ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
1
I. SUNUŞ
2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya koyulan amaç ve hedefler
doğrultusunda 2014 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız.
2014 Mali Yılı için hazırlanmış olan Performans Programının, Çukurova İlçe
Belediyesi’nin çalışmalarına katkıda bulunmasını ve Çukurova halkına daha iyi hizmet
vermek için yapacağımız çalışmalara rehber olmasını temenni ederim.
Çukurova ilçemiz için ortaya koyduğumuz stratejik amaç ve hedeflerimizin
gerçekleştirilmesinde emeği geçecek olan Belediye personelimize ve Belediye Meclis
üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Yıldıray ARIKAN
Çukurova Belediye Başkanı
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
2
ÇUKUROVA BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ
CHP GRUBU
CELİL ARIKAN
RAMAZAN ARTIKSUER
VAHAP BABACAN
SÜLEYMAN BAKIMLI
ALİ BATMAN
SAMİ BÜYÜKGÖÇER
GALİP CAN
YAŞAR DENİZ
GÜRSEL DİLİÇIKIK
NAMIK KEMAL EKİCİ
MEHMETE ESENDEMİR
AHMET IŞIK
EKREM KANDEMİR
HÜSNÜ KARADELİ
FERAY ÖZYAZGAN
MEHMET ÜSTÜN
ESEF YARAY
ERDAL YILDIRIM
MUSTAFA AKYÜZ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
3
MHP GRUBU
AHMET ASLAN
YUSUF BEKLEN
AYSEL GÜNTÜRK
ALİ KARAKUŞ
MUSTAFA NUROĞLU
İBRAHİM YÜCE
AYTAÇ BİLGEN
AHMET SABİH DELİBALTA
HARUN KAYA
AZİME KOCACIK
ABDULLAH İSPİR
DENİZ KÖSE
AKP GRUBU
ZAHİDE BAYRAM
LEVENT ÖZVEREN
MUSTAFA ERHAN ÇETİNUS
ALİ SİCİM
OSMAN YAĞAN
BAĞIMSIZ
MUSTAFA TUNCEL
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
4
İÇİNDEKİLER :
I. SUNUŞ
II. GENEL BİLGİLER
a. MİSYON VE VİZYON
b. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
c. TEŞKİLAT YAPISI
d. FİZİKİ YAPI
e. TEKNOLOJİK ALT YAPI
f. İNSAN KAYNAKLARI
III. PERFORMANS BİLGİLERİ
a. Temel Politikalar ve Öncelikler
b. Amaç ve Hedefler
c. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
IV. MALİ BİLGİLER
İdare Performans Tablosu
2014 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU
2
6 - 24
6
7 - 10
11
12
13 - 19
20 - 24
25 - 158
25
26 - 34
35 - 158
35 - 40
41 - 45
46 - 52
53 - 55
56 - 61
62 - 69
70 - 72
73 - 80
81 - 86
87 - 97
98 - 104
105 - 111
112 - 121
122 - 125
126 - 129
130 - 132
133 - 141
142 - 144
145 - 149
150 - 154
155 - 158
159 - 164
159 - 163
164
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
5
II. GENEL BİLGİLER
a- Misyon ve Vizyon
MİSYON
•İlçemizin bugününe ve geleceğine yön veren eşit, engelsiz, çağdaş yerel
belediyecilik hizmetlerini, kültür, doğa, çevreye ve insana saygılı, vatandaş
odaklı, katılımcı yönetim felsefesi ile kalitesinden ödün vermeden
sürdürülebilir kılmak.
•Yönetim anlayışımız; temel değerlerimizden kopmadan, yerel kalkınmada öncü
çağdaş ilçe olmak.
VİZYON
TEMEL
DEĞERLER
•Vatandaş Odaklılık
•Katılımcı Yönetim
•Şeffaflık
•Adalet
•Güven
•Verimlilik
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
6
b- Kanuni Yetki, Görev ve Sorumluluklar
5393 Sayılı Belediye Kanunu:
MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi
sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma
ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut,
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve
beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili
her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla
bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden
inşa edebilir. Gerektiğinde; öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli
desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla
ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî
müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm
tesisler bu konunun kapsamı dışındadır.
Belediyelerin, Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler ile ilgili koordinasyonu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda verilmektedir.
Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon
MADDE 27.- Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine
getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır.
Büyükşehir, ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilâf çıkması
durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya
yetkilidir.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
7
Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor
ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler
arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir.
Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlarının ilçe belediyeleri arasındaki bölüşümü
büyükşehir belediye meclisince yapılır.
Büyükşehir Belediyesi, 7. maddede sayılan hizmetleri, malî ve teknik imkânları çerçevesinde,
nüfus ve hizmet alanlarını dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak büyükşehir kapsamındaki
diğer belediyeler arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. İlçe belediyelerine ait görevlerden
bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir
belediye meclisinin kararına dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından
yapılabilir.
Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım
yapabilir. Büyükşehir Belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10’unu aşmamak
ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan
projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe
belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir.
Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları, belediye başkanının onayı ile birbirlerinin
nakit ihtiyacını karşılayabilir. Bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz.
Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir
veya birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin
anlaşıldığı durumlarda, büyükşehir belediye meclisi, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına
karar verebilir. Bu takdirde yatırımın ilgili diğer kurumu ilgilendiren kısmına ait harcama
tutarı o kurumun hesabında borç, yatırımcı kuruluş hesabında alacak olarak gösterilir.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre; Belediyenin Görev ve
Sorumlulukları
İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri Şunlardır:
a)
Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci
fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b)
Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkları toplamak ve
aktarma istasyonuna taşımak.
c)
Sıhhi işyerlerini 2’nci ve 3’üncü sınıf gayri sıhhi müesseseleri, umuma açık
istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d)
Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 Sayılı Gecekondu Kanununda
belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile
parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel
hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve
binaların yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak;
kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin işlevler
yapmak.
e)
Defin ile ilgili hizmetler yürütmek.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Organize Sanayi Bölgelerine tanınan yetki ve
sorumluluklar ile hava ulaşımın açık hava alanları bu kanun kapsamı dışındadır.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
8
Meclisin Görev ve Yetkileri
MADDE 18. -Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il
çevre düzeni plânını kabul etmek.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine
veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla
bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine
bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan
belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya
bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına
karar vermek.
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine
karar vermek.
k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar vermek.
m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması,
kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek;
beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya
karar vermek.
p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare
birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve
sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler
gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa,bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama
veya tahsis etmeye karar vermek.
r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul
etmek.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
9
Encümenin Görev ve Yetkileri
MADDE 34. -Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye
meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve
uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının
anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak,
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri
MADDE 38.-Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c) Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde
temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay
vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik
hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
10
c- Teşkilat Yapısı
Yönetim Şeması
Belediye Başkanı
Yıldıray ARIKAN
Belediye Meclisi
Özel Kalem Müdürlüğü
|
Evlendirme Memurluğu
Belediye Encümeni
Zabıta Müdürlüğü
Basın Yay. ve Halkla İlşk
Müdürlüğü
Başkan Yardımcısı
Abdulkerim ÖZKUL
Başkan Yardımcısı
Mehmet DEMİRHAN
Başkan Yardımcısı
Kazım ÇEĞİL
Başkan Yardımcısı
Av.Memiş Yavuz
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
I
Kalite Yönetim
Merkezi
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü
Sivil Savunma
Uzmanlığı
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
Yapı Kontrol
Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
Teftiş Kurulu
Müdürlüğü
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
11
d- Fiziki Yapı
Araç Cinsi
Adet
Araç Cinsi
Adet
Traktör
3
Sulama Aracı
1
Servis Aracı
Otobüs
2
Ekip Aracı
2
Motosiklet
24
Damperli Kamyon
9
Cenaze Aracı
6
Greyder
2
Otomobil
19
Asfalt Silindiri
5
Servis Aracı
Minibüs
2
Asfalt Serici
1
Tıbbi Atık Aracı
1
Kepçe
4
Pick-up
12
Ambulans
1
Damper Dorse
1
Çekici
1
Asfalt Kazıcı
1
Low-Bad
(İş Mak. Taşıyıcı)
1
Kazıcı Yükleyici
6
Kullanım Dışı
5
Toplam
109
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
12
e- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
YAZICI(NOKTA VUR.)
9
1
1
1
2
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7
6
3
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
58
24
5
4
İNSAN KAYN. VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
7
2
TARAYICI
YAZICI(LAZER ve
DİĞER)
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
FOTOKOPİ
DİZÜSTÜ
1
BİRİM
PLOTTER VE GRUBU
MASAÜSTÜ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
1
1
1
1
11
5
2
1
1
1
2
1
1
5
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
8
6
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3
2
2
1
1
1
1
7
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
25
1
4
8
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
5
3
4
9
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
18
2
4
10
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
29
1
9
11
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
5
1
12
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
11
4
13
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6
14
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
10
15
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6
16
17
ÇEVRE KORUMA VE KONT.
MÜDÜRLÜĞÜ
BAS. YAY. VE HALK. İLİŞK.
MÜDÜRLÜĞÜ
1
1
3
2
1
5
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
7
3
1
1
7
2
18
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
9
7
19
SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
5
5
20
HUKUK MÜDÜRLÜĞÜ
7
3
21
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
1
1
TOPLAM
243
14
95
1
1
1
2
1
1
14
2
2
1
24
26
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
13
TEKNOLOJİK ALTYAPI
Kurumumuz bünyesinde bilgisayarlar network ortamında kullanılmaktadır.Mevcut
durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet
kaynaklarından yararlanmaktadır.Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona merkez
binadaki birimler güvenli ağ yapısı ile ulaşmaktadır.
Belediyemiz internete 10 Mb/s Metro Ethernet ile ulaşmakta olup,dış birimler
noktadan noktaya GDATA ve FİBER teknolojisi ve Metro Ethernet ile sonlanmaktadır.
İnternete çıkış ve dışarıdan gelebilecek tehditler ve virüsler için Firewall(Güvenlik Duvarı)
kullanılmaktadır.Kullanıcılar Active Directory (Domain) üyesi olup tek bir Network de
toplanmaktadır.
Bu sunucu aynı zamanda DHCP ve DNS hizmetini verebilir.Dış birimler Terminal
Server sunucusuna uzak masaüstü bağlantısı ile erişip oturum açmakta olup ,güncelleme
hizmetini ve algılanan virüsleri temizleme işlemini otomatik olarak yapmaktadır.Antivirüs
sunucusu konsolundan kullanıcılara oluşabilecek virüs ile ilgili detaylar gözlenebilir ve
müdahale edilebilir durumdadır.Müdürlüklerimizin cukurova.bel.tr üzerinden Exchange mail
hesapları olup kurumsal mail hesaplarını kullanmaktadırlar.Web sayfasının tasarımın
tamamlanması ardından e-devlet sistemi devreye girmiştir.Mükellefler bu sunucuya internet
üzerinden erişip işlemlerini yapabilmektedirler.
Belediyemize bağlı tüm birimler kendine ait modülleri etkin bir şekilde
kullanmaktadırlar. Modül entegrasyon sayesinde online bilgi transferi ortak veri tabanı
kullanıcı yetkilendirmesi gibi ortamlar sağlanmıştır. Mevcut durum itibariyle belediye
merkezimiz ve tüm dış birimler düzenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır.
Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağdan ya da
internetten ve işleri merkezi sistem üzerinden yapmaktadırlar.Belediye bünyesinde bilgisayar
ve donanımların teknik servis,koruyucu ve periyodik bakım hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Web Tabanlı Hizmetler
Belediyemiz Web Sitesi ( www.cukurova.bel.tr )
Belediyemizin web sayfası yüksek güvenlik koruması ve şık görsel tasarımla 2012
yılında yeniden düzenlenerek hizmet vermeye devam etmektedir.Web sayfamız ve e-posta
sunucumuz kendi sunucumuz üzerinde barındırılıp, tamamen Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün
tasarımı ve çalışması ile belediyemizin web sayfası çok daha etkin ve verimli kullanılır hale
getirilmiştir.
Web barındırma hizmeti tamamen kendi bünyemizdeki sunucularda hem web alanı
hem de mail servislerini sağlamaktayız.
İnternetten tahsilat, bilgi edinme, başvuru ve haber/duyuru takip hizmetleri de
vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle devam etmektedir. Tüm donanım alt yapısı (veritabanı ve
uygulama sunucuları) belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik personelimiz
tarafından kontrol ve kumanda işlemleri yapılabilmektedir. Sistemlerimiz ayrıca en son
teknoloji cihazlarla kurulmuş:yedekleme,hız,kapasite artırımı güncel takip edilmektedir.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
14
E-Belediye Sistemleri
Belediyemizde e-belediye kapsamında interaktif belediyecilik başlamıştır. E-belediye,
belediyecilik hizmetlerinin inter teknolojileri ile bütünleştirildiği ve yine bu teknolojiler
kullanılarak çok daha etkin ve yerinde hizmet verme modelinin oluşturulması olarak
özetlenebilir.
E-belediyecilikte tahsilat, bilgi edinme, başvuru ve haber/duyuru takip hizmetleri de
internet üzerinden verilebilmektedir. Tüm donanım altyapısı(veritabanı ve uygulama
sunucuları) belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik personellerimiz tarafından
kontrol ve kumanda işlemleri yapılmaktadır. E-belediye otomasyon yazılımı güncellemeleri ile
birlikte güvenlik düzeyi üst seviyede, mevzuat değişikliklerine tam uyumluluk ile
çalışmaktadır. Belediyemizin hizmetlerini daha verimli sunmak, vatandaşların belediye ile
ilgili iş ve işlemlere daha hızlı ulaşması için ‘’E-belediyecilik’’ hizmeti sunulmuştur.
E-belediye hizmetlerimizde:
Yeni Üyelik
Şifremi Unuttum
Sicil Arama
E-Nikah
Arsa Rayiç Değerleri
İnşaat Maliyet Bedelleri
Bina Aşınma Oranları
Çevre Temizlik Tarifeleri
Meclis Kararları
Encümen Kararları
Evrak Takip Formu
Çöp Toplama Saatleri
Borç Sorgulama
Şikayet Bildirim Formu
Şikayet Takip Formu
Beyan Bilgileri
Borç Bilgileri
Tahakkuk Bilgileri
Tahsilat Bilgileri
Online Tahsilat
Sicil Kodu ile Tahsilat
İşlemleri yapılabilmektedir.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
15
E-Nikâh Uygulaması
Uygulama web üzerinden kurulmuş olup MIS tarafında tanımlamalar yapılarak aktif
hale getirilmiştir.
Mobil Belediye Uygulamaları
SMS Belediye uygulamaları(Toplu mesajlaşma yazılımı, SMS GATEWAY yazılımı
interaktif servisler ve 4 haneli kurumsal hat ) kullanılmaktadır.
4730 Kısa mesaj uygulaması ile CUKUROVABLD EMLAK SİCİLKODU ‘’Yazılarak
EMLAK-ÇTV-GENEL BORÇ sorgulaması yapılabilmektedir.
Toplu mesaj ile evlilik yıldönümü kutlamaları,emlak borç bilgilendirmesi yapılmaktadır.
MOBİL BELEDİYECİLİK-MOBİL VATANDAŞ-MOBİL HARİTA Uygulamaları devreye
alma çalışmaları tamamlanmıştır.
T-Belediye ( Telefon Belediyeciliği Uygulamaları )
T-Belediye Uygulamalarına ait alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, Vatandaşlar
T-Belediye uygulamasına 0322 239 88 00 ‘dan ulaşabilmektedirler
KIOSK Sistemi
KIOSK(KIOSK YAZICISI, DAHİLİ KAMERA) , KIOSK UYGULAMA YAZILIMI
kurulmuştur ve aktif kullanılmaktadır.
Araç Takip Sistemi
Çukurova Belediyesinin belirlemiş olduğu 20 adet araca Araç takip kiti takılmıştır,
Belediye yönetiminin belirlediği kişilere eğitim verilerek sistemin takip edilmesi ve
raporlanması sağlanmıştır.
Akıllı Vezne Sistemi
Kent Bilgi Sistemi projesi kapsamında kurulan Akıllı Vezne Sistemi ile vatandaşlar
nakit yada kredi kartı ile ÇTV, Emlak Vergisi, İlan Reklam Vergisi ödemelerini 7/24 bu
vezneden gerçekleştirmektedirler.
3 Boyutlu Kent Modelleme Uygulamaları
Üç Boyutlu Kent Modelleme Yazılımı kurulumu devrededir.
E Devlet İşlemleri
İnternet ortamından tüm kamu hizmetlerine güvenli ve etkin bir şekilde erişimi
sağlayan 'e-devlet' uygulaması ve entegrasyonun sağlanmasının ardından sistemde
vatandaşlar www.turkiye. gov.tr adresinden Belediye Hizmetleri sayfasından Çukurova
Belediyesi'nin sayfasına girilebiliyor. Buradan beyan, tahsilat, borç ve sicil bilgileri gibi birçok
bilgiye kolayca ulaşılabiliyor.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
16
BİLGİ GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMI
Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan NAS (Ağ Dosya Sunucusu) sunucu hizmeti ile
müdürlükler içinde ve müdürlükler arasında güvenli dosya paylaşımı ve dosya yedekleme
alanları oluşturulmuştur. Bu sayede veri yedeklemeleri ve güvenliği tek merkez üzerinden
sağlanır hale gelmiştir. 2012 yılı içerisinde bu sisteme yeni birimler eklenerek kullanımı
yaygınlaştırılmıştır.
Kurumumuz bünyesinde bilgisayarlar network ortamında kullanılmaktadır. Mevcut
durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet
kaynaklarından yararlanmaktadır. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona merkez
binadaki birimler güvenli ağ yapısı ile ulaşmaktadır. Dış birimler otomasyona SuperOnline’un
sağladığı güvenli bağlantı ile ulaşmaktadır.
Belediyemiz internete 10 Mb / s Metro Ethernet ile ulaşmakta olup, dış birimler
noktadan noktaya GDATA ve FİBER teknolojisi ve Metro Ethernet ile sonlanmaktadır.
İnternete çıkış ve dışarıdan gelebilecek tehditler ve virüsler için Firewall (güvenlik duvarı)
kullanılmaktadır. Kullanıcılar Active Directory( Domain ) üyesi olup tek bir Network de
toplanmaktadır.
Bu sunucu aynı zamanda DHCP ve DNS hizmetini verebilir. Dış birimler Terminal
Server sunucusuna uzak masaüstü bağlantısı ile erişip oturum açmakta olup işlem ve
tahsilâtlarını yapmaktadırlar. Kullanıcılarda antivirüs yazılımı mevcut olup, güncelleme
hizmetini ve algılanan virüsleri temizleme işlemini otomatik olarak yapmaktadır. Antivirüs
sunucusu konsolundan kullanıcılarda oluşabilecek virüs ile ilgili detaylar gözlenebilir ve
müdahale edilebilir durumdadır. Müdürlüklerimizin cukurova.bel.tr üzerinden Exchange mail
hesapları olup kurumsal mail hesaplarını kullanmaktadırlar. Web sayfasının tasarımın
tamamlanmasının ardından E-Belediye sistemi devreye girmiş bulunuyor ve mükellefler bu
sunucuya internet üzerinden erişip işlemlerini yapabilmektedirler.
Belediyemize bağlı tüm birimler kendilerine ait modüllerini etkin bir şekilde
kullanmaktadırlar. Modül entegrasyon sayesinde online bilgi transferi ortak veri tabanı
kullanıcı yetkilendirmesi gibi ortamlar sağlanmıştır. Mevcut durum itibari ile belediye
merkezimiz ve tüm dış birimler düzenli bir ortamda internet kaynaklarından
yararlanmaktadır. Güvenli bilgisayar ağ yapısı içerisine çalışmalarını sürdürmektedir.
Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağdan ya da internetten
güvenli yollarla bağlanmakta ve işleri bu merkezi sistem üzerinden yapmaktadırlar. Belediye
bünyesindeki bilgisayar ve donanımların teknik servis, koruyucu ve periyodik bakım
hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
17
E-Belediye Sistemleri
Belediyemizde e-belediye kapsamında interaktif belediyecilik başlamıştır. E-belediye,
belediyecilik hizmetlerinin inter teknolojileri ile bütünleştirildiği ve yine bu teknolojiler
kullanılarak çok daha etkin ve yerinde hizmet verme modelinin oluşturulması olarak
özetlenebilir.
E-belediyecilikte tahsilat, bilgi edinme, başvuru ve haber/duyuru takip hizmetleri de
internet üzerinden verilebilmektedir. Tüm donanım altyapısı(veritabanı ve uygulama
sunucuları) belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik personellerimiz tarafından
kontrol ve kumanda işlemleri yapılmaktadır. E-belediye otomasyon yazılımı güncellemeleri
ile birlikte güvenlik düzeyi üst seviyede, mevzuat değişikliklerine tam uyumluluk ile
çalışmaktadır. Belediyemizin hizmetlerini daha verimli sunmak, vatandaşların belediye ile
ilgili iş ve işlemlere daha hızlı ulaşması için ‘’E-belediyecilik’’ hizmeti sunulmuştur.
E-belediye hizmetlerimizde:
 Online Borç Sorgulama,
 Borç Sorgulama,
 Tahakkuk sorgulama
 Geçmiş tahsilat bilgileri inceleme
 Bilgi Fişi Alma
 İstek Şikayet Başvurusu
Bilgi Edinme Başvurusu, gibi işlemler yapılabilmektedir.
E-Nikâh Uygulaması
Uygulama web üzerinden kurulmuş olup MIS tarafında tanımlamalar yapılarak aktif
hale getirilmiştir.
Mobil Belediye Uygulamaları
Başkan (Yönetici) Mobil Belediye Uygulaması, Akıllı Cep Telefonları ile Cep Başkan
uygulaması kullanılmaktadır.
SMS Belediye uygulamaları(Toplu mesajlaşma yazılımı, SMS GATEWAY yazılımı
interaktif servisler ve 4 haneli kurumsal hat ) kullanılmaktadır.
3172 Kısa mesaj uygulaması ile CUKUROVABLD EMLAK SİCİLKODU ‘’Yazılarak EMLAKÇTV-GENEL BORÇ sorgulaması yapılabilmektedir.
Toplu mesaj ile evlilik yıldönümü kutlamaları yapılmaktadır.
MOBİL BELEDİYECİLİK-MOBİL VATANDAŞ-MOBİL HARİTA Uygulamaları devreye alma
çalışmaları tamamlanmıştır.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
18
T-Belediye ( Telefon Belediyeciliği Uygulamaları )
T-Belediye Uygulamalarına ait alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, Vatandaşlar
T-Belediye uygulamasına 0322 239 88 00 ‘dan ulaşabilmektedirler.
KIOSK Sistemi: KIOSK(KIOSK YAZICISI, DÂHİLİ KAMERA), KIOSK UYGULAMA YAZILIMI
kurulmuştur ve aktif kullanılmaktadır.
Araç Takip Sistemi
Çukurova Belediyesinin belirlemiş olduğu 20 adet araca Araç takip kiti takılmıştır,
belediye yönetiminin belirlediği kişilere eğitim verilerek sistemin takip edilmesi ve
raporlanması sağlanmıştır.
3 Boyutlu Kent Modelleme Uygulamaları
Üç Boyutlu Kent Modelleme Yazılımı kurulumu devrededir.
Bilgi Güvenliği Ve Paylaşımı
Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan NAS (Ağ Dosya Sunucusu) sunucu hizmeti ile
müdürlükler içinde ve müdürlükler arasında güvenli dosya paylaşımı ve dosya yedekleme
alanları oluşturulmuştur. Bu sayede veri yedeklemeleri ve güvenliği tek merkez üzerinden
sağlanır hale gelmiştir. 2011 yılı içerisinde bu sisteme yeni birimler eklenerek kullanımı
yaygınlaştırılmıştır.
Web Tabanlı Hizmetler:
Belediyemizin Web Sitesi(www.cukurova.bel.tr)
Belediyemizin web sayfası yüksek güvenlik koruması ve şık görsel tasarımla
yapılmıştır. Web sayfamız ve e-posta sunucumuz kendi sunucumuz üzerinde barındırılıp,
tamamen Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün tasarımı ve çalışması ile belediyemizin web sayfası çok
daha etkin ve verimli kullanılır hale getirilmiştir.
Web barındırma hizmeti tamamen kendi bünyemizdeki sunucularda hem web alanı
hem de mail servislerini sağlamaktayız.
İnternetten tahsilat, bilgi edinme, başvuru ve haber/duyuru takip hizmetleri de
vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle devam etmektedir. Tüm donanım alt yapısı (veritabanı ve
uygulama sunucuları) belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik personelimiz
tarafından kontrol ve kumanda işlemleri yapılabilmektedir. Sistemlerimiz ayrıca en son
teknoloji cihazlarla kurulmuş: yedekleme, hız, kapasite artırımı güncel takip edilmekte ve
Belediyemiz için en ideal olanı tercih edilmektedir.İnternetten canlı yayın hizmeti ile web
sayfalarımızdan meclis,etkinlikler ve diğer hizmetlerle ilgili yayınlar verilmektedir.
Müdürlüklerin teknolojik alt yapı imkanları (bilgisayar, yazıcı, fotokopi, tarayıcı) sayfa
13 de ki tabloda belirtildiği gibi dağılım göstermektedir.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
19
f- İnsan Kaynakları
Çukurova Belediyesi çalışanları memurlar, sözleşmeli personeller, işçiler
ve geçici işçilerden oluşmaktadır. Çalışan sayısı 15.07.2013 tarihi itibari ile 347’dir.
KADRO DAĞILIMI
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Memur
İşçi
Geçici İşçi
Sözleşmeli
TOPLAM
Mevcut Personelin %44’ı memurlardan, %18 ’sı sözleşmeli personellerden, % 36’ü
İşçilerden ve %2’i de geçici işçilerden oluşmaktadır. Belediyemiz 14/04/2009 tarihinde
kurulmuş olup, yeni yapılanmasından dolayı personelimizin çoğunluğunu Salbaş ve
Seyhan İlçe Belediyelerinden almıştır.Devir yoluyla gelen işçi personellerin çoğu emeklilik
sürecini tamamladığından işçi sayısında azalma gözlenmiştir.Memur sayısı ise zaman
içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle arttırılmış olup, Belediyemiz
memur personellerinin zaman içerisinde daha yüksek öğrenimleri bitirdiği gözlenmiştir.
2012 yılında ise bayan personel sayısındaki artışa paralel olarak erkek personel sayısı da
artış göstermiştir.2013 yılında Memur ve Sözleşmeli personel geçen yıla oranla artış
göstermiştir.
Bayan
Erkek
Toplam
Memur
41
111
152
Norm
Kadro
512
İşçi
28
97
125
256
Geçici İşçi
3
3
6
6
Sözleşmeli Personel
35
29
64
65
Genel Toplam
107
240
347
839
STATÜSÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
20
BAYAN
120
100
80
60
40
20
0
Memur
İŞÇİ
Geçiçi İşci
Sözleşmeli Personel
TOPLAM
Bayan Personelin İstihdam Türüne Göre Dağılımı
ERKEK
300
250
200
150
100
50
0
Memur
İŞÇİ
Geçiçi İşci
Sözleşmeli Personel
TOPLAM
Erkek Personelin İstihdam Türüne Göre Dağılımı
SÖZ.
TOPLAM
PERS.
2
2
Okur-Yazar
4
53
57
İlköğretim
50
42
6
98
Lise veya Dengi
34
3
13
50
Önlisans
55
29
42
126
Lisans
9
2
3
14
Lisansüstü
152
131
64
347
TOPLAM
Belediyemiz personelinin istihdam türüne göre eğitim durumu
MEMUR
İŞÇİ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
21
MEMUR EĞİTİM DURUMU
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Okur Yazar
İlköğretim
Lise ve Dengi
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
TOPLAM
Memur personelin eğitim durumuna göre dağılımı
İŞÇİ EĞİTİM DURUMU
140
120
100
80
60
40
20
0
Okur Yazar
İlköğretim
Lise ve Dengi
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
TOPLAM
İşçi personelin eğitim durumuna göre dağılımı
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
22
SÖZLEŞMELİ EĞİTİM DURUMU
70
60
50
40
30
20
10
0
Okur Yazar
İlköğretim
Lise ve Dengi
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
TOPLAM
Sözleşmeli personelin eğitim durumuna göre dağılımı
Personelin Yaş Aralığı
25’den Küçük
25-35
36-45
46-55
55’den Büyük
Genel Toplam
Memur
İşçi
1
58
37
40
16
152
4
50
69
8
131
Sözleşmeli
Personel
4
40
17
2
1
64
Genel
Toplam
5
102
104
111
25
347
Belediye çalışanlarının istihdam türüne göre yaş dağılımı
MEMUR YAŞ DAĞILIMI
160
140
120
100
80
60
40
20
0
25'den Küçük
25-35
36-45
46-55
55'den Büyük
TOPLAM
Memur personelin yaş durumuna göre dağılımı
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
23
İŞÇİ YAŞ DAĞILIMI
140
120
100
80
60
40
20
0
25'den Küçük
25-35
36-45
46-55
55'den Büyük
TOPLAM
İşçi personelin yaş durumuna göre dağılımı
SÖZLEŞMELİ YAŞ DAĞILIMI
70
60
50
40
30
20
10
0
25'den Küçük
25-35
36-45
46-55
55'den Büyük
TOPLAM
Sözleşmeli personelin yaş durumuna göre dağılımı
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
24
III.PERFORMANS BİLGİLERİ
a) Temel Politikalar ve Öncelikler
Dünyada ki Gelişmeler
Dünyada yerel yönetimler hizmet sunumunda temel birim olarak öne çıkmaktadır. AB
üyesi ülkeler içerisinde güçlü merkezi idare yapılanması yanında görev tanımları yapılmış
güçlü yapılanmalar oluşturmuş yerel yönetimler görülmektedir.
Gelişmiş ülkelerde 1990 öncesi başlayan ve sonrasında hız kazanan yeni kamu yönetimi
anlayışıyla birlikte; Kamu yönetiminin sürekli gelişim odaklı, etkin, verimli, kaliteli, şeffaf ve
katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olması yönünde adımlar atılmıştır. Bu yeniden
yapılanma 1990’lardan sonra özel sektör yönetim anlayışında hakim olan Toplam Kalite,
Stratejik Planlama, Personel yönetimi yerine insan kaynakları yönetimi gibi yeni yönetim
anlayışları kamu yönetimi uygulamalarında yerini bulmuştur.
Yerel Yönetimlerde ki Gelişmeler
Yerel Yönetim anlayışında ise, özerk yönetim ilkesinin hayata geçirilmesine yönelik
hukuksal birliktelikler oluşturulmaya çalışılmıştır. Avrupa Bakanlar Konseyinde imzalanan
(1985 ) Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı bunun yanı sıra Avrupa Kentsel Şartı, Kentli
Hakları gibi düzenlemeler de yerelleşme konusundaki önemli adımlardır. Türkiye’deki
gelişmeler Dünyadaki gelişmelere paralel bir seyir izlemekle beraber Türkiye’de de yerel
yönetimlerin yapısı, işlevleri, kapasitelerinin artırılmasına yönelik birçok adım atılmıştır.
Türkiye 1993 yılında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartını uygulamaya koymuştur. Bu
şartta yerel özerklik ve güçlü yerel yönetimlerin oluşturulması ve yerel yönetimlerin birlikler
oluşturması gibi konular ağırlıklı olarak işlenmiştir.
Türkiye’nin AB adaylık süreci ve uyum çerçevesinde bu alanda birçok yeni düzenlemelere
imza atılmıştır. Bu doğrultuda, Yeni Kamu Yönetimi anlayışı yaklaşımıyla bir dizi yeni kanun
paketleri hazırlanmış ve bunun ilk nüvesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun çıkartılması olmuştur. Bu kanunla birlikte kamuda Stratejik Planlama anlayışına
geçişin ilk adımı atılmıştır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye
Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bu yaklaşım doğrultusunda, mevzuat
değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Bu kanunlarla, Yerel Yönetimlerin yetkileri artırılmaya
başlanmıştır. Bundan sonra beklenen adım yerel yönetimlerin mali ve teknik donanım
açısından güçlendirilmesi olacaktır.
9.Kalkınma Planı Stratejisinde; İnsan odaklı bir hizmet sunumunda; Şeffaflık, Hesap
Verebilirlik, Katılımcılık, Verimlilik ve Vatandaş Memnuniyeti ilkeleri esas alınmıştır.
Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi, çevrenin korunması ve kentsel
altyapının geliştirilmesi kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması, Politika
oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal
içerme ve yoksullukla mücadele, bölgesel gelişmenin sağlanması, kültürün korunması ve
geliştirilmesi, toplumsal diyalogun güçlendirilmesi, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin
artırılması, E-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
25
b. Amaç ve Hedefler:
Strateji
Amaç
1. Bilgi ve Teknoloji Sistemlerinin
Geliştirilmesi
1. KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI
2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hedef
1. Kent bilgi sisteminin kurulması ve tüm
belediyecilik işlemlerinin dijital ortama
taşınması
1. Belediye faaliyetlerini halka duyurmak
amacıyla
faaliyetler
gerçekleştirmek,
faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını
her yıl artırarak devam ettirmek.
2. Vatandaşların belediye ile olan iletişim
kanallarını artıracak yöntemler geliştirmek.
Belediyemize yapılan şikayet ve önerilere
cevap verme süresini en aza indirmek.
1.Belediye personelinin mahalli idareler
mevzuatlarına hakimiyetini sağlamak ve hizmet
kalitesini artırmak.
3. İnsan Kaynakları ve Eğitim
2. 2014 yılına kadar Belediye çalışanlarına
yönelik kariyer planlaması yapmak.
3.Kurumda çalışan nitelikli personel sayısını
optimum düzeyde tutarak kaliteli, etkili ve
zamanında hizmet sunmak.
4. Stratejik Yönetim
1. 2014 yılı sonuna kadar stratejik yönetim
ilkelerini eksiksiz uygulayacak sistemin
kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
5. Şeffaflık
ve
Katılımcı 1. Şeffaf yönetimin sağlanması için tüm meclis
Belediyeciliğin geliştirilmesi
çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili
kurum/kuruluşların erişiminin sağlanması.
6. Çağdaş hizmetin verileceği, tüm
belediye birimlerinin bir arada
bulunduğu
belediye
hizmet
binasının yapılması
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
26
Strateji
Amaç
1. Mali Yapının güçlendirilmesi
Hedef
1. 2014 yılı sonuna kadar Belediye gelirlerinin
tahakkuklarının tamamının tahsilatının yapılması
2.MALİ YÖNETİM
4. Stratejik plan ve performans programları ile
uyumlu bütçenin hazırlanması.
2. Belediye kaynaklarının etkin ve
verimli kullanılmasının sağlanması
1. Mevzuata uygun hızlı ve etkin şekilde işleyen
bir harcama yönetim sistemi kurmak.
3. Emlak
1. 2014 yılı sonuna kadar Kamu kurum ve
kuruluşlarının mülkiyetinde olup imar planları
gereği Belediyemiz projelerinin gerçekleştirilmesi
için ihtiyaç duyulan gayrimenkullerin belediyemiz
adına devrini sağlamak.
2. Belediye gayrimenkullerini etkin ve verimli bir
şekilde değerlendirerek mümkün olan optimum
mali ve sosyal faydayı sağlamak.
4. Kent ekonomisinin gelişmesi,
istihdam olanaklarının yaratılmasına
katkıda bulunmak.
3.KAMU DÜZENİ AFET VE RİSK
YÖNETİMİ
Strateji
1. İstihdamı artırmaya yönelik imkan yaratmak.
Amaç
Hedef
1.Ruhsatlandırılmasında yasal engel olmayan tüm
1.Ruhsatlandırma
çalışmalarının
işyerlerinin %100’ünü ruhsatlandırmak, ruhsat
etkinlik ve verimliliğini sağlamak.
alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek.
1.Kanun ve mevzuatlar doğrultusunda halk
sağlığını korumak için etkin ve sürdürülebilir
denetim sistemi oluşturmak.
2.Belediye zabıta hizmetlerini ulusal 3.İlçemiz, cadde ve sokaklarındaki kaldırım
standartlara çıkarmak.
işgallerinin
azaltılması
için
denetim
faaliyetlerinin artırılması.
4.İlçe sınırları içerisinde modern Pazar yerleri
kurmak, var olanları ıslah etmek.
3.Yerleşme alanları ve bu yerlerdeki
yapılaşmaların imar kanunu ve ilçenin imar
mevzuata
uygun
teşekkülünün arttırmak.
sağlanması, ruhsatsız bina yapımının
engellenmesi.
planlarına
uygunluk
düzeyini
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
27
Strateji
Amaç
Hedef
4.KENTSEL ALTYAPI / ÜSTYAPI
1.İlçemizin tarihsel dokusuna zarar
vermeden, gelişmiş kent kimliği ve 1. Belediye sınırları içinde kalan planlı
çağdaş görüntüye sahip, kentsel arsalarda imar uygulaması yapmak.
dönüşümü
tamamlamış
ilçe
oluşturmak.
1.Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin
kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan
kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.
2.İlçe sınırları içerisinde altyapı
hizmetlerinin
çağdaş
yaşamın
gerekleriyle uyumlu bir anlayışla
2.Yeni açılan ve aşırı deforme olan yolları
etkin ve verimli yürütülmesi
asfalt yada kilitli parke ile tam kaplama
yapmak, noktasal boyutlu hasarlı alanlarda
yama çalışması yapmak.
1. İlçemizde yaşayan bedensel engelli
4. Bedensel engelli vatandaşlarımızın
vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarının tespiti ve
yaşamlarının kolaylaştırılması
sorunlarının çözülmesi.
6. 2014 Yılı sonuna kadar sorunlu
olan uygulama imar planlarının ( 800 Sorunlu uygulama imar planlarını nazım imar
hektar ) Nazım imar planlarına planlarına uygun hale getirmek, imar planlarını
uygun hale getirmek, imar planlarını yapmak ve uygulamak.
yapmak ve uygulamak.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
28
Strateji
Amaç
Hedef
1. İlçe Sınırları içerisindeki sokak
hayvanlarının rehabilite edilmesi
1.
Sokaklardaki
sahipsiz
(kedi-köpek)
hayvanların kontrol altına alınması
2. Salgın hastalıklarla Mücadele
4. Etkin Temizlik faaliyetleri ile Toplum
sağlığını korumak.
5.ÇEVRE KORUMA VE İKLİMSEL RİSKLER
3. İlçemizdeki yeşil alanların
miktarını
dünya
standartlarına
çıkarmak.
5. 5 yıl içerisinde yeşil alan miktarını kişi
başına 5 m² e çıkarılması.
6. yaprak bitkilerin sağlığına kavuşturulması
ve bulaşmaları önlemek amacıyla kimyasal
mücadele yapmak.
1. İlçemizde sağlıklı ve yaşanılabilir bir
çevrenin oluşumu amacıyla, Belediyemizin
uyguladığı toplama yöntemlerine ilave olarak
yeni yöntemler
4. Atık yönetimi uygulamalarına ile Çukurova’da yaşayanların atık yönetimi
uyumunun artırılarak kent içinde uygulamalarına uyumunun artırılarak kent
görsel, çevresel kirliliğin azaltılması içinde görsel, çevresel kirliliğin azaltmak ve
sağlıklı ortam oluşumuna katkı sağlamak.
2. Katı atıkların yerinde ayrıştırılarak çevre ve
ekonomiye yeniden kazandırılması.
1. Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanıp
resmi gazetede yayınlanan “Atık bitkisel
5. Atık bitkisel yağların yeniden yağların kontrolü yönetmeliği” çerçevesinde
atık bitkisel yağların kanalizasyon sistemine
ekonomiye kazandırılması
karıştırılmadan geri dönüşüm tesislerine
nakledilerek
yeniden
ekonomiye
kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
çerçevesinde ilçe sınırlarımız içerisinde
kayıtlı bulunan 66 adet tıbbi atık üreticisi
6. Tıbbi atıkların, çevre ve insan
konumunda bulunan kamu kurum ve
sağlığına zarar vermeden toplanması kuruluşları faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan
tıbbi atıkların, çevre ve insan sağlığına zarar
vermeden toplanması ve bertaraf tesisine
taşınması amaçlanmaktadır
7. Türkiye’nin Bin Yıllık Kalkınma
Hedefleri ve İklim Değişikliğine
Uyum kapasitesinin artırılması.
1.Yenilenebilir enerji Kaynaklarının kullanımı
2.Park ve Bahçelerde Basınçlı sulama
sistemlerinin kullanılması ile su tasarrufu
sağlanması.
3. İklim değişikliğine Uyum kapasitesinin
artırılması
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
29
6.SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
Strateji
Amaç
1. İlçe içerisinde Sosyal, Sportif Ve
Kültürel Alan Sayısını artırmak.
2. 5 (Beş) yıl içerisinde İlçemizdeki
Dinlenme, Çocuk Parkı ve Spor
Kompleksi sayısını artırmak.
Hedef
1. Yol yapımı ile birlikte bisiklet ve yürüme
yolu yapımının da düzenlenmesi.
2.Okuma Salonları ve Kütüphane sayısının
artırılması.
1. 5 Yıl içerinde 10 adet mahalle çocuk parkı
ve 2 adet spor kompleksinin yapılması.
Belediyemizin sosyal, Kültürel ve
Sportif faaliyetlerine katılan çocuk
ve gençlerin sayısını artırmak.
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
30
HEDEFLER
S1A1H1: Kent Bilgi Sisteminin
Kurulması ve Tüm Belediyecilik
işlemlerinin dijital ortama taşınması
İLGİLİ BİRİM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PH1: E-Belediye Hizmetlerinden
Vatandaş Memnuniyeti ( %90 )
Bilgi İşlem Müdürlüğü
S1A3H1: Belediye faaliyetlerini halka
duyurmak
amacıyla
faaliyetler
gerçekleştirmek,
faaliyetlerin
çeşitliliğini ve katılımcı sayısını her yıl
artırarak devam ettirmek.
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
S1A3H2: Vatandaşların belediye ile
olan iletişim kanallarını artıracak
yöntemler geliştirmek. Belediyemize
yapılan şikâyet ve önerilere cevap
verme süresini en aza indirmek.
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
S1A4H1:
Belediye
personelinin
Mahalli
İdareler
Mevzuatlarına
hâkimiyetini sağlamak ve hizmet
kalitesini artırmak.
İnsan
Kaynakları
Eğitim Müdürlüğü
ilişkiler
vatandaşın
Yazı İşleri ve Kararlar
Müdürlüğü
S1A4H2: 2014 yılına kadar Belediye İnsan
Kaynakları
çalışanlarına
yönelik
kariyer Eğitim Müdürlüğü
planlamasını yapmak
S1A4H3: Kurumda çalışan nitelikli
Kaynakları
personel sayısını optimum düzeyde İnsan
tutarak kaliteli, etkili ve zamanında
Eğitim Müdürlüğü
hizmet sunmak.
S1A5H1: 2014 yılı sonuna kadar
Stratejik Yönetim ilkelerini eksiksiz
Mali
uygulayacak sistemin kurulması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Müdürlüğü
S1A6H1: Şeffaf yönetimin sağlanması
için tüm meclis çalışmalarının
içeriğine
halkın
ve
ilgili
kurum/kuruluşların
erişimini
sağlaması.
PH2:
Halkla
hizmetlerinden
memnuniyeti ( %90 )
ve
PH3: Belediye hizmetlerinden
ve vatandaş memnuniyeti ( %90 )
ve
Hizmetler PH4: İç kontrol eylem planının
tamamlanma oranı(%50 )
Yazı İşleri Müdürlüğü
PH5:
elektronik
ortamda
yayınlanan meclis kararları sayısı
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
31
HEDEFLER
İLGİLİ BİRİM
S1A7: Çağdaş hizmetin verileceği, tüm
belediye birimlerinin bir arada
Fen İşleri Müdürlüğü
bulunduğu belediye hizmet binasının
yapılması.
S2A1H3: 2014 yılı sonuna kadar Mali
belediye gelirlerinin tahakkukların Müdürlüğü
tamamının
incelenip
gerekli
düzenlemelerin yapılması.
PH6:
Hizmet
binasının
tamamlanma oranı ( %100)
Hizmetler PH7: Toplam tahsilatın toplam
tahakkuka oranı ( %100 )
S2A1H4: Stratejik plan ve performans
planları
ile
uyumlu
bütçenin
hazırlanmasının sağlanması.
PH8: Bütçenin gerçekleşme oranı
(%85)
Mali
S2A2H1: Mevzuata uygun hızlı ve Müdürlüğü
etkin şekilde işleyen bir harcama
yönetim sistemi kurmak
Destek
Müdürlüğü
S2A3H1:Kamu
kurum
ve
kuruluşlarının mülkiyetinde olup imar
planları
gereği
belediyemiz
projelerinin gerçekleştirilmesi için
ihtiyaç duyulan gayrimenkullerin
belediyemiz adına devrini sağlamak.
S2A3H2: Belediye gayrimenkullerinin
etkin ve verimli bir
şekilde
değerlendirerek
mümkün
olan
optimum mali ve sosyal faydayı
sağlamak.
S3A1H1: Ruhsatlandırılmasında yasal
engel olmayan tüm işyerlerinin
%100’ünü ruhsatlandırmak, ruhsat
alamayacak olanların faaliyetlerine son
vermek.
S3A2H1: Kanun ve mevzuatlar
doğrultusunda halk sağlığını korumak
için etkin ve sürdürülebilir denetim
sistemi oluşturulması.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hizmetler
PH9: Satın alma hizmetlerinden
birimlerin memnuniyeti ( %100 )
Hizmetleri
Emlak
ve
Müdürlüğü
İstimlak PH10: Kamulaştırması tamamlanan
dosya sayısı ( %100 )
Ruhsat
ve
Müdürlüğü
Denetim PH11:
Ruhsatsız
çalışan
işyerlerindeki azalma oranı ( %90 )
Zabıta Müdürlüğü
S3A2H4 : İlçe sınırları içerisinde
modern Pazar yerleri kurmak, var Fen İşleri Müdürlüğü
olanları ıslah etmek.
PH12:
Zabıta
Hizmetlerinden
Memnuniyeti ( %100 )
Denetim
Vatandaş
PH13:
Pazaryerlerinden
Vatandaşın Memnuniyeti ( %95 )
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
32
HEDEFLER
S3A3: Yerleşme alanları ve bu
yerlerdeki yapılaşmaların imar kanunu
ve mevzuata uygun teşekkülünün
sağlanması, ruhsatsız bina yapımının
engellenmesi.
İLGİLİ BİRİM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PH14: Kaçak yapılaşma oranındaki
azalma ( %100 )
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İmar
ve
S4A1H1 : Belediye sınırları içinde Müdürlüğü
kalan planlı arsalarda imar uygulaması
yapmak.
Emlak
ve
Müdürlüğü
PH15: Sonuçlandırılan dava sayısı
Şehircilik PH16: İmar uygulaması yapılan
arsa
İstimlak PH17:
İmar
tamamlanan alan (ha)
uygulaması
S4A2H1: Belediyemiz makine, araç ve Ulaşım Hiz. Müdürlüğü
gereçlerinin kullanım hatası, bakım Fen İşleri Müdürlüğü
eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş Çevre Koruma Kontrol PH18: Ortalama Bakım - Onarım
kaybını en aza indirmek.
maliyetlerinde azalma ( %5 )
Müdürlüğü
S4A2H2: Yeni açılan ve aşırı deforme
olan yolları asfalt ya da kilitli parke ile Fen İşleri Müdürlüğü
tam kaplama yapmak, noktasal boyutlu
hasarlı alanlarda yama çalışması
yapmak.
PH19: Trafik kazalarındaki azalma
oranı ( %100 )
S5A1H1 : Sokaklardaki sahipsiz (kediköpek) hayvanların kontrol altına
alınması
Çevre Koruma Kontrol PH20: Çukurova ilçesinde yaşanan
Müdürlüğü
ısırık vakalarındaki azalma oranı (
%100 )
S5A2H3: Etkin Temizlik faaliyetleri
ile Toplum sağlığını korumak.
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
PH21: Evsel Atık
Hizmetlerinden
Memnuniyeti ( %100 )
Toplama
Vatandaş
S5A3H1 : 5 yıl içerisinde yeşil alan
miktarını kişi başına 5 m² e çıkarılması
Park
ve
Müdürlüğü
S5A3H2 : Yaprak bitkilerin sağlığına
kavuşturulması
ve
bulaşmaları
önlemek amacıyla kimyasal mücadele
yapmak
Bahçeler
PH22: Kişi başı yeşil alan
miktarındaki artış oranı ( %100 )
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
33
HEDEFLER
İLGİLİ BİRİM
S5A4H1: İlçemizde sağlıklı ve
yaşanılabilir bir çevrenin oluşumu
amacıyla, Belediyemizin uyguladığı
toplama yöntemlerine ilave olarak yeni
yöntemler
ile
Çukurova’da Temizlik
yaşayanların
atık
yönetimi Müdürlüğü
uygulamalarına uyumunun artırılarak
kent içinde görsel, çevresel kirliliğin
azaltmak ve sağlıklı ortam oluşumuna
katkı sağlamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İşleri
S5A4H2: Katı atıkların yerinde
ayrıştırılarak çevre ve ekonomiye
yeniden kazandırılması.
S5A5H1:
Çevre
ve
Orman
PH23: Geri Dönüşümü Sağlanan
Bakanlığınca hazırlanıp resmi gazetede
Atık Miktarındaki Artış Oranı ( %
yayınlanan “Atık bitkisel yağların
100 )
kontrolü yönetmeliği” çerçevesinde
atık bitkisel yağların kanalizasyon
sistemine
karıştırılmadan
geri
dönüşüm
tesislerine
nakledilerek Çevre Koruma Kontrol
yeniden ekonomiye kazandırılması Müdürlüğü
amaçlanmaktadır.
S5A6H1 : Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği
çerçevesinde
ilçe
sınırlarımız içerisinde kayıtlı bulunan
66 adet tıbbi atık üreticisi konumunda
bulunan kamu kurum ve kuruluşları
faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan
tıbbi atıkların, çevre ve insan sağlığına
zarar vermeden toplanması ve bertaraf
tesisine taşınması amaçlanmaktadır.
S5A7H2: Park ve Bahçelerde Basınçlı Park
ve
sulama sistemlerinin kullanılması ile Müdürlüğü
su tasarrufu sağlanması.
Bahçeler PH24: Park ve Bahçelerde
kullanılan su miktarındaki azalma
oranı ( %25 )
S6A2H1: 5 Yıl içerisinde 10 adet
mahalle çocuk parkı ve 2 adet spor
kompleksinin yapılması.
Park
ve
Müdürlüğü
Bahçeler PH25: Park yapım hizmetlerinden
vatandaş memnuniyeti ( % 90 )
S6A3: Belediyemizin sosyal, Kültürel
ve Sportif faaliyetlerine katılan çocuk
ve gençlerin sayısını artırmak.
Kültür ve Sosyal İşler PH26: Sosyal, Kültürel ve Sportif
Müdürlüğü
faaliyetlere ilişkin hizmetlerden
vatandaş memnuniyeti ( %100 )
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
34
c. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı
BASIN VE
HALKLA
İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
35
İdare Adı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 3: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hedef
3:1 Belediye faaliyetlerini halka duyurmak amacıyla faaliyetler
gerçekleştirmek, faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını her yıl
artırarak devam ettirmek.
3.1.1: 2014 yılında İlçede düzenlenecek olan uluslararası ve ulusal
Performans Hedefi etkinliklerin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.
Açıklamalar
Amaç: İlçe'nin tanıtımı ve kültürel alanda gelişiminin sağlanmasında düzenlenecek olan
etkinlikler önem arz etmektedir. Bu neden ile etkinliklerin tanıtımı, Vatandaşın düzenlenen
etkinliklerden haberdar olması ve katılması yönünde katkı sağlayacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Etkinliklere katılan kişi sayısı
2012
112.000
2013
2014
113.000
115.000
Açıklama: Tanıtım faaliyetleri, etkinliklere katılacak olan vatandaş açısından önem arz
etmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
170.000,00
170.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
170.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
36
İdare Adı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 3: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hedef
3:1 Belediye faaliyetlerini halka duyurmak amacıyla faaliyetler
gerçekleştirmek, faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını her yıl
artırarak devam ettirmek.
3.1.5: 2014 yılında yazılı ve görsel basında çıkan haberlere ilişkin bilgi
Performans Hedefi bankası elektronik ortamda oluşturulacak ve halkın kolay ulaşımı
sağlanacak
Açıklamalar
Amaç: Yazılı ve görsel basında çıkan haberlere halkın kolay bir şekilde ulaşımını sağlamak.
Gerekçe: Modern Kamu yönetiminin temel ilkelerinden olan Şeffaflık ilkesinin etkin bir şekilde
uygulanabilmesi için faaliyet ve hizmetlere ilişkin tüm verilerin elektronik ortamda muhafaza
edilmesi ve İlgili kesimlere duyurulması gerekmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
200
250
310
İnternette yayınlanan haber sayısı (adet )
Yazılı ve görsel medyaya internet aracılığı ile gönderilen
130
140
160
basın bülteni sayısı (adet)
3 Yazılı ve görsel medyanın özel röportaj istekleri (adet)
24
30
30
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemede önemli bir
göstergedir.
2
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
210.000,00
210.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
210.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
37
İdare Adı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 3: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hedef
3.2: Vatandaşların belediye ile olan iletişim kanallarını artıracak
yöntemler geliştirmek. Belediyemize yapılan şikayet ve
önerilere cevap verme süresini en aza indirmek.
Performans Hedefi
3.2.1: 2014 yılında vatandaş ve muhtarlardan gelen istek, öneri
ve şikayetlere ortalama 7 gün içinde geri dönüş sağlanacak.
Açıklamalar
Amaç: Hizmetler ile ilgili vatandaş tarafından bildirilen şikayetlerin en kısa süre içerisinde
çözümlenmesi ve şikayete bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili vatandaşın
bilgilendirilmesi
Gerekçe: Hizmetlerin iyileştirilmesinde Vatandaş şikayetleri önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
1
İstek, Öneri ve Şikayet sayısı (adet)
5.500
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleşmesinde önemli bir unsur.
2013
6.045
2014
6.800
2
Ortalama cevap verme süresi (gün)
7 gün
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleşmesinde önemli bir unsur.
7 gün
7 gün
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
38
İdare Adı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 3: Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hedef
3.2: Vatandaşların belediye ile olan iletişim kanallarını artıracak yöntemler
geliştirmek. Belediyemize yapılan şikayet ve önerilere cevap verme süresini en aza
indirmek.
Performans Hedefi
3.2.3: 2014 yılında Çukurova İlçesini tanıtan kitap, CD vb. gibi tanıtım
materyallerinin tasarım yapılarak basım ve dağıtımı gerçekleştirilecek.
Açıklamalar
Amaç: Çukurova ilçesinin etkin bir şekilde tanıtılması ve ilçenin ekonomik sosyal ve kültürel alanda
canlılığının sağlanması
Gerekçe: Gerek ilçede yaşaya ve gerekse diğer il ve bölgelerden gelen vatandaşların Çukurova ilçesinin
Sosyal, Kültürel değerlerini tanımları ve ilçede düzenlenen önemli sosyal aktivitelere katılmaları açısından
tanıtım faaliyeti önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
1 İlçe tanıtımı için basılan kitap sayısı (adet)
2012
2013
2014
5000
7500
8.000
Açıklama: İlçenin tanıtımında basılan ve dağıtımı yapılan kitapların çok olması önemlidir.
İlçe tanıtımı için basılan broşür .CD vb. sayısı
5.500
6.000
7.000
(adet)
Açıklama: İlçenin tanıtımında basılan ve dağıtımı yapılan CD sayısının çok olması önemlidir.
2
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
180.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
180.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
180.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
39
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı
Ekonomik Kod
Faaliyet Toplamı
01 Personel Giderleri
Bütçe Kaynak İhtiyacı
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
230.000,00
230.000,00
61.000,00
61.000,00
389.000,00
969.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı Kaynak
580.000,00
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
580.000,00
680.000,00
0,00
1.260.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
580.000,00
680.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
0,00
0,00
1.260.000,00
40
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
41
İdare Adı
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 1: Bilgi ve Teknoloji Sistemlerinin Geliştirilmesi
Hedef
1.1: Kent Bilgi Sistemlerinin kurulması ile tüm belediyecilik işlemlerinin dijital ortama
taşınması.
1.1.1: Kent Bilgi Sistemlerinin ve belediye hizmetlerinin dijital ortama taşınması.
Performans Hedefi
Açıklamalar
Amaç: Belediye hizmetleri
Gerekçe:Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında ve Adana Büyükşehir belediyesi ile entegrasyon
sağlanmasında Belediye’nin Kent Bilgi Sistemine geçmesi önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
1
Kent Bilgi Sistemine aktarılan veri sayısı (Adet)
2012
810,350
2013
2014
900,000
980,000
Açıklama: Tanıtım faaliyetleri, etkinliklere katılacak olan vatandaş açısından önem arz etmektedir.
Kent Bilgi Sistemine Geçen Birim sayısı
2
20
21
21
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili belirleyici unsur.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
42
İdare Adı
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 1: Bilgi ve Teknoloji Sistemlerinin Geliştirilmesi
Hedef
1.1:Kent Bilgi Sistemlerinin kurulması ile tüm belediyecilik işlemlerinin dijital ortama
taşınması.
1.1.2 Mevcut Sunucu, Bilgisayar, altyapı ve yan ekipmanların bakım ve onarım
hizmetlerinin aksatılmadan yapılması.
Performans Hedefi
Açıklamalar
Amaç: Teknolojik Altyapı
Gerekçe:Belediye Hizmetlerinin etkin,etkili ve verimli bir şekilde sunulmasında teknolojik altyapının sürekliliğinin
sağlanması önem arz etmektedir .
Performans Göstergeleri
2012
90
2013
Bakım Onarım faaliyetlerinden memnun personel
100
oranı(%)
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili belirleyici unsur.
1
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100
2014
21.000,00
21.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
21.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
43
İdare Adı
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 1: Bilgi ve Teknoloji Sistemlerinin Geliştirilmesi
Hedef
1.1:Kent Bilgi Sistemlerinin kurulması ile tüm belediyecilik işlemlerinin dijital ortama
taşınması.
1.1.9 Uygulama yazılımlarının bakım, destek ve güncellemesinde sürekliliğin sağlanması
Performans Hedefi
Açıklamalar
Amaç: Yazılım ve Programlar
Gerekçe:Belediye Hizmetlerinin etkin,etkili ve verimli bir şekilde sunulmasında teknolojik altyapının sürekliliğinin
sağlanması önem arz etmektedir .
Performans Göstergeleri
1
Lisans Güncellenmesi yapılan Program Sayısı(Adet)
2012
2013
2014
960
970
1100
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili belirleyici unsur.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
800.000,00
250.000,00
1.050.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
1.050.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
44
İdare Adı
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
0,00
05
Cari Transferler
0,00
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
0,00
08
Borç verme
0,00
09
Yedek Ödenek
0,00
841.000,00
283.500,00
283.500,00
50.500,00
50.500,00
40.000,00
881.000,00
250.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı Kaynak
Faaliyet Toplamı
1.091.000,00
250.000,00
374.000,00
0,00
1.465.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
1.091.000,00
374.000,00
0,00
0,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
1.465.000,00
45
ÇEVRE
KORUMA VE
KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
46
Çevre Koruma ve Kontrol Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 2: İlçe sınırları içerisinde altyapı hizmetlerini çağdaş
yaşamın gerekleriyle uyumlu bir anlayışla etkin ve verimli yürütülmesi
2.1: Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin kullanım hatası, bakım
eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.1.3: Makine ve teçhizatların bakım-onarımları yapılacak ve ihtiyaca
bağlı olarak yedek parça stokları oluşturulacak.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
Arıza duruş süresi (%)
2012
2013
2014
15
10
5
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
52.000,00
52.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
52.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
47
Çevre Koruma ve Kontrol Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 1: İlçe sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının rehabilite
edilmesi
1.1: Sokaklardaki sahipsiz hayvanlarının ( Kedi Köpek ) kontrol altına
alınması
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.1.1 Sokak hayvanlarının toplanması, aşılanması çalışmaları yürütülecek
ve sahipli ve sahipsiz hayvanların elektronik ortamda takibinin yapılması
Açıklamalar
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilecek sahipli hayvanlar çip takip sistemi
işletilip kullanılacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Aşılama Yapılan Hayvan Sayısı ( Adet )
2012
2013
2014
480
520
650
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Vatandaşın memnuniyeti ( %)
90
80
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
85
2014
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
48
İdare Adı
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 4: Atık yönetimi uygulamalarına uyumun artırılarak kent içinde
görsel ve çevresel kirliliğin azaltılması
Hedef
4.1:İlçemizde sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşumu amacıyla belediyemizin
uyguladığı toplama yöntemlerine ek olarak yeni yöntemler ile ilçede yaşayanların atık
yönetimi uygulamalarına uyumunun artırılarak kent içinde görsel çevresel kirliliği
azaltmak ve sağlıklı ortam oluşumuna katkı sağlamak.
Performans Hedefi
4.1.4: İlçe genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, özel işletmeler ve
vatandaşlardın biriktirmiş olduğu atık pillerin kaynağında ayrı olarak toplanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
Toplanan Atık Pil Miktarı ( kg )
1
427
560
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2 Görsel ve İşitsel Eğitime katılan kişi sayısı ( Adet )
1800
2250
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
3
Düzenlenen Eğitim Sayısı ( Adet )
40
50
2014
1000
3000
65
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
4
Düzenlenen Eğitimlerden Memnuniyet ( % )
90
90
95
Bütçe
Dışı
Kaynak
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
49
İdare Adı
Amaç
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç 5: Bitkisel atık yağların yeniden ekonomiye kazandırılması
Hedef
5.1:Bitkisel atık yağların kaynağından ayrı olarak toplanıp taşınması geri
dönüşüm sistemlerine dahil edilmesi insan sağlığının korunması ve çevresel
faktörlerin ( Hava,Su, Toprak ) temin altına alınması
Performans Hedefi
5.1.2.:İlçe genelinde Bitkisel atık yağlar ile ilgili
faaliyetleri düzenlenecek
yaygın eğitim
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı ( lt )
1
13.660
18.000
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2 Görsel ve İşitsel Eğitime katılan kişi sayısı ( Adet )
1800
2250
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
3
Düzenlenen Eğitim Sayısı ( Adet )
40
50
2014
20.000
3000
65
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
4
Düzenlenen Eğitimlerden Memnuniyet ( % )
90
90
95
Bütçe
Dışı
Kaynak
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
10.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
50
İdare Adı
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2: Salgın Hastalıklarla mücadele
2.4 Etkin temizlik faaliyetleri ile toplum sağlığını korumak.
2.4.4: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan park ve bahçelerimizin
sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine zemin hazırlayan durgun su
kaynaklarında Larva ve yetişkin formunda ki sivrisinekler ile mücadeleye
yönelik Adana Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda ilaçlama
çalışmaları yapılarak şikâyet sayısı %20 azaltılacak
Açıklamalar
Bu faaliyet ile amacımız; kırım Kongo, sıtma ve kırım Kongo kanamalı ateşi gibi hastalıklara yol
açan sivrisinek, kene ve diğer haşerelerin üremesini ve çoğalmasını önleyerek ilçemizin daha
yaşanabilir bir hale gelmesini sağlamak.
Performans Göstergeleri
1 İlaçlama hizmetinden memnuniyet (%)
2012
2013
2014
-
-
90
-
-
90
Açıklama
2 İlaçlama hizmetinden şikâyetlerde azalma oranı (%)
Açıklama
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
2014
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
450.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
450.000,00
Bütçe
Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
450.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
51
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
TL
Birim Adı
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
01 Personel Giderleri
701.000,00
701.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
106.000,00
106.000,00
321.000,00
943.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
622.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Faaliyet Toplamı
622.000,00
1.128.000,00
0,00
1.750.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
0,00
0,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
622.000,00
1.128.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
0,00
1.750.000,00
52
DESTEK
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
53
İdare Adı
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 2: Belediye Kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını
sağlamak
Hedef
2.1 Mevzuata uygun hızlı ve etkin işleyen bir harcama yönetim sistemi
kurmak.
Performans Hedefi
2.1.6: Belediye birimlerinin mal ve hizmet taleplerine ilişkin satın alma
faaliyetlerini yürütmek
Açıklamalar
Amaç: Belediye kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak
Gerekçe: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli kullanılması esastır.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
92
95
95,5
Satın alma hizmetlerinden birimlerin memnuniyeti (%)
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili belirleyici unsur.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
228.000,00 TL
44.000,00 TL
178.000,00 TL
450.000,00 TL
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
450.000,00 TL
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
54
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı
Ekonomik Kod
Bütçe Kaynak İhtiyacı
01
Faaliyet Toplamı
Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
Genel Toplam
228.000,00 TL
44.000,00 TL
44.000,00 TL
2.850.000,00 TL
3.028.000,00 TL
0,00
04 Faiz Giderleri
1.000.000,00 TL
05 Cari Transferler
1.000.000,00 TL
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
228.000,00 TL
178.000,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
450.000,00 TL
3.850.000,00 TL
0,00
4.300.000,00 TL
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
450.000,00 TL
3.850.000,00 TL
0,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
4.300.000,00 TL
55
EMLAK VE
İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
56
İdare Adı
Emlak İstimlak md.
Amaç
Stratejik Amaç 3: Emlak
Hedef
3.1: Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olup imar planları gereği
belediyemiz projelerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan
gayrimenkullerin belediyemiz adına devrini sağlamak.
Performans Hedefi
3.1.1 İmar planları gereği belediyemiz projelerinin gerçekleştirilmesi için
ihtiyaç duyulan gayrimenkullerin kamulaştırılmasını sağlamak.
Açıklamalar
Amaç: Belediye kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
Gerekçe: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli kullanılması esastır.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
1
1
3
Kamulaştırması tamamlanan dosya sayısı ( Adet )
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesinde önem arz etmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
10.000,00
2.000.000,00
2.010.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
2.010.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
57
Emlak İstimlâk Müdürlüğü
İdare Adı
Stratejik Amaç 3. Emlak
Amaç
3.2. Belediye gayrimenkullerini etkin ve verimli bir şekilde
değerlendirerek mümkün olan optimum mali ve sosyal faydayı sağlamak.
Hedef
3.2.2: 2014 yılı sonuna kadar Belediye gelirlerini arttırmak amacıyla
Performans Hedefi Belediyemizin sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde yatırım projeleri
gerçekleştirmek.
Açıklamalar:
Performans Göstergeleri
1
İşlemleri biten hisseli arsa satış dosya adedi
2012
2013
2014
33
30
40
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
58
Emlak İstimlâk Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 1: İlçemizin tarihsel dokusuna zarar vermeden, gelişmiş
kent kimliği ve çağdaş görüntüye sahip, kentsel dönüşümü tamamlanmış
ilçe oluşturmak.
1.1: Belediye sınırları içinde kalan planlı arsalarda imar uygulaması
yapmak.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
1.1.1: Düzenli kentleşme için kesinleşen 1/1000 ölçekli uygulama imar
planlarının tatbiki amacı ile imar uygulaması yapmak.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
İmar uygulaması tamamlanan alan ( ha )
2012
2013
2014
70
70
1000
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
1.100.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
59
Emlak İstimlâk Müdürlüğü
İdare Adı
Stratejik Amaç 1: İlçemizin tarihsel dokusuna zarar vermeden, gelişmiş
kent kimliği ve çağdaş görüntüye sahip, kentsel dönüşümü tamamlanmış
ilçe oluşturmak.
1.1: Belediye sınırları içinde kalan planlı arsalarda imar uygulaması
yapmak.
Amaç
Hedef
1.1.3: Kentin imar yönünden gelişimi için vatandaşların talepleri, resmi
Performans Hedefi dairelerden gelen talepler ve tüm müdürlüklerin imarla ilgili ihtiyaçlarının
karşılanması.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
Cevaplanan evrak adedi
2012
2013
2014
3000
3050
3250
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
10.000,00
10.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
10.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
60
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
(TL)
Birim Adı
Ekonomik Kod
Faaliyet Toplamı
01 Personel Giderleri
Bütçe Kaynak İhtiyacı
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
531.500,00
531.500,00
85.500,00
85.500,00
243.000,00
383.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
3.000.000,00
06 Sermaye Giderleri
3.000.000,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
140.000,00
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
3.140.000,00
860.000,00
0,00
0,00
3.140.000,00
860.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
61
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
62
İdare Adı
Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 2: 5 yıl içerisinde İlçemizdeki Dinlenme, Çocuk Parkı ve
Spor Kompleksi sayısını artırmak.
Hedef
2.1. 5 Yıl içerisinde 10 adet mahalle çocuk parkı ve 2 adet spor kompleksinin
yapılması.
2.1.2. Peyzaj projesinde yer alan üniteler (çocuk bahçesi, spor alanı, kamelya,
Performans Hedefi parke, bordür, oturma gurupları vb.) için gerekli malzemeler ilgili
müdürlükler ile istişare edilerek temin edilmesi.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
100
100
100
Spor Kompleksinin Tamamlanma Oranı ( % )
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
4.455.000,00-TL
4.455.000,00-TL
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
4.455.000,00-TL
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
63
İdare Adı
Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 2: Belediye zabıta hizmetlerini ulusal standartlara çıkarmak
Hedef
2.4: İlçe Sınırları içerisinde modern Pazar yerleri kurmak ve var olanları
ıslah etmek.
Performans Hedefi 2.4.1: 2014 yılında 2 adet pazaryeri projesinin tamamlanması
Açıklamalar
Amaç: İlçenin ekonomik faaliyetlerinin desteklenmesinin yanı sıra, halkın sağlıklı ve güvenilir
noktalarda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi.
Gerekçe: İlçede ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu alanda yatırımların yapılması İlçenin
Ekonomik Kalkınmasında katkı sağlayacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
150
150
150
Pazaryerinin tamamlanma süresi ( Gün)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Pazaryerinden vatandaşın memnuniyeti (%)
95
95
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
05
Faiz Giderleri
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100.000,00-TL
4.000.000,00-TL
4.100.000,00-TL
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00-TL
4.100.000,00-TL
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
64
İdare Adı
Fen İşleri Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 1: İlçemizin tarihsel dokusuna zarar vermeden, gelişmiş kent
kimliği ve çağdaş görüntüye sahip, kentsel dönüşümü tamamlanmış ilçe
oluşturmak.
Hedef
1.1: Belediye sınırları içinde kalan planlı arsalarda imar uygulaması yapmak.
Performans Hedefi
1.1.4: Sokak bazında tretuvar ve bordür çalışma planlarının eski ve yeni yol
durumlarına göre değerlendirilmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
Tretuvar ve Bordür çalışma planları değerlendirilen
20
30
sokak sayısı ( Adet )
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
1
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
50
2014
75.000,00-TL
75.000,00-TL
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00-TL
75.000,00-TL
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
65
İdare Adı
Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2: İlçe sınırları içerisinde altyapı hizmetlerini çağdaş yaşamın
gerekleriyle uyumlu bir anlayışla etkin ve verimli yürütülmesi
2.1: Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin kullanım hatası, bakım
eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.1.3: Makine ve teçhizatların bakım-onarımları yapılacak ve ihtiyaca bağlı
olarak yedek parça stokları oluşturulacak.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
10
10
10
Arıza Duruş Süresi ( Saat)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı( TL )
2014
350.000,00-TL
350.000,00-TL
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı( TL )
0,00-TL
350.000,00-TL
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
66
İdare Adı
Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2: İlçe sınırları içerisinde altyapı hizmetlerini çağdaş yaşamın
gerekleriyle uyumlu bir anlayışla etkin ve verimli yürütülmesi
2.2: Yeni Açılan ve Aşırı deforme olan yolları asfalt yada kilitli parke ile tam
kaplama yapmak, noktasal alanlarda yama çalışması yapmak.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.2.1:Yeni Açılan ve Aşırı deforme olan yolları asfalt yada kilitli parke ile
tam kaplama yapmak, noktasal alanlarda yama çalışması yapmak.
Açıklamalar
Amaç: İlçede, yayalar ve sürücüler için hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi kurmak.
Gerekçe: Kent içi trafik yoğunluğunun azaltılması, yaya ve sürücüler açısından hızlı ve konforlu
ulaşım sisteminin kurulmasında önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
60
60
60
Asfalt ile tam kaplama yapılan yol uzunluğu (km)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Kilitli Parke ile kaplama yapılan yol uzunluğu (km)
10
10
10
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
3.200.000,00-TL
16.575.000,00-TL
19.775.000,00-TL
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00-TL
19.775.000,00-TL
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
67
İdare Adı
Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 4: Bedensel engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını
kolaylaştırmak
4.1: İlçemizde yaşayan bedensel engelli vatandaşlarımızın sorun ve
ihtiyaçlarının tespiti ve sorunlarının çözülmesi
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
4.1.3: Yaya geçitleri, kaldırımlar ve genel kullanımlı merdivenlerin bedensel
engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak şekilde yapılması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
Engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilen
20
20
kaldırım sayısı ( Adet )
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
1
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
30
2014
20.000,00-TL
20.000,00-TL
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00-TL
20.000,00-TL
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
68
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(TL)
Birim Adı
Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Faaliyet Toplamı
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
09
Yedek Ödenek
3.725.000,00
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
2.135.500,00
2.135.500,00
317.000,00
317.000,00
572.500,00
4.297.500,00
25.050.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Genel Toplam
25.050.000,00
28.775.000,00
3.025.000,00
0,00
31.800.000,00
28.775.000,00
3.025.000,00
0,00
31.800.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
69
HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
70
İdare Adı
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 3: Yerleşme alanları ve bu yerlerdeki yapılaşmaların imar kanunu
ve mevzuata uygun teşekkülünün sağlanması, ruhsatsız bina yapımının
engellenmesi.
Hedef
3.1.4: Çukurova Belediyesi aleyhine açılan dava ve icra takipleri ile Çukurova
Performans Hedefi Belediyesi tarafından açılmış bulunan dava ve icra takiplerini idare adına
yürütmek,
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
96
70
80
Sonuçlandırılan Dava Sayısı
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
280.000,00
63.000,00
272.000,00
615.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
615.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
71
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(TL)
Birim Adı
Ekonomik Kod
Bütçe Kaynak İhtiyacı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
280.000,00
280.000,00
63.000,00
63.000,00
272.000,00
272.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Bütçe Dışı
Kaynak
Genel Toplam
615.000,00
0,00
0,00
0,00
615.000,00
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
615.000,00
0,00
0,00
0,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
615.000,00
72
İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
73
İdare Adı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 1: İlçemizin tarihsel dokusuna zarar vermeden, gelişmiş
kent kimliği ve çağdaş görüntüye sahip, kentsel dönüşümü tamamlamış
ilçe oluşturmak.
Hedef
Belediye Evleri Mahallesi’nin 107,8 Hektarlık (Ha) Kentsel Dönüşüm
Projesi’nin Gerçekleştirilmesi.
Performans Hedefi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Gerçekleştirilecek Alan
2012
2013
2014
-
-
107,8 (Ha)
Açıklama
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
4.000.000,00
4.000.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
4.000.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
74
İdare Adı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 1: İlçemizin tarihsel dokusuna zarar vermeden, gelişmiş
kent kimliği ve çağdaş görüntüye sahip, kentsel dönüşümü tamamlamış
ilçe oluşturmak.
Hedef
100. Yıl Mahallesi’nin 40 Hektarlık (Ha) Kentsel Dönüşüm Projesi’nin
Gerçekleştirilmesi.
Performans Hedefi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Gerçekleştirilecek Alan
2012
2013
2014
-
-
40 (Ha)
Açıklama
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
800.000,00
800.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
800.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
75
İdare Adı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 1: İlçemizin tarihsel dokusuna zarar vermeden, gelişmiş
kent kimliği ve çağdaş görüntüye sahip, kentsel dönüşümü tamamlamış
ilçe oluşturmak.
Hedef
Karslılar Mahallesi’nin 50 Hektarlık (Ha) Kentsel Dönüşüm Projesi’nin
Gerçekleştirilmesi.
Performans Hedefi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Gerçekleştirilecek Alan
2012
2013
2014
-
-
50 (Ha)
Açıklama
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
800.000,00
800.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
800.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
76
İdare Adı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 1: İlçemizin tarihsel dokusuna zarar vermeden, gelişmiş
kent kimliği ve çağdaş görüntüye sahip, kentsel dönüşümü tamamlamış
ilçe oluşturmak.
Hedef
Kurttepe Mahallesi’nin 30 Hektarlık (Ha) Kentsel Dönüşüm Projesi’nin
Gerçekleştirilmesi.
Performans Hedefi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Gerçekleştirilecek Alan
2012
2013
2014
-
-
30 (Ha)
Açıklama
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
600.000,00
600.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
600.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
77
İdare Adı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 1: İlçemizin tarihsel dokusuna zarar vermeden, gelişmiş
kent kimliği ve çağdaş görüntüye sahip, kentsel dönüşümü tamamlamış
ilçe oluşturmak.
Hedef
Beyazevler – Güzelyalı – Mahfesığmaz Mahalleleri’nin Kentsel Dönüşüm
Projesi’nin Gerçekleştirilmesi.
Performans Hedefi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Gerçekleştirilecek Alan
2012
2013
2014
-
-
200 (Ha)
Açıklama
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
500.000,00
500.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
500.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
78
İdare Adı
İmar ve Şehircilik Md.
Amaç
Stratejik Amaç 6: Sorunlu olan uygulama imar planlarının nazım imar
planlarına uygun hale getirmek, imar planlarını yapmak ve uygulamak
Hedef
6.1: 2014 yılında 1500 hektar sorunlu uygulama imar planlarının nazım
imar planlarına uygun hale getirmek, imar planlarını yapmak ve
uygulamak.
Performans Hedefi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
Nazım İmar Planlarına uygun hale getirilen imarlı alan
miktarı ( Ha )
Açıklama
Ekonomik Kod
2012
2013
2014
-
1130
1500
2014
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
800.000,00
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
800.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
800.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
79
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı
Ekonomik Kod
Faaliyet Toplamı
Bütçe Kaynak İhtiyacı
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
1.804.000,00
1.804.000,00
332.000,00
332.000,00
264.000,00
7.764.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı Kaynak
7.500.000,00
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
7.500.000,00
2.400.000,00
0,00
9.900.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
7.500.000,00
2.400.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
0,00
0,00
9.900.000,00
80
İNSAN
KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
81
İdare Adı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 4: İnsan Kaynakları ve Eğitim Faaliyetleri
4.1: Belediye personelinin Mahalli İdareler Mevzuatına hakimiyetini
sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmak.
Hedef
4.1.2: Bakanlıklar nezdinde düzenlenecek eğitim seminerlerine personelin
Performans Hedefi katılımını sağlamak.
Açıklamalar
Açıklamalar
Amaç: personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek ve kurum içi motivasyonun
sağlanmasının yanı sıra kaynakların personel tarafında etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Gerekçe: personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmede, düzenlenecek olan
eğitimlerin yeri son derece önemlidir. Bu nedenle düzenlenecek olan eğitimlerden beklenen
faydanın sağlanması önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
1 Hizmetiçi eğitimden memnuniyet (%)
2012
2013
2014
0
0
90
Açıklama: düzenlenecek olan eğitimlere katılımın hedeflenen düzeyde olabilmesi için, Personelin
(Eğitimci, Eğitim İçeriği, Eğitim Yöntemi, Eğitim Materyali vb.)düzenlenen eğitimlerden
memnuniyeti önem arz etmektedir.
2 Personel başına hizmetiçi eğitim saati
0
0
6
Açıklama: Performans hedefine ulaşılıp ulaşılmadığı yönünde veri olarak değerlendirilmektedir.
3 Hizmetiçi eğitim alan kişi sayısı (adet)
0
0
100
Açıklama: Düzenlenecek olan eğitimlere personelin katılımının teşvik edilmesi, eğitimin etkinliği
açısından önem arz etmektedir.
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
30.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
30.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
30.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
82
İdare Adı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 4: İnsan Kaynakları ve Eğitim Faaliyetleri
Hedef
4.1: Belediye personelinin Mahalli İdareler Mevzuatına hakimiyetini sağlamak ve
hizmet kalitesini arttırmak.
4.1.3: Yeni çıkan kanun ve mevzuatlar hakkında yılda iki kez eğitim programı
Performans Hedefi düzenlemek.
Açıklamalar
Amaç: Personelin mesleki ve kişisel yeterliliklerini geliştirmek ve kurum içi motivasyonun
sağlanmasının yanı sıra kaynakların personel tarafında etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
Gerekçe: Sürekli değişen kanunlar, mevzuatlar ve bunların iş ortamında uygulanması yasal bir
sorunluluk teşkil etmekte olup uygulanmasında yaşanın tereddütleri minimum düzeye indirilmesi
gerekmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
90
95
95
1 Hizmetiçi eğitimden memnuniyet (%)
Açıklama: Düzenlenecek olan eğitimlere katılımın hedeflenen düzeyde olabilmesi için, Personelin
(Eğitimci, Eğitim İçeriği, Eğitim Yöntemi, Eğitim Materyali vb.)
2 Personel başına hizmetiçi eğitim saati
Hizmetiçi eğitim alan kişi sayısı(adet)
3
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
8
175
8
100
8
100
2014
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
83
İdare Adı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 4: İnsan Kaynakları ve Eğitim Faaliyetleri
Hedef
4.2: 2014 yılına kadar Belediye çalışanlarına yönelik kariyer planlaması
yapmak.
Performans Hedefi
4.2.5: Yıllık periyotta personele anket ve mülakatlar yaparak personelin
bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak.
Açıklamalar
Amaç: Personellerin bilgi ve yeteneklerine uygun işlerde çalışmasını sağlayarak iş verimini en üst
düzeyde tutmak.
Gerekçe: Kurumda yapılan işlerin görev tanımlarına ve niteliklerine
çalıştırılmasının iş verimini arttırtması
Performans Göstergeleri
Yıllık periyotta anket ve mülakat yapılan
1
personel sayısı
2
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
personel
2012
2013
2014
0
0
150
0
0
15
Yıllık periyotta yapılan anket ve mülakat
sonuçlarına göre yeteneklerine uygun görevlere
yönlendirilen personel sayısı
Ekonomik Kod
uygun
2014
26.000,00
26.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
26.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
84
İdare Adı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 4: İnsan Kaynakları ve Eğitim Faaliyetleri
Hedef
4.3: Kurumda çalışan nitelikli personel sayısını optimum düzeyde tutarak
kaliteli, etkili ve zamanında hizmet sunmak.
4.3.2: 2014 yılına kadar lisans ve önlisans mezunu personel sayısını % 50
Performans Hedefi arttırmak
Açıklamalar
Amaç: Kurumumuzda öğrenim düzeyi yüksek personel sayısını arttırarak kurumun etkili,zamanında ve
verimli hizmet sunmasını sağlamak.
Gerekçe: Hizmetlerin sunulmasında faaliyetleri gerçekleştiren personel en önemli unsurdur. Personelin
kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanması ve kurumunun kaliteli, zamanında etkili hizmet
sunulması gerekliliği.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
Lisans ve ön lisans düzeyinde mezun nitelikli
1
0
0
15
personeli naklen atama yoluyla arttırmak.
Açıklama: Personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda çalışmayı özendirici ve pekiştirici sosyal
aktiviteler zorunluluk arz etmektedir.
Lisans ve ön lisans düzeyinde mezun nitelikli
0
0
10
personeli açıktan atama yoluyla arttırmak.
Açıklama: Bireysel performans yönetimine geçişin sağlanması açısından, belirlenen performans kriterlerinin
2
uygulamaya geçirilmesi önem arz etmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
5.000,00
5.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
5.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
85
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
(TL)
Birim Adı
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
01 Personel Giderleri
875.000,00
875.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
111.000,00
111.000,00
1.333.000,00
1.414.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
81.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Faaliyet Toplamı
81.000,00
2.319.000,00
2.400.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
81.000,00
2.319.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
0,00
0,00
2.400.000,00
86
KÜLTÜR VE
SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
87
İdare Adı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3: Belediyemizin sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılan
çocuk ve gençlerin sayısını arttırmak.
3.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası
etkinliklerle, Çukurova ilçesini Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.
Amaç
Hedef
3.1.1: Her yıl yaz ve kış döneminde Halk Oyunları eğitimi verilmesine
Performans Hedefi yönelik kurs düzenlenecek
Açıklamalar
Amaç: Çocukların ve gençlerin yöreleri tanımaları toplu bir şekilde aynı müziğe aynı figürleri
sergilemeleri kendilerini disipline etme ve sosyalleşmelerine hız kazandırılması
Gerekçe: Halk Oyunları faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve Halkın spor yapma alışkanlığının
geliştirilmesine yönelik farklı yöre dansları şeklinde düzenlenecek olan kurslar stratejik hedefin
gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
Açılan Kurs Sayısı ( Adet )
4
5
6
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Kurslara Katılan kişi sayısı
850
600
1000
Açıklama: Kaynakların etkin ve verimli kullanıldığının belirlenmesinde belirleyici bir unsur
3
Düzenlenen Kurslardan Memnuniyet (%)
90
90
Veri yok
Açıklama: Stratejik Amaç ve Hedefin gerçekleştirilmesinde belirleyici bir unsur
01
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
40.000,00
40.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
40.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
88
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: Belediyemizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine
katılan çocuk ve gençlerin sayısını arttırmak.
3.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası
etkinliklerle, Çukurova ilçesini Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.
Amaç
Hedef
3.1.2: İlçede bulunan resmi ve özel kuruluşlar ile birlikte Satranç
faaliyetlerinin
Performans Hedefi Turnuvaları , Halk Oyunları ve Güreş Müsabakaları
organize edilmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
Düzenlenen sosyal , kültürel ve sportif faaliyet
1
4
3
sayısı (adet)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
5
2014
35.000,00
35.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
35.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
89
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: Belediyemizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine
katılan çocuk ve gençlerin sayısını arttırmak.
3.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası
etkinliklerle, Çukurova ilçesini Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.
Amaç
Hedef
3.1.3: İlçemiz ilköğretim Okulları ve liselerinde başarılı olan,
Performans Hedefi Belediyemiz programlarında görev alan ve Belediyemizce düzenlenen
yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
Düzenlenen yarışması sayısı (adet)
2012
2013
2014
1
1
3
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
35.000,00
35.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
35.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
90
İdare Adı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 3: Belediyemizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine
katılan çocuk ve gençlerin sayısını arttırmak.
Hedef
3.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası
etkinliklerle, Çukurova ilçesini Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.
3.1.4: 2014 yılında Çukurova İlçesini tanıtan kitap, broşür, CD vb. gibi tanıtım
Performans Hedefi materyallerinin tasarlanarak basım ve dağıtımı yapılacak.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
İlçe tanıtımı için basılan kitap broşür vb. sayısı
1
5000 Ad.
3000 Ad.
(adet)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
İlçe tanıtımı için basılan CD vb. sayısı (adet)
Veri Yok
Veri Yok
2014
7000 Ad.
Veri Yok
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
35.000,00
35.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
35.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
91
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: Belediyemizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katılan
çocuk ve gençlerin sayısını arttırmak.
3.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası
etkinliklerle, Çukurova ilçesini Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.
Amaç
Hedef
3.1.5: Kültür ve sanat alanında Konser, Tiyatro, Opera, Panel vb. gibi etkinlikler
Performans Hedefi düzenlenecek.
Açıklamalar
Amaç: Kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı sağlamak.
Gerekçe: Kültür ve Sanat alanında düzenlenecek etkinlikler, ilçenin Kültür ve Sanat Merkezi olarak ön
plana çıkmasında önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1 Düzenlenen Etkinlik Sayısı
5
2
5
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2 Etkinlik Ziyaretçi Sayısı
116283
3000
100000
Açıklama: Kaynakların etkin ve verimli kullanıldığının belirlenmesinde belirleyici bir unsur
3 Ziyaretçilerin Etkinliklerden memnuniyeti (%)
90
90
Veri Yok
Açıklama: Stratejik amaç ve hedefin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
50.000,00
50.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
50.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
92
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: Belediyemizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine
katılan çocuk ve gençlerin sayısını arttırmak.
3.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası
etkinliklerle, Çukurova ilçesini Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.
Amaç
Hedef
3.1.6: Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren okulların ihtiyaçlarını
Performans Hedefi karşılama çerçevesinde yardımcı kitaplar ve muhtaç öğrencilere kırtasiye
malzemeleri yardımı yapılacak
Açıklamalar
Amaç: Eğitim gereçleri eksikliğinden doğacak geri kalmaların önüne geçmek .
Gerekçe: İlçede Eğitimin eşit seviyede ilerlemesi açısından önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1 Eğitim gereçleri malzemesi sağlanan kişi sayısı
600
1500
2000
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Eğitim malzemeleri desteklerinden memnuniyet
90
90
Veri Yok
(%)
Açıklama: Kaynakların etkin ve verimli kullanıldığının belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
60.000,00
60.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
60.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
93
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: Belediyemizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katılan
çocuk ve gençlerin sayısını arttırmak.
3.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası
etkinliklerle, Çukurova ilçesini Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.
Amaç
Hedef
3.1.8: İlçede bulunan ilk ve ortaöğretim kurumları ile 19 Mayıs, 23 Nisan ve 29
Performans Hedefi Ekimde düzenlenen kutlamalarında içerisinde yer alan öğrencilere malzeme
desteği sağlanacak.
Açıklamalar
Amaç: ilk ve orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin kültürel faaliyetlere katılımlarını
teşvik etmek.
Gerekçe: ilk ve orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin kültürel faaliyetlere katılımı ve
halkın sosyalleşmesi açısından önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1 Malzeme desteği verilen öğrenci sayısı (adet)
1500
500
2000
Açıklama: Performans Hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
60.000,00
60.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
60.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
94
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: Belediyemizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katılan
çocuk ve gençlerin sayısını arttırmak.
3.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası
etkinliklerle, Çukurova ilçesini Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.
Amaç
Hedef
3.1.9: Halkın kültür, sanat, spor alanında gelişimini sağlamaya yönelik, müzik,
Performans Hedefi resim vb. gibi çeşitli branşlarda sanat kursları düzenlenecek.
Açıklamalar
Amaç: İlçede, ekonomik kalkınmayı sağlayacak koşulları yaratarak halkın yaşam standartlarını
yükseltmek.
Gerekçe: İlçede yaşayan ve Aktif çalışma gruplarında yer alan kişilerin meslek edindirme
kursları ile eğitimlerinin sağlanması ve bir iş sahibi olarak ekonomik faaliyetlere katılımlarının
sağlanması açısından düzenlenecek olan meslek edindirme kursları önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
1
Kurs katılımcı sayısı (adet)
2012
4000
2013
3000
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Kurstan memnuniyet (%)
90
90
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
5000
Veri Yok
2014
30.000,00
30.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
30.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
95
İdare Adı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 3: Belediyemizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katılan
çocuk ve gençlerin sayısını arttırmak.
Hedef
3.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası
etkinliklerle, Çukurova ilçesini Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.
3.1.10: Tüm dersliklerin ve kurs merkezlerinin gerekli araç gereç ve malzeme
Performans Hedefi eksiklikleri giderilecek
Açıklamalar
Amaç: Kurs merkezlerinde düzenlenecek olan eğitimlerin, teknolojik ve fiziksel açıdan eğitim öğretime
elverişli ve uygun hale getirilmesi.
Gerekçe: Kurs merkezlerinde eğitim faaliyetlerinin teknolojik ve fiziksel açıdan uygun koşullarda
düzenlenmesi eğitimin etkinliğinin arttırılmasında önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
Araç ve Malzeme Eksikliği giderilen kurs merkezi
1
5
5
sayısı (adet)
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleştiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2014
7
Kurs Merkezlerinden kursiyerlerin memnuniyeti
90
90
Veri Yok
(%)
Açıklama: Kaynakların etkin ve verimli kullanıldığının belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
40.000,00
40.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
40.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
96
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
(TL)
İdare Adı
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
385.000,00
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
360.350,00
360.350,00
81.650,00
81.650,00
773.000,00
1.158.000,00
Faiz Giderleri
0,00
Cari Transferler
0,00
Sermaye Giderleri
0,00
Sermaye Transferleri
0,00
Borç verme
0,00
Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı Kaynak
Faaliyet Toplamı
385.000,00
1.215.000,00
Döner Sermaye
1.600.000,00
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
385.000,00
1.215.000,00
1.600.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
97
MALİ
HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
98
İdare Adı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 5: Stratejik Yönetim
Hedef
5.1: 2014 yılı sonuna kadar stratejik yönetim ilkelerini eksiksiz
uygulayacak sistemin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
Performans Hedefi 5.1.1: Belediye mevzuatı hakkında personele eğitim verilmesi
Açıklamalar
Amaç: Personelin bilgi birikimini artırmak.
Gerekçe: Belediyemizin yapacağı yatırımlar ve hizmetler için uygulanacak işlemlerde
belediyemiz personelinin “Belediye Mevzuatı” hakkında hakimiyetini artırmak.
Performans Göstergeleri
1 Eğitim ve dokümanlardan memnuniyet (%)
2012
2013
2014
80
80
90
Açıklama: belediye mevzuatı hakkında verilecek eğitimler ve hazırlanacak olan dokümanların
amaca uygun olması önem arz etmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
99
İdare Adı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 5: Stratejik Yönetim
5.1: 2014 yılı sonuna kadar stratejik yönetim ilkelerini eksiksiz uygulayacak
sistemin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
Hedef
5.1.5: İç kontrol standartlarının etkinliğini artırmaya yönelik rehber ve tanıtıcı
Performans Hedefi dokümanlar hazırlanacak
Açıklamalar
Amaç: Tüm birimlerde uygulamaya geçirilecek olan İç Kontrol Sisteminin etkinliğinin sağlanması ve
Personelin
iç
kontrol
standartları
ile
ilgili
bilinçlendirilmesi.
Gerekçe: Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında,
izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve
tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını
amaçlamaktadır.
Performans Göstergeleri
1 İç kontrol eylem planının tamamlanma oranı (%)
2012
2013
2014
Veri Yok
Veri Yok
100
Açıklama: Kamu Kuruluşları iç kontrol standartlarının uygulamaya geçirilmesine yönelik, Yönetim
tarafından onaylanarak yürürlüğe giren İç Kontrol Sistemi Eylem Planında belirtilen faaliyetlerin
tamamlanması gerekmektedir.
2 Rehber ve dokümanlardan memnuniyet (%)
Veri Yok
Veri Yok
60
Açıklama: İç Kontrol Standartlarının birimler tarafından etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacı
ile hazırlanacak olan dokümanların amaca uygun olması önem arz etmektedir.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
40.000,00
40.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
40.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
100
İdare Adı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 1: Mali Yapının Güçlendirilmesi
1.3: 2014 yılı sonuna kadar belediye gelirlerinin tahakkuklarının
tamamının incelenip gerekli düzenlemelerin yapılması.
1.1.1: Kayıtlı olan mükelleflerimizin borçlu olanlarına ödeme emirlerinin
Performans Hedefi
gönderilmesi.
Açıklamalar
Hedef
Amaç: Belediye Vergi gelirlerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve gelirlerde artış
sağlamak.
Gerekçe: Belediye hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında, Yatırımların büyük oranda
Belediye gelirleri ile karşılanması önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
1 Toplam tahsilatın toplam tahakkuka oranı (%)
2012
2013
2014
58
75
80
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesinde önem
arz etmektedir.
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
15.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
15.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
15.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
101
İdare Adı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 1: Mali Yapının Güçlendirilmesi
Hedef
1.4: Stratejik plan ve performans planları ile uyumlu bütçenin
hazırlanmasının sağlanması.
Performans Hedefi
1.4.1: Stratejik plan ve performans planları ile uyumlu bütçenin
hazırlanması.
Açıklamalar
Amaç: Belediyemizin yapacağı yatırımlar ve tüketim kalemlerinde belediyemizin stratejik
plan ve performans planları ile uyumlu bütçenin hazırlamak.
Gerekçe: 5018 sayılı mali yönetimi ve kontrol kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216
Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğine
uygun belediyemiz bütçesi hazırlanmak zorunluluğundadır.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1 Bütçenin gerçekleşme oranı(%)
81
85
90
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesinde
önem arz etmektedir.
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
25.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
25.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
25.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
102
İdare Adı
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 2: Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını
sağlamak
Hedef
2.1: Mevzuata uygun hızlı ve etkin şekilde işleyen bir harcama yönetim
sistemi kurmak.
Performans Hedefi
2.1.1: 2014 yılı sonuna kadar harcama sürecindeki görev ve iş
analizlerini tamamlamak.
Açıklamalar
Amaç: Belediye kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak.
Gerekçe: 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediye Başkanı ve harcama yetkisi verilen
diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Performans Göstergeleri
Personelin harcama sürecindeki görevlerini
1
tamamlayıp kendilerine tebliğ etmek(%)
2012
2013
2014
Veri yok
Veri yok
80
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesinde
önem arz etmektedir.
Ekonomik Kod
2014
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
20.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
103
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı
(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
09
Yedek Ödenek
200.000,00
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamı
3.003.500,00
571.500,00
571.500,00
219.000,00
419.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
12.771.000,00
200.000,00
Genel Toplam
3.003.500,00
1.900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı Kaynak
Faaliyet Toplamı
18.265.000,00
1.900.000,00
12.771.000,00
1.900.000,00
Döner Sermaye
20.365.000,00
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
18.265.000,00
1.900.000,00
20.365.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
104
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
105
İdare Adı
Özel Kalem Md.
Amaç
Stratejik Amaç 3: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyeti
Hedef
3.1: Belediye Faaliyetlerini halka duyurmak amacıyla faaliyetler
gerçekleştirmek, faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını her yıl
artırarak devam ettirmek.
Performans Hedefi
3.1.4: Kamu ve Özel kuruluşların açılış organizasyonlarına ve Sünnet,
Nişan, Düğün vb. gibi özel günlere belediye yönetiminin katılımı
sağlanacak .
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
Açılışı Yapılan Proje Sayısı (adet)
2012
2013
2014
200
250
266
Açıklama Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
600.000,00
600.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
600.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
106
İdare Adı
Özel Kalem Md.
Amaç
Stratejik Amaç 4: Kent Ekonomisinin gelişmesi, istihdam olanaklarının
yaratılmasına katkıda bulunmak.
Hedef
4.1: İstihdamı arttırmaya yönelik imkan yaratmak.
Performans Hedefi
4.1.2: İlçede yaşanan güncel sorunların çözümüne yönelik Hemşerilerin ve
Muhtarların katıldığı toplantılar düzenlenecek
Açıklamalar
Amaç: Hemşerilerin ve Muhtarlar, Katılımcı ve Etkin yönetimin en önemli unsurları arasında yer
almaktadır. Bu neden ile ilgili ilçe'nin sorunlarının çözümünde işbirliği içerisinde olunması Sağlıklı ve
Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanmasında görüş ve önerilerinin alınması ve beklentilerinin belirlenmesi
önem arz etmektedir.
Gerekçe: Muhtarlar ve Vatandaş ile ilişkilerin geliştirilmesi Stratejik Amaç ve Hedefin
gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir.
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Her organizasyon için yapılacak olan harcamalar dikkate alınmış ve
Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.
Performans Göstergeleri
2012
15
2013
20
1 Hemşeri ve muhtar toplantısı sayısı (adet)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
16
2014
340.000,00
340.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
340.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
107
İdare Adı
Özel Kalem Md.
Amaç
Stratejik Amaç 4: Kent Ekonomisinin gelişmesi, istihdam olanaklarının
yaratılmasına katkıda bulunmak.
Hedef
4.1: İstihdamı arttırmaya yönelik imkan yaratmak.
4.1.3: Hizmetlerde, etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmaya yönelik
Performans Hedefi kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sanayici ve iş adamları ile
toplantılar düzenlenecek
Açıklamalar
Amaç: STK, Sanayici ve İş Adamları ve Kamu kuruluşları, Katılımcı ve Etkin yönetimin en önemli
unsurları arasında yer almaktadır. Bu neden ile ilgili kuruluşlara işbirliği içerisinde olunması Sağlıklı ve
Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanmasında görüş ve önerilerinin alınması ve beklentilerinin belirlenmesi
önem arz etmektedir.
Gerekçe: Sivil Toplum kuruluşları, Sanayici ve İş Adamları ve Kamu kuruluşları ile ilişkilerin
geliştirilmesi Stratejik Amaç ve Hedefin gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir.
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Her organizasyon için yapılacak olan harcamalar dikkate alınmış ve
Yaklaşık Maliyet üzerinden toplam maliyetler belirlenmiştir.
Performans Göstergeleri
2012
4
2013
5
1
Düzenlenen Toplantı sayısı (adet)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
7
2014
340.000,00
340.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
340.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
108
İdare Adı
Özel Kalem Md.
Amaç
Stratejik Amaç 4: Kent Ekonomisinin gelişmesi, istihdam olanaklarının
yaratılmasına katkıda bulunmak.
Hedef
4.1: İstihdamı arttırmaya yönelik imkân yaratmak.
Performans Hedefi
4.1.4: Kent Konseyi öneri ve projelerinden uygun bulunacak olanların
hayata geçirilebilmesi için gerekli girişimler yapılacak
Açıklamalar
Amaç: Katılımcı ve Etkin Yönetim ilkeleri doğrultusunda, Kent Konseyinin yerel kalkınmada ön plana
çıkarılması
ve teşvik edilmesi
ve ayni
ve nakdi
yardımlar
ile desteklenmesi
Gerekçe: Kentin gelişmesinde ve yerel kalkınmanın sağlanmasında, Vatandaş, STK ve Kent Konseyi ile
birlikte hareket etmek ve hayata geçirilecek projelerde Katılımcılığı, Dayanışma ve İşbirliğini esas almak,
Katılımcı ve Etkin yönetim açısından önem arz etmektedir.
Maliyet Hesaplama Yöntemi: Belirlenen maliyetlerin hesaplanmasında Kent konseyinin yıl içerisinde
düzenleyeceği toplantılar ve araştırmalar dikkate alınmıştır.
Performans Göstergeleri
2012
2
2013
3
1 Önerilen proje sayısı (adet)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
2
2014
335.000,00
335.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
335.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
109
Özel Kalem Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: Belediyemizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katılan
çocuk ve gençlerin sayısını arttırmak.
3.1: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası
etkinliklerle, Çukurova ilçesini Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.
Amaç
Hedef
3.1.5: Kültür ve sanat alanında Konser, Tiyatro, Opera, Panel vb. gibi etkinlikler
Performans Hedefi düzenlenecek.
Açıklamalar
Amaç: Kent kültür ve sanat hayatının gelişimini sağlayarak kültürel kalkınmayı sağlamak. Gerekçe:
Kültür ve Sanat alanında düzenlenecek etkinlikler, ilçenin Kültür ve Sanat Merkezi olarak ön plana
çıkmasında önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1 Düzenlenen Etkinlik Sayısı
15
20
25
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2 Etkinlik Ziyaretçi Sayısı
20100
30250
Açıklama: Kaynakların etkin ve verimli kullanıldığının belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
700.000,00
700.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
700.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
110
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı
(TL)
Ekonomik Kod
Faaliyet Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamı
768.000,00
01 Personel Giderleri
768.000,00
98.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
2.315.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Genel Toplam
98.000,00
314.000,00
2.629.000,00
0,00
04 Faiz Giderleri
5.000,00
05 Cari Transferler
5.000,00
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2.315.000,00
1.185.000,00
0,00
3.500.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
2.315.000,00
1.185.000,00
0,00
0,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
3.500.000,00
111
PARK VE
BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
112
Park ve Bahçeler Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 1: İlçe sınırları içerisinde altyapı hizmetlerinin çağdaş
yaşamın gerekleriyle uyumlu bir anlayışla etkin ve verimli yürütülmesi
2.1.3: Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin kullanım hatası, bakım
eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
Müdürlük hizmetlerinde kullanılan makine, Araç ve gereçlerin Periyodik
bakım ve onarımı yapılacak.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
Bakım Onarım maliyetlerindeki Azalma (%)
2012
2013
2014
10
10
10
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
150.000,00
150.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
150.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
113
Park ve Bahçeler Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: İlçemizdeki yeşil alanların miktarını dünya
standartlarına çıkartmak.
3.1: 5( Beş ) yıl içerisinde yeşil alan miktarını kişi başına 5 m2'ye
çıkarılması
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
3.1.1: Yapılacak dikim etkinlikleri ve fidan kampanyaları ile çevre bilinci
geliştirilecek dağıtılan fidanlarla ilçemizdeki yeşil doku arttırılacak.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
3,6
2013
3,7
1 Kişi başı yeşil alan miktarı ( m² )
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
3,71
2014
50.000,00
50.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
50.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
114
Park ve Bahçeler Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: İlçemizdeki yeşil alanların miktarını dünya
standartlarına çıkartmak.
3.2: Yaprak bitkilerin sağlığına kavuşturulması ve bulaşmaları önlemek
amacıyla kimyasal mücadele yapmak
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
3.2.1: Park, bahçe, koruluk ve spor komplekslerinin bakım, onarım ve
restorasyonlarını yapmak.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
Bakım Onarım yapılan park bahçe ve tesis
1
131
141
sayısı ( Adet )
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
150
2014
11.080.000,00
11.080.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
11.080.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
115
Park ve Bahçeler Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 7: Türkiye'nin bin yıllık kalkınma hedefleri ve iklim
değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılması
7.2: Park ve bahçelerde basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması ile su
tasarrufunun sağlanması
Amaç
Hedef
Performans Hedefi 7.2.4: Belirlenen park ve bahçelerde basınçlı sulama sistemine geçilmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
Basınçlı Sulama Sistemine Geçilen Park Sayısı
2012
2013
2014
3
3
12
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
200.000,00
200.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
200.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
116
İdare Adı
Park ve Bahçeler Md.
Amaç
Stratejik Amaç 2: 5 Yıl içerisinde ilçemizdeki dinlenme, çocuk parkı ve
spor kompleksi sayısını arttırmak
Hedef
2.1: 5 Yıl içerisinde 10 adet mahalle çocuk parkı ve 2 adet spor
kompleksinin yapılması
Performans Hedefi
2.1.1: İmar planında park olarak belirlenmiş yerler incelenecek ve peyzaj
projeleri hazırlanacak
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
Peyzaj projesi tamamlanan park sayısı ( Adet )
2012
11
2013
10
2014
10
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Projesi Tamamlanan Spor Kompleksi Sayısı
4
2
2
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
117
Park ve Bahçeler Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 2: 5 Yıl içerisinde ilçemizdeki dinlenme, çocuk parkı ve
spor kompleksi sayısını arttırmak
2.1: 5 Yıl içerisinde 10 adet mahalle çocuk parkı ve 2 adet spor
kompleksinin yapılması
Amaç
Hedef
Performans Hedefi 2.1.2: Peyzaj projeleri tamamlanan parkların yapımı
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
15
2013
12
1 Yapımı Tamamlanan Park Sayısı ( Adet )
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2 Vatandaş memnuniyeti (%)
90
90
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
12
90
2014
20.000,00
1.800.000,00
1.820.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
1.820.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
118
Park ve Bahçeler Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: İlçemizdeki yeşil alanların miktarını dünya
standartlarına çıkartmak.
3.2: Yaprak bitkilerin sağlığına kavuşturulması ve bulaşmaları önlemek
amacıyla kimyasal mücadele yapmak
Amaç
Hedef
3.2.1: Park, bahçe, cadde, orta kaldırım ve sokaklarda yer alan ağaç ve
Performans Hedefi ağaççıklarda oluşan hastalık ve zararlı etmenlerle kimyasal mücadele ve
bakım yapmak
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
30
30
10
Kimyasal mücadele yapılan park sayısı ( Adet )
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100.000,00
100.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
119
Park ve Bahçeler Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 7:Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çağdaş hizmetin
verilmesi için müdürlüğün tüm birimlerinin bir arada bulunacağı hizmet
binasının yapılması
7.1: 2014 Yılı sonuna kadar Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet
binasının hizmete açılması.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
7.1.3: 2014 Yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet binasının
yapımına başlanması
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
Hizmet Binası Tamamlanma oranı(%)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
15.000,00
1.000.000,00
1.015.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
1.015.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
120
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
TL
Birim Adı
Ekonomik Kod
Faaliyet Toplamı
01 Personel Giderleri
Bütçe Kaynak İhtiyacı
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
2.019.000,00
2.019.000,00
331.000,00
331.000,00
2.280.000,00
13.915.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
2.800.000,00
06 Sermaye Giderleri
2.800.000,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı Kaynak
11.635.000,00
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
14.435.000,00
4.630.000,00
0,00
19.065.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
14.435.000,00
4.630.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
0,00
0,00
0,00
19.065.000,00
121
RUHSAT VE
DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
122
İdare Adı
Ruhsat ve Denetim Md.
Amaç
Stratejik Amaç 1: Ruhsatlandırma çalışmalarının etkinlik ve verimliliğini
sağlamak
Hedef
1.1: Ruhsatlandırılmasında yasal engel olmayan tüm işyerlerini
ruhsatlandırmak ve ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek.
Performans Hedefi
1.1.2: Gayri sıhhi, sıhhi İşyerleri ve umuma açık istirahat ve Eğlence
yerlerinin ruhsatlandırılması
Açıklamalar
Amaç: İşyerlerinin yasalara uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak.
Gerekçe: Çevre ve İnsan sağlığı açısından, işyerlerinin yasal düzenlemelere uyumluluğunun
sağlanması ve ruhsatsız işyerlerinden ruhsatlandırılabileceklerin ruhsatlandırılması önem arz
etmektedir.
Performans Göstergeleri
1
Verilen ruhsat sayısı (adet)
2012
2013
2014
850
900
1000
Açıklama
Ruhsatlandırma faaliyetlerinin performansının belirlenmesinde önemli bir performans göstergesi
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
24.000,00
24.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
24.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
123
İdare Adı
Ruhsat ve Denetim Md.
Amaç
Stratejik Amaç 1: Ruhsatlandırma çalışmalarının etkinlik ve verimliliğini
sağlamak
Hedef
1.1: Ruhsatlandırılmasında yasal engel olmayan tüm işyerlerini
ruhsatlandırmak ve ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek.
Performans Hedefi 1.1.3: Hafta Tatiline tabi olan işyerlerinin ruhsatlandırılması
Açıklamalar
Amaç: İşyerlerinin yasalara uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak.
Gerekçe: Hafta Tatiline tabi, işyerlerinin yasal düzenlemelere uyumluluğunun sağlanması ve
ruhsatsız işyerlerinden denetlenmesi önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
1
Hafta Tatili Ruhsatı verilen İşyeri Sayısı (adet)
2012
2013
2014
115
150
150
Açıklama
Ruhsatlandırma faaliyetlerinin performansının belirlenmesinde önemli bir performans göstergesi
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
20.000,00
20.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
20.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
124
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
(TL)
Birim Adı
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
01 Personel Giderleri
686. 000,00
686. 000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
127.000,00
127.000,00
18.000,00
62.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
44.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı Kaynak
Faaliyet Toplamı
44.000,00
831.000,00
0,00
875.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
44.000,00
831.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
0,00
0,00
875.000,00
125
SOSYAL
YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
126
İdare Adı
Sosyal Yardım İşleri Md.
Amaç
Stratejik Amaç 2: Salgın Hastalıklarla Mücadele Edilmesi
Hedef
Performans Hedefi
2.1 İlçede vefat eden vatandaşlarımızın defin hizmetlerinin verilmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
Defin Hizmetlerinden Memnuniyet ( %)
2012
2013
2014
90
92
94
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
900.000,00
100.000,00
1.000.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
1.000.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
127
Sosyal Yardım İşleri Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: Belediyemizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katılan
çocuk ve gençlerin sayısını arttırmak.
3.5: Kültür ve sanat alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası
etkinliklerle, Çukurova ilçesini Kültür ve Sanat Merkezi yapmak.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi 3.5.2: İhtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardım sağlanacak
Açıklamalar
Amaç: Yardıma muhtaç ailelerin ekonomik avantajlar sunmak ve kent yaşamı ile bütünleşmelerini
sağlamak.
Gerekçe: İlçede sosyal dengenin sağlanması, yardıma muhtaç ailelerin kent yaşamı ile bütünleşmelerinin
sağlanmasına yönelik yapılacak olan ayni ve nakdi yardımlar önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
2013
1 Ayni yardımı alan aile sayısı (adet)
1300
1350
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleştirilmesinde belirleyici bir unsur
2014
1400
2 Yardımdan memnuniyet (%)
89
91
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleştirilmesinde belirleyici bir unsur
94
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
125.000,00
400.000,00
525.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
525.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
128
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı
TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
01 Personel Giderleri
787.000,00
787.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
135.500,00
135.500,00
377.500,00
1.402.500,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.025.000,00
0,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
400.000,00
400.000,00
06 Sermaye Giderleri
100.000,00
100.000,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Faaliyet Toplamı
1.525.000,00
1.300.000,00
0,00
2.825.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
1.525.000,00
1.300.000,00
0,00
2.825.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
129
TEFTİŞ
KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
130
İdare Adı
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 5: Stratejik Yönetim
Hedef
5.1 Stratejik Yönetim İlkelerini eksiksiz uygulayacak sistemin kurulması ve
sürekliliğinin sağlanması
Performans Hedefi
5.1.6: İç kontrol sisteminin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere iç denetim
faaliyetleri yürütülecek.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1
Gerçekleştirilen İyileştirme Faaliyeti Sayısı
2012
2013
2014
Veri Yok
5
7
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
78.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
14.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
8.000,00
100.000,00
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
100.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
131
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
(TL)
Birim Adı
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
Bütçe Kaynak İhtiyacı
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
78.000,00
78.000,00
14.000,00
14.000,00
8.000,00
8.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
06 Sermaye Giderleri
0,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı Kaynak
Faaliyet Toplamı
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
132
TEMİZLİK
İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
133
Temizlik İşleri Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 2: İlçe sınırları içerisinde altyapı hizmetlerini çağdaş
yaşamın gerekleriyle uyumlu bir anlayışla etkin ve verimli yürütülmesi
2.1: Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin kullanım hatası, bakım
eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.1.3: Makine ve teçhizatların bakım-onarımları yapılacak ve ihtiyaca
bağlı olarak yedek parça stokları oluşturulacak.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
100
2013
100
1 Gerçekleştirilen bakım onarım miktarı (%)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
100
2014
150.000,00
30.000,00
145.000,00
325.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
325.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
134
İdare Adı
Temizlik İşleri Md.
Amaç
Stratejik Amaç 2: Salgın Hastalıklarla Mücadele
Hedef
2.4: Etkin temizlik faaliyetleri ile toplum sağlığını korumak
Performans Hedefi 2.4.1: 2014 yılında Evsel Atıkların toplanması taşınması
Açıklamalar
Amaç: Salgın hastalıklarla mücadele konusunda, evsel atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi
çevre ve insan sağlığı açısından önem arz etmektedir.
Gerekçe: İnsan -Hayvan ve Çevre sağlığının korunmasında evsel atıkların toplanması ve bertaraf
edilmesi önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
265
2013
280
1
Toplanan çöp miktarı (gün/ton)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Çöp toplama hizmetinden memnuniyet (%)
65
75
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
3
Şikayet sayısı (adet)
35
25
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
300
80
15
2014
1.117.000,00
224.500,00
18.150.000,00
650.000,00
20.141.500,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
20.141.500,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
135
İdare Adı
Temizlik İşleri Müd.
Amaç
Stratejik Amaç 2: Salgın Hastalıklarla Mücadele
Hedef
2.4: Etkin temizlik faaliyetleri ile toplum sağlığını korumak
Performans Hedefi
2.4.2: Katı Atık toplamaya yönelik kullanılan Konteynır vb. malzemelerin
bakım ve onarımı
Açıklamalar
Amaç: Salgın hastalıklarla mücadele konusunda, evsel atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi
çevre ve insan sağlığı açısından önem arz etmektedir.
Gerekçe: Evsel atıkların toplanması ve bertaraf edilmesinde kullanılan Çöp toplama ve
Biriktirme malzeme ve ekipmanlarının düzenli olarak bakım onarımlarının yapılması kaynakların
etkili ve verimli kullanılmasında önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
250
2013
300
2014
350
500
500
360
1
Onarımı yapılan Konteynır Sayısı ( Adet )
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Onarımı yapılan Çöpbanat Sayısı ( Adet )
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
30.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
10.000,00
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
150.000,00
190.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
190.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
136
İdare Adı
Temizlik İşleri Md.
Amaç
Stratejik Amaç 2: Salgın Hastalıklarla Mücadele
Hedef
2.4: Etkin temizlik faaliyetleri ile toplum sağlığını korumak
Performans Hedefi
2.4.3: Okul, cami ve pazar yerlerine yönelik genel temizlik hizmetleri
yürütülecek
Açıklamalar
Amaç: Okul, Cami ve Pazaryerlerinin sürekli temizliğinin yapılması ile vatandaş
memnuniyetinin sağlanması
Gerekçe: Belediye Mevzuatı ve Çevre Kanunları çerçevesinde, Çukurova ilçesinde bulunan
Okul, cami ve pazaryerlerinin temizliği İnsan ve Çevre sağlığının korunmasında önem arz
etmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
750
2013
750
2014
750
500
500
500
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
3 Temizlenen pazar yeri sayısı (adet)
700
750
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
750
1 Temizlenen okul sayısı (adet)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Temizlenen ibadet yeri sayısı (adet)
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
150.000,00
30.000,00
250.000,00
430.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
430.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
137
Temizlik İşleri Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 4: Atık yönetimi uygulamalarına uyumun arttırılarak kent
içinde görsel kirliliğin azaltılması
4.1: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşumu amacı ile Belediyemizin
uyguladığı toplama yöntemlerine ilave olarak yeni yöntemler ile Çukurova
ilçesinde yaşayanların atık yönetimi uygulamalarına uyumun artırılarak
kent içinde görsel, çevresel kirliliği azaltmak.
Amaç
Hedef
4.1.3 Müstakil konutların bulunduğu mahallelerde eski çöp
Performans Hedefi konteynırlarının değişimi ve konteynır ihtiyacı olan sokak ve caddelere
yeni çöp konteynırı yerleştirilmesi
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
1000
2013
1000
2014
1000
80
85
90
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
3
Toplanan Evsel Atık Miktarı (%)
100
100
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
100
1
Değiştirilen Konteynır sayısı (adet)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Temizlik hizmetinden memnuniyet (%)
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
08
Sermaye Transferleri
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
150.000,00
30.000,00
140.000,00
320.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
320.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
138
Temizlik İşleri Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 4: Atık yönetimi uygulamalarına uyumun arttırılarak kent
içinde görsel kirliliğin azaltılması
4.2: Katı atıkların yerinde ayrıştırılarak çevre ve ekonomiye yeniden
kazandırılması
Amaç
Hedef
4.2.2: Cam, Plastik, Kâğıt ve Teneke atıklarının atılmasına yönelik uygun
çöp kutularının halka dağıtımı.
Performans Hedefi
Açıklamalar
Söz konusu hedefe ulaşmak için belediyemiz lisanslı firmalarla anlaşmak suretiyle çalışma
yapmaktadır.
Performans Göstergeleri
2012
2013
Cam, Plastik, Kağıt ve Teneke Atıklarının toplanmasına
2000
2500
yönelik ücretsiz dağıtımı yapılan atık kutu sayısı (adet)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
1
2 Toplanan cam, plastik, kağıt, teneke atık miktarı (ton)
840
800
2014
3000
900
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
75.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
15.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
25.000,00
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
115.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
115.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
139
Temizlik İşleri Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 4: Atık yönetimi uygulamalarına uyumun arttırılarak
kent içinde görsel kirliliğin azaltılması
4.2: Katı atıkların yerinde ayrıştırılarak çevre ve ekonomiye yeniden
kazandırılması
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
4.2.3: Cam, Organik atık, Metal vb. yeniden kullanılabilir atık
materyallerin ayrıştırılması konusunda eğitici materyallerin dağıtımı ve
eğitim faaliyeti.
Açıklamalar
Amaç: Çevre ve İnsan sağlığı açısından Çukurova ilçesinde yaşayan halkın bilinçli davranışlar
sergilemesini sağlamak.
Gerekçe: Çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması
maksadıyla belirlenmiştir. Bu sayede kentin doğal ve yerel güzelliği bozulmayacak ve çevremiz
korunmuş olacaktır.toplam iki personel görevlendirilmesi düşünülmüştür
Performans Göstergeleri
1
Eğitici materyal dağıtılan kişi sayısı (adet)
2012
2013
2014
10000
15000
18000
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2
Eğitim gerçekleştirilen okul sayısı (adet)
70
75
80
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
2014
01
Personel Giderleri
75.000,00
02
SGK Devlet Primi Giderleri
15.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
25.000,00
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
115.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
115.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
140
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı
TL
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
09
Yedek Ödenek
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
1.867.000,00
1.867.000,00
374.500,00
374.500,00
18.745.000,00
738.500,00
650.000.00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
Faaliyet Toplamı
19.483.500,00
650.000.00
21.636.500,00
738.500,00
22.375.000,00
21.636.500,00
738.500,00
22.375.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
141
ULAŞIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
142
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İdare Adı
Stratejik Amaç 2: İlçe sınırları içerisinde altyapı hizmetlerini çağdaş
yaşamın gerekleriyle uyumlu bir anlayışla etkin ve verimli yürütülmesi
2.1: Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin kullanım hatası, bakım
eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
2.1.3: Makine, araç ve teçhizatların bakım-onarımları yapılacak ve
ihtiyaca bağlı olarak yedek parça stokları oluşturulacak.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
2013
2014
1
8
7
7
Arıza Duruş Süresi (%)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
80.500,00
80.500,00
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
80.500,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
143
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(TL)
Birim Adı
Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
Faaliyet Toplamı
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
1.613.000,00
1.613.000,00
423.500,00
423.500,00
6.033.000,00
6.113.500,00
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
0,00
05
Cari Transferler
0,00
06
Sermaye Giderleri
0,00
07
Sermaye Transferleri
0,00
08
Borç verme
0,00
09
Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
80.500,00
80.500,00
8.069.500,00
0,00
8.150.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
80.500,00
8.069.500,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
0,00
0,00
8.150.000,00
144
YAPI
KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
145
İdare Adı
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 3: Yerleşme alanları ve bu yerlerdeki yapılaşmaların imar
kanunu ve mevzuata uygun teşekkülünün sağlanması, ruhsatsız bina
yapımının engellenmesi
3.1 2014 yılı sonuna kadar ilçenin imar planlarına uygunluk düzeyini %
70’e çıkarmak
Hedef
Performans Hedefi 3.1.1: 2014 yılında İmar Kanununun 21.maddesi kapsamında ruhsatsız
inşaatların tespitini yapmak ve ruhsatlandırılmasını sağlamak.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
2012
15
2013
9
1 Ruhsatsız olduğu tespit edilen inşaat sayısı(adet)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
2014
-
2
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
02
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
05
Faiz Giderleri
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
10.000,00
60.000,00
70.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
70.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
146
Yapı Kontrol Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: Yerleşme alanları ve bu yerlerdeki yapılaşmaların imar
kanunu ve mevzuata uygun teşekkülünün sağlanması, ruhsatsız bina
yapımının engellenmesi
Amaç
3.1 2014 yılı sonuna kadar ilçenin imar planlarına uygunluk düzeyini %
70’e çıkarmak
Hedef
Performans Hedefi 3.1.2: 2014 yılında Belediyeye ait yol kaldırım veya arsa arazi üzerine
izinsiz olarak inşaat malzemeleri konulmasını önlemek.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri
1 Düzenlenen İşgaliye Tutanak Sayısı (adet)
2012
2013
2014
32
23
-
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
10.000,00
10.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
10.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
147
Yapı Kontrol Md.
İdare Adı
Stratejik Amaç 3: Yerleşme alanları ve bu yerlerdeki yapılaşmaların imar
kanunu ve mevzuata uygun teşekkülünün sağlanması, ruhsatsız bina
yapımının engellenmesi
3.1 2014 yılı sonuna kadar ilçenin imar planlarına uygunluk düzeyini %
70’e çıkarmak
Amaç
Hedef
Performans Hedefi
3.1.3: 2014 yılında yıkım kararı alınmış olan binaların tamamının yıkımı
gerçekleştirilecek
Açıklamalar
Amaç: Kaçak yapılaşmanın önlenmesi
Gerekçe: Planlı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanmasında yıkım kararı alınmış olan
binaların yıkımının gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
1
Yıkılan kaçak yapı sayısı (adet)
2012
2013
2014
8
5
-
Açıklama: Performans hedefinin gerçekleştiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
700.000,00
700.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
700.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
148
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
TL
Birim Adı
Ekonomik Kod
Faaliyet Toplamı
01 Personel Giderleri
Bütçe Kaynak İhtiyacı
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
477.000,00
477.000,00
96.500,00
96.500,00
111.500,00
831.500,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
60.000,00
06 Sermaye Giderleri
60.000,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
720.000,00
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
780.000,00
685.000,00
0,00
1.465.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
780.000,00
685.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
0,00
1.465.000,00
149
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
150
İdare Adı
Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 3: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri
Hedef
3.2:Vatandaşların Belediye ile olan iletişim kanallarını artıracak
yöntemler geliştirmek ve şikayet ve önerilere cevap verme
süresini en aza indirmek.
Performans Hedefi
3.2.2: Bilgi Edinme Kanunu ve ilişkili yönetmelik kapsamında,
vatandaşın bilgi edinme talepleri karşılanacak.
Açıklamalar
Amaç: Belediye hizmetlerinde etkinliğin arttırılması
Gerekçe: Bilgi edinme kanunu ve ilişkili yönetmelikler kapsamında, gerçek ve tüzel kişilerin
bilgi edinme taleplerinin yasal süreler içerisinde karşılanması hizmetlerin etkinliği açısından
önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
1
2012
2013
2014
90
100
100
Bilgi Edinme Hizmetlerinden Memnuniyet (%)
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Bilgi edinme taleplerine cevap verme süresi
2
15
15
(Gün)
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
15
2014
42.000,00
42.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
42.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
151
İdare Adı
Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 5: Stratejik Yönetim
Hedef
5.1: Stratejik Yönetim ilkelerini eksiksiz uygulayacak sistemin kurulması
ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
5.1.7: Kurum içi ve kurum dışı yazışma süreçlerini standartlaştırarak,
Performans Hedefi erişilebilir ve izlenebilir nitelikte evrak dosyalama sistemi uygulamaya
geçirilecek.
Açıklamalar
Amaç: Erişilebilir nitelikte bir evrak dosyalama sisteminin oluşturulması
Gerekçe: Başbakanlık ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya geçirilen
standart dosya planına uygun bir şekilde dosyalama ve arşiv sisteminin kurulması arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
1
Standart dosya planına uygun dosya sayısı
2012
2013
45
45
2014
Açıklama
Performans hedefinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesinde belirleyici bir unsur
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
53.000,00
53.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
53.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
152
İdare Adı
Yazı İşleri Müdürlüğü
Amaç
Stratejik Amaç 6: Şeffaflık ve Katılımcı Belediyeciliğin Geliştirilmesi
Hedef
6.1: Şeffaf yönetimin sağlanması için tüm meclis çalışmalarının içeriğine
halkın ve ilgili kurum ve kuruluşların erişiminin sağlanması
Performans Hedefi
6.1.2: Meclis Karar özetlerini Çukurova Belediyesi internet sitesinde
düzenli yayınlayarak elektronik ortamda erişilebilirliğin sağlanması
Açıklamalar
Amaç: Şeffaflık ve katılımcı belediyeciliğin geliştirilmesi
Gerekçe: Belediye hizmetlerinin geliştirilmesinde halkın, ilgili kurum ve kuruluşlarının katılımı
ve bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.
Performans Göstergeleri
1
Elektronik Ortamda Yayınlanan Meclis Kararları
Sayısı ( Adet )
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2012
2013
2014
88
52
-
2014
60.000,00
60.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
60.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
153
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı
Bütçe Kaynak İhtiyacı
Ekonomik Kod
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
155.000,00
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
1.068.000,00
1.068.000,00
74.000,00
74.000,00
168.000,00
323.000,00
Faiz Giderleri
0,00
Cari Transferler
0,00
Sermaye Giderleri
0,00
Sermaye Transferleri
0,00
Borç verme
0,00
Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı Kaynak
Faaliyet Toplamı
155.000,00
1.310.000,00
0,00
Döner Sermaye
1.465.000,00
Diğer Yurt İçi
0,00
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
155.000,00
1.310.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
0,00
0,00
1.465.000,00
154
ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
155
Zabıta Müdürlüğü
İdare Adı
Stratejik Amaç 2: Belediye Zabıta Hizmetlerini Ulusal Standartlara
Çıkarmak.
2.1: Mevzuatlar doğrultusunda halk sağlığını korumak amacı ile etkin ve
sürdürülebilir denetim sisteminin oluşturulması.
Amaç
Hedef
2.1.1: Kamu Kuruluşları ile işbirliği içerisinde, gayri sıhhi, sıhhi ve umuma
Performans Hedefi açık istirahat ve eğlence yerlerinin mevzuatlara uygunluk denetimleri
yapılacak.
Açıklamalar
Amaç: Halk sağlığını korumak, etkin ve sürdürülebilir denetim sistemini oluşturmak.
Gerekçe: Belediyemizin ve Müdürlüğümüzün uygulamakla yükümlü olduğu mevzuatlar
doğrultusunda, Halk sağlığının korunmasına yönelik yapılacak olan denetimler önem arz
etmektedir.
Performans Göstergeleri
1
Denetim sayısı (adet)
2012
2013
2014
2021
2100
2150
Açıklama
Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin belirlenmesinde önemli bir performans göstergesi.
2
Düzenlenen Tutanak Sayısı (adet)
1201
1100
1150
Açıklama
Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin belirlenmesinde önemli bir performans göstergesi.
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
110.000,00
20.000,00
130.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
130.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
156
Zabıta Müdürlüğü
İdare Adı
Stratejik Amaç 2: Belediye Zabıta Hizmetlerini Ulusal Standartlara
Çıkarmak.
2.3: Mevzuatlar doğrultusunda halk sağlığını korumak amacı ile etkin ve
sürdürülebilir denetim sisteminin oluşturulması.
Amaç
Hedef
2.3.1: Ticari faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde, cadde, sokak, park ve
meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak seyyar satıcı
Performans Hedefi
oluşumlarını ve yaya trafiğini engelleyici nitelikte olan işgaliyeler
önlenecek.
Açıklamalar
Gerekçe: Belediyemizin ve Müdürlüğümüzün uygulamakla yükümlü olduğu mevzuatlar
doğrultusunda, halk sağlığının korunmasına yönelik yapılacak olan denetimler önem arz
etmektedir.
Amaç: Halk sağlığını korumak, etkin ve sürdürülebilir denetim sistemini oluşturmak.
Performans Göstergeleri
1
Düzenlenen Tutanak Sayısı (adet)
2012
2013
2014
220
520
350
205
340
300
Açıklama
İşgallerle ilgili evrak (dilekçe-telefon-CRM-diğer
kurum) sayısı (adet)
Açıklama
2
Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2014
90.000,00
90.000,00
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
90.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
157
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı
(TL)
Ekonomik Kod
Faaliyet Toplamı
01 Personel Giderleri
Bütçe Kaynak İhtiyacı
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
2.589.000,00
2.589.000,00
329.000,00
329.000,00
87.000,00
287.000,00
04 Faiz Giderleri
0,00
05 Cari Transferler
0,00
20.000,00
06 Sermaye Giderleri
20.000,00
07 Sermaye Transferleri
0,00
08 Borç verme
0,00
09 Yedek Ödenek
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı
Kaynak
200.000,00
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
220.000,00
3.005.000,00
0,00
3.225.000,00
Döner Sermaye
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
220.000,00
3.005.000,00
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
0,00
0,00
3.225.000,00
158
IV.MALİ BİLGİLER
İdare Performans Tablosu
ÇUKUROVA BELEDİYESİ
BÜTÇE İÇİ
Faaliyet
Harcama
Birimi
Performans
Hedefi
İdare Adı
1.1.1
S1PH1 1.1.2
Bilgi
İşlem Müd.
TL
S3PH2 3.1.5
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4.1.2
4.1.3
S4PH3
4.2.5
TL
21.000 0,77
21.000
Uygulama Yazılımlarının Bakım,
Destek ve Güncellenmesi
1.050.000
1.050.000
Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerin
Tanıtımı
170.000
170.000
Açılış ve Davetlere Belediye
Yönetiminin katılımı
600.000
600.000
Yazılı ve Görsel Bilgi Bankası
Oluşturma
210.000 0,86
210.000
Halkla İlişkiler ( İstek, Öneri ve
Şikayetler )
20.000
20.000
Halkla İlişkiler ( Bilgi Edinme )
42.000
42.000
180.000
180.000
Bakanlık nezdinde düzenlenecek
seminere personelin katılımının
sağlanması
30.000
30.000
Kanun ve mevzuat hakkında eğitim
20.000
Kitap, CD vb. Rehber dokümanların,
tasarım, basım ve Dağıtımı
Yıllık Periyotta Personele Anket ve
Mülakat Yapmak
26.000
5.000
5.000
100.000
40.000
İç denetim faaliyeti
Yazışma süreçlerini standartlaştırmak
0,77
0,86
0,06
26.000
İç Kontrol Sistemine Yönelik Eğitici
Doküman Hazırlama ve dağıtımı
(%)
20.000
0,06
100.000
Mali
Hizmetler
(%)
E-Belediye Uygulamaları Kapsam
Genişletme
Belediye mevzuatı hakkında eğitim
5.1.7
(%) TL
PAY
20.000
5.1.1
5.1.6
PAY
20.000
Yıl Sonuna Kadar Lisans ve Önlisans
mezunu Personel sayısını Artırmak
5.1.5
PAY
TOPLAM
Kent Bilgi Sisteminin Kurulması
4.3.2
Yazı Teftiş
İşleri Müd.
S5PH4
Basın ve
Yazı
Halkla İliş. İşleri
3.1.4
İnsan
Kay. ve Eği.
3.1.1
Basın ve Özel Basın ve
Halkla İliş. Kalem Halkla İliş.
1.1.9
BÜTÇE
DIŞI
0,21
40.000
100.000
100.000
53.000
53.000
0,21
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
159
ÇUKUROVA BELEDİYESİ
BÜTÇE İÇİ
Faaliyet
Harcama
Birimi
Performans
Hedefi
İdare Adı
1.4.1
S2PH7
2.1.1
2.1.6
3.1.1
S3PH8
S4PH9
Destek
Mali
Hizmetleri Hizmetler
S1PH6 1.1.1
Emlak ve
İstimlak
7.1.3
Meclis Kararlarının Dağıtımı ve
Duyurulması
Hizmet binasının tamamlanması
PAY
(%) TL
(%)
60.000
PAY
TL
1.015.000
0,75
1.015.000
15.000 0,03
15.000
Bütçenin hazırlanması
25.000
25.000
Harcama sürecindeki görev ve iş
analizi
20.000
Mal ve Hizmet Alımlarına Yönelik
Satın alma Faaliyeti
Kamulaştırma
4.1.2
(%)
60.000
Borçlu olan mükelleflere ödeme emri
gönderilmesi
3.2.2
4.1.3
PAY
TOPLAM
0,75
Belediyemizin sahip olduğu gayri
menkuller üzerinde yatırım projeleri
gerçekleştirmek
Özel
Kalem
S6PH5
6.1.2
Park ve Yazı
Mali
Hizmetler Bahçeler İşleri
TL
BÜTÇE
DIŞI
0,33
450.000
20.000
0,03
0,33
450.000
2.010.000
2.010.000
1,42
1,42
20.000
20.000
Hemşerilerin ve muhtarların katıldığı
toplantı düzenlemek
340.000
340.000
Hizmetlerde verimliliği artırmaya
yönelik toplantılar düzenlemek
340.000
0,71
340.000
0,71
Kent Konseyi Sekretarya
4.1.4
Faaliyetleri
335.000
335.000
S1PH10
1.1.2
Ruhsat ve
Denetim
Gayri sıhhi, sıhhi İşyerleri ve
2.1.1
S2PH11
Zabıta
Müdürlüğü
1.1.3
2.4.1
Fen
İşleri
2.3.1
umuma açık istirahat ve Eğlence
yerlerinin ruhsatlandırılması
24.000
Hafta sonuna tabi olan iş yerlerinin
ruhsatlandırılması
20.000
20.000
130.000
130.000
0,03
24.000
0,03
Gayri sıhhi, sıhhi İşyerleri ve
umuma açık istirahat ve Eğlence
yerlerinin denetlenmesi
Seyyar Satıcılar ve Kaldırım İşgalleri
ile Mücadele
Pazar yeri projesinin tamamlanması
3,03
3,03
90.000
90.000
4.100.000
4.100.000
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
160
ÇUKUROVA BELEDİYESİ
BÜTÇE İÇİ
Faaliyet
Harcama
Birimi
Performans
Hedefi
İdare Adı
TL
PAY
PAY
(%) TL
(%)
TOPLAM
PAY
TL
21. Madde Kapsamında Ruhsatsız
İnşaatların Ruhsatlandırılması
70.000
3.1.2
Yol kaldırım veya arsa arazi üzerine
izinsiz olarak inşaat malzemeleri
konulmasını önlemek
10.000
3.1.3
Bina Yıkımı
700.000
700.000
3.1.4
Çukurova Belediyesi aleyhine açılan
dava ve icra takipleri ile Çukurova
Belediyesi
tarafından
açılmış
bulunan dava ve icra takibi
615.000
615.000
6.700.000
6.700.000
1.1.3
1.1.4
2.1.3
2.1.3
S2PH14 2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.2.1
Fen
İşleri
S1PH13 1.1.1
Fen Ulaşım
Temizlik Park ve Çevre
Fen
İşleri Hizmetleri İşleri
Bahçeler Koruma İşleri
1.
Emlak ve İmar ve Hukuk
İstimlak Şehircilik İşleri
Yapı
Kontrol
3.1.1
S3PH12
BÜTÇE
DIŞI
Fen
İşleri
S3PH15 4.1.3
Kentsel
dönüşüm
gerçekleştirilmesi
1/1000
Ölçekli
Uygulaması
(%)
70.000
0,97
10.000
0,97
projesinin
İmar
Planı
1.100.000
5,53
1.100.000
İmar uygulamalarına ilişkin iletişim
10.000
10.000
Sokak bazında tretuvar ve bordür
çalışma planlarının eski ve yeni yol
durumlarına göre değerlendirilmesi
75.000
75.000
Makine ve teçhizatların bakımonarımları yapılacak ve yedek parça
stokları oluşturulacak.
350.000
350.000
Makine ve teçhizatların bakımonarımları yapılacak ve yedek parça
stokları oluşturulacak.
52.000
52.000
5,53
Makine ve teçhizatların bakımonarımları yapılacak ve yedek parça
stokları oluşturulacak.
150.000 14,55
150.000 14,55
Makine ve teçhizatların bakımonarımları yapılacak ve yedek parça
stokları oluşturulacak.
325.000
325.000
Makine ve teçhizatların bakımonarımları yapılacak ve yedek parça
stokları oluşturulacak.
80.500
80.500
19.775.000
19.775.000
Yol Yapımı, Bakım ve Onarımı
Yaya geçitleri, kaldırımlar ve genel
kullanımlı merdivenlerin bedensel
engelli vatandaşlarımızın yaşamını
kolaylaştıracak şekilde yapılması
0,01
20.000
0,01
20.000
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
161
ÇUKUROVA BELEDİYESİ
BÜTÇE İÇİ
Faaliyet
Harcama
Birimi
Performans
Hedefi
İdare Adı
6.1
S1PH17
1.1.1
2.1
2.4.1
S2PH18 2.4.2
Temizlik
İşleri
S6PH16
Sosyal Çevre İmar ve
Yar. İşl. Koruma Şehircilik
TL
3.1.1
Park ve
Bahçeler
2.4.4
Çevre
Koruma
2.4.3
4.1.4
4.2.2
Temizlik
İşleri
4.1.3
Çevre Temizlik
Koruma İşleri
S3PH19 3.2.1
S5PH21 5.1.2
S7PH22 7.2.4
Park ve
Çevre
Bahçeler Koruma
S4PH20 4.2.3
BÜTÇE
DIŞI
PAY
PAY
(%) TL
(%)
TOPLAM
PAY
TL
0,56
0,56
Uygulama imar planlarının nazım
planlara uygun hale getirilmesi
800.000
Sokak Hayvanları ile Mücadele
100.000
100.000
1.000.000
1.000.000
20.141.500
20.141.500
800.000
0,07
Defin Hizmetleri
Evsel Atıkların Toplanması
(%)
0,07
Konteynır bakım ve Onarımı
190.000 15,59
190.000 15,59
Okul, cami ve pazar yerlerine
yönelik genel temizlik faaliyetleri
430.000
430.000
Sivrisinek ile Mücadele
450.000
450.000
50.000
50.000
Fidan Dikimi ve Dağıtımı
Park, bahçe, koruluk ve spor
komplekslerinin bakım, onarım ve
restorasyonu
11.180.000 7,88
11.180.000
Eski çöp konteynırlarının değişimi ve
konteynır ihtiyacı olan sokak ve
caddelere çöp konteynırı
yerleştirilmesi
320.000
320.000
Atık Pillerin kaynağında toplanması
10.000
10.000
Cam, Plastik, Kâğıt ve Teneke
atıklarının atılmasına yönelik uygun
çöp kutularının halka dağıtımı
115.000
115.000
Cam, Organik atık, Metal vb.
yeniden kullanılabilir atık
materyallerin ayrıştırılması
konusunda eğitici materyallerin
dağıtımı ve eğitim faaliyeti.
115.000 0,40
115.000
Bitkisel atık yağlar ile ilgili yaygın
eğitim faaliyetleri
10.000 0,01
10.000
Park ve Bahçelerde Basınçlı sulama
sistemine geçilmesi
200.000 0,14
200.000
7,88
0,40
0,01
0,14
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
162
ÇUKUROVA BELEDİYESİ
BÜTÇE İÇİ
Faaliyet
Harcama
Birimi
Performans
Hedefi
İdare Adı
2.1.1
2.1.2
S2PH23 2.1.2
Fen
Park ve
İşleri Bahçeler
TL
Park Yapımına yönelik
Projelendirme
BÜTÇE
DIŞI
PAY
PAY
(%) TL
(%)
20.000
TOPLAM
PAY
TL
20.000
Park Yapımı
1.820.000
1.820.000
Park Yapımı
4.455.000 4,42
4.455.000
Her Yıl Yaz Döneminde Halk Oyunları
Eğitimi verilmesine Yönelik düzenlemek
40.000
40.000
3.1.2
Satranç turnuvaları, halk oyunları ve
güreş müsabakaları faaliyetlerinin
organize edilmesi
35.000
35.000
3.1.3
Yarışmalarda derece alan öğrencilerin
ödüllendirilmesi
35.000
35.000
3.1.4
İlçe tanıtım faaliyeti
35.000
35.000
3.1.5
Konser, Tiyatro, Opera, Panel vb. gibi
etkinlikler düzenlenecek
50.000
50.000
Konser, Tiyatro, Opera, Panel vb. gibi
etkinlikler düzenlenecek
700.000
700.000
3.1.6
Muhtaç öğrencilere yardımcı kitap ve
kırtasiye malzemesi alımı
60.000
60.000
3.1.8
19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekimde
düzenlenen kutlamalar içerisinde yer
alan öğrencilere malzeme desteği
verilmesi
60.000
60.000
3.1.9
Müzik, resim vb. gibi çeşitli branşlarda
sanat kursları düzenlemek
30.000
30.000
3.1.10
Tüm dersliklerin ve kurs merkezlerinin
gerekli araç gereç ve malzeme
eksiklikleri giderilecek
40.000
40.000
PH25
3.5.2
Özel
Kalem
Kültür ve
Sosyal İşl.
Sosyal
Yar. İşl.
3.1.5
Kültür ve
Sosyal İşl.
3.1.1
S3PH24
İhtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi
yardım
(%)
0,76
0,76
0,37
525.000
4,42
0,37
525.000
PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI
84.730.000 59,46
84.730.000
59,46
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
55.870.000 39,21
55.870.000
39,21
1.900.000
1,33
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI
GENEL TOPLAM
1.900.000
142.500.000
1,33
142.500.000
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
163
ÇUKUROVA BELEDİYESİ
İdare Adı
(TL)
Ekonomik Kod
01 Personel Giderleri
Bütçe Kaynak İhtiyacı
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faaliyet Toplamı
Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar Toplamı
19.931.350,00
22.384.350,00
495.500,00
3.330.650,00
3.826.150,00
49.451.500,00
17.132.000,00
66.583.500,00
1.700.000,00
1.700.000,00
400.000,00
1.005.000,00
1.900.000,00
31.930.000,00
06 Sermaye Giderleri
Genel Toplam
2.453.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
Genel Yönetim Giderleri
Toplamı
3.305.000,00
31.930.000,00
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
12.771.000,00
09 Yedek Ödenek
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
12.771.000,00
84.730.000,00
55.870.000,00
1.900.000,00
142.500.000,00
84.730.000,00
55.870.000,00
1.900.000,00
142.500.000,00
Bütçe Dışı
Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014
164
Download

çukurova belediyesi performans programı 2014