MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin uygulama esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Muş Alparslan Üniversitesinin Ön Lisans Programlarında öğrenim gören
öğrencilerin başarı notlarının belirlenmesinde kullanılan, bağıl değerlendirme sisteminin uygulama esaslarını ve
öğrencilerin başarı notlarının belirlenme yöntemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu yönerge, Muş Alparslan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Bağıl Değerlendirme Sisteminin Uygulama Esasları
MADDE 4- (1) Bağıl Değerlendirme Sistemi, öğrenci sayısının on ve üzerinde olduğu dersler için uygulanır,
öğrenci sayısı onun altında ise öğrencinin o dersteki başarı notu, ham başarı notunun Tablo 1 deki karşılığına göre
verilir.
MADDE 5- (1) Devamsız öğrenciler, bir dersteki öğrenci sayısı tespit edilirken dikkate alınmazlar.
MADDE 6- (1) Yarıyıl/yıl içi notu; bir dersin yarıyıl/yıl içi notu yazılı veya sözlü sınav ile kısa sınav, ödev,
araştırma, inceleme, uygulama, proje vb. çalışmaların bir veya bir kaçının değerlendirilmesinden oluşur.
(2) Bir dersin yarıyıl/yıl içi notunun hesaplanmasında yukarıdaki sınav ve çalışmalardan hangilerinin
kullanılacağı ve bunların katkılarının oranları bu dersten sorumlu öğretim elemanının önerisi ve ilgili bölüm
başkanının onayıyla ilgili yarıyılın ilk haftasında belirlenir, öğrencilere ilan edilir ve öğrenci otomasyon sistemine
işlenir.
MADDE 7- (1) Öğrencinin, yarıyıl içi notun % 40’ı, yarıyıl sonu sınavından aldığı notun % 60’ı alınarak o
dersteki ham başarı notu (HBN) hesaplanır.
MADDE 8- (1) HBN 35’in altında olan öğrenci, dersin sınıf ortalamasına bakılmadan o dersten FF notu
alır.
MADDE 9- (1) HBN 15’in altında olan öğrencilerin notları, o derste bağıl değerlendirme hesabına katılmaz
ve bu öğrenciler o dersten FF notu alırlar.
MADDE 10- (1) Her hangi bir dersten, notları bağıl değerlendirme hesabına katılmayan öğrencilerin oranı
%30’u geçmesi durumunda; ilgili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili öğretim elamanının, sınav
sonuçlarını tekrar değerlendirmesi istenir.
MADDE 11- (1) Öğrenci, yarıyıl sonu sınav notu 50’nin altında olan derslerden, sınıf ortalamasına
bakılmaksızın FF notu alır.
MADDE 12- (1) Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalaması 70 ve üzerinde olması durumunda;
öğrencinin başarı notu; ham başarı notunun Tablo 2 deki karşılığına göre verilir.
MADDE 13- (1) Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesaplanırken,
tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son aldığı not değerlendirmeye katılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağıl Değerlendirme Sisteminde Başarı Notunun Hesaplanması
MADDE 14- (1) Bağıl Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısının en az on ve sınıfın HBN ortalamasının
70’den küçük olduğu dersler için, öğrencilerin başarı notları aşağıdaki gibi hesaplanır;
a) Sınıfın bir dersteki ham başarı notunun aritmetik ortalamasının hesabı:

X 
n
i 1
n
Xi
ifadesi ile elde edilir.
Burada,
X: Öğrencilerin ham başarı notları ( i = 1, 2 ,..., n), n : Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı,
n: Değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı,
X : Değerlendirmeye katılmış öğrencilerin, ham başarı notlarının aritmetik ortalamasıdır.
b) standart sapmasının (  ) hesabı:
 X
n

i 1
 X
2
i
n
c) T skoru notunun hesabı:
X X
T  i
.10  50
  
Yukarıda elde edilen T notlarından, Tablo 3’ e göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Bağıl Değerlendirme
Sisteminde bir öğrencinin başarı notunun nasıl hesaplandığı Ek 1 ’deki akış şemasında gösterilmiştir.
MADDE 15-(1) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı notları Tablo 1 ’e göre belirlenir
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 16 - (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.
Tablo 1- Öğrenci sayısının onun altında olduğu dersler için Başarı Notu aralıkları
Ham Başarı Notu
Başarı Notu
Katsayı
90 – 100
80 – 89
70 – 79
60 – 69
50 – 59
45 – 49
40 – 44
35 – 39
00–34
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Tablo 2- Sınıf HBN ortalamasının 70 ve üzeri olduğu dersler için Başarı Notu aralıkları
Ham Başarı Notu
Başarı Notu
Katsayı
90 – 100
85 – 89
75 – 84
65 – 74
50 – 64
45 – 49
40 – 44
35–39
00 – 34
AA
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FD
FF
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Sınıf Düzeyi
Sınıfın HBN
Ortalaması
AA
(4.0)
BA
(3.5)
BB
(3.0)
T Skoru Notuna Karşılık Gelen Başarı Notları
CB
CC
DC
DD
(2.5)
(2.0)
(1.5)
(1.0)
FD
(0.5)
FF
(0.0)
Üstün Başarı
>80 - ≤ 100
≥ 57
52 -56.99
47-51.99
42-46.99
37-41.99
32-36.99
27–31.99
22–26.99
< 22
Mükemmel
>70 - ≤ 80
≥ 59
54-58.99
49-53.99
44-48.99
39-43.99
34-38.99
29–33.99
24–28.99
< 24
>62.5 - ≤70
≥ 64
59-63.99
54-58.99
49-53.99
44-48.99
39-43.99
34–38.99
29–33.99
< 29
İyi
>57.5 - ≤ 62.5
≥ 66
61-65.99
56-60.99
51-55.99
46-50.99
41-45.99
36–40.99
31–35.99
< 31
Ortanın Üstü
>52.5 - ≤ 57.5
≥ 68
63-67.99
58-62.99
53-57.99
48-52.99
43-47.99
38–42.99
33–37.99
< 33
Orta
>47.5 - ≤ 52.5
≥ 70
65-69.99
60-64.99
55-59.99
50-54.99
45-49.99
40–44.99
35–39.99
< 35
Zayıf
>42.5 - ≤ 47.5
≥ 72
67-71.99
62-66.99
57-61.99
52-56.99
47-51.99
42–46.99
37–41.99
< 37
Kötü
< 42.5
≥ 74
69-73.99
64-68.99
59-63.99
54-58.99
49-53.99
44–48.99
39–43.99
< 39
Çok İyi
Tablo 3 T Notuna göre Başarı Notunun belirlenmesi
EK 1 Bağıl değerlendirme sisteminde öğrencinin bir dersteki Başarı Notunun nasıl hesaplandığını gösteren akış şeması.
EVET
Öğrenci devamsız mı?
EVET
HAYIR
Ham başarı notu (HBN) hesaplanır HBN Yarıyıl içi
notunun %40’ı, yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı
alınarak hesaplanır
Öğrenci DZ notunu alır Bağıl değerlendirme
hesabına katılmaz
Öğrenci FF notunu alır
Bağıl değerlendirme hesabına katılmaz
EVET
HBN < 15
HAYIR
Öğrenci FF notunu alır
Bağıl değerlendirme hesabına katılır
EVET
Yarıyıl sonu sınav notu
100 üzerinden 50’ın
altında mı?
HAYIR
HBN’nun Yönergenin Tablo 2 deki karşılığına
göre başarı notu belirlenir
≥ 70
Sınıfın Ham Başarı
Notu Ortalaması?
< 70
HBN’nun Tablo 1 deki karşılığına göre
başarı notu belirlenir
< 10
Bağıl değerlendirmeye
katılan Öğrenci
sayısı
≥ 10
Tablo 3 deki T notunun değerine göre
başarı notu belirlenir
Download

Muş Alparslan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim