İSTANBUL TİCARET ODASI
YAZICI VE TONER ALIMI
İHALE ŞARTNAMESİ
2014
İSTANBUL TİCARET ODASI - YAZICI ALIMI İHALE ŞARTNAMESİ
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
Madde 1
1.1. İş sahibi idarenin:
a) Adı
: İstanbul Ticaret Odası (İTO)
b) Adresi
: Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü- İstanbul
c) Telefon numarası
: 0 212 455 63 89
d) Faks numarası
: 0 212 455 65 15
1.2. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan İTO İdari İşler ve Satın
alma Koordinatörlüğü görevli personeli ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
İhale konusu işe ilişkin bilgiler
Madde 2
İhale konusu işin:
a) Adı
: Lazer yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı, satın alımı yapılacak tüm
yazıcılar için 3 adet toner/şerit ve 400 adet yazıcıyı yönetebilecek
yazılım satın alımı
b) Teslim yeri ve şekli : İstanbul Ticaret Odası’nın Merkez Bina ( Eminönü ) ve İstanbul
içindeki farklı lokasyonlardaki (Kadıköy, Perpa, Giyimkent, İDTM. Pendik ve Sabiha Gökçen Havalimanı
Hizmet Birimi) , Yazıcı ve bu cihazlara ait bakım-onarım ve destek hizmetlerinin 3 (üç ) yıl boyunca
alınması işidir.
İhaleye ilişkin bilgiler
Madde 3
İhaleye ilişkin bilgiler:
a) İhalenin yapılacağı adres: İstanbul Ticaret Odası - Reşadiye Caddesi 34112 Eminönüİstanbul
İhale dokümanının görülmesi ve temini
Madde 4
İhale dokümanının alınabileceği yer: İstanbul Ticaret Odası İdari İşler ve Satınalma Koordinatörlüğü Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü- İstanbul
2
İSTANBUL TİCARET ODASI - YAZICI ALIMI İHALE ŞARTNAMESİ
Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
Madde 5
a) Tekliflerin sunulacağı yer: Teklifler kapalı zarfta İstanbul Ticaret Odası İdari İşler ve
Satınalma Koordinatörlüğü Evrak Kayıt Birimine elden teslim edilecektir.
b) İhaleye Son Teklif Verme Tarihi : 14 /01 / 2015
c) İhaleye Son Teklif Verme Saati: 17:00
Kısmi Teklif Verilmesi
Madde 6
İhaleye kısmi teklif verilemez.
II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
Madde 7
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
7.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
7.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve noter tasdikli imza
sirküleri;
7.1.3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
7.1.4. Kuruluş yılı,
7.1.5. Sermayesi,
7.1.6. Bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan personelin dökümü.
7.1.7. İsteklinin tebligat için kullanılacak adres beyanı
7.1.8 İsteklinin ihale dışı bırakılmasına neden olacak 4734 sayılı Kanunun 10.maddesi
4.fıkrasının a,b,c,d,e,f,g ve i bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı
taahhütname
7.1.9 İsteklinin SGK’ya borcu olmadığını gösterir belge
3
İSTANBUL TİCARET ODASI - YAZICI ALIMI İHALE ŞARTNAMESİ
7.2. Mesleki teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler;
7.2.1. Teklif edilen cihazların ulusal veya uluslararası (TSEK, TÜV, CE,) kriterlere uygunluk
belgesi,
7.2.2. Teklif veren şirketlerin ulusal veya uluslararası ( TSEK, TSE HYB, ISO) kalite sistem
belgeleri
7.2.3. İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren
belgeler
7.2.4. Teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi
7.2.5 İstekli teklif ettiği ürünlere ait üretici tarafından yetkilendirilmiş en az 2 personel
bulundurmalıdır.
7.2.6 İsteklinin ihale tarihinden geriye son 3 yıllık ciro toplamının 3.000.000 $’ın altında
olmaması gerekmektedir. Bu durum yazılı olarak belgelendirilmelidir.
7.2.7 İstekli teklif ettiği ürünlere ait yetkili satıcılık belgelerini dosyaya koymak zorundadır.
III - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
Madde 8
İstekliler tekliflerini Amerikan Doları ( USD $ ) olarak vereceklerdir. Faturalar Dolar olarak
kesilecektir.
Tekliflerin sunulma şekli
Madde 9
9.1 Genel Belgelere ait zarf; Teklif Mektubu da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı
olarak madde 7,1 ve 7,2’de istenilen genel belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe
ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından
imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
9.2 ( İç Zarf ) ; Fiyat teklifi dosya içerisinde ayrı bir zarf içerisinde sunulacaktır.
9.3 Teknik Yeterliliğe ait zarf; Teknik Yeterlilik verilmesine konu olacak bu zarf ayrı olarak
ihale zarfının yanına zımbalanacak ihale zarfının içine konulmayacaktır. Kapatıldıktan sonra
üzerine sadece ‘’ TEKNİK YETERLİLİK ‘’ ibaresi yazılacaktır.
4
İSTANBUL TİCARET ODASI - YAZICI ALIMI İHALE ŞARTNAMESİ
9.4 İhale Zarfı;
İSTANBUL TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Lazer yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı, her bir yazıcı için 3 adet toner/şerit ve yazıcı yönetim yazılımı
alımı işinin yapılmasına ait Teklif zarfıdır.
İbaresi bulunan bir zarfa genel belgelere ait zarf ve iç zarf konulduktan sonra kapatılacaktır.
Bu zarfa teknik yeterliliğe ait zarf zımbalanarak iliştirilecektir.
Teklif mektubunun şekli ve içeriği
Madde 10
10.1. Teklif mektupları ( EK–1 )usulüne uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
10.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale Şartnamesinin tamamen okunup, her bir maddesinin kabul edildiğinin
belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili
kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.
10.3. Firmaların teknik kadro yapısı, verebilecekleri teknik destek kapasitesi tekliflerinde
belirtilmelidir.
Tekliflerin geçerlilik süresi
Madde 11
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
Teklif fiyata dahil olan masraflar
Madde 12
Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, damga
vergisi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir.
IV - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Tekliflerin alınması ve açılması
Madde 13
13.1 İstanbul Ticaret Odasına verilen teklif zarflarının açılması, açılma tarih ve zamanı,
değerlendirilmesi tamamen İTO Yönetimine aittir. Teklif veren firmalara sonuçlar idarece
bildirilecektir.
5
İSTANBUL TİCARET ODASI - YAZICI ALIMI İHALE ŞARTNAMESİ
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği
Madde 14
14.1. İDARE gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına
engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların olduğunu tespit etmesi
durumunda ihaleyi İTO idari kararı ile iptal edilebilecektir.
14.2. İDARE, verilmiş olan bütün teklifleri sebep göstermeksizin reddederek ihaleyi iptal
etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük
altına girmez.
İhalenin karara bağlanması
Madde15
İhale kararı İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından verilir. İhalede, ekonomik
açıdan en avantajlı fiyat teklifi yanında performans ve yeterlilik kriterleri de esas alınacaktır.
İstanbul Ticaret Odası 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi dilediği
firmaya vermekte serbesttir. İhale konusu sistemlere ilişkin Teknik Şartnamede belirtilen
özelliklere uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
Madde 16
İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç yedi (7)
gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekliye faks yoluyla ve iadeli taahhütlü mektup ile
tebligat adreslerine postalanmak, diğer firmalara e-posta gönderilmek suretiyle
bildirilecektir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7) gün kararın isteklilere
tebliğ tarihi sayılır.
Sözleşmeye davet
Madde 17
İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen yedi (7) gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi
imzalaması şarttır. İstekli söz konusu yedi (7) gün içinde idare ile sözleşme imzalamaz ise, idare
istediği firma ile sözleşme yapmak hakkını haizdir.
Kesin teminat
Madde 18
Yüklenici tarafından, sözleşme konusu işle ilgili olarak sözleşmenin imzalandığı tarihte ihaleye
konu olan yazıcıların, toner/şeritlerin ve yazıcı yönetim yazılımının toplam bedelinin %10’u
tutarında teminat süresiz olarak hazırlanarak ( banka teminat mektubu, nakdi teminat ) İstanbul
Ticaret Odası’na verilecektir.
İş bu sözleşme koşullarına göre süresinde ve eksiksiz olarak taahhüdünü yerine getirdiği anlaşılan
Yükleniciye teminat bilahare iade edilir. Yüklenici, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine
getirmezse veya ihlal ederse, İTO usulüne uygun olarak ihtar yapar, bunun üzerine Yüklenici
sözleşme belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmezse iş bu teminat irat olarak kaydedilir.
6
İSTANBUL TİCARET ODASI - YAZICI ALIMI İHALE ŞARTNAMESİ
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Madde 19
19.1. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler aşağıda sayılmıştır.
a) Tedavüldeki TL, Amerikan Doları veya AVRO
b) Kati, süresiz ve gayrikabili rücu (dönülemez) banka teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler
yerine düzenlenen belgeler,
19.2. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.
İhalenin sözleşmeye bağlanması
Madde 21
20.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme,
İTO Yönetimi ve yüklenici tarafından imzalanarak yürürlüğe konacaktır. Sözleşme ve Şartname
ihale dokümanlarının ayrılmaz birer parçasıdır.
20.2 Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, damga vergisi, resim ve harç giderleri ile diğer sözleşme
giderleri yükleniciye aittir.
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Avans Verilmesi ve Ödeme Şartları
Madde 21.
21.1. Teklifi uygun görülen İstekliye avans adı altında iş başlangıcında hiçbir ödeme
yapılmayacaktır.
21.2. Ödeme, yüklenici firmanın teklifinde sunmuş olduğu ihale konusu tüm ürünlerin tam
ve eksiksiz olarak teslim edilmesinden sonra 30 takvim günü içerisinde yasal kesintiler
yapıldıktan sonra bir seferde ödenir.
İşe başlama ve bitirme ( sistemin teslim) tarihi
Madde 22
22.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya
tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren en geç 45
takvim günü içinde İTO tarafından bildirilecek lokasyonlara teslimat ve kurulum yapılarak
sistem tüm fonksiyonları ile çalışır durumda teslim edilecektir.
Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
Madde 23.
Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
23.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler
b) Kanuni grev
c) Genel salgın hastalık
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı
7
İSTANBUL TİCARET ODASI - YAZICI ALIMI İHALE ŞARTNAMESİ
23.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı
verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun:
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün (20) içinde yüklenicinin
idareye yazılı olarak bildirimde bulunması
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
Gecikme halinde alınacak cezalar ve Hukuki Sorumluluk
Madde 24
24.1. Yüklenici tarafından sözleşme konusu ürünlerin tesliminde gecikilen her takvim günü için
ihaleye konu olan yazıcıların, toner/şeritlerin ve yazıcı yönetim yazılımının toplam bedelinin %0,5
oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Ancak bu gecikmenin 15 (onbeş) günü aşması ve İTO’nun
ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın
kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Şayet zarar daha fazla ise ayrıca Yükleniciden talep olunur. Oda’nın cezai şart talep etmesi ifayı talep
etmesini engellemez. İTO’nun cezai şart oranını sözleşme bedeli göz önüne alınarak arttırma hakkı
saklıdır. Gecikme dahil her türlü sözleşmeye aykırılık halinde, yüklenicinin herhangi bir kusuru
bulunmasa dahi cezai şart hükmü geçerli olacaktır. İTO, cezai şartı bakiye alacağından veya
teminattan tahsil edebilir. Yeterli olmaması halinde İTO’nun fazlaya ilişkin hakları saklıdır.
24.2. Yüklenici firma, ihale konusu işin her aşamasında iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine uymak
zorundadır. Yüklenici firma, çalıştırdığı ekibe yönelik her türlü kaza ve hasardan tek başına
sorumludur.
24.3. Yüklenici, sözleşmeye ve İTO’nun talimatlarına aykırı fiil ve eylemlerinden, İTO’ya ve üçüncü
kişilere karşı edimin ifası ile ilgili zararlardan tek başına sorumludur.
Fesih
Madde 25
25.1. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya bu sözleşme hükümlerinden
birini ihlal etmesi halinde
25.2 Aleyhine iflas takibi başlatılması ve fesh olunması veya tasfiyesi için karar alınması, konkordato
için müracaat etmesi veya malvarlığının tamamı veya bir kısmı için kayyım, iflas memuru tayin
edilmesi veya malvarlığının kısmen veya tamamen haczedilmesi, devlet tarafından el konulması veya
borçlarını ödemekte aczi yete düşmesi halinde
Oda, hiçbir süreye gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir ve bu halde Yüklenici İTO’nun
sözleşmenin feshinden doğan zarar ve kayıplarından sorumludur.
Sözleşme konusu işin süreli bir iş olması nedeniyle mücbir sebep hallerinde de Oda’nın süre tayin
etmeksizin feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu halde, İTO’nun o ana kadar ödemiş olduğu tutar İTO’ya
iade edilir.
8
İSTANBUL TİCARET ODASI - YAZICI ALIMI İHALE ŞARTNAMESİ
Tüm bu hallerde, cezai şart ve teminata ilişkin hükümler saklıdır.
25.3 Ayrıca Yüklenici, işbu sözleşmeyi ve işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini İTO’nun
yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere devretmeyeceğini kabul ve beyan eder.
Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlar
Madde 26
Firma teklifinde sunduğu ürünlerin üretici firmanın garantisi altında olduğunu belirten belgeyi
sunacak ve bütün ürünlerin garanti süresi 3 yıl olacaktır. Ayrıca bakım-onarım ve destek kısmı Teknik
Şartnamede detaylı olarak belirtilmiştir.
Mevzuata Uygunluk
Madde 27
İlgili bütün bildirimlerin ve bütün ödemelerin yapılması da dâhil olmak üzere yüklenici
27.1 İşlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine
ilişkin olarak bütün kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kararname, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,
27.2 Malları veya hakları, işler dolayısıyla herhangi bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek
olan kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle ortaya
çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı idarenin zararını karşılayacaktır.
Gizlilik
Madde 28
İstekli, işle ilgili olarak elde ettiği her türlü bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve İTO’nun
önceden yazılı izni olmaksızın şartnameye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya
yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin amaçları
doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uzlaşmazlık ortaya çıkarsa
İTO’nun bu konudaki kararı nihai olacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle
sona ermesinden sonra da devam eder
İdare ve Kontrol Teşkilatının itiraz hakkı
Madde 29
29.1 İTO, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasına engel durumu olduğunu
tespit ettiği, uygunsuz davrandığını veya görevlerini yerine getirmekte yetersi olduğu kanısında
olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik
ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri ) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden
uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi idare veya İTO tarafından yapılacak
yazılı tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü
verilen süre içerisinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya İTO tarafından
uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya İTO’nun
yazılı izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine
en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır.
9
İSTANBUL TİCARET ODASI - YAZICI ALIMI İHALE ŞARTNAMESİ
Anlaşmazlıkların çözümü
Madde 30
Anlaşmanın tatbikatından doğacak ihtilafların halli için; uyuşmazlığın karşı tarafa yazılı olarak
bildiriminden itibaren (30) gün içinde anlaşmaya varılamadığı takdirde, uyuşmazlığın çözümünde
İstanbul Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar arasında çıkacak her türlü
ihtilafta Türk Hukuku uygulanacaktır
İTO İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA, SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN ÖNCEKİ HERHANGİ
BİR AŞAMADA İHALEYİ İPTAL ETMEKTE SERBESTTİR
NOT:
- Şartnamenin İdari ve Teknik tarafları ile ilgili her türlü sorularınız için aşağıda isimleri ve
iletişim bilgileri yazılı personelden bilgi alabilirsiniz.
İdari Şartname ile ilgili sorularınız için:
Nedim DİNLER
0212 455 63 89
[email protected]
Teknik Şartname ile ilgili sorularınız için :
Süleyman ENEZ
0212 455 62 79
[email protected]
10
İSTANBUL TİCARET ODASI - YAZICI ALIMI İHALE ŞARTNAMESİ
EK – 1
TEKLİF MEKTUBU (ÖRNEK)
İSTANBUL TİCARET ODASI
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na;
İstanbul Ticaret Odası tarafından; Merkez Bina ( Eminönü ) ve İstanbul içindeki farklı
lokasyonlardaki (Kadıköy, Perpa, Giyimkent, İDTM. Pendik, ve Sabiha Gökçen Havalimanı Hizmet
Birimi) , lazer yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı, her bir yazıcı için 3 adet toner/şerit ve yazıcı yönetim
yazılımı alımı işinin kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılması ile ilgili ihale evrakının tümünü
okudum/inceledim ve kabul ettim.
İşin yapılacağı yerin ve mahallin hususiyetini tetkik ve işin mahiyetine vukuf peyda ettim ve kabul
ettim.
Yukarıda belirtilen işlerin tamamını toplam
yapmayı kabul ve taahhüt ederim.
..........................................
Saygılarımla
/
/20..
Adı, Soyadı
Kanuni İkametgâhı
: .........................
: .........................
(kaşe ve imza)
11
Dolar + KDV bedelle
İSTANBUL TİCARET ODASI - YAZICI ALIMI İHALE ŞARTNAMESİ
EK – 2
İHALE EVRAKININ LİSTESİ
İhale dosyası ile birlikte verilen ve ihale dosyasının ayrılmaz bir parçası olan evraklar şunlardan
ibarettir.
1- İhale Şartnamesi ve ekleri
İhale evrakının tümünü teslim aldığımızı ve tamamen tetkik ve ihtiva ettiği hüküm ve şartları aynen
kabul ettiğimizi beyan ederiz.
Teklif Sahibinin adı
:
Teklif Sahibinin Adresi
:
12
Download

İdari Şartname