FATURA İŞLEME
1. Alış Faturası İşleme
2. Satış Faturası İşleme
3. Gider Faturası İşleme
A. Türk Telekom Faturası İşleme
B. TT Net (İnternet) Faturası İşleme
C. Biri ADSL (İnternet) Faturası İşleme
D. Su Faturası İşleme
E. Doğalgaz Faturası İşleme
F. Elektrik Faturası İşleme
G. Kargo Faturası İşleme
H. Yakıt Faturası İşleme
İ. Yemek Gideri Faturası İşleme
J. Noter Makbuzu İşleme
K. Matbaa Faturası İşleme
L. SMMM Gideri(Serbest Meslek Makbuzu) İşleme
M. Kira Faturası İşleme
4. Taşıt Faturası İşleme
ÖRNEK KAYITLAR
1. Alış Faturası Kayıtları
2. Satış Faturası Kayıtları
3. Gider Faturası Kayıtları
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
FATURA İŞLEME
1. ALIŞ FATURASI İŞLEME
Alış faturası, işletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili satıcılardan alınan malların izlendiği
faturadır. Muhasebe bürolarında alış faturasını satış faturasından ayırmak için, sayın kısmında
mükellefimizin isminin yer almasına dikkat edilir.
Alış faturası, alış açık faturası ve alış kapalı fatura olmak üzere iki kısımda incelenir.
Mal veya hizmet alındığı zaman, satıcıya mal bedelinin tamamı ödenmiş ise fatura kapalı
faturadır. Kaşe ve imza faturanın alt kısmındadır. Satıcı mal veya hizmet bedelinin müşteri
tarafından, malın satıldığı zaman ödendiğini göstermek için kaşe ve imzayı kestiği faturanın alt
kısmına basar.
Mal veya hizmet alındığı zaman, satıcıya mal bedeli ödenmemişse, ileriki bir zamanda
ödenecekse fatura açık faturadır. Kaşe ve imza faturanın üst kısmındadır. Satıcı mal veya
hizmet bedelinin müşteri tarafından, malın satıldığı zaman ödenmediğini göstermek için kaşe
ve imzayı kestiği faturanın üst kısmına basar.
Açık Alış Faturası İşleme
Örnek: Okuyucular İnşaat Tic. Ltd. Şti, aşağıdaki faturada görüldüğü üzere Eren Madencilik San.
Tic. Ltd. Şti den 3 Kasım 2010 tarihinde 43388 No’lu fatura ile KDV Dâhil 2483, 91 TL lik kum
satın almıştır. Ödeme 3 gün sonra olacaktır.
Fatura dikkatli incelendiği zaman, kaşe ve imzanın faturanın üst kısmında olduğu görülür.
Şirketimiz, satıcıya olan borcunu daha sonra ödeyeceği için, satıcı faturayı kestikten sonra kaşe
ve imzayı faturanın üst kısmına basmıştır. Bu tür faturalara Açık Fatura denir. Bu fatura
şirketimiz için alış faturası olduğuna göre, AÇIK ALIŞ FATURASI’dır.
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Açık Alış Faturası Mahsup Fişi
Açıklama: Şirketimizin asıl faaliyet konuları arasında Kum alım satımı da olduğu için kum
alındığı zaman 153 Ticari Mallar hesabına alınmıştır. Ticari mallar hesabında artış olduğu için
borçlandırılmıştır. Satıcıya borçlanıldığı için ve bu borç kısa vadeli borç olduğu için 320 Satıcılar
hesabına alacak kaydedilmiştir.
Hesap Kodu
Hesap Adı
Evrak Tarihi Evrak No
Açıklama
Borç
Alacak
153.01
Kum
23.10.2014
43388 Eren Madencilik Mal Alışı
2105,01
191.18
% 18 İndirilecek KDV 23.10.2014
43888 Eren Madencilik Mal Alışı
378,90
320.01
Eren Madencilik
23.10.2014
43888 Eren Madencilik Mal Alışı
2483,91
Kapalı Alış Faturası İşleme
Örnek: Okuyucular İnşaat Tic. Ltd. Şti, aşağıdaki faturada görüldüğü üzere Eren Madencilik San.
Tic. Ltd. Şti den 6 Kasım 2010 tarihinde 43397 No’lu fatura ile KDV Dâhil 1597,53 TL lik kum
satın almıştır. Ödeme nakittir.
Fatura dikkatli incelendiği zaman, kaşe ve imzanın faturanın alt kısmında olduğu görülür.
Şirketimiz, satıcıya olan borcunu nakit olarak ödediği için, satıcı faturayı kestikten sonra kaşe
ve imzayı faturanın alt kısmına basmıştır. Bu tür faturalara Kapalı Fatura denir. Bu fatura
şirketimiz için alış faturası olduğuna göre, KAPALI ALIŞ FATURASI dır.
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
HATIRLATMA
Kapalı Faturada borç kapanmış, KAPALI
Açık Faturada borç açık, ödenmemiş, AÇIK
Kapalı Alış Faturası Mahsup Fişi
Açıklama: Şirketimizin asıl faaliyet konuları arasında Kum alım satımı da olduğu için kum
alındığı zaman 153 Ticari Mallar hesabına alınmıştır. Ticari mallar hesabında artış olmuş, hesap
borçlandırılmıştır. Ödeme kasadan yapılmış, kasa hesabında azalma olmuş, 100 Kasa Hesabına
alacak kaydedilmiştir.
Hesap Kodu
Hesap Adı
Evrak Tarihi Evrak No
Açıklama
Borç
Alacak
153.01
Kum
23.10.2014
43397 Eren Maden. Mal Alışı
1353,84
191.18
% 18 İnd. KDV 23.10.2014
43397 Eren Maden. Mal Alışı
243,69
100.01
TL Kasası
23.10.2014
43397 Eren Maden. Mal Alışı
1597,53
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
2. SATIŞ FATURASI İŞLEME
İşletmenin asıl faaliyet konusu ile ilgili müşterilerine kestiği faturalara satış faturası denir. Satış
faturası açık satış faturası ve kapalı satış faturası olmak üzere uygulamada iki kısımda incelenir.
Fatura bedelinin müşteri tarafından faturanın kesildiği tarihten itibaren ödenmesi durumunda
düzenlenen faturalara Kapalı Satış Faturası, fatura bedelinin müşteri tarafından faturanın
kesildiği tarihte ödenmeyip ileriki bir tarihte ödenecek olması durumunda düzenlenen
faturalara da Açık Satış Faturası düzenlenir.
Kapalı satış faturasında müşteri, mal bedelini ödediği için satıcı faturanın alt kısmına kaşe basar
ve imzasını atar. Fatura, en az iki nüsha düzenlenmiş ise faturanın aslı müşteriye verilir, ikinci
nüsha satıcıda kalır.
Açık satış faturasında müşteri, mal bedelini daha sonra ödeyeceği için satıcı faturanın üst
kısmına kaşe basar ve imzasını atar. Fatura, en az iki nüsha düzenlenmiş ise faturanın aslı
müşteriye verilir, ikinci nüsha satıcıda kalır.
Ticari belgelerin en az kaç nüsha düzenleneceği vergi usul kanununda yer almıştır. En az sınır
belirlenmesine rağmen üst sınır satıcıya bırakılmıştır. Örneğin bir fatura en az 2 nüsha
düzenlenir, isteğe ve ihtiyaca göre, 3-5 nüsha da düzenlenebilir.
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Açık Satış Faturası Örneği
Fatura Tutarı: 397,20
KDV Tutarı: 397,20X0,18=71.50 TL
Genel Toplam:
397,20+71,50=468,70 TL
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Açıklama: İşletmemiz Okuyucular Ticaret A.Ş, Müşterimiz Mefar İnşaat Ltd.Şti ye faturada
görüldüğü üzere 397,20 TL lik mal satmıştır. Bu tutar işletmemiz için satış geliri olduğu için
600 Yurt İçi Satışlar altında açılan 600.01 nolu hesaba alacak kaydedilmiştir. (gelirler alacağa
kaydedilir). Mal satışında faturada hesapladığımız, hesaplanan KDV ise 391 Hesaplanan KDV
ana hesabı altında 391.18 % 18 Hesaplanan KDV Hesabına kaydedilmiştir. Fatura dikkatli
incelendiği zaman kaşe ve imzanın üst kısmında olduğu görülecektir. Yani müşterimiz Mefar
İnşaat Ltd.Şti, faturamızı kestiğimiz anda fatura bedelini ödememiş, daha sonra ödeyeceği
için müşterilerin borcunda bir artış olmuştur. O nedenle 120 Alıcılar Hesabı altında
120.01.001 Mefar İnşaat Ltd.Şti olarak toplam fatura bedeli olan 468,70 TL borçlandırılmıştır.
Açık Satış Faturası Ve Muhasebe Kaydı
Hesap
Kodu
120.01
600.01
391.18
Hesap Adı
Mefar İnşaat Ltd. Şti
Kum Satışı
% 18 Hesaplanan KDV
Evrak
Tarihi
23.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Evrak
No
Açıklama
25001 Mefar İnşaat. Tic.Ltd.Şti
25001 Mefar İnşaat. Tic.Ltd.Şti
25001 Mefar İnşaat. Tic.Ltd.Şti
Borç
468,70
Alacak
397.20
71,50
Kapalı Satış Faturası Örneği
Fatura Tutarı: 404,00 TL
KDV Tutarı:
404,00 X 0,18 = 72,72 TL
Genel Toplam:
404,00 + 72,72 = 476,72 TL
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Açıklama: İşletmemiz Okuyucular Ticaret İşletmesi, müşterisi Karaca Madencilik Tic.Ltd.Şti ye
mal satmış. Faturayı düzenlemiştir. Fatura incelendiğinde toplam 404 TL lik satış yapıldığı
görülmektedir. İşletmenin satış hasılatında artış olduğu için 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı altında
açılan 600.01 Kum Satışı hesabı alacaklandırılmıştır. Ayrıca satış bedeli üzerinden KDV
hesaplandığı için, müşteriden tahsil edilen 72,72 TL KDV Tutarı, 391 Hesaplanan KDV Hesabı
altında açılan 391.18 % 18 Hesaplanan KDV Hesabına alacak kaydedilmiştir. Müşteri mal
bedelini, faturamızın düzenlendiği anda peşin olarak firmamıza ödediği için, işletmenin kasa
mevcudunda bir artış olmuştur. Kasa hesabındaki artış 100 Kasa hesabına borç
kaydedileceğinden 100.01 TL kasası hesabı fatura genel toplamı kadar borçlandırılmıştır.
Kapalı Satış Faturası Ve Muhasebe Kaydı
Hesap Kodu
Hesap Adı
100.01
TL Kasası
Evrak
Evrak Tarihi
No
Açıklama
23.10.2014 25007 Karaca Madencilik. Tic.Ltd.Şti
600.01
Kum Satışı
23.10.2014
25007
Karaca Madencilik. Tic.Ltd.Şti
404,00
391.18
% 18 Hesaplanan KDV 23.10.2014
25007
Karaca Madencilik. Tic.Ltd.Şti
72,72
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Borç Alacak
476,72
3. GİDER FATURASI İŞLEME
A. TÜRK TELEKOM FATURASI İŞLEME
Türk Telekom Faturası işletme için gider niteliğindedir. 7/A Maliyet seçeneğinde, giderin
fonksiyonu önemli olduğu için, giderin ait olduğu bölümün ilgili hesabına kayıt yapılır. Yönetim
bölümüne ait Telekom gideri 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabında, pazarlama bölümüne
ait Türk Telekom gideri 760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ hesabına kaydedilir.
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
TÜRK TELEKOM FATURASI MAHSUP FİŞİ KAYDI
Evrak
Hesap Kodu
Hesap Adı
Tarihi
770.01
Türk Telekom Gideri
23.10.2014
191.18
% 18 İndirilecek KDV
23.10.2014
770.02
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 23.10.2014
100.01
TL Kasası
23.10.2014
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Evrak
No
802168
802168
802168
802168
Açıklama
Borç Alacak
Türk Telekom Faturası 20,73
Türk Telekom Faturası
3,73
Türk Telekom Faturası
3,11
Türk Telekom Faturası
27,57
B. TTNET FATURASI İŞLEME
İşyerinin İnternet faturası vergi yasalarınca muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebilir.
TTNET faturası bilgisayarlı muhasebe paket programında mahsup fişine işlendikten sonra fiş
numarası, faturanın üstüne yazılır ve mahsup fişi çıktısı alındıktan sonra faturanın üstüne
zımbalanarak mükellefin dosyasına ilgili ayın gider faturaları arasına takılır.
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
TTNET FATURASI MAHSUP FİŞİ MUHASEBE KAYDI
Hesap Kodu
770.03
191.18
770.02
100.01
Hesap Adı
İnternet Giderleri
% 18 İndirilecek KDV
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
TL Kasası
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Evrak Tarihi
23.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
Evrak No
882611
882611
882611
882611
Açıklama
TTNET Faturası
TTNET Faturası
TTNET Faturası
TTNET Faturası
Borç Alacak
30,06
4,17
1,02
35,25
C. BİRİ ADSL İNTERNET FATURASI VE İŞLENMESİ
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
BİRİ ADSL İNTERNET FATURASI MAHSUP FİŞİ KAYDI
Hesap Kodu
Hesap Adı
770.04
İnternet Giderleri
191.18
% 18 İndirilecek KDV
770.02
100.01
Evrak Tarihi Evrak No
Açıklama
23.10.2014 4032781 Biri ADSL İnternet Faturası
23.10.2014 4032781 Biri ADSL İnternet Faturası
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 23.10.2014 4032781 Biri ADSL İnternet Faturası
TL Kasası
23.10.2014 4032781 Biri ADSL İnternet Faturası
Özel İletişim Vergisi 3,63=1,35+2.28
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Borç Alacak
42,28
7,61
3,63
53,52
D. SU FATURASI İŞLEME
İşletmeye ait su faturası vergi yasalarımız gereği gider yazılabilir. Su faturasında bölüm ayrımı
yoksa 770 Genel Yönetim Giderleri hesabına kaydedilebilir.
SU FATURASI MAHSUP FİŞİ MUHASEBE KAYDI
Hesap Kodu
Hesap Adı
Evrak Tarihi
Evrak No
770.05
İSKİ Su Giderleri
23.10.2014 319571
191.08
% 18 İndirilecek KDV 23.10.2014 319571
TL Kasası
100.01
23.10.2014 319571
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Açıklama
İSKİ Su Faturası
İSKİ Su Faturası
İSKİ Su Faturası
Borç Alacak
31,65
2,35
34,00
E. DOĞALGAZ FATURASI İŞLEME
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
DOĞALGAZ FATURASI MAHSUP FİŞİ MUHASEBE
Fiş Tarihi: 20/05/2011
Hesap Kodu
Hesap Adı
Evrak Tarihi Evrak No
Açıklama
770.06
Doğalgaz Giderleri
23.10.2014 25054 Doğalgaz Faturası
191.18
% 18 İndirilecek KDV 23.10.2014 25054 Doğalgaz Faturası
100.01
TL Kasası
23.10.2014 25054 Doğalgaz Faturası
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Borç Alacak
96,61
17,39
114,00
F. ELEKTRİK FATURASI İŞLEME
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
ELEKTRİK FATURASI MAHSUP FİŞİ KAYDI
Hesap Kodu
Hesap Adı
Evrak Tarihi Evrak No
Açıklama
770.07
Elektrik Gideri
23.10.2014 765533 BEDAŞ Elektrik Faturası
191.18
% 18 İndirilecek KDV 23.10.2014 765533 BEDAŞ Elektrik Faturası
100.01
TL Kasası
23.10.2014 765533
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
BEDAŞ Elektrik Faturası
Borç Alacak
49,15
8,85
58,00
G. KARGO FATURASI İŞLEME
Bir mal veya eşya ilgili firma tarafından işletmemize gönderilmiş ve kargo bedeli işletmemiz
tarafından ödenmiş ise veya bir başka firmaya işletmemiz tarafından mal veya eşya
gönderilmiş, bedeli işletmemiz tarafından ödenmiş ise kargo bedeli gider olarak yazılır.
KARGO GİDERİ MUHASEBE KAYDI
Hesap Kodu
Hesap Adı
Evrak Tarihi
770.08
Kargo Gideri
23.10.2014
191.18
% 18 İndirilecek KDV 23.10.2014
100.01
TL Kasası
23.10.2014
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Evrak No Açıklama
802762 Kargo Gideri
802762 Kargo Gideri
802762 Kargo Gideri
Borç Alacak
3,80
0,68
4,48
H. YAKIT FATURASI İŞLEME
Fiş Tarihi: 10/05/2011
Hesap Kodu
Hesap Adı
770.09
Yakıt Giderleri
191.18
100.01
% 18 İndirilecek KDV
TL Kasası
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Evrak Tarihi Evrak No
Açıklama
23.10.2014 25054
Yakıt Faturası
Yakıt Faturası
23.10.2014 25054
Borç Alacak
84,75
Yakıt Faturası
100,00
23.10.2014 25054
15,25
İ. YEMEK FATURASI İŞLEME
İşyerinde çalışan işçilere verilen yemek ikramları gider yazılabilir. Fatura incelendiğinde
Toplam yemek bedelinin 588,70 TL olduğu görülür. KDV Oranı % 8 ilave edildiğinde Genel
Toplam 635,01 TL olmuştur. Bu gider 770.10 Yemek Giderleri hesabına alınmıştır. Ödeme daha
sonra olacağından 320.02 nolu hesap kullanılmıştır.
YEMEK FATURASI MAHSUP FİŞİ KAYDI
Hesap Kodu
Hesap Adı
Evrak Tarihi
770.10
Yemek Gideri
23.10.2014
191.08
% 8 İndirilecek KDV
23.10.2014
320.02
İkram Yemek Hizmetleri 23.10.2014
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Evrak No
Açıklama
Borç Alacak
37276 İkram Yemek Hizmetleri 588,70
37276 İkram Yemek Hizmetleri 46,31
37276 İkram Yemek Hizmetleri
635,01
J. NOTER MAKBUZU İŞLEME
Vergi Usul Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda, defter ve belgelerin kullanılmaya
başlanmadan önce tasdik ettirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Defter ve belgeler
kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilir.
Günümüzde elde defter tutma işleminden, bilgisayarda defter tutma işlemine geçildiği için,
sürekli formlar veya A4 kâğıtları, mali müşavirler tarafından numaralandırıldıktan sonra
notere götürülür. Noter, sürekli form veya A4 kâğıtlarının her birine mühür vurmak kaydıyla
tasdik eder. Defterlerin baş kısmında bulunmak üzere defterin hangi defter olduğu, kaç
sahifesinin bulunduğunu, noter bilgilerini de içeren aşağıdaki defter tasdik noter formu noter
tarafından düzenlenerek mükellefe verilir.
EYÜP 4.NOTERİ .........................................................
Kemer İstanbul Caddesi Dispanser Sk.No:1 Kat:2 Şişli İstanbul
Tel: 0212 060 00 00
Yevmiye
No:.......................... Tasdik Tarihi:..........................
DEFTER SAHİBİNİN:
Adı,Soyadı Ünvanı.............................Okuyucu İnşaat Ticaret Ltd.Şirketi
İş Adresi.............................................Sümer Mah. Büyükdere Cd. Altıparmak Sk No:256/6
Şişli İSTANBUL
İş veya Mesleğin Konusu............... Ana sözleşmede yazılı işler
Sicil No................................................123789
Vergi Dairesi......................................Şişli
Vergi Hesap No..................................1234567890
DEFTERİNNev'i....................................Ortaklar pay Defteri
Sayfa Sayısı.........................................15 Tek
Kullanılacağı Hesap Dönemi...........14/04/2006 - 31/12/2006
Yukarıda sahip ve vasıfları yazılı bu defter T. Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu
hükümleri gereğince bütün sayfaları ayrı ayrı mühürlenerek Tasdik edildi.
GAZİOSMANPAŞA 105. NOTERİ ŞEVKET SAR
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
NOTER MAKBUZU
NOTER MAKBUZU MUHASEBE FİŞİ KAYDI(YEVMİYE DEFTERİ TASDİKİ İÇİN)
Hesap Kodu
Hesap Adı
Evrak Tarihi Evrak No
Açıklama
Borç Alacak
770.11
Noter Giderleri
23.10.2014 3464
Noter Tasdiki 238,94
191.18
% 18 İndirilecek KDV 23.10.2014 3464
Noter Tasdiki
16,95
100.01
TL Kasası
23.10.2014 3464
Noter Tasdiki
255,89
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
K. MATBAA FATURA BASIM GİDERİ FATURASI VE MAHSUP FİŞİ KAYDI
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
MATBAA FATURA BASIM GİDERİ MAHSUP FİŞİ KAYDI
Fiş Tarihi: 10/06/2011
Hesap Kodu
Hesap Adı
770.12
Matbaa Giderleri
Evrak Tarihi
23.10.2014
Evrak No
Açıklama
52886
Matbaa Fatura Basım Gideri
191.18
% 18 İndirilecek KDV 23.10.2014
52886
Matbaa Fatura Basım Gideri
100.01
TL Kasası
52886
Matbaa Fatura Basım Gideri
23.10.2014
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Borç
Alacak
150,00
27,00
177,00
L. SMMM GİDERİ-SERBEST MESLEK MAKBUZU VE İŞLENMESİ
SMMM Gideri Mahsup Fişi Kaydı
Fiş Tarihi: 10/10/2010
Hesap Kodu
Hesap Adı
770.13
SMMM Gideri
191.18
% 18 İndirilecek KDV
360.01
Serbest Meslek Stopajı
TL Kasası
100.01
Evrak Tarihi Evrak No
23.10.2014 3992
23.10.2014 3992
23.10.2014 3992
23.10.2014 3992
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Açıklama
Borç Alacak
Metin Okuyucu SMMM 219,38
Metin Okuyucu SMMM 39,49
Metin Okuyucu SMMM
43,87
Metin Okuyucu SMMM
215,00
M. KİRA FATURASI İŞLEME
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
KİRA FATURASI MAHSUP FİŞİ KAYDI
Fiş Tarihi: 10/12/2010
Hesap Kodu
Hesap Adı
770.14
Kira Gideri
% 18 İndirilecek KDV
191.18
336.01
Tosyalı Gayrimenkul
Evrak Tarihi Evrak No
Açıklama
Borç
Alacak
23.10.2014
81
Tosyalı Gayrimenkul 940,68
23.10.2014
81
Tosyalı Gayrimenkul 169,32
23.10.2014
81
Tosyalı Gayrimenkul
1110,00
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
4. TAŞIT FATURASI İŞLEME
İşletme faaliyetlerinde 1 yıldan fazla sürede kullanmak amacıyla alınan taşıtların, faturaya
dayanarak muhasebe kayıtlarına geçirilmesi gerekir.
Taşıtlar, amortismana tabi oldukları için yılsonlarında amortismana tabi tutularak gider
kaydedilirler. İlk yıl amortisman kaydı yapılmamışsa diğer yıllarda amortisman ayrılamayacağı
için, taşıt alındığı yıl amortismana tabi tutulmalıdır. Amortisman ayırmak yasal bir zorunluluk
değil, yasal bir haktır.
Unutulmaması gereken bir diğer nokta normal amortisman yöntemine göre kayıt yapılmaya
başlandığı zaman, ileriki yıllarda azalan bakiyeler yöntemine veya diğer yöntemlere geçilemez.
Fakat, ilk yıl veya yıllarda azalan bakiyeler yöntemine göre kayıt yapılıp ertesi yıl veya yıllarda
normal amortisman yöntemine dönülebilir.
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
TAŞIT FATURASI ÖRNEĞİ
TAŞIT FATURASI MUHASEBE FİŞİ KAYDI
Hesap Kodu
Hesap Adı
254.01
34 UL 3960 Plakalı Taşıt
% 18 İndirilecek KDV
191.18
102.02
Garanti Bankası Mevduat Hesabı
Evrak Tarihi Evrak No
Açıklama
23.10.2014 2876 Özgür Otomotiv. A.Ş
23.10.2014 2876 Özgür Otomotiv. A.Ş
23.10.2014 2876 Özgür Otomotiv. A.Ş
Kaynak: www.muhasebeuygulama.com
Borç
38.500,00
6.930,00
Alacak
45.430,00
Download

İndir