I
i
i
I
i
i
i
i
1
2
1
2
31
21
39
33
14
12
18
19
0,01
0,01
0,01
0,02
0,30
0,19
0,35
0,28
0,31
0,22
0,40
0,33
1
1
1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1
0,01
0.Q1
0,01
0,01
0,81
0,80
0,65
0,57
0,85
0,90
0,75
0,65
17
9
21
14
i
i
iı
i
i
- Ankylostomiasis
1964
1965
1966
1967
Barsak kurtlarından ileri gelen diğer hastalıklar - other diseases due to helminths
042
I
Toplam
Total
:0;;
§
:;:; :.80
...
CDm
'!!!g u)
0.;3 .!C:,...~
.a '';:
1~~2g.
E
ciLı- ::ı
o :::;ı "t:ı CD m
c,!!!
o,",
o c
o :o
o
..cO
C ..c...,<=!Et;;C!
:::1 of- ro tO
CD
8:=<Dg
... :0 C -- ~~o.8
1964
1965
1966
1967
i
i
i
i
i
i
!
!
A
Enfeksiyon ve parazit
043
hastalığı olarak
1955
1966
1967
Ağız ve farenksin (Beliim) habis urları Malig.mın~ neop"'asm of buccal cavity and
pharynx
1964
1965
1.966
i
A
044
1964
tasnif edilen diğer bütün hastalıklar - All
other diseases
classified
as infective
i and parasitic
i
i
i
i
'967
51
32
38
48
35
34
38
32
30
18
21
12
10
3
5
9
0,29
0,19
0,23
0,18
0,31
0,22
0,26
0,21
26
56
37
39
24
17
0,59
0,52
0,62
0,59
63
53
41
36
22
17
0,56
0,46
0,52
0,65
112A
1096
1112
1132
660
640
638
673
464
456
474
459
10,96
10,28
10,04
9,83
1,50
235
113
122
2,29
i
212
205
213
93
112
119
93
1,99
1,85
i
111
102
1,83
83
86
73
66
30
21
21
61
045
Özefagusun
(Meri)
habis
urları.
Ma-
1964
1965
1966
lignent neoplasm of oesophagus
i
1967
A
046
Midenin habis urları
- Malignant
1964
neoplasm
1965
of stomach
1966
1967
A
047
Rektom
hariç
barsakların
habis
urları
-
Malignant neoplasm of intestine, except
rectum
1964
1965
1966
1967
i
i
i
A
ı
i
i
ı
i
i
i
i
i
i
1,48
1,47
i
i
1,14
2,40
2,22
2,12
2,09
\
i
211
Tablo:
Table:
6-1.
6-1.
~-
-
Kod
No. sı
Code
number
Yıl
Caus~s of death
Year
-
048
Larenksin
of rectum
(hançere)
- Malignant
habis urları
050
ne-
1964
1965
1966
1967
051
A
052
i
Trakea (şezen) habis uriarı ve bronşlarla
akciğerlerin tali oldukları tasrih edilmeyen habir urlar - Malignant
neoplasm
of
trachea, bronchus and lung, notspecified
Memenin habis un.! - Malignant
of breast
Rahim boynunun (unkurahim) habis uru
Malignant' neoplasm of cervix uteri
of other and unspecified
A
054
Prostadın habis uru
of Prostate
- Malignant
i
neoplasm
055
Derinin habis Un.! - Malig.nant neoplasm
of .skin
A
056
Kemik ve konjonktif dokunun
-
i
057
i
parts of uterus
A
A
-
Rahmin diğer ve tasrih edilmeyen kısımlarının habis Un.! - Malignant neoplasm
053
i
(nesci
-
35
47
48
50
300
308
281
372
243
254
229
314
57
54
52
58
0,77
0,98
0,90
0,92
0,81
1,10
1,03
1,05
1965
1966
1967
2,92
3,06
2,89
2,53
2,23
3,23
2,90
3,66
1091
1250
1341
1309
1964
1965
1966
1967
152
183
195
191
1964
1965
2
11
1966
4
1967
11
1964
2.10
1965
197
840
983
1058
1023
9
7
13
11
'
251
267
283
286
10,64
11,73
12,10
11,37
11,16
13,10
13,83
12,88
i
i
i
143
176
182
180
1,48
1,71
1,76
1,65
1,55
1,92
2,01
1,88
-
-
i
2
0,01
0,02
11
0,10
0,11
4
0,03
0,04
11
0,09
0,11
210
2,04
2,15
197
1,04
2,06
223
2,01
2,30
158
1,37
1,56
-
1,51
1,42
1,58
1,61
1,40
-
1,48
1,61
1,68
0,63
0,46
0,47
0,52
1966
223
1967
158
-
1964
155
155
1965
1966
152
155
152
156
1967
171
171.
1964
1965
1966
1967
61
44
46
53
32
23
27
25
29
21
19
28
0,88
0,41
0,41
0,46
1964
1965
1966
1967
41
29
73
39
23
19
53
23
18
10
0,40
0,27
-
i
munzam) habis uru Malignant neoplasm
of bone and conııective tissue
Bütün diğer yerlerdeki ve tasrih edilmeyen habis urlar - Malignant
neoplasm
of
all other and unspecified sites
1964
1964
1965
1966
1967
neoplasm
ı
A
--44
58
52
56
~~~;: f_8",
i
- Malig-
as secondary
A
Kadın
79
105
100
106
o :&1 rJ
Q"3
.!c~Q)
~.82gQ E4).....'"
:::1"c CD iij
c,!!! E
o c o '6§QO
g .cO
C .c. E~c:ı ;ı.-rt;o
8:=!CDg
:::1
4) CDo
_:OO~
a:ı...0....
Female
-
Rektomun habis urları
049
S
Erkek
Male
-~._
nant neoplasm of larynx
A
Toplam
Total
oplasm
A
Ölüm sebepleri
ı::
Ölümler
Deaths
1-
-_._-A
Devamı
Countunied
ı
1964
1965
1966
1967
i
2193
2274
2345
2533
L
1 328
1297
1364
1435
i
i
0,42
0,31
20
0,65
0,75
16
0,33
0,38
865
977
981
1098
21,40
21,34
21,17
22,01
22,43
23,83
24,18
24,92
i
212
Tablo:
Table:
Devamı
Countunied
6-1.
6-1.
c:
Olümler
Deaths
Kod
Yıl
ÖıÜm sebepleri
No. sı
Code
number
Year
Causes of death
;S~2gToplam
Total
Erkek
Male
i
1964
298
188
1965
1966
1967
302
368
339
195
216
193
Lenfasarkomve lemfatikve ematopaiyetik
kan yapıcı sistemin diğer urları - Lym-
1964
1965
102
78
120
74
phosarcoma and other neoplasm of Imyphatic and haematopoietic
system
1966
1967
118
128
86
85
-
Lösemi ve alösemi
Leukaemia and
.
aleukaemia
059
A
060
A
- Benign
neoplasms
061
- Non -toxir
Guatırlı veya Guatırsız
trotoksikoz
A
063
Şekerli
A
064
Vitaminsizlikler
- Diabetes
1,26
25
20
20
12
0,40
0,27
0,27
0,21
0,43
0,30
0,32
0,25
0,06
0,04
0,18
0,08
0,07
0,05
0,22
0,09
5
1
4
5
0,05
0,01
0,08
0,06
0,07
0,02
0,09
0,Q7
1964
1965
1966
1967
477
473
607
668
209
197
256
313
268
276
351
355
4,65
4,44
5,48
5,80
4,87
4,96
6,26
6,57
1964
47
34
43
32
24
19
23
22
23
15
20
10
0,45
0,31
0,38
0,30
0.48
0,36
0,44
0.35
963
800
752
863
466
385
345
407
497
415
407
456
9,39
7,51
6,79
7,49
9,85
8,38
7,76
8,49
148
136
162
173
3,88
3,86
4,24
4,36
4,07
4,32
4,84
4,94
141
197
198
249
3,65
4,06
3,92
4,54
3,84
4,53
4,54
5,15
mellitus
-
1965
1966
1967
i
i
i
A
066
Allerjik bozukluklar iç salgı (ifraz) bezlerinin, metabolızmanın ve kanın diğer
1964
1965
1966
1967
398
412
470
502
250
276
308
329
1964
375
234
1965
1966
1967
433
440
523
236
242
274
disorders;
all
metabolic and blood
- Psychoses
1,11
1
1
5
2
1964
1965
1966
1967
Psikozlar
43 i
6
2
9
7
i
Kansızlıklar - Anaemias
067
1,26
1,21
1964
1965
1966
1967
065
A
ı
- Thy-
A
- Allergic
1,04
1,12
1,06
6
3
16
8
Avitaminosis and other decifiensy states
bütün hastalıkları
0,99
46
32
1
2
5
2
ve diğer karans halleri
other endoerine,
diseases
i
24
7
5
21
10
rotoxicosis with or without goiter
diyabet
i
3,05
3,17
3,79
3,34
1964
1965
1966
1967
i
062
i
2,90
2,83
3,32
2,94
goiter
i
A
i
i
110
107
152
146
17
9
11
13
of unsepecified
Toksik olmayan urlar
i
i
~oo:::ı
C]) o
..OL 03... o +-'
42
29
31
25
nature
A
i
ca
1964
1965
1966
1967
Selim urlar ve tabiatı tasrih edilmeyen
urlar
i
EC]):~
C])
1::ı"CI
.-1c o, '-§ClO
ıC
§ ..c Ol
c ..c. E C])~qj ::1.~tü
~ci)
18:::ı
....0
-~.-
i
058
ellicaCl
Kadın
Female
i
A
+:
tn
aıCII
...;:o' "8 .Qo
Siii CD.!!! e.!!°tl)
::ıı::Cl::ı
aıe°C])
i
i
\
213
Tablo:
6-1.
Devamı
Table:
6-1.
Countunied
Ölümler
D e a th s
Kod
~~---~~--~
ÖıÜm sebepleri
No. sı
Code
Causes
Vıi
of death
Year
number
---- -
-'--'~--""~
A
068
---
-~~------
--
Psikonevroz ve şahsiyet bozuklukları.
Psychoneurosesand disorders of personality
A
A
069
070
1966
1967
Akıl eksikliği
Merkezi
sinir sistemine
-
leziyonlar.
central
A
A
A
A
071
072
073
074
A
A
2'14
075
076
077
Vascular
nevrous
Sklerozan
Sar'a
-
plak
- Multiple
Glokom
dokunan damar
lesions
-
hastalıkları
of eye
affecting
Total
Male
Female
75,
i
i
i
2.1
16
5
4
1964
1965
1966
1967
4642
4661
4875
5270
c.
Non
menin-
sclerosis
- inflammatory
Glaucoma
Ortakulak
iltihabı ve mastoidit
media and mastoidis
-
Otitis
-a;'c
8g.s -5glc
<tl
o ci)
~Q)
Eaı.....~
:::ı"1:lQ)<tI
:08C.<..>
-5=
ci :a
::!Q)o"::ı
~,oa~lmfa-
--
62
95.
91
"'CU
~<tl
Q)o<tl
61
14
50
77
69
12
18
22
0,58
0,85
0,79
16
8
3
4
5
8
2
0,20
0,15
0,04
0,21
0,17
0,05
0,03
0,04
45,30
43,75
44,02
45,77
47,48
48,84
50,27
51,86
2175
2124
2253
2412
0,73
ı
2467
2537
2622
2858
i
ii
i
- Cataract
-
Kadın
1964
1965
1966
1967
Epilepsy
ııtihaplı göz
Katarakt
deficincy
system
Menengokoksuz
menenjit
9000c('al meningitis
diseases
A
- Mental
Erkek
1964
1965
.§ :g~g;
~"t;;aıig
'g..o.ıB°I
"'<tIc.
c'c""'o
Toplam
--i-~-~---
S
gı:ı:: c.'"5
-- ----
--~--i--
i
0.76
0,65
0,98
0,90
1964
1965
1966
1967
420
489
453
452
222
267
271
266
198
222
182
186
4,09
4,59
4,09
3,92
4,29
5,13
4,67
4,44
1964
1965
1966
1967
5
12
8
7
3
1
3
3
2
11
5
4
0,04
0,11
0,07
0,06
0.05
0,13
0,08
0,07
1964
1965
1966
1967
167
109
156
172
97
74
96
96
70
35
60
76
1,62
1,02
1,40
1,49
1,71
1,14
1,61
1,69
1954
1965
1966
1967
3
1
2
0,02
0,01
0,03
0,01
1964
1965
1966
1967
2
4
3
1
4
0,01
0,03
0,02
0,02
0,D4
0,03
1964
1965
1966
1967
1
1
1
2
2
0,01
0,01
0.D1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
47
49
34
33
1,07
1,07
0,73
0.63
1,13
1,19
1,18
0,73
1964
1965
1966
1967
i
110
114
81
73
i
3
i
i
i
63
65
47
40
i
Tablo: 6-1.
Table :6-1.
Devamı
Countuhied
c
o :Ö~'"
tIIaı"l
ı...~
..1\1 0><11 aı~8 ci)
"'.-0~c~~
rg c.:;
-=
"I-Q)Co
:::ı.t:ı...,
o Eaı~::ı
cuıcac.
::::1."o
ca
.-....
o
c
o
...c::...c::° :O§
c
.....~
.E"ö;C!
:~
...
eticti
..
OlOmler
Deaths
Kod
Yıl
No. sı
ÖıÜm sebepleri
Code
Causes of death
Year
numbu
__1
A
i
079
Sinir sistemi ve duyu organlarının diğer
hastalıklıkları - Al
other diseases of the
nervous system and sense Qrgans
080
Kronik
romatizması
(mafsl)
eklm
Akut
Rheumatic
A
-
fever
romatizl
kalp
- Ghronic
hastlığ
rheumatic heart disease
081
Arteiyoskl
ve
i
i
Ii heart
082
dejnratif
kalp
- - Arterıosclerotıc
talıg
A
has-
and degeneratıve
Kalbin
disease
diğer
i
- Other disease
hastlıkr
of heart
A
Kadın
Total
Male
Female
g
g
8:=0>...:0 o
~li:foB
o>
1964
1965
1966
1967
779
920
1114
1210
461
523
640
713
318
397
474
497
7,60
8,63
10,05
10.51
7,97
9,64
11,49
11,91
1964
1965
1966
1967
5
2
8
7
2
1
1
2
3
1
7
5
0,04
0,01
0,07
0,06
0,05
0,03
0,08
0,07
1964
1965
169
149
78
64
91
85
1.64
1,39
1,72
1,57
1966
1967
156
148
61
60
95
88
1,40
1,28
1,60
1,46
61
35
26
0,59
0,62
57
110
12.1
26
44
56
31
66
65
0,53
0,99
1,05
0,60
1,14
1,19
1964
1965
1966
1967
21 788
21140
21 796
24 575
11 4'/2
11 105
11533
13074
212,64
198,46
196,82
222,84
221,53
224,76
241,81
1964
11
6
7
13
2
5
2
6
2
11
1964
1965
1966
1967
740
672
667
677
300
277
301
277
1964
1965
1966
1967
641
629
589
733
i
A
Erkek
-
078
A
Toplam
083
ii
hastlığ
siyon
Kalp
I
ile
birlkte
bulna
- Hypertension
ipertan-
with heart disease
1964
1965
1966
1967
1965
1966
1967
A
084
Kalpten bahsedilmeksizin ipertansiyon Hypertension without mention, of heart
A
085
Arter hastalıkları
A
086
Dolaşım aygıtının (deveran cihazı diğer
hastalıkları Other diseases of cirulatoy
system
1964
1965
1966
1967
A
087
Üst solunum (teneffüs) yollarının akut
(hat enfeksiyonları Acute upper respiratory infections
1964
1965
1966
1967
- Arterial
diseases
-
-
i
i
I
i
i
10316
10035
10263
115U9'1
\
21:,,::
0,05
0,06
0,11
0,11
0,D7
O,Oi
0,13
440
395
366
400
7,22
6,30
6,02
5,88
7,56
7,05
6,87
6,67
335
334
306
387
306
295
283
346
6,25
5,90
5,31
6,36
6,55
6,59
6.08
7,21
1007
1019
1078
1325
565
563
568
709
442
456
510
616
9,82
9,56
9,73
11,50
10,30
10,67
11,12
13,04
125
159
108
133
76
101
47
76
49
58
61
1,21
1,49
0,97
1,15
1,25
1,66
1,22
1,30
I
1
57
I
i
215
Tablo:
Table:
Kod
No.sı
Code
6-1.
6-1.
Devamı
Countunled
i
Yıl
Ölüm sebepleri
Causes of death
A
A
A
A
089
090
091
092
Grip
"
- Influenra
i
Lober bnömonl (tussl zatürrle)
pneumonia
Bronkopnömonl
.
Lobar
i
093
bronehltis
Kronik bronşit ve vasfı bildirilmeyen bronşit.
Chronie
bronehitis,
and unquallfjed
i
i
bronehitis
i
A
094
BademelkIerin
ipertrofisl
adenoids
A
095
.
ve adenolt vejetasyonlann
i
Hypertrophy of tonsils and
i
Amplyem ve akciğer apsesi
and abseess of lung
- Empyema
A
096
097
Plörezl
(Zatülcemp)
- Pleurisy
Solunum (teneffüs) yollarının bütün dığer hastalıkları All other dlseases
-
respiratory
system
31
24
16
36
--27
10
22
21
0,56
0,31
0,34
0,49
0,60
0.35
0,40
0,56
2978
2723
2422
2393
60,26
53,07
44,50
43,19
63,15
59,24
50,82
48,93
3913
3713
3671
3797
80,84
72,66
69,55
69,73
84,73
81,11
79,42
79,00
0,26
0,03
0,04
0,01
0,28
0,04
0,05
0,02
3197
5653
4928
4973
2930
2506
2580
1964
1965
1966
1967
8284
7740
7702
8 02.8
4371
4027
4031
4231
1964
1965
1966
1967
27
4
5
2
23
3
2
4
1
3
2
1964
1965
1966
200
152
109
126
82
58
1967
109
68
74
70
51
41
2,14
1,42
0,98
0,94
2,05
1,59
1,13
1,06
1964
1965
1966
410
416
432
226
257
1967
467
184
159
174
207
4,00
3,90
3,90
4,05
4,19
4,36
4,46
4,59
1964
1965
1966
1967
2
4
1
8
0,02
0,04
0,Q1
4
0,01
0,03
0,01
0,06
0.07
1964
1965
1966
77
109 i
90
21
20
25
29
0,75
1,02
0,81
1,64
0,79
1,14
0,93
0,88
58
76
52
55
1,23
1,42
1,11
1,07
155
147
161
167
3,68
3,62
3,57
3.62
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
i
I
i
i
i
i
j
ı
ii
i
i
i
i
89
127
152
123
124
258
260
2
2
1
4
,
i
i
21~
58
34
38
57
c :6;: i/)
o aıGetI
J!
~-=-G'i g
.. - o ci)
! +: C.-S .!!c......Q)
:S.82g. ECi).~
C0et1a
:::ı "tl Q) eti
.-.... o ;o§c.(.)
~c..ı:::o c ..ı:::...... Ei ~q ::::s...
ca ca
a.ı
8::!a.ıg
:=:iG
-:00......
Ixı..O.....o
6175
1967
A
---
,
;
1965
1966
1967
Atipik lpt1dal pnömoni ve diğer tasrlh
edilmeyen pnömoniler. Prlmary atypleal,
other, and unspeeified pneumonia
- Aeute
1964
1965
1966
1967
1964
- Bronehopneumonia
Akut (hat) bronşlt
Kadın
Female
;...-
i
A
Erkek
Male
i
i
088
i
Toplam
i
Total
i
Year
number
A
Ölümler
Deaths
,
56
89
65
60
69
76
71
i
69
378
223
386
239
396
417
235
250
i
i
2
i
i
1,29
1,60
1,27
1,22
3.86
4,05
4,08
4,10
Tablo:
Table:
6-1.
6-1.
Devamı
Countunied
Kod
i
No. sı
ÖıÜm sebepleri
Code
Causes
VıI
i
number
t.cl)
OIio
faıi: o
--4)
o'"
Eaı...~
:::1"1:1Q;)m
0.0
i
o:°'Sm
...p
Q;)m
S
ciL 0.::;
::i';
""CU
:::I.ı:ı2o co
c til m c.
§'c"'o:O§
1-
Year
of death
c:
Ölümler
Deaths
Toplam
Erkek
Kadın
Total
Male
Female
-
~8 s:: -5=
mci :,a- Q;)
mm
~Q;)o
8'~
:::1
_:oO~
a:ı
O....o
f
i
A
A
098
099
Diş ve dişleri destekliyen dokulann (ne.
siçlerin) hastalıkları Diseases of teeth
and supporting tissues
-
- Uleerof
Mide ülseri
A
100
Düodenom (isnaaşer)
duodenum
A
101
Gastrit ve
duodenitis
1964
1965
1966
1967
1964
stomaeh
1965
1966
19ii'i
ülseri
-
düodenit
- Ulrer
Gostritis
102
Apandisit
A
103
tıkanması
.ve
Barsak
obstruetion and hernia
fıtık
-
- anterit
Gastro
A
105
Karaciğer
A
106
taşı ve kolesistit
Safra
and eholecystitis
A
107
sirozu
- Cirrhosis
-
hastalıkları
-
0,01
0,01
0,01
0,01
i
471
442.
524
522
325
342
379
368
146
100
145
154
4,59
4,14
4,73
4,53
4,82
4,63
5,40
5,14
9
7
9
9
0,34
0,38
0,37
0,38
0,36
0,42
0,44
0,43
and
1964
1965
1966
10
11
17
5
8
5
3
0,09
0,10
0.10
0,12
11
6
0,15
3
3
0,05
Intestinal
of liver
Cholelthiasis
aygıtının (hazim cihazı) diğer
diseases of digesOther
tive system
Sindirim
i
26
34
33
35
-
-
0,01
0,01
35
41
42
44
ve yeni doğmuş çocukenterltis
ların ishali hariç kolit Gastro
and eolitis, exeept diarhea of the newborn
104
i
1964
1965
1966
1967
i
i
i
0,17
0,06
1967
6
1964
1965
1966
1967
72
62
65
69
53
37
45
41
19
25
20
28
0,70
0,58
0,58
0,59
0,73
0,65
0,65
0,68
1964
1965
1966
666
746
790
793
449
517
548
529
217
229
242
264
6,49
7,00
6,81
7,82
7,13
8,15
6,88
7,80
75,12
69,42
74,70
60,26
78,73
77,49
85.31
68,27
1967
A
i
-
of
- Appendieitis
A
1
2
1
i
ı
1964
1965
1966
1967
7697
7395
8273
6938
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
i
3989
3806
4374
3649
i
3708
3589
3899
3289
739
774
729
781
468
518
485
473
271
256
244
308
7,21
7,26
6,58
6,78
7,56
8,11
7,52
7.68
88
108
95
93
31
37
36
40
57
71
59
53
0,85
1,01
0,85
0,80
0,90
1,13
0,98
0,92
762
864
939
921
514
591
601
582
12,45
13,55
13,90
13,05
13,05
15,24
15,88
14,79
1276
1455
1540
1503
217
Tablo:
Table:
6-1,
6-1,
Devamı
Countunied
Kod
No. sı
Ölümler
Yıl
Code
Deaths
Year
--,
Ölüm sebepler i
Causes of deat h
----,,_._--_.~..--------,,
,-
-
!
number
Toplam
Erkek
Total
Male
i
i
ii
Kadın
Female
~~i
,
,
..iii
ı:: =g.;
~o
ı-:p
<ı>c:a
aıi g
...-
ıg:;::: c.-::;
"a,)wc :::ı.Q ,', o
Clllc:ac.
g'c""o ..cO
o?/)
.!!ı::~<ı>
Eaı
:::ı-ı:ı
:08C.o
....
:5;!
8::!<ı>g ==aıc3o
.-:00..m....
....
C!Ei;j
-_.
A
108
Akut (hat) nefrit - Acute nephritis
1964
1965
1966
1967
49
49
65
56
28
29
28
30
21
20
37
26
0,47
0,46
0,58
0,48
0,50
0,52
0,67
0,55
A
109
Kronik nefrit,
diğer nefrider
edilmiyen
nefrit - Chronic,
unspecified
nephritis
1964
1965
1966
1967
804
759
785
798
444
394
432
433
360
365
353
365
7,84
7,12
7,08
6,93
8,22
7,96
8,09
7,85
A
110
Böbrek enfeksiyonları - Infections
kindney
of
1964
1965
1966
1967
89
123
160
1S2
42
62
88
90
47
61
72
72
0,86
1,15
1,58
1,40
0,91
1,29
1,65
1,60
A
111
idrar aygıtı (cihaz) taşları
urinary system
of
1964
1965
1966
1967
30
31
32
38
27
25
26
3
6
6
9
0,29
0,29
0,28
0,33
0,30
0,33
0,33
1),37
1964
1965
1966
1967
196
191
158
191
196
191
158
191
1,91
1,79
1,42
1,65
2,01
2,00
1,63
1,88
58
69
66
58
1,11
0,98
1,01
0,83
1,17
1,10
1,15
0,95
iperplazisi
ve tasrih
other and
- Calruli
- Hyperplasia
A
112
Prostad
tat e
A
113
Meme hastalıkları - Diseases
i
of pros-
of breast
29
-
1964
1965
i
1966
1967
A
114
Üro. genital aygıtın (bevlitenasüli cihaz)
hastalıkları
Other diseases of genito
urinary system
A
115
Gebelik ve doğurma ve lohusalık
hali
enfeksiyonları
- Sepsis' of pregnancy
childbirth and the puerperium
A
116
Gebelik ve Lohusalık hali toksemileri Toxaemias of pregnancy and childbirth
A
218
117
-
Gebelik ve doğurma kanarnaları
Hemorhage of pregnancy and childbirth
-
i
i
,
1964
1965
1966
1967
114
105
112.
96
1964
1965
1966
1967
7
28
20
22
7
28
20
22
0,06
0,26
0,18
0,19
0,08
0,29
0,21
0,21
1964
1965
7.
5
7
5
0,06
0,04
0,02
0,05
2
0,01
0,02
~47
53
58
48
0,45
0,49
0,52
0,41
0,48
0,55
0,60
0,47
1966
1967
-
1964
1965
1966
1967
47
53
58
48
2
56
36
46
38
!
i
-
rJ)
<ı>
iiJ
Tablo:
6-1.
Devamı
Table:
6-1.
Countunied
ı::
Ölümler
Deaths
Kod
No. sı
Causes
Q)",
c/)
=; 0."'5 "'.-0~c~Q)
g. E ciLQ)
,-CI)
~lU:
C iii
:::1"tl
"'a
:o~au
Vıi
Ölüm sebepleri
Code
.s
uı
~_._-~-~---~
ı
Year
of death
i
number
~o :g;
'-:;::; cııig
Toplam
Erkek
Kadın
Total
Male
Female
~g'2 '-8
c(!j;=
. E~Q) c!g
:::1 .... CtSro
Q)
-
18:::1
1.:O~
118
A
1964
1965
1966
1967
43
40
25
34
43
40
25
34
1964
1965
1966
1967
12
9
13
18
12
9
13
18
1964
341
341
1965
388
388
i
1966
341
341
ı
1967
376
376
1964
1965
1966
1967
76
52
47
54
50
38
26
30
26
14
21
24
8
1
11
11
4
1
4
6
4
dilitis
1964
1965
1966
1967
7
5
'ıı,dale romatizması ve tasrih edilmeyen
and
rcımatizma - Muscular rheumatism
rheumatism unspecified
1964
1965
1966
1967
66
61
59
49
22
28
28
20
44
33
31
29
9
10
5
5
1
9
7
Enfeksiyon
meksizin
without
119
A
120
A
veya
toksemiden
çocuk
düşmesi
mention of sepsis
bahsediı.
Abortion
-
or toxaemia
Enfeksiyonla birlikte olan çocuk
si - AborUon with sepsis
düşme-
halinin
lohusalık,
doğurma,
Gebelik
complications
Other
komplikasyonları
and the puerchi'dbirth
of pregnancy
perium
121
A
Deri ve derialtı
Giyenları
cutaneous
A
A
A
A
A
122
123
124
125
126
-
hücre dokusunun enfekof skin and subInfection
tissue
127
- Osteomyelitis
i
!
i
i
i
14
11
14
13
Ankiloz ve sonradan olma kemik adale
biçimsizlikh",i
- Ankylasis and acquired
musculo - skeletal system
1964
1965
1966
1967
1
2
Deri ve kemik adale aygıtının bütün diğer
hastalıkları - All other diseases of ski n
1964
1965
1966
1967
24
14
25
19
12
5
12
10
12
9
13
9
1964
1965
1966
1967
77
46
71
78
42
22
44
33
35
24
27
45
-
skeletal
system
Spina bifida ve menengosel
and meningocole
- Spina
bitida
i
i
i
i
ii
i
6
0,41
0,44
0,37
0,22
0,29
0,42
0,26
0,33
0,11
0,08
0,11
0,15
0,13
0,09
0,14
0,17
3,32
3,64
3,49
4,07
3,07
3,51
3,26
3,70
0,74
0,48
0,42
0,46
0,78
0,55
0,48
0,53
0,07
0,01
0,09
0,09
0,08
0,01
0,12
0,11
\
i
i
i
i
1964
1965
1966
1967
Osteomiyelit ve periyostit
and periostitis
and musculo
A
and spon-
Artrit ve Spondilit - Anthirits
i
~foB
i
i
0,64
0,57
0,53
0,42
\
0,67
0,64
0,61
0,48
0,13
0,10
0,12
0,11
0,14
0,12
0,14
0,13
0,01
0,01
0,01
0,02
0,23
0,13
0,22
0,16
0,24
0,15
0,26
0,18
0,75
0,43
0,64
0,67
0,79
0,48
0,73
0,77
219
Tablo:
Table:
6-1.
6-1.
Devaını
Countunied
Ölümler
Kod
Deaths
No. sı
Ölüm sebepleri
Vıi
Code
Cause s of death
Year
i
Toplam
number
----
--
A
A
128
129
A
A
A
A
130
131
132
133
134
-----
----
------
-_.
--
Dolaşım aygıtının (deyeran cihazı)
doğuştan gelme şekil
bozuklukları - Congenital malformatian of circulatory system
Doğuştan
lukları
A
-----.._--
n_-
olma diğer bütün şekil bozuk.
other congenita! malformatian
romatizmaları
- Brith
injuries
-
1965
1966
1967
Veni doğmuş çocuklardaki
enfeksiyonlar - InfeC'tion of the newbom
Yeni doğmuş çocukların
Iığı - Haemolytic disease
emolltik
1964
1965
1966
1967
hasta-
of the newbom
Süt çocuğu Çağı başlangıcının diğer muayyen
hastalıkları
All other defined
diseases of infancy
-
A
135
Süt çocukluğu çağı başlangıcının
iyice
tarif edilemeyen hastalıkları Ye yasfı bildirilmeyen
olgunlaşmamak
halleri.
III
- defined diseases peculian to early
infancy immaturity unqualified
A
136
Psikozdan
(senilite)
psychosis
A
137
bahsedilmeksizin
without
- Senility
ihtiyarlık
ment'ion
of
iyice tarif edilmeyen Ye meçhul
kalan
hastalık Ye ölüm sebepleri
III
defined
and unknown causes of morbidity and
mortality
- -
i
i
20
1964
Kadın
Male
Female
.-
COLC"",
ii
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
Doğum sonrası asfeksi Ye atelektazisi
Postnatal asphyxia and ate"ectasis
i
--------
i
i
30
34
39
45
14
22
22
25
16
12
17
20
0,29
0,31
0,35
0,36
0,31
0,36
0,40
0,44
110
120
116
145
56
49
59
81
54
71
57
64
1,07
1,12
1,04
1,25
1,13
1,26
1,19
1,43
2,97
275
269
278
175
172
156
161
122
103
113
117
2,89
2,58
2,42
2,41
3,04
2,88
2,77
2,74
ı
381
250
i
438
454
436
278
280
260
131
160
174
176
3,71
4,11
4,09
3,78
3,89
4,59
4,69
4,29
44,15
41,37
39,65
38,06
46,27
46,18
45,28
43,12
0,01
0,01
0,01
0,01
0.01
0,01
0,02
0,01
0,04
0,01
0,07
0,06
0,05
0,02
0,08
0,07
i
i
1964
1965
1966
1967
- All
Doğum
I~:t:_.ı
Erkek
ı:: ._Ci)
o '8~ca
ca
L'..
m'tU cıdıg
11L~-o cf)
:::ı.... 0.- :::ı ..!C--~
;;1:~g.
EcııL:::ı
CUlcao.
::::ı 'tl Q) ca
L o
c:ıc ..ı:::o
:o§o.o
Q
..ı:::c
c:ıet;Q
:=.... .....ca ca
85!Q)g
:'5cııQ)o
.:0
J
i
i
i
i
'
4524
4407
4391
4382
1964
1955
1966
1967
1
1
2
1
1964
1965
1966
1967
5
2
8
7
i
i
2528
2514
2496
2430
i
i
ii
1996
1893
1895
1952
2
2
1
3
1
8
4
3
1964
1965
1966
1967
6363
6526
6328
6791
3501
3507
3390
3980
2862
3019
2938
2811
62,10
61,26
57,14
58,98
65,08
68,39
65,25
66,82
1964
1965
1966
1967
4537
3874
3744
4384
1528
1297
1232
1472
3009
2577
2512
2912
44,27
36,36
33,80
38,08
64,41
40,60
38,60
43,14
1964
1965
1966
1967
2836
2785
2858
3202
1 601
1499
1 599
1774
1235
1286
1259
1428
27,67
26,14
25,80
27,81
29,01
29,18
29,47
31,51
Tablo:
6-1.
Devamı
Table: 6-1. Countunied
C
Ölümler
Deaths
Kod
No. sı
Code
number
Ölüm sebepleri
Yıl.
Causes of death
Year
Siii
o
...p
aım
:ı:ö:ı 0.:;
~aıQ)o.
Toplam
Total
Glii§:
"'.-0
aıc~Q)
ci)
::ı"tlQ)m
'cil 10 g EGI"~
Kadın
Erkek
Male
.o:ö:ıfl)
cıGIm
8'2"'0 ..cO
C!E1ijC!
F,m,l,
8::Q)8
_:oO~
iO§o.o
c
..c...,- (tl
::S
.. ""'" ca
Q)
iiifOS
ı
A
138
Motorlu taŞıt kazaları
arcidents
- Motor - Vehicle
ı
i
1 162
1 202
1 492
1 490
951
949
1 196
1187
211
253
296
303
21
9
6
5
19
8
2
3
1964
1965
1966
1967
391
496
350
407
1964
1965
1966
1967
1964
1965
11,34
11,28
13,47
12,94
11,88
12,60
15,39
14,66
2
1
4
2
0,20
0,08
0,05
0,04
0,21
0,10
0,06
0,05
240
236
206
240
151
160
144
167
3,81
3,71
3,61
3,53
4,00
4,15
3,60
4,01
102
82
77
84
79
60
50
56
23
22
27
28
0,99
0,76
0,69
0,72
1,04
0,86
0,80
0,82
1964
1965
1966
1967
9
9
3
6
2
-
2
4
2
0,08
0,02
0,05
0,01
0.09
0,04
0,06
0,02
1964
1965
1966
1967
13
19
11
3
11
17
10
3
2
2
1
0,12
0,17
0,09
0,02
0,13
0,20
0,11
0,03
1964
1965
1966
1967
605
535
457
571
273
244
199
274
332
291
258
297
5,90
5,01
4,12
4,95
6,19
5,61
4,71
5;62
1964
1965
1966
1967
25
13
19
39
19
9
13
31
6
4
6
8
0,24
0,12
0,17
0,33
0,25
0,14
0,20
0,38
1964
1965
1966
1967
317
269
48
347
473
381
281
391
316
66
82
65
3,09
3.25
4,27
3,30
3,24
3,64
4,87
3,75
1293
1 289
1473
1622
1014
965
1 125
1245
279
324
348
377
12,61
11,06
13,30
14,08
13,23
13,50
15,19
15,96
1966
1967
A
139
taşıt kazaları
Diğer
- Other
transport
1964
1965
accidents
i
1966
1967
A
140
Kaza neticesi
zehirlenmeler
L
- Accidental
poisoning
A
141
A
142
Kaza neticesi düşmeler.
Makinelerin
Accident
A
143
sebep
Accidental falls
olduğu
kazalar
-
by machinery
caused
Vabancı maddelerin ateş alması ve pat-.
lamasından ileri gelen kaza
Acrident
-
caused by fire and explosion of cumbustible material
A
144
Sıcak bir maddeden korrosif bir mayiden
buhardan ve radiyasyandan ileri gelen
kaza
- Accident
caused by hat substance,
corrosive liquid steam and radiation
A
145
Ateşli
silahlardan
çıkan kaza
- Accident
eaused by firearm
A
146
Kaza neticesi suda boğulma veya suya
- Accidental drawning and submersion,
düşme
A
147
Bütün diğer kaza
aeeidental eauses,
sebepleri
- A',I
other
i
1964
1965
1966
1967
i
i!
1
2
-
i
221
Tablo: 6.1. Devamı
Table: 6-1. Countunied
Ölümler
Deaths
Kod
Ölüm sebepleri
No. Si
Code
number
Vıi
Causes of death
Year
Toplam
Kadın
Erkek
Male
Total
§! :6:;:: tn
<lı
la
Female
o) <lı
1/1
1/1 0.-'"
=:;::
::ı..!c .~4II0)g. E
'c i 'ta c. ;:
~~~'2'-8
'"
148
Kendini öldürme ve kendi kendini troma- Suicide and self - inflicted
1964
1965
199
116
1966
1967
185
193
Bile bile adam öldürme ve tromatize etileri gelmeyen
me (harp harekatından
Homicide and injury ınflicted by other
persons (not in war)
1964
536
1965
661
1966
1967
791
845
Harp harekitından
1964
-
tize etme
injury
A
A
149
150
tromatiz-
malar - Injury resulting from operations
of war,
222
ileri gelen
1965
1966
1967
iı
i
i
i
i
i
i
-
ı
-
-
56
79
134
126
37
51
67
1,94
'1,08
1,67
1,67
80
121
131
140
5,23
6,20
7,14
7,33
i
i
540
i
i
660
705
i
-
-
-
-
-
-
-
-
ra ..Gl cı....o
cı-=-ı
143
456
tn
o)
~tn
§ . .J:o . '080.u
C
.J:,=
e""cao..""'"ca
0)0 ,= ""<iS
ci>
8'=;O
A
~]§
'-:;::;
...
i
2,04
1,21
1,91
1,90
5,48
6,93
8,16
8,31
-
-
so hastalık sebebi ve cınsıyete göre ôlümler, 100.000 nüfusta ölüm oranı ve bütün ölümlere göre 1000 de oranı,
1964 1967
(il ve ilçe merkezlerinde)
T.ablo: 6-2.
-
Table:
Death by 50 causes and sex, deatk rates per 100.000 population and death per 1000 as to all causes, 1964- 1967
(in Administrative Centres of ProvinC8 and District)
6-2.
Kod
Code
Causes
i Year
i
of death
number
Total
'i
i
Female
Male
,--------
iı
-
To
i
t a i
i
i
-- -_.~
01
- Tuıbercu"osis
külozu
02
of respiratory
sys-
i
aza
Diğer
other forms
tüberkülozu
03
Frengi
ve sekelleri
sequalae
B
04
Tito
B
05
Kolera
B
06
Her
B
07
Kızıl
-
çeşit
08
Syphilis
and
its
96975
1967
101 631
dizanteri
- Diphteria
1964
3551
1965
1966
1967
3338
3109
3143
5305 B
5164 8
5295 7
55 496
-
Dysentery
anjin
angina
all forms
- Scarlet
ı
o
.<:0
'=!Et;;~
8:2Q5...:oc:ı~
------
-------
44713
43 779
44018
46135
fever
240
227
217
219
a
o
(1,1
E
:;1 -.,
954,21
895.86
875,71
882,80
:o ~
C
g <tl
(.)
C:~ ..c,-
:::ı:~caro
OJ
~~c:ı2
-1GOO
1000
1000
1000
------------
1
9
2
4
i
1 150
1059
937
949
34,65
31,33
28,07
27,30
311
262
223
184
6,45
5,14
4,53
3,48
36,3
35,0
32,6
31,0
661
548
502
401
35 o
28 6
279
21 7
1964
1965
1966
1967
13
18
28
16
7
8
1
1
6
10
17
5
0,12
0,16
0,25
0,13
0,14
0,18
0,28
0,15
1964
1965
1966
1967
187
169
176
122
82
81
79
63
105
88
97
59
1,82
1,58
1,58
1,05
1,91
1,77
1,81
1,20
18
10
21
15
0,40
0,30
0,44
0,26
0,43
0,34
0,5C
0,31
ı
UJ
::ı
C:.:J
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
Cholera
ve streptokoklu
Difteri
-
fever
and streptococral
B
- Tl1berculosis
i
B
- Typhoid
1966
i--
-----------
1.0
o.c
g
Gıi
.!C-~
~JL2 g.
.-
tem
B
97 771
95 427
---------------
aygıtı (teneffüs cihazı) tüber-
Solunum
---
1964
1965
CUI<tO
Kadın
i
Toplam
~ t;;
\!::ı:;:::0.::;
Erke k
Toplam
i
1(j
.~ 'g;
Vıi
ÖıÜm sebepleri
No. sı
B
.
Ölümler
Deaths
7,00
6,00
5,18
4,00
i
i
1964
1965
1966
1967
42
32
49
31
24
22
29
16
1964
1965
1966
1967
8
7
4
4
4
3
1
3
4
4
3
1
0,07
0,06
0,03
0,03
0,08
0,07
0,05
0,03
1964
1965
1966
1967
352
286
207
175
184
151
109
93
168
135
98
82
3,43
2,68
1,86
1,52
3,61
2,99
2,14
1,72
i
223
Tablo:
6.2.
Devamı
Table:
6-2.
Countunied
Ölümler
Deaths
Kod
No. Si
Ölüm sebepleri
Code
Causes
number
.s
iii
i
Toplam
Total
Year
,
Erkek
Kadın
Male
Female
-
09
Bağmaea
B
10
Menengokok enfeksiyonları.
coccal infection
B
11
Veba
B
12
Akut poliyomiyelit
B
13
Çiçek
B
14
Kızamık - Meastes
öksürüğü
8
.cO
§. 'c.'-o
E ~ c!
Whoopingcough
Meningoc-
- P''8gue
~~
----------
--~
1964
1965
1966
1967
150
111
78
89
64
51
29
42
86
60
49
47
1,46
1,04
0,70
0,77
1,53
1,17
0,80
0,88
1964
1965
1966
1967
10
21
9
15
4
14
8
12
6
7
1
3
0,09
0,19
0,08
0,13
0,10
0,22
0,09
0,15
36
45
135
84
15
29
83
56
21
16
52
28
0,35
0,42
1,21
0,72
0,37
0,47
1,39
0,83
348
453
336
493
167
226
165
251
3,39
4,25
3,03
4,28
3,56
4,75
3,46
4,85
0,01
0,01
3
0,03
0,03
1964
1965
1966
1967
- Aeute
1964
1965
1966
1967
poliomyelitis
- Smallpox
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
181
227
171
242
i
i
i
B
15
Lekeli humma ve rieketsla hastalıkları
Typhus and other riekettsial diseases
-
1964
1965
1966
1967
3
i
B
16
Sıtma.
i
Malaria
i
i
B
17
i
Bütün diğer enfeksiyon ve parazlt hasta- i
Iıkları
- All
other infectiye and parasitic
i
diseases
1964
196b
1966
1967
4
3
2
3
2
0,03
0,02
0,04
0,03
8
4
4
0,06
0,08
1964
1965
1966
1967
659
604
628
669
349
293
321
347
310
311
307
322
6,43
5,67
5,67
6,81
6,74
6,33
6,48
6,58
59,86
59,70
60,10
59,31
62,74
66,65
68,63
67,20
i
B
18
Lenfati.k ve hematopoiyetik (kan yapıcı)
dokuların urları da dahil habir urlar
-'.
Malignant neoplasms ineluding neoplasms
of Iymphatie
224
and hematopoietie
tissues
I
I
'
i
1964
1965
1966
1967
6134
6360
6656
6829
3770
3852
4066
4168
2364
2508
2590
2661
u>
§~:
8::<D8
:$_<Do
:oQ
rO...
-ıı:ı
-------
~
B
f.!!!
.!!C
~
Ecıı'-::J
::ı"tl <Dm
:020.0
d.8~g.
Cıııma
,
-"
ti::J
.co
:ı:;::: Q.-S
Vıi
of death
c
o
'-:;:;
<Dm
Tablo:
6-2.
Devamı
Table:
6-2.
Countunied
c
Ölümler
Kod
Ölüm
No. sı
Code
number
-_.~
Year
Causes of. death
. --~--_.__..-
~_._'----~-_._-~--'-~-
-
19
Kansızlıklar
B
22
Merkezi sinir sistemine dokunan damar
lezyonları - Vascular
:>ffecting
lesions
central nervous system
23
-
Anaemias
Menengokoksuz.
- Non
menenjitler
men-
in90cocca\ meningitis
B
24
Akut eklem
B
25
Kronik
romatizmal
rheumatic
B
26
- Rheumatic
fever
kalp hastalığı
- Chronic
heart disease
Arteriyosklerotik
talığı
tive
ve dejeneratif kalp hasanol dageneraheart disease
-
Arterioselerotic
- Other
B
27
Kalbin diğer hastalıkları
of heart
B
28
Kalp hastalığı ile beraber
tansiyon - Hypertension
disease
dlseases
bulunan iperheart
with
lo.
----
209
193
256
313
~68
<.76
351
355
4,65
4,44
5,48
5,80
4,88
4,96
6,26
6,57
1964
1965
1966
1967
963
800
752
863
466
385
345
407
497
415
407
456
9,39
7,51
6,79
7,49
9,85
8,38
7,76
8,49
1964
1965
1966
1967
4642
4661
4875
5270
2. 175
2124
2253
2412
2467
2537
2622
2858
45,30
43,75
44,02
45,77
47,48
48,84
50,27
51,85
i
u)
1-"'0
..!C..-~
Eaı'-::::ı
:::ı"'O ~m
:o§ .ı:::-o
c
:a-1i;'Ii'j
:::ı aı ~o
co..
.....
477
473
607
668
1964
1965
1966
1967
21
:5.8~g.
Cuıma
8'2 .ı:::o
'-o
C!E1i;C!
8:aaıg
_:oCl...
gı.8o
ci) cA..:J
0,43
0,09
0,11
0,25
- Diabetes
B
ıg ':;::; Q.-S
:0':;::; gj
0,40
0,27
0,27
0,21
29
31
25
Melliİ'Us
----
.0
25
20
20
12
1965
1966
1967
Diabet
Female
ı.+:
aım
17
9
11
13
1964
Şekerli
i
--
Kadın
Erkek
Mala
_.._-
Selim urlar ve tasrih edilmeyen urlar
of
Benign
neoplasms and neoplasms
unspecified nature
20
i
----- ---'-
42
B
B
Toplam
Total
--
B
.~--
Vıi
sebepleri
1\
Deaths
1964
1965
1966
1967
420
489
453
452
222
267
271
266
198
222
182
186
4,09
4,59
4,09
3,92
4,30
5,12
4,68
4,44
1964
1965
1966
1967
5
2
8
7
2
1
1
2
3
1
7
5
0,04
0,01
0,07
0,06
0,05
0,03
0,08
0,07
1964
1965
1966
1967
169
149
156
148
78
64
61
60
91
85
95
88
1,64
1,39
1,40
1,28
1,73
1,56
1,61
1,45
1964
1965
1966
1967
61
57
110
121
35
26
44
56
26
31
66
65
0,59
0,53
0.99
1,05
0,63
0,59
1,14
1,19
788
140
796
575
11 472
11 105
11533
13074
10316
10035
10263
13501
212,64
198,46
196,82
230,84
223,00
221,00
225,00
261,00
11
6
7
13
2
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
21
21
21
26
5
2
9
6
2
11
0,10
0,05
0,06
0,11
0,11
0,07
0,07
0,13
225
Tablo:
6-2.
Devamı
Table:
6-2.
Countunied
Ölümler
D e a th s
Kod
No. Si
Ölüm sebepleri
Code
Gauses
Yıl
1-
Year
of death
number
---_.._---u
B
--
29
Pnömoni
B
32
Bronşit
-
Influenza
Apanclisit
36
Bronchitis
-
- Ulcer
of
Appendicitis
.
Hernia
and
obstruction
Gastrit, düodenit ve yeni doğmuş çocuk
i!:',hali hariç
anterit
ve kolit . Gastritis
duodenitis,
enteritis and colitis
exeept
diarrhea
of newborn
B
37 i
B
38
B
39
Karaciğer
ProstaeJ
1:ate
-
sirozu
Nefrit ve Nefrez
i
226
-
Barsak tıkanması ve fıtık
intestinal
B
1964
1964
1965
1966
1967
- Pneumonia
MicJe
ülseri
ve düodenom
stomach and duodenum
35
-~----_._-
Total
Male
Female
-
--
58
34
38
57
31
34
-
Kadın
1964
1965
1966
1967
B
331
-
---
Erkek
1965
1966
1967
Grip
B
ipertansiyon
iperplazisi
-
Cirrhosis
Nephritis
. Hyperplasia
of
and
liver
nephrosis
of
pros-
---
Toplam
Hypertension without mention of heart
30
B
----.-
Iwhsedilmeksizin
---
740
572
667
657
B
B
--- -"
"
'Kalpten
1446S
13595
12635
13003
300
277
301
277
31
24
16
36
--
7570
7140
6539
6811
-
_._----"
7,57
5,99
6,88
6,56
0,59
0,35
0,40
0,56
148,00
142,00
130,00
128,00
258
229
225
248
6,15
5,33
4,88
5,00
6,45
6,00
5,58
5,67
155
147
154
164
4,93
4,90
5,11
5,38
i
5,18
5,48
5,83
5,57
19
0,70
i
25
0,58
1964
1965
1966
1967
72
62
65
69
53
37
45
41
1964
666
449
217
1965
1966
1967
746
790
793
517
548
529
229
242
264
i
--
140,92
127,62
114,09
112,94
351
376
412
403
i
ro ro
..
(i)
::ı
o
a:iı....Gle .....
.....
0,56
0,31
0,34
0,49
506
523
566
567
i
cı
27
10
22
21
1964
1965
1966
1967
i
::ı"CI(l)cı
7,22
5,36
6,02
5,79
373
339
316
328
3994
3814
4385
3652
8::ı(l)o
...:0-co
- -
631
568
541
576
7707
7406
8290
6944
COlcıc
6895
6455
6096
6192
i
ı:J
.-.... :0
§. Cc 738o . -§cu
c
'f;=
::ı....
440
295
366
400
1964
1965
1966
1967
1964
1965"
1966
1967
§. :6=
....:;::;ICI,!
(l)cı'
G)Ul8
!.. Cl-S i ~'E°.....Q)u>
"'CI)
c.!=..afo
EG)....~
..ciL
20
28
3713
3592
3905
3292
i
i
i
i
i
i
i
0,58
0,50
6,49
7,00
7,13
6,88
i
i
75,21
69,52
74,86
60,31
0,74
0,65
0,67
0,68
6,81
7,81
8,15
7,80
78,83
77,61
85,48
68,33
i
1964
1965
1966
1967
739
774
729
781
468
518
485
473
271
256
244
308
7,21
7,26
6,58
6,78
1964
1965
1966
1967
853
808
850
854
472
423
460
463
381
385
390
391
8,32
7,67
7,58
7,41
8,72
8,47
8,77
8,40
1964
19G
196
191
158
191
191
158
191
-
1965
1966
1967
1,91
1,79
1,42
1,61
2,00
2,00
1,63
1,88
-
i
7,56
8,11
7,51
7,69
--
Tablo:
Table:
6-2.
6-2.
Devamı
Countunied
.
Olümler
Deaths
Kod
i
No. sı
Code
Causes
Toplam
Year
of death
~- _._--
B
40
41
Total
i
number
6
---
i
Yıl
ÖıÜm sebepleri
-
-------._--_._--~
Gebelik, doğurma ve lohusalık hallerinin
1964
471
komplikasyonları
1965
523
1966
1967
1964
1965
457
501
217
201)
- Deliveries
and Com-
plicatian of pregnancy child birth and the
puerperium
Doğuştan olma şekil bozuklukları - Congenital malformatians
1966 i
1967
1964
1965
1966
1967
i
'
\
i
i
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
i
i
i
i
as
....
----GlQO
Erkek
Male
~--
-
112
93
Kadın
Female
moo EGI"~
:::ı"CIgmt)
8'c"o .cO :o§
t:: -:5=
ca
ro
~c1O°
o ::1....
....
Gl
ı::
::Si"""'
13::S
... Gl
-_.-
~-
c: :6~ gı
o C:..Q
Gluıg
~-oCl)
~'O::
0.-= (l,C.Q)
Glm
'-~
~:O0° .....
li:eoB
--
471
4,59
4,82
523
457
501
105
107
4,90
4,12
4,35
2,11
1,87
5,48
4,71
4,93
2,22
2,10
Tablo: 6.3.
Ölümlerin seçilmiş 50 sebep ve yaş gruplarına göre dağılımı,
1964.1967
Table: 6-3. Deaths from 50 selected causes by age groups, 1964 - 1967
Kod
No. sı
Code
number
-
~-
-
Ölüm sebepleri
Yıllar
Cinsiyet
Causes of death
Years
Sex,
Yaş
Toplam
~ Total
i
--
-
T T
1964
E-~M
K-F
I
T-T
1965
Toplam
- Total
i
i
E -M
K-F
ı
T-T
1966
.1
-
!
E M
97771
53058
I
44713
95427
01
Solunum Aygıtı (Teneffüs cihazı) Tüber.
külozu - (Tuberculosis of respiratory system)
1964
!
i 15493
ı
i
i
46135:
2401!
1150
2B6.
262
E M
K F
E-M
2 172
K- F
~9
1964
E-M
K- F
1965
E-M
350
311
286
262
279
223
217
184
1966
-
-
1967
B
02
Diğer Aza Tüberkülozu
other forms)
- (Tubercultısis,
1966
1967
B
03
Frengi ve Sekelleri
sequelae)
-
[Syphilis and Its
12997
27733
15062
12671
1966
1967
04
Tifo
- (Typhoid fever)
1964
1965
1966
1967
228
7487
3830
3657
7182
ii
i
3594
3588
7 192
ii
3636
3556
i
i
I
I
7068
3731
3337
2891
1668
1223
2763
1592
1711
2850
1638
1212
2860
1720
1140
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
I
I
I
937
21~
i
ı
I
i
i
45
18
65
24
35
21
~
20
31
~
35
36
30
58
32
26
20
36
30
30
32
25
18
15
12
17
21
112
91
78
65
77
49
60
43
50
60
58
32
52
41
32
37
1
27
25
45
'
78
i
1964
1965
B
i
5.14
i
--;-
E- M
K -F
E -M
K -F
1965
I
:
--
B
I
29 511
16061
, 15648
13059
28 490
51648
43779!
96 975
55496
K- F
-
1 4
I
113450
28707
! 52957
E-M
-
I
K- F : 44G18
T -T 101631
1967
Grupları
E- M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
7
6
8
10
1
1
1
3
3
i,
11
17
11
5
82
105
81
88
79i
97
63
59
i
2
5
1
1
2
3
2
15
5
7
2
4
5
1
2
13
21
10
16
18
28
6
14
A~e
,
Graups
"
15.2A
25.34
2898
1763
1135
2878
1724
1154
3065
1924
1141
3046
1913
1133
4087
2367
1 72.0
3843
2162
1681
4020
2348
1672
3912
2304
1608
35 - 44
45.54
55 - 64
4230
2663
1567
4493
2761
1732
4658
2908
1750
5141
32S7
1884
6507
4479
2028
6391
4358
2033
6186
4255
1931
6464
4429
2035
11 957
7522
4435
11 557
7292
4265
11 725
7545
4180.
12933
8189
4744
.
65.74
75 +
13375
6759
6616
13242
6811
6431
14168
7439
6729
15925
8387
7538
13701
5244
8457
13153
4978
8175
13559
5149
8410
15395
5799
9596
i, Bilinmeyen
Unkown
-------
i
i
1127
702
425
1218
728
490
1062
622
440
1154
705
449
28
36
339
233
330
202
391
187
20
27
403
178
401
171
484
126
18
21
405
108
391
108
448
146
22
19
466
113
490
121
242
96
9
10
265
76
268
107
73
52
1
5
60
37
.76
43
50
27
26
25
35
35
28
36
25
15
20
27
16
17
18
21
20
19
22
19
6
9
9
10
4
2
1
5
34
32
16
26
31
22
30
22
16
17
12
19
14
6
22
9
10
5
2
2
5
16
20
15
7
11
8
4
1
2
.-1
2
1
1
151
149
26
25
133
108
112
100
2
1
-
3
458
'
283
1
-
1
-
i
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
-
2
1
3
15
26
18
28
21
28
17
17
18
23
9
21
13
14
11
11
5
10
12
12
7
9
14
8
8
5
6
3
5
5
5
2
1
8
7
2
5
3
3
3
i
-
2
4
4
4
3
4
2
4
2
3
1
2
34
9
1
4
16
12
24
10
i
i
2
4
1
4
3
6
ı
3
i
i
i
\
2
-
-
11
2
1
2
1
1
2
3
1
1
2
1
229
Kod
No. sı
Code
Ölüm sebepleri
B
05
6-3.
Devamı
Table:
6-3.
Countunied
Yıllar
Causes of death
number
Tablo:
Years
Kolera - (Cholera)
Sex
1964
E-M
K-f
1965
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
1966
1967
B
06
Herçeşit
Dizanteri
- (Dysenrery
all forms)
1964
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E- M
K-F
E-M
K-F
E- M
K-F
1965
1966
1967
B
07
Kızıl ve Streptekoklu anjin
- (Scarlet
fever and streptococcal angine)
1964
1965
1966
B
08
Difteri
-
-
(Whooping Cough)
181
108
151
135
109
98
93
82
64
86
51
60
28
K-F
1967 i E-M
1965
1966
10
Menengokok Enfeksiyonları
gocococal infection
- Menin-
1964
1965
ii
i
i
i
1966
230.
1-4
5 -14
--------
!
6
3
3
1
8
5
4
5
6
5
4
4
2
6
3
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
50
42
89
72
82
73
61
50
50
38
25
35
23
25
12
16
23
K-F
E-M
K-F
47
4
6
30
17
27
18
1
2
E-M
K-F
E-M
14
7
8
1
12
3
1
2
K-F
1967
--
15
16
13
14
10
6
10
6
37
48
23
31
14
i
B
-
.1
i
2.4
18
22
10
28
21
16
15
4
4
3
4 i
1
3
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
1964
-
Grupları
.-_._~
-
1964
(Diphteria)
Öksürüğü
1-
i
-I
3
1
1967
Boğmaca
Toplam
Total
E-M
K-F
1966
09
.._-_.~-- --. .~--
1967
1965
B
Yaş
Cinsiyet
E-M
K-F
1
2
3
3
4
2
i
i
i
77
74
53
41
34
39
27
33
1
1
4
2
2
3
2
1
2
2
3
2
2
2
Graups
Aqe
~
~._._----
~--
~,,-""
15.2A
ı
=
ı
.
45.
1~-=-~1-35.~-
55 64
4
2
1
1
1
2
4
1
1
1
5
2
1
5
1
3
1
2
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
3
4
3
2
1
Unkown
-~~-~
i
=
1
1
2
3
65 . 74
\
1
2
3
2
,"'---------
Bilinmeyen
~-
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
3
1
1
2
4
2
2
2
1
2
231
\
\
Kod
No. sı
Code
ÖıÜm sebepleri
Devamı
Table:
Countunied
Yıllar
Causes of death
number
Tablo: 6.3.
Years
6-3.
Yaş
Cinsiyet
Sex
Toplam
..1
Total
B
11
Veba
-
(Plague)
1964
1965
1966
1967
B
12
Akut Poliyomiyelit
- (Acute
Poliomyelits)
1964
1965
1966
1967
B
B
13
14
Çiçek - (Smallpox)
Kızamık
-
(Measles)
1964
E- M i
1966
K-F
E-M
K-F
1967
E-M
1964
1965
1966
1967
B
15
Lekeli humma ve diğer ricketsia hasta.
Iıkları - Typhus and other rickettsial disease
1964
1965
1966
1967
B
16
Sıtma - (Malaria)
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
1965
1964
1965
1966
1967
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E- M
K-F
E-M
K-F
E- M
K-F
E-M
K-F
E-M
K.F
232
5.14
i~~
-
E-M
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
Grupları
_._._-- --'--_._--_._._----~~~-
i
15
21
29
16
83
52
56
28
4
1
10
7
27
11
16
5
-
-
167
181
22.6
227
165
171
251
242
3
4
4
3
4
4
i
,
5
8
13
8
45
29
22
17
5
6
6
8
10
11
3
i
66
75
95
90
69
53
78
84
90
98
121
120
80
103
162
143
i
8
7
6
11
14
13
7
12
Graups
Age
15 -2.4
25-34
35. 44
45-54
65-74
55-64
75 +
Bilinmeyen
Unkown
2
2
1
3
1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
-
1
1
2
1
2
2
1
233
.
Tablo: 6-3. Devamı
Table: 6-3.
Kod
No. Si i
i
Code
number
ÖıÜm sebepleri
Yıllar
Causes of death
Years
17!
Yaş
Cinsiyet
Toplam
Sex
.
--
i
B
Countunied
Bütün diğer enfeksiyon ve parazit hasta!ıkları - All other infective and parasitic
!i diseases
i-~
1964
1965
E- M i
K-F
i
E-M
i
1967
i
i
B
i
18
Lenfatik
ve ematopaietik
(Kan yapıcı)
i
dokuların urlarıda dahil bahis urlar i Malignant neoplasms including neoplasms
i
of I'ymphatic
and hematopoietic
1965
tissue~
i
B
1964
i
1966
!
1967
Selim urlar ve tabiatı tasrih edilmeyen
urlar - Bening neoplasms and neoplasms
of unspecified nature
19
1964
1965
1966
1967
B
Şekerli DiYBbet
20
- (Diabetes
Mellitus)
1964
1965
1966
1967
B
Kansızliklar - (Anaemias)
21
1964
1965
1966
i
i
i
i
i
B
22
i
Merkezi Sinir Sistemine dokunan damar
! leziyonları
(Vascular Lesions affecting
!
-
1964
i
cen1'ralnervous system
1965
ii
i
i
i
i
234
1967
1966
1967
E;_~
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E- M
K-F
E-M
K-F
I
I
i
I
I
-
.1
T otal
1-4
5 -14
._._---~
349
310
293
311
321
307
347
322
K-F
E-M;
K-F !i
E- M
K-F
2 770
E-M
2 364
K-F
2 852
E- M
2 508
K-F
4 06G
E- M
K- F . 2 590
4 168
E-M
2 661
K-F
17
E- M
25
K-F
E-M
9
K-F
20
E-M
11
K-F
20
13
E-M
K-F
12
209
E-M
268
K-F
197
E- M
276
K-F
256
E-M
351
K-F
313
E- M
355
K-F
466
E- M
491
K-F
385
E- M
415
K-F
i
1966
i
Grupları
345
407
407
456
2175
2467
2124
2537
2253
2622
2412
2858
93
62
57
42
65
50
53
49
50
43
29
32
40
29
55
33
58
23.
43
30
66
27
62
32
15
17
16
14
13
8
16
1
41
30
46
30
54
33
39
109
55
92
52
112
67
103
78
~
1
1
3
1
31
1
2
2
i
')1
1
1
1
i
i
3
1
1
i
2
1
1
1
1
4
2
2
5
4
6
3
2
4
10
5
4
4
77
68
72
55
73
70
91
83
85
90
68
80
72
64
62
68
16
17
23
15
19
24
19
15
7
5
6
3
8
5
9
8
9
2
11
8
7
8
15
10
24
12
20
8
24
16
21
16
2
i
ı
Açıe
Graups
---
15
- 24
25
- 34
45.54
35-44
Bilinmeyen
Unkown
75 +
65.74
55-64
--<-
--_._-_u._~~---
----
------
27
32
32
26
30
30
28
33
29
61
29
66
24
65
26
54
29
38
17
39
24
37
34
43
23
12
25
17
21
21
28
21
21
12
30
26
22
19
26
15
6
13
14
16
18
20
23
23
5
6
8
10
94
55
67
72
108
60
111
64
148
105
150
98
185
101
138
122
265
200
307
227
288
213
355
235
625
333
614
349
632
373
631
342
159
597
170
665
1193
654
1187
679
841
i02
944
609
1043
685
1079
677
431
345
389
359
405
364
455
396
1
2
1
2
1
6
2
1
1
4
3
6
3
4
4
1
1
1
3
1
2
1
4
3
2
3
9
8
12
12
12
13
13
8
9
8
8
7
12
13
14
7
15
14
18
16
18
10
34
31
23
23
27
33
37
32
71
76
62
74
78
96
100
110
18
45
35
55
32
'56
35
53
4
2
1
4
3
5
4
3
15
14
14
8
3
11
10
24
8
28
9
17
3
14
8
17
24
17
19
7
16
14
19
13
33
11
21
18
19
18
21
14
62
41
49
29
47
31
45
34
43
92
42
80
66
119
85
113
54
73
52
59
44
48
60
67
86
133
54
120
41
109
64
116
6
4
5
8
4
7
8
5
32
8
32
9
16
16
33
12
64
26
57
33
44
"18
53
18
100
65
97
69
82
58
93
57
273
203
245
214
250
167
259
178
562
558
575
484
606
548
663
603
644
802
659
853
736
933
789
1016
418
763
390
815
430
830
447
912
42
23
32
41
50
23
30
28
4
1
5
2
3
\
4
4
1
3
3
3
2
3
6
6
17
8
8
7
9
~2
3
6
2
42
25
57
33
33
32
54
26
1
3
235
Tablo: 6.3.
Devamı
Table: 6-3. Countunied
Kod
No. sı
Code
number
B
23
Ölüm sebepleri
Yıllar
Years
Causes of death
i
Menengokoksuz
Menenjit
goeoeeal Meningitis)
- (Non - Menin -
1964
1965
1966
1967
B
24
Akut
Eklem
(mafsal)
Rheumatie fever
romatizması
-
1964
1965
1966
1967
B
25
Cinsiyet
i
.
Sex
Toplam
Kronik romatizmal kalp hastalığı
rheumatie heart disease
- Chron ie
1964
E-M
K.F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
1965
E-M
1966
K-F
E-M
1967
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E- M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K- F
E-M
K.F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K.F
i
i
Total
222
198
267
221
271
182
266
188
2
3
1
1
2
6
2
5
49
36
66
53
67
47
65
45
57
47
55
41
52
39
59
47
-
-
-
-
-
60
88
5.14
35
35
71
42
57
38
55
33
-
91
Grupları
1.4
-
64
75
61
95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
2
26
16
13
18
11
20
9
10
35
26
26
31
44
66
56
65
11472
10316
11105
10035
11533
10 263
13074
11 501
9
.1
-
78
2
Yaş
i
i
Açıe
45-54
35-44
15.2A
25-34
26
23
22
24
28
14
28
20
18
20
16
18
15
7
15
16
1
1
Graups
11
14
13
17
17
17
16
10
11
6
14
8
13
6
9
9
Bilinmeyen
Unkown
75 +
55 - 64
65-74
6
8
7
8
12
3
8
3
1
3
4
4
4
2
2
5
1
6
2
1
1
3
5
5
6
5
2
4
2
13
17
17
8
15
20
11
11
.
8
13
9
12
6
14
10
11
2
1
2
6
8
5
13
5
9
3
10
6
7
2
4
8
7
6
4
11
9
9
9
5
6
10
14
4
10
7
7
7
10
8
13
2
10
1
3
3
5
3
11
2
1
1
1
1
4
2
1
5
7
4
5
7
12
5
11
19
12
10
9
6
15
27
14
12
8
S
9
17
11
27
22
27
1
1
1
1
1
3
3179
1826
2953
1720
3036
1635
3432
1855
3029
3030
2992
2946
3240
3070
3810
3433
2150
3634
2174
360i
2295
3815
2610
4342
150
126
163
108
153
115
158
112
2
1
6
163
183
141
139
164
155
192
154
259
270
238
247
248
270
259
257
2
2
2
1
585
319
592
341
644
355
732
388
3
3
3
1634
670
1501
615
1434
1504
622
1
6
1
2
3
1
1
2
4
1
3
2
7
1
237
Kod
No. sı
Code
number
Tablo:
6-3.
Devamı
Table:
6-3.
Countunied
ÖıÜm sebepleri
Yıllar
Causes of death
Years
Cinsiyet
Sex
i
i
B
29
Kalpten bahsedilmeksizin siper tansiyon.
Hypertension Without mention of heart
1964
E-M
1965
E- M
K-F
E-M
K-F
E- M
K-F
1967
B
30
Grip - Influenza
1964
1965
i
1966
1967
B
31
-
Pnömoni
(Pneumonia)
1964
1965
1966
1967
B
32
-
Bronşit
(Bronchitis)
1964
1965
1966
1967
B
33
Mide
ve Düooenom
Stomach
Oıseri
and Duedenum
- Ulcer
of
i
1964
1965
1966
1967
B
34
Apandisit- (Appendicitis)
1964
1965
1966
1967
238
Toplam
Total
300
440
277
395
301
366
277
400
31
27
24
10
16
22
36
21
7570
6895
7140
6455
6539
6096
6811
6192
373
258
339
229
316
225
328
248
K-F
1966
Yaş
E- M
K-F
E- M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E- M
K-F
E-M
K-F
E-M
K.F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
351
K-F
155
376
147
412
154
403
163
53
19
37
25
45
20
41
28
E-M
K-F
E- M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K.F
E-M
K-F
i
-1
Grupları
1.4
,
--5.14
i
3
1
i
i
i
12
9
13
5
8
10
13
5
7
3
2
5
6
10
7
6
5206
4496
5012
4213
4510
4034
4636
4032
128
89
84
78
83
59
83
77
1604
1685
1448
1598
1416
1505
1515
1483
42
31
34
40
30
47
32
25
3
1
1
1
1
228
203
198
208
169
155
175
165
8
9
6
5
7
7
10
2
3
1
5
2
3
1
5
2
9
2
5
3
4
3
3
5
Aqe
Graups
~~-~--_._-_._- --~-----_.__._-----~,
15-24
3
1
1
3
5
3
25 - 34
2
9
5
7
7
3
3
4
35 - 44
45- 54
37
30
41
27
29
28
32
32
13
18
18
11
14
11
12
16
1
2
3
1
,
60
121
43
113
157
107
47
112
1
1
2
4
2
4
1
4
4
32
35
36
32
24
28
32
33
2
3
1
1
1
3
3
4
7
5
6
2
1
7
3
8
6
9
2
5
7
13
7
29
12
30
12
2G
5
17
8
110
59
84
52
78
52
100
'68
65
30
65
25
72
25
60
33
8
3
14
3
11
1
14
3
35
13
19
8
23
8
20
5
43
13
31
10
40
10
51
11
64
12
75
15
61
18
70
19
95
42
99
33
119
40
111
37
9
5
9
3
14
6
6
6
10
6
8
5
9
1
6
5
6
1
4
5
2
4
6
2
5
6
4
3
2
4
2
5
3
25
39
23
28
32
31
30
30
5
5
4
3
8
3
Bilinmeyen
Unkown
74
151
80
149
191
124
86
148
59
24
52
27
37
20
44
37
42
53
36
35
28
29
28
27
75 +
102
99
78
79
78
79
80
70
1
1
3
1
1
.
65.74
55.64
\
i
8
10
11
6
17
10
17
18
1
1
2
5
2
2
:3
112
110
102
103
106
81
115
132
108
157
92
118
102
134
105
161
44
34
47
41
37
27
31
24
49
41
55
34
63
40
68
43
.58
44
85
36
100
44
94
42
35
27
39
25
30
30
30
45
5
4
9
1
3
3
5
2
34
26
36
36
44
28
34
'40
11
2
16
1
12
5
9
6
3
2
1
5
2
-
2
1
2
239
Tablo:
6-3.
Devamı
Table:
6-3.
Countunied
i
Kod
No. sı
i
Ölüm sebepleri
Causes of death
:
Code
number;
i
i
Yıllar
i
i Years;
i
i
i
B
ii
35
Barsak
tıkanması
ve Fıtık
i intestinal obstruction
- Hernia
i
and
i
!
i
1964
36
Gastrit ve düodenit ve yeni doğmuş çocuk ishali hariç anterit ve kolit.
- Gastritis
duodenitis enteritis and colitis
diarrhoea of newborn
- Cirrhosis
Karaciğer Sirozu
except
'of liver
- Nephritis
and
1965
1967
Prostad iperplazisi
tate
- Hyperplasia
of pros-
1966
i
B
40
i
i
i
i
1967
qebelik, doğunna ve lohusalık hallerinin
komplikasyonları Deliveries and complicatian of pregnancy, childbirth and the
puerperlum
-
K-F
1964
1965
1964
1965
1966
i
1967
I
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
1964
1966
39
i
i
K-F
E-M
K-F
E- M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E- M
1965
B
i
EK_-~
1964
ne-
K-F
i
1967
Nefrit ve Nefroz
phrosis
i
i
1967
1966
38
E-M
E -M I
1965
B
i
i
1967
37
i
1966
1966
B
i
i Toplam
Total i
Sex
E-M
1964
i
Yaş
i
K-F
1965
B
Cinsiyet
E-M
K-F
E-M
K-F
E- M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
i
I
i
Grupları
-1
1-4
5 - 14
1--
449
i
217
517
229
548
242
529
264
3994
3713
3814
3592
4385
3905
3652
i
i
i
38
28
22
16
38
9
33
13
23
24
74
36
11
25
18
11
21
9
22
9
709
724
684
720
783
835
638
644
5
3
3
6
5
5
4
1
38
26
28
28
28
36
27
29
31
13
57
51
63
54
54
63
71
33
18
7
18
10
16
2
10
9
31
26
32
32
23
31
37
24
76
35
3028
2740
2867
2612
3308
2809
2736
2450
i
Açıe
Graups
-~-~----~--~---_.~---------"-~-----_._--~---.~---15
-
2A
;
35 - 44
25-34
i
!
75 +
i
40
73
Bilinmeyen
Unkown
----~.-
:~-I
._---------------
~-.---i
65.74
55 -64
45.54
104
68
25
8
38
71
26
78
27
72
38
29
24
28
41
22
31
27
7
11
8
17
26
5
17
18
22
43
30
12
23
~11
25
9
32
24
40
32
34
25
55
17
43
26
51
27
92
28
75
23
77
34
108
40
119
32
104
40
15
18
13
20
19
16
13
16
11
19
8
16
21
13
12
8
18
13
13
9
20
14
20
10
22
15
39
18
24
18
25
11
43
30
55
43
51
28
50
28
38
46
33
46
48
50
52
38
33
47
25
44
41
48
27
46
20
10
14
10
16
11
8
8
13
2
19
6
12
7
10
5
31
19
32
14
30
16
31
14
71
31
64
25
57
24
62
31
93
45
112
26
109
39
112
51
119
71
130
69
140
61
120
80
74
54
90
55
78
59
88
80
30
34
32
34
26
26
20
32
14
5
13
8
7
2
4
2
26
29
37
36
44
28
35
30
61
38
47
53
46
35
42
38
58
41
49
55
48
45
61
44
56
41
60
37
75
41
68
32
89
67
72
67
85
56
70
72
58
57
51
41
65
69
76
64
41
42
27
31
32
38
33
46
6
2
8
9
8
6
5
4
10
32
78
69
7
15
26
81
63
6
5
31
60
57
5
8
42
72
61
8
i
i
i
i
6
b
7
107
217
127
8
12
127
223
142
11
20
100
198
144
2
13
103
210
160
6
22
241
Tablo: 6.3.
Devamı
Table: 6-3. Countunied
,
J
i Yıllar! ! Cinsiyeti
ÖıÜm sebepleri
N~~ı
Code
number,
i
! Years
Causes of death
I
i
ii
41
bozuklukları -i-~ı~~-ı
Doğunştan olma şekil
Congenital malformations
!
i
i
i
i
i
1965
i
i
,
1966
ı
i
1967
Doğum Tromatizmaları, Doğumdan sonra-
42
ki
asfeksi
ve telektazi
-
Birth injuries
postnatal asphyxia and atelectasis
1964
Yeni Doğmuş Çocuklardaki
lar. - Infection of Newborn
enfeksiyon-
Süt çocukluğu çağı başlangıcına ait di.
ğer hastalıklar ve vasfı bildirilmeyen di.
ğer olgunlaşmama halleri - Other diseases peculiar to early intancy and immaturity unqualified
44
45
Psikozdan bahsedilmeksizin
ihtiyarlık
(senilite) iyice tarif edi/emiyen ve mec.
hul kalan sebepler - Senility Without mentionof psychosis iii defined and unknawn
i causes
!
253
253
1964
1965
1966
i
!
1965
1966
1967
,
B
46
Bütün Diğer Hastalıklar
, ases
i
i
- All
other dise-
1964
I
i
1965
i
1966
1967
!
242
113
'
105 '
i
1964
104
'
79
425
i
i
--
5.14
K -F
E -M
K -F
E M
K -F
E-M
K- F
E-M
K-F
E- M
K-F
I
i
i
450
i
i
263
435
286
-
421
293
2 528
1 996
2514
1 893
413
287
2 528
1 996
2507
1 887
E M
K F
E M
2 496
1 895
2.430
2 496
1 894
2 415
K-F
E-M
K-F
E- M
K- F
E-M
K-F
E-M
K- F
E-M
K-F
E-M
K.F
E-M
K-F
E- M
K-F
E-M
K-F
E-M
K- F
E-M
K-F
E-M
K- F
19S~
3505
2 863
3508
3 021
3 400
2938
3 484
2815
3 129
4244
2 796
3863
2831
3771
3 246
4 340
3 554
2 581
3 765
2 779
3 955
2974
4 302
3 202
1941
3479
2 852
3479
3 004
3 397
2918
3 430
2786
98
71
79
71
101
77
104
98
389
293
403
290
376
298
376
296
i
i
2
1O
18
3
3
12
4
15
i
i
2
14
14
9
5
i
450
263
436
287
-
4
15
i
125
101
129
i
B
i
425
i
i
1967
i
i
i
1967
B
80
83
i
i
1966
93
107
,
,
1965
E -M i
K -F i
E-M
K-F i
i
E-M
!
1964
85
i
1
43
92 1-12
105
K -F
!
B
112
i
i
1966 ,
1967
-
K F i
139
i
1.4
.
I
i
i
1965
:
I
E-M
i
B
'u
.1
Total
I
---
B
G rup i a r
-~-Ş
i Toplam
Sex
i
-I'
Y
1
=1
=1
-'
25
11
22
12
20
5
116
118
110
96
111
92
143
133
69
66
88
53
71
84
86
66
206
160
212
165
237
159
238
133
271
119
187
134
202
134
219
124
Açı e
15.2.4
25 - 34
Graups
45.54
35-44
\
2
1
2
-1
55-64
i
-
65 74
75
+
Bilinmeyen
ı
___~~k°'Jlln_-
1
=-\
!
i
i
i
2
i
1
1
2
1
2
2
i
1
\
i
i
4
i
i
1
8
6
i
7
6
1
15
11
1
7
5
3
20
34
24
102
73
82
97
119
72
103
85
132
128
114
100
123
113
148
127
159
89
162
128
143
139
161
127
196
104
188
115
201
103
209
111
241
137
247
167
295
190
277
183
290
219
291
238
338
299
299
262
296
203
370
222
411
267
456
304
432
213
446
236
453
248
504
236
339
248
316
235
308
209
347
265
615
350
695
341
698
352
788
465
614
832
543
687
598
684
654
767
1 211
2466
1060
2196
999
2141
1 216
2510
93
49
54
55
57
57
75
51
504
418
491
503
539
464
678
582
321
428
330
435
347
492
391
578
89
41
93
48
59
41
76
39
243
Tablo:
6-3.
Devamı
Tabla: 6-3. Countunied
i
Kod
No.sı
Ölüm sebepleri
Code
number
B
. - ..
._A
y",.
- Motor
vehieles
211
5
26 i
3
9
37
29
1196.
15
60
i
K -F
E-M
296
1187
11
37
12
65
i
K -F
303
4
30
i
E- M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
1897
843
1822
871
1928
872
2170
944
53
40
42
28
36
33
53
44
288
216
298
236
276
214
301
237
1966
I
1967
other accidents
i
i
1964
i
i
i
1965
i
i
i
i
1966
i
1967
i
B
Kendini öldürme ve kendini tromatize etme - Suicide and se If - infieted injury
49
i
i
1964
1965
1966
1967
i
B
50
i
i
i
i
Adam öldürme ve harp harekatından ileri
gelen tromatlzma
Hamielde and operations of war
-
1964
-
E-M
K-F
E-M
K-F
E- M
K-F
E-M
K-F
143
56
79
37
134
51
126
67
E- M
456
K-F
1965
E-M
K-F
1966
E-M
K-F
i
1967
E-M
K-F
i
244
i
-
949
253
i
i
- All
~-~4--1-
K- F
E -M
K F
E-M
i
Bütün diğer kazalar
-
951
1965
48
Grupları
_n
E -M
1964
aeeidents
B
Yaş
,-
1~!T~~::r
"-
Motorlu taşıt kazaları
47
i
,
G,,",
i
iCinsiyet i
Yıllar
i
i
10
i
540
i
i
ii
ı
121
-111
i
44
131
6~
I
i
184
65
i
i
170
60
323
192
261
172
286
180
334
181
2
3
1
1
3
-
i
2 i
80
i
32
1
-
i
4
660
15
131
705
1
3
140
1
7
3
4
4
6
i
i
5
14
i
i
5
15
6
25
15
32
14
43
11
Açı
-
15 24
25.34
Graups
45 -54
35 - 44
----
----~--I
e
i
ii
55.64
65- 74
Unkown
i Bilinmeyen
75 +
!
i~-
---I
i
84
41
16
29
69
22
89
13
53
15
46
9
18
11
20
21
118
36
89
17
41
15
22
36
31
37
28
12
278
62
261
69
286
83
304
64
209
31
190
52
217
44
259
64
114
42
131
55
162
40
151
60
119
44
115
53
137
66
154
56
70
56
64
5
i5
48
108
77
48
49
41
57
43
55
42
55
34
17
14
12
38
20
36
21
30
12
14
8
26
9
28
10
22
12
11
4
18
5
16
11
19
5
11
3
19
6
12
8
18
3
11
7
9
4
14
6
12
5
7
1
11
1
10
4
3
1
3
6
2
2
1
3
1
5
1
6
1
8
6
131
20
151
33
170
30
155
37
141
21
152
20
198
28
204
30
80
12
90
20
126
21
149
34
33
7
48
4
46
14
55
9
22
3
38
6
24
9
47
6
8
1
12
4
15
5
13
2
2
2
4
5
7
2
3
3
15
4
16
6
21
2
19
2
178
228
146
80
15
140
173
18
252
26
155
29
198
17
85
15
90
21
234
24
199
26
347
96
358
83
367
94
410
99
187
34
205
43
208
33
i
i
i
i
ı
i
i
25
13
38
9
37
i
6
29
i
i
i
ı
i
i
6
48
15
61
21
43
15
49
7
245
fablo:
6-4.
Ölümlerin illere ve cinsiyete
(ii ve ilçe merkezlerinde)
Table:
6-4.
Deaths by provinces and sex, 1964 - 1967
(in administrative
centry of provinces
1964
~,:v :n:e
-H
.
.
;
1
;
,
.
i;i
-i
..
. .
..
11
ı~-ı-~
h
!
~~
ıu~
~u.
~~~
l~m_.~.~~~~
1
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
2611
'
272
1 518
1
288
Amasya
ıu~
722
174
'
673
104
.
',
' 52957144018
.
i
!
272215341118812938
220
119
101,
1 3981
308'
704
182
~u..
...
1101631[55495
i
~135-
260
1632
130
1306
130
6941 1 350
1261
276
693
145
657
131
i
410
i
8326
4687
801
435
186100
414
837
456
381
835
444
3639
366
86
8400
918
192
4774
513
112
3626
405
80
9722
826
185
5602
459
111
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
1 666
2414
456
63
881
1300
241
38
785
1114
215
25
1 545
865
2291 i 1222
399
212
83
41
680
1 620
868
1069
187
42
2181
423
83
1202
229
45
752
979
194
38
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
241
607
503
3937
120
335
281
2102
121
272
222
1835
20t
498
489
3830
106
263
268
2075
100
235
221
1755
234
124
556
311
4641
242
3687
1972
110
233
114
119
245
222
1715
538
405
3912
284
211
2172
254
194
1740
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
956
409
1161
1087
511
202
603
569
445
207
558
518,
881
468
1 015
973
476
239
526
512
405
229
489
330
213
561
492
836
474
1 057
982
480
260
552
506
356
214
505
476
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
718
1143
678
516
406
646
342
293
312
497
336
223
641
1122
607
500
328
578
326
253
211
488
285
253
686
1 137
666
418
387
579
359
223
299
558
3ü7
195
Erzurum
Eskişehir
Gazianrep
Giresun
1 514
2316
2988
397
829
1286
1 614
227
685
1030!
1 374
170
1 418
2406
3393
474
800
1314
1 773
262
649
1052
1 440
308
1 514
2432,
3 396
511
840
1 390
1 730
274
674
1 042
1 666
237
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
172
68
1222
97
39
631
568
75
29
591
449
135
63
1 379
959
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
451
!
152011201
141 i 135
i
:
Ankara
Antalya
Artvin
içel
istanbul
izmir
Kars
865
I
:~~:~_ı-ı--j
i
i
7
d t~ ~~ if
i
i
'
~~
I
j95427 !51648 143 779 '!!6975
i
:
1513: 10982721
155.
117
2,76
!
768
750 1 395
163
125
278
196
"
i
'.
197 771 53058144713
1966
d h
i
1964.1967
and districtsJ
i
1965
~~~
ı-~IıJ-
göre dağılımı,
: 1017
1258
120075
i 6574
:
,
,
i
,
754,
i
799 i
14621
896!
341
!
i
i
246
726
444
1 106
i
313
544
281
i
247 i
618:
396
231
545
1 066 i
574
4971
1 0491
286
i
561
6341
553 i
!
1 5241
i
2,446
3 069
668
'
1
349
280
875
1394
1 629
360
1
1
692
747
3 632
423
75
35
7571
502
566 1165
619
9328 19292 10346
2 942, 6 625 3643
331!
818
462
i
412
387
876 i 473
771
691 1038
793
490
406
851.
453
i
174
2591
127
!
:--1~i
60
28
i
'
461
1092
1 620
212
391
1141
i
i
76
622
1 339
457
1 000
!
!
816
4120 i
9760
367'
827
74224
1 526
2 323
393
64!
i
4184
360
117
843
1 275
215
45
683
1 048
178
19
i
1
66
48
1091
40
36
96
721
618
1 218
5551
445
887
'
59 !
46'
6991
436 i
546 1 293
739
8946 19578 1o 528
'
1
i
6717
356'
7621
403
920
745
398
132
1420
i
i
8071
339!
i
820
666
554 1 486
9050 '21 360 11 551 9 809
2995 7586 4231 1 3355
442
331
319,
773
i
,
3722
1
50
50
519
451
i
i
2982
406
i
5576'
467
107
443
488
4321
783
637
442
163
365 i
176!
1
977
i 1401
880
312
546
758 !
470
431
643
420
1791
133
1
i
Tablo:
6-4.
Devamı
Table:
6-4.
Countunied
i
---------
i i i e r
Provinces
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Maraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
E
i
-o-i~...
m
o
i--ı--ı=-ı~~
I, ...1
1317o
986
1 207
i
i c- oE
aı-m -g
.:.:
~E
0-
~o
'":2
i
ı-f-
'":2
~~i
i
\ı
i
2918
785
461
518
183. i
455!
830
346
i ~.
m i Q)-
0-
~i E
-c....
~:ıı::ı.ı.
00
ı-f-
ı
i
c.,
i
E
.:.: m L-g- m
:ıı::ı.ı.
'":2
!~i
-I
Q)
0-
~i E
c....m
i -ı-~
00
i
~.
.:.:"rn
aı
w:2'"
Cm
-SE
iLim
:ıı::ı.ı.
753
1 701
526
646
546
1 469
460
561
1146
3194
884
1 129
649
49711286
1 734 1 460 3209
432
452 1 024
575 i 554 1 142
561111267
7171
1 630 1 579 3351
536
488 \ii 1 091
585
557 i 1 261
717
1 797
535
693
550
1 554
556
568
1601
444
274
278
1 317
341
187
2623
761
384
524
2581
1178
1445
606
417
344
170 ı 418
214
549
246
2781
1 389
332
244
299
765
451
624
1521
436
251
328
1278
329
200
296
ı
i
i
~. c.'
1 9 6 7
i-.
i
-c....m .:.:
aı-m -g
- E
m
00
m
i
1 966
1 965
1 964
240
109
231
452
19j
74
224
378
155
i
ı
i
1 192
i 2 799
2741
1741
250
i
85
201
386
143
174
432
851
316
89
231
465
173
115
556
669
146
83
480
545
138
126
216
474
203
83
178
355
134
171
419
790
303
100
208
438
171
71
211
352
132
180
1016
1086
32.1
112
532
590
163,
68
484
496
158
159
1134
1387
435
97
604
785
222
62
530
602
213
241
1216
972
1258
134 '
626
550
687
107
590
422
571
248
1143
967
1223
133
613
539
642
115
530
428
581
2091
394
8291
337
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
251
944
1471
326
125
506
793
176
126
438
678
150
198
1036
12141
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
266
1301
1063
1185
150
695
603
616
116
606
460
569
254
1097
1046
1199
137\
568
573
647
117
529
473
552
Trabzon
Tunceli
Urfa
Uşak
645
122
1036
609
364
66
569
300
281
56
467
309
484
158
1164
622
259
94
615
325
225
64
549
297
544
129
966
757
323
70
575
397
221
59
391
360
567
132.
1083
673
338
74
603
358
229
58
480
315
Van
Yozgat
Zonguldak
309
689
1121
171
349
595
138
340
526
333
613
1091
175
318
613
158
295
478
414
661
1039
220
345
564
194
316
475
292
642
1215
156
339
662
136
303
553
284
i
iı
247
Tablo: 6-5. Bir yaşından küçük çocukların kaçar aylık öldükleri,
1965 1967 (14 büyük şehir ve diğer şehirler)
Table: 6-5. Infant deaths under one year age in months. 1965 - 1967
(in major cities and other cities)
-
Bir yaşından küçük ölenlerin kaçar aylık öldükleri
Age in months at the time of death
$ehirler
Cities
i
~i~:
:~~:~
i
.§- '' -1
cı.,S
.~~!!
i
--~96;
1966
Toplam - Total
Adana
1965
1966
1967
Ankara
i
1965
E-M
K-F
1966 E- M
K-F
1967 i E - M
K-F
719
571
910
742
841
683
i1329
1 45811172
1155 1164
1093_!-~175,
21
35
38
14
26
25
98
84
145
86
Diyarbakır
Erzurum
i
116
87
1
125
109
105
105
242
225
219
215
202.
158
31
28
39
36
23
22
38
41
35
35
30
24
1965 E- M
K-F
1966 E- M
K-F
1967 E- M
K-F
31
26
28
22
25
32
1
2
4
1
1
-I
7
3
5
3
1
3
1965 E - M
K- F
113
88
146
108
133
110
20
7
21
13
21
15
18
18
25
18
21
13
1967
-
E M
~< F
E- M
K-F
.
I
i
i
248
6
7
8
i
i
9
771
888
1
i
i
10
11
546
=~
917
1113
616
775
991
526
830
979
588
"
I
[
i
-'-3~2'
427
577
390
283
1
628
551
395
383
565
397
i
2001-;
186 19
327
269
181
179!
294
180
53
178
39
1
25
22
ı__~~5--
36
27
26
27
36
25
22
25
20
19
30
29
8
18
14
24
15
30
19
20
16
17
15
29
114
53
139
106
120
1021
94
70
99
94
89
83
62
47
76
71
100
76
43
39
38
34
27
24
35
39
29
22
29
25
10
5
5
2
6
5
17
9
15
12
19
13
'
13
18
10
17
15
13
3
8
10
10
10
8
75
64
103
90
112
68
61
41
75
53
62
42
44
49
74
55
56
54
40
30
27
38
39
31
23
24
32
281
25
14
15
24
23
16
18
21
16
22
16
22
21
19
17
18
15
11
10
18
6
12
7
13
19
15
5
13
11
9
9
7
10
3
4
3
5
7
5
2
2
3
5
5
3
2
3
1
2
4
1
3
4
1
6
4
4
6
2
8
5
5
3
3
3
2
1
2
1
2
1
3
-
2
-
12
11
14
16
5
13
15
10
13
13
9
5
24
17
16
20
I
2~
i
i
g
~
,jim::)
-;~ ~ '~2~~
I
!~
i
I
99
88
1965 E-M
K-F
1966 E- M
K-F
1967 E- M
K-F
1966
i
i
1168~~~I~,~I__4~~~l
25
16
30
23
17
19
I
i 954,
141511124
1 261
903
i
1 373 ' 1 065
i
Bursa
5
:
1331 1288
1 082 1150
1 371 11 227
E-M /164
K -F
192
E -M
186
K-F
168
E-M
175
K - F i 194
4
i
,'
E-M
K -F
E M
K-F,
3
I
'
i!
1374
1158
-
1967
2
E - M' 9384
K - F 8091
9360
8092
8922
7807
i
!
i
I
I
2
2
11
i
12
8
8
6
7
ı
i
5
1
7
9
6
5
6
6
51
15
2
3
921
I
14
1
22
3
-
3
2
4
9
9
6
5
8
5
8
7
9
6
;1
10
2
5
3
4,
9
3
4
9
5
3
4
i
21
4
4
-
2
3
3:
-
i
-
Tablo:
6.5.
Devamı
Table: 6-5. Countunied
Bir yaşından küçük ölenlerin kaçar aylık öldükleri
Age in months at the time of death
,
i
Şehirler
Cities
11 Yıllar Cins!
ı
. Years
i
Sex
'
:
i
i
E-M
K -F
i
3
4
5
6
7
i
8
~C
i
9
I
10
=-
I
I
I--:23i-:,-:-~I-:-I~I-=
33
202
40
39
27
I
i
16
18
12
11
9
7
1-
35
19
27
30
21
19
21
20
23
20
8
10
11
16
6
12
2
10
8
6
8
6
1
:1
~
48
30
31
E-M
K F
217
45
36
32!
188
28
39
19.
25
27
16
14
7
5
5
1965 E-M
K-F
1966 E- M
K-F
1967 E - M
K-F
312
297
253
244
287
331
52
48
33
39
44
32
33
41
29
41
33
58
37
39
29
31
37
46
38
36
33
29
28
25
32
33
26
16
21
32
24
34
38
31
28
49
27
16
21
16
21
29
25
21
18
13
20
20
15
12
12
11
18
17
6
7
9
10
p
1 588
1 376
1611
266
219
233
209
236
211
253
212
254
203
240
202
194
159
189
158
183
151
162
141
164
140
132 i
142 i
143
126
165
149
142
125
104
67
101
103
103
84
72
85
83
74
96
66
47
72
65
1 566
1388
270
220
268
226
291
259
1965 E-M
K-F
1966 E- M
K-F
1967 i E -M
K-F
420
319
340
293
376
369
49
51
49
30
58
47
74
50
51
34
50
64
64
44
45
53
62
60
65
50
44
33
46
42
45\
25
40
31
35
34
29
24
24
29
34
37
20
21
18
25
20
13
26
21
28
17
22
23
1965 E - M
K-F
1966 E- M
K-F
1967 E-M
K-F
111
104
100
90
83
88
15
8
15
8
9
6
26
24
18
12
19
10
14
17
11
11
16
17
10
7
17
14
9
12
7
14
6
7
5
6
17
13
17
15
8
15
6
6
6
8
8
5
233
179
188
189
169
150
45
17
27
29
22
22
26
27
28
28
23
27
39 !
32
33
22
22
25
19
16
16
25
23
21
21
23
15
19
12
9
18
9
9
i
1967
iE -M
i K-F 1 407
-
E M
1965
K- F
1966 E - M
K-F
1967 E- M
K-F
I
I
i
i
32
i
35 i
29
ı
-
22
35
1966
~~
:::ı::
iiis
ı
27
E-M
K- F
E -M
I
11
I
39
K-F
1
i
184
1965
Kayseri
2
i
c
.
266
-
izmir
i!
.
K-F
1967
istanbul
-1
~{?
1--:-:
ı
1966 E- M
Gaziantep
lta
i
I
i
I
o.+""
1965
Eskişehir
Konya
ı
1
24
i
19
'
16
15
22
20
21
[
3(\
34
59
45
47
60
32
38
28
31
33
30
16
10
16
20
20
15
15
15
13
15
9
19
16
7
11
6
17
12
6
8
3
~
5
7
3
4
4
5
2
6
6
3
2
2
1
3
1
4
1
1
13
15
12
14
7
3
10
8
8
4
6
2
5
6
4
3
4
2
4
2
1
1
68
59
55
1
~\
-
12
-
11
4
6
8
8
3
2
19
3
9
3
2
1
4
3
[
1
1
1
-3
3
-
-
\
249
Tablo: 6-5. Devamı
Table: 6-5. Countunied
-Bir yaşından
küçük öh:nlerin
kaçar
aylık öldükleri
Age in monrhs at rhe time of death
Şehirler
Yıllar
Cins
Cities
Years
Sex
i~t:
E
1l-ro
'
Co....
00
-I~
'Malatya
1965
1966
11967
1965
Samsun
1966
1967
2
-1
i
i
_i
-
E-M
96
11
K-F
82
11
E-M
K-F
E-M
K-F
78
97
93
80
8
6
12
14
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
119
105
55
80
111
82
17
1-
3
4
5
1966
11967
i
1965
Ondört büyük
şehir
hariç
diğer
bütün
il ve ilçe merkezleri dahil
Including
all
Administrative
1966
-
Centers
provinces
1967
10
i
i
9
7'
9
14
6
9
9
5
91
13
7
6
7
9
12
10
10
8
19
6
8
10
8
5
6
4
9
5
9
12
6
6
3
7
4
5
3
3
5
1
5
9
14
5
10
11
9
19[
16
1
13
19
19
28
16
13
11
14
16
13
11
12
7
13
14
11
11
14
11
5
9,
5
6
2
5
9
5
1
5
5
4
3
6
2
6
2
3
19
11
8
8
2
6
5
12
5
3
1
4
14
10
15
11
11'
8
3
11
10
5
6
14
3
15
13
17
14
8
15
19
16
12
9
14
13
19
20
6
9
8
9
15
12
9
7
3
4
5
3
9
3
6
8
3
3
3
8
699
582
630
552
686
509
645
554
650
569
610
368
737
615
727
685
703
590
611
479
589
437
535
444
477
386
478
383
403
347
318
304,
320
248
297
238
330
327
351
304
293
258
9
i
i
131
19
11
i
81
1~
i
E-M
90
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
87
94
87
93
78
E-M
K-F
E-M
K-F
E-M
K-F
4908
4238
4886
4166
4551
3871
i
i
13
9
10
11
13
15
545
513
631
537
524
470
i
cities
i
-
1
1
2
5
227
209
220
199
216
182
168
173
146
164
153
1721
---L
.1
~ı
2
1
i
i
2
1
i
i
1
EO
c t:
._-"
=c:
---
14
13
7
14
11
1~
1:;3
1
ı:a::J
1-
of
and
districts
except 14 major
250
9
____1-
i
,1965
8
!
K- F
Sivas
7
6
i
11"'.
89
101
95
96
95
19
12
16
11
24
27
T
-
7 -
.
KORUYUCU HEKtMLIK ÇALIŞMALARI
ACTIVITIES CONCERNING PREVENTIVE
MEDICINE
a)
a)
Enfeksiyöz (Bulaşıcı) Hastalıklarla Savaş
Control Of Infectious Diseases
b)
b)
Verem Savaşı
Tuberculosis
Control
c)
c)
Sıtma Savaşı
Malaria Control
d)
d)
Trahom Savaşı
Trachoma Control
e)
e)
Frengi Savaşı
Syphilis Control
f)
f)
Cüzam (Lepra)
Lepra Control
Savaşı
251
Tablo: 7.1.
ihbar edilen enfeksiyöz hastalıkların aylara göre dağılımı,
Table: 7-1. Distribution
of notified
infectious
diseases
A
according
V
L
A
to
R
1--i
Hastlıkr
Vıi
Diseases
i
Year
Toplam
T o ta i
i
i
~~-_._----
-
Ansefalit
tharqica
Encephalitis
i
le-[
i
i
- Whooping-cougtı
Bağmaea
Bulaşıeı
- Meningitis
Menenjit
Cerebrospnalis
Epidemica
1965
- Smollpox
I
i--~-i-~i
1 i
1
2
1
i
5
1
7
1
8818
8820
14697
12984
I
i
i
1966
1961
Çiçek
i
I
T.
4
.
! Ö
T
.
T
Ö
351
301
412.
268
42
48
129
86
20
26
19
29
61
69
62
11
Ö
T
Ö
.
-!
1
3
I
1964
1965
1966
1967
1964
3
i
i
- Bruceliosis
ö
i
1961
Bürüselloz
T
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
2
in
i
i
i
i
i
1
i
i
253
591
750
681
34
35 i
41 i
21
1
2
3
1
719
575
1 280
563
5
9
38
10
370
920.
1 255
120
6
28
8
666
651
1 500
994
8
4
14
14
3
5
40
25
40
28
2
1
4
4
48
35
60
26
4
1
5
2
58
52
42
52
2
8
1
3
3
2
6
4
1
6
2
3
1
-
~
6
6
5
2
1
4
4
11
1964
1965
1966
.
i
i
1961
Difteri
- Diphteria
Dizanteri
- Dysenteria
Enfeksiyöz Hepatit
infectious
Hummai Raeia
currens
Kızamık
252
1964
1965
1966
1961
- Hepatitis
- Febris
- MorbilJi
1964
1965
1966
1961
Re-
1964
1965
1966
1961
2921
3025
2223
1834
300
302
169
166
100
175
481
539
1922
3141
4584
3766
340
289
302
195
51
39
24
27
391
252
576
24
34
22
15
8
5
13
8
4
7
1
51
8
27
27
35
318
268
263
180
383
360
220
150
8
12
24
20
21
261
240
365
3
1
3
91
358
380
248
17 2619
36 4 698
83 6 685
43
620
15
138
63
44
2 520
190
6 394
5 452
6
2
5
21
34
16
21
224
239
193
166
35
23
13
14
10
13
30
i
20 ~
136
239
264
354
1
4
21 1 387
595 4 456
29 5210
16 5 626
10
18
36
84
4
5
1964
1965
1966
1961
1964
1965
1966
1961
17312
52617
50614
42 906
113 2381
958 2 652
371 8139
414 1189
-
--
1964.1967
T:
Tutulan - Cases
months. 1964 - 1967
Ö:
Ölen - Death
--
--
- - -
--
---
---
. ._-~
12
---_.._-------
---
i
Ö
T
Ö
T
Ö
T
~
11
10
9
8
7
6
5
-----------
- --------_.-
Ö
T
i
-,-----
-----
Ö
T
i Ö
T
_1
2
11
1 600
1478
946
8
14
7
43
47
103
27
2
5
3
1
.
1090
1962
1245
9
10
17
220
234
124
21
24
19
22
2
3
2
1322
683
1893
1 260
2
13
17
i
27'
17
10
9
8
33
42
22
159
164
112
102
3
2
12
2
1
i
16
16
'
1
1
1
2
19
19
4
13
132
148
78
99
9'
4
6
7
12
14
4
8
2
1
3
4
195
187
284
218
608
1031
2056
1594
4
7
6
14
218
576
1073
1263
1425
3917
3367
3471
15
16
14
32
1087
2461
3540
3157
3
18
7
21
2
2
526
376
900
1170
1
2
13
12
14
15
17
8
11
8
5
13
70
65
150
154
137
,104
4
10
42
61
!i
3
2
6.
2
11
19
1
1
2
2
14
8
14
4
232
265
200
153
6
157
308
636
342
363
503
1077
830
641
3
6 1075
9 1829
6 11 296
ı
'
752
830
990
1990
2
9
3
6
3
45
22
21
28
1
2
1
6
2
5
3
4
1 i
'i
i
21
24
7
12
i
295
383
226
166
i
18
39
17
16
355
424
252
296
35
43
27
19
22
24
47
73
1
4
43
51
'
27 i
35
62
165
216
343
257
1
1
1
17
3
3
4
1
1
2
2
6
4
4
113
97
90
99
103
112
241
163
91
180
180
176
2
i
9
17
39
42
2
1
2
2
8
6
10
11
12
7
17
:
10
15
10
89
64
105
229
244
170
545
459
814
998
7
4
2
9
975
560
924
1138
81 i
10 !
7.
11
6 :
13
10
10 '
11
150
-
960
1076
2
2
2
326
324
636
324
4
2
7
532
336
884
573
2
5
4
4
2
7
16
10
1414
3068
3535
1904
24
12
15
2649
9990
7709
5904
13
91
85
50
.!53
Tablo:
7-1.
Devamı
Table:
7-1.
Countunied
A
Hastalıklar
Vıi
Diseases
Year
Toplam
Kuduz
Kolera
- Rabies
Para Tifo
. Para-typhoide
POliyomiyelit
- Poliomyelitis
V
i
2
1397
24
25
45
63
i
Ö
--- ----1--
1891
1600
1642,
-~
-
Q
T
i
i
.
-- -----
4
4
5
4
307
205
145
237
2
196
-I
135
164
96
24
25
45
63
2
i
2 i
4
4
4
4-
-i
L
Tifo
Tifüs
Veba
- Typhoid
- Typhus
- Plague
fever
exanthema
3
1
_i
38
46
47
12
2
3
4
3
2
6
4
2
2
4
6
2
233
258
298
533
1
6
11
14
23
9
15
22
9
10
9
24
i
i
1964
244
1965
629
1975
814
i
i
11
14
98
27
24
/
9
37
58
1
3
1
-,
1964
1965
1966
1967
i
---
177
1
131
233
147
81
1
5
109
192
102
4
5
5
4
4
5
5
4
4
1
2
3
2
15/
i
15
37
24
3
4
i
1966
1967
3
1964
1965
1966
1967
1031
1074
1408
1159
3
2
3
1
1
4
1
1
1
6
4
10
24
7
7
18
cı
1964
1965
1966
1967
3425
4019
4878
3354
1967
i
i
2
7
1
137
120
127
105
15 i
34 i
2
14/
81
20
~i
27
49
49
79
1
29
33
37
31
223
246
363
401
11
15
10
17
226
223
449
311
-;
31
37
38
24
10
6
15
9
1
-I
i
i
=1i
12
193
454
318
168
9,
i
16
i
1
1
3
1
.1
-!
-;
1964
-I
-I
-I
!
i
i
-i
16
90
47
2
2
=1
i
1967
4
1
2
3
9
42
=1i
2
11
13
8,
4
Ö
i
1964
1965
1966
254
T
--- ---,------
i
-I
i'
Ö:
T
3
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
R
4
1965
Şaroon - Anthrax
A
3
0'0i -----._-
----_..
3
1967
1966
1967
Ruam - Glanders
---
u
1964
1965
- Puerpenal
------
i
1
1966
Lahusa Humması
Infeıctian
----
Ö
-
1964
1965
1966
1967
- Cholera
_..~._-----
i
T
1964
1965
1966
1967
- Scarlatina
----
_T~t~_J--~--I_-I--_i.
i
1-Kızıl
--
-I
i
2
2
34
40
66
59
1
129
139
227
1
1
9
205
8
T:
Tutulan - Cases
ö:
Ölen - Death
~
_.~--------
~
--~-~,
-------
6
"5
i
T
Ö
T
138
112
162
66
139
45
~
8
i
9
i
i
TT-~\-;-~-;-U
25
43
2
2
6
6
6
i
T--L~~-~ı
T
1-
Ö
3
3
2
233
3
i Ö
.-
258
63
60
1
T
2721--
~:
~:
25
28
12
11
10.
:-~;-'-ı~;:ı-
1-=-'-:
1
22223
2
33332
6
4
7
4
4
7
4
i
Ö
::
7
i
187
156
2
2
7
7
113
4
5
5
1
207
200
4\
5
5
2
4
11
186
283
-;
\
i
2
4
11
3
4
9
i
3
4
9
-I
i
8
4
6
26
2
4
3
16
26
39
16
14
31
201
27
24
35
43
2
1
/
28
51
276
44
1
5
3
-I
I
3
1
1
5
1
2
3
10
1
1
2
24
33
32
96
~
8
22
41
70
20
22
22
43
28
95
236
39
2
3
13
3
12
85
165
78
1
2
9
2
33
82
202
95
18
71
169
98
1
3
2
116
161
215
156
1
2
3
84
74
127
83
11
9
10
13
373
356
449
254
9
10
11
8
399
558
510
272
4
3
2
41
34
29
46
19
37
28
70
23
86
316
75
1
18
2
2
i
5
4
1
5
1
3
5 i
1
5
3
5
3
5
18
1
1
19
8
32
54
2
5
1
2
10
3
20
54
165
209
1
3
11
4
".
1
88
77
74
74
51
59
66
50
186
182
249
190
2
12
9
4
2
193
250
292
214
1
121
195
3
2221
3
101
1
168
2
210
109
2
319
75
1
201
2
210
371
252
5
351
16
375
18
8
322
401
7
414
5
438
9
7
542
18
489
7
187
9
379
8
362
33
65
56
117
13
19
12
3
406
474
552
411
19
18
10
13
ı
1
2
17
255
Tablo: 7-2. ihbar edilen enfeksiyöz
hastalıkların illere göre dağılımı,
Tab/e: 7-2" Distribution of notified infectious diseases
according to
ci)
<ii
c:
co
ci)
ii
..ı:::
~cı
i
i i i
Province
i
i
Vıiı
i
i
i
=ı
:!::
<>
"E'
Gl
o
:!::
"ii
-
Year
.;e '"
ro
..ı:::
Gl
co
Q)
()
cı:
LU
ciL
C
iii
u
iii
c:
"C.
o
'O:
..ı:::
E
c:
ci)
cı
o
a:ı
N
o
..S!
Q5
()
$
a:ı
2
cc
lo
:::ı
2
T
Toplam
-
Adana
Adıyaman
Total
1964
1965
~966
1967
Ağrı
Amasya
Ankara
Artvin
1
1
1
1
O
8818
8820
14697
12984
1964
1S~5.
14
74
-i
42
48
129
86
-
Ö
T
-
1964
1965
1966
1967
265
299
74
1964
1965
1966
1967
180
9
78
i
-/
-I
-i
1964
1965
1966
1967
351
4121
268
4
1222
635
615
949
20
26
19
29
2921
3025
2223
1834
~OO
303
169
166
42
36
35
18
2
1
2
6
4
1
2
3
1
6
5
2
2
29
13
5
1
9
2
--I
i
-I
-i
r
-
2
4
6
3
-,
13
-I
22
41
32
14
2
10
4
.(1
21
35
4
5
1
3
144
114
56
48
8
12
4
6
23
17
19
13
2
2
6
2
7
10
4
f
4
22
2
4
15
12
17
7
7
4
5
1
116
=1
4s
167
o
~i~
153
=1
-I
i
..ı:::
"'"
co
~--5
---~
i
1964
1967
i
301 i
156
246
30
75
-I
..ai
-iS
1-
-
61
69
62
71
ro
o;:
ci)
4
! Ö
8
17
8
1
88
150
122
258
205
()
ci)
Ecı
c:
c:
ci)
iii
215
-I
1964
1965
1966
1967
1964
T
-
-
134
332
75
117
1965
1966
256
T
1964
1965
1966
1967
1965
1966
1967
Antalya
r
Qj
:ia:ı
3
i
1
2
5
7
1966
1967
Afyon
-
Ö
ci)
o
'ii
1/1
:::ı
..o
Q)
c
Gl
E
Ü
iii-
-I
-I
2
1
1
t1
4
1
5
-1967
1964
provinces,
1964
- 1967
.. ta
;:: o
'"
m .a.ü
ciL m
N .:0
>o.-....
.11l-'"
~....
.-.. o;;::
m
....
..ciL
c
c m
.!::! '"
QO >-
6
-~
7
--
100
175
..e1
539
-
1
-
!::!"",
~
"'"
Ö
1 9:22
T
4584
3756
27 i5O 614
'
35 42 Q06
l
3
-I
1~
87
38
ı
-I
1
8
7
5
38
i
-j
..
13
67
60
46
i
i
41
35
58
85
52
397
630
599
398
9
:>5
11
.
-=\
-I
-I
4
16
14
20
2
5
T
-:
a ,73,..
21 52617
53
103
115
19
!::!oci)
:ıl::
Ö
4
2
2
3
-4
J
35
585
218
924
958
371
414
1397
Ö:
Ölen. Death
Q;
Q)
>
210
138
347
5961
1
3
2
9
12
96
11
492
344
369
2:
22:
Z!4
139
422
S33
14
814
27
-t 159
2
-I
21
19
~i
2
2
1
4
(5
21
i
-,
,
6
3
2
-I
-I
i
-i
1
1
~
i
3
1
4
2
16
3
1
19
29
'73
27
2
8
-j
-I
ı
4
SQ
i
-i ,
-- i
i
-I
-I
-I
2
1
1
4
2\
6
1
3354
66
99
59
37
30
Ö
137
12C!
121
10!)
3
1
i
'
2
43
:2
5
5
4
ı
4
33
-I
-'
~ı
ii
019
13"
8 4878
,
t
23
30
73
~~~i-
28
13
LO
2
ı
1
-I
41
--
~
1
it
16
2247
5248
2391
225::1
'.I2!'
4
i
T
--~1ı
1031 ~
1 074
1 408
.
2
4
1
~4
13
Ö
14
98
2
1
3
4
1
i T
529
1 975
10
56
62
66
n
1~-=~2_~-~
6
i1
li
902
131
353
239
~
'
258
298
1
2
6
4
o-§.
=>ı- ı-
..."""
mC
ci)
I
Ön
244
o
.8~
4
5
-I
836\
I
__n-
T
i
z33
=1i
13
10
8
352
~ 730
343
1-11
-:s!
cx
\
a.. c..
--~-
'J
4
8
127
791
787
-:
,
83
256
189
103
mtac..
a..
~o
==
00
EE
T i O
B
7
3
~~
-~
~-
-
ö
1891
1600
1 642
o~
_c.
~,i:;'
1!~
-~--=~:-~---i-=~---
3141
5
7
5
6
'\il
_"i:
-aı
aso
---
~_~i
i
ta
E
~-=
E-e
ciL ta
C.
Q)
-ıı.ı:ı:
C
m
Tutulan. Cases
ta
.c- c
ta
T:
80
4
5
8
5
32
_!
_i
i
12 i
9
4
S
13
38
37
15
9
57
19
9
35
11
13
16
61
101
149
30
76
43
32
211
392
38~
51
4
2
i
4
5
10
3
124
11
12
15
9
16
26
22
29
92
6/
65
81
4
3
2
2
2
3
2
1
22
17
e
1
2
1
-,
ı
2
257
Tablo: 7.2.
Devlamı
Table: 7-2. Countunied
ıg
ı
"g:
g
i ii
'-ca
:!.g
~CD
11L0
Year
-1--.
ö
---1-1
- ---------
Aydın
.-
--
1964
1965
1966
1967
Balıkesir
-
-,
-
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
258
i
-
-
-I
1964
1955
Bitlis
i
-
27 i-i
84 i
286
198
12
28
~S-01
66
1964
1965
1966
1967
_i i
1964
1965
1966
1967
-i
-I
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
=1
-,
=1
=1
i
i1
2
8
1
:2
2
-
ı-
ii
1
T.
-
.
--
1
-
2
7
i
-
~
1
,
70
99
35
10
2
-i
i
-i ,i
-i1
- i!
-I
113
38
i9
159
-i
-I i
"""I
11!
181
113
i
81
ı:J1
,.
2
1
i
-I
66 '
46
i
38
i
3
~i
1
1
ı
9
i
3
4
13
[
:
~
3
13
i
i
i
4
4
i
-I
-
_i,i
--.- i
21
i
12
21 !
i
5
3
61
15 ii
1:; i
i
11
8
18
5
i
~i
71
:f
8'
i
3~.
241
15 i
li
65
i
48 i
i
i
1S
19
i
21
11
3
2
1
i
72 i
~i
2
4
28 i,
201
24 i
741
-i
1
2
Si
21
6,
-I
-
89
gl
1
i
'5
6
4
ı
-I1 i
5
.
T
-I
-I
i.
8
ii
=1 ,
48
27
16
6
i
-i
if
!
i
i
---S-'--
~---
i
- i
-i - I
22
So
-
_-,
- i
-I
21 i
'
20 .i
41
S-<=c.
~
_.! -I
16
129
351
252
124
58
57
124
i
3
-:
12
13
7
189
711
i
-
I
co
";:
'i:~
m~
.-~=ıT
='F
490
78
1964
1965
1966
1967
i
288
1966
1964
1965
1966
1967
I,
7531
793 '
1967
Bingöl
I
1964
1965
1966
Bilecik
I---~-I~
i
i
u--3
2
ci)
-"2g
:3""c
-=CD
I
""
~
o
e~
"C;;
~:=S
mm
-<=
~
c
~
i
.
Co
'Gi=
:gı~.
'g
m$:
~Jj
-1
N
~~
i
ci)
ca
u.- ~
aıc.
eg
...,=
Province
i
o
c...
ci)
:;:;
VıIı
i
.
i
ii
i
10
20
8
11
3
f
2
2
:g
!
~Q.)
i
~
;~
I
',-\
-
- i
--
ı
-
i
O-i
':1
I
44
3& I
24
ı
I'
-=1i
~o
~8
I
°
iii
cu-E
~~
-ı-__~/i~_-:
- ---~~--
-
-
-
-
-
-
-
:J
1
-
1
i
+~9~~-'-
9
559
j
467
ı
-,
')
°:
'375 i
!
-
- ,
- ,
i
i
91
ı
81
-,
i
=1
-I
:
i
i
2::
i -
4~
-
:~:
=
-
=1
=
~~
-i
-
-
-
.J
_i i
-
-I
-
-
9
5
40
3~
[
i
ı
i
i
8
23 i
~9
<:! i
i
7
8
29
51
i
-
-i
31
2
10
87
-
-
-
::6
-'
-
3
I
4
25
-
1
-
-
'
7
73
5
1
I
25:i
-
-
.4
2
-
~
~ ~
--;
i
1
~
15
324
2
9
- i
1&
18
-
2
9
8
1
2.
81
-
536
923
-
ı
i
-
=
ı
1-
1
1
ı
-
-
-
ı
ı
-
-
-
-
-
3
-
-
1
2
3
7
-
-
-
5
1
-
-
-
-
-
2
-
-
1
4
-
1
-
4
1
104
4
-
--
-
2
2
6
-
1
1
-
2
17
-
1
-
-
5
-
-
1
1
-
1
2
4
13
-
-
-
-
1
1
:<
-
3
11
-
2
-
1
7
Ô
-
1
1
1
-
-
28
14
-
-
[--_°--
-
27
22
18
18
2
-
1
1
1
9
"9
--
9
3
5
-
-
-
i
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
41
45
23
=
-
3
-
12
21
23
19
i
-I
1
-
1
4
7
5
5
1
3
2
456
1
-
-
1004
~!
-
4
-
-
-
11
53
1
=
--
12
i
i
-
-
2
6
4
2
-
=
=
:>
192
412
526
312
-
-
1:
6
236
999
280
614
1
-
1~
; i
1 865
109
1 468
114
641
\
'~i ~-
°1-',:-1
'~E
351
-
i
-
=1 -I
_i --
i -
56 i
-
=-1i ı
249
335
-
7
16
97
56
-
i
~
'ı
2~~
i --
-i
1
-
-
1~
2 ~m
;~ i
6:
ö ~
ı
16
17
~~
---~2<t
-
ı
"o
.eb
mC:
~;-i---~;-
6,
!
o..c:
ıri--
Cx
oE
.~.~
'00
'.i
13
-
-
Ölen - Death
Q5
ti
~>'1U"'cO
ıa~
-
-~
Ö:
Ci)
01
.~
~=
e:::
,gı",;:;
~~
cQ)
.~>
~
i
~ğ~
~t:
Tutulan. Cases
ca
ci)
o
..
;::
'o:"~
T:
1
2
1
2
68
114
68
60
9
4
12
7
-
-
-
-
-
-
3
:?
24
10
11
-
41
89
117
52
-
17
14
17
16
-
17
20
17
4
-
-
-
15
23
5
71
18
11
16
26
13
18
13
14
i
37
36
30
33
1
-
1
i
ı
-
74
67
160
90
12
22
15
14
1
1
1
2
Tablo:
7-2.
Devamı
Table:
7-2.
Countunied
<ii
ı::
"C.
o
.. '".....
..ı::
o":
::>
i i i
Province
Yılı
0
:,::;
'"
cı
iii ı::
=<tS
::III.L:
Year
---1-m
T
i
---
Çorum
De>nizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
260
1964
1965
1966
1967
-i
-=
.. ::>
::1
:ı....
mm
.c
---,--
O i
---'--
3
:
6---T~u
-~--,-,
228 (
408 !
390
Gl
1964
1965
1966
~967
2115 '
"q64
1965
1966
1967
54
212
68
1964
1965
1966
1967
153
89
759
281
1964
1965
1966
1967
17
19
70
37
1964
1965
1966
1967
1
1
25
167
1964
1965
1966
1967
66
81
411
491
1964
1965
1966
1967
275
309
2060
802
r
,
-;1
1
4
<tS
o;:
Q)
-.. ....
!-g
Sö
~~
--
2
T
E "~
....
u o":
-ciL-"-ı::
iii
ı::
Q)
ciL Q)
{}
::J
.g3
i
C
{}
ciL
oN .-'"
o
ciL'"
u .-ciii
E
)tr. g
-ciLciL cQ)
{}
c ı::
<ı: w
Çankırı
- ..c
c~
ciL Q)
o
4
------
--T-y-TÖ
Ö
-I
4
3
2
3
2
14
1t
8
2
41 i
2
2
i
1
3i
4
i
2'
4:
1
:
i
1
3
i
=1
~
3
2
;i
15
15
23
30
2
4
2
!Lo
123
~
3s
13
24
3
4
17
11
22
8
1
2
3
1
!i6
4
12
5
1
19
19
25
15
3
."'
2
i
-I
-i
5
5
-,-
129
50
99
6
10
---'._-
i
1
18
14
7
9
4
5
3
2
12
16
29
Eo
3
3
3
14
10
7
12
2
2
1
106
27
27
8
2
r
1964
10965
1966
1967
-i
-I
-I
-I
-I
627
383
526
622
2
79
2
1
3
3
i
4
-I
2
-I
i
~:
=
-I
-
i
i
i
4 ii
I
2
1
16
4
i
)
i
28
ı
.. as
tl)
.. o
Lu
ı:ı.ö.-
-
ci) Q)
..c .....
c
N .:o tl)
.->o .-...
al
Q)
"....
c
Q)
tl)
~
ci)
...
c
Lu
al
Q)
~=
e:g
1/1.~.....
al
ci)
Q)
C
aı
-w:ı c-
.~ >O o
6
N
~2
i
7
-
-.G
1
7
5
2
-
-
i
5
3
10
i
!!i
~
9
10
-1
145
856
634
709
I
i
21
141
17:
"u
'ö
0-'=c-
-.ı-ı->-
0«
13
12
ö
T
-
-
-
-
-
-
-
1
1
477
4
5
14
2
242
83
4
2
3
6
12
19
1
46
:
1:
~~:
~:
32
13
104
126
53
177
i 811
~ 105
I.
15
5
5
16 ,
6
3
5
8
~2
90
299
4
1
'°115
19
48
214
137
94
8111
'1363
1449
1
9
3
22
7
3
69
37
1
1
25
3
30
12
89
14tt
254
6 128
4
612
47
83
16
10
18
42
2
1
23
45
22
37
786
484
635
546
10
5
-
-!
39
29
i
I
10
3
!
i
100
35
66
2
~
44
13
1
98
124
53
3:
i
i
i
~
~~
~
~
;~
3
1~
7
4
22
61
33
1
6
7
5
139
10
2
20
57
256
57
9
288
1
2
11
2
37
34
36
27
56
40
67
39
11
23
12
4
15
3
22
28
1618
1 514
-
Ö
-~ı
17' -
22
9
:::
630
3
-
2
5
-
-
6
7
3
4
2
1
-
9
4
5
54
2
56
91
c ><
o al
..a
~.....
aı c"-
T~
ı
15
Ölen - Death
it)
">
it)
.....
11
ı--ıı-2---ıı-I~I-~-
177
1369
115
4481
2
aı al
~
Lu al
"ı:ı..o..
Ö:
tl)
Q)
.->0E >o E
.2:' .2
CO
ı:ı..o..
--... .....c->-
~cn
13
4
10
12
-I
oJ:
:!::
t:;E
Tutulan
ı
~~
1S
1
131
42
'-o
8
T
-'--0-\2-1-0-
_L
al
C
:;:;
al
"u
'ö
-.Cases
T:
i
8
5
3
3
2
3
5
2
2
1
1
2
1
3
-;1
6
5
2
7
13
12
12
1
2
13
5
1
5
2
14
8
51
26
2
39
4
1
1
23
6
7
3
2
7
26
5
-I
63
66
43
56
t
i
3
5
3
30
39
73
34
1
2
2
2
47
11
114
43
60
125
88
38
3
4
15
10
12
40
80
17
73
91
2
-i i
2
3
3
i
261
Tablo: 7.2.
Devamı
7-2. Countunied
Table:
i
i
i
i
:!::
..c
01
:::ı
.-....=<13
iii..co.
i
Provinre
Gl Q)
uı
c uc
i
-No .-ci)
as g'
i
Gaziantep
1=11- Ö
~i'.
mm
i
i
i
ii
J-TT
O~;T
.1---1-'-
1964
1965
1966
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
içe i
Istanbul
12
68
45
9
1964
1965
20
58
1966
1967
8
20
1964
1965
1966
1967
4
271
1964
1965
1966
1967
12
7
19
7
1964
1965
1966
1967
264
234
442
300
1964
1965
1966
1967
9
42
31
28
1966
1967
ızmir
262
1964
1965
1966
1967
i
i
::: o.
CiCi
~-6-1
i
i
27
.ı
1
37
26
15
13
6
22
4
1
2
1
-j
=1
73
55
43
79
7
6
6
4
q
2
65
20
9
4
3
3
4
i
1
P
5
5
2
10
3
i
S
8
1
2
4
=1
5
11
10
-I
i
i
i
4
2
1
4
5
1
28
36
27
32
11
17
12
6
9
14
11
6
65
196
560
-I
GI..col->
---~----
=1
98
1 i
Q)
..
....
'~T4_0'T
2
66
i
Q)
3
1
2
9
1964
1965
1966
1967
1964
1965
ö
3
196T
.- ~~.~
CE~~
3
----
o.
c""
en-._..c
al c Q)
:~ 2
m:!
i
i
Ü
:::1 U
i
>g~
<Cw
-
o
GI=Q)
uı
i
<ii
c
Ci).-
c .-
ci)
u.-o.
al
C o
-
i Year
Gl
c
Gl
v
:;:;
.~
'C'
.
ci)
Yılı
i i i
o
4
25
39
34
33
i
'i
5
8
8
;:ı
1
2
5
2
61
3
320
12
47
41
44
5
1
1
304
291
189
15
14
8
147
75
68
34
10
1
1
14
5
,:
i
T:
Tutulan.
Cases
Ö:
Ölen - Death
.. tn
:o: '"
o
LG.s:ı,1)
Q)
Gl
'"
--...ci) ";::
Q)
.....
..
ı::
LG
'"
.->iii .-.-....
~.....
ci) '"
_Cı:: Q)
u.ı:I:
ı:
Q)
tn
.!:! >
ci O
-~-
tl
~=
515
LG
!:!
O
~:2
7
:ıı::cn
i
8
tJ
=
43
12
!:
2: =
9
27
25
13
127
402
300
261
1
3
51
52
218
146
93
147
[
5
i
2
1
-I
-
2
8
14
28
37
13
513
299
167
678
83~
"1604
977.
42
67
92
78
2
i
i
3
1
2
Ö
-T-ı'3
31
17
33
,;
i:
-I
_.
-I
128
229
528
415
672
n
i
i
i
:;
2
58
:
::
2
12
3
1
1
6
7
19
5
25
11
55
33
10(\1)
12_Ö
.-'.
ı
27
275
274
39
2
6
3
.-ı-ı- >
2
2
6
-158
=:
13
6
3
6
701
1 086
....
LG ı:
cn.«
Ö
ı':;
16
20
8
12
1
7
6
2
x
o
.Q
'"
.. ....
11
10
4
'
-c
'0
0"<:
_c-
-
T
.Ö
ı
30
25
6
143
17
2
1
6
ı:
1t
T'0
.
>
Q)
.....
ı:ı.c...
=1
87
77
1
a..c...
9
....
Q)
en
E
>';;; ~
SE
.~ .2
00
1--
o
3
"i
'0
o.g
:!:>
':ü 10
:a~
->=
- '"'"
Lo
N
"'c
ro
ı:
:;::
T-I~O=!_<t
i
.~
Q)
.c .....ı:
N .:0 tn
-I
1
19 i -
1
\
ı
2
-I
ı
61
i
18
24 ,
~
-I
1
1
1
7
2
1
2
2
3
4
t
8
910
664
475
612
31
13
25
89
:1
7
1
4
6
4
26
48
28
14
218
369
3
105
3
2
3
2
134
347
66
67
6
4
3
4
31
43
14
5
i
1
5
11
4
6
3
41
69
37
40
4
2
2
21
12
7
20
415
245
234
386
12
3
5
1
51
39
56
38
52
61
59
65
::
5
43
12
~i
-I
2
161
i
5
11
63
16
42
30
~O
9
136
329
65
146
-
29
12
38
1
t
2
10
7
1
2
2
1
1
8
1
263
Tablo: 7-2. Devamı
Table: 7-2" Countunied
i
i
..r::
co
:J
o
u
i
i ii
Yıl.
ci)
:;:;
-III -..r::ro
i
Province
i
i
Year
III
U
III
E
>tI1
C
aı
g
Q
i/)
c
ct
(.)
c
w
c:
C
"-co
o
..r::
:;:
...
OS
CD
i/)
:::1
..
.!::
.c
CD
c
CD
ci)
ci)
o
E
Q)
(.)
:J
::::ı: ~
aı
cc
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıklareli
Kırşehir
i
1964
1965
1966
1967
-
_T_jO
i =i
-I
aı::2~
184
158
112
88
3
1
2
1
1964
1965
1966
1967
30
186
135
21
i
1964
1965
1966
1967
=1
1964
i
-I
i
19615
1967
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
-i
-i
=1
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1&66
1967
I
1964
1965
1966
1967
609
519
710
492
2
247
373
12
1964
1965
1966
1967
-I
-I
I
264
108
112
178
36
2
-i
34
92
69
201
=1
-I
ı
i
79
83
67
38
13
13
2
4
14
7
26
6
60
37
36
28
6
5
4
3
I
2
-I
'23
18
19
4 i
-I
19
32
17
35
4
1
4
5
2
37
35
13
13
1
7
2
1
5
15
42
55
50
29
9
16
11
4
4
9
24
15
17
2~
2
2
11
11
4
1
9
25
34
37
4
-i
i
487
68
85
59
-I
3
4
i)
1
267
63
34
44
i
1965
1
2
=
1964
1965
1966
1967
i
2
1
3
:
6
.,
~i
~i
=1
=1
-4
3
2
1
3
o
16
9
14
25
i
111
3
-, -
ro
"L:
Q)
....
..r::
co
5
T
u-ı-I-Li_J_:~.-
~~~
5136
W2
-
.-..
cu
.ı::
C
-.J___3__'___~~
-ı-/.ö_-
i
.!!?"c.
-~cr.ı
u cı o
en.
.s..c
aıCQ)
:;Q)L
-
i
1
cr.ı
-ro
c
_i
_i
=1
-.1
-I
I
4
7
T:
Tutulan - Cas es
Ö:
Ölen -Death
ı
~
u)
i ~
~:i5
Ö
11 '
61
~
-
39
I
=1
=1
-I
3
11
6
4
2
3
6
26
15
15
6
10
29
79
36
[
ı
~
ı
~i
1
5
23
11
6
712
3861
992
304
2631
1
2 566
-
--
_i
2
286
2114
-
5
5
1094
I
Cx
,g.§
00
]~
~~
ı:ı.
.~<L)
ı:ı.
c..
m -ı-7-
c..
~.~~.
2
10
32
10
2
-:
i
ı
i
2
i
1
2
1
3
tl>
:--ı~2
Ö-
"'c
'0
126
377
173
516
211
679
~~~\
~i
-i
..c
cı
ı->-
o
«
~
ı-
-I
70
19
21
20
11
26
12
25
3
3
4
2
3
1
1
13
21
34
11
73
55
46
37
7
2
4
5
2
4
29
9
14
4
4
12
24
44
51
85
26
2
1
1
1
1
1
15
12
25
21
11
20
16
2
2
1
2
6
11
3
6
26
25
135
34
17
7
18
25
56
44
16
21
2
4
27
35
31
23
59
45
28
94
69
156
7
6
7
6
2
2
18
3
13
17
15
18
1
2
2
23
3
7
2
41
2
i
1~
i
3
7
3
~i
14
14
'l2
9
7
4
20
8
3
129
44
3
!
33
32
64
8
9
6
-I
ı
Ö
6 !
5
=1
6
3
i
T
_!L.
30
16
\
=\
4
2448
2
~.Ö
1
516
1389
-
e>
~~
:am
.!::
13
\- T
Ö
ci)
a;
.
7
885
-
::;:
822
i 1 236
=1
=1
i
1779
12
10
3
1
,i
-
I
-~
NU
<l)
'>
<l)
-
.t::.~
~
Oc. ~
'
65
610
295
593
1
4
8
18
,
~
-
i
T
90
225
434
527
28
26
42
29
~
:;::;
ı
:i2 ~
16
11
9
3
-I
=1
30
1
i
153
697
:i80
465
38
73
84
35
,
ı~:eNO
9
9
7
5
29
29
13
-i
1
i
,:0:'-
~\
'T._7
1~i
I
I
~g
LU:I:
6
.
i
-i~
.~~
Q o
T
~
,
I
N
:0 u)
.~:;::;
-';~
--'--
'
.ı:t=
m
i
I
i
4
1
3
6
41
3
11
11
24
25
i
3
30
4
37
1
1
10
7
3
7
I
4
2
1
ı
i
=
ı
51
1
-
::
i
i
40
36
65
159
237
125
1
10
6
2
ı
265
Tablo: 7.2.
Devamı
Table: 7-2. Countunied
-ı:::
i i i
Province
Yılı
-
:;:;
'"
ı::
«UJ
i
i
E
u
c:
JeT.
~
Maraş
Mardin
Muğla
Muş
1964
1965
1966
1967
i
i
-I
i
2
4
-I
1964
1965
1966
1967
i
13
-
1:
_21
3
5
ii
1
i
1964
1965
1966
1967
=1i
-i
i
-i
-I
i
4
12
32
25
19
1
3
.:::: c.
.ı.....
c6
4
i
i
8
7
4
12
5
ö
T
2
1
1
1
87
114
66
35
11
12
5
5
4
21
43
13
21
3
5
4
2
3
6
32
15
23
30
35
56
4
2
3
7
22
23
22
20
3
1
..
i
i'
7
i
6
9
31
7
4
2
1
3
13
'
1
4
1 ii
:3
4
8
18
4
1
4
1
1
2/
2
38
17
2
1
5 ii
13
60
18
15
i
Q)
i-O-
-I'}
10
27
1 641
913
<ıl
o;:
-Q)-ı:::
.. ....
I
-
56
127
23
53
4'
4
3
1
i
=1
2
1964
1965
1966
1967
-
Ci). .S.D
CIIC:Q)
Q)
i
-
1
82
19
26
43
::ı
O
21
21
=,
Q)
3
I~-!'-i'
272
571
331
140
c:
.~"c.
u.g~
~~-~~~-
32
21
22
1964
1965
1966
1967
Niğde
266
i
i
-I
-I
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
Rize
_i
-i
-i
1964
1965
1966
1967
:s::
i
-i
-I
-I
1964
1965
1966
1967
Nevşehir
Ordu
-
...
T
I
Manisa
~
2
1-
'~I~I
i
tn
::ıu
<ıl
E
~ "ın'"
Q)~
c.
o
ı;ı
c.
Q)
-Q)
ın
ci)
Q)
ı::
Q)
a! cr.
c:
=
<ıl
cıı-ı:::
Year
:!::
.c
cr.
::ı
o
c..,
61
2
5
14
-i
3
20
10
12
9
7
1
3
'.Jl
48
20
50
7
3
88
87
42
16
2
:;
4
1
5
ci)
T ~~_T
,
-
1
- i -,
I
-
-
i
co
ID
(1)
..cc
:~ .~
i
~~
Jj~
E~
~o:
-~~i
i
ı
.~:;:;
~ ~
.~~
00
I
-~u~
1
~
32
i
i
-
13
4
2231
10441
330 i
3B5
ii
ı
i
474
121
1
1
127
128
6
69
26
424
165
672
4462
2179
1
2
5
ıU
10
6
9
6
23
21
8
45
57
18
33
-I
_i
_i
-
i
ı
i
Ölen - Death
ci:
ı:::
~
ci:
.e-g
.>... .....
iii ci:
-~ ci:
u
..iii ci:
....
I
2
9
-
I
i
,
6
I.
1
33
1
6
I
ı
i
ı
a.c..
\
9
tT
T
-
-
784
1848
3 343
1 519
5
22
34
20
21
17
22
4
5
10
82
43
\
14
16
16
12
-.-1
-I
ı
2
102
102
13
1;8
6
53
J4
21
21
16
102
ı:: x
o ci:
.J:ı
....
CfJ.<{
11
i
i T
i
i
12
i
Ö
o
..c
o o.
~ >1-1-
.. .....
iii ı:::
i
T
Ö
1-
2
120 i
14
i
6
7
1
2
3
10
5
4
9
3
1
131
~1 i
141
:2
2
43
1
2
66
89
13
T
Ö
-:-i~!---;\
2
2
15!
6
7
1
!
21
i
33
1
5
45
46
60
68
1
2
2
171
10
10
113
92
47
3
2
1
3
2
9,
9
53
78
422
286
3
2
2
1
43
34
31
33
2
3
i
81
68 i
48
i
i
4
25
4
6
~I
-'
i
:
4
1
1
4
e
4
2
2
i
61
,i
i
~i
106
94
26
58
3
1
2
5
A
2
4
3
7
1
5S
31
15
21
6
10
5
4
2
26
38
53
30
4
9
12
1
3
3
31
23
9
2
'3
3'
10
1
3
1
8
2
6
19
~i
4
1
3
4~
=1
1
41
2
1
2
4
21
;
20
i
i
i Ö
1i-=-
>
i
151
30
25
7
38
"-
2
-a
-i
16
17
10
12
:1
1~~
10
i
Ö -i
(1)
~ .f!l.
Q;~
.->- -ID
E >o E
.~ ,2
00
co c..
-a
o
::ı:cn
6
2
51
17
ı
_"'i:
.
Ö
377
-I
-- i 372
10
:
~=
!~ui-
--i
13
15
1?
7
2
Ö:
o
:Lt;
~
E ~
Tutulan - Cases
ci:
00
.....
.~
0Q;
T:
:.!
4
,
1
3
3
1
2.
5
2
1
1
16
4~
26
8
i
.267
Tablo: 7.2.
Devamı
Table: 7-2. Countunied
i
..ı:::
Iı i
Provinoe
i
i
::>
o
Yılı
-
Year
as tT.
c:
u.as c.
c.
E
1
T
1964
1965
1966
1967
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
i
-I
37
c: ....
-
~~::::1
ımID
~~~iSo
3
4
-
-
-
6
ı
5
1
8
10
221
262
64
13
4
42
1003
554
1964
1965
1966
1967
2
85
124
122
1964
1965
1966
i
ı
i
17
115
-
9
i
i
1
10
2
1
1
5
17
3
2
47
Trabzor
1964
1965
1966
1967
19
20
3
t4
1964
1965
1966
1967
6
33
49
141
74
146
73
82
5
97
75
74
2
58
i
15
5
7
"
14
14
24
12
3
3
23
53
6
12
19
3
19
3
18
10
10
4
1
1
=1
-I i
12
3
1
1
2
1
ı
-
2
5
6
47
41
32
1964
1965
1966
1967
-
3
3
1
128
Tokat
5
ö
284
1964
1965
1966
1967
~~.:!:!
Q)
0.. ......
GI..ı:::
.:::: c.
iii- .-..c
1\1 c:
CD
(1)....
1965
1966
1967
42
16
79
33
268
-
c:
U
1
8
1964
1965
1966
1967
Tunceli
a;
E .-en'-c.
:::1 (.)
"::J
i~,-
T
Gl
C
Gl
1964
1967
Tekirdağ
-
g
2
O
ci)
N .o ci)
o
GI=
1/1 (i)
'tT. ..ı:::
c c:
<cw
ci)
'C'
'-'
:;::
'"
-...=as
iii..ı:::
Gl (i)
1/1 (.)
Sakarya
:!::
tT.
i
3
5
3
3
-1
3
17
36
20
11
6
7
1
2
245
388
278
149
13
18
8
8
\
14
20
18
9
1
1
2
3
4
9
9
..
<tl
<tl
Q)
.....
c:
Q)
ö
~
10
3
5
6
8
3
3
J i~
30
51
187
101
328
-
1 278
1.13
316
5
641
,
-
1 519
1 253
-
302
1460
131
420
2
1
3
6
19
74
-
_i
ı
33
42
5
57
155
462
722
232
ı
2
1
1
9
i
74
547
656
544
53
418
245
49
24
5
43
333
172
971
ö
2
ö"O
c.. a.
_1-
~ .<::
~
t- t-
,
T 'i--ıı--I-T'i-/lJ
1
_i
6
1
4
-I
i
1
1
1
4 '
-ı
-
19
ı
._-
.- i
i
15!
2
7
i
~
8
~i
90
'l2
~2 i
97
73
65
al
22
i
i
-
:1
3
2
12
16
6
4
3
10
-,
_i
12
3
3
2
2
6
10
12
8
9
5
'J
10 i
8
1
4
4
10
2
-,
2
10
3
5
4
3
8
3
79
1
6
10
29
1
5
4
12
.
2
71
.~
-I ii
-I
1 ii
-I
ii
--21 i
i
5
_i
_i
=1
-I
i
ı
3
3
~
2
i
i
3
6
12
45
195
119
-I
27
9
37
26
1
9
14
4
20
I
49
ı
: \
'2
1
1
45
13
1
i
27
i
i
5
1
3
-
33
ı;!
LI ..
T i"
3
-I
23
19
3
~
Cx
']i:!
I
ı;; 1::
i
1.1>c:ı:
i
-~_Ö-ı
3
56
10
5
4
3
i
.~.e
10
3
3
4
180
291
171
149
6
36
20
18
~i
tt
i
ö
1~
22
93
3
17
25
50
2
T
8
1
19
31
48
13
ıQ)
>.
2
\
§E
>
.....
a:ı
ıa:ı
c..a.
:=ıı::rn
'-'
8
3
4
58
84
10
59
93
- ro
!::!
o
N
a;~Q)
.~
~
oc.
~...
i\!
...
l\!
_"i:
~ :2
7
Ö
T
ro
ı:::
:;::;
a:ı
.ı.: .si\! 15
ı-
- c-
6
Ölen - Death
;!:: .~
-ı:ı
.ı.:"'"a:ı
Gl Q)
C
w::ı:
.~ Q~
Q
Ö:
ı
ro
Q)
c:
N .'0>- .'"
-iii .-.....
-i::
...
..Gl
C
Tutulan - Cases
i
:ı:: o
'"
ca:;:::
cı.
.!~ '-'
-
T:
i
3
19
17
8
4
2
5
3
16
12
22
9
62
29
101
96
7
18
43
23
..
"
10
10
14
4
61
34
50
37
10
3
3
7
12
107
157
255
100
1
6
4
2
6
9
4
fı
i
'
2
2
4
2
28 '
51
/1
i
26
I
269
Tablo: 7.2. Devamı
Table: 7-2. Countunied
ili
Province
Yılı
:;:;
'"
..=
-
~
LI:!
iii.ı:::
Year
Gl Gl
iii U
C c
<tu!
i-----.
-
Urfa
Uşak
i
.
-
i
T
Ö
1964
1965
1966
1967
26
114
36a
478
i
i
i
i
i
i
1964
1966
i
i
.i
i
1966 i
1
1967 !
1964
1965
->:
ii
- ,
--I
i
i =1
i
1966 '
i
1967
!
!
2.70
i
-
i
i
-
-I
-,
i
i
i Ö
-
1
2:
7
3
6
9
-
195
166
139
-
33
2 :1
1 81
i
39 i
i
i
-
2
1
2
---,
._-
-
'-
-
-
246
15!!
131 7
1966
1967
Zong.uldak
i
l
1965
1965
i
-
1964
1964
i T
-
3
135
2
186
1967
Yozgat
-1
-.
2
-
--
-
-j
-2
-
Gl
caCGl
Gl
3
-,----i
1--
1965
Van
S
'L:
-..GI.ı:::
....
-~~~ ....
:;:'
.. U
:J
:::5 ıi_fD.
cc
ı
co
u ~~
ii)..=.0
iii Gl
.c.
CI'J
-co
C
Gl
C
E ,~'Ci
.~
'"
.2
GI=
,s
~
i
-I
-0
.'!::
.c
Gl.
ca cE g
)tT.
co
1
.ı:::
c:
:J
o
t.c:
CÖ
4
-
i T
1
4
-
-
1
-
-
-
-
-
-
4
5
-
5
-
);
- i 2
- i ,.
-
i
-
i
i
i
i
. T
~._---
-
2
-
-,
-
1
-
39
15
17
Ö
--
23
11
1
1
1
21
21
14
3
3
3
17
4
4
113
2
2
10
25
-
5
28
1
-
- ---
26
16
-
12
-2
-
110
141
110
74
5
8
3
5
16
i
i
-
2
-
-
5
Ö
~i
!
-
-
.:::: co
8
14
5
1
2
2
-
T:
Tutulan - Cases
Ö:
Ölen - Death
ca
.. ci)
:;:ı
o
la
-c.'t
ci) Q)
N --tl)
-.;>- ~
ca
"i::
Q)
......
ı::
Q)
:0
c.
Q)
-w::ı::
C
.~ o~
Q
rı
1
i
......
~
ci) ca
i
6
E
la
..cı
.....
N o
~
i
7
,E
6! ~
:='::Cf)
:2:
~
O
_T-
ı---~
2
1
24
51i
27
21
3
3
10
7
10
63
25
97
5
6
89
86
116
1
-
3
1
21
~2
36
:38
23
221
1 881
2 000
191
428
1 116
574
134
2199
-- 4.795
4424
377
959
1514
496
11
34
36
43
2
i
120
:520
57
281
i
Ö
-
3
15
19
6
10
2
32
1
4
1
2
6
102
1
39
52
40
1
13
17
32
1
1\
-- i
-
10
7
i
3
11
1
119
9
~.
-,
2
16
2
-=1
i
2 ii
10
\
--
2
22
5
2,
i
21
\
1 i
i
31,
~i
i
3
5
5
1
=1
i
-I
1
1
2
6
4!
91i
60
3
i
'<!
94
i
i
i
o c.
-.ı- ı->13
12
T
:~--_Ö
4
50
"D
o
.r:
x
ca
.....
......
c:
0«
11
'0
1
1:
c
o
oc
..
la
-~--:~\
i
1
>o E
.~ _C2
00
c.a.
"E.
10
T
>)
Q
....
.-E
.-.. ......
>la
.. ca
.....
cu ct!
c.a.
189
~
Ö_-~.-
~
ii
-ö
ca
ı::
:;::;
ca
.....
.....
Q)
ct)
~
-~
ci)->--Q)
"D
o
--..
ci)
..
C
ca
Q)
.c ....
ı::
2
-
-
1:-
5
3
i!
Ö
22
i
i
28 i
27
32 i
1
2
ı
!
i
8
3
4
22
9
1
6
6
33
66
57
31
50
32
35
32
27
45
54
37
59
63
15
2
2
3
1
24 ,i
69
51
62
65
2
18 '
19 ,
27 1
i
3
1
1
1
3
i
27.1
Tablo:
ihbar edilen bazı enfeksiyöz hastalıklardan
vak'a ihbar nisbeti 1964.1967.
7-3.
1000 nüfusta
Table: 7-3. Notification rate per 100000 population of some infectious
diseases, 1964 - 1967.
..
.<=
OJ
Vıi
~....o~(.,)
Year
OJ
~ciL c:
u
ciL 'c.
i
i
,-.
2
o .<=
ı:ııı
3
1964
1965
1966
1967
i
ciL
o
o
E
>cı
ai
~c.
.;:
GI .<=
...
- a
ii
Gl
.~
.;:
~Gl
...
c:
Q)
c
ciL rJ)
N
;>,
iS iS
iS o
68.7
22.7
67.7
23.0
109.0
94.0
16.4
13.2
0.3
0.5
1.5
1.6
..c
N
o
>~'iii
.:ıı:
Gl
-cGl
w
i
i
i
rJ)
:;:;
ro
aQ)
'<=
rJ)
o
:;:;
(.,)
Q)
""
-=
6.3
10.0
14.2
11.4
i
i
i
,
.:ıı:
= i.
E
:§
ca ı-.
N
7.4.
o
~ :2
135.0
400.1
375.5
310.6
(*) 0.14 yaş grubundaki nüfusa göre hesaplanmıştır,
Tablo:
ı-.
Q)
....
.:t
....
i
i
i
i
i
......
...
....
i
ro
Q)
>
.2
.....
Q)
-;:
iii ro
~(.,)
ci)
6.2
5.1
5.1
4.2
:ıN
-g
::.::
rJ)
Q)
:.a
ro
o::
0.1
0.1
0.1
0.2
-o
+=
ciL
ıa
:ı::
Qj
>-
-ı:>
'0
..c
c.
:;:;
Eo
Q)
>
>-
x
c
'E
o
>- .~ of
~+=
ciL
O o
~c.. tn
-
ro
~c..
0.8
0.8
0.9
1.6
...
Q)
Eın
\
-
1.9
3.4
12.8
5.1
3.4
12.8
14.6
6.0
4.4
3.5
15.2
10.2
(*) Calculeted according to 0-14
age. group.
Table: 7-4. Deaths per 1000 notified cases in some infectious diseases.
- 1967.
Hastalıklar
Yıl
Diseases
Year
Boğmaca - Whooping - cough
Difteri . Difhteria
Kızamık.
Morbilli
Poliyomiyelit
- Poliomyelitis
Tifo . Typhoid fever
Bulaşıcı menenjit
epidemica
272
- Meningitis
cenebrospinalis
i
ihbar edilen
vak'a
Cas es notified
Ölüm
Deaths
-ı:>
ro
ı-.
'0
..... o '<=
'<=
cc
><:( j:: ı---.__.._---
ihbar edilen bazı enfeksiyöz hastalıklarda 1000 vak'ada ölüm
oranı, 1964.1967.
1964
-
1000 vak'ada
ölüm oranı
Deaths per
1000
notificiations
1964
1965
1966
1967
8818
8820
14 697
12984
42
48
129
86
1964
1965
1966
1967
4.8
5.4
8.8
6.6
2921
3025
2223
1834
300
303
169
166
102.7
100.2
76.0
90.5
1964
1965
1966
1967
17312
52617
50614
42 906
113
958
371
414
6.5
18.2
7.3
9.6
1964
1965
1966
1967
244
629
1975
814
11
14
98
27
45.1
22.3
49.6
33.2
1964
1965
1966
1967
3425
4019
4878
3354
137
120
127
105
40.0
29.9
26.0
31.3
1964
1965
1966
1967
351
301
412
268
20
26
19
29
57.0
86.4
46.1
108.2
-
Tablo: 7.5.
Türkiye'de yapılan aşılar, 1964 1967 (*)
Table:
Application of vaccines in Turkey,
7-5.
Aşılar
.~
aşısı
Boğmaca
1964
i
Vaccines
i
781917.
i
vaccine
!,
Difteri aşısı - Diphteria vaccine
Tetanoz aşısı. Tetanus vaccine
Tifo aşısı - Typhoid vaccine
Palio aşısı - Polio vaccine
Kolera aşısı - Cholera vaccine
Çiçek aşısı - Smail pox vaccine
BCG aşısı - BCG vaccine
'
:
2 213 892
_.._-----.--------
!
37610
2 046 609
i
1 518182
:
4186157
301 277
3 245 730
2316041
i
i
i[
1 684337
4540145
4501 241
5 573 7Tl
5 624 020
7135565
8521 380
4145087
1 387213
3 952 530
3 450 864
5 554 254
2 566 825
12612537
2 693 983
3 545 883
i
5470825
i
- ---
1 484 722
5312935
2476476
:: 976 367
'
i
1967
196
i
37139;;
I
C")
[
i
- Pertussis
- 1967
1965
,
i
:--~--i
~._---
1954
ı
«,) Verilen rakamlar doz sayısıdır. Yani aşının cinsine
göre birinci, ikinci, üçüncü dozlarla rapellerin toplamlarıdır.
Tobla:
7.6.
Table:
7-6.
C") Fig.ures show total number of doses
third and «rappel" doses) applied.
(first, second,
Bakteriyolojik ve kimyasal analizi yapılan gıda maddeleri,
1964 -1967.
of foodstuffs,
and chemical analyses
Bacteriolojica\
- 1967.
1964
Analizi yapılan gıda
numune sayısı
Yıl
Ye a r
Number of analyzed of
food stuffs specimens
Gıda Maadeleri Tüzüğünde
i
I
~I
Accordi~g_!_O ,foods!~ffs
~eg~_a!i~~~-
Uygun
Convenient
Aykırı
Inconvenient
,
--~
~
'-
Year
Tablo:
7-7.
Gıda maddeleri
1964 -1967.
Table:
7-7.
Control s made in places where foodstuffs
sold, 1964 - 1967.
ı-----
Kontrol sayısı
Numberof
i
Convenient
I
121
292
127
132
545
044
332
666
i
are produced and
~-_._.
Uygun değil
Uygun
Kontrol sayısı
Uygun değil
Uygun
yapılan kontroller,
Gıda maddeleri satış yerleri
Places toodstuffs are said
Gıda imal yerleri
Places where foordstuffs are prouced
controls
1964
1965
1966
1967
imal ve satış yerlerinde
~
Yıl
10192
13152
27 872
32 096
24721
19447
38147
49 873
34913
32 599
66019
81969
1964
1965
1966
1967
108 359
204511
96 533
118853
i
i1--1Inconvenient
13186
87 533
30 799
13813
Number ot
controls
i
Convenient
,
526 628
605117
322 895
437 467
i
\
i
ı~~onvenient
i
i
i
468471
391 653
i
i
::: :::
58 157
213464
35 000
52110
i
273
Tablo: 7.8.
Bakteriyolojik ve
suları,
1964
kimyasal analizi yapı/an
içme
- 1967.
-
kullanma
Table: 7-8. Bacteriological and chemical analyses of waters, 1964-1967.
numune
sayısı
Number of analyzed of
food stuffs specimens
Ye a r
1964
1965
1966
1967
11 854
12850
32115
29 590
i
Tablo: 7-9. Bakteriyolojik ve
1964 -1967.
Table:
Gıda Maddeleri Tüzüğünde
According to foodstuffs Regulations
-Uygun
Aykırı
Convenient
Inconvenient
Analizi yapılan gıda
Vıi
7-9.
7484
6383
15 365
15715
kimyasal analizi
yapı/an menba
and chemical analyses of
Bacteriolojical
4370
6467
16750
13875
suları,
spring waters,
1964 - 1967.
Gıda Maddeleri Tüzüğünde
According to foodstuffs Reçıulations
Analizi yapılan gıda
numune sayısı
Vıi
Number of analyzed of
food stuffs specimens
Ye a r
---~-----
Uygun
Convenient
Aykırı
Inconvenient
7484
7383
15365
15 715
4370
6467
16750
13875
--~~~~----
1964
1965
1966
1967
11 854
12850
32 115
29 590
Tablo: 7-10.
Çe,itli çevre sağlığı çalışmaları, 1964 -1967.
Table: 7-10. Various environmentai health activities. 1964
'Kontroller
Control
Organoloptik gıda kontrolleri
rols of foodstuffs
'Kontrol edilen umumi
publio
mahaller
and improved
274
edilen helillar
5
2 757 628
- Control s
- Contrals
196
1967
cont.
2 352 854
2074 142
1 424 794
241519
209 366
of
250516
Kontrol edilen sınai müesseseler
;:ıdustrial institutions
196
!'
- Organoleptic
peaces
Kapatılan ve ıslih
1964
s
-1967.
293 035
of
10420
9117
6890
- Privies closed
i
30219
57 397
96 171
9519
133 954
,
Dış memleketlerden
rolleri, 1964 - 1961.
Tablo: 7-11.
gelen
Table: 7-11. Control of aeroplanes
1964 - 1967.
istanbul.
<::
ı
a.
i
i
ui
ci)
i
5437
U
i
i
40
562
1967
-i
501
187
ı::
>°""
ıx....g.
CD ı::
..!:!E~
o=>",
>Za.
4857
19
ı
4307
2
603
461
2165
260
580
419
23
i
i
i
UlOCl)
>°"" CD
iii
ui....c:
CDı::
:ı..o ci)
uEtI)
o~(1)
ı:: ci) CD
..o ci
5ı
..E E
O)=>o
ı:ı.Zu
>Z
690
380
146
586
142
854
!! 1.+en
I
Cii....E
172
08
490
>
iii_ı:: 21
~Z
46
i
iii
1
iii>
iii....°
ui CD
.x..o
ca E
i.)<=>
-"+om
:ı ..o CD
=>0
ı:ı.Zu
i
'"
C.
iii
CI)
°
Cii....E
c CD ci)
i..o c.
i
614
16
674
52
i
\
i
CD
i
..EE
o)
682
12984
495
41
6945
196
~Z
748
i
Adana
tl)
21
CI)"f-c
ciL E
i.)<=>
=>Ci)
>z~
10
4791
CI'J'4>°
ix....
ci)
.x..o
Eti)
Ö
i~i
i
537
1965
o....
1i
1964
ii
~ı-ui
-c.ı~
>
ciL
ci)
en ....o:
ci) ı::
:ı..oCl)
i
~E E
o)
ı:ı.Zu=>o
-
'"
!~cn
i
i
o..o"'1i
i.)< =>
~Z
------
ci)
c
.xiii ..o
E
i
~i
>
«Iı.-t:
UlOCl)
ai ....E
CI)CI)
iii
'o
>
ciL ....
i
i
Year
iii
countries,
- Esenboğa
Ankara
~------;;;
ci)
Vil
coming from foreing
Veşilköy
ci)
uçaklarda yapılan sağlık kont-
4583
539
204
5423
91
6805
-_o .- -,----
Bulunan
fare sayısı
Tablo: 1.12. Gemilerde yapılan deratizasyon çalışmaları, 1964 -1967.
Table: 7-12.
Deratization activities under taken in boats, 1964 - 1967.
.&:~
Vapur
,-~
vıı
sayısı
Motor
sayısı
Year
Number of
boats
motor-baats
Deratizasyon
Vonilato
Number of
Tons
i
1964
185
57
i
185
i
1965
1966
56
50
istisnai
Toplam
Obligatory
Optional
Exelusive
Total
-
892
1967
60
175
i
502
307
209
235
204
29
24
-
i
Number of
rate found
510
20
34
57469
46
192
ihtiyari
26
560
Deratization
Mecburi
2
98
-
--------------,._,---------~
571
509
205
238
2~
415
i
275
R. S. M. Hıfzıssıhha Enstitüsünde üretilen ve teşkilata sevk
edilen aşı, antijen ve serumlar, 1964.1967.
Table: 7-13. Vaccines. antigens and sera distributed to the organisatian
which are produced at the R. S. Central Institute of Hygiene,
Tablo:
7.13.
- 1967.
1964
1964
AŞı, antijen ve serumlar
1965
~_.-
Vaccines, antigens and sera
_.-
~
Litre
Litres
_.,
Cm]
-
i. Aşılar - Vaccines
1. Bakteri aşıları - Bacteria! vaccines
(TAB) - Typhoid v.
Tifo aşısı
Kolera aşısı - Cholera v.
Boğmaca aşısı - Pertussis v.
BCG (deri için) - BCG (intracutaneus)
BCG (ağız yolu) - BCG (Oral)
Nezle aşısı - Anticotarrhal v.
1967
u_--
----
Litre
Litres
~_.
~_.~~
,
1966
'
Litre
Litres
Cm3
i
i
Cm!
Litre
Litres
CmS
6138
3540
10879
7251
050
i---i--i
i
i
ü
S
Ü
S i
.. i
U !
S i
i
S
ü
~
Ü
S
Ü
S
i
- :i
-
6352
6328
101
122
24
31
619
582
13
12
2
-,
-. i
i
i
i
9 065
7011
1402
1361
25
30
i
4033
4788
20 458
15 400
,
I
ii
i
i
'
1
882
855
3
2
630
587
3
6
580
i
i
'
i
i
810
'
-!
050
932
890
310
230
935
400
1874
1870
275
275
4
8
35
750
100
158
218
721
921
380
500
100
610
2
2. Virüs ve ricketsia aşıları.
Virüs and ricketsial vac.
ü
Kuduz aşısı - Rabies v.
Çiçek aşısı (yaş) - Smail pox v.
(kuru) - Smail
Çiçek
aşısı
pax (dry)
Tifüs aşısı - Typhus v.
Enflüenza aşısı - Influenza v.
S
Ü
S
Ü
S
Ü
S
Ü
S
1927
1 918
91
92
944
859
500
I
300
375
i
2186
2052
180
180
1
348
144
1
1
260
140
963
650
040
,
1760
1702
123
131
957
030
126
14
3
2
700
398
4
3. AnatoKsin aşıları - Anataxsin
vaccines
Difteri
aşısı
-
Diphteria
ü
v.
Tetanoz aşısı - Tetanus v.
4. Karma aşılar - Combined vac.
Tifo + Tetenoz - Typhaid +
Tetanus
Difteri + Tetenoz - Diphteria-
tetanus
Tifo + Difteri - Typhoid ,Diphteria
Boğmaca
-
Difteri - Pertussis
+ Diphteria
Tifo - Tifüs
Typhus v.
276
- Typhoid
+
S
Ü
S
383
423
59
64
220
333
35
76
ü
S
Ü
S
264
295
110
67
943
625
1 140
1 177
Ü
S
Ü
S
579
518
878
986
69
112
Ü
S
i
:
i
-'
-
-i
i
1 120 i
571
871
907
60
65
134
128
130
87
1308
1333
1589
1092
323
130
160
312
49
244
178
164
77
600
1434
1 020
722
803
100
700
500
67
98
47
150
Tablo: 7-13. Devam
Table: 7-13. Countunied
Vaccines,
---,---~
ve serumlar
antiqens
-i~--
Litre!
Litresı
and sera
-
~----
Tifo + Difteri + Tetenoz
Typhoid + Diphteria + Tetanus v.
Difteri + Tetenoz + Boğmaca - Diphteria + Tetanoz +
Pertussis v.
S
antigeni
- Wasser-
-
- Meinicke
an-
Ham tüberkülin - Old tuberculin
Saf antigen metilik- Antigen
methylique pure
Sulu antigen metilik- Antigen
methylique diluted
Tetenoz
- Tetonus
Difteri ('Konsantre)
(Goncentrated)
Diphteria
- Anthrox
Akrep - Scorpion
Gazh gangren (polivalan)
gren
- Gan-
Normal serum - Normal sera
Kuduz - Rabies
Hemolitik
sera
S: Sevk
serum
-
,
Litre
Cml
-
-Litre
\
Cml
Litres
1 382
3371
2998
-L-L~~::
- i 3 '188
734
705
1 223
1 159
1980
1505
281
450
S
i
Ü
-:-~3~--
i
Hemolytic
5
9
12
14
800
827
111
111
1093
1 167
99
91
1
ü
500
,2
i
S
i
i
S
i
ü
!
i
340
415
200
400
400
080
565
710
520
070
455
655
100
100
4
6
6
8
718
659
117
117
740
250
920
Ü
S
260
-
,
S
450
-
i
Ü
s
7
6
611
590
150
150
ii
065
270
700
820
835
320
:
i
400
i
585 i
400
160
500
800
360
500
050
i
-I
S
s
Ü
4
040
Ü
Ü
S
Ü
S
Ü
S
Ü
S
Ü
S
Ü
S
Ü
5
ıSO
'
- Tetanus
Difteri - Diphteria
Ü: Üretim
ü
S
Ü
S
(Goncentrated)
Şarbon
i
ü
(konsantre)
I
3054
10
10
13
i
S
- Sera
Tetenoz
i
i
Cm3 I
i
ü
S
tigen
III. Serumla
'---
---
Litre
Litres
1967
i
\
Kahn antigeni - Kahn antigen
Mantoux (PPD) - Montoux tuberculin
Ağlütinasyan için ölü antijen
Killed antigen for ag,lütination
antijeni
\
S
mann antigen
Meinicke
i
Ü
ii. Antijen ve allergenler - Anlig.ens
and allergens
Wassermann
--
Cml,
\~;,-Ü
196
1965
1964
AŞı, antijen
1396
1 577
126
55
1077
697
176
70
524
356
57
21
337
112
101
99
32
27
-i
-i
-i
i
ı
--I
-i
i
-
--I .ı
-
i
1 614
1675
21
-I
-I
=\
i
i
i
27
1 137
882
123
115
385
\
76
22
453
176
13
6
27
32
11
\
i
i
1390
1 695
14
1 798
1 650
6
475
401
77
261
552
76
90
350
435
114
65
385
350
164
146
26
25
\
i
730
800
!
i
i
i
!i
74
350
i
400 i
-!
340
ı
450
15
55
399
202
i
i
i,
i
i
i
!
i
i
!
i
ii
ii
158
140
i
21
\
26
i
I
:i
11
i
\ -I
-1
!
-i
-I
=\
350
250
050
\
300
500
350
900
750
I
_i
-i i
\
750
100
880
- Production
- Distribution
277
Tablo:
7-14.
R. S. M. Hıfzıssıhha Enstitüsünde
yapılan
bakteriyolOjik
tahlil, tetkik ve kontroller, 1964 - 1967.
Table:
7-14.
Bacteriological analysis, investigations and controls made
at the R. S. Institute of Hygiene, 1964 - 1967.
Tahlil ve kontrolün cınsı
Kind of exeminations and analysis
Toplam
-
1964
11965
1967
/1966
J
Total
939371-;";;-1
-
Muhtelif kültürler
Various eultures
Muhtelif Aglutinasyonlar
- Various agglutination
Wassermann testleri
Wassermann tests
Kahn testleri - Kahn test
-
Diğer frengi serolojik muayeneleri
syphilis .
Yiyecek ve içeceklerin kontrolü
- Other
-
Controls
examinations
of eating
i
3 461
2 787
21 725
21 725
tests
serologieal
i
for
I
;;...
2 636
2 216
19717
19717
122117
1 863
2 048
16150
16147
1301
728
17291
i
and drinking
103
579
756
1642
6126
278
577
747
1664
6405
310
549
19
2585
subsanees
18544
Klinik kan muayeneleri - Various blood examinations
Sularda coli aranması Water examinations for E Coli
Antibiyotik hassasiyet testleri - Antibiotie sensitivity tests
Dışkıda parazit aranması
- Faees examinations for parasites
Otovakesenler - Autovaeeines
Sipermogram - Spermatozoa Count
Weinberg reaksiyonu - Weinbege tests
-
Cazoni reaksiyonu - Cas on i tests
test - T. P. i. tests
Tüberküloz tetkikleri - Examinations
,
i
T. P. i.
Virolojik incelemeler
Farmakolojik
muayene
-
,
for tubereulosis
Virologoieal examinations
ve araştırmalar
- Pharmaeologieal
28
263
:
i
examinations
6203
Tablo:
7-15.
Table:
7-15.
667
5901
7100
361
509
20
535
94
26
518
52147
6552
9823
I
i
278
77
9
'587
24 269
5822
6590
46
11
750
23 252
4204
I
437
2307
11 937
399
728
16
.
420
88
11
551
36315
4618
8026
i
i
R. S. M. Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılan kimyasal tahlil ve
kontroller, 1964. 1967.
Chemical
analysis
and controls
made
at
the
R. S. C.
Institute of Hygiene, 1964-1967.
Yapılan tahlil ve kontroller
Analysis
- Total
suyu - Patable
and eontrals
done
-
-
-
portakal
Alkollü içki/er
278
-
özleri - Sugared orange
Aleohalie drinks
extraets
1966
~.~-_._---_.-
-_..._-----..
1967
-
n_-."-
7649
7506
9552
13520
966
49
1449
557
70
1433
67
813
46
1724
453
99
1929
32
996
43
1039
281
64
3753
75
1675
45
2870
532
73
4083
847
85
49
9
104
67
2948
8
17
2335
11
6
water
Maden suyu Mineral water
Yiyecek maddeler Eating substanees
Içi/ecek maddeler - Drinking substanees
Ilaç ve zehir Drug and po isan
Biyolojik tahliller - Bioehemieal analysis
Sabun tahlili - Seap analysis
Deterjan tahlili - Detergents analysis
Boya tahlili - Dye amilysis
drar tahlili - Ürine analysis
Şekerli
1965
-~------
Toplam
Içme
1964
i
3197
3330
---
Tablo: 7-16.
R. S. M. Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılan
ilaç kontrolleri,
1964 -1967.
Drugs control made at the R. S. C. Institute of Hygiene,
1964 -1967.
rable: 7-16.
Vapılan
kontroller
Control s done
1964
1965
~--~---~---
Toplam
1967
_._-----
4184
- Total
196
5639
4552
6234
i
-
Antibiyotikler
378
358
83
37
181
110
50
118
132
314
50
412
52
299
15
57
252
250
145
173
Antibioties
Vitaminierin mikrobiyolojik tayini - Mierobiologieal assay of vitamines
Vitamin ve tonik müstahzarları Vitamins and tonies
"'ormon müstahzarları - Hormone preparations
-
Narkotikler,
uyku ilaçları
-
ve lokal aneztezikler
Nareoties
-
Drugs
-
-
- Sterility tests
Diğer müstahzarlarda sterilite
- Srerility
in vaccines and sera
testsin
i
176
80
79
42
299
115
555
1290
440
394
-
Aşı ve serumlarda sterilite
i
171
173
443
for
heart, eireulatory an autonomie systems and blood c!otting
Diğer farmakolojik incelemeler
Ather pharmaeologieal eXBminations
Sulfamanides and antituberculous
Sülfamitler ve tüberküloz ilaçları
drugs
Diğer müstahzarlar Other preparations
Diğer antiseptikler - Other antiseptics
Ensektisitler - Inseeticides
Müstahzar olmıyan kodeks muayeneleri - Codex examinations
Aşı ve serumlarda titraj ve teşhis
Vaceine and serum titrations
Aşı ve serumlarda zararsızlık - Vaccine and serum safety tests
Diğer müstahzarlarda zararsızlık - Safety tests in other preparations
-
i
loeal anos-
theties and hyphoties
Biyolojik zararsızlık testleri - Biological safety tests
Kalb, damar, otomom sistem ve kan pıhtılaştırıcı ilaçlar
392
I
other preparations
87
164
272
10
242
171
704
1 678
533
393
383
I,
65
196
233
21
152
119
913
178
294
230
334
1025
1612
691
503
1231
ı
Tablo: 7-17.
Resmi ve özel bütün göğüs
sanatoryumlarda
ayakta
ve
1964 -1967.
hastalıkları
yatakta
hastaneleri
tedavi
ile
edilenler,
Table: 7-17. Out - and in - patients in all official
of chest diseases
and sanatoria,
ı
tl)
(ii
....
-
'c.
tl)
!!!-ı::o
>:'t
VıI
Vear
Gl ....
C CD
aı.o
....
en E::ı
as
XZ
---~-
Vatarak tedavi gÖrenler
i
_n
i
tl)
-o
o
.o
iii....
;.aı o
i
ci)
In - patients
i
i
and private hospitals
1964 '- 1967.
i
i
i
i!
.;
aı
>- z
11111
10856
11 319
11 067
68
45
49
49
1/1 ....
CD
:!as::ı E
i
c
.!-O
Gl
1..
caı
ac
iii:!
aıaı
X>-
1
O
:ı
U
"-ı::
:ı
.Q
as
CD
c:
....
CD
<.>
tl)
,-
48
46
48
44
260
361
545
773
...0
i
it;;....
i
i
i
tI)~
!1
i
....
>aı
--o
i
i
i
"1:1 ı::
Gl CD
....
-....
aı
aı
.... c.
..:ıı:
aı ....'
>-::ı
<cO
..:ıı:.o
ı
tl)
-ı::
aı
c""
Gl ii)
-
:00
i
...
c'2
ii)
C
::s
cı "+O
c-ı:: ....
as
c1
.;:: ı::
~-
)!.3
-_.._-_._-~-
--
i
i
1964
1965
1966
1961
48
45
46
49
545
889
908
264
58
57
58
54
421
883
763
305
i
2498
2370
2391
2404
7663
3102
1821
1128
2 809 284
2514044
2 985 826
2 523 870
~
279
7.18.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı göğüs hastalıkları hastaneleri ile sanatoryumlar, yatak sayıları ve çalışmaları, 1964.1967.
Table: 7-18.
Hospitals of Chest Diseases and Sanatoria Attached to the
Ministry of Health and Social Assistance, Number of Beds
and Activities. 1964 - 1967.
Tablo:
-
----.
ci)
cij
Vatarak tedavi görenler
i
In
:t:
;
Vıi
i
ıi
Year
i
i
n
~c.
ci)
O
ii) ..r::
>. ......
1/1 o
'"
cıı
ı:: Q;
as .o
....
1/1 E
~Cii :::J
X Z
tl>
"tl
CD
_oc
!!!......
>- o
i
i
I
i
i
ii
32
i
8690
32
8625
i
32
8652
ii
ii
35
8518
!
i
1966
1967
i
~z i
i
i
1964
1965
ii
--
i
i
'S: ......
"tl
"' c
cıı
ID
"" :':;
ro
....
c.
as
......
'"
..:.:
>«O
:::J
-o
Ö'"
"tI
cıı...
ID
::ı
u
::ı
"'
ı::
",- '"
....1:
tl> ciL
oc
",'"
:ı::~
ii)
>.
ciL
1/1
ı::
cıı
a:;
>-
- --i
i
...
CD
..:.:.0
'" E
""::ı
1/1
'"
i
-_n_--i
!
- patients
o:
ID
'..r::
o
if)
C
cıı
cı
~:ci
!
'"
-E
ro !
>:;
ID
cı ii
C;;
I-_nn
56 349
49771
41295
45478
2386
49 968
40 222
2263
48 259
47021
50 075
45571
41594
37 926
2264
2269
i
6090
i
i
'"
>-
ı::
2
o")
:::1
cı
......
ı::
..r::
......
..!!!
...
ciL
>
o
o:
ID
--ı
2147676
7483
1 936 597
6217
5376
2341230
1 902 750
!
i
Tablo: 7-19. Verem savaşı dispanserlerinin çalışmaları, 1964 - 1967.
Table: 7-19. Activities of tuberculosis dispensaries, 1964
Müesseseler
Vıi
Institutions
Year
Toplam
To t al
Dispanser
sayısı
Number of
dispensaries
Persons
examined
1 425
1 400
1 500
2 022
-
Sağlık
ve
SosyaJ
Vardım Bakanh-
i Muayene
edilen
RadyolOjik! Laboratuvar
Tesbit
Tüberkilin
Bee aşısı
edilen !
testi
hasta
Laboratory
X - ray:
Tübercu!ine
sce
examinationsexaminations,
Patients
tests
vaccinations
i.
i
297
073
564
029
1 312764
1 312239
1 396 996
1 737745
81
87
867 623
893674
737 953
786 27.7
ait- Mi
1966
92
989 230
nistry of Health
883 133
1967
125
1 321 998
1 083 425
Dernekler.
Associotions
166213
179 048
239 262
241 '137
ii
i
i
i
47 699
53851
56 287
54 350
1964
1965
1966
46
46
55
557674
506 399
511334
574811
525 962
513863
1967
45
700 031
654 320
!
!
i
!
i
i
i
ı
578
640
601
875
112445
117176
37 346
40 397
!
160 580
39 987
182 784
44 047
i
i
-~-
280
imuayeneleri
muayeneler
1964
1965
ğına
- 1967.
i
!
i
983
371
542
778
115868
155 853
207 .00
187702
406 566
523 929
447 760
660121
76912
130 072
171329
159 144
172417
116 442
153 782
215657
38 896
25781
35771
28 558
i'
53 768
61872
78 682
58 353
10353
13454
16 300
10 803
i
i
'
!
Tablo: 7-20. Türkiye BCG kampanyası
loble:
çalışmaları,
Activities of BCG campaing in Turkey, 1964 - 1967.
7-20.
Yapılan BCG aşısı
BCG vaccinations
'';::;
rJ)
..ciL
Year
.!:
;:;
.x
2
iii
c::
o
rJ)
-S
..a
ı-
':J
ı-
:::ı
...
cı
0
Ü
m
"'"
cc~
Q) \::
QJ
'';::;
rJ)
..Gl
::ı
...
C
QJ
.cı
.
,-..
::ı
.cı
2m
Kampanya dışı çalışmaları
Other activities
-Yapılan BCG aşısı
Kampanya çalışmaları
Compaign activities
Toplam
Tat al
Yıl
-1967.
1964
0
.!:
III-Ü
ca ilica
..... >- .....
~(G~
.... -= Q)
en Q.....
GL III.....
;:;
.x...
ciL
.cı
:::ı
ı-
~(Oa;
.... . ....
cı~'-0'-
ı- > <ı:
2
m
QJ
c::
-S
':J
ı-
------
i
m
"'"
cc~
,!caı.... -= CD
en c......
<ı:
ı-GlIII"'"
>-
'
y;
c:J
,-..
::ı
.cı
::ı
...
C
'''
orJ)
QJ
QJ
-
iii
""'
..a
Yapılan BCG aşısı
BCG vaccinations
cı
0
0
Ü 11L-0
ca ilica
Bı
cb
cr
~>- ro
""''''''~(O~<D
:ı-
cı~ '-0
i
:ı-
m
.....
:;
o
i
BCG vaccinations
,-.. y;
::ı
C.cı
:J
rJ)
m
QJ
..Gl
QJ
""'
.=
;:;
.x
Q)
c::
:J
....
'-'
QJ
.cı
:::ı
..a
::ı
o
...
i 0 cı0 Bı
Ü
rJ),ü
m ;caıııcacı cb
"'"
>ı .....ca
!
cc2
,....
i~(O(,)<D
QJ
QJ ,
i
.
rJ) c......~~ID
iii
C
'''
o
rJ)
ı- ::Jı-
'-0
------
GL III.....
ı- >-«
:cı~1-=0.=0
J--
-
:
1964
1965
1966
1967
i
i
i
1518182
4 450 467
3 326 987
i 1 762 640
i 2 739 388
Tablo:
597125
1 559 959
1797617
1 121 791
425 965
550 573
4184255
1473614
3065 157
1 613462
1 863610
1 065 956
395 650
362 871
ı
i
Çalışmalar
Activities
taraması
çalışmaları,
1964.1967.
Microfilm case -findings made by tuberculosis control
dispensaries and BCG campaigns. 1964 - 1967.
Table: 7-21.
Yıl
Year
....
'Zen en
QJ
Gl .....
c
~
:c
§
do' ~
...
:o gı -s'"c.
enGI:ı
ı-ca.
..
QJ
,= .~
;:;-S (,)
.x... ....
QJ
Gl
.cı..a
:::::S ::J
o
ı-ı-
::ı
]0 ....
.. .....
c
o
.x
c::
8
... +-'
en QJ
m
Gl
ı-ı-
...
,.Q:;3
-.-ij '"g
>
:;:;
Gl >
.-~
:Ea.
en
:::1
:Ez
Tüberkülin müsbetlerin mikrofilm taraması - Control of tuberculine positive cases through microfilms
Genel mikrofilm taraması - General control throug.h microfilms
::E
i ~-g
-=0=
ıiü g
ij;;:
:: e
.S:
ii
(.}~
i
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
547 834
328186
408 707
469 993
519083
313486
388 646
437 980
562166
501 638
351 530 : 320395
272 672
242 398
255 575
220 445
473957
305 703
229 610
202 779
610564
359 347
451 978
i 534015
1
48 398
7817
179 306
278 440
46 196
7791
166 309
249 548
45126
7783
119036
235 201
154 448
86 996
109278
102742
331
220
162
159
~
EE
--
m
12383
1 734
41997
59 546
I
I
I
,
I
i
1
i
303 066
180394
i
252192
100163
350929
I
i
i
I
,
150 482
81 970
103753
265081
142 065 i 138 177
173552
85 262
80 267
67281
62710 i 107767
133296
43196
41267
892
441
329
583
32743
6040
117 039
175 655
'o...
>ca",
---
- Total
..
iii
iii.
iii
cı ~
(.) .a:ı8
QJ
QJ
-~.~--
am
55 835
30315 ii
187702
261 830
149178
875 778
597 125
1 559 959
1797617
7-21. Verem savaşı dispanserleri ve BCG kampanyası tarafından
yapılan mikrofilm
Topl
44 568
266 212
12305
1703
41 043
58 896
,
I
i
ı
i
i
i
37 985
6832
144425
217633
i
'
I
'"
<ii
<'ci
oc
C
~
:c m
ciL .....
c::
.-... .-QJ
.cı
en ....
Gl
ı-a. '"
6265
3439
3752
4399
5797
3291
1767
1 994
468
148
1985
2405
281
Tablo:
7.22.
Gezici röntgen verem tarama ekipleri çalışmaları
Table:
7-22.
Activities
of tuberculosis
y i i
Ye a r
.t:: ın
ct!
..
..Q
:::ı
ı-
o.
CiiCi):::ı o
ı-c
a.
"o
....
c""
..
c
.5
OS ~::ı
(,)
..ı.:
.. ....
ci)
ci)
:;
..Q::ı
e
""
ci)
c:
o
..ı.:
..
.a
:::ı
ı--
..ci)
o
(,)
..Q
....
rJ)
ciL
ci)
>
:;:;
lII
:::ı
~ci)
ı--
:ı:
C
ci)
'iij
a.~o
0'mg
>
:;:;
m"T:!C
ıa>Ci)
1964
452
1965
540
70
196
1 21049
1967
1 20
431
924
67
416
986
63
12586
ve
Yardım
Sosyal
Actives
of
the
regional
Minstry
581
26
21649
89
583
472
2163
Baknlığ
bağlı
laborties
of
of
Health
and
bölge
ı
i
8169
i
983
10623
1 02
463
152
1 08
582
12895
tüberkloz
tuberclosi
Social
atched
Asitance,
,
Direkt
1964
Teksif
i
-
1967
Kültr
Rezistan
i
i
of
Materil
Direct
Labories
-~_.
359
1964.7
Materyl
sayı
Number
5871
çalışmr,
Laboratuvar
Year
860
42
19
23148
8417!
635
128
20731
i
ciL
o'
:cCiL
-.i--~--
13289'
98
ci)
..
o
(,)
""
i
to
Vıi
428
1 0781
Sağlık
7-23.
365"
~83
305
1 079
labortuvın
Table:
194
361
1 127850
7-23.
Tablo:
387
en
.:;:::
.!!
;;:
-_u
i
..c
c
.!!
E
C
~cog.
i,-
---~-..~
'S
"::cı=
Qü o.
~ci) i
Z
iii
aı
..~~o
..ı.:
ci)
m
cı
J!
.5
:ı:
iiiaı
::ı
- 1967.
1964
iii
ci)
:ı
~c:
o
rnobile X-ray case finding tearns,
....
en
:;::ı
c
.!!
~ci)
1964.1967.
i
Concetrai
Cultre
i
Resitanc
_ı~
-
9
1964
25
14
196'5
1967
25
3810
18
196
583
6714
20
37
27
246
48
8461
583
465
3749
20
79
58061
25
786
65
647
-~
583
68
59
850
09
9726
74293
1
234
Tablo: 7-24. Sağlık Bakanlığı ve verem savaşı dernekleri dispanserleri
tarafından tesbit edilen tüberkülozlu hastaların durumu,
1964.1967
Table: 7-24. Cases of tuberculosis found by the Ministry of Health and
dispensaries of tuberculosis control associations, 1964.1967
Hastaların durumu
State of
Kantrolda olan
Control
eski
hastalar
Eski
Dispanserden
ayrılanlar
ediln
ve yeni
new cases
yeni
-Cases
Ertesi yıla devredilen hastalar
28
at
31.XI
- Old
-
under
case
107
5381
375
368
07
85
23
presnt
10
56287
154
30
13
~:1
674
69
13
._~1
-13
67
47
leaving dispensaries
Patiens
1967
-
aseC
Total of old. and
-
196
1965
83
hastalar - New
hastalar toplamı
Tesbit
1964
patiens
187
184
674
5480
961
15
36
206
38
428
53
41
1650
27
en
....
c:
ci)
:;:;
a.~~m
Tablo: 7-25. Tüberkülozdan ölümler, 100.000 nüfusta ölüm oram ve bütün
ölümlere göre 1000 de oram, 1964.1967 (ii ve ilçe rner.
kezlerinde)
Table: 7-25. Tuberculosis deaths, deaths rate per 100.000 population and
death rate per 1000 as to all causes, 1964 -1967 (in province
and district centers)
Olümler
Deaths
Vıi
Tüberküloz çeşitleri
Year
Forms of tuberculosis
--------_..._-
--
Toplam
Erkek
Kadın
Total
Mala
Female
100 000
nüfusta
ölüm nisbeti
Death per
100 000
populations
4210
3886
3611
3544
2751
2565
2451
2411
1459
1321
1160
1133
39,94
35,96
32,61
31,24
- ----------
-------------
-----------
Toplam.
i
Total
1964
1965
1966
1967
i
~s:~num aygıtı tÜberkü.I-~~964
1965
lozu - Tuberculosis of respiratory
:
43,05
40,72
37,23
34,87
--------~
-----
AOO1
1150
1059
937
949
34,65
31,33
28,07
27,30
36,72
34,98
32,06
30,93
262
213
198
154
218
181
160
137
4,68
3,69
3,23
2,52
4,90
4,13
3,70
2,86
1966
1967
87
76
73
61
42
29
45
35
45
47
28
26
0,84
0,71
0,65
0,52
0,89
0,80
0,75
0,60
1964
1965
1966
1967
54
52
42
26
29
28
22
12
25
24
20
14
0,52
0,48
0,37
0,22
0,55
0,55
0,43
0,25
1964
1965
1966
1967
38
17
16
14
16
21
10
15
7
0,37
0,24
0,26
0,19
0,39
0,28
0,29
0,23
i
sytem
Bütün
ölümlere
göre 1000
de nisbeti
Death per
1000 as to
all causes
1966
1967
3551
3338
3109
3143
i
2401
2279
2172
2194
i
AOO2
sinir
-
Menenjlerin ve merkezi
sisteminin
Tüberculosis of meninges
i
i
i
tüberkülozu.
and
i
central nevrosus system
-
:
AOO3
Barsak periton ve mezanter gongliyonları tüberkülozu i
-
i
Tuberculosis of intestines peritoneum and mesenteric glands
i
i
Kemik ve eklem tüber- i
külozu - Tuberculosis of bones
and joints
AOO4
-
AOO5- Diğer organlarıntübe....
külozu - Tuberculosis. all other
forms
1964
1965
1966
1967
1964
1965
480
394
358
291
26
23
20
i
293
Tablo:
7-26.
Türkiye'de
Table:
7-26.
Positive
görülen
müsbet
malaria cases
sıtma vak'aları,
-1967
1964
seen in Turkey, 1964
- 1967
Müsbet sıtma vakaları
Pasitive malaria case::.
Safha
P h a s e
---
-~_._-----------
1964
-------------
1965
~-
196
1967
~
Toplam-Total
Consalidasyon
safhası
- Consalidation
phase
Hücum safhası - Attack phase
Y
4587
3793
225
172
172
4859
4415
7-27.
Türkiye'de görülen müsbet sıtma vak'alarının
göre dağılımı, 1964 1967
Table:
7-27.
Distribution of positive malaria cases seen
according to the kind of parasite, 1964 - 1967
-
Year
Plf
Plm
212
3763
parazit cinsine
Parazitin cinsi_-=- KinAof-ı:>ar~site-
~~-
Toplam
Total
3975
3621
Tablo:
i
i
5084
in Turkey
--
-------_.._-
Plovale
Diğer
Other
Mixte
------
1964
5084
5026
44
10
3
1965
4587
4538
25
13
11
1966
3793
3759
8
3
1967
3975
3878
3
6
Piv:
Plazmodyum vivax
P/f :
Plazmodyum falciparium
Pim:
Plazmodyum malaria
Tablo: 7-28. Türkiye'de görülen müsbet sıtma vak'alarının enfeksiyon
kaynağına göre dağılımı, 1964 -1967
7-28.
Distribution of positive malaria cas es see n in Turkey
according to the source of Infection, 1964 - 1967
Enfeksiyo
Source
Y
i
- -
i
Y e a r
Toplam
Total
cases:
4288
~.
647
4587
3870
453
1966
3793
3058
409
1967
3975
3093
494
i
'
veriln
Cas
Active
imported
i
i
case
es
caused
Kaynğı
bilnmey
i
i
unkow
by
Source
"-~
1~;
242
i
i--~--I--
:
i
2
3
!
;----
17
i
289
355
i
284
türeyn
i
ii
1965
I
i
Sebiyt
i
Imported
- -r
5084
-
gelnd
geln
Relaps
-
Hariçten
Hariçten
Nüks
Local
infecto
- --------
Yerli
----------
1964
kaynğı
of
'
Table:
14
i
i
'i
2
21
31
Tablo: 7-29. Sıtma vak'alarının
Table: 7-29. Distribution
1964 1967
-
- Total
Edirne
Lüleburgaz
istanbul
Kocaeli
B3 Sakarya
C1 Eskişehir
C2 Kütahya
C3 Afyon
16
3
40
01
02
03
04
Ankara
Çankırı
Bolu
Zong.uldak
22
4
E1
E2
E3
F1
Hücum safhası
Attack phase
"
172
209
\
\
1
1
3
2
4
1
4
4
23
5
2
4
5
1
\
ı
ii
ı
13
4
Konya
Karaman
Niğde
Çorum
21
5
1
11
6
3
1
5
1
3
3
3
3
4
7
F2 Yozgat
F3 Kırşehir
G1 Samsun
G2 Tokat
13
12
1
3
3
6
2
6
1
1
3
2
1
2
2
6
2
15
1
3
8
9
1
3
14
4
4
6
6
5
1
4
10
4
4
4
3
2
3
5
5
8
2
7
15
3
5
9
2
9
6
1
3
2
1
5
6
5
2
21
Giresun
Rize
Ordu
ArtVin
i6
J1
J2
J3
Gümüşhane
Erzurum
Erzincan
Kars
K1
K2
K3
L1
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
izmir
L2
M1
M2
M3
Manisa
Aydın
Denizli
Muğla
4859
4415
3621
! 1967
3775
:
i
i
i2
i3
i4
is
1966
3
2
3
2
ı
9
1
2
3
Sinop
Kayseri
Sivas
Trabzon
1965
2
3
2
8
9
9
1
2
G3
H1
H2
i1
1964
.
172
2
2
6
to the areas,
safhası
phase
-1~66-ı-1_~~!-
--
225
1964.1967
according
---~
~~65
-~-
Toplam
,--
---
Areas
göre dağılımı,
malaria cases
of
'Konsolidasyon
Consalidation
Bölger
A1
A2
B1
B2
bölgelere
3
1
1
3
3
1
37
9
3
31
11
28
25
24
7
18
27
9
2
5
15
4
30
28
285
Tablo: 7-29.
Devamı
Table: 7-29. Countied
Konsolidasyon safhası
Consalidation phase
Bölgeler
Areas
'
N1
N2
01
02
Antalya
Isparta
Adana
içel
03
P1
P2
R1
Hatay
Maraş
Gaziantep
Malatya
R2
S1
T3
T4
Adıyaman
Urfa
Muş
Bitlis
i
-
-1-1-'
-
:
i
i
==
i
-
1~!
2
--------
1966
--~1_~9!~-!
~---
4
2!
==
'i
V3
S2
T1
T2
T3
T4
U3
V1
V2
i
Elazığ
Tunceli
Bingöl
Van
-
1
-
-
Ağrı
Mardin
Diyarbakır
Siirt
-
i
-
-
-
2
-
i
-
i
5
i
1
-
-
~-
i
-
-
Muş
Bitlis
Bingöl
Van
Hakkari
-
ı
-
!
i
i
i
==
==
i
==
i
-
-
:
107
171
8
2
11
-
i
-
i
i
-
- _i
i
Tablo: 7-30. Tedavi edilen sıtmalılar
sayısı, 1964 - 1967
i
i
i
/1 35~
i 851
i
i 1246
i
i
i
i
i
:
-
26
1194
824
i 1149
i
133
i -70
i
5
==
-
-
- ii -- !i -- i - i -
i
-
-
i
i
==
i
12
i
-
,,
- i
3
= i - i ii -
==
20
123
-
i i
1967
I
i
8
1
i
ii
i
i
1966
25
5
29
3
10
1
i
i
i
i
i
U1
U2
U3
V1
2~
13
1965
153
15;
i,
48
-14
7!
i
r
I--~-!
526
4
i
1 964
.
1
I
1:
i
-
~~~~-
-
i
Hücum safhası
Attack phase
23
135
43
150
80
116
411
18
2
i
-
==
-
-
-
-
-
13
68
13
3
-
-
-
-
-
-
-
14
904
551
1230
10
1379
151
1675
-
52
112
25
153
407
/
46
99
67
68
198
i
ve koruyucu tedaviye alınanların
Table: 7-30. Treated malarious people and number of those subject to
protective
1964
Tek doz tedavi. Sıngle doge treatment
Koruyucu tedavi
286
- Radical treatment
- Protective
1964
- 1967
i
Tedavilr
Treatment
Radikal tedavi
treatment,
1 569 161
23 785
1965
i
1 783 222-1
48 828
i
treatment
._~-
1966
1967
1 760 759
1 648 024
18946
20 378
39 347
i
Türkiye'de sıtma bakımından kontrol altındaki nüfus ve
muayene edilen kan sayısı ile müsbetlik nisbeti, 1964.1967
Tablo: 7.31.
Table: 7-31. Population under control from the view point of malaria in
Turkey, number of slides examined and proportion of
positiveness, 1964 1967
-
--ı~'
i
.
!
Safha
Bölge!
ı
Vıi
i
i
i adedi
Year
P h a s e
Number!
--
i
Top i a m - T ota
Konsalidasyon safhası
Consalidation phase
Hücum safhası
phase
sayısı
Nufus
Num~~r of
MÜ~~:=
kan.a bi~de
nısbetı
ı
i
Ratio
of positlve
ı
I
~OPU].tiOOI~;~~'dIP~]:d~~'1
Lo"""
"0'-1
(ı:~~~~lH
1964
1965
1
1966
57
58
58
1967
58
1964
1965
1966
1967
-
1964
1965
1966
1967
- Attack
Tablo: 7.32.
Müsbet kan
I
i... Lokı.ılıte
-I!
--
. '::ir:~e~:n
sayısı
Num.ber of
---
of
I
~"---i
I
Kontrol altındaki
And~ contr°ı-_-
!
i
ı
,
i
i
\
36387
36481
36431
29552952
30285614
31422670
36748
31 608089
i
36
36
39
41
25 061
25123
29473
31 628
21 200047!
21 6B5665
26 1BB 407
2B 564 220
21
22
19
17
11 326
11 358
6958
5120
B 352 906
i
1851921
1 905218
1901143
5084
4587
3793
1 851 586
3975
i
i
I
2.74
2.40
1.99
2.14
i
1 197520
1243193
1 449 145
1 503086
233
172
172
212!
654401
4861
662 025
451 998
348 500
4 415
3 621
3 763
i
i
i
i
ı
8 599 949 '
5 234 263
3 043 869!
i
0.18
0.13
0.11
0.14
7.42
6.66
8.01
10.79
Türkiye'de ziyaret edilen lokalite, ev ve nüfus sayısı,
1964. 1967.
Table: 7-32. Number of visited loeality, house and population in Turkey,
1964.1967
Lokalite
Ev
Locality
House
1964
1965
243 477
259 375
23 085 084
24 753 838
113963736
126695499
1966
1967
247 758
339 678
23211420
22 323 679
117293642
115107242
1964
1965
1966
1967
161 335
167 517
194 561
201 761
15071 057
15784 127
18490753
77 423 898
84019281
94 328 906
100477216
1964
1965
1966
1967
82142
91 858
53197
37917
8014027
8 969 711
4 720 667
2 800 600
Vıi
_i i
Toplam.
Total
ı
ı
i
Consalidasyon safhası
Hücum safhası
- Attack
- Consalidation
phase
phase
Year
Nüfus
Population
----
19 '523 079
36 539 838
42676218
22 964 736
14630026
287
Tablo:
7-33.
Türkiye'de
ensektisidle
korunan nüfus ile
püskürtülen lokalite ve ev sayısı, 1964 - 1967
Table:
7-33.
Population protected by insecticides in Turkeyand number
of localities pulverized and houses pulverized, 1964 - 1967
N ü f u s
Population
y
i
i
c
Q
'-
.:o:: Q)'0
4)...0".;:;
""'ciL
-- '-'
-ı:ı=Q)
,-
'iii:s;1f)
c
Gl .-..c
~~.-
1II..c ....
ıfi S'~
-~-~----_._.._----
~::J
c.
Ö
.-
ciL
'-'
:3
o
~ci
1:: ..c
ın
"'"
::3
ı:ı..
,o
::ıı::
5521191
4618186
3423841
2 843 298
'i 5261 617
4126960
i
i 3290167
i
i
i
i
!
i
2 669 697
i
1::
o'
ın
95.2
89.3
96.0
9722
7899
6309
93.5
5462
2:
::3
CL
Q)
C.
-
'~
ın
:C
"'"
::3
oOJ<
ı:ı..
'"
o
.~
ci) >
LE ::;
C.
~N
..a
C
ciL -o
Q)
;S
-..
::; ..c
,-,
'+o
9652
7592
6248
5415
i
i
i
99.4
96.1
99.1
99.1
L
::3
-..
(i)
"'"
>
ı:ı..
CL
"'"
::3
S
N
iii
993
884
607
488
238
652
536
940
::J
::3
i
946 592
752742
577 622
455 867
Tablo:
7-34.
Türkiye'de püskürtme operasyonunda kullanılan ensektisidler,
1964 1967
iii
"'"
::3
ı:ı..
Table:
7-34,
Insectisides used in Turkey for pulverization,
y i i
Y e a r
DLD
_._--
- 1967
1964
Bir kişiye düşen
(gram)
ensektisid
Per one person
insectisides
(gram)
-",._
DDT
Bir eve düşen
ensektisid
Per one house
insectisides
(gram)
--'------~
--
DDT
DLD
DDT
DLD
168
176
185
197
42
42
53
51
925
965
1964
1 104
251
267
293
288
._---
1964
1965
1966
1967
827 795
648 078
471711
397 553
---
13178
21770
39 226
25815
Tablo:
7-35.
Türkiye'de
Table:
7-35.
Drugs used in malaria control in Turkey, 1967 - 1967
Kullanılan ilaçlar
Drugs used
-
---
----
sıtma mücadelesinde
1964
kullanılan ilaçlar, 1964-1967
1965
196
196
-"'
Choroguine
6142603
6 272 000
6187861
5 170 296
Primethamine
2 959 789
3 083 946
3 106 121
2 848 439
527 044
729 246
Primaguine
288
b
,o
o'
95.3
89.1
95.0
99.2
-
(Kilogram)
Insectisides used
(Kg.)
c
o
+:;
--~-
i
Kullanılan ensektisid
---- ----------
"'"
::3
ı:ı..
::J
ı:ı..
ii
ın
'iii
"'"GI
u
Gl
;S
::J
-
::3
'-
Q)
::3
>
::J
c.
~N
';:'"
Q)
>
o
ciL
E
-o
Q)
N
.;:
.oıı:
'-'
..c
S
i-~
1964
1965
1966
1967
c
Gl
;S
:~
"-o
Q
'-
ci:
..a
~u
~Gl
;S
'~
o
E
Q)
.....
"'"CII
'-'
o:
'iii
Q)
"+::;
'iii
>.
-o
Q)
.~
Q)
c
o
+:;
ti
>
~Q)
'-'
if)
c
"iii
LLL
ii
i
.~
o
"'"
ın
c
i
N
.a
::ci -o
CI)
Ev
House
-o
Q)
-o
c '-'
as +:;
"'-Q)
Q 0.-0
Year
Lokalite
Locality
Q)
-o
.:o::Q)
as....
asQ)
U'-'
c""~o
ensektisid
317371
321 953
Trahom savaşı yapılan
teşkilitı, 1964. 1967
Table: 7-36.
Provinces subject to trachoma
organization, 1964 - 1967
i
V
i
i
i
i
i
Provinces
Year
~~
~
Trahom
enstitüsü
Institute
ii sayısı
of trachoma
-,-~
i,
i
---~i-
22
1965
1966
i
i
i
1967
22
1
22
1
i
:i
c
.!!
;-;;-~
i
236
236
168
i
[
1964
1965
1966
1967
'
i
'
20:
co,Sm.. c: ::ı
..rn
ci)
!
Cii~.=
:ı~E~
::ı x
:!:ZCl.)
,
tO
E Q.
o .c°
u
.c-o
as~ ca
'2s ci.)
..o ..
ı-~....
ciL
>Z
1 431 140
:i
i
213725
205 899
170359
i
m
....
c:
ci.)
+::
Trahomlu oranı; yeni tesbit edilen vek'aların mu.
ayene edilenlere oranı, körlük oranı ise trahomdan
kör olanlann tesbit edilen yak'a sayısına oranıdır.
ı
c:ı:z
i
2903
2604
3501
3244
0.2
0.2
0.1
0.2
i
Table: 7-38.
Number of trachoma patients in provinces
trachoma control, 1964 - 1967
:
i
i
I
L
To1:al
:~~:
---
~~: ~~~
i
537 167
461333
hasta
trachoma
Eskiden kayıtlı ı Veni tesbit
edilen
i
Ancient cases
New cases
Toplam
i
331 268
290974
167267
213725
205 899
170359
(*) Bu kısımda tedayisi biten, ölen ve kaybolan hastalar
yer almaktadır.
3258
3295
4812
4385
Note : The ratio of trachomatous patients; the ratio of
newly determined cases to the total number of
persons examined. The ratio of blindness, is the
ratio of those blind persons being affected with
trachoma to the determined number of cases.
Trahom savaşı olan illerde trahomlu hasta durumu, 1964-1967
\------
g
i
Tablo: 7.38.
Trahomlu
Number
of
alE"
E::ıCl.)
i
-j
277
328
124
272
iii
>.
iii.....
1II0m
..11l..0 c:
~~~
ı
i
::ııı.=
--
11.7
9.3
9.8
9.6
167267
2303166
t 2 110 830
. 1 770235
Gl
.c
c
ca
-:aı
"11l0.
.;:;
;.
f!~Ci)
o CI.) mci.)
~ o. c:
':ı
,:,,_"'C
"oC:
:OCf=
:ıı::~..o
:oı::z:C
--~_.-
i-----
-C c:
ci.)
III.. m
~CI.)CI.)
.:1..0 c:
:';:E"g
:o :::ı.-
-CI.)
..iiitil
<tl
....
iii
>'-'iii om
o CI.)
°
:s~"a;
E
:S~
cı-a3
and treatment
~
ci.)
~
m
c:
Q)°:8
---~
1965
1967
52
41
41
41
Activities of trachoma hospitals. dispanseries
houses, 1964 - 1967.
7-37.
,
~~:
1
6
5
5
5
Table:
i
Ye a r
Yıl
!
--~~
Trahom
tedavi evi
Treatment
houses
Trahom hastaneleri, dispanserleri ve tedavi evlerinin çalışmaları, 1964. 1967
Ye a r
Not:
Trahom
dispanseri
Dispensaries
of 1:rachoma
control
Tablo: 7.37.
>.
i
:i
1
1
Traham
hastanesi
Trachoma
hospital
trahom
and trachoma
control
I
i-
22
iii
V
i,
ve bu illerdeki
ii sayısı
Tablo: 7.36.
.
subject
saYl81
patients
i
Toplam
Kaydı
silinen (*)
i Recovent (*)
to
i-~----..-
31.XII
I
Total
_.._~----
403 403
472076
537 167
461 333
145052
140 808
246 193
155 684
--
--_.~---~
_.-,----
258351
331 268
290 774
305 649
(*) Including those whose medical treatment is ended
and those who died and are last.
289
Tablo: 7-39. Yeni tesbitedilen trahomlu hastaların trahom 'devreleri ve
yaş gruplarına göre dağılımı, 1964 -1967
Table:
7-39.
Trachoma periods
1964 1967
Trahom
Pha s e s
Toplam
i. ii
i
of new trachoma
devreleri
o f trachoma
Yıl
Ye a r
and age-groups
-
Yaş
Age
iii
Toplam
iV
Total!
1964
1965
i
213725
i
,i---..~
' 167267
'
55 654
65 696
45917
73 176
89 812
50 737
s
0.6
7.20
21+
21 532
104421
41 314
42 527
108 350
-
213725
1966
205 899
i
47 229
53740
104930
205 899
103947
170359
i
33 841
1967
32 349
61 225
76 785
170359
23 302
85 393
i
Frengi savaş teşkilatı ve çalışmaları, 1964 1967 (1)
Table:
Organizations of
1964 - 1967 (1)
7-40.
syphilis
Q)
Year
'"
..iıo: .a
~
~
"S:
iii
ro
~'"
,~
:: <ı:
i
..Q) Q)
'"
i:Q) 'i:
ro
ciL
C
c:
Q)
'"
iii
Q,
ciL
c..
ci)
iS o
~§ ~ğ !
>-
19
.-1:i
.!!!
]
~
i
~
68111
61 664
it's
CD "'c
i cQ).S ID
OJ
E
~
~
>-
E
~ ~
. -_.':'_-~
ıı-ı-ı
19
176
548012
1965
7
19
176
'553139'
1966
7
19
176
1967
7
19
176
i 438253
i
i
'
i
i
ı
5529161
ı
frengi ile ilgili çalışmaları
(2) Ölen sütunu frengili kişi ölümünüsaptamak içindir.
Ölum nedeni her zaman frengi değil çoğunlukla diger hastalık ve nedenlerdir.
sayısı
parients
"1
edilenler
-
ı-__~:o
ı:
Q)
~
Q)'-
6.8
c
ci)
~ -~"Ci
.
>-
z
30 324
-;;~~;.
27802
27113
689
24431
23 835
596
23241
22556
691
.-
's; ~c:
Q)
-Ci)
>.8
g ~"g.
'"
~
-ı:ı
:E 5
~
ü5)...
iii
-g
...
~.
779
i
ı
N
...
'"
§.....
o
Q3~
'"
c\i ~=,
CC1C.C~
'-"
'-'C ~~
~
;;61 ~-"
------
! >-
J!! ~
~~"'O
C
E
iii
i ~ -~
i
hasta
syphilis
Patients registered
._-
i
activities,
-~
Kayıt
i
i "tl
Q)
:ı:::: i
7
tabibliklerinin
and
~
i
c
1964
(1) Hükümet
dahildir.
control
Frengili
Number
of
..ı:::
c:
'-'
ro
...
i
i
-
Tablo: 7.40.
Yıl
62 848
i
Teşkilat
Organizations
290
grupları
group
Total
--;~~ 2;--1
i
i
cases,
:eS
~
-
:JC(/)ca~
- :C.ı;:
§f=Q)
i ciL
~::
1
-= '5u (f) ro
>
~~~--'-
2;~~7-
3528
439
23835
1 295
580
22 556
2845
595
19 807
(1) Works of medical
officials of health's
concerned with syphilis is included.
offices
(2) Shows number of deaths even though the cause
may not always be syphilis.
Tablo:
Resmi ve özel genel hastanelerde yatan frengili hasta sayısı,
1964.1967
7-41.
Table: 7-41. The number of syphilitic in-patients in formal and private
general hospital, 1964 -1967
frengi
Kod
Code
şekilr
Puterns
1-- --T
of
1-,-,:,L'~.5-\
syphil
o p i
:~~-~~-----
226
i
-1
A 006
---
iDoğuştan gelme frengi
A 07
frengi
Erken
\
AO8
dorsalis
lparalizi
A
01
i
Tabes
jenral
-
28
sypli
Parlysi
Frenginin diğer şekilleri
-
of
Al
other
14
6
29
108
14
64
32
90
107
92
;yphils
32
34
i
30
65
insale
17
i
20
29
dorsali
i
26
12
Genral
482
1---!
syphil
-
i
--'---1--:
ı
iTabes
A09
Early
-
- Congeital
!
284
247
i
i
~9~J '~7 .
çalışmaları,
Tablo: 7-42. Cüzam (Lepra) savaşı dispanserleri ve
1964.1967
their activities,
Table: 7-42. Number of leprosy dispensaries and
1964 1967
-
''
Vıi
~.~
Year
:ı: ~
C
c
ıl ~
iS.5
-_.
~
]
-o
Q)
:ii c
"Jj
\
3454
152371
11
61790
11
139 009
fable:
~ğ
158558
11
Tablo:
E
~"ii]
7-43.
7-43.
3890
3499
\
3 572
ı
,CIl
I
L
>-0
L~21
.s
ı
ı
i
H
3120
-o
ii
Q)
i c~.!!! ı: .
>!
ı
334
V
i
680
i
205
143
bed
s
yatanlar
In patients
-
tedavi
-In
i
T ab
urcu
olan
Discharget
ii
i
::ı-
c
ca
UlU
3439
3210
25
13
3294
3 429
çalışmaları,
and its
activities,
patiens
öl!
en
Yatılan gün sayısı
Deaths
~
D
i
i
.
i
Length
evren
Kalan
31.XII
of stay
(days)
i
i
361
338
570
328
i
i
~----
265
265
265
265
2
160
i
1---:
Hastaneye
8!
50
36
leprosary
1
i
10
ve
Ci)~
i ~~~
s ~ ~e~
pe S i d ~~
-:E
c
130
94
i
Number of beds of Elazığ
1964.1967
~~
1964
1965
1966
1967
410
i
'
i
;5 ~
i
i
yatak sayısı
Number
of
5
15
:
i
i
\
Elazığ cüzam hastanesinin
1964 .1967
Vatak
sayısı
i
I
ca"ii]
i
451!
289
278
i
E
.::as
!
.
IJ!J dUli
~~
i
3439
3210
3 294
\
\
i
rJ) \
'i UI - cı .~
;EUlCC
ı
~
§ ~
rJ)
cancelled
I
::ı ~
Q)! i
~~-----
Kaydı silinen
Registraon
Tatk
Ye a r
-
registd
cü)
1;-'E
11
1964
1965
1966
1967
Patiens
4)
\
edilen
Kayıt
c
i
ıhea/rtoau sS~p:a\~
"!...'!.!!!\eeP/aol/
L
\
1-3
187
190
412
9
8
151
4
47 355
49 647
ı
171
139
\i
150
ı
173
i
ı
ı
46 383
291
8
-
SOSV AL REFAH
8
-
SOCIAL
WELFARE
HizMETLERi
SERVICES
2 ?QoJv
Tablo: 8-1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait çocuk bakım yuvaları
ve bakılan çocuk sayısı, 1964 1967
-
Table: 8-1. Children homes attached to the Ministry of Health and Social
Assistance and children fostered, 1964 - 1967
Çocuk
bakım
i
yuvaları
Child carehomes
- -~-
.----~
-
Çocuk Bakım Yuvaları sayısı
Yuvaların
- Total
toplam kapasitesi
Bakılan çocuk sayısı
capacit]'
J
-
of homes
- Number of chıldren fostered
i
i
15
11
Number of child care homes
1967
196
1965
i
!
- 1---,i
-_._...-.~--_.....------
--------
r
i 1964
930
1705
i
711
1276
i
i
16
17
1805
1 955
1350
1433
Tablo: 8-2. Bazı kurumlara bağlı çocuk bakım yuvaları, kreşler ve süt
çocuğu muayene ve müşavere evleri, 1964 -1967
Table: 8-2. Foster homes, creches and examination and consultation
homes for infants a hached to other associations, 1964 - 1967
-ı
K u r u ın lar
i
Kreşler
Çocuk bakım yuvaları
Creches
Foster homes
müşavere evleri
Examination and consultation homes for infants
ı
Institutions
'
l
r-~964
1
-~~-~---~---:-i-i---ı-i---ı-
,
i
ı
i
- Ministry
Bakanlığı
1~-: 196411965:t"'l -~9~~-~~~i
-~~:1966-T
1
11
15
of Health and Social
ii
i..
16
i
i
i
Assistance
Belediyeler - Municipalities
Çocuk Esirgeme Kurumu Society for chil-
'ı
i
-
dren's Protection
Workshops
işyerleri
,i
21
i
2
i
i
i
2
\
i
i
'
ı
,-
i!
ı
i
i
- ii
i
-
i
i
-
i
- ii
i
1
i
I
21
i
2
Tablo: 8.3.
i
i:
17.
1967,
5
5
5
5
ı
i
i
-
-
i
21
i
i
-
ii
1965-1~~-,
.
Sağlık ve Sosyal Yardım
Süt çocuğu muayene ve
21
5
!
'
2
5
i
i
5
i
6
6
i
5
6
6
i
i
Düşkünler evleri (Darülacezeler),
-
i
-
i
1964 - 1967
Table: 8-3. Asylums, 1964 - 1967
Kurmla
1967
196
1965
1964
Instiuo
~
.-
-
-----
~--
Belediyeler
- Municipalities
Ekalliyetler
Yabancılar
11
11
11
11
- Minorities
3
3
3
3
- Foreigners
3
3
3
3
295
Tablo: 8-4. Korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine yapılan
yardım miktarı, 1964 1967
-
Table: 8-4. Children in need of fosterage and aid made to faster unions,
1964 1967
-
Yar
ı
d ı ro
ro i k tar
(n.)
Sum of aid (Turkish Uras)
1964
Bütçeden ayrılan para - Money separated for aid by the badg,etl
Yapılan yardım miktarı
- Sum
1965
8000000
_n
'
8000000
8000000
i
i
i
7203000
!
ii><
1967
---1
i 8000000
of aid
196
i
:
---
7 890 000
--------
8 000 000
8 000 000
i
Tablo: 8-5. Sosyal Yardım Fonundan yardım alan dernek sayısı
yardım miktarı, 1964 -1967.
ve
Table: 8-5. Associotions recciving aid from the «Social Aid Fund» and
sum of money devated, 1964 - 1967
Dernekler
Associations
-I -' ~4__'~65
-~
o
~
Dernek sayısı.
Number of assocıations
Yardım miktarı
(T.L.)
- Sum
i
i
of aid (Turkish
964::
liras)
196
1967
nı
583::
i
260
308
551 602
802 000
i
Tablo: 8-6. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca burs verilen öğrenci
sayısı ile bunlar için tahsis edilen para miktarı, 1964 -1967
Table: 8-6.
Fellow ships granted to students by the Ministry of Health and
Social Assistance and sum of man ey devated, 1964 - 1967
,"i Bütçeden ayrılan '' Y apı i
an har cama
para (TL.)
.
(TL.)
Money separated !
I from the budg,et
~.on~y s~ent
(Turkısh !ıras]
i (Türkish liras]
.'.
Yıl
,
I
.
Year
,
sayısı
Number .of fellow
i
shıps
i
I
--:
_._---------._--------.-
1964
1-
1
~.
!
3660000
3472800
i Burs alan
sayısıÖğrenci
B urs kadrosu
I
i
I
i
--11------1200
'
296
1965
4 050 000
1966
4 575 000
1967
5 760 000
i
Fellowships
granted to
students
1109
i
3 606 050
1 500
1 076
i
3914350
1500
1202
4 502 535
1800
1395
i
i
.
9
-
DiGER
HiZMETLER
9
-
OTHER
SERVICES
a)
Ana ve Çocuk
Sağlığı
a)
Maternal and Child Health
b)
Nüfus Planlaması
b)
Population Planning
c)
Sağlık Eğitimi, Yayın ve Sağlık istatistikleri
c)
Health Education, Publications and Health Statistics
d)
Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar
d)
Pharmaceutics
e)
Donatım
e)
Equipment
f)
Hıfzıssıhha Okulu
f)
The School of Public Health
g)
Sağlık Sahasında Milletlerarası
g)
International
and Medical Specialities
Relations
Münasebetler
in the Field of Health
297
.
Ana ve çocuk sağlığı merkez, şube ve istasyonlarında yapılan
muayeneler, 1964.1967
Table: 9-1. Examinations made in maternity and child healt's
centers, branches and stations, 1964 - 1967 .
A.Ç.S.
Y
i
A.Ç.S.
şubesi
,i merkezi
i
i
Ye a r
i
i
I
u
i
.
1
1
istasyonu
1
39
ii
41
547
141495
1966
39
i
42
567
167903
!
i
47
i
357799
i
(**)
\
i
,
Different
Labaratmy
462461
i
425 989
159011
571
:
i
140619
i
1
i
41
aşılar
voc:::':::"
-!-- ~~::5-!,,'~~':~:n'l
1~~::~9
461
1965
1967
Çeşitli
ı
I
39
ii
muayeneleri
i
!
i
1964
i
Laboratuvar
I
.
45
[*)
.,
i Examınatlo'(;)
and control
i
MC H
stations
MCH
branches
MCH
centers
i 'Kontrol ve muayeneler i
A.Ç.S.
(MCH)
ı
Tablo: 9.1.
ii
160405
i
141 135
ii
395942
526 807
'
622631
i
ı
-ıc:'.-
(*) Examinations made only by physicians.
(*) Yalnız hekim tarafından yapılan muayenelerdir.
(**) Number of applications.
(**) Tatbikat sayısıdır.
Tablo: 9.2.
Ev ziyaretleri, sağlık eğitimi çalışmaları ve yapılan yardımlar,
1964 -1967
Table: 9-2.
Home visits, health education activities and aids, 1964 -1967
's
;:
i
iğı
i
y
i
i
Year
';::
ci)
ci)
':ı::
ci) 'ii)
""
.;;:
lo
ıa
>-
'iii
o)
E
~o
:ı:
>-~c])
c])
i
.
!
i
co
<tıC
cc])
01'CD-g
5. <tl
'c
.~ 6~
==i~C c])
~'>,.S!
=GI~g;
.8"2 C).Cl)c-6~
e"....w:ı:
Q;'
's
'';::
iSı
ci)
i
i
-cO
-c
,- c])
.c ,U-c
:::ı i
15 <tl
o)
'cci) c.c
.~= .~C
-u""
...c::.- o) c])
Cc
:ı- ~t' <tlci)
u c U.oc -6
u.....
w.c
Yardımdan faydalananlar
Number of persons profitingof
~-c
'ii)
<tl o
';::
ci)
0.0
0)'iii
:o
o.-c
"tn 1o_<tI ı:::
~.!!o~
c
ıaCl)
Ci).-
E "ciGl o"-E
CD ...~.......
>t'öo
-
. ~--_._-
i
i
~Süt tozu
Dried
i
milk
--
i
'ı
A+D
vitamini
Nebati yağ
A+D
Margarine
vitamine
..en Q)ı::
~~'c
c%:8
----
~~-~-~._-_..~-
--
---~-.---~
1964
172 936
61 468
146 486
68 571
289 925
126011
1965
195 285
79 146
171528
112 324
161 032
102 301
2000
1966
245 965
105 854
278 548
140315
228 239
38 482
104555
1967
270 183
105195
253 632
137 469
182063
31 420
106 253
299
Tablo: 9-3. Açılan nüfus planlaması klinikleri ve takılan rahim içi araç
(niA), 1964.1967
Table: 9-3. Number of family planning clinics and applied Intra - uterine
devices (IUD), 1964 - 1967
V
i
i
Klinik sayısı
Numberof
Year
:
-
~---
i
clinics
-
Takılan rahim içi araç (RIA)
Intra Uterine devices (lUD)
i
'.
-----
Toplam,
Total
Klinikler.
i,
i
1
Gezici ekipler
Clinies
!
--'
"'~'-'-----
Muayeneler
Examinations
Mobile teams
,
-------
'---"
1964
1965
10
1966
243
33 062
31349
1967
308
46.030
37012
Tablo:
9-4.
5193
Nüfus planlaması
-
5193
gezici
683
1030
6682
ekip çalışmaları,
2236
1964.1967
Table: 9-4. Activities of family planning mobile teams, 1964 - 1967
Vii
Year
i
Gidilen - Visited
Ekipteki
i
Personel
sayısı
ii
ilçe
Köy.
Number
i
.
of perProvınce
District
ViIIage
sonnel
---
Ekip
i sayısı
i; Number
of teams
i
_\,a~ılıı-n~itinı
-----
Gezi
süresi
(Gün)
i
i
j
1---
(days)
i
---!---~-
i Education
;
sessions
---
----
Men
Kadınlara
-
i Eğitim
i
.
i'
1964
1965
1966
1967
-
Erkeklere
.-
i seansı
i ofLen~t~
vısıt
I
--1--'
i --
~--1---------
- Women
Eğitim
Eğitim
gören
seansı
gören
Persons
Education
Persons
educated
sessions
educated
-----
---
Eğitim
----
:
6
6
Jablo:
1
5
9-5.
2
18
130
458
26
233
,!
103
458
I
1460
26 272
.
130
458
i
1 460
26 272
Nüfus planlaması konusundayapılan toplum eğitimi çalışmaları, 1964.1967
Table: 9-5. Commanity education in the field of family planning, 1964-1967
i Dağıtılan broşür
Vıiı
:
i
Year
i
-
Pamphlets
Distributed
300
i Dağıtılan bülten;
i
Bulletins
Distributed
Radyo
konuşmaları
Radio talks
i
Seminerler
Seminars
i
ni ---
1-
1965
i
Posters
Distributed
i
--~
1964
Dağıtılan afiş
i
1
i
1---
i
i
.
i
!
1966
50 000
25 000
1967
100 OCO
50 000
--
m'
---
-'---'--'
---
i
i
i
65 000
4
2
4
4
Tablo:
9.6. Ferd ve grup eğitimi çalışmaları, 1964.1967
Table:
9-6.
Individual and group education activities, 1964 - 1967
Grup eğitimi
Group edueations
Ferdi eğitim
IndividuaJ edueation
~--
Y li
Year!
i
ii.
i
ilçer
Köylo'
Provinees
and
distriets
Vıllages
Total!
nı
i
i
and
. t.s
ıs rıe
d' t
576617
i
807 520
i
i
i
i
223 098
3 249 481\
604880
i
Y
2740
693
105536
499 344
7 257 834
1 986
826
Table:
9-7.
Community
Basılan
Printed
-_.
activities,
Basılan
Printed
Dağıtılan
Distribured
i
1964.1967
1964
i
::
- 1967
Kitap ve dergi
Books and magazines
Broşür
Pamphlets
Ş
Poster
i
I
1526947
6 229 325
Toplum eğitimi çalışmaları,
i
- i
162 599
9.7.
Af i
\
60 499
Tablo:
education
7563
'P,OjOksıyon
.
'FIane IIaa.rap
-! h Pro]eet "ıon
I
i-
1381
\
i
Ye a r
I
';
Fleoet...'
ta king.
p
ed~~~t:~n 'i
-!
384 137!
11
1 970237
1 279 244
":,,=~"
Köyler
i'. Villages
Provinees
!
,8944
\
-
Total!
-';
-I
\
: Toplam! i.
---
-i
Eğitim gö-
p,,,.nt:,,on.
I
-\
ii
sayı
ii- Ilçeler
ı-_!ı---~i
--
6066
ı-«.mb:'cof,
\
196~,
1967
Toplam
i
,
\
1965
~"
Seans
:
Kullanılan araç
Means
used
------------_.._----
.--
-----
Dağıtılan
Distributed
Basılan
Printed
Radyo
televizyon
Dağıtılan
i Distributed
Radia and
television
i
!
-
1964
2750
355 000
275000
22 250
17 500
1965
12 972
370 000
195 343
16 500
4091
826 000
844 721
58 400
28 589
20
352 000
377 380
62 805
57 127
12
1966
177 000
1967
250 000
169141
79 944
Tablo: 9.8.
Gösterilen filmler, sağlık müzeleri ve açılan sağlık sergilerini
ziyaret edenler, 1964.1967
Table:
Films exposed number of visitors to health museum and health
exhibitions, 1964 - 1967
9-8.
i
1
V i i
Ye a r
i
Sağlık müzeleri
i
Sergiler
Sağlık filmleri
i
i
Health
muse ums
Exhibitions
i
ı-ı~~~_~lms
i
Ziyaretçi
Müze
Gün
Seans
Seyirci
' sayısı
sayısı.
Ziyaretçi sayısı
sayısı
sayısı!
sayısı
Number of visitors
Number of Number of '' Number of Number of Number of
museums
days
visitors
~e~sions - .JPeetato~
---683 903
10
157
79 237 !.
i
ı
.
----._-
1964
1965
1966
1961
i
ı
i
I
808
3387
3329
\
i
323 625
1397179
1945817
ı
ı
i
i
72
91
ı
i
194200
148916
11
11
10
652 350
750 082
703 981
301
Tablo: 9.9.
Eğitim kampanyalarında
1964.1967
yapılan
Table: 9-9. Health education activities
1964.1967
World
i
campaigns,
~':~~;':~..ıı:;=-ı:r
Dünya sağlık
i
çalışmaları,
d.uring education
~:ı~',~"",r.'...!JIor"""""I\I!I"",-,,,;LÇU)
y
sağlık eğitimi
günü
Kanser
health day
!
haftası
Cancer week
Ye ar
:~~::
Eğitim
i EduC'ation
! sessions
i
---
'
gören
u-
--
,-
Eg-itim g ören
Persons taking
:~~~:
Persons taking
part in education
Kolera
ve bulaşıcı
barsak
hastalıkları eğitim kampanyası
Health education campaign of
cholera and infections intestinal diseases
Eğitim
seans i
part in education i EduC'ation'
i sessions
i
Education
j sessions
-_!-
-. . goren
..
Egıtım
Persons taking
i
part in education
i~
1964
22 731
1 946 363
1965
14218
3 243 073
1966
12 722
2727
1967
10 717
2024712
~
176
2370
9032
710 987
1 781 170
i
---ı--.,--...!.-
i
--- ~-----.
Tablo: 9.10. Verem savaşı
eğitim ve propaganda haftalarında yapılan
sağlık eğitimi çahşmaları (Konferansıar, vaazlar, sohbetler
vs.), 1964. 1967
Table: 9-10. Health education activities during week of Tb. control
(Conferences, preachings, talks, ete.), 1964 - 1967
Konferans
y
Vaazlar
Preachings
Conferences
i
i
SOhbetler
i
Ye a r
-I
1964
1965
1966
1967
302
i! 'Konferans
sayısı
i Number
of
Dinleyici
Listeners
conferences
i
i
5855
8458
11561
11150
2058401
3241920
Dinleyici
Listeners
2962
1 032 104
2883
1 004 620
.
Sohbet
I
i
sayısı
Number of
talks
2922
i
6161
1 018 362
1 196041
i
i
Radya ve
te~~~on
I
announcement
by radio and
i televizion
~ınleyıcı
'"
Lısteners
i
i
._.
4729
422631
3856
658742
i
3 027 726
3 538 806
Vaaz
sayısı
Number of
preachings-
i
Talks
I ~--
4820
663 929
9690
429 309
1
32
35
i
71
I
i
523
Tablo: 9-11. Verem savaşı eğitim ve propaganda haftalarında yapılan
diğer sağlık eğitimi çalışmaları, (Sergiler, öğretici filmler,
dağıtılan afiş, broşür vs.), 1964.1967
9-11.
Table:
Health
education
actives
(Exhibtonsı
during
educationl
wek
filmsı
pomlets
of
Tb.
contrl,
distrbue
etc.)
i
1964.7
Sergiler
Exhibitions
V ı i
Year
Sayısı
Number
;
Öğretici filmler
Educational films
i
Ziyaretçiler I---seans
Visitors i sessions
Gazetelerde
! yayın
sayısı
Seyirciler
Spectators
i
i
500 000
1221414
500 000
670 246
1644
270 498
362
451 403
1157
1966
'564
1967
728
ii
i
578 164
Tablo: 9.12.
Türkiye'deki eczanelerin illere göre dağılımı, 1964.1967
Table: 9-12.
Distribution of pharmacies according to provinces in Turkey.
500 000
-1967
"
i
e r
Provinces
1964
Toplam. Total
1384
i
196
1965
5'
2
15
12
13
1
i
i
1
10
19
10
13
19
2
2
2
Ağrı
ı
3
2
2
i
Ankar
1804
52
50
Adıyamn
Karhis
1967
1 651
1520
49
i
Amasy
1 003 600
1 680
492 226
1964
A.
799
183 213
510
Adan
500 000
658061
1965
of stamps
850 000
1 522
330 .493
Distribution
dist>ributed
1 859
469 350
500
Dağıtılan pul
---~
1 212
1964
Dağıtılan
broşür, afiş
Pomplets
newspapers
i
i
!
i
i
i
i
Articles
published in
9
164
152
i
18
19
15
Antaly
24
i
Artvin
3
ii
29
26
25
i
i
Balıkesir
ii
31
39
38
36
34
.
4
3
3
1
i
Bileck
4
1
1
i
Aydın
i
i
1
1
1
Bitls
Bolu
\}
Bursa
Çankır
4
Çorum
18
1
10
9
12
1
1
Elazığ
13
12
12
8
Edirne
10
9
12
7
4
4
7
Diyarbkı
12
1
4
Denizl
48
46
1
29
8
7
43
40
Çankle
12
7
7
\
2
10
10
i
Burd
1
1
1
Bingöl
7
12
7
1
30
i ii e r
Provİnces
~----
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Tablo: 9-12.
Devamı
Table:
Countunied
1964
9-12.
1965
196
1967
i
i
i
!
3
5
21
25
3
7
23
28
3
8
23
32
5
11
24
39
8
3
10
3
10
4
10
4
25
27
29
28
6
21
454
115
7
24
496
128
9
26
534
135
10
31
576
144
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
3
7
19
12
4
7
19
12
7
7
20
12
9
8
21
11
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
2
19
29
10
2
22
33
11
4
23
38
11
4
27
41
13
Malatya
Manİsa
Maraş
Mardin
9
30
7
5
10
31
7
4
11
33
8
4
13
36
9
4
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
8
1
3
6
9
1
3
9
11
1
4
9
12
1
4
11
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
10
6
19
21
10
7
20
27
12
8
21
29
14
9
25
30
Siirt
Sinop
Sivds
Tekirdağ
2
3
9
10
3
4
10
10
5
5
10
11
5
6
10
13
Tokat
Trabzon
Tunceli
Urfa
12
13
14
17
14
18
6
6
7
14
19
1
8
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
4
2
6
23
4
2
6
24
5
2
7
27
6
3
7
27
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
içel
istanbul
izmir
304
Tablo: 9.13.
Depo ve tamirhane sayısı ile onarılan araç sayısı, 1964.1967
Table: 9-13.
Number of warehouse and repair - house s and number of
vehicles repaired, 1964 - 1967
Depo
sayısı
Yıl
Number of
Year
i
i
-1
warehouses
ı
i
i Tamirhane
i
i
sayısı
Number of
repair houses
Araç sayısı
ı
i
i
i
Number of
i
vehirles
i
1--
Onanlan araç sayısı
Number oL vehic_I:~~_~~:~p~
Merkezde
ı
at center
Taşrada
At perifhery
i
i
i
1966
2
2
1407
439
72
1965
2
2
1560
630
81
1966
2
19
1928
684
742
1967
2
19
1938
950
884
Tablo: 9.14.
Donatım Genel Müdürlüğünce yapılan satın almalar, depolama ve sevk çalışmaları, 1964 . 1967
Table: 9-14.
Pumhases, consignments and deliveries made by the General
Directorate of Equipment, 1964 -1967
-
Yıl
Ye a r
Satın almalar
(TL.)
Purchases
(TL.)
ii
i
i-_u~
i
Sevk ve tesellüm (Ton)
Consignments
and deliveries (Tons)
--~-----~---
Alınan
Received
Gönderilen
Delivered
840
800
i
1964
22 000 000
ı
1965
38 445 000
1966
39100296
1967
35 085 900
ii
1425
1830
i
1082
1 186
i
i
950
842
-i
305
Tablo: 9-15.
Hıfzıssıhha Okulunda 1964 yılında yapılan kısa süreli kurslar
Table: 9-15.
Sh ort term courses in the School of Hygiene during 1964
-
Kurslar
Kurs tarihi
Courses
Date
Kursa
,
i
i Partieipants
i
.
-
1
Halk sağlığı hizmetlerine adaptasyon kursu (Edirne ve içel.
deki hekimler
2 -
-
3
-
5
-
6
-
7
- Course
of Adaptation
to publie Health
serviees (for physi('ians in Edirne and içel)
6 Ocak.
Veremle savaş metodları ve idaresi kursu (Hekimler için) .
Course of methods and administration of tubereulosis control (for physicians)
1 Nisan - 30 Haziran 1964
Verem savaş yardımcı personelolgunlaşma kursu. Advaneed
eourse of tubereulosis control for auxiliary personnel
-
4
için)
Sağlık eğitimi teknisyeni yetiştirme kursu (sağlık memurlar.
için) - Training eourse for health edueation teehnieians (for
sanitarians)
istatistik memuru yetiştirme kursu (sağlık memurları için)
Training eourse for statisti('al elerks (for sanitarians)
CENTO köy çevre sağlığı kursu (hekimler ve sağlık memur.
ları için) - CENTO viIIage environmental hygienen eourse
(for physieians and sanitarians)
-
9
-
Not:
30()
1 Şubat 1964
13 Nisan
- 30
Haziran 1964
18 Mayıs
- 18
Temmuz 1964
i
ii
9
10
12
15
14 Eylül
- 12
Kasım
1964
19
28 Eylül
- 26
Aralık 1964
13
Tüberkülozkursu (GN. Sağlık Eğitim Enstitüsü talebeleri
için) . Tubereulosis eourse (for students from Gevher Nesibe
Institute)
8
katılan
7 Ekim - 28 Ekim 1964
Veremle savaş metodları ve idaresi kursu (hekimler için) Course of methods and administration of tubereulosis control (for physieians)
Veremle savaş yardımcı personelolgunlaşma
kursu. Advaneed eourse of tubereulosis control for auxiliary personnel
Yıl içinde ayrıca Van ve Kars illerinde 52 mütehassıs hekim, 127 pratisyen hekim. 249 sağlık
memuru, 74 hemşire ve 258 köyebesinin izlediği
11 adaptasyon kursu yapılmıştır.
5 Ekim
- 30
Aralık 1964
5 Ekim
- 26
Aralık
39
9
i
i
i
i
1964
10
Note : Besides the above in the provinees Van and Kars
11 adaptation eourses followed by 52 speeialists.
127 praetitioners, 249 sanitarians. 74 nurses and
258 viiiage mid. wifes took plaee during the year.
Tablo: 9-16.
Hıfzıssıhha Okulunda 1965 yılında yapılan kısa süreli kurslar
Table: 9-16. Short - term courses in the School of Hygiene during 1965
Kurs tarihi
Kurslar
,Kursa
i katılan
ii Participants
Data
Coursas
--~--~~-i----.--
~.
~"
-
1
Halk sağlığı hizmetlerine enteğrasyon kursu (Ordu ve Niğde
deki hekimler
servires
-
2
için)
- Course
ofintegration
to public health
Halk sağlığı hizmetlerine enteğrasyon kursu (Ordu ve Niğde'deki hekimler için) - Course of integration to public health
services (for physicians in Ordu and Niğde) ii
3
4
5
-
-
1
-
-6
8 Şubat
Tüberkülinsiz BCG yapacaklara mahsus kurs (hekim ve sağlık memurları için) - Course for personnel applying BCG
without tuberculine (for physicians and sanitarians)
25 Mart
-9
Mart 1965
10
Nisan 1965
35
-:
Veremle savaş yardımcı sağlık personeli olgunlaşma kursu
Advanced course of tuberculosis control for auxiliary health
personnel
i
19 Nisan
- 30
3 Mayıs
-3
19
Haziran 1965
Sağlık eğitimi teknisyeni yetiştirme kursu (sağlık memurları
için) Training course for health educatian technirians (for
-
sanitarians)
6
9
4 Orak - 30 Ocak 1965
(for physicians in Ordu and Niğde) i
yetiştirme kursu
istatistik memuru
statistical clerks
- Training course
Temmuz
20
1965
for,
7 Haziran - 17 Temmuz 1965
i
30
Halk sağlığı hizmetlerine adaptasyon kursu (sosyalleştirilen
bölgelerde
görevalan
hekimler
için)
- Course
of adaptation
to public health services
(for physicians practising in the
region where medicine is socialized)
14 Eylül
- 29
Eylül 1965
50
14 Eylül
- 11
Kasım 1965
16
Aralık 1965
13
i
8
9
-
Veremle savaş metodları ve idaresi kursu (hekimler için) Course of methods and administration of tuberculosis control (for physirians)
:
ı
i
i
Sıtma bölge l&borantlarını barsak parazitleri ile mücadeleye
yetiştirme kursu Course of preparatlon of regional malaria
laboratories for control of intestinal prazites
-
i
i
i
i
6 Aralık
- 12
307
Tablo: 9-17.
Hıfzıssıhha Okulunda 1966 yılında yapılan kısa süreli kurslar
Table: 9-17.
Short -term courses in the School of Hygiene during 1966
Kursla
Kurs tarihi
Gourses
Date
~
-
1
2
3
4
5
6
-
-
-
9
-
-
308
i
---
~
--i
--
Halk sağlığı hizmetlerine adaptasyon kursu (Giresun'daki
hekimler için) Gourse of adaptation to public health servtces
physicians in Giresun)
-
i
Nüfus planlaması, sağlık eğitimi ve kolera. savaşı olgunlaşma
kursu (sağlık müdürleri için)
Advanced course of family
plaııning, health educatian and chofera control (for health
directors)
3 Şubat
- 26 Şubat
7 Şubat
- 12
i
Kursa
katılan
Participants
-
i
ii
I
1966
i
3
-
Seminer (göğüs hastalıkları hekimleri için)
specialists of chest diseases)
- Seminar
Training
60
11 Mayıs
1966
16
-
CENTO köy çevre sağlığı kursu (hekim ve sağlık memurları
için) - GENTO viIIage environmental hygiene course (for
physician sand sanitarians)
yetiştirme kursu.
-
25 Nisan
Sağlık eğitimi teknisyeni kursu (sağlık memurları için)
Gourse for health education terhnicians (for sanitarians)
istatistik memuru
statistical clerks
Şubat 1966
(for-
20
- 30
23 Mayıs
Temmuz 1966
6
coıırse for
7 Haziran - 16 Temmuz 1966
7 - Verem savaş metodları ve idaresi kursu (hekimler için)Gourse of methods and adm1nıstrationof tuberculosis control (for physicians)
8
ı
3 Ekim
- 24
19
Aralık 1966
15
Şubat 1966
14
Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Bölgesi tarafından tertiplenen
kalera kursu (hekimler için) - Ghofera course managed by
WHO RegionaJOffice for Europe (for physicians)
ingilizce kursu (yardımcı sağlık personeli için)
rourse (for auxiliary health persanneJ)
14 Şubat
- 26
- English
16 Kasım
1965 - 29 Temmuz
1966
14
Tablo: 9-18.
HıfzI551hha Oklunda 1967 yılında yapılan kısa süreli kurslar
Table: 9-18. Short -term course in the School of Hygiene during 1967
Kursa
katılan
Kurs tarihi
Kursla
Date
Courses
i
Partieipants
--~'-_.~-i
-
1
2
Halk sağlığı hizmetlerine enteğrasyon kursu (Kayseri'deki!
hekimleı' için - Course of integration to publie health serviees (for physicians in Kayseri) i
-
i
1 Mart
i
Halk sağlığı hizmetlerine enteğrasyon kursu (Kayseri'deki i
hekimler için) - Course of integration to publie health serv- ii
iees (for physieians in Kayseri) ii
-1
- 29
Nisan 1967
9
Course of health educatian (for provineial health directors
and deputy - health directors) i
i 27 Mart - 15 Nisan 1967
13
3 Nisan
ı
3
8
Nisan 1967
i
-
Sağlık
eğitimi
kursu (sağlık
müdürleri ve muavinieri
-i
için)
ı
i
,
4
5
6
-
-
Sağlık eğitimi kursu (sağlık müdürleri ve muavinieri için) Course of healthedueation (For provincial health directors
and deputy - health directors) LI
Nisan - 13 Mayıs 1967
16
8 Mayıs - 8 Temmuz 1967
18
i 24
I
Sağlık eğitimi teknisyeni yetiştirme kursu (sağlık memur- i
,
-
ları için) Training eourse for health educatian technicians
(for sanitarians).
I
i
i
CENTO köy çevre sağlığı kursu (hekim ve sağlık mühen.
di sı eri için) - CENTO viiiage environmental hygiene ('ourse
(for physicians and health engineers)
i
i 10 Mayıs
ii
- 29 Temmuz 1967
4
,
7
-
istatistik memuru yetiştirme kursu
statistieat
.9
-
-
Training
course
for
clerks
5 Haziran
I
- 15 Temmuz
1967
26
i
2 Ekim - 28 Ek;m 1961
I. oaghğ..emine,i(hekimi..için)- Sem;.", (fo, ph,.;,;,n.)
17
ı
Verem le savaş metodları ve idaresi kursu (hekimler için)
Course of methods
trol (for physicians)
and adninistration
of tuberculosis
-i
can-
5 Kasım 1967
- 31
Ocak 1968
15
ı
10
-
Halk sağlığı kursu (sosyalleştirilen illerde çalışan AÇS başkanı olan hekimler için) - Course of publi chealth (for ehiefs
of MCH - physicians)
11
-
Beslenme ve diyet teknisyen kursu (kız enstitüsü mezunları
için) - Course for nutrition and diet technieians (for graduates of girls
Instit'llte)
I
I
! 20 Kasım 1967 -18 Şubat 1968
10
i
i
i
!i
i
4 Aralık
1968
1967 - 31
Temmuz
28
309
Tablo: 9.19.
Uluslararası kuruluşlar ve yabancı
sağlanan burslar, 1964.1967
Table: 9-19.
Fellowships granted by international agencies and foreign
nations, 1964.1967
Vıi
Ye a r
Burs
sayısı
Number of
Vıi
Years
fellowships
1964
1965
1966
1967
Tablo: 9.20.
devletler tarafından
81
79
71
79
Ay
Months
47
28
19
17
5
3
4
8
Dünya Sağlık Teşkilatı ve UNICEF'den alınan
katılma payımız, (dolar olarak), 1964. 1967
22
27
7
20
yardım ve
Table: 9-20. Aid received from Who and UNICEF and our participation
share (in dollars), 1964 - 1967
Dünya Sağlık Teşkilatı (DST)
World Health Organization (WHO)
Year
UN I C E F
. -~--------_._--
Vıi
Katılma
payımız
Our partieipation
share
-----._~
Vardımı
Katılma payımız
Vardımı
Aid
Our partieipation
share
Aid
._-_._.
1964
1965
1966
119 700
141 830
134 910
1967
165210
378065
596 615
438 850
1 750 000
1 750 000
1 750 000
612816
1 750 000
964 000
445 000
i
i
Tablo: 9.21.
Amerikan Yardım Kooperatifine (CARE)
alınan gıda yardımı, 1964.1967
Table: 9-21.
Money paid
1964.1967
to CARE
and foodstuffs
V iI
1964
1965
1966
1967
(TL.)
Süt tozu (Kgr.)
Money paid to
CARE (TL.)
750 000
700 000
700 000
700 000
i
310
ödenen para ve
received
as
aid,
Gıda
yardımı
Food
ald
CARE'ye ödenen
Ye a r
332 000
380 000
ı
Un ('Kgr.)
Milk powder
(Kg.)
Vağ (Kgr.)
Flour (Kg.)
Oj) . (Kg.)
908621
290 240
713139
1 258 875
477951
1 393 528
1 630122
1 364135
170 082
406 776
910325
745250
10
-
10 -
SAGLlK
HiZMETLERiNiN SOSYAllEŞTiRilMESi
SOCIALlZA TION OF HEALTH SERVICES
311
Tablo: 10-1. Sosyalleştirilen
illerde nüfus
- sağlık
-
ocağı ve sağlık evi durumu, 1964 1967
-
Table: 10-1. Population, health units and house in socialized provinces. 1964 1967
ca
c
..
E
CDC
..c....
:.:::
~
:c"g
1/1
ıs
E ~
..c"O
uCD
~""5
uc
~-= o.=~
~>-~~~
ci)
~
:::1
Yıl
ii
Province
:3
i
0'iii ~~ :>..:;c'- ro
CD o '<3
c "'E J::
o
o.
"- u)
.= cıı-
j
u-
6
12
12
17
Toplam
Total
ii
ii
ii
ii
ı
i
-T-~~\
cc
Muş
en
Ağrı
'<t
cc
c)
i
1965
1966
1967
8~
1964
1965
1901001
196 6oo
1966
203 400
1967
210500
196~.
1965
1966
1967
238 200 i,
244 800
251 700
Bitlis
1964
1965
1966
1967
Hakkari
1964
1965
1966
1967
Kars
1964
1965
1966
1967
1
I
---,-1
::::SC'J
LE E
:ij.:.:::
.c....
-E-
:0<13
'":J<13
~Z~
i
i
i
NCi)
::::1
> <ı:
"-
163
416
416
541
19
258 700
30
147000
152 400
157 900
163 600
79
82
86
90
6707
330
820
460
270
9521
589 200
602 200
615500
629 100
18557
12
7
69
~
Z
379
558
12250
12700
13158
13 630
268
ı:!
.c ..c
-E-,
11 330
11 830
12350
12890
341
970
970
1 2.94
37
Van
~-
Diyarbakır
Erzincan
il)
co
c»
Erzurum
1964
1965
1966
1967
1965
1966
1967
1965
1966
1967
1965
1966
1967
i
ii
253 '500
263 600
274100
19069
733
26
i:::
i 487 100
I
15 354
44
i
348
::~::
260 900
I
,i
i 264 300
624 400
636 000
i 647900
i
I
25 066
28
70
425
358
1/1
::i
~
Z
<13
:J
g.
a.
8920
164
4390
4120
4230
4350
ii 221
5140
5310
5500
5690
i
i
!
23
155
i,
173
247
5180
5320
5470
5620
197
4320
4480
4640
4810
413
3450
3600
3760
3920
119
3800
3890
3970
4060
ii
i
5510
5730
5960
6190
10 700 i
11 070
11450
3830
3960
4100
9750
10140
10540
10 960
i
'
'
46
!
9190
9320
9440
8920
9090
9260
1-414
ı
123
I
93
,
I
!
i
i
124
i
i,
127
i
i
i
143
I
!
i
i
11903
><ı:
215
173
34
i
8540 i
8730 i
9120
i
i
c
o
:;:;
~
.§ E
'c>:':::
, :o <13
NCi)
1:::1"-
46
,
i
:;:'
---i
7940
8160
8390
8620
1360
..c
ci)
"-
g. i ıs:J~
a. i ı.ı..Z..c
431
;
~
,c 5
>cı
i/i.!!!
::i
:J
10010
10 350
10710
11 080
,
11 376
c:
o
:;:;
i
9190
9 610
9 870
10400
I
i
i .~i:
~gCDu)
!!
450
404
404
394
;
Bir sağlık
evine düşen
Per health
house
_._~-
iii
>.
ca CD
i
u)
L ::::J
ı:!CD..c
= ~
8196
I
)CI
o
co
ci)
,:
i
,
Bir sağlık
ocağına düşen'
Per health unil
~o:g
73 426
i3 999 720 i 168096 ,
168096
14106 460
213073 i
15626570
i
CD
->
'cı.-
.~
1 49;330-1
~,
c")
:~
>::
>Gl
1/1
'
:§
o
u. ci
:o 4-
c
Year
!ii
i
!
175
2770
2810
2840
4370'"
4450
4 530
ı
i
313
Tablo: 10-1. Devamı
Table: 10-1. Countunied
CD
..ı:
+-ı.5
LLs
{3-c
I
S :C~
~ :::~
ii
ıs -5c
.- o c o
-;-=J
~
~>-~~~
0'iii ~2I :>.ı::=
.:;: <tl
:::ı.:;:
i
1:::ı
;;="3 g
.5
z
i
--
~
<tl
iii
!
.=
:§
u.
ı::
Vear
-~
cl.
I
~-~
ea.
~
:J
~O
)~
O
CU
::S ~
.E
::ı E
'u.::'::
:Om
:~ cı:
~
>
::ı CD..ı:
..c...
iii§<a
~
cı:
.=
--
,~.~ -LLS""
8 aJ m
\01-0
>ı.
Bir sağlık
ocağına düşen
Per health uni1
>.
~ ~C
Vıi
Province
.5:g~
cıı- e'g
c. m
--_._._---
iii
E
ıfz~
-_.--
---
iii
::ı
;;
z
ı::
o
:;:;
~::ı
g.
cl.
Bir sağlık
evine düşen
Per health house
iii
>.
LLs CD
+::
.->aJaı
CD
iii>
m
~-::ı
.:00
)i
c:
U)~.p
:~
:0
-Eııı::ı~
m
i
Na>
:::ı...
> cı:
ı.Z:
c:
i
:§E i
,g.~
~
iii
~
::ı::ı
:::ı c..
o
z cl.
~
ı
296
9180
9410
9630
83
153
4670
4870
4900
25
440
10 480
10 840
11 210
52
211
5000
5210
5390
18584
43
432
10410
10650
10900
135
137
3320
3390
3610
7614
23
12170
51
149
5490
Mardin
1965
1966
1967
394 900
404 400
414100
12760
43
Siirt
1965
1966
1967
262 100
271 000
280 300
11 003
Urfa
1965
1966
1967
447600
458 000
468 600
Adıyaman
1967
279 800
Lt)
<D
c)
---
,
331
i
i
ı-<D
c)
Bingöl
1967
158 800
8125
17
477
9340
38
213
4180
Elazığ
1967
339 100
9151
32
285
10 600
80
114
4240
Malatya
1967
473300
12313
35
351
13520
115
107
4120
8850
40
194
3980
Tunceli
1967
7774
159 300
18
431
i
I
i
i
10-2. Sağlık ocakları personel durumu, 1964 -1967
Tablo:
Table: 10-2. Personnel condition of health units, 1964 - 1967
-
i ller
Provlnces
Vii
Hekimler
Physicians
~-
Sağlık memurları
Sanitarians:
Asgari
Vear
Asgari
i
Hemşireler
Nurses
--.i~Asgari
Ebeler
Midwives
---.
Asgari
kadrosu Mevcut kadrosu Mevcut kadrosu Mevcut kadrosu Present
Minumum
Minumum
Minumum
Minumum
personnel Present personnel Present personnel Present personnel Present
staff 1_staff
staff
i
staff
I
ı
-
Toplam
T ota i
~:~: ı~~:
1966
486
1967
635
I
I
~~
-~~- -::--
i
~~:I- -1:: -1:
284
461
468
459
315
603
597
599
20
20
23
23
25
32
33
34
46
45
129
179
i::
1346
1755
746
1146
I
Muş
1964
1965
1966
1967
Ağrı
1964
1965
1966
1967
314
20
18
15
14
12
32
24
25
25
15
J
20
11
7
6
5
32
3
17
10
9
ı
60
53
52
47
54
94
40
38
46
51
Tablo:
10.2.
Devamı
Table:
10-2.
Countunied
i ii e r
Provinces
Hekimler
Physicians
Asgari
kadrosu Mevcut
VıI
Year
Minumum
i personnel
staff
i
--
~
1itlis
1964
1965
1966
1967
Hakkari
1964
1965
1966
1967
Kars
1966
13
8
10
5
5
4
78
53
48
41
32
28
26
28
24
17
1964
Van
1966
1967
1965
1966
Diyarbakır
1967
Present
n~taff
12
10
12
9
1967
1965
Present
Minumum
personnel
Hemşireler
_Nurs_e~
Asgari
kadrosu Mevcut
Minumum
personnel
sta~
58
33
33
35
13
18
18
17
15
8
10
7
13
13
75
84
68
71
71
26
42
39
36
35
53
38
38
44
i
Minumum
personnel
Present
Mevcut
I
~!f--ı
ı
i
i
13
2
5
4
5
8
2
4
2
2
74
17
19
15
11
26
15
16
8
14
53
Ebeler
Midwives
Asgari
kadrosu Mevcut
I_--
I
---
-1
196.!!.
1965
I
Sağlık memurları
SanitariansAsgari
kadrosu Mevcut
23
26
34
.
.-
- _u-----
.
24
23
26
33
37
24
24
10
16
16
217
117
106
115
132
76
51
52
51
50
69
68
85
154
7
7
9
30
35
33
33
76
42
81
75
76
15
19
23
223
58
114
142
20
25
24
50
39
42
47
50
8
9
11
148
55
70
88
27
17
17
16
26
26
27
37
26
5
15
8
77
33
41
51
1965
1966
1967
54
25
26
29
49
35
39
36
48
16
18
19
139
Adıyaman
1967
29
9
29
33
28
Bingöl
1967
17
7
16
15
16
3
47
3
Eıazığ
1967
36
16
33
25
32
3
93
50
1967
49
25
46
29
46
19
133
1967
18
5
18
19
18
4
54
Erzincan
1965
1966
1967
35
20
21
24
33
Erzurum
1965
1966
1967
81
30
41
36
Mardin
1965
1966
1967
52
Siirt
1965
1966
1967
Urfa
Malatya
<
97
62
77
109
64
75
120
37
82
7
1
Tunceli
ı
18
315
-
Tablo: 10-3. Tesbit edilen gebe, doğum ve ölüm sayısı, 1964 1967
Table: 10-3. Number of determined
pregnants
births
and
Doğum - Biths
V ı i
i ii e r
Provinces
Year
Sağlık
Tesbit edilen
~ebe sayısı
Kendi
kendine
Number of
determined
preg.nants
herself
personeli
the
i With
help of
health
personel
--
i
i
ı
yardımı ile
i
deaths.
Toplam
i
Total
1--
1964 - 1967
ÖıÜm
-._
Kayıtlı
nilfustan
ölüm
Deaths
from
reı:ıistered
population
- Deaths
Ölü
dOğum
Stili
Births
Bebek
ölümü
Infant
deaths
i
1964
1965
1966
1967
21 292
75 362
141 667
200 295
1964
1965
1966
1967
5099
18406
9675
34 449
92 881
124119
1864
7363
24183
27 385
122
541
1992
3036
410
1537
5619
9161
75 823
7994
8442
10 709
12 224
2483
3189
2691
6848
2798
3276
2990
3450
5281
6465
5681
10 298
1 164
1094
3276
1134
97
89
88
122
410
396
337
527
1964
1965
1966
1967
1841
7657
7856
9979
279
767
1942
2841
1980
2948
2739
279
2747
4890
5580
376
703
729
52
131
196
228
Bitlis
1964
1965
1966
1967
479
3988
4971
5023
161
1 118
1 106
1026
194
775
1087
1497
355
1893
2193
2523
56
278
421
360
32
33
23
68
59
94
Hakkari
1964
1965
1966
1967
1 194
1946
2582
302
1122
1 112
399
848
890
701
1990
2002
83
280
442
27
32
43
44
68
93
1964
1965
1966
1967
7060
32 205
23 149
23 573
1386
8069
8336
6624
2469
14253
15038
14084
325
3196
3538
3822
218
272
220
318
766
989
Van
1964
1965
1966
1967
3918
9857
9562
8694
790
4094
4884
5479
501
2433
2787
2507
1 291
6257
7671
7986
319
2006
2486
2788
25
147
172
161
619
862
696
Diyarbakır
1965
1966
1967
1488
10 652
21 186
45
2961
4166
190
3449
3493
235
6410
7659
607
1010
170
198
Erzincan
1965
1966
1967
Muş
Ağrı
Kars
Erzurum
Mardin
'.
31'B
864
10372
11 304
i
i
i
i
4576
16043
39117
48 296
Toplam
To t a i
i
53 765
i
1083
61.84
6702
7460
ı
i
ı
!
82
2636
3718
131
7614
9048
2650
2539
183
293
325
5567
6476
711
15884
23 734
203
5565
6446
12
415
489
123
4482
4967
321
12778
17047
104
2309
3171
15
341
582
5376
386
1966
20 846
10 317
1967
30 418
17 258
1965
1966
1967
2234
18492
20671
198
8296
12080
i
409
i
49
4978
5331
1965
i
i
i
i
11100
1 191
i
92
12231
2733
742
Tablo:
Table:
Doğum-Biths
ı
i ii e r
V i i
Provinces
Year
Devamı
Countunied
10-3.
10-3.
Sağlık
ITesbit edilen
gebe sayısı
Number of
determined
preg.nants
herself
663
11 688
12 495
35
3405
3462
i
i
Kayıtlı
i
personeli
yardımı ile
Total
With the i Toplam
help of i
health
personel
Kendi
kendine
Ölüm. Deaths
!-
nüfustan
ölüm
Deaths
from
i
ÖLÜ l
doğum
Stili
Births i
i
i
registered
i
: ı;>,opulation
Bebek
ölümü
Infant
deaths
i
1965
1966
1967
Siirt
64
,
29
1940
3049
i
i
'
5345
i
i
6511
Urfa
1 394
11 524
12 397
154
3726
5951
247
3681
4652
401
7407
10603
Adıyaman
1967
7367
1201
1303
2504
Bingöl
1967
2091
488
291
779
Elazığ
1967
6409
890
879
1769
Malatya
1967
9171
558
Tunceli
1967
4711
508
Tablo:
10-4.
Aşı çalışmaları,
Table:
10-4.
Vaccination
i
i
i
i
iii
u;.
nı
activities,
Year
Q)
ı::
ui '0o
u;. <ii
1\1 >
>
x
<ii
o.
.:o:
ci)
ca
c:>
en
.2 .S!
~E
Toplam
Total
Muş
i
i
Ağrı
"o
ı:ı. "o
o..
189 3131
423 843
187557
720 636
323 409
1 014970
1964
1965
1966
1967
1 433 866
1964
1965
1966
1967
23 992
21 239
12 227
106 041
65 237
'5 578
17306
99 550
1964
1965
1966
3900
46 635
77108
18418
85121
34318
74920
71 944
1967
701 812
.
i
1 149
2200
142
196
545
373
143
59
53
26
19
502
31
180
254
56
195
198
21
24
i
!
i
i
i
983
425
ii
:
1008
500
ı
i
(*)
1964.1967
- 1967
1964
Q)
ı::
VıI
437
i
i
iller
Provinres
1
92
301
i
1965
1966
1967
'o
o
<ii
23
1 199
1364
Q)
ı::
Q)
ı::
>
iii >
u;. nı
nı 'L:
Q)
'0
'i:ci)
- -c
gr
-o
i=
.J::
t)J
'o
o
<ıı
'0o
<ii
ui
(*)
.J::
o.
ı-;>'
-iS...
!o
E 0.00
o.
ı~
o
353 734
540 852
634 052
199287
117418
40 250
2898
73114
79 085
34612
18 922
65 298
54 196
32 348
18831
32816
116 867
108 572
71 729
1 322 743
1 316139
i
272 887
16889
14 573
96 970
64 610
75 '565
i
78 889
95 611
63 523
ı::
'0o
<ii
>
i
1964
1965
1966
1967
Bitlis
(*)
Rakamlar
aşı
tatbik
1847
32281
27 144
59 157
adetleridir.
4375
42 652
17870
24 773
35 567
51 865
21 234
24 320
..
i
<ii
o:;
ci)
"o "o
.J::
::.: o
365
260
880
447
2807
263 956
4 850 875
3 049 668
59 893
54475
31 989
18816
436
785
215114
158 948
264
335
1 028
1 355
13 062
77 408
i
i
97 634
58 369
313645
184 546
67 375
\
ı
i
~nı
o
c ı::
!ol <ii
Q)
"",
ı-<il ...
~...
ı
ı::
'0
<ii
'-'
>
iii
iii
nı
ci)
N
u.nı o. (i)
ı::
.J::
282 677
405 775
920 507
1 056415
457 953
679 345
iii
iii
ııı
uı-o
nı.
nı:?
.J::
....
OJ
'ci)
-~
17517
35 380
18015
31 018
17517
32281
15129
28184
17517
i
26 230 i
15 876
33 203
ı
2143
335
6519
51 726
(*) The figures show the number of applied vaccines
317
Tablo:
10-4.
Devamı
Table: 10-4. Countunied
ii
i ii er
Q)
i
Yıl
Provin('es
<:
ı
i
i
i
Year
'ö
o
ta
iii
iii-
>
u<
c3
---
Hakkari
i
i
\
<:
'ö
o
Q)
<:
'
i
ta
~o.
<u
E
rJ)
Q)
ı
X
CI1
Gl
ı
iii
iiiiii
'öo
ta
>
.~
.2
ci
ı:ı.
I
ii
i
~III
o
-j:
C
co
---
ta
>
iii
iii- "'c
'0
..c:
1964
6155
1965
19179
1966
1967
14293
34 809
i
!
i
4301
iii
iiii
i
!
i
i
19757
23 795
21 326
o
ta
i
155071
11 152
2106
3565
<:
'ö
o. i
ı->.
i
i
Q)
i
,
iii
'i:
GI
..
-iS
>
ta
';:Q)
..c:
..c:
""
i
ii
..c:
ı:3ı
uı-o
III.
ıııg:
!
U,-
o.
15
<:
!!!o
i
i
i
i
Q)
-::ı
iii
iiiiii
11l0.<:
Q)
0.-
E
)g~
8
ıD$:
N
o
c
1\1
'öo
Q)
<:
'u
c...
iii
ta
>
i
iii-
i
iii
CD
i
rJ)
::ı
<:
i
ta
.. ....
Q)
ı-~Gl ı-
iii
..
Ö
:ıı::
ta
>
(1)
c..c:
ü
i
-I
6106
6106
8865
13 356
14346
8867
11 692
14605
6106
8675
14212
18 238
ı
i
i
-
51 138
130 355
79 '501
ı
85 625
141 333
96 978
109135
82187
142043
102 834
161148
152 '532
228
37 282
802 094
406 220
25744
72 400
i
4321'5
46 960
25744
59 909
32 363
44 626
25744
65412
42741
46 678
70 538
373081
207 586
18142
118854
191 924
12416
73 174
86 268
1392
44017
39 844
69 242
161 655
7476
168 142
107 583
3301
98 400
72 037
11 168
17370
24 370
158150
146003
92
120 006
274 709
40574
309 892
148 905
3849
194195
130219
5502
101 960
77 597
140
176 084
125 627
283
784 241
339 068
14427
171920
174466
5039
107 953
125198
2048
26 023
165319
86
133849
191 928 i
26 734
596 260
360621
1964
21 006
Kars
1965
1966
1967
162739 ,
i
75 722
178716
187354
18646
117660
217747
219082
145 301
Van
1964
1965
1966
1967
132413
10 077
285'51
65 822
9601
142 255
16716
20 046
30 875
67 070
34 455
16226
Diyarbakır
1965
1966
1967
28 480
42186
201 692
59 701
'54 192
58 538
1965
1966
1967
12103
101 345
78 575
19776
1142
81 781
i
Erzincan
1965
41491
=rzurum
1966
1967
85 737
121 128
20 876
134 492
91 043
Mardin
1965
1966
1967
21 046
78 608
158844
68 872
12158
154760
i
1965
5233
24 250
1966
1967
34415
44 010
7472
80 725
Urfa
1965
1966
1967
23 340
124476
144 773
Adıyaman
1967
Bingöl
i
144531
i
i
i
i
1296
i
145623
105 170
135 227
122 965
440
50 400
79 620
60 582 ,
55 428
53 049
6991
77156
6706
56 147
94 950
23313
48 946
1967
16590
Eıazığ
1967
Malatya
Tunceli
Siirt
318
440
-
-
1276
665 738
45 876
-
_i
i
714
328 367
150203
42847
29 502
68172
67 702
2738
44 808
80 624
2064
112357
33719
59 783
119576
16410
515455
368 036
52 598
20 429
21419
20 430
269 098
10283
5454
14579
11641
9386
1092
32 732
17902
46 305
48 832
28 669
52 708
1967
69 596
26 080
105472
90 627
22 065
82 588
36744
1967
22 966
30218
23 226
33 353
27951
41 002
115112
-
582
Tablo: 10-5. Çevre sağlığı çalışmaları, 1964.1967
Table:
i ii er
ii
Provinces
10.5.
Environmental
Mes ken kon tr or"u
Vıi
sayısı
Year
Number of
dwelling
controls
health activities,
1964
u
S u kon t ro I..
wc
sayısı
Number
water
- 1967
Okul ve diğer
yer ier kont~o i
i
sayısı
kontrol sayısı
of potable
controls
Number
i
of privy
controls
Number of school
and other places'
i
j
Toplam
Total
Muş
controls
i
i
i
1-
1964
73 630
3523
1965
170 056
7962
1966
561 316
35914
1967
446 564
32 670
1964
1965
1966
1967
8531
9115
22 964
11380
1218
573
1361
1717
i
---
ii
i
20447
63 394
ı
i
i
i
i
i
5287
13994
182558
133 129
40 492
47416
5882
2640
5806
2032
592
2279
5506
1956
i
1964
466
16
i
\
55
17
4667
7911
6722
4705
9123
6842
652
1707
7809
3182
179
240
1020
452
1965
15510
1966
1967
42 605
40 093
1682
934
Bitlis
1964
1965
1966
1967
1669
1805
26 659
12 325
155
638
1700
643
Hakkari
1964
1965
1966
1961
11 982
51 295
30 733
257
940
451
1070
3485
2806
448
1145
2359
Kars
1964
1965
1966
1961
53 864
106491
138937
98 285
1696
4833
6997
6020
12 265
42 639
61 710
39 925
2636
7010
11 776
11 365
Van
1964
1965
1966
1967
9100
16934
12641
12990
438
672
274
311
1593
5184
7442
1296
423
704
1098
973
1965
1966
1961
35
29 323
22 378
2
2047
2041
2
5704
4525
10
2274
1204
Erzincan
1965
1966
1967
1465
43 763
36 784
78
1051
1207
3013
32 273
22 059
133
1813
1304
1965
1966
1961
-
Erzurum
-
45 026
39 281
2901
1752
22331
10880
4629
3886
Mardin
1965
1966
1961
6719
52 420
17 363
358
9860
10084
2472
20 099
6764
152
3557
3091
Ağrı
Diyarbakır
i
-
-
551
i
-
-
i
-
-
319
Tablo: 10-5. Devamı
Table: 10-5. Countunied
i
i
i
i ii e r
Provinces
....sayısı
Year
Number of
dwellinq controls
i
i
-------i~~;;-
i
Siirt
Su kontrolü
Mesken kontrolü
Vıi
Okul ve diğer
verler kontrol
W.C,
sayısı
kontrol sayısı
Number of potable
water controls
i
sayısı
Number of privy
controls
Number of school
and other places'
controls
-~---
1966
429
4263
2523
1498
189
1953
571
7464
1966
1967
95 254
40 930
4578
2 94'5
7799
7112
1207
937
Adıyaman
1967
31 041
1358
3903
1359
Bingöl
1967
6141
Elazığ
1967
Malatya
Tunceli
i
i
i
i
Urfa
i
i
1967
1965
26
1528
214
23 682
688
5869
987
1967
15 679
708
7480
1761
1967
3216
281
1619
1262
-
Tablo: 10-6. Çeşitli çalışmalar, 1964 1967
Table: 10-6. Miscellaneous activities, 1964 - 1967
]
:
Provinces
i ii e r
Vıi
Year
I..,;::g
g!.!! i':'.~
1;:' ~
~..'-' u)
Q)
~~;Toplam
1965
T ot al
1966
oc cı.
'"
~
::ı
--~~6926 ~-260
604996
85418
24951
1132880
24986
U
-
:g
~
~
:ı
,~
362880
Q)
-,:J X
i 474629
10338
24579
31617
:g
t: 10 i
E';
...E
(L)CtS
o Q)
x
cı.
u)
';:
Gl
I
I
Gl
§
~ ~'c;;
Eca ",u)
::!iı
';::'E
_Vi'
L.:ı...
Q)
:::i
~
~
Lu
co
s
I
""
-1--;;-1
15909
I
:g,
'
1
I
i
E:g
Q),~
,~E'
""CCtı
-.-
i-;;65-i-~-~;;
i
~
-,~.;10 i, .eo
I
--1 ~749
I
1967
i
1
10063
1235061
i
g>
~[:i
~~
GlQj u),~ i
)
e
'-'
i
u)
i
..
_.!!
i6 <ii 1:: i
'c;; i~..c:: ()~i
ı:
i :~.{g 0,:;;,
Q)
iii U)
-.:..
r::: ...
ca
i
,
'
;3'~iiiii~,,,~ 1:: "3
cı. o
i! GL e,;
O~ oE
..Q=:.ocu
ca
x
-ı
-ı'" Q)
:"fI'Jı;s +:;- ~
""
"'"
.c~
.E! ıg .8 10
- GlJ!! 1::
~.i!! Q)
1
i.,,-
i
,;!
i~
;;;-
781
33620
2075
34175
1 843
i
3815
9108
12352
i
i
Muş
1964
93811
279
1965
90 858
389
1966
1967
125997
86401
1621
1 004
8632
i
I
I
689
948
34
i
676
1 636
154
287
i
2230
972
1462
958
84
78
244
126
437
14741
18958
25 200
210
1975
1248
1915
806
2487
2258
1991
20
110
119
93
190
233
165
146
665
7541
15592
1'5813
106
1 143
2683
3394
111
833
846
710
104
77
60
12 238
i
99514.
74936
392
i
i
Ağrı
Bitlis
~20
1964
1965
1966
1967
1964
1965
1966
1967
32146
98 634
106885 i
80 662
7561
53 273
60 483
43 526
611
2821
5903
4507
14
620
882
914
i
i
i
i
i
5
!
i
ı
i
ii
63
260
325
276
i
'c
Iıı
er
Yıl
,
I
Provinces
Year
!
Devamı
Table:
10-6.
Countunied
~ ~.
'-'
>-:1
ıg uı
~
~
ui
=.!!!
~.Q
ciL
o"'" ro
'...=
c
[f!CD~.~1
0>- oE
:a
ciii
I
i
i
i
i
, ..Q~. .;c ro :
:!:1!~::'ijEj~i
I
--1---1---
:
--
§
uı
1ij
lo
i~~
- o
ı::
ci)
ciL
u,*ö;E'"
l
cı:
~
'"
~
..\Iı..c
I
i :G.~
:=:::>
l
U~ i
'c: ~ i
,-E
3"'"
'iS
i
i
.~ E
-g~
i
251
754
510
326
4252
6050
2602
1212
32 598
59 183
64 102
978
4671
4189
1979
30
979
650
516
3803
14260
20 034
29 280
182
787
1058
738
8536
123 289
125650
33
929
2886
32 493
54 688
79
2048
3339
1965
1966
1967
4954
63 542
60 402
10
423
11'52
401
11 724
18477
38
2071
4087
125
2200
2032
Erzurum
1965
1966
1967
19589
150903
119783
51
3424
3030
i
i
i
34 083
49 577
272
3287
4872
614
5155
'3830
Mardin
1965
1966
1967
5052
106 232
104257
143
495
i
627
27 605
35 891
190
2173
2551
332
3226
3216
Siirt
1965
1966
1967
1032
87 558
89 446
572
1 907
i
20 940
35 863
24
2047
2157
1521
1798
Urfa
1965
1966
1967
9222
95 496
99 071
1645
1732
i
15
18 951
37 017
38
791
1 079
Adıyaman
1967
32 524
190
i
10475
Bingöl
1967
3419
22
Elazığ,
1967
18821
19054
Kars
1964
1965
1966
1967
57631
205 947
185 929
153 083
Van
1964
1965
1966
1967
25 777 i
104473
1965
,1966
1967
Diyarbakır
Erzincan
i
i
109926 i
56 526
i
i
i
Ö
t
I
E'!::
ci)
'c
§
.!!
i
i CII~~'ii)
t E"ıııro.~
E
a; ~'t E
:s ~~ ii>:~~Q;
,-"'"
i
3803
4 867
1966
1961'
Hakkari
908
2709
g. t~
~~-i~~-i~~-
445
12 426
~E§1
., Q)
ı
.~.!::
2 997
1965
I..
ıg
1
i
~i
~.S!
i
_"ai
l
ı:~-,-=-E~~:-I-
nn_'_-
--
1964
i
ı::
i"'i:
ID
I c ci)
ICO..!E Q)
ciL ..
i
i
.1:;::-~
i
!
10-6.
"'cQ)
1
.:
I
Tablo:
i
i
330
387
. 354
252
6254
6764
5558
.
902
2669
2296
2149
I
i
I
i
100
86
12
210
237
208
137
1883
1321
843
26
106
125
66
220
979
4115
393
348
277
819
1018
'
5
74
69
1943
1902
,
202
157
1663
2627
3438
4054
i
;;
33
15
18
13
181
192
151
810
750
2
182
149
241
345
573
4067
3838
44
431
242
1022
1550
:1276
68
66f
i
--I
:
-I i
i
i
:
i
2572
56
2675
i
52
,
368
25
34
i
18714
358
.
Malatya
1967
19338
267
Tunceli
1967
21 024
3153
i
i
i
i
i
i
(*) Muayene edilen hasta sayısına
hasta muayenleri de dahildir.
4719
ii
382
i
671
51
351
'5 282
ii
477
i!
579
72
774
793
18
5870
438
i
470
. I'
evde yapılan
'.321
Ziyaret edilen köy ve aileler sayısı ile sağlık eğitimi
faaliyetleri, 1964 1967
Table: 10-7. Number of villages and families vis'ited and health education
activities, 1964 - 1967
Tablo:
10-7.
-
Ziyaret
edilen
V"pılan
eğitim
Eduration undertaken
Visited
-~..-
iller
"'-'-~'~'~~
Provinces
Vi i
,
Year
i
i
I
i
i
:
Mu htar Iikıar
(K oy Ier )
-------------
Aileler
U
Villages
i
i
Families
i
-~---~
Grup eğitim
sayısı
i
Num ber o~ group i
educatıon
1-~~-I---~;;~~--I~14~-~-j
,
i
i
i
_
.
Ferdi eğitim
sayısı
Number of
individual
educatian
'
i
Toplam
To t al
i
'---'
442 524
i
77279
100 698
,
477041
912217
i
411506
487 028
3589821
3969555
1965
77 483
1966
1967
158618'
180540
1151 951
1364 339
1964
1965
1966
1967
16 187
14309
13766
2780
84721
60 829
40 093
29154
12008
5758
8789
11 363
1964
1!:J65
1966
1967
61
5456
11'921
14352
6667
48 406
165 528
156 137
61
3910
26516
35 328
817
48 904
366 51 ~
406 539
1964
1965
1966
1967
1449
3035
5045
4681
2327
7050
40 009
24 589
380
785
16146
1910
1645
7376
85 160
55116
1964
1965
1966
1967
1248
3066
3074
10380
1434
3667
2393
59 924
159 063
148 865
1964
1965
1966
1967
6578
33742
34131
33014
83132
192101
191 802
130 780
35 704
64139
56472
100921
235
162
1 116
776
296
112
927
091
Van
1964
1965
1966
1967
3806
16 902
17302
14 426
44 608
111 825
130802
114169
29126
24 323
17 232
16457
40
144
236
296
720
505
440
311
Diyarbakır
1965
1966
1967
185
6638
11341
271
48 253
68 026
26
2,5 467
142212
1031
167 734
251 203
Erzıncan
1965
1966
1967
279
11 604
16866
3623
101 401
135 524
137
107 345
10104
8822
314968
191 669
Erzurum
1965
1966
1967
24 573
25 739
168207
241 690
167000
300 468
361 187
441 955
i
i
i
Muş
Ağrı
Bitlis
Hakkiiri
Kars
322
,
53 048
40 222
i
i
i
133028
52616
137329
138 637
-----
Tablo: 10-7. Devamı
Table: 10-7. Countunied
Ziyaret
i
i
er
Provinces
edilen
Visited
,
,i
Vıi
Year
-------
i
Muhtarkl
Aileler
(Köyler)
Villages
Families
_1-
ii
~-
Vapılan
eğitim
Eduratian undertaken
~~---~------
Grup eğitim
sayısı
i Number of group
-
,education
1,
i
,i
i
eğitim
sayısı
~urı:ıb.er of
mdıvıdual
education
I
8340
Ferdi
I
186
13170
36 683
1738
379964
463 386
19Ô5
1966
1967
495
12178
15 486
Siir~
1965
1966
1967
502
8520
9335
15405
34 985
Urfa
1965
1966
1967
1 330
9874
15190
76 507
124 976
28961
Adıyaman
1967
2506
40 979
9312
Bingöl
1967
13005
4287
Elazığ
1967
4748
34 848
60 379
Malatya
1967
4783
26 888
69 582
11 596
Tunceli
1967
1339
19775
18403
40130
Mardin
880
120896
128 592
I
i
i
-
i
6276
3278
i
I
I
ii
I
I
i
89137
109 993
269 395
154 545
220 701
i
93 559
i
24 367
i
i,
i
1~0 035
323
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu