ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
İçindekiler
Önsöz
Üye
Menejerler ve Liderler
Önce ekip ve kota bilgisi
Bronz Menejerler
Gümüş Menejer
Altın Menejer
Platin Menejer
Direktörler
Zümrüt Lider
Elmas Lider
Yakut Lider
Safir Lider
www.orgatem.com
ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
ÖN SÖZ
Değerli Orgatem mensubu arkadaşım;
Hepimizce bilinen çok kesin bir gerçektir ki, tek başımıza yapmadığımız yani başkalarını da
ilgilendiren tüm iş ve ilişkiler, mutlaka bazı düzenlemeler içinde yapılmaktadır. Yaşadığımız toplum
içinde de, bize uymamızı emreden örf ve adetler, gelenekler, resmi yasalar ve dini kurallar vardır.
Yine hepimizce malumdur ki, her türlü kural ve kaideler, düzeni sağlamak, adaleti sağlamak,
haksızlıklara, kargaşaya engel olmak için konulur. Kuralların olmadığı veya kurallara uyulmadığı
yerlerde, düzen sağlamak asla mümkün değildir. Hatta kuralların olması da yetmez, bu kurallara
uyulup uyulmadığı da denetlenmelidir. Kurallar yoksa veya uyulmuyorsa veya denetlenmiyorsa,
kargaşa olur, anarşi olur, terör olur. Ticari piyasada kurallara uyulmadığı için veya denetlenmediği
için vatandaşın cebinden fazla parasını alan fiyat anarşisini örnek gösterebiliriz. Yine aynı şekilde
kurallara uyulmadığı veya yeterince denetlenmediği için sevdiklerimizin canını alan trafik terörünü
de örnek olarak verebiliriz.
Bir adım daha ileri giderek şu söylenebilir; Kuralların olması da, denetlenmesi de yetmez.
Kurallara uyan insanların hak ve menfaatlerini korumak için, uymayanlara haksız kazanç
sağlamamak gerekir. Bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek, yanlış iş yapanların,
başkalarının hak ve menfaatlerine, az ya da çok zarar verenlerin, sonunda kazançlı çıkmaması
gerekir. Bu şekilde yapılmazsa, hata yapılmasına, suç işlenmesine göz yumulursa, düzen ve adalet
sağlanamaz, hiç kimse kendisini güven içinde hissedemez.
Bu düzen ve uygulamalar içinde, en kötüsü, en tehlikelisi de, "hem suçlu hem güçlü"
durumda olanlardır. Yani hata yapanların, hatalarını kabul etmemeleri, hak ettikleri sonucu değil,
hak etmedikleri sonucu istemeleridir.
Bu cümleden hareketle, dünyadaki "içinde insan faktörü olan" bütün Organizasyonlar ve
sistemler, önceden hazırlanmış bir kurallar dizisi ile yönetilir ve denetlenir. Bu ana kurallar, sistem
içinde yer alan herkes için geçerlidir. Kim olursa olsun, konumu ne olursa olsun, kurallara ve
sisteme uymak zorundadır. Uymayanlar kazanamaz. Kazanmamaları da, sistemin sigortasıdır.
Yukarda yazılanlar doğru ise yani siz de bu şekilde düşünüyorsanız o halde Orgatemde
olmanız sizin için doğru bir seçimdir. "Organizasyon Sistem Rehberi" olarak adlandırdığımız bu
bölümde, Orgatem içindeki her türlü kural ve prosedürler açıkça izah edilecek, herkesin görev, hak
ve menfaatleri belirtilecektir.
Tüm arkadaşlarımızın, tüm kurallara uygun davranması dileği ile...
Mehmet Akyel
Orgatem Gn. Koord.
www.orgatem.com
ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
ÜYE :
Organizasyonumuzun en alt birimi ve başlangıç basamağıdır. Sadece ürün siparişi veren,
hiçbir üye kaydetmemiş olan kişidir. Kendisini üye olarak kaydedenin ekibindedir. Ferdi olarak
verdiği siparişlerden, iskonto ve promosyonlar kazanır. Siparişleri ne kadar çok olursa olsun, üye
kaydetmediği için, yani ekibi olmadığı için, ayrıca prim kazancı olmaz.
Üye iskontosu %25 dir. Sadece ilk siparişinde bu iskontonun yarısı kendisine, diğer yarısı da
kendisini kaydedene, "üye kayıt primi" olarak verilir. Yani üyeye, sadece ilk siparişinde %12,5
iskonto, diğer tüm siparişlerinde % 25 iskonto yapılır.
Üye, ilk siparişini en az 100 TL. ödeme yapacak kadar verir. Ürünlerini kargo ile istiyorsa,
kargo için ödediği ücret, bu 100 TL. ye dahil değildir. Yani üye ilk siparişinde, kargo ücreti hariç, en
az 100 TL. ödeme yapar. Ondan sonraki tüm siparişlerini istediği kadar verebilir.
Üyenin ilk siparişinden sonra Aktiflik barajı, en az 50 TL. ödeme yapılan bir sipariştir. Üye bu
siparişinin teslimini kargo ile istiyorsa, kargo ücreti, ödenecek olan tutara eklenir. İçinde bulunduğu
ayda, 50 TL. den daha az ödemesi olan üye, o ay "Aktif üye" olarak kabul edilmez.
3 aydan daha fazla süre aktif olmayan üye uyarılır. 6 aydan daha uzun süre aktif olmayan bir
üye, "Pasif üye" olarak adlandırılır ve kendilerine bazı bilgi mesajları gönderilmez. Kendisi, bağlı
olduğu üst menejerinden veya şirket merkezinden telefon ile (veya internet aracılığı ile) bilgi alabilir.
Bunu da yapmıyorsa, kampanya ve diğer promosyonlar hakkında bilgi sahibi olamaz.
12 aydan daha uzun süre aktif olmayan bir üye, son defa olarak bir cep mesajla uyarılır. Aktif
olması, aksi halde kaydının silineceği kendisine bildirilir. Bu mesajdan sonra kendi talebi ile, üst
menejerinin talebi ile veya şirket uygun gördüğünde kaydı silinebilir. Kaydı silinen bir üyenin,
kendisine bağlı üyeleri varsa, bu üyeler de otomatik olarak bir üst kademeye bağlanır. Kaydı silinen
bir üye tekrar kayıt olmak isterse, kendisini tekrar kaydeden kişiye bağlı olarak ve yeni bir üye
olarak kayıt olabilir. Eski üyeleri varsa, kendisine tekrar bağlanmaz. Tamamen yeni bir kod
numarası ile, yeni üye prosedürü aynen uygulanır.
Pasif durumda olan üye, daha önceki üstün performansından dolayı başarı tablolarında yer
almakta ise ve kendisi kaydının silinmesini talep etmiyorsa, listelerden düşünceye kadar kaydı
silinmeyebilir. Bu durum, geçmişinde başarılar olan üyelere, belki biraz daha zaman kazandırmak
için bir vefa yaklaşımıdır.
Mehmet Akyel
Orgatem Gn. Koord.
www.orgatem.com
ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
MENEJERLER VE LİDERLER:
Satış ve Hizmet Organizasyonumuzun yapısı, hiyerarşik bir düzende ve orantılı olarak
büyüyen kademeler şeklindedir. Bu yapı, herkese fırsat eşitliği bakımından ve diğer tüm kurallar
bakımından çok uzun yıllardır bilinen kullanılan bir yapıdır.
Tüm kademelerde bulunan Menejer ve Liderlerin, kendi ekip çapları ile orantılı olarak kazanç
sağlama imkanları da eşittir. Burada eşit olmayan sadece ve sadece kişilerin kendi gayret ve
becerileridir. Çok aktif ve çok başarılı olanların, daha fazla kazanacağı hepimizin malumudur.
Orgatem, üyelerine, Menejer ve Liderlerine daima en doğru ve en süratli bilgi ve hizmeti
sunmaktadır. Asla unutulmaması gereken bir husus şudur; Emek verilmeden, sabır ve gayretle
zorluklar aşılmadan, büyümek olmaz. Olsa bile kalıcı olmaz. Amaç sürdürülebilir bir büyümeyi,
güvenilir bir kazancı daima sağlamaktır. Profesyonellik de budur.
Organizasyon yönetim kademeleri ve kazanç planı aşağıda olduğu gibidir:
Liderler ve prim kazançları:
Safir Lider
% 33
Yakut Lider
% 31
Elmas Lider
% 29
Zümrüt Lider
% 27
Direktör (Müdür)
% 25 4 adet Menejerin ve 4 adet Liderin tam ortasında bir konumdur.
Menejerler ve prim kazançları:
Platin
% 20
Altın
% 15
Gümüş
% 10
Bronz
% 5
Her basamağın hak ve yükümlülükleri, diğer sayfalarda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Tüm
arkadaşlarımızın en üst kademelerde görev yapmalarını ve daima çok kazanmalarını dileriz.
Mehmet Akyel
Orgatem Gn. Koord.
www.orgatem.com
ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
ÖNCE EKİP VE KOTA BİLGİSİ:
Tüm menejerlik, Müdürlük ve Liderlik kazançlarını ilgilendiren en önemli konu, yönetim
sisteminin çok iyi anlaşılmasıdır. Eksik veya yanlış bilgi edinmiş arkadaşlarımız, daha sonraları bazı
haklarını kaybettiklerini zannedip üzülebilirler. Bunun olmasını elbette hiçbirimiz arzu etmeyiz. Öyle
ise bu konu gerçekten iyi anlaşılmalıdır.
Kendisi aktif olan ve kendisinden hariç 1 tek üye aktif etmiş olan kişi menejerliğe ilk adımını
atmış demektir. Yani artık her ay prim kazanma imkanı var demektir. Fakat Menejerlik primleri bazı
parametrelerin yerine gelmesi durumunda kazanılır. Sırası ile inceleyecek olursak;
1. Parametre:
Kendiniz, prim alacağınız kademenin gerektirdiği kadar aktif olmanız gerekir.
Menejerlerin Aktif olma barajları her menejerin sayfasında ayrı ayrı belirtilmiştir. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, "Net Ciro" üzerinden hesaplamaktır. "Net Ciro", iskonto düşüldükten
sonra kalan rakamdır. Yani menejer aktiflik barajınız, ürünleri alış fiyatınız üzerinden hesaplanır. Ek
ürünler (aparat, katalog, kargo ücreti, vs.) bu kapsama girmez.
2. Parametre:
Ekibinizde, içinde bulunduğunuz ayda, Aktif olan üye sayınızdır. Olması gereken Aktif üye
barajları ve Aktif üye sayıları, mümkün olabildiğince düşük tutulmuştur. Aslında, istikrarlı bir kazanç
için, istenenden çok daha fazla üye yapılması menejerin menfaatinedir. Zaten, öyle olduğu zaman
içinde görülecek ve öyle de yapılacaktır.
3. Parametre:
Kendinizin ve ekibinizdeki tüm üyelerin, toplam "Net Ciro" barajıdır. Alt ekibinizde kim varsa
bu toplama girer. Kendinizin, üyelerinizin ve üyelerinizin üyelerinin yaptıkları Net Cirolar da, bu
ciroya dahildir. Menejerlik prim kademelerinde, alt ekiplerde sadece toplam kişi sayısı aranır. Alt
ekibinizde, kim kimin üyesi olursa olsun fark etmez. Ekipler arasındaki üye sayılarındaki eşitsizlikler
ve dengesizlikler varsa, bu durum prim almanızı engellemez.
Yeni başlayan arkadaşlarımıza genel bir bilgi ve tavsiye olarak; Alt kadronuzdaki tüm
ekiplerinizi, öncelikle doğrudan kendinize bağlı çok sayıda üyelerden oluşturunuz. Kendinize
doğrudan bağlı bu üyelere "First Line" veya "1. derinlik" denilir. Onların ekipleri oluşmaya
başladığında da mümkün olduğunca dengeli alt ekipler kurmanız, kazancınızı olumlu yönde
etkileyecektir. Çok kazanmak için, alt ekibinizdeki üye ve menejerlerin sayısı çok olmalıdır ve
onlardan en az 1 basamak üstten prim almalısınız.
Mehmet Akyel
Orgatem Gn. Koord.
www.orgatem.com
ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
BRONZ MENEJERLER:
Bronz menejer (Asistan Menejer) olabilmek ve yapılmış ödemelerden ekip toplamında % 5
prim dilimine yükselebilmek için, ay kapandığında aşağıdaki 3 şartın yerine gelmiş olması gerekir.
Aşağıdaki sipariş rakamları "Brüt ciro" değil, "Net ciro" dur.
1. Menejerin kendisi aktif olmalıdır.
(Bronz menejerin aktifliği en az 100 TL. "Net Ciro" su olan bir sipariştir.)
2. Ekibinde, kendisinden başka en az 1 adet aktif üye olmalıdır.
(Üyenin aktifliği, ilk siparişi ise 100 TL. , değilse en az 50 TL."Net Ciro" su olan bir sipariştir.)
3. Kendisi ve ekibi ile birlikte toplam 500 TL. "Net Ciro" barajını geçmiş olmalıdır.
(Kendisi dahil tüm ekibinin, en az 500 TL. ve üzerinde toplam ödeme yapılmış olan siparişleridir.)
Ay kapandığında bu 3 şart oluştu ise, bu üye Bronz Menejer kariyerine yani % 5 prim dilimine
yükselir. Bu durum bir kariyer yükselişidir. Menejerliği devam ettiği sürece, artık bu kariyerin altına
düşmeyecektir. Daha sonraki tüm aylarda, kendi siparişlerini verirken, % 25 iskonto ile birlikte,
ayrıca "Net ciro" üzerinden % 5 primi de peşin olarak ödemesinden düşülür.
Mehmet Akyel
Orgatem Gn. Koord.
www.orgatem.com
ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
GÜMÜŞ MENEJERLER:
Gümüş menejer olabilmek ve yapılmış ödemelerden ekip toplamında % 10 prim dilimine
yükselebilmek için, ay kapandığında aşağıdaki 3 şartın yerine gelmiş olması gerekir. Aşağıdaki
sipariş rakamları "Brüt ciro" değil, "Net ciro" dur.
1. Menejerin kendisi aktif olmalıdır.
(Gümüş menejerin aktifliği en az 100 TL. "Net Ciro" su olan bir sipariştir.)
2. Ekibinde, kendisinden başka en az 2 adet aktif üye olmalıdır.
(Üyenin aktifliği, ilk siparişi ise 100 TL. , değilse en az 50 TL."Net Ciro" su olan bir sipariştir.)
3. Kendisi ve ekibi ile birlikte toplam 1.000 TL. "Net Ciro" barajını geçmiş olmalıdır.
(Kendisi dahil tüm ekibinin, en az 1.000 TL. ve üzerinde toplam ödeme yapılmış olan siparişleridir.)
Ay kapandığında bu 3 şart oluştu ise, bu üye Gümüş Menejer kariyerine yani % 10 prim
dilimine yükselir. Bu durum bir kariyer yükselişidir. Menejerliği devam ettiği sürece, artık bu
kariyerin altına düşmeyecektir. Daha sonraki tüm aylarda, kendi siparişlerini verirken, % 25 iskonto
ile birlikte, ayrıca "Net ciro" üzerinden % 10 primi de peşin olarak ödemesinden düşülür.
Mehmet Akyel
Orgatem Gn. Koord.
www.orgatem.com
ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
ALTIN MENEJERLER:
Altın menejer olabilmek ve yapılmış ödemelerden ekip toplamında % 15 prim dilimine
yükselebilmek için, ay kapandığında aşağıdaki 3 şartın yerine gelmiş olması gerekir. Aşağıdaki
sipariş rakamları "Brüt ciro" değil, "Net ciro" dur.
1. Menejerin kendisi aktif olmalıdır.
(Altın menejerin aktifliği en az 150 TL. "Net Ciro" su olan bir sipariştir.)
2. Ekibinde, kendisinden başka en az 4 adet aktif üye olmalıdır.
(Üyenin aktifliği, ilk siparişi ise 100 TL. , değilse en az 50 TL."Net Ciro" su olan bir sipariştir.)
3. Kendisi ve ekibi ile birlikte toplam 2.000 TL. "Net Ciro" barajını geçmiş olmalıdır.
(Kendisi dahil tüm ekibinin, en az 2.000 TL. ve üzerinde toplam ödeme yapılmış olan siparişleridir.)
Ay kapandığında bu 3 şart oluştu ise, bu üye Altın Menejer kariyerine yani % 15 prim dilimine
yükselir. Bu durum bir kariyer yükselişidir. Menejerliği devam ettiği sürece, artık bu kariyerin altına
düşmeyecektir. Daha sonraki tüm aylarda, kendi siparişlerini verirken, % 25 iskonto ile birlikte,
ayrıca "Net ciro" üzerinden % 15 primi de peşin olarak ödemesinden düşülür.
Mehmet Akyel
Orgatem Gn. Koord.
www.orgatem.com
ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
PLATİN MENEJERLER:
Platin menejer olabilmek ve yapılmış ödemelerden ekip toplamında % 20 prim dilimine
yükselebilmek için, ay kapandığında aşağıdaki 3 şartın yerine gelmiş olması gerekir. Aşağıdaki
sipariş rakamları "Brüt ciro" değil, "Net ciro" dur.
1. Menejerin kendisi aktif olmalıdır.
(Platin menejerin aktifliği en az 200 TL. "Net Ciro" su olan bir sipariştir.)
2. Ekibinde, kendisinden başka en az 8 adet aktif üye olmalıdır.
(Üyenin aktifliği, ilk siparişi ise 100 TL. , değilse en az 50 TL."Net Ciro" su olan bir sipariştir.)
3. Kendisi ve ekibi ile birlikte toplam 4.000 TL. "Net Ciro" barajını geçmiş olmalıdır.
(Kendisi dahil tüm ekibinin, en az 4.000 TL. ve üzerinde toplam ödeme yapılmış olan siparişleridir.)
Ay kapandığında bu 3 şart oluştu ise, bu üye Platin Menejer kariyerine yani % 20 prim dilimine
yükselir. Bu durum bir kariyer yükselişidir. Menejerliği devam ettiği sürece, artık bu kariyerin altına
düşmeyecektir. Daha sonraki tüm aylarda, kendi siparişlerini verirken, % 25 iskonto ile birlikte,
ayrıca "Net ciro" üzerinden % 20 primi de peşin olarak ödemesinden düşülür.
Mehmet Akyel
Orgatem Gn. Koord.
www.orgatem.com
ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
DİREKTÖRLER (MÜDÜRLER):
Direktör olabilmek ve yapılmış ödemelerden ekip toplamında % 25 prim dilimine
yükselebilmek için, ay kapandığında aşağıdaki 3 şartın yerine gelmiş olması gerekir. Aşağıdaki
sipariş rakamları "Brüt ciro" değil, "Net ciro" dur.
1. Menejerin kendisi aktif olmalıdır.
(Direktörün aktifliği en az 250 TL. "Net Ciro" su olan bir sipariştir.)
2. Ekibinde, kendisinden başka en az 16 adet aktif üye olmalıdır.
(Üyenin aktifliği, ilk siparişi ise 100 TL. , değilse en az 50 TL."Net Ciro" su olan bir sipariştir.)
3. Kendisi ve ekibi ile birlikte toplam 8.000 TL. "Net Ciro" barajını geçmiş olmalıdır.
(Kendisi dahil tüm ekibinin, en az 8.000 TL. ve üzerinde toplam ödeme yapılmış olan siparişleridir.)
Ay kapandığında bu 3 şart oluştu ise, bu üye Direktör (Müdür) kariyerine yani % 25 prim
dilimine yükselir. Bu durum bir kariyer yükselişidir. Menejerliği devam ettiği sürece, artık bu
kariyerin altına düşmeyecektir. Daha sonraki tüm aylarda, kendi siparişlerini verirken, % 25 iskonto
ile birlikte, ayrıca "Net ciro" üzerinden % 25 primi de peşin olarak ödemesinden düşülür.
Mehmet Akyel
Orgatem Gn. Koord.
www.orgatem.com
Download

www.orgatem.com İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler 2. Önsöz 3. Üye 4