Афоризм и у Б ос н и и Х е рц е г ов ин и
Ч ит аоц и и к рит ичари ов д је у И т ал ији, чак и најиск уснији, пот пуно иг нориш у пост ојањ е
аф орист ичнe к њ иж ев ност и у И ст очној Е в ропи (из уз ев С т анисл ав a Ј еж и Л ец a, не з нају
ниш т а о пољ ск ом, б уг арск ом и румунск ом аф ориз му), з анемарујући и пост ојањ е,
нек ол ик о хиљ ад а миљ а од ав д е, пок рет , под наз ив ом Б еог рад ск и аф орист ичарск и к руг у
Б еог рад у, к оји д јел ује још од 8 0 -их г од ина прош л ог в ијек а.
Н ак он писањ а в иш е чл анак а о аф ориз мима у С рб ији (в рат ићу се уск оро ов ој т еми), ја б их
се у ов ом т ек ст у осв рнуо на аф оримиме у Б осни и Х ерц ег ов ини.
Као пол аз ну т ачк у з а ов у т ему уз ео сам Ант ол ог ију Ј ов е Н ик ол ића под наз ив ом
„П рот ест и мож д ане масе“ из д ат у 2 0 0 8 -е г од ине.
Ј ов о Н ик ол ић, рођ ен је 1 9 5 8 . г од ине у Т ут њ ев ц у у Б осни и Х ерц ег ов ини, а ж ив и и рад и у
У г љ ев ик у и Корају. Н аписао је чет ири к њ иг е аф ориз ама (И мит ац ија л ог ик е – 1 9 8 6 ,
Л анчана реак ц ија – 2 0 0 0 , О т в орени прел ом – 2 0 0 2 и З аст ав а св их б оја – 2 0 0 7 ). Д об ио је
б ројне наг рад е з а св оје аф ориз ме. У ређ ује w e b сајт : h t t p : / / w w w .j ov on i k ol i c .w e b s .c om / на
к ојем се нал аз и мнош т в о аф ориз ама и сл ик а поз нат их аф орист ичара. Ј ов о Н ик ол ић има
из уз ет нo з нањ е о аф ориз мима у Б осни и Х ерц ег ов ини, па је 2 0 0 8 . г од ине, нак он
в иш ег од иш њ ег рад а, об јав ио Ант ол ог ију „П рот ест и мож д ане масе“. У њ у је ув рст ио 6 4
б осанск охерц ег ов ачк а аф орист ичара, б ез г л ед ањ а на б аријере и пред расуд е б ил о к оје
в рст е (ет ничк е, в јерск е, ид еол ош к е...). Ал ек санд ар Ч от рић пиш е в еома похв ал но, у
пред г ов ору з а ант ол ог ију: "... а н т о л о г и ч а р ј е о б а в и о р у д а р с к и п о с а о ј е р ј е п р е к о п а о т о н е и т о н е
ја л о в и н е д а б и п р о н а ш а о з л а т н и п р а х и г р у м е н ч и ћ е д р а г о г к а м е њ а “ .
Ч ињ ениц а је д а је у „П рот ест има мож д ане масе“ Ј ов о Н ик ол ић ув рст ио чак 6 4 аут ора (а
г ов оримо о сав ременим умјет ниц има рођ еним од 1 9 2 5 . па над аљ е), к оји су ст в арал и ил и
ст в арају на прост орима Б осне и Х ерц ег ов ине.Т о је нов и д опринос ш ирењ у аф ориз ма к ао
к њ иж ев ног ж анра на б ал к анск им прост орима (пог от ов о ак о з намо д а пост оје и
Ант ол ог ије к оје су об јав љ ене у С рб ији, Х рв ат ск ој и М ак ед онији; аут ор В ит омир
Т еоф ил ов ић је из д ао "С л учајни уз орак - Ант ол ог ију сав ременог сат иричног аф ориз ма"
Г Е А, Б еог рад 2 0 0 6 . и В асил Т ол ев ск и "Ант ол ог ију б ал к анск ог аф ориз ма“ , т ом 1 и 2 ,
Ал ма, Б еог рад , 2 0 0 8 , на прек о 1 4 0 0 ст раниц а).
В рат имо се Ант ол ог ији к оју је приред ио Ј ов о Н ик ол ић. Аут ори аф ориз ама ув рш т ених у
ов у к њ иг у, пок аз ују из уз ет ну сл ичност по ид ејама и ст ил у, са писц има аф ориз ама из
С рб ије. Т еме су им в рл о сл ичне (г л упост и, арог анц ије и хипок риз ије д руш т в еног ,
г рађ анск ог рат а и з л очина, ет ничк е под ел е, ек ономск а к риз а, к ул т л ичност и, ит д ), у к ојима
преов л ад ав а, чест о, ц рни хумор и парад ок с. Д а је б л иск а в ез а са аф ориз мима из С рб ије
в ид и се и по т оме ш т о је јед ан од рец енз енат а к њ иг е б ио, в ећ поменут и, иначе сјајни
аф орист ичар, Ал ек санд ар Ч от рић – припад ник Б еог рад ск ог аф орист ичарск ог к руг а, к оји
к аж е: " У прк ос напорима нац ионал них л ид ера д а ув ећају под ел е, ов а Ант ол ог ија, у ст в ари,
пок аз ује ф рапант но мног о мент ал ит ет ск их, к ул т урол ош к их и соц ијал них сл ичност и,
из међ у д в а ент ит ет а и т ри народ а у јед ној д рж ав и.". И наст ав љ а: "О ни к оји прочит ају ов у
Ант ол ог ију ће научит и мног о в иш е о в ремену у к ојем смо ж ив ел и, нег о из мног об ројних
т омов а уџ б еник а ист орије, нов инск их т ек ст ов а, из в еш т аја, анал из а и ст ат ист ик а.“.
О в д е сам приред ио из б ор аф ориз ама нек их од г л ав них б осанск охерц ег ов ачк их
аф орист ичара, к оје сам уз ео из Ант ол ог ије Ј ов е Н ик ол ића „П рот ест и мож д ане масе“ к ао и
са сајт а ист ог аут ора (h t t p : / / w w w .j ov on i k ol i c .c om / m u n j e i g r om ov i .h t m ).
Х в ал а Ј ов и Н ик ол ићу з а д оз в ол у к ориш т ењ а мат еријал а и ф от ог раф ија са сајт а.
Н ад ам се д а ћу се уск оро в рат ит и аф ориз мима у Б осни и Х ерц ег ов ини. О в им пут ем се
з ахв аљ ујем и Ј ел ени Арсић к оја ми је помог л а у прев ођ ењ у нек их аф ориз ама.
***
Download

Афоризми у Босни и Херцеговини