ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
DC DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI
DENEY 4
NORTON TEOREMİ
Grup
Numara
Ad Soyad
DENEYİ
YAPANLAR
RAPORU HAZIRLAYAN: _____________________________________
Deneyin Yapılış Tarihi
Raporun Geleceği Tarih
Raporun Geldiği Tarih
Gecikme
......... / ....... /2014
........./ ...... /2014
......... / ......./2014
.......... gün
Değerlendirme Notu
Gecikme Notu
Rapor Notu
Raporu Değerlendiren
EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI
DENEY NO:4
1. Amaç: Norton teoremini doğrulamak ve yük direnci üzerinden akan akımı bulmak.
2. Temel Kavramlar ve Teorik Bilgiler:
Norton teoremi, bir elektrik devresinin bir veya bir-kaç devre elemanının bağlı olduğu kola
göre gerekli dönüşümler yapılarak akım kaynağı (IN) ve ona paralel bağlı bir empedans (ZTH) ile
ifade ede. Eğer elektrik devresi doğru akım kaynakları ile enerjilendiriliyorsa ZTH değeri yerine RTH
kullanılır. Elde edilen devre Norton eşdeğer devresi olarak adlandırılır. Norton eşdeğer akımını bulmak
için devre elamanının veya elemanlarının çıkarıldığı koldaki kısa devre akımı hesaplanır ve bu değer
Norton eşdeğer akımı olarak alınır. Norton eşdeğer direnci Thevenin eşdeğer direnci ile aynı olup
bağımsız gerilim kaynakları kısa devre ve akım kaynakları açık devre edildikten sonra açık devre
edilen kola göre hesaplanır. Bulunan değer Norton veya Tevenin eşdeğer direnci olarak alınır.
Böylece, Norton eşdeğer devresi elde edilir ve daha önce orijinal devreden çıkarılan koldaki eleman
veya elemanlar bu devreye bağlanarak gerekli çözüm yapılır.
3. Kullanılan Alet ve Malzemeler:
 DC Güç Kaynağı
 Avometre
 Çeşitli Değerlerde Dirençler ve bağlantı kabloları
4. Deneyin Yapılışı:
1. Şekil 1 ’de gösterilen devre diyagramını kullanarak Norton eşdeğer devresini teorik olarak elde
edip ilgili koldan geçen akımı hesaplayın. Bulunan sonuçları ilgili çizelgeye kaydedin.
2. Şekil 2 ’de gösterilen devre diyagramı devre dizilim kartına kurularak Thevenin eşdeğer
gerilimine karşılık gelen a-b uçlarındaki gerilim ölçün.
3. Şekil 3 ’te gösterilen devre diyagramı devre dizilim kartına kurarak a-b uçlarından geçen kısa
devre akımını ölçün. Ölçülen bu akım değerini Norton eşdeğer akımı olarak alın.
4. Ölçüm yoluyla Norton eşdeğer devresini elde etmek için ölçülen gerilim değerini ve akım
değerine bölerek Norton veya Tevenin eşdeğer direncini bulun.
5. Deneysel olarak elde edilen Norton eşdeğer devresini (Şekil 4) şematik olarak kurup 1kΩ ’luk
dirençten geçen akımı ölçüp kaydedin. Daha sonra teorik sonuçlar ile deneysel sonuçları ilgili
çizelge yardımıyla karşılaştırın.
2
EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI
DENEY NO:4
5. Hesaplamalar:
3
EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI
DENEY NO:4
6. Deney Sonuç Soruları:
Deneyin raporunda bu deneyin amacı ve öğrenilenlere ek olarak aşağıdaki sorular cevaplandırılacaktır.
1. Deneyde ölçtüğünüz değerleri Tablo 1’e kaydedip sonuçları yorumlayınız.
Yorumlar:
4
Download

DENEY 4