Kalite
Güven
Başarı...
HAKKIMIZDA
Artan nüfus popülasyonuna ve gelişen endüstriye paralel olarak, doğaya ve
çevreye verilen kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Günümüzde
çevre kirliliği etkilerinin artması ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde
yarattığı olumsuz sonuçlar nedeni ile çevre kirliliği önlenmesi ve bu yönde yapılması gereken çalışmalara verilen önem artmıştır.
Denetim Mühendislik olarak, alanında uzman kadrosuyla çevre izin ve lisansları,
atık yönetimi ve atıksu arıtma sistemleri taahhüt, danışmanlık ve tesis işletmeciliği hizmeti vererek, çevreye olan zararı en aza indirgemenin bizim de sorumluluğumuzda olduğunun bilincindeyiz ve uyguladığımız çözümlerle bu yolda emin
adımlarla ilerlemekteyiz.
Bugünden sonra da ilkelerimizden taviz vermeden kaliteli, dürüst ve kendini
yenileyen iş anlayışımızla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz…
NEDEN CEVRE DANISMANLIK HİZMETİ ALINMALI?
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’in EK-1 ve EK-2
listesinde yer alan ve/veya faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan firmalar; Çevre
Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izin/lisans uygulamalarına ve
çevre denetimlerine tabidirler.
Çevre Danışmanlık Hizmeti;
• İşletmelerin faaliyetlerini mevzuata uygunluğunu ve alınan tedbirlerin etkili olarak
uygulanıp uygulanmadığını denetleyen,
• Tesis içi aylık incelemeler yapan,
• Yıllık iç tetkik ve çevre eğitim programları düzenleyen,
• İşletme adına çevre izin ve lisans belgeleri için yapılan başvuru işlemlerinin takip
edilmesini ve yapılan takibin teknik bilgi, belge ve raporlarının mevzuata uygunluğunu
sağlayan,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının
sunduğu hizmete denir.
FAALİYET ALANLARIMIZ
•
•
•
•
Çevre İzin ve Lisanların Alınması
DKKR / GSM Ruhsat İşlemleri
Atık Yönetimi
Atıksu Arıtma Sistemleri Projelendirilmesi ve İşletilmesi
2
CEVRE İZİN VE LİSANS
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan İzin
ve Lisanslar
ÇEVRE İZİNLERİ :
•
•
•
•
•
Emisyon İzni
Gürültü Kontrolü İzni
Atıksu Deşarjı İzni
Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
Derin Deniz Deşarjı İzni
ÇEVRE LİSANSLARI:
• Geri Kazanım Lisansı
Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı
Atık yağ Geri Kazanım Lisansı
Bitkisel atık yağ Geri Kazanım Lisansı
Atık pil ve akümülatör Geri Kazanım Lisansı
Ömrünü tamamlamış lastik Geri Kazanım Lisansı
Ambalaj atığı Geri Kazanım Lisansı
• Bertaraf Lisansı
Atık yakma ve birlikte yakma
Düzenli depolama
• Ara Depolama Lisansı
Tehlikeli atık Ara Depolama Lisansı
• İşleme Lisansı
Tıbbi atık sterilizasyon
Ömrünü tamamlamış araç işleme
Ambalaj atığı toplama ve ayırma
Tanker temizleme
Hurda metal
Atık kabul tesisi
Atık elektrikli ve elektronik eşya işleme
• Arındırma Lisansı
PCB arındırma olarak sıralanmaktadır
3
CEVRE İZİN LİSANS SÜRECLERİ
1. AŞAMA GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN VERİLMESİ
Çevre İzin Lisansına Tabi
Bakanlık veye Çevre İl Müdürlüğü
İnceleme (1 ay)
Başvuru
İptal Edilir.
Başvuru uygun bulundu
HAYIR
EVET
Sürecin tamamlanması için
1 yıl süreli Geçici Faaliyet
Belgesi düzenlenir
2. İZİN / LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI
6ay + 80 gün + 80 gün + 20
GFB almış bir tesis
6 Ay
1 Yıl
İzin / Lisans Dosyasının
Konularına göre ilgili daire
başkanlıklarına yönlendirilir
80 Gün
İlgili yönetmelikler
kapsamında değerlendirilir.
Eksiklerin
tamamlanması
için ek süre
verilir.
HAYIR
Başvuru uygun bulundu mu?
HAYIR
EVET
GFB Geçerlilik
süresi sona
erdiğinden
dolayı
ÇEVRE İZİN / LİSANS
Çevre izin ve lisansları 5 yıl süre ile geçerlidir.
4
DESARJ KALİTE KONTROL RUHSATI
İşletme ruhsatı almanın en önemli aşamalarından birisi deşarj kalite kontrol ruhsatını (DKKR) almaktır. AAT Proje Onay Yönetmeliği çerçevesinde tesisin bulunduğu bölgenin Büyükşehir Belediyesi
sınırları içerisinde olması durumunda Proje onay ve Deşarj İzni işlemleri Büyükşehir Belediyesi’nin
ilgili birimleri tarafından yapılır ve DKKR belgesi verilir. DKKR - Deşarj Ruhsatının alınabilmesi için
öncelikle atıksuyun karakter ve debisine uygun arıtma tesisi planlanarak hayata geçirilmeli ve daha
sonrada sağlıklı bir şekilde işletilmelidir. Bir çok arıtma tesisi iyi işletilemediği için ihtiyaçlara
cevap verememektedir. Bu noktada hem teknik hem de resmi konularda sorunları çözecek sağlıklı
bir danışmanlık ve bakım hizmeti almak DKKR Deşarj Ruhsatı almada en önemli anahtar olmaktadır.
Bu çalışma çerçevesinde uzman mühendis ve teknik personelimiz arıtma tesislerinin sağlıklı bir
şekilde işletilmesini ve tüm resmi sürecin doğru yürütülmesini sağlamaktadır.
İSKİ kanalizasyona deşarj dahilinde müesseselerden istediği, yoksa arıtma tesislerini projelendirilip
devreye alınması, varsa arıtma tesisinin uygunluğundan sonra yine İSKİ tarafından verilen DEŞARJ
KALİTE KONTROL RUHSATIdır. DKKR resmi kuruluşların alınmasını mecbur tuttuğu birçok ruhsat ve
izinlerin ön koşulları arasında bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ilçe belediyeleri tarafından verilen
İşyeri Açma ve Çalışma (GSMR) Ruhsatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca alınması şart koşulan
Çevre İzin ve Lisans işlemlerinde de DKKR ön şart olarak istenmektedir.
5
1. SINIF GAYRİ SIHHI MÜESSESE (GSM)
CALISMA RUHSATI ALMA SÜRECİ
Çalışma Ruhsatı Talebi
İlgiliden Çalışma Ruhsatı için
gerekli belgelerin yazı ile çıkışı
1. Sınıf Gayrisıhhi İşyerlerinin Açma Çalısma
Ruhsatı için istenilen evraklar
1) Dilekçe.
2) Başvuru Formu.
3) Vergi Levhası (fotokopisi).
4) Şahıs ise nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet resim, şirket
ise imza sirküleri.
5) Mal sahibi ise tapu fotokopisi - kiracı ise kira kontratı
ve kooperatif yönetimimden yaptığı işin uygunluğuna dair belge.
6) Makine yerleşim planı 2 adet.
7) Sorumlu müdür sözleşmesi.
İlgilisinin belgelerin teslim
etmesi (beyan formu-dilekçeuygunluk belgesinin aslı)
Beyana uygun değlise
Mahallen Tetkik
(İtfaiye ve Ruhsat yönünden)
Eksiklikler için ilgilisine yazı
çıkışı yapılması
Beyana
Uygunsa
Ruhsat harcının hesaplanması
Proje onayının yapılması
Belgelerin Tamamlanması
Ruhsat Harcının Ödenmesi
Ruhsat Verilmesi
6
ATIK YÖNETİMİ
Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre
sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.
Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması,geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemi sonrası kontrolü vb.işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.
Entegre Atık Yönetimi: Atık yönetiminin entegre olarak tüm atıklara beraber
uygulanmasıdır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Önerilen Atık Yönetim Piramidi
Atık Yönetim Piramidi alt basamaktan üst basamaklara doğru değerlendirilir.
Yani ilk aşama atığın oluşmasının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın
minimizasyonu, diğer bir deyişle atığın en aza indirilmesi amaçlanır.
Daha sonra atığın yeniden kullanımı eğer bu da mümkün olmuyorsa önce geri
dönüşüm ve sonra enerji geri kazanımı amaçlanır. Bu uygulanan yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa
yapılacak en son işlem bertaraftır. ( Düzenli Depolama, Yakma Gibi.)
Bertaraf
Enerji Geri Kazanımı
Geri Dönüşüm
Yeniden Kullanım
Minimizasyon
Önleme
7
8
REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
4 El Geri Dönüşüm Makineleri Müh. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.
Akademi Metalurji San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Aksu Tost Makinaları San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Anatolia Fontana Kuyumculuk Tic. Ltd. Şti.
Asır Makine- Mustafa Şahin
Asır Ramatçılık ve Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.
Avos Ramatçılık Misak Şarklı
Canlar Kuyumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Censaş Isıl İşlem San. Tic. Ltd. Şti
Çağlar Kuyumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Çarşı Ramat-Ercan Çağman
Dekor Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.
Demsa Kıymetli Madenler San. Ve Tic. A.Ş.
Devran Motor Yatakları Burçları ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Dörtel Hidrolik Ltd. Şti.
Emak Refining & Recycling System
Firdevs Amal-Hakan Amal
Genç Galvaniz-İsa Duruş
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GMŞ Yapı Hafriyat ABS Kaplama Gıda ve Taş. San. Tic. Ltd. Şti.
Gülçay Ramat- Kerem Gülçay
Gündoğar ABS Kaplama Plastik Kimya Makine San. Tic. Ltd. Şti.
IGC Uluslar arası Metalurji San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Ramat-Yusuf Gök
Kapadokya Ramat- Mehmet Özkan
Karabay Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.
Motoryat Turizm Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Nano Kimyevi Mad. Paz. San. Ve Tic. Ltd.
Nevzat Kuyumculuk San. Tic. Ltd. Şti.
Özkaradeniz Ramat- Kılıçcemil İbrahim
Pak Gold Kuyumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Peker Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş.
Sabur Ramat-Özgür Kurşun
Sancak Değerli Madenler Kuyumculuk Teks. Gıda San. Ve Tic. Ltd.Şti.
Sistem Elektrometal Tic. Ve San. Ltd. Şti.
Sude Ramatçılık ve Dökümcülük- Mustafa Polat
Tek Metal Pres Döküm
Vema Pnömatik San. Ve Tic. A.Ş.
Zirve Ramat-Erhan Aydın
10
İOSB Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi 2. Ada C Blok No: 123/2
Başakşehir / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 485 68 64 Fax: +90 212 485 61 35
e-mail: [email protected]
Download

Kalite Güven Başarı