3.1 Hardness • vii
Ön Söz
B
u sekizinci baskıda da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği disiplininin öğrenim amaçları
ve yaklaşımları korunmuştur. Birinci ve öncelikli amaç, birinci sınıfın matematik, kimya
ve fizik derslerini almış olan üniversite öğrencilerine, yeterli düzeyde temel bilgileri sunmaktır. Bunu sağlamak için, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği disiplinine ait bilgilerle ilk
defa karşılaşan öğrenciler için yabancı terimleri tanımlama ve açıklamada, bilinen terminolojinin kullanılmasına çaba sarf edilmiştir.
İkinci amaç, ana fikrin basitten, karmaşığa doğru bir mantık sırasına göre sunulmasıdır. Buna göre her bölüm, bir öncekinin içeriği üzerine inşa edilmiştir.
Üçüncü amaç veya felsefe, kitabın tamamında, üzerinde durulması gereken bir konu veya
kavram için, öğrenciyi başka kaynaklara başvurmak zorunda bırakmadan, konunun tam olarak
anlaşılmasını sağlayacak şekilde yeterli detay ve ölçüde ele alınmasına özen gösterilmesi ve
aynı zamanda konuların çoğunlukla uygulamalı örneklerle desteklenmesidir. İrdelemelerin,
açık ve anlaşılır ve de başlangıç seviyesine uygun olmasına özellikle dikkat edilmiştir.
Kitabın özellikleri arasında yer alan dördüncü amaç ise öğrenme sürecini hızlandırmaktır. Bunun için de aşağıdaki yardımcı ögelerden yararlanılacaktır:
• Yapılan sunumun görselleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla renkli olarak
sunulan sayısız çizim ve fotoğraf
• Öğrencinin her bölümden alması gerekenin ne olduğu üzerine dikkatini yoğunlaştırmak amacıyla verilen öğrenim çıktıları
• Öğrencilerin ilgisini ele alınan konulara çekmek üzere sunulan “Öğrenim
Amaçları” ve “Malzemenin Önemi” kısımları
• Öğrencinin kavramsal seviyede konunun ana fikrini anlayıp anlamadığını test
etmek amacıyla verilen “Kavram Kontrolü” soruları
• Hızlı başvuru amacıyla kenar boşluklarında dikkat çekilen renkli anahtar terimler
ve denklemlere ait notlar
• Öğrencinin kavramları anlaması ve yeteneklerini geliştirmesi için bir zemin hazırlamak üzere tasarlanan bölüm sonu soru ve problemleri
• Öğrencilerin ödevlerini kontrol edebilmeleri için seçilmiş problemlerin cevapları
• Konuların anlaşılmasını kolaylaştırmak için sunulan sözlük, sembol listesi ve kaynaklar
Beşinci amaç, günümüzde çoğu mühendislik öğretim üyesi ve öğrencilerinin temin
edebileceği yeni teknolojileri kullanarak öğretim ve öğrenim sürecini geliştirmektir.
• vii
viii • Ön Söz
Yenİlİkler
Yeni/Gözden Geçirilmiş İçerik
Kitabın bu sekizinci baskısında birçok önemli değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin en
önemlilerinden bir tanesi gözden geçirilmiş ve kapsamı genişletilen bölümlerin yanı sıra,
yeni bazı kısımların kitaba ilave edilmiş olmasıdır. İlave edilen yeni kısımlar/incelenen
konular aşağıdaki gibidir:
• Yarı iletkenlerde yayınma (bkz. 5.6).
• Taşınabilir hafıza (USB) (bkz. 18.15).
• Bölüm 22’de “Malzemenin Önemi” kısmındaki, “Biyo bozunabilir ve Biyo
yenilenebilir Polimerler/Plastikler”.
Yapılan diğer düzeltmeler ve eklemeler aşağıda sıralanmıştır:
• Nanomalzemeler üzerine olan kapsam genişletilmiştir (bkz. 1.5).
• Hegzagonal birim hücrede kristal doğrultuların çizilmesi konusu ve ayrıca üç
indis sisteminden, dört—indis sistemine dönüşüm daha anlaşılır hale getirilmiştir
(bkz. 3.9).
• Titanyum alaşımları konusu genişletilmiştir (bkz. 11.3).
• Seramiklerin sertliği ve sertlik ölçümü gözden geçirilmiş ve konunun kapsamı
genişletilmiştir (bkz. 12.11).
• Cam levha üretimine ait bilgiler güncellenmiştir (bkz. 13.9).
• Manyetik depolama (sabit disk sürücüleri ve manyetik bantlar—bkz. 20.11)
konusu güncellenmiştir.
• Bölüm 22’de “Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Ekonomik, Çevresel ve
Toplumsal Sorunlar”, özellikle de geri dönüşüm ile ilgili olarak bazı küçük
güncellemeler ve iyileştirmeler yapılmıştır.
• Ek C “Seçilmiş Mühendislik Malzemelerinin Maliyet ve Bağıl Maliyetleri”
güncellenmiştir.
• Öğrenciye çalışmalarında daha iyi rehberlik hizmeti sunması için, kapsamı
genişletilen öğrenim çıktılarına cevap görevi gören bölüm sonu özetleri gözden
geçirilmiştir.
• Her bölümün sonunda önemli denklemlere ait denklem özeti tablosu verilmiştir.
• Her bölümün sonunda sembollere ait özet sembol listesi verilmiştir.
• Öğrencilerin ilgisini çekmek ve Malzeme Bilimi hakkında daha fazla bilgi edinme
isteği uyandırmak amacıyla, bölümlerin başlangıç kısımlarında özellikle malzeme
biliminin uygulamaları üzerine yoğunlaşan fotoğraf ve düzenlemelere yer
verilmiştir.
• Hesaplama gerektiren ödevlerin neredeyse tamamı yenilenmiştir.
İşlem/Yapı/Özellik/Performans İlişkileri
Kitapta dikkate alınan yeni bir konu, çelik alaşımları, cam-seramik, polimer elyaf ve silisyum yarı iletkenler olmak üzere dört farklı malzeme için işlem, yapı, özellik ve performans
bileşenleri arasındaki ilişkilerin kurulmasıdır. Bu kurgunun ana hatları, konuların bölümlere göre dağılımını gösteren çizelgenin verildiği Bölüm 1 (bkz. 1.7)’de özetlenmiştir. Bu
çizelgeye ait notların bulunduğu bölüm alt başlıklarında, dört malzeme türünün her biri
için işlem, yapı, özellik ve performans ilişkilerinin ele alındığı kısımlar belirtilmektedir.
Ön Söz • ix
Ele alınan bu konular, her bölümün başlangıcındaki “Öğrenim Amaçları” kısmında
tanıtılmış ve ayrıca buna konu ilişkisi diyagramlarıyla birlikte bölüm sonu özetleri de dahil
edilmiştir.
Sonuç olarak, yukarıda sözü edilen dört malzeme için bölümün sonunda, konu dağılım çizelgesinin son ögesini oluşturan işlem, yapı, özellik ve performans özeti kısmı yer
almaktadır.
Bu Baskı Tüm Bölümleri Kapsamakta
Önceki baskının beş bölümü sadece elektronik olarak temin edilebiliyordu; bu baskı ise
bütün bölümleri içine almaktadır.
Örnek İncelemeler
Önceki baskılarda, “Malzeme Seçimi ve Tasarım Konuları” Bölüm 22 olarak, bir dizi
örnek incelemelerinden oluşmaktaydı. Bunlara, kitabın web sitesinde (Öğrenci Rehberi
Sitesi) örnek incelemeler kütüphanesi, www.nobelyayin.com/malzeme/callister sitesinden
ulaşılabilmektedir. Bu kütüphane aşağıdaki örnek inceleme konularını içermektedir:
•
•
•
•
•
•
Burulmaya Zorlanan Silindirik Bir Mil İçin Malzeme Seçimi
Otomobil Supap Yayı
Bir Otomobilin Arka Aks Hasarı
Yapay Tüm Kalça Protezi Kimyasallara Karşı Koruyucu Giysiler
Entegre Devre Paketleri İçin Malzemeler
Gerİ Bİldİrİm
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği eğitim camiasındaki öğretim üyelerinin ve öğrencilerin
ihtiyaçlarını karşılama hassasiyetiyle sizlerden sekizinci baskı hakkındaki değerlendirmelerinizi mutlaka bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz. Bu konuda, yorum, öneri ve eleştirilerinizi aşağıdaki adresten e-posta ile yazarlara gönderebilirsiniz: [email protected]
x • Ön Söz
Teşekkürler
Kitabın öğretme ve öğrenme aracı olarak, nasıl daha etkin hale getirilebileceği konusunda
katkı sağlayan, isimleri burada sayılamayacak kadar fazla olan öğretim elemanı ve öğrencilere yardımlarından dolayı en içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz.
Kitabın toplayacağı beğeni, baskıda katkıları bulunan kişilerin çalışmalarının bir
ürünüdür. Kent State Üniversitesi’nden Michael Salkind’e bazı bölümlerdeki önemli
malzemelerin güncellenmesi ve örneklerin iyileştirmesindeki yardımlarından dolayı
özellikle teşekkürü bir borç biliriz. Değerli katkılarından dolayı aşağıdaki öğretim üyesi
ve araştırmacılara ayrıca şükranlarımızı sunarız.
Arvind Agarwal
Sayavur I. Bakhtiyarov
Prabhakar Bandaru
Valery Bliznyuk
Suzette R. Burckhard
Stephen J. Burns
Audrey Butler
Matthew Cavalli
Alexis G. Clare
Stacy Gleixner
Ginette Guinois
Richard A. Jensen
Bob Jones
Molly Kennedy
Kathleen Kitto
Chuck Kozlowski
Masoud Naghedolfeizi
Todd Palmer
Oscar J. Parales-Perez
Bob Philipps
Don Rasmussen
Sandie Rawnsley
Wynn A. Ray
Hans J. Richter
Joe Smith
Jeffrey J. Swab
Cindy Waters
Yaroslava G. Yingling
Florida International University
New Mexico Institute of Mining and Technology
University of California-San Diego
Western Michigan University
South Dakota State University
University of Rochester
University of Iowa
University of North Dakota
Alfred University
San José State University
Dubois Agrinovation
Hofstra University
University of Texas, Pan American
Clemson University
Western Washington University
University of Iowa
Fort Valley State University
Penn State University
University of Puerto Rico at Mayaguez
Fujifilm USA
Clarkson University
Murdoch University
San José State University
Seagate Recording Media
Black Diamond Equipment
U.S. Military Academy
North Carolina Agricultural and Technical State University
North Carolina State University
Bu baskıya yapmış olduğu yardım ve rehberliği için sponsor editör Jennifer Welter’e
de ayrıca teşekkürü bir borç biliriz.
Son olarak, katkıları hiç de az olmayan, sürekli teşvik ve desteklerini gördüğümüz,
ailelerimize ve arkadaşlarımıza derinden ve içtenlikle şükranlarımızı sunarız.
William D. Callister, Jr.
David G. Rethwisch
Türkçe Baskıya Ön Söz
Ç
evirisi yapılan bu kitabın en önemli özelliği, konuların ele alınışında izlemiş olduğu pedagojik yaklaşımdır. Bu kitabın kendi alanında ciddi bir bilgi kaynağı oluşturacağı ve
Türkçe literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Kitabın çevirisinde, teknik terimlerin mevcut mühendislik eğitiminde kabul görmüş
olan karşılıklarının kullanılması ve çevirinin özgünlükten uzaklaşmadan, serbest bir şekilde yapılması için çaba sarf edilmiştir.
Çeviri çalışmaları yoğun bir şekilde yaklaşık bir yıl sürmüştür. Kitabın tıpkı orijinalindeki gibi basılmasını sağlayan Nobel Akademik Yayıncılığa ve katkılarından dolayı
meslektaşlarımız Prof. Dr. S. Zeytin, Doç. Dr. İ. Özbek, Doç. Dr. H. Yaşar, Doç. Dr. T.
Engin ve Yrd. Doç. Dr. C. G. Güleryüz Parasız’a ve son olarak bizleri sabır ve anlayışlarıyla destekleyen ailelerimize teşekkürü bir borç biliriz.
Kitabın çevirisinde gösterilen özene rağmen, bir takım hataların bulunması muhtemeldir, bu konuda uzman meslektaşlarımızın ve diğer okuyucuların eleştiri ve katkılarını
içtenlikle bekliyoruz.
Kitabın öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza faydalı olması dileğiyle...
Editör ve Çevirmenler
• xi
Download

Ön Söz