АХМЕТ ШЕРИФ
научен советник/редовен професор
во Одделението за историјата на Македонија во време на осмалиско-турското владеење
(до почетокот на XIX век)
Област на истражување
Историја на османско-турскиот период
Адреса на работа
ул. Григор Прличев бр. 3 1000 Скопје
тел.: +389 2 3114 078
тел.: +389 2 3115 831
E-mail
[email protected]
Образование
1978 – дипломирал на Универзитетот „Aл Азхар “ – Каиро, Египед, Филозофски факултет
– Исламска култура и цивилизација
1979 – дополнително полагал за нострификација на дипломата на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје, Филозофски факултет – Институт за историја
1990 – магистрирал на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Институт за
историја, на тема: „Вакафите во Македонија за време на османлиското владеење“
1999 – докторирал на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“– Скопје, Институт за
историја, на тема: „Рударството во Македонија за време на османлиското
владеење“
Работни ангажмани
1981–1985 – стручен соработник во Институтот за национална историја
1985–1990 – асистент-истражувач во Институтот за национална историја – Скопје
1999–2003 – научен соработник доцент во Институтот за национална историја – Скопје
2003–2006 – виш научен соработник во Институтот за национална историја
2006–2013 – научен советник/редовен професор во Институтот за национална историја –
Скопје
2013
– раководител на Одделението за историјата на Македонија во време на
осмалиско-турското владеење (до почетокот на XIX век)
– професор на втор циклус на универзитетски студии на ЈНУ Институт за
национална историја и на трет циклус на докторски студии по историја на
Филозофскиот факултет и ЈНУ Институт за национална историја
– ментор на 4 докторанти и 5 магистранти и десет пати член на комисии за
одбрана на магистерски и докторски тези
Библиографија (селективна)
1
Монографии
1. Историографија на Македонија (1981–1985) III, СДИРМ, ИНИ, Скопје 1988, 227
(со коавтори).
2. Турски документи за историјата на Македонија – Пописи од XIX век. Книга I.
Архив на Македонија, Матица македонска, Скопје 1996, 315 (со коавтори).
3. Историографија на Македонија (1986–1995). IV. СДИРМ, ИНИ, Скопје 1996, 307
(со коавтори).
4. Рударството во Македонија во време на османлискотои владеење. ИНИ-Логос-А
Скопје 2001, 238.
5. Историја за Прва година за средни училишта, ИК Логос А, Скопје, 2002 , 128 (на
албански јазик)
6. Материјалната положба на верските службеници во Скопје во првата половина
на 19 век. Исламска верска зедница, Скопје, 2003, 190 (на албански и нa турски
јазик).
7. Вакафите во Македонија во време на османлиското владеење. НУН, Скопје, 2006,
260 (на албански јазик).
8. Кратовската монетоковачница во османлискиот период. Музеј на град Кратово,
Кратово, 2007, 120 (со коавтор).
9. Osmali makedoniyasi monografi (ortak calismalar) Tika Ankara Turkiye Cumhuriyeti
2010 (монографија за Османлиска Македонија, на македонски и на турски јазик, со
коавтор).
Статии
1. Прилог кон верската и културно-просветната и хуманата дејност на вакафите во
Македонија“, Млада месечина, X /78, Скопје 1996, 5, 6.
2. „Правилник за рударството во османлиската држава од 1869 година“. Гласник на
ИНИ, 1/2001,
3. „Економските прилики во Малешевијата во османско-турскиот период“. Зборник
Дедо Иљо Малешевски и неговото време. Берово 2001, (со коавтор, во печат).
4. „Препис на царскиот указ за рударството во Османлиската Империја од 1861
година“. Гласник на ИНИ, 2/2000, 180-2002.
5. „Материјалната положба на имамите од градот Скопје во 1/2 на 19 век“. Научен
зборник на исламски теолошки факултет-Скопје, 2002, 131-149 (на албански јазик).
6. „Јуруците во Македонија во османлиските извори и документи“. Хикмет, 2003/2,
АДЕКСАМ, Гостивар, 2003, 33-42 (на турски јазик).
7. „Кратово, еден од главните рударски центри во Македонија во време на
османлискиот период“. Музејски гласник на Музеј на град Кратово, 1/1, Кратово
2003, 107-118.
8. „Вакафските имоти во градот Струмица во 16 век“. Хикмет, 2004/1, АДЕКСАМ,
Гостивар, 2004, 9-19 (на турски јазик).
9. „Вакафите како верски и културно-просветни институции“. Исламска едукација,
34/75, Приштина, 2004, 137-146 (на албански јазик).
10. „Појавата и структурата на вакафите во Македонија во време на османлиското
владеење“, Културно наследство, 34/2008, 7-27.
2
11. „Makedoniyada osmanli medeniyeti ve vakiflar“, Rumeli Kwltwrw, 2008 sayi 18 s. 3539. Rumeli kwltwr ve dayanisma vakfi Istanbul.
12. „Makedoniyada osmanli medeniyeti ve vakiflar“, Kqprw, Kwltwr-Sanat Dergisiyil:5 sayi
24, mayis 2007 s. 12-16, Wskwp-Makedoniya.
13. „Развојот на вакафските институции во Македонија за време на османлиското
владеење“, Блгарска академија на науките, Институт по балканистика, Балканите
между традицијата и модерността, Софија, 2009.
14. „Вакафите во Скопје и Скопско во време на османлиското владеење“, Културно
наследство, 34/2009, с. 17-37.
15. „Културното наследство во Македонија од времето на османлискиот период“ (на
турски јазик: „Osmanli kultur mirasi Makedoniyada“), Kultur Dergisi, Ankara, 2011.
Критики/рецензии
1. „Мустафа Мемиц, Велика медреса и њени уценици у револуционарном покрету“.
ИПЗРО „Фонографика“ , Скопје, 1984, 300. Гласник на ИНИ, XXVIII/1-2, Скопје
1984, 274-278.
2. „Превод на старотурски текст и натписни плочи на саат-кулата и чешмата од
турскиод период во Прилеп“. Нова Македонија, XV/413883, Скопје септември
1995 (со коавтор).
Преводи:
1. Најдолгиот век на Империјата, ИНИ-Матуситеб, Скопје, 2009. 323 (превод од
турски на македонски јазик).
2. Салнаме на вилаетот Косово од 1896 г. МАТУСИТЕБ-ТИКА, Скопје, 2012, 520
(превод на книга од османско-турски на македонски јазик.
3. Salnameja e Vilajetit te Kosoves e vitit 1896 (превод од османско-турски на албански
јазик, 530 стр., во печат).
4. Историја на османлиската држава и цивилизација. Уредник: Екмеледин
Ихсаноглу, Том I, Том II, (превод на книга од турски на македонски јазик).
Учество во реализација на проекти
1. Османлиски културни споменици во Македонија (раководител)
2. Видови на имоти во Македонија во време на османлиското владеење (раководител)
3. Јавните институции во Македонија во време на османлиското владеење
(раководител)
4. Османлиска Македонија (Меѓународен проект поддржан од Република Турција,
раководител)
Други активности
1. Главен уредник на научното списание Гласник на ИНИ, 2012 година
2. Член на Редакцијата на списанието Гласник на ИНИ
3. Учество на во меѓународни научни симпозиуми со реферати во Истанбул, Тирана,
Приштина, Сoфија, Скопје
4. Надворешен и почесен член на Институтот за историја на Рeпублика Турција
3
Adı Soyadı: Ahmet Şair Şerif
Ülke: Makedonya
Çalıştığı kurum: Makedonya Milli Tarih Enstütüsü - Aziz Kiril ve Metodiy
Üniversitesi – Üsküp
Özgeçmiş:
22.04.1954 Üsküp doğumlu. İlk ve orta okulu Üsküp’te okudu.Liseyi ise Priştine-Kosova’da okudu.
Üniversiteden, Kahire-Mısır’da, 1978 yılında Arap Dili Fakültesinin İslam Kültür ve Medeniyeti
Bölümünden mezun oldu. 1981 yılında Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi, Tarih
Bölümünden ikinci fakültesini tamamladı. Makedonya Milli Tarih Enstütüsünde genç asistan
olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında Yüksek Lisansını Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesinde,
Felsefe Fakültesi-Tarih Bölümünden, ‘Osmanlı Döneminde Makedonya’daki Vakıflar’ konu
başlıklı tezini savunup aldı. 1999 yılında aynı bölümden ‘Osmanlı Döneminde Makedonya’da
Madencilik’ Doktora Tezi savunmasını gerçekleştirip Tarih Doktoru Ünvanını elde etti. 2000
yılından itibaren Makedonya Milli Tarih Enstütüsü - Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi –
Üsküp’te Öğretim üyesi oldu. Aynı Enstütüde Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Osmanlı
Kültür ve Medeniyet dersini verdi. Bu çalışmalarına parallel olarak Üsküp İslam Bilimleri
Fakültesinde İslam Kültür ve Medeniyeti dersini verdi ve Kalkandelen Üniversitesinde Tarih
Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine müşrüflük yapıp jüri komisyonlarında
bulundu. Uzmanlığı, Osmanlı Medeniyeti ve Kültürü, Osmanlı Ekonomisi ve Kültürü,
Balkanlarda İslam Medeniyeti ve Kültürü alanlarıdır. Uzmanlığını ve bilimsel araştırmalarını
geliştirdiği yerler İstanbul Üniversitesi, Osmanlı Arşivi, Sofya Şarkiyat Kütüphanesi, Makedonya
Devlet Arşivi. Yukarıda adı geçen konular ile katıldığı Uluslararası konferanslar ve bilimsel
sempozyumlar Türkiye, Bulgarista, Arnavutluk, ABD, Kosova, Bosna ve Hersek, Almanya gibi
ülkelerdir.
Aktif olarak kullandığı ve kitap ve makale yazdığı diller Türkçe, Arapça, Makedonca, Arnavutça,
Sırpça. Pasif kullandığı diller İngilizce, Rusça ve Bulgarca.
4
PhD. Ahmet Şerif
Milli Tarih Enstütüsü Öğretim Görevlisi-Üsküp
Kişisel bilgiler:
Soyadı, baba adı ve adı:
Doğum tarihi ve yeri:
Kayıt numarası:
Ev adresi:
Ev telefon numarası:
E-mail adresi :
Şerif Şair Ahmet
22.04.1954 Üsküp
2204954450025
Con Kenedi 11-2-3 1000 Üsküp
00389 2-2612077
[email protected]
Eğitim bilgileri:
Mezun olduğu bölüm:
Üniversite ve Ülke:
Mezun olduğu yıl:
Arap Dili Fakültesi-İslam Medeniyeti
El-Ezher Üniversitesi, Kahire-Mısır
1978
Mezun olduğu ikinci fakülte:
Felsefe Fakültesi-Tarih Bölümü
“Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi“
1000 Üsküp, Makedonya
1981
Yer ve Ülke:
Mezun olduğu yıl:
Yer ve Ülke:
Felsefe Fakültesi-Tarih Bölümü
“Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi“
1000 Üsküp, Makedonya
Yüksek Lisanstan Mezun olduğu yıl:
1990
Yüksek Lisans Tezi Konusu:
“Osmanlı
Vakıflar”
Bilimsel Alanı:
Uzmanlığı
Osmanlı Dönemi
Osmanlı Medeniyeti ve Kültürü
Vasfı
Tarih Mastırı
Doktora yaptığı bölüm:
Felsefe Fakültesi-Tarih Bölümü
“Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi“
Yer ve Ülke:
1000 Üsküp, Makedonya
Doktor ünvanına sahip olduğu yıl:
1999
Yüksek Lisans yaptığı bölüm:
Döneminde
Makedonya’da
5
Bilimsel Alanı:
Uzmanlığı:
“Osmanlı
Döneminde
Makedonya’da
Madencilik”
Osmanlı Tarihi
Osmanlı Ekonomisi ve Kültürü
Vasfı:
Elde ettiği bilimsel vasfı:
Tarih Doktoru
Bilimsel Danışman
Doktora Tezi Konusu:
Çalıştığı Yer ve İş bilgileri:
Bölüm:
Milli Tarih Enstütüsü
Grigor Prliçev 3, posta kutusu 591,
1000 Üsküp
Osmanlı Dönemi, Osmanlı Kültürü
Çalışmaya başladığı tarih :
Telefon numarası /faks numarası:
1 Aralık 1978
+389 2 3115-831
Fakülte, Enstütü ve Kolej adı:
Adresi:
Vasıf Elde Ettiği Tarihler:
Genç Asistan:
Araştırmacı Asistan :
Doçent-Bilimsel araştırmacı elemanı:
Geçici Prof. Dr. -Yüksek Bilimsel elemanı :
Devamlı Prof. Dr.- Bilimsel Danışman:
1985
1990
1999
2002
2006
Kullandığı diller:
Aktif: Türkçe, Arapça, Makedonca, Arnavutça, Sırpça
Pasif kullandığı diller: İngilizce, Rusça ve Bulgarca.
Bibliografya:
Monograflar:
•
Makedonya Historiyografyası (1981-1985) III, ortak müellif, makedonca dilinde
Historiography of Macedonia (1981-1985) III, Association of Historians of the R. Macedonia
(AHRM), Institute of National History (INH), Skopje, 1988, 227 (with co-authors).
•
Makedonya Tarihi İçin Türk Belgeleri-XIX yüzyıl Temettuat Defterleri, ortak müellif,
makedonca dilinde
Turkish Documents for the History of Macedonia – Registers from the XIXc. Book I. Archive of the
R. Macedonia. Matica makedonska, Skopje 1996, 315. (with co-authors).
•
Makedonya Historiografyası (1986-1995) IV, ortak müellif, makedonca dilinde
Historiography of Macedonia (1986-1995) IV, Association of Historians of the R. Macedonia
(AHRM), Institute of National History (INH), Skopje, 1996, 307 (with co-authors).
6
•
Osmanlı Döneminde Makedonya’da Madencilik, makedonca dilinde
Mining in Macedonia in the Ottoman Period. INH – Logos-A Skopje 2001, 238.
•
Tarih Ders Kitabı, Lise 1 için, Logos Yayınevi, Üsküp, 2002, 128. arnavutça dilinde
A HISTORY textbook for 1st year highschool, IK “Logos-A”, Skopje 2002, 128.
•
19. yüzyılın birinci yarısında Üsküp’te Misliman Muvazzafların Malvarlıklar, Makedonya
İslam Birliği, Üsküp, 2003, 190.
The Financial State of the Clerks in Skopje in the first half of the XIX c. Islamic religious
community, Skopje, 2003, 190. (In Albanian and Turkish language).
•
Osmanlı Döneminde Makedonya’da Vakıflar, arnavutça dilinde
The Waqfs in Macedonia during the Ottoman Empire Ruling. NUN, Skopje, 2006, 260. (In Albanian
language).
•
Osmanlı Döneminde Kratovo Darphanesi. Kratovo Şehir Müzesi, Kratovo, 2007, 120. ortak
miellif, makedonca dilinde
The Kratovo Mint during the Ottoman period. Museum of the city of Kratovo, Kratovo, 2007, 120
(with a co-author).
Makaleler:
•
Vakıfların Makedonya’da dini, kültürel, eğitimsel ve dayanışma etkisi. Hilal Dergisi, X/ 78,
Skopje 1996, 5,6. makedonca dilinde
Article about the Religious, Cultural and Humanitarian work of the Waqfs in Macedonia. Young
moon, X/ 78, Skopje 1996, 5,6.
16. 1861 yı8lında, Osmanlı Döneminde madencilikle ilgili talimatnameler, makedonca dilinde
Transcription of the Royal Evidence about the Mining in the Ottoman Empire from 1861. Review of
INH, 2/2000, 180-2002.
17. 1869 yılı, Osmanlı Madencilik Nizamnamesi, makedonca dilinde
Rulebook about the Mining in the Ottoman Empire from 1869. Review of INH, 1/2001.
18. Osmanlı Döneminde Maleşevo bölgesinin ekonomik durumu. Sempozyum bildirileri. Dedo
İlyo Mleşevski ve Dünemi, Berovo, 2001. ortak müellif, makedonca dilinde
Economical Circumstances in the Maleshevo Area in the Ottoman-Turkish Period. Anthology: Dedo
Iljo Maleshevskiand his time. Berovo 2001, (with a co-author, still being published).
19. 19. yüzyılın birinci yarısında Üsküp İmamların malvarlıklar. İslam Bilimleri
Fakültesi, Bilimsel Dergisi, Üsküp, makedonca dilinde
7
The Financial State of the imams in the city of Skopje in the first half of the XIX c.
Scientific compilation of the Islamic Faculty of theology, Skopje 2002, 131-149) (in
Albanian language)
20. Osmanlı Kaynak ve Belgelerinde Makedonya’daki Yörükler. Hikmet, 2003/2, ADEKSAM,
Gostivar, 2003, 33-42, türkçe dilinde
Jurucs in Macedonia in the Ottoman Resources and Documents. Hikmet, 2003/2, ADEKSAM,
Gostivar, 2003, 33-42. (In Turkish language)
21. Kratovo-Osmanlı Döneminde Makedonya Madenciliğinin Başmerkezi; Kratovo
Müzesi-Müze Dergisi, makedonca dilinde
Kratovo, one of the main Mining Centres in Macedonia during the Ottoman Period.
Museum review of the Museum of the city of Kratovo, 1/1, Kratovo 2003, 107-118.
22. Vakıf Müesseseleri, eğitim kültürel etkileri. Edukata İslame Dergisi, 34/75, Priştine ,2004,
137-146. arnavutça dilinde
The Waqfs – Religious and Cultural Institutions. Islamic Education, 34/75, Prishtina, 2004, 137-146
(In Albanian language)
23. Makedoniya'da Osamnli Medeniyeti ve vakiflar. Rumeli Kwltwrw, ilkbehar, 2008 sayi 18 s.3539. Rumeli kwltwr ve dayanisma vakfi Istanbul Kopru , Uskup, 24.mayis 2007, 12 – 16. türkçe
dilinde
24. Osmanlı Döneminde Makedonya’daki Vakıf Müesseselerin Gelişimi, Bulgar Bilimsel
Akademisi-Balkanistika Enstütüsü, Sofya 2009, 200-229. makedonca dilinde
The advancement of Waqf Institutes in Macedonia in Ottoman’s Period, BANU, The Institute of
Balkanistics, Sofia 2009, 200-229.
•
Osmanlı Döneminde Üsküp ve Civarındaki Vakıflar. Kültürel Miraslar, Üsküpö Makedonya, no
37, 2010, syf.1-17. makedonca dilinde
Çevirdiği Kitaplar:
İmparatorluşun En Uzun Yüzyılı, İlber Ortaylı, Üsküp, 2009, 1-326. makedonca diline çevirilmiştir
Kosova salnamesi 1896, Osmanlicadan makedonca dilinde çevirilmiştir
Kosova salnamesi 1896, Osmanlicadan arnavutca dilinde çevirilmiştir
8
Download

АХМЕТ ШЕРИФ научен советник/редовен професор во