T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
D O Ğ R U D A N TEMİN FİYAT TEKLİF M E K T U B U
..../11/2014
Talep Eden birim Müdürlüğü : Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Talep sayı numarası
: 566
Aşağıda cins ve miktarı ile özellikleri belirtilen yapım-hizmet işleri 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla yaptırılacaktır. İdari ve teknik şartname^
incelenerek fiyat teklifinizi en geç 10/11/2014 saat 16,30'a kadar vermenizi rica ederim.
Pg4r/y8 Kâhçdfer Müdür V .
îogrudan Temin Y/etkilisi
No
1
2
ihtiyaç duyulan Malzemeler
ÇAM KATRANI
Birimi
Kğ.
Kğ.
Kğ.
Kğ.
DOLGU MACUNU
AŞİ M A C U N U
4
BAKİR SÜLFAT
(GÖZ TAŞİ)
Miktarı
Birim Fiyatı
Tutarı
450
30
30
50
Not :Ekli Teknik Şartnameye uygun olacaktır.
ALT TOPLAM
KDV%....
TOPLAM TUTAR
İdareniz d o ğ r u d a n temin yetkililerince . . . . / . . . . /
Tarihinde bizzat işyerimize gelerek; yukarıda
özellikleri belirtilen malzemeler , onarım , hizmet ile ilgili olarak fiyat istenmiştir. İdari ve teknik şartname
tarafimızdan tamamen incelenmiş olup bütün koşullarıyla tarafimızdan kabul edilmiştir. İhtiyacınıza ilişkin
olarak yukarıdaki hususları içeren fiyat teklifimizin kabulünü arz ederiz.
TEKLİF SAHİBİNİN
Bağlı olduğu vergi dairesi
Vergi numarası
Telefon ve faks n u m a r a s ı
A d Soyad/Firma kaşesi
Damga pulu-imza
D O L G U M A C U N U TEKNİK ÖZELLİKLERİ
-Esnek özelliğe sahip olacak,
- -40 soğukluk ve +40 sıcaklıkta çatlamalara karşı dayanıklı olacak.
-Kırılgan olmayacak,
' -Yapıştırıcı özelliğe sahip olacak,
ir i - 20-25 kg İlk ambalajlarda olacak.
ÇAM K A T R A N I T E K N İ K Ö Z E L L İ K L E R İ
•
:•' -Kaynama noktası 110-250 derece arası olacak.
-Özgül ağırlık : 20 derecede 1-1.15 g/ml olacak,
p\ -Nem (g/kg) : 5-7
- K ü l : 0.1-0.5
-Benzinde çözünürlük (%) : 95-100
-Isıtma kaybı (%) : 6-8
-Bakır ve Mangan içermeyecek.
" -15-25 kğ İlk ambalajlarda olacak.
B A K I R SÜLFAT (GÖZTAŞI) TEKNİK ÖZELLİKLERİ
-Yoğunluğu: 1-1.20 g/cm3 arası olacak,
• \ ^ -Formülasyonu CuS04 olacak,
. -iMavi renkli olacak,
\; ' ' -Küçük kristal yapılı olacak,
:•, I : -%25 Cu (bakır oksit) ihtiva edecek,
-Sijida çözünür özellikte olacak.
AŞI M A C U N U T E K N İ K Ö Z E L L İ K L E R İ
' ^y;,;:
-Aşı i'nacununun,Antiseptik özelliği olmalıdır.
- 250 - 500 gr tık kutu ambalajlarda olmalıdır.
-;^ğaç ve fidanlarda kesilen,yaralanan yerleri kapayıcı ve tedavi edici özelliği olmalıdır.
-Her nevi Ağaç ve Fidanlarda emniyetle kullanılmalıdır.
-Aşı macunu yüksek kalitede olmalıdır.
^
-En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
D O Ğ R U D A N T E M İ N U S U L Ü İLE T E M İ N E D İ L E C E K İ H T İ Y A Ç L A R A
A İ T İDARİ Ş A R T N A M E
1. İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
Madde 1- Elazığ Belediye Başkanlığı, Tel: - O 424 248 47 01 ; Fax: O 424 248 47 36
Madde 2- İhtiyaç; ihale yetkilisinin yetki verdiği doğrudan alım yetkililerince temin edilecektir.
I I . Doğrudan temin konusu işe ilişkin bilgiler
Madde 3- a) İhtiyacın adı: Malzeme alınması/Bakım onarım y a p ı l m a s ı / H i z m e t alınması
b) İhtiyacın teslim edileceği yer: Elazığ Belediyesi, Park ve Bahçeler M ü d ü r l ü ğ ü
c) ihtiyaca ait diğer bilgiler
I I I . Diğer hususlar
Madde 4- D o ğ r u d a n temin d o k ü m a n ı ; İhtiyaç listesi, Teknik Ş a r t n a m e , İdari Ş a r t n a m e ve
Tasarısından oluşmaktadır.
Madde 5- Piyasadan t1yat araştırması yapılırken 4734 sayılı Kanunun 11.maddesi k a p s a m ı n d a olan
fiyat teklifi alınmayacaktır. Bu kapsamda olan firmalardan alınan teklifler iptal edilecektir.
Madde 6- Pazarlıkta ve ö d e m e l e r d e geçerli para birimi Türk Lirasıdır ( T L ) .
Sözleşme
firmalardan
Madde 7- Pazarlık sonucunda verilen fiyatlar sonradan herhangi bir sebeple geri a l ı n a m a z ve değiştirilemez.
Yetkililer uygun fiyat teklifini belirleyene kadar alınan bütün fiyat teklifleri gizli tutulacaktır.
Madde 8- S ö z l e ş m e konusu işin bedelinin ö d e n m e s i a ş a m a s ı n d a d o ğ a c a k Katma Değer Vergisi ( K D V ) ilgili
mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 9- İhtiyaç; ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firmadan temin edilecektir.
Madde 10- Fiyatların eşit olması halinde mal alımı ihaleleri uygulama y ö n e t m e l i ğ i n
58 inci maddesinde
belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı t e k l i f belirlenerek satın
alınacaktır.
Madde 11- Ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firma ile notere o n a y l a t t ı r ı l m a m a k ve tescil ettirilmemek
üzere sözleşme yapılacaktır. Firma sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Madde 12- Yüklenici; 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde yazılı m ü c b i r sebep halleri dışında usulüne göre
sözleşme yapmayarak ihtiyacı temin etmediği taktirde ihtiyacın temin edilememesinden dolayı d o ğ a c a k zararı
karşılamak zorundadır.
Madde 13- Ekonomik açıdan en uygun fiyatı veren firmanın s ö z l e ş m e i m z a l a m a m a s ı veya ihtiyacı verilen
sürede teinin etmemesi durumunda; doğrudan temin görevlileri, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
fiyatı veren firma ile s ö z l e ş m e imzalayarak bu firmadan ihtiyacı teinin edecektir.
Madde 14- Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlarla diğer giderler y ü k l e n i c i y e aittir.
Madde 15- Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 16- İhtiyacın temin süresi 30 takvim günüdür.
Madde 17- Süre uzatımı ancak 4735 sayılı kanunun 10 uncu maddesi hallerinde verilebilir.
Madde 18- Firma malı süresinde teslim etmediği/işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için
sözleşme bedelinin %006 ( O n b i n d e a l t ı ) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır.
Madde 19- Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları; muayene ve kabul yönetmeliği esaslarına
göre yapılacaktır.
Madde 20- İhale konusu mal ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin K o r u n m a s ı H a k k ı n d a Kanunda öngörülen
asgari garanti süresi, b a k ı m - o n a r ı m ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin h ü k ü m l e r saklı kalmak kaydı ile
teknik şartnamede istenilen garanti ile ilgili hususlar aynen kabul edilecektir, teknik ş a r t n a m e d e bu hususlarda bir
istek yoksa, malzemelerin fabrika garanti süresi geçerlidir.
Madde 21- Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte bu şartnamenin u y g u l a n m a s ı n d a n
doğacak ihtilaflar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü ve devam eden maddelerinde yer alan inceleme
talebinde b u l u n u l m a s ı n a ilişkin kurallar saklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.
Madde 22- S ö z l e ş m e y a p ı l m a m a s ı durumunda, Kamu İhale kurumu tarafindan 25.02.2003 tarih ve 25021 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 2003/4 nolu Kamu İhale tebliği ne göre 4734 sayılı K . l . K . 22-d maddesi k a p s a m ı n d a
yapılacak alımlarda Vergi Usul Kanunu'na göre fatura veya fatura yerine geçen belgeler 4734 ve 4735 sayılı
kanunların u y g u l a n m a s ı b a k ı m ı n d a n sözleşme yerine geçecektir.
Madde 23- Sözleşmenin u y g u l a n m a s ı n d a n doğacak ihtilaflarda ise s ö z l e ş m e tasarısında yer alan bu konuya
ilişkin hükümler uygulanacaktır.
Madde 24- Yüklenici;
(a)
(b)
(c)
İşle ilgili olarak uyulması gereken t ü m güvenlik kurallarına u y m a y ı ,
İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini s a ğ l a m a y ı ,
İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türiü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi
ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,
(d) Malın temini ile sair y ü k ü m l ü l ü k l e r i n yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal
güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı,
kabul eder.
Download

İlan dosyasını indirmek için tıklayınız