27.06.2014
SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI
MADDE 1- KONU
ERDEMİR’ in ihtiyacı marka, model, özellik ve sayıları 3. madde de belirtilen araç/araçların iş bu sipariş hüküm ve
şartları doğrultusunda kullanılmak üzere KİRALAYAN (………………..) ERDEMİR’ e (Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları
T.A.Ş.) sağlanmasıdır.
MADDE 2- İŞİN, HİZMETİN VE MAHALLERİN TETKİKİ
KİRALAYAN, bu siparişi işin ve hizmetin mahiyetini ve umumi ve mahalli şartları, işin arz ettiği bütün riziko ve
hususiyetleri, yol durumlarını, iklim ve mevsim şartlarını, işin ve hizmetin işbu sipariş hükümleri ile ifası için
lüzumlu aracın teminini ve bu hususlarda tam malumat sahibi olduğunu, teklif öncesi verilen bilgileri kontrol
ederek tatmin edici bulduğunu beyan ve ileride bu çeşit veya benzer bahaneler ile fiyat zammı, süre uzatımı, işi
aksatma, vesaire gibi taleplerde veya herhangi bir itirazda bulunmayacağını, ayrıntıları siparişin müteakip
maddelerinde belirtilen bu hizmetleri sipariş hükümlerine harfiyen riayet ederek yapmayı önceden kabul ve
taahhüt eder.
MADDE 3- KİRALIK ARAÇLAR VE NİTELİKLERİ
Tahsis edilecek araç/araçların marka, model ve nitelikleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Araç/Araçların
istenilen niteliğe uygun olup olmadığı ERDEMİR’ce teknik bir ekip tarafından işe başlama tarihinden önce teslim
alınırken yerinde tespit edilecektir. KİRALAYAN, talep edilecek araç/araçları İşlemlerinin tamamlanmasına
müteakip 1 hafta içinde ERDEMİR'e teslim edecektir.
Kiralık araç/araçlar;
Uzunkum No: 7 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK,
adresinden KİRALAYAN tarafından ERDEMİR’ e teslim edilecek ve sipariş mektubu bitiminde aynı adresten teslim
alınacaktır.
Miktar Birim
2
17
Aracın Tarifi
Model
Adet
Yeni Dacia Lodgy 7 koltuklu Laureate 4x2 1.5 dci 90 bg
(Opsiyonel olarak: Metalik Gri Renk donanımlı)
2014
Adet
Yeni Logan MCV Ambience 1.5 dci 75 bg.
(Opsiyonel olarak: Metalik Gri Renk + Klima + Ön Yolcu
Hava Yastığı + Stepne donanımlı)
Opsiyon
+5
2014
-1EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 3.500.000.000.-TL. VDH No: 352 000 64 26 Kdz. Ereğli
MERSİS No (İstanbul Merkez):0352-0006-4260-0020 Ticaret Sicil No (İstanbul Şube): 90659 Ticaret Sicil No (Ereğli Şube): 1574/272
KEP:[email protected] www.erdemir.com.tr
Merkez / İstanbul: Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 578 80 50 Faks: 0216 578 80 05
Ankara: Beştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 12 06530 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 292 66 40 Faks: 0312 287 44 39
Fabrika: Uzunkum Cad. No: 7 Kdz. Ereğli 67330 ZONGULDAK
Tel: 0372 323 25 00 Faks: 0372 333 15 00 e-posta: [email protected]
27.06.2014
MADDE 4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) KİRALAYAN, işbu sipariş süresince her takvim günü geçerli olmak üzere talebe göre opsiyonlar dahil ERDEMİR' e
yukarıda marka, model ve nitelikteki belirtilen sıfır km aracı ve sıfır km araç teslim edilinceye kadar ikame araç
(azami 2 yıllık veya azami 70.000 km de muadil bir araç verilecek olup kasko sigortası KİRALAYAN’ a ait
olacaktır.) tahsis etmekle yükümlüdür. Sıfır km araçlarda toplam 150.000 kilometre sınırı olacaktır. Buna göre
sözleşme süresi bitiminde her bir aracın kilometresi toplanarak, araç sayısına bölünecek ve 150.000
kilometrenin üzerindeki kullanımlar için aylık kira bedellerine ek olarak fazla kullanım ücreti tahakkuk
ettirilecektir. Fazla kullanım ücreti, 150.000 kilometre ve üzeri kilometrelerde kilometre başına ………..
EURO+KDV olacak ve ERDEMİR tarafından ayrıca ödenecektir. 150.000 km’den sonra ek ücret tahakkuku
hiçbir şekilde araçların kira sürelerinin 150.000 kilometre ile sınırlı olduğu mana hükmünde yorumlanamaz,
araçların 150.000 kilometreyi geçmeleri halinde ek ücret tahakkuk ettirilir. Ayrıca araç başına 36 ay sonunda
75.000 kilometrenin altında iade edilen araçlar için maksimum 5.000 kilometre ile sınırlı olmak kaydıyla
kilometre başına ………... EURO+KDV ERDEMİR’e iade edilecektir.
Araç/Araçlar sıfır kilometre olacağından ilgili kanun ve prosedürler gereği trafiğe çıkış için gerekli işlemler,
masraflar ve vergiler KİRALAYAN tarafından karşılanacaktır. Aracın resmi belgelerindeki eksikliklerden, ilgili
Trafik Kanun ve Yönetmelikleri gereği araçta bulunması gerekli (yangın tüpü, ilk yardım çantası vb.)
teçhizatlardan KİRALAYAN sorumlu olup bu veya benzeri eksiklikler nedeni ile kesilecek trafik cezaları
KİRALAYAN’ dan tahsil edilecektir.
b) İşbu sipariş konusu aracın zorunlu trafik sigortaları, yapılabilecek kanuni artışlardan dolayı trafik sigorta
zeyilnameleri, kasko sigortaları (full kasko yapılacaktır) ve plaka vergileri (Motorlu Taşıtlar Vergisi) her türlü
bakım ve periyodik kontrolleri, fenni ve egzoz muayeneleri vb diğer bu tür işlemlere ilişkin tüm masraflar
KİRALAYAN, otomobillerin tüm, yakıt masrafları, sürücü hatasından kaynaklanan trafik cezaları ERDEMİR
tarafından ödenecektir.
Araç/Araçlar muayeneye gitmeden önce muayene harç giderleri KİRALAYAN tarafından ERDEMİR hesabına
peşin olarak yatırılacak ve muayene işlemleri için ERDEMİR personeline vekalet verilecektir.
Sahte rapor, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanılması, kaza yerinin terk edilmesi, kaza saatinde alkol raporu
alınmaması gibi durumlarda trafik ve kasko sigortası teminatları dışında oluşacak hasarlarda, meydana gelecek
hasar toplamları ve aracın tamiri için geçen sürede işleyen kira ile 3. kişilere verilmiş maddi manevi zararlar
ERDEMİR tarafından karşılanacaktır.
Teminat, sigortalının uygun göreceği muhtelif kişilerin (şoförler vb.) firmaların kullanımında, B tipi ehliyete sahip
olmaları halinde geçerli olacak olup Araç/Araçlar çoklu kullanıcı esas alınarak sigortası yapılacaktır.
c) Her türlü araca ve üçüncü şahıslara karşı, işbu sipariş konusu aracın karıştığı kazalar nedeni ile doğması
muhtemel zararlar (maddi, bedeni tazminat ve tüm zararlar) KİRALAYAN tarafından yaptırılan kasko veya
zorunlu trafik sigortası kapsamında karşılanacaktır. ERDEMİR Kasko ihtiyari sigorta limiti (manevi tazminat
dahil) minimum 150.000-TL olacaktır. Kasko Poliçesinin bir sureti KİRALAYAN tarafından ERDEMİR’ e teslim
edilecektir.
Sözleşme konusu araçların karıştığı kazalar nedeniyle, diğer otomobillere ve 3. kişilere karşı doğacak her türlü
(full kasko ve çoklu kullanıcı esas alınarak yapılmış zorunlu trafik sigorta poliçesi ve kasko poliçesi teminatları
dışında ve teminat limitleri üstünde kalan hallerde) zarardan ERDEMİR sorumlu olacaktır.
-2EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 3.500.000.000.-TL. VDH No: 352 000 64 26 Kdz. Ereğli
MERSİS No (İstanbul Merkez):0352-0006-4260-0020 Ticaret Sicil No (İstanbul Şube): 90659 Ticaret Sicil No (Ereğli Şube): 1574/272
KEP:[email protected] www.erdemir.com.tr
Merkez / İstanbul: Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 578 80 50 Faks: 0216 578 80 05
Ankara: Beştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 12 06530 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 292 66 40 Faks: 0312 287 44 39
Fabrika: Uzunkum Cad. No: 7 Kdz. Ereğli 67330 ZONGULDAK
Tel: 0372 323 25 00 Faks: 0372 333 15 00 e-posta: [email protected]
27.06.2014
d) Kasko poliçesinde katastrofik hasarlar dışında muafiyet bulunmayacaktır.
Oluşacak hasarlarda trafik zabıt şartı aranmayacaktır. Erdemir durumun aciliyetine ve elverişliliğine göre beyan,
tesis yetkililerince tutulacak tutanak vb. belgeler üzerinden talep yapabilecektir. Ancak hasar rücu' lu ise,
fabrika sahası dışında meydana gelen hasarlarda elinden geldiği ölçüde trafik zabtı tutulması için çaba
gösterecektir.
Trafik kanununa tabi olmayan sahalarda (Peron, Havaalanı, şantiye, tesis, yol ve sahalar, vb. gibi alanlarda)
olabilecek kazalarda, zorunlu trafik sigortasının varlığına ve limitlerine bağlı olmaksızın, İhtiyari Mali Mesuliyet
ve Artan Mali Mesuliyet sigortası poliçede yazılı limitler ile geçerli olacaktır. İhtiyari Mali Mesuliyet ve Artan
Mali Mesuliyet sigortası, aracın kullanılmasından doğan ve aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu,
zorunlu trafik sigortası limitlerinin üzerinde işlemeksizin, poliçede yazılı limitler ile temin edecektir. Kusur
durumunun tespit edilebilmesi amacı ile mümkünse resmi bir görgü tutanağı hazırlatılacak (özellikle yerel
otoritenin zabıt tutmadığı durumlarda) veya mevcut tesis yetkililerince bir tutanak tutularak
resmileştirilecektir.
Kasko sigortalarında assistant hizmet anlaşması olacaktır.
e) Kasko sigorta poliçesinde yer alması gereken ilave maddeler aşağıdadır;

Sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, yetkili olmayan kişilere
çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı
maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar (TİCARİ ARAÇLAR İÇİN)

Araç anahtarının ERDEMİR ile KİRALAYAN arasındaki sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele
geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar.

ERDEMİR ile KİRALAYAN arasındaki sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan
anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.
f) Araçlarda meydana gelebilecek hasarlarda, tek taraflı kazalarda sadece aracın, birden fazla aracın karıştığı
kazalarda da tüm araçlara ait belgelerle birlikte beyan, tutanak, trafik kaza raporu, alkol raporu, ehliyet
fotokopisi gibi belgelerin düzenlenerek asıllarının veya tasdikli fotokopilerinin, kaza tarihinden itibaren en geç 5
gün içerisinde kiralayana ulaştırılması gerekmektedir. Belgelerin ulaştırılmasından itibaren 24 saat içerisinde
muadili araç temini yapılacaktır. Bu raporlar her türlü hasarda sigorta teminatından faydalanabilmek için
gerekli olup, alınmamaları veya zamanında teslim edilmemeleri halinde hasar bedeli ve aracın tamirde geçen
günlerine ait kira bedeli ERDEMİR tarafından karşılanacaktır.
g) Aracın tüm bakım ve periyodik kontrolleri, parça değişiminden kaynaklanan masraflar işçilik ücretleri dahil
sipariş süresince KİRALAYAN’ a ait olup, üretici firmanın garanti ve bakım karnesi ile bildirmiş olduğu km. lerde
aşağıda belirlenen;

KDZ EREĞLİ’ deki yetkili servis (adres tel bilgileri yer alacaktır.)
servis noktasında yapılacaktır.
-3EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 3.500.000.000.-TL. VDH No: 352 000 64 26 Kdz. Ereğli
MERSİS No (İstanbul Merkez):0352-0006-4260-0020 Ticaret Sicil No (İstanbul Şube): 90659 Ticaret Sicil No (Ereğli Şube): 1574/272
KEP:[email protected] www.erdemir.com.tr
Merkez / İstanbul: Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 578 80 50 Faks: 0216 578 80 05
Ankara: Beştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 12 06530 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 292 66 40 Faks: 0312 287 44 39
Fabrika: Uzunkum Cad. No: 7 Kdz. Ereğli 67330 ZONGULDAK
Tel: 0372 323 25 00 Faks: 0372 333 15 00 e-posta: [email protected]
27.06.2014
Acil durumlarda ERDEMİR aracın bakım ve onarımlarını diğer yetkili servislerde yaptırmak zorunda kaldığı
takdirde önceden KİRALAYAN’ ı bilgilendirecek ve yazılı mutabakat sağlanacaktır. Yapılacak bu bakım ve onarım
bedelleri ERDEMİR tarafından ödenecek ve KİRALAYAN adına fatura alınacaktır. Ödenen bedel, fatura aslının
KİRALAYAN’ a tebliğ edildiği günü takip eden 2 işgünü içinde ERDEMİR hesabına ödenecek ya da KİRALAYAN’ ın
aylık istihkakından mahsup edilmek sureti ile kesilecektir.
Arıza nedeni ile aracın yolda kalması durumunda ERDEMİR’ in talebi üzerine KİRALAYAN tarafından en kısa
sürede (azami 24 saat içerisinde) bir araç (azami 2 yıllık veya azami 70.000 km de muadil bir araç verilecek olup
kasko sigortası KİRALAYAN’ a ait olacaktır.) temin edilerek ERDEMİR’e teslim edilecektir.
h) Araçta kaza dışında meydana gelebilecek kullanıcı hatasından kaynaklanan (cam ve far kırılması, çatlaması,
lastik ve jant hasarları hariç) teslim edilmiş avadanlıklar, aksesuarlar, araca ait evraklara (trafik tescil belgesi,
poliçeler vs) gelecek zararlar ile bunların kayıp veya kullanılamayacak duruma gelmeleri halindeki zararlar
ERDEMİR tarafından karşılanacaktır. Jant hasarlarında düzeltme işlemi yapılmayacak ERDEMİR’ in talebi
üzerine orijinal jant 3 işgünü içinde teslim edilecektir. Jant temini, sözleşme süresince araç başına yılda 2
adet ile sınırlıdır.
Sözleşme süresi sonunda araç iadesi sırasında da, karşılıklı imzalanmış ve tutanakla tespit edilmiş kasko
kapsamında değerlendirilebilecek hasarlarda kasko sigortasından karşılanacaktır.
Sipariş süresinin bitimini müteakip aracın KİRALAYAN’ a teslimi sırasında olağan kullanımdan kaynaklanan
eskimelerinden KİRALAYAN sorumlu olacaktır, ancak olağan kullanım dışında oluşmuş, kötü kullanım sonucu
meydana gelmiş (örneğin araç koltuğunda sigara izmariti yanığı gibi ) her türlü hasar ve zarardan araç
KİRALAYAN' a iade edilirken karşılıklı imzalanmış teslim tutanağında belirtilmek kaydı ile ERDEMİR sorumlu
olacaktır.
Sipariş süresinin bitimini müteakip aracın KİRALAYAN’ a tesliminden sonra ERDEMİR’ e fatura edilecek herhangi
bir masraf kesinlikle kabul edilmeyecektir. (4-b maddesinde ERDEMİR’ e ait olduğu belirtilen masraflar ve
sigorta teminatları dışında oluşan hasarlar ile 4-d maddesinde ERDEMİR' e ait olduğu belirtilen kullanıcı
hatalarından kaynaklanan hasarlar hariç) KİRALAYAN’ ın buna hiçbir itiraz hakkı yoktur.
ı) Araç herhangi biri kazadan dolayı hasar görür ve onarıma alınırsa veya arıza nedeni ile tamire alınırsa araçla
ilgili geçen süre için kira bedeli devam eder, tamir ve/veya bakımda kalma süreleri 24 saati aşacağı yetkili
servisler tarafından bildirildiği takdirde geçici olarak aynı nitelikte bir araç (azami 2 yıllık veya azami 70.000 km
de muadil bir araç verilecek olup kasko sigortası KİRALAYAN’ a ait olacaktır.) en geç bir sonraki takvim günü
içinde verilen talimata göre işbu siparişte belirtilen teslim noktalarından talep edilen noktada ERDEMİR’ e
teslim edilecektir.
Sadece çalınma durumunda çalınan araç için sigortaların yasal bekleme süresi olan 30 gün kira işlemeye
devam eder, aracın çalınması veya hurdaya çıkması halinde, kalıcı araç teminine kadar geçen süre zarfında
kullanılmak üzere aynı nitelikte bir araç (azami 2 yıllık veya azami 70.000 km de muadil bir araç verilecek olup
kasko sigortası KİRALAYAN’ a ait olacaktır.) en geç bir sonraki takvim günü içinde verilen talimata göre işbu
siparişte belirtilen teslim noktalarından ERDEMİR’ ce talep edilen noktada ERDEMİR’ e teslim edilecektir.
Çalınma ve hurdaya çıkma nedeni ile veya tamir, onarım ve bakım için sigorta anlaşmasında belirlenmiş geçerli
süre (süre belirtilmemişse yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmeliklerde tanınan yasal süre) dolmasına rağmen
aracın onarılamaması veya tamir edilememesi nedeni kalıcı araç teslimi gerektiğinde madde 3’ te belirtilen
nitelikte bir araç KİRALAYAN tarafından bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda 10 takvim günü içinde
ERDEMİR’ e teslim edilir. Ancak teslim edilecek sıfır kilometre araçta üretici firmalardan kaynaklanan
değişiklikler olabilecektir.
-4EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 3.500.000.000.-TL. VDH No: 352 000 64 26 Kdz. Ereğli
MERSİS No (İstanbul Merkez):0352-0006-4260-0020 Ticaret Sicil No (İstanbul Şube): 90659 Ticaret Sicil No (Ereğli Şube): 1574/272
KEP:[email protected] www.erdemir.com.tr
Merkez / İstanbul: Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 578 80 50 Faks: 0216 578 80 05
Ankara: Beştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 12 06530 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 292 66 40 Faks: 0312 287 44 39
Fabrika: Uzunkum Cad. No: 7 Kdz. Ereğli 67330 ZONGULDAK
Tel: 0372 323 25 00 Faks: 0372 333 15 00 e-posta: [email protected]
27.06.2014
Aracın çalınması durumunda kasko genel şartları dışında kalan hallerde (araç üzerinde anahtar bırakılması
ve/veya makbuz/fatura karşılığı olmaksızın aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi hallerinde) KİRALAYAN
aleyhine oluşacak zararları ERDEMİR karşılayacaktır.
Aracın çalınması durumunda gerekli tüm raporlar ve başvurular ERDEMİR tarafından yasal süresi içinde
yapılacaktır. Çalınma ile ilgili raporların ERDEMİR’ den kaynaklanan bir nedenden dolayı alınamaması halinde
araç bedeli, kasko sigortası tarafından KİRALAYAN’ a ödenmez ise ERDEMİR aracın veya aracın parçalarının
güncel değerini KİRALAYAN’ a ödeyecektir.
İkame araç sadece arıza durumlarında değil, her türlü araç hasarında ve çalınma devrede olacaktır.
j) Tüm lastik değişimleri ve masrafları KİRALAYAN tarafından her 40.000 km.’ de bir takım (4 adet) olmak üzere
karşılanacaktır. ERDEMİR’ in talep etmesi halinde sözleşme süresince bir takım olmak üzere araca kar lastiği
(Michelin, Goodyear ve Bridgestone vb. Orijinal Ebatlarda) KİRALAYAN tarafından derhal temin edilecektir.
Üretici firmaların önerileri doğrultusunda belirlenmiş km. de veya yetkili servislerce uygun görüldüğü takdirde
km. şartı aranmaksızın lastik değişimleri yapılacaktır. Lastik balans ve rot ayarları KİRALAYAN tarafından
yaptırılacaktır.
k) KİRALAYAN, Vergi Kanunları hükümlerine, bu hususlardaki tüzük ve yönetmeliklere uymaya mecburdur. Bu
hususta ERDEMİR hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu kanunlar ile diğer yürürlükteki hukuki mevzuata
uyulmaması dolayısıyla her türlü cezai (sürücüden kaynaklanan trafik cezaları hariç), maddi ve manevi
sorumlulukların muhatabı KİRALAYAN' dır.
l) Kullanıcı her zaman için aracını kullanırken, gerekli önlemleri almak, bakımlarını yaptırmak, maksimum özeni
göstererek aracı korumakla yükümlüdür.
MADDE 5- ARAÇ ÜCRETLERİ VE TEDİYE
Araç/Araçların aylık kiralama ücreti ekteki Araç Kiralama Ücretleri Tablosunda açıklanmıştır.
İşbu ücret sabit fiyat esasına göre tespit edilmiştir. İstihkaklar, her ayın ilk günü ile son günü (dahil) arasındaki
yapılan hizmete ait ERDEMİR tarafından hazırlanan puantaj esas alınmak suretiyle ay içinde hizmetin alındığı son
işgünündeki geçerli TCMB döviz Satış Kuru dikkate alınarak KİRALAYAN’ ın ibraz edeceği bir asıl iki suret faturanın
ERDEMİR’ e tevdiini takip eden 5. işgününde KİRALAYAN’ a ödenecektir.
MADDE 6- SÜRE
İşbu siparişin süresi, aracın ERDEMİR’ e teslim edildiği tarihten itibaren 36 aydır. Ancak sürenin bitiminden önce
karşılıklı mutabakat sağlanmak suretiyle sipariş süresi aynı fiyat ve şartlarla 12 (on iki) aylık sürelerle 2 yıla kadar
uzatılabilir.
Erdemir, ayrıca dilerse bu sürelerin sonunda yeni siparişin yürürlüğe konulması esnasında tek taraflı olarak işbu
sipariş süresini 3 (üç) aya kadar uzatabilir.
-5EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 3.500.000.000.-TL. VDH No: 352 000 64 26 Kdz. Ereğli
MERSİS No (İstanbul Merkez):0352-0006-4260-0020 Ticaret Sicil No (İstanbul Şube): 90659 Ticaret Sicil No (Ereğli Şube): 1574/272
KEP:[email protected] www.erdemir.com.tr
Merkez / İstanbul: Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 578 80 50 Faks: 0216 578 80 05
Ankara: Beştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 12 06530 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 292 66 40 Faks: 0312 287 44 39
Fabrika: Uzunkum Cad. No: 7 Kdz. Ereğli 67330 ZONGULDAK
Tel: 0372 323 25 00 Faks: 0372 333 15 00 e-posta: [email protected]
27.06.2014
MADDE 7- KİRALAYAN' IN NAM VE HESABINA KİRALAMA VE CEZALAR
KİRALAYAN gerek sipariş konusu aracı (Üretici Firma ve/veya Türkiye Distribütör’ ünden kaynaklanan nedenler
hariç. Üretici Firmanın Türkiye’ deki en yetkili temsilcisinden 3 işgünü içinde yazılı belgelendirilmesi halinde kabul
edilecektir), gerekse geçici aracı işbu sipariş de belirtilen sürelerde ERDEMİR’ e teslim etmemesi durumunda
ERDEMİR, KİRALAYAN' ın muvafakatını ve/veya mahkemeden herhangi bir karar almaya mecbur olmaksızın hiçbir
kayıt, şarta ve herhangi bir süre ile de bağlı olmaksızın ve fiyat farkı gözetmeksizin sipariş şartlarına haiz araç veya
aracı KİRALAYAN' ın nam ve hesabına kiralamak yetkisine sahip olacaktır. KİRALAYAN' ın nam ve hesabına hizmeti
yaptırmakla beraber, bu suretle karşılanmayan her türlü zarar, ziyan ve alacaklarını KİRALAYAN' dan ayrıca talep
hakkı saklıdır.
İşbu siparişte tespit edilmiş fiyat ile nam ve hesabına yaptırılan hizmet arasında ERDEMİR aleyhine fiyat farkı
doğarsa işbu fark ve nam ve hesabına yaptırılan taşıma ile ilgili ERDEMİR tarafından yapılan her türlü masraf
KİRALAYAN’ ın daha evvel tahakkuk etmiş veya edecek her türlü istihkak ve alacaklarından, yoksa kesin
teminatından kanuni ticari faizi ile birlikte ERDEMİR tahsile yetkili olacaktır. ERDEMİR' in mezkür alacağının bu
suretle karşılanmayan kısmını, KİRALAYAN ERDEMİR' in yazılı talebini müteakip en geç on gün içinde ERDEMİR' e
ödeyecektir.
MADDE 8- KESİN TEMİNAT
KİRALAYAN, sipariş tutarının % 6 ’ sı tutarında süresiz bir banka kesin teminat mektubunu veya tedavülde bulunan
Euro para birimi cinsinden nakit tutarı Sipariş Mektubu teyidi ile ERDEMİR' e tevdi edecektir. ERDEMİR,
KİRALAYAN nezdinde işbu sipariş dolayısıyla tahakkuk etmiş her türlü alacaklarını söz konusu teminattan tahsile
yetkilidir.
Teminatın irat kaydedilmesine sebep teşkil eden ihtilafın halli neticesinde KİRALAYAN' ın kusuru bulunmadığı veya
ERDEMİR' in müteferrik kusuru bulunduğu tespit edildiği takdirde, iadesi gereken teminat miktarlarının ERDEMİR
nezdinde kaldığı devre için, KİRALAYAN, ERDEMİR' den her ne nam altında olursa olsun tazminat vesaire gibi bir
talepte bulunamayacaktır.
Sipariş süresinin sona ermesini müteakip ERDEMİR' in KİRALAYAN nezdinde hiçbir hak ve alacağının bulunmadığı
anlaşıldıktan sonra 15 gün içinde teminat veya bakiyesi KİRALAYAN' a iade edilecektir.
MADDE 9- FESİH
KİRALAYAN hizmetin ifasına ilişkin olan her türlü akdi ve kanuni vecibelerinden birini yerine getirmediği takdirde,
ERDEMİR KİRALAYAN’ a yazılı olarak göndereceği bir ihtarname ile uyarıda bulunur ve işbu sipariş mektubuna
aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi talep edilir. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmediğinin tespiti halinde
ERDEMİR 2. defa ihtarda bulunmaya veya hüküm almaya gerek duymaksızın siparişi tek taraflı olarak feshetmeye,
teminatı gelir kaydetmeye ve fesih nedeni ile doğacak tüm zarar ve ziyanı talep etmeye yetkilidir. KİRALAYAN, bu
fesihten dolayı hak yada yoksun kalınan kar vb. mahrumiyet nedeniyle herhangi bir talepte bulunamayacağını
kabul ve taahhüt eder.
ERDEMİR, sözleşme süresi içinde araç iade ederse iade edilen araç başına sözleşme süresinin bitimine kadar
ödemesi gereken kira bedelinin %50’si ne tekabül eden kira bedelini cezai şart olarak KİRALAYAN’a ödemekle
yükümlüdür.
-6EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 3.500.000.000.-TL. VDH No: 352 000 64 26 Kdz. Ereğli
MERSİS No (İstanbul Merkez):0352-0006-4260-0020 Ticaret Sicil No (İstanbul Şube): 90659 Ticaret Sicil No (Ereğli Şube): 1574/272
KEP:[email protected] www.erdemir.com.tr
Merkez / İstanbul: Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 578 80 50 Faks: 0216 578 80 05
Ankara: Beştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 12 06530 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 292 66 40 Faks: 0312 287 44 39
Fabrika: Uzunkum Cad. No: 7 Kdz. Ereğli 67330 ZONGULDAK
Tel: 0372 323 25 00 Faks: 0372 333 15 00 e-posta: [email protected]
27.06.2014
MADDE 10- KİRALAYAN' IN İFLASI
Mahkeme KİRALAYAN' ın iflasına veya herhangi bir sebeple işlerinin tasfiyesine ve sanatını yapmaktan men
edilmesine karar verirse, sipariş münfesih sayılacak ve ERDEMİR kesin teminatı irat kaydedecektir. ERDEMİR'in
kesin teminat miktarı ile karşılanmayan zarar, ziyan ve her türlü alacağını talep hakkı saklıdır.
MADDE 11- ALACAĞIN TEMLİKİ
KİRALAYAN, ERDEMİR' in yazılı muvafakatı olmadan işbu siparişteki vecibelerini ve/veya siparişten doğan her türlü
alacağını üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.
MADDE 12- GİZLİLİK
Duyurma Yasağı: KİRALAYAN, ERDEMİR tarafından önceden verilmiş yazılı muvafakat olmaksızın, kendi başına ya
da bir başka kişiler ile birlikte, Erdemir’de yapılan işlere ilişkin hiçbir eseri, fotoğrafı, raporu, çizimi ve başka
herhangi bir belgeyi yayınlamayacak ve herhangi bir bilgiyi herhangi bir kişiye, yayına, bültene, gazeteye, filme,
radyo ya da televizyon programına hiçbir surette ifşa etmeyecek ve ifşa edilmesine izin vermeyecektir.
Gizlilik: KİRALAYAN, bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa sırasında eline geçen veya ERDEMİR tarafından
kendisine yazılı, sözlü, elektronik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan her türlü teknik, finansal, hukuksal ve
ticari bilgiler, marka, patent, know-how, ticari sır, yasal korumaya konu olan ya da olmayan yazılı ve sözlü her türlü
bilgi, fikir, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esasına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında
hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya
duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin
yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır. KİRALAYAN,
edindiği tüm bilgi ve kopyaları, sözleşmenin sona ermesi veya ERDEMİR’in talebi üzerine ERDEMİR’e geri vermekle
yükümlüdür.
KİRALAYAN, işbu gizlilik esaslarının ihlali halinde, ERDEMİR’in bundan doğmuş veya doğacak her türlü zararını
tazmin edeceğini ve bundan bağımsız olarak ayrıca sözleşme bedelinin %3’ü kadar cezai şartı ödemeyi ve
ERDEMİR’in işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak tazminatsız feshetme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam
edecektir.
MADDE 13- VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE SİPARİŞ MEKTUBU MASRAFLARI
Bu siparişin akdi ve tatbikatından doğacak bilcümle vergi, resim, harç, Noter masrafları, hülasa olarak Devlet,
Belediye, Özel İdare ve bilumum Resmi Makam ve Mercilerle ilgili meriyette olan kanun ve mevzuata istinaden
tarh ve tahsil olunması gereken ve sipariş ile ERDEMİR' e aidiyeti tasrih edilmemiş bulunan her nevi vergi, resim ve
harçları ile sair masraflar ve bunlardan doğacak mesuliyetler (KDV hariç) KİRALAYAN' a ait olup damga vergisi
ERDEMİR tarafından ödenecek ve firmanızın ilk istihkakından kesilecektir.
-7EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 3.500.000.000.-TL. VDH No: 352 000 64 26 Kdz. Ereğli
MERSİS No (İstanbul Merkez):0352-0006-4260-0020 Ticaret Sicil No (İstanbul Şube): 90659 Ticaret Sicil No (Ereğli Şube): 1574/272
KEP:[email protected] www.erdemir.com.tr
Merkez / İstanbul: Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 578 80 50 Faks: 0216 578 80 05
Ankara: Beştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 12 06530 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 292 66 40 Faks: 0312 287 44 39
Fabrika: Uzunkum Cad. No: 7 Kdz. Ereğli 67330 ZONGULDAK
Tel: 0372 323 25 00 Faks: 0372 333 15 00 e-posta: [email protected]
27.06.2014
MADDE 14- ADRES VE TEBLİGAT
Taraflar her türlü tebligat ve yazışmalar için aşağıdaki adreslerini göstermiştir.
ERDEMİR : EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Uzunkum No:7
67300 EREĞLİ / ZONGULDAK
KİRALAYAN:.
İşbu adreslerde vaki her türlü değişiklik taraflara derhal ihbar edilecek, aksi takdirde bu adreslere yapılacak
bilcümle tebligat geçerli olacak ve bu hususta herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.
MADDE 15- İHTİLAFLARIN HALLİ
Bu siparişin tatbiki ve tefsirinden doğacak ihtilafların hallinde Kdz. Ereğli Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili
olacaktır.
MADDE 16- SİPARİŞ MEKTUBU NÜSHALARI
İşbu Sipariş Mektubu, Kdz. Ereğli' sinde, ………………..tarihinde 1 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
Ek: Araç Kiralama Ücret Tablosu
-8EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 3.500.000.000.-TL. VDH No: 352 000 64 26 Kdz. Ereğli
MERSİS No (İstanbul Merkez):0352-0006-4260-0020 Ticaret Sicil No (İstanbul Şube): 90659 Ticaret Sicil No (Ereğli Şube): 1574/272
KEP:[email protected] www.erdemir.com.tr
Merkez / İstanbul: Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 578 80 50 Faks: 0216 578 80 05
Ankara: Beştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 12 06530 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 292 66 40 Faks: 0312 287 44 39
Fabrika: Uzunkum Cad. No: 7 Kdz. Ereğli 67330 ZONGULDAK
Tel: 0372 323 25 00 Faks: 0372 333 15 00 e-posta: [email protected]
27.06.2014
ARAÇ KİRALAMA ÜCRETİ :
Erdemir tarafından, vergi, resim, harç giderleri vs. tüm giderler dahil (KDV hariç) olmak üzere ……………………………..
bir ay (30 gün) karşılığında 36 ay boyunca;
Dacia …………………………….. araç için,

………… Euro kiralama ücreti ödenecektir.
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 3.500.000.000.-TL. VDH No: 352 000 64 26 Kdz. Ereğli
MERSİS No (İstanbul Merkez):0352-0006-4260-0020 Ticaret Sicil No (İstanbul Şube): 90659 Ticaret Sicil No (Ereğli Şube): 1574/272
KEP:[email protected] www.erdemir.com.tr
Merkez / İstanbul: Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 578 80 50 Faks: 0216 578 80 05
Ankara: Beştepe Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 12 06530 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 292 66 40 Faks: 0312 287 44 39
Fabrika: Uzunkum Cad. No: 7 Kdz. Ereğli 67330 ZONGULDAK
Tel: 0372 323 25 00 Faks: 0372 333 15 00 e-posta: [email protected]
Download

konu madde 2- işin, hizmetin ve mahallerin tetkiki madde 3